KIBRIS Seri ilanları
_ _ _ _------il
L . . - -_ _ _ _
iLAN BÜROLARı: Lefkoşa Merkez: 2252555 - Fax: 225 5176 - Lefkoşa çarşı: 2282505 - Gazimağusa: 3652600 - Girne : 8153983 - Güzelyurt: 7142157 - Karpaz: 374 5178 - Londra: 077 11578131
..
..
..
..
••
MUNHAL
iNGiLiZCE çEViRi
Yüksek lisans öğrencileri ne ,
akademisyenlere ve
profesyoneilere
(ingilizce)
G)eEL
_____ Group
SUN RENT ACAR
Büyüyen ve ge li şe n yapı m ız içeri sinde, aşağ ı daki
departmanlarda personel istihda m edilecektir.
A-
Dış
Aranan Nitelikler:
- Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühe n dis l iğ i , Endüstri
Mü h e n dis l iği, Makina Mü h e n disliği, Ulu slararası ilişkiler,
Iktisat, Işletme bölümlerinden birinden mezun .
-Iyi derecede Ingi lizce yaz ı şma yapabilen ve
Mağaza Satış
MUNHAL
aranmaktadır.
Aranan Özellikler:
• KKTC, C ve B s ınıfı
•
• En a z 5 yı l lı k s ü rüş e hliye ti sahib i o lmak,
ko nul a rında ça lı şacak ,
- Satı ş ve Paza rl ama konusunda tecrübeli ,
- ileti şi mi güçlü ve tak ım ça lı ş m as ın a uygun , sonuç odakl ı ,
- Dinamik ve p reze nta b ıl ,
- Ofi s prog ramların ı iyi düzeyde kullanabilen ,
c - Aktif Satış ve Pazarlama Personeli
Aranan Nitelikler:
- Aktif sa tı ş kon usunda en az 3 y ıl tecrübeli ,
- Paza rl ama ve ikna kabi liyeti olan, insan ili şki l e ri güçlü.
- Ehliyeti olan ve aktif araç kull anabilen ,
- Esnek ça lı ş m a saatlerin e uyum sağ l aya bil ece k ,
ALıNACAKTıR.
• Erkek,
Adaylarda aranacak özellikler:
• 35 yaşını aşmamış , askerlik görevini
• Meslekde en az 5 yıl tecrübe sahibi ,
Not:
Başvu ru ları n, aşağıda ki
yapılması
adrese
şahsen
ve
özgeçm i ş
ile
rica olunur.
Vi?E~A
ii JS/\/\T
+ 90 (392) 227 83 62 T
+ 90 (392) 227 ol 50
+ 90 (392) 228 67 56 F
www.viperainsaat.com
info@~perainsaat.com
NOT:
F - Elektronik ve Bilgisayar Teknisyeni
Aranan Nitelikler:
- Meslek Lisesi veya M.Y.O. Elektrik / Elektronik
böl ümlerinden mezun ,
- Kablolama ve elektronik cihaz montaj i yapabilecek,
Terci hen CCTV kamera ve alarm sistemlerinde tecrübeli ,
- Bilgisayar kullanabilen , temel Network bilgisine sahip,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
G - VRF Teknisyeni
Aranan Nitelikler:
- Mitsubishi Heavy Industries VRF Sistemlerinin kurulum ve
bak ım i şl e mle ri ni yapabilecek,
- Konusunda en az iki y ıl tecrübeli,
- Teknik konularda m üşteri ye yeterli bilgiyi su nabilecek,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
- Esnek çal ı ş m a saatlerine uyum sağ l aya bil ecek ,
H - Klima Teknisyeni
Aranan Nitelikler:
- Klima kurulum ve bak ım iş l em le ri ni yapabi lecek,
- Konusunda en az iki y ıl tecrü beli,
- Teknik konularda m üşte ri ye yeterli bilgiyi su nabilecek,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kull anabilen,
- Esnek ça l ış m a saatlerine uyu m sağ l ayab il ecek,
i - Soğuk Oda Teknisyeni
Aranan Nitelikler:
- Soğ u k Oda kurulum ve bak ım iş l em l erini yapabilecek,
- Konusunda en az iki y ıl tecrübeli,
- Teknik konularda m üşte ri ye yeterli bilgiyi sunabilecek,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kull anabilen,
- Esnek ça l ış m a saatlerin e uyum sağ l aya bil ece k ,
K-
Havalandırma
Kanal Teknisyeni
Başvuracak kişilerin
Adayl a rı n
KKTC vata ndaş ı veya TC vata nd aşl a rı için
izni ala bilme duru munda o l ma l a rı ,
Erkek a d ayl a rın ise askerlik problemi bulunm a mas ı
gerekmektedir.
çalış m a
B aşv uracak aday la rın fotoğrafi ı özgeçm iş l e ri(CV)
ASEL ENGINEERING LTD.
ile bi rlikte
ve ilgili müracaat
~
Organıze Sanayı Boıgesı 7. Sokak No 16 Lefkoşa ~ QQEL
03922252904
b ı ıg ı @aseıgroup . com
iş
_ _ Group
mesai saatlerinde (08.00 -18.00)
rica olunur.
arasında aramaları
SUN RENT ACAR LTD.
10 Gazeteci Abdi ipekçi Cad. Lefkoşa
0392 227 2303 - 0533 863 3003
Sorumlu: Emiray Ateşsönmez
en geç 24 Ekim 2014 günü mesai
bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
Başvuruların
hacmine
SEKRETER / RESEPSİYONİST
YÖNETİCİ AsİsTANI
SERVİs DANıŞMANı
ATÖLYE ŞEFİ*
MEKANİKER*
OTO ELEKTRİK TEKNİSYENİ*
ARANAN NiTELiKLER
A ra nıla n
- KKTC Vatandaşı olmak
•
•
•
•
•
Genel Nitelikler:
D i k siyonu düzgün, d ı ş görü nümü ne di kk at eden,
Dinamik, hız lı ve sonuç odaklı ,
Sorumlu lu k sahibi ve di sip linl i ,
Öğ renmeye i stekli,
E snek ç alı ş ma saatlerine uy umlu ,
• İy i derecede bi lgisayar ku ll anabi len ,
• A skerli k hi zm etini ta mam l a mı ş ( Erkek aday lann),
• İ ng il i zce ve/veya A l m anca bi l mek avantaj sağ l ayacakt ı r.
Şirketimizde
bir adet CV ve vesikalık
fot oğ raf e ş li ğ inde Dün ya Oto Ltd. - Gön ye li
Showroom'una başvurm ala rı gerekmektedir.
Tüm
aday la rın kiş iselolarak,
istihdam edilmek üzere
Erkek Eleman
alınacaktır.
- Askerlik Görevini tamamlam ı ş olmak
KİRALIK DAİRE
- AğırVasıta ehliyetine sahip olmak
Çağlayan
- lefkoşa veya
civarında
ikamet etmek
Müracaatların şahsen yapılması
*Mercedes-Benz araçla rın ba kım ve ona rımınd a
tecrübeli, Se rtifikalı olmas ı avantaj sa ğl aya ca ktır.
ComAks
TEL: 444 00 77
Computer
MUNHAL
TAKIM ARKADAŞLARı ARıYORUZ!
55. Yılında güçlü fimıa yapısı ile çalışanına değer veren ve
içinyabnm yapan fımıamıza takım aı1<adaşlan anyoruz
gelişimi
GM001- Söför
Ağ ır vas ıla ehliyeline sahip vinçli kamyon veya tı r ku llanabilen,
GM002- Forklif! Operatörü
Forklif! ope ratörl ü ğ ü deneyimi olan,
GM003- Depo I şçisi
Depodaki mal boşaltma ve yükleme i şle ri n i yapacak olan,
Aday/arın şirketimize,
dip/oma fotokopisi ve detay/ı özgeçmiş/eri ile
müracaat etme/eri rica olunur. E-posta ile başvuracak aday/arın resimli
özgeçmiş/erini [email protected]·/td.com adresine gönderme/eri gerekmektedir.
Maaş tatminkar o/up karşılık/ı görüşü/erek tespit edilecektir.
Son Başvu ru Tarihi 25 Ekim 2014
Müracaat: 4444362 (GENC) - 0533 870 06 70
.
.
[email protected]
ısmet ınönü Bulvarı No: 19, Gazimağusa
2+1
bölgesinde
eşyasız
kız öğrenci
veya
çocuksuz aile için
0533 860 0986
Organize Sanayi Böıgesi 8. Sok. No. 28 Lefkoşa / Kıbrıs
Tel: (0392) 330 03 47-48-49
Atatürk Caddesi No. 246, Gönyeli, Lefkoşa
..
rica olunur.
l! 'lJo ecu & Co. .ftd.
Dünya Oto Ltd.
Gazimağusa
Aranan Nitelikler:
- Kanal ima l at ı ve mo ntajı yapabilecek,
- Kaynak yapabilme becerisine sahi p,
- Konusunda en az iki y ıl tecrübeli,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kull anabilen,
a şağ ı daki adrese şa h sen başv urma l arı
formun u dold urma l a rı rica ol unu r.
olan
kriterlere sahip olmayan
dikkate alınmayacaktır.
katkı koyacak takım arkadaşlan arıyoru z.
J - Jenaratör Teknisyeni
Aranan Nitelikler:
- Jenaratör kurulum , montaj , a r ıza giderme ve periyodik
bakım i şl em le rin i yapabilecek,
- Konusunda en az iki y ıl tecrübeli ,
- Teknik konularda m üşte riye yeterli bilgiyi su nabilecek,
- Ehliyeti olan ve aktif araç kull anabilen,
yapm ı ş ,
Aranılan
başvurular
Dünya Oto Ltd.
Ş irketimizin gelişmekte
E - Teknik Servis Yöneticisi
Aranan Nitelikler:
- Makina, Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi,
- MS Office prog ra ml a rını iyi derecede kullanabilen,
- Tak ım ça lı şmasına uyumlu, sonuç od akl ı ,
- Teknik konularda m üşte riye yeterli bilgiyi su nabilecek,
- Il etişi m ve ikna yete n eği yüksek, preze ntabı l ,
- Ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilecek,
YERLi
TOHUMLUK
ARPA
• Lefko ş a bölgesinde ikamet etmelidir .
(1\ Mercedes-Benz
o
SATILIK
• KKTC ehliyetine sahip ,
97 Mehmet Akif Cad . Lefkoşa / KKTC A
D - Muhasebe Personeli (Bayan)
Aranan Nitelikler:
- Muhasebe konusunda deneyi mli ,
- Link, Mikro , Logo vb . muhasebe prog ra ml a rını iyi
derecede kullanabilen ,
- MS Office prog ra ml a rına hakim ,
- Gü ler yüzlü, p reze ntabı l ve ekip ça lı şmas ın a yatk ın
•
MAKINIST
• Sorumluluk ve dikkat sahib i o lm a k,
• Askerli k g ö revini tama m l am ış olm ak,
yöneticisi (Bayan)
Aranan Nitelikler:
- Modüler mobi lya , Televizyon , Beyaz E şya , Küçük Ev
A letleri, Klima ( D aya nı k lı tüketim malzemeleri ) satı ş
\\\\\\.ak ademikkibris.com
Sun Rent ACar Ltd . Le fko ş a
ofisinde görevlendirilmek üzere;
sürü ş ehliyetine sahip
o lmak,
ko n uşab il en .
- Ofi s prog ra m la rın ı iyi derecede kullanabilen ,
- Tak ım ça lı ş m as ı na ya t k ın , sonuç odak lı ça l ışab i le n ,
- Esnek ça lı ş m a saatlerin e uygun ça l ışab il ecek ,
- Yurtdışı seyahat engeli olmayan
B-
0548 845 36 00
••
Ticaret Yöneticisi
çeviri ve yazı / ödev düze/tme
BİL Gİ SAYAR TEKNİK SERVİ s için
" PC/Notebook /N etworkIDonanım BGA konu sunda
tecrübeli ve a rıza tespiti y apabilecek,
" MS Windows İ ş l etim Sistem leri ve Ofi s uygu lama l arı
konu sunda bi lg i sahibi ,
" Mü ş teri lokasyonunda servi s - sorun çözümü yapabilecek ,
" Kendini gel i ştirebi l ecek araştırma ve uygu lama becerisi
olan,
" A s ker l i ğ i ni ta m am l am ı ş ,
" Oto Ehliyetl i ve Aktif Araç K ullanabi len
" Dı ş Görünü şüne özen gösteren
2
kişi alınacaktır.
Maaş
tecrübeye göre belirlenecektir.
Müracaatlar şahsen CV ile birlikte yapılmalıdır.
Mür tel: 815 0200 - 815 3600 GİRNE
e-mail :
isa·varlOlcım"iI . com
rfiiiiiii)
~7ii?
-
-
Ş evke t
Kı s rnet
Trading
Organize Sanayi Bölgesi i LEFKOŞA
TEL.:225 47 25 / 225 32 44
www.kismetraf.com
Download

Erasmus+ Programme