T.C.
VAN VALİLİĞİ
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
25/02/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun
ihtiyacı olan (1) kalem îpekyolu 11 N olu A S M ve İpekyolu 15 N olu A S M Binalrının bakım ve Onarım
yapım işi; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 02.03.2015 tarih ve saat 10:00'a
kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
ri(M ^
Satmalma tarih ve saati
*■
Df.Yakup İM REN
Halk Sağlığı Müdürü
: 02.03.2015 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri
VAN H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SA T IN A LM A K O M İS Y O N O D A SI
Teslimat Yeri
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T BİR İM İ
Teklif Türü
Götürü Bedel - İşin tamamı
Sıra No
Malın / işin Adı
İhtiyaç Listesi
1
İpekyolu 11 ve 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi
Binalarının Tadilat yapımı
Miktar
Birim
1
Adet
Birim Fiyat
Tutar
EK: Teknik şartname
Mahal Listesi,Proje Birim Fiyat Poz Tarifleri 4 Adet.
Satınalmamn Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
A B DU RRAH M A N GAZİ M A H .B E D İÜ ZZA M A N CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SA ĞLIĞI M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 84 76 e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
Download

Teklife Davet