*
T.C .
VAN V A L İL İĞ İ
H a lk Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü
YBoKr>PÎ*f)»
VltoMMMfeQlı{|iMtKH>>loÖu
Sayı
K onu
:
:
.../03/2015
37811563-903
DHY Sonlandırm a hk.
................ K A Y M A K A M L IĞ IN A
(T o p lu m Sağlığı M erkezi)
VAN
M erkezinize bağlı çalışan ve ek listede bilgileri bulunan personeller D evlet Hizmet
Yükümlülüğünü tam am lam ış olup, ekte gönderilen dilekçe örneklerinin adı geçen personeller
tarafından doldurulup, im zalatılarak M üdürlüğüm üz Sicil Birim ine gönderilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
EK :
1-Dilekçe Örneği (1 Adet)
2-Liste (1 Adet)
D A Ğ IT IM :
Başkale Toplum Sağlığı M erkezi
Gevaş Toplum Sağlığı M erkezi
Çatak Toplum Sağlığı Merkezi
Özalp Toplum Sağlığı M erkezi
îpekyolu Toplum Sağlığı M erkezi
Tuşba Toplum Sağlığı M erkezi
Çaldıran Toplum Sağlığı M erkezi
Saray Toplum Sağlığı M erkezi
M uradiye Toplum Sağlığı Merkezi
Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezi
Abdurrahman Gazi M. Bediiizzaman C. Arapbaba 1 .S .65 10 0V A N
Telefon: (0 4 3 2 ) 2 15 84 76 (pbx) Dahili: 14 I Faks : ( 0 4 3 2 ) 216 84 76
Elektronik Ağ: w w w. va ıı hsm .gov.tr
Ayrntlı bilgi için: B .Ç E N B E R L İT A Ş
Halk Sağlığı Miid.Sağlık Memuru
e-posla : [email protected]
D E V L E T H İZ M E T Y Ü K Ü M L Ü L Ü Ğ Ü N Ü TA M A M L A Y A N P E R S O N E L L E R
DR169513
DR 169427
DR168312
DR168383
DR 169421
DR168459
DR168221
DR168386
DR169618
D RI67913
D R169521
D R168306
DR139019
DR 169424
D R169568
DR 164479
DR168394
D R168074
H İKM ET SARIBULA K
D İDEM AVCI
RIDVAN ASLAN
SERTAÇ A KSO Y
ÇINAR ÖZD EM İR
TU RG U T HACIO G LU
N ECA TI AKY O L
SETENAY DİLARA YAZIR
SONGÜL B A H A R AKKUŞ
GÜLÇİN AKK O L
İREM YÖRÜK
RA S İH AKTAN
BU RÇİN ŞEYDA KARACA
D EM ET ÖZKAN
N EC A T BIK M A Z
TEK İN D EM İR
SEZAYİ ATABEY
M EH M ET KOÇ
BA ŞKA LE
GEVAŞ
ÇATAK
ÖZALP
TUŞBA
ÇALDIRAN
ÖZALP
ERCİŞ
ÖZALP
SARAY
M URA D İYE
İPEKYOLU
İPEKYOLU
G ÜRPIN AR
BAŞKALE
G ÜRPIN AR
TUŞBA
TU ŞBA
Erhan GÖKHAN
İnsan Kaynaklan Şeil
Abdurrahman Gazi M . Beditizzaman C. Arapbaba 1 .S .65 10 0V A N
Telefon: (0 4 3 2 ) 21 5 84 76 (pbx) Dahili: 14! F a k s : ( 0 4 3 2 ) 2 1 6 84 76
Elektronik Ağ: w w w .v an h sm .g ov .tr
Ayrntlı bils,i için: B .Ç E N B E R L İT A Ş
Halk Sağlığı M üd.S ağh k Memuru
e-posta : psicil@ vanhsm.gov.tr
VAN H ALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜNE
V a n ............................................................................................ ’d e.................................
olarak görev yapm aktayım .
.......... tarihinde göreve başladım. D evlet H izm et
Y ükümlülüğümün sonlandm lm ası hususunda;
G ereğini arz ederim .../... ,/2 0 14
Sicil No
Tc No:
Adres:
Tel:
Download

tıklayınız. - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü