T.C.
VAN V A L İL İĞ İ
Van Halk Sağlığı M ü d ü r lü ğ ü
Sayı
: 37.811.563-934/
30/03/2015
Konu : Teklife Davet
Kurumumuzun ihtiyaç olan (8) kalem JE N E R A T Ö R Y E D E K P A R Ç A A L IM I isi sa„ „ a l,n a c a k ,İlg ile n d iğ in iz takdirde
K.D V. Ear.ç OyattekE.nnz, en ges 0 2 ,4 ,0 1 5 tarih »e s a „ 11:00'. kadar gi)„der„,enizi, tek,itinizde teslinta sotesinin d,
bildirilmesini arz/rıca ederim.
p
D/Yakup İM R EN
Halk Sağlığı Müdürü
Satmalına tarih ve saati : 02.04.2015 -11.00
Teklif Başvuru Yeri
: VAN H A L K S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N ODASI
Teslimat Yeri
; V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
Tekllt 1uru
•
' Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığ, Müdürlüğü
Fiyatlar KD V hariç olarak verilecektir.
I eklit mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır
«Î2SKSZTSS1îposu”" si yedii5gonüiçer,sinde,esim
—
*r
t
?
y
t0p,amı yazı ve rakamla yazılacaktır
•ıı
»op“
gönderilecektir.
yfkJT
nf v,ir
mam"s™’0™*fa,uras“ *Kii»cakı|rc&
a Pe5ın ödemeli olarak kurumumuz satınalma birimine
. E P 'U^Z A^^;CpD-ARAFBÂBA~i~SOKAK/VAN~HALK~SAuLIUI MUDURE
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216 :
SATINALMA~
...................... ı. n
»M iıııa ııuu A tU iü ilia il.c n m
HİPL-trnmL- ağ: .www.vanhalksagligi.J
'84 76 e-posta: [email protected]
Elektronik
ı.gov.tr
e
Download

Teklife Davet