T.C.
VAN V A LİL İĞ İ
Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
Sayı
: 37.811.563-934/
14/04/2015
Konu : Teklife Davet
‘" “ . f i ka'em B IS ' KLET VE K A SK A U M I İ5İ
“
K.D .V .
.
" Zl en Eeç
■
larlh ve saaI l5:00'» ki>dar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de
bildirilmesini arz/rica ederim.
™
ae
D r ^ a k u p İM R EN
Halk Sağlığı Müdürü
Satınalma tarih ve saati
Teklif Başvuru Yeri
Teslimat Yeri
14.04.2015 - 15:00
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D A S I
V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ
Teklif Türü
Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
EK: Teknik şartname
Satmalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir.
Teki it mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır
,es,im
*
*
Î S S S Ü S S t S S ?1
“ zere y e tld li k işile r“
* “
n ^”
gönderilecektir.
B,“
m
“
N —
im 2 a la ™ 15 olacak,m
„1 “
ekf l S
^ a
t a n t n p ro fo ™ , faturas.na yaztlacakfi,
fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satınalma birimine
M A H .B E D .U ZZ A M A N CAU.AKAH BA BA 1.SOKAK /VAN HALK SAGLİG, M O D Ü M G Ü SATINALM A ~
Telefon: 432 215 84 76-135 Faks: 432 216
84 76 e-posta: [email protected]
Elektronik ağ: www.vanhalksagligi.gov.tr
Download

İhtiyaç Listesi ,es,im olacak,m