MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugu
Sayi : 88013337/821.05/1869423
Konu: Diinya Okullar Arasi
Fidan Dikme Yangmasi
12/05/2014
VALILIGINE
(II Milli Egitim Mudurlugu)
Ilgi
: a) Orman ve Su Igleri Bakanligi'nm 22.04.2014 tarihli ve 49357563-406.99/536472
sayili yazisi.
b) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudurlugu'niin 07.05.2014 tarihli ve 3S235946/
405.01/1805454 sayili yazisi.
Finlandiya'da bulunan Online f evre (ENO) isimli kurulugun, diinyadaki tiim
okullara yonelik, "Diinya Okullar Arasi Aga<j Dikme Yaripmasi"
diizenlemek
istediklerine iliskin ilgi yazisi incelenmiptir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Egitiminin genel amaclanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amac. lara aykinhk tegkil etmeyecek gekilde, denetimi il milli egitim mudurlukleri tarafmdan
gercekle^tirilmek iizere soz konusu etkinligin yapilmasi uygun gorulmu^tiir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mustafa KO£
Bakan a.
Genel Miidiir
EK : Ilgi yazi ve ekleri (7 say fa)
DAGITIM :
Geregi:
B Plam
Bilgi:
Orman ve Su I^leri Bakanhgi
Temel Egitim Genel Miidurlugu
Ortaogretim Genel Mudurlugu
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudurlugu
Din Ogretimi Genel Mudurlugu
Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurlugu
Bu beige, 5070 sayili Elektronik Jmza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmistir
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 477a-9324-3132-aba5-51cc kodu ile yapilabilir.
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Aynntili bilgi icin: Yasar §AHIN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0312) 2969440
Faks: (0312) 2238736
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 49357563-406.99/964599
16.05.2014
Konu
: Dünya okullar arası fidan dikme
yarışması
ÇOK İVEDİ
İlgili Dağıtım Yerlerine
İlgi
: 24/03/2014 tarih ve 536472 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımız ile merkezi Finlandiya'da bulunan Online Çevre (ENO) isimli kuruluştan
alınan davet mektubundan bahisle, kuruluşlarınca 2014 yılında küresel ölçekte okullar arasında
fidan dikme yarışması düzenlendiği bildirilerek, bu yarışmanın ülkemizdeki okullara ve ilgili
yerlere duyurulması istenmiştir.
Söz konusu davet kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatına okullar
tarafından pek çok telefonla başvuru yapılarak, yarışmanın içeriği ve okullar tarafından nasıl
katılım sağlanacağına ilişkin bilgi istenmiştir. Görüşmelerde, fidan dikme yarışmasını düzenleyen
kuruluşun uluslararası bir çevre kuruluşu olması ve yarışmayla ilgili web adresindeki kayıt
işleminin İngilizce diliyle yapılması gerektiğinden, konu hakkında sıkıntı yaşandığı anlaşılmış
olup, bu nedenle okullarımıza konu hakkında açıklayıcı bilgiler verilmesinde yarar görülmüştür.
Konu hakkında ENO Sekretaryası ile temasa geçilerek, yarışmanın ilgili web adresi olan "http://
treelympics.enoprogramme.org" sayfasına girildiğinde "RULES (Kurallar)" başlığı altına, yarışma
detaylarının ve kategorilerinin izah edildiği ilgili sayfanın Türkçesi ekletilmiştir.
Diğer yandan, yarışmaya girecek olanların öncelikle sisteme kayıt yaptırmaları gerektiğinden, aynı
web adresinden açılan sayfadaki "REGİSTER (Kayıt)", ardından "Sign up" sekmesi seçilecek olup,
açılan sayfada istenilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Sözkonusu yarışmaya katılmak amacıyla
sisteme kayıt olmak için son tarih 22 Mayıs 2014 tarihi olup, bu tarihten sonra sistem, yeni
kayıtlara kapatılacaktır. Bu nedenle, ülkemizden yarışmaya katılacak olanlara kolaylık olması
amacıyla, ilgili sayfada hangi bilgilerin girilmesinin istendiğine dair, ekte sayfanın İngilizce ve
Türkçesi verilmektedir. Okullar ya da diğer kategorilerde yarışmaya katılacak olan katılımcıların,
ilgili adres üzerinden kayıt yaptırıp yarışmaya dahil olmaları halinde, ilgi yazıda belirtilen
hususlarda Genel Müdürlüğümüzce gerekli destek sağlanacaktır.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No : 4/E Kat : 21/B 06560
Söğütözü/ANKARA
Telefon No: 0 312 207 64 60 Fax. 0 312 207 65 03 Belge Geçer No: internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
1/2
Ayrıntılı bilgi için:
A.KAYA
Peyzaj Mimarı
T.C.
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
Bu bağlamda, yarışmaya ülkemizin farklı illerindeki okullarımızdan büyük ilgi olduğunun
anlaşılması ve konunun aciliyeti nedeniyle, yarışmacıların 22/05/2014 tarihinden önce kayıt
olabilmelerini teminen, yazımız ile ekinin, konuyla ilgili tüm birimlerinize ve okullara
duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Yunus ŞEKER
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ek
:
Treelympics “Kayıt” ve “Kurallar”sayfası İngilizce/Türkçe örn. (5 sh.)
Dağıtım:
Gereği:
Bilgi:
-Milli Eğitim Bakanlığına
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)
-27 Orman Bölge Müdürlüğüne
Peyzaj Mimarı
Ş.Md.
D.Bşk.
: A.KAYA
: Ş.KEMALOĞLU
: İ.YÜZER
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Söğütözü Cad. No : 4/E Kat : 21/B 06560
Söğütözü/ANKARA
Telefon No: 0 312 207 64 60 Fax. 0 312 207 65 03 Belge Geçer No: internet adresi: http://www.ogm.gov.tr
2/2
Ayrıntılı bilgi için:
A.KAYA
Peyzaj Mimarı
KAYIT İŞLEMLERİ
1. http://www.treelympics.org/ web sitesine gidiniz.
2. Menüdeki “Register” (Kayıt) menüsünden “Sign up” (Kaydol) menüsüne
tıklayınız.
3. Aşağıda görünen forma kayıt bilgilerinizi giriniz.
Kayıt Olmak için Formu Doldurunuz
Okulunuzun adını giriniz
Okulunuzun adresini giriniz
Ülkenizi seçiniz “Turkey”
Sorumlu kişinin tam adını giriniz
Sorumlu kişinin mail adresini giriniz
Sorumlu kişinin telefon numarasını giriniz
Şifrenizi oluşturun
Şifrenizi tekrar girin
Kaydolun!
1
ENO TREELYMPICS 2014 KURALLARI
PROJENİN SÜRESİ
ENO Treelympics okullar, çocuklar ve gençlere ek olarak şehirler veya belediyelere
yönelik bir etkinliktir. ENO Treelympics 217 gün sürecektir. Ağaçlar 21 Mart 2014
tarihi ile 24 Ekim 2014 tarihleri arasında dikilecektir. Bu etkinlik 24 Ekim 2014
tarihinde saat 23:59'da kapatılacaktır. Bu tarihten sonra ağaç girişi yapabilirsiniz,
ancak bunlar Treelympics’e dahil edilmeyecektir.
SON KAYIT TARİHİ 22 MAYIS
Okulunuzda ağaç diken tüm öğrenciler Ekip (Team) kategorisi altındadır ve
sertifika alacaktır. Ayrıca, bireysel kategoriye katılması için okul tarafından bir
öğrenci aday olarak gösterilebilir. Dikim işleriniz tamamlandıktan sonra en çok
ağaç diken kişiyi aday öğrenci olarak seçebilirsiniz. ENO Treelympics'e önceden
veya dikim işleriniz tamamlandıktan sonra kaydolabilirsiniz.
Katılımınızı sağlamak için önceden kayıt olmanızı öneririz. Kayıtlar 21 Mart ile 22
Mayıs 2014 tarihleri arasında açıktır. 22 Mayıs 2014 tarihinden sonra yeni
katılımcı alınmayacaktır. Sadece bu yıl içinde ağaç dikecekseniz 22 Mayıs 2014
tarihine kadar kayıt olmanız gerekmektedir. Genel yarışma 22 Ekim 2014 tarihinde
sona erecektir.
AĞAÇ DİKİMİ
Yerel halk fidanlar, dikim alanları ve hazırlık çalışmaları konusunda yardımcı
olabilir. Yeterli büyüklükte, ağaç dikimi için uygun ve güvenli olan alanlar bulunuz.
Yalnızca yerel türlerde ağaçlar dikiniz. Eğer farklı türler dikerseniz, bilgileri sisteme
girerken bu türleri belirtmeyi unutmayınız.
GEREKLİ BİLGİLER
Yaptığınız dikimlerle ilgili sisteme bilgi girerken, aşağıdaki sorular sorulacaktır:
 Ağaç türleri: veri tabanımızda 700 ağaç türünün Latince isimleri
bulunmaktadır. Bu türler içerisinden seçiminizi yapabilirsiniz veya dikmiş
olduğunuzu türü burada bulamazsanız "diğer" (other) başlığını seçiniz.
 Dikilen ağaç sayısı: dikilen ağaçların sayısını tam olarak belirtiniz.
2
 Katılımcı sayısı: olası hazırlık çalışmalarını yapan insanlar da dahil olmak
üzere kaç kişinin katıldığını belirtiniz.
 Açıklamalar. tercihen İngilizce dilinde açıklamalarınız/yorumlarınız.
 Fotoğraflar: Yaptığınız faaliyetleri doğrulamak için 1-2 tane fotoğraf
ekleyiniz.
MÜKERRER GÖNDERİ YAPMAYINIZ
Ekip kategorisinde, okullar diktikleri ağaç sayısını girecektir. Aynı okuldan bireysel
kategoriye katılan bir öğrenci varsa, aşağıdaki gibi yapınız:
1) Öğrenci diktiği ağaçları sisteme girecektir.
2) Okul ise bu öğrencinin diktiği ağaçları çıkararak okul tarafından dikilen ağaçları
sisteme girecektir.
Nihai sonuçlarda (okul kategorisi), öğrenci ve okul tarafından dikilen ağaç sayısı
toplanacaktır.
Mükerrer veri girişini önlemek için bu yapılmalıdır.
SADECE ONLINE GÖNDERİLER KABUL EDİLECEKTİR
ENO Treelympics'in genel sonuçları yalnızca online şekilde sisteme girilen verilere
dayanacaktır. Eğer okulların internete bağlanma sorunları varsa, yerel okul
yetkililerinden bu konuyla ilgili yardım almalarını öneririz. Bu durumda,
[email protected] e-posta adresimize de mail gönderebilirsiniz. Biz size
yardımcı olacağız!
DOĞRULAMA
ENO Program ilkeleri ahlaki sürdürülebilirliğe son derece bağlı olduğu için dürüst
olmaya kararlıyız. Çocuklar ve gençler bakımından, öğretmenler belirtilen ağaç
sayılarının doğru olduğundan emin olmalıdır. Okullardaki ve halk arasındaki ağaç
dikim faaliyetlerini doğrulamak için ülke koordinatörleri ve dış gözlemciler
ziyarette bulunacaktır.
3
KATEGORİLER
1) BİREYSEL
A) 6 -12 yaşındaki Çocuklar
B) 13 - 18 yaşındaki Gençler
C) 19 - 24 yaşındaki Gençler (sonradan eklenmiştir)
 Çocuklar ve gençler: Ağaçlar sadece bireyler tarafından dikilmelidir. Sadece
en küçük olanlar (A, 6-12 yaş) dikim hazırlığı için diğerlerinden yardım
alabilir, ancak asıl dikim bireyler tarafından yapılmalıdır.
 Öğretmenler: Diploması olan nitelikli bir öğretmen olmanız gerekmektedir.
Ayrıca, emekli öğretmenler de katılabilir.
2) EKİP OLARAK
E) Okullar
F) Ülkeler
G) Şehirler (Sonradan eklenmiştir)
 Okullar kategorisi, 6-18 yaş arasında öğrencileri bulunan ilköğretim ve
ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Bu nedenle üniversiteler ve yüksek
öğrenim kurumları bu kategori dışındadır. Ancak, daha büyük öğrenciler için
Bireyler başlığı altında gençlik kategorimiz bulunmaktadır. Sadece okul
üyelerinin (öğrenciler, öğretmenler, personel ve veliler) ağaç dikmesi
gerekmektedir. Yerel halk fidanlar, dikim alanları ve hazırlık çalışmaları
konusunda yardımcı olabilir.
4
 ENO Green Cities (Yeşil Şehirler)'i de katılmaya davet ediyoruz. Bu çağrı
diğer şehirler veya belediyeler için de geçerlidir. Şehir yönetimi ve işçileri
için de geçerlidir.
 Ülke kategorisinde, farklı ülkelerde dikilen ağaç sayısını toplayacağız. Ülke
temsilcisi ulusal ENO koordinatörü olacaktır veya katılımcı yeni bir ülkeyse,
en fazla ağacı diken okul ulusal ENO koordinatörü olacaktır.
EK KATEGORİ OLARAK GENÇLER VE ŞEHİRLER
Bu etkinliği canlandırmak için hem bireyler kategorisine hem de ekipler
kategorisine yeni bir kategori ekledik: gençler ve şehirler. Birçok eski ENO
öğrencisi bunu talep etti ve ENO Green Cities (ENO Yeşil Şehirler)'in bu konuda bir
talebi oldu. Gençler ve şehirler daha önce ENO'da yer almamış olsalar bile bu
etkinliğe katılabilirler.
SERTİFİKALAR
Her katılımcıya ENO Treelympics Sertifikası verilecektir. Ekip kategorilerinde çok
fazla katılımcı olacağı için ekiplere yalnızca bir sertifika gönderilecektir ve bu
sertifika ekip sorumluları tarafından çoğaltılarak katılımcılara gönderilecektir.
Sertifikalar e-posta yoluyla elektronik ortamda gönderilecektir.
ÖDÜLLER
Tüm katılımcılara ENO Treelympics Sertifikası verilecektir. Her kategoride en iyi 3
(üç) katılımcıya ödül verilecektir. Her kategoriden bir kazanan, 20 Kasım 2014
tarihinde (bu tarih daha sonra teyit edilecektir) Finlandiya'da düzenlenecek olan
ENO Treelympics Ödül Töreni'ne katılmak için uçak bileti kazanacaktır. 18 yaş
altındaki çocuklar refakatçisiyle gelmelidir ve bu refakatçi biletini kendisi alacaktır.
5
Download

Tıklayınız - konya il millî eğitim müdürlüğü