SMS HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ
1- Kurum tarafından internet erişim inin olduğu her yerden, yüklenicinin sağladığı web
portalı üzerinden M obil ve Sabit telefonlara SMS gönderimi sağlanabilmeli.
2- Yüklenici tarafından sağlanacak m asaüstü yazılım ı ile Kurum bilgisayarı üzerinden
SMS gönderim hizmeti sağlanabilmeli.
3- Sistemde kayıtlı num aralar grup ismi ve grup kodu ile tutulmalı. Acil durumlar
için,internet erişim inin olmadığı durumlarda, ihtiyaç duyulduğu anda kullanıcı cep
telefonu (sistem e kaydolurken belirtilen cep telefon numarası) ile sistem num arasına
grup kodu ve mesaj belirtilerek sms gönderimi başlatılabilm eli.
4- Kurum, Excel program ına yüklenen eklenti ile, Excel çalışm a ortam ından pratik olarak
SMS gönderebilmeli.
5- A ndroid ve IOS işletim sistem li akıllı telefonlarla gruplarına, rehberine veya belirtilen
num aralara SMS atan, aynı anda verilen abone numarası üzerinden sesli görüşme
yapılabilen uygulam a program ı olmalı.
6- SMS API Servisi hizmeti sayesinde kurum otom asyon program ları tarafından SM Sleri
göndermeyi desteklemeli. Bu çerçevede http API, XM L API, SOAP API, SMPP API
servisleri kullanılabilm eli.
7- Pilot abone belirlenerek, istenen abonelerin pilot abonesinin kredisini kullanarak SMS
gönderim i ve heryöne telefon görüşmesi yapması sağlanabilmeli.
8- Belirlenen A na kullanıcıya bağlı abonelere, ana kullanıcının kendi limitine kadar
istediği m iktarda kredi dağıtması yapılabilmeli ve ana kullanıcı bu abonelerin bilgilerine
ulaşabilmeli.
9- Interaktif SMS Servisi ve web arayüzü ile yüklenici tarafından, kurum a tahsis edilecek
telefon num arasına gelen SM Sleri alabilmeli ve sorgulayabilmeli.
10- Türkçe karakter desteği ile SMS gönderebilmeli.
11-11 karaktere kadar alfanum erik başlık desteği sağlanmalı. Abone num arasıyla gönderim
yapılabilmeli.
1 2 -Uzun SMS ile 612 karaktere kadar uzun SMS desteği sağlanmalı. U zun SMS abonelere
tek bir m etin şeklinde ulaşmalı. Ü cretlendirilm esi ise mesaj uzunluğuna göre
hesaplanmalı.
1 3 -Gönderilen SMS Paketlerinin durum bilgisini detaylı raporlam a (iletilen, beklemede
olan ve telefon num arası hatalı olan num araların raporları ayrı ayrı alınmalı) ile
sonuçlarını görme imkanı sağlanmalı.
14- İletilmeyen SM Sler için ücret talep edilmemeli.
1 5 -K urum a 08:00 - 24:00 saatleri içerisinde yüklenici web portalı üzerinden ve telefonla
SMS gönderim i ile ilgili veya teknik konularda Online destek hizm eti verilmeli.
16- Kurum, grup ve telefon rehberini aboneliğine yükleyebilm eli bu konu ile ilgili yüklenici
tarafından istenirse teknik destek sağlanmalı.
17 -Text dosyası veya excel dosyasını içeri aktarm a özelliği ile SMS gönderim ini
sağlayabilmeli.
18- Özel Gün SMS M odülü ile doğum günü kutlam a, evlilik yıldönüm ü kutlam a vs.
SM Sler otom atik gönderilebilmeli.
19- Uyarı ve H atırlatm a sistemi ile SM Slerin ve aboneliğin özel durumlarını ve sonuçlarını
sistemde kayıtlı abone cep telefonuna veya mail adresine gönderebilmeli. Bu
bildirim leri kurum personelin kendisinin ayarlayabileceği bir panel olmalıdır.
20- Web arayüzünden tanım lanabilen kara liste uygulam asıyla SMS gönderilm eyecek
numaraların girişi yapılabilmelidir.
21- Aynı anda farklı num araya farklı içerikte mesaj gönderme imkânı olmalı. Aynı anda
birden fazla GSM num arasına herbirine aynı veya ayrı içerikli SMS gönderimini
desteklemeli.
(
, ı
1
%
22- Ç oklu SMS gönderim listesinde yanlış olan num ara olsa dahi diğer num aralara SMS
gönderim i engellenm em ek.
2 3 -İsme özel hitaplı SMS gönderim i sağlanabilm ek.
24- H azır veritabanım rehbere yüklem e olanağı sağlanmalı.
25- Aynı num araya aynı SMS in, belirli süre içinde birden fazla gönderimi engellenebilm ek.
2 6 -İleri tarihli SMS gönderim i olmalı. İleri tarihli ayarlanmış , mesaj kuyruğunda
gönderilm eyi bekleyen SM S'ler gerekli görüldüğünde kurum tarafından iptal
edilebilm ek.
2 7 - Gelişm iş rapor alınabilm ek. Gelişm iş raporlam a kriterleri (Kurum a sağlanacak
ekranlardan, Kurum yetkilisi Çözüm Ortağından talep etmek zorunda kalmadan
aşağıdaki raporları kendisi alabilm ek)
a. İki tarih arası sorgulam a
b. A lfanum erik başlık bazında sorgulama.
c. A ylık atım miktarlarını sorgulam a
28- Kurum aboneliğine ait gruplara,num ara listesine, GSM numaralarına, bölgesel Sabit
telefonlara web arayüzünden kurum personeli tarafından sınırsız sayıda aram a ve anket
tanım lam ası yapılabilen web arayüz olm ak ve bu tanım lam alarla Sesli SMS
gönderebilm ek, telefonla anket yapılabilmeli. Bu anket ve aram aların grafikleri anında
oluşabilm ek.
2 9 - K urum un Bilgi Yönetim Sistemi dahilinde sahadan toplanm ış olan tüm verilerin SMS
programı içine alınması için ücretsiz destek sağlanm ak.
3 0 -Kurum un kullandığı otom asyon sistemi ile entegrasyon yapılabilmeli, Kurum isterse
otom asyondaki tüm veriler, SMS programı içine aktarılabilmeli.
31- Faturalam a işlemi; aylık olarak yapılacak ve o aya ait gönderilen başarılı SMS sayısına
göre ödenecek m iktar hesaplanmalıdır. Bu kapsama, Kurumun tüm birimleri dâhil
edilmelidir.
32- K urum dan gelen eğitim talepleri sözleşm e süresince bir defa yerinde, diğer zam anlarda
telefonla veya online karşılanmalı.
3 3 - Y apılacak olan SMS ihalesine/alım ına Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'ndan
kullanım kapsam ında yetkilendirilm iş İşletmeci lisansı bulunan Türkiye içinde hizm et
veren M obil ve Sabit Telefon İşletmecileri tek lif verebilir.
34- W eb üzerinden gelen SMS ile sınırsız sayıda anket tanım lanabilm ek, raporları ve
grafikleri otom atik oluşmak.
3 5 - Yüklenici tarafından verilen abone num arasına gelen interaktif SMS teki kelimelere
göre farklı kaydedilm iş metinleri SMS olarak cevap veren ve web arayüzünden
tanım lanıp, raporlanabilen, kurum personelinin sınırsız sayıda tanım lam a yapabileceği
bir hizm et verilmelidir.
36- Sesli SMS veya anketin periyodu 30 saniyedir ve her 30 saniye 2 SMS olarak
değerlendirilir.
3 7 -Alınacak hizm etin süresi 12 aylık olup 12 aylık gönderilecek SMS adedi 20.000
(yirmibin) olarak öngörülm ektedir. Verilen Tekliflerin değerlendirm esi 20.000
(yirmibin) adet SMS üzerinden en uygun olanına göre yapılacaktır. Ödem eler takvim
ayı sonu itibariyle ulaşan SM S’e göre düzenlenecek hakediş raporuna göre ertesi ay
sonuna kadar yapılacaktır.
2
Download

sms hizmet alım şartnamesi