içindekiler
Yönet mden
2
TMMOB Mak na Mühend sler Odas Kocel ubes
11. Ola an Genel Kurulu ve Seç mler Gerçekle t r ld
3
11. Dönem Aç l Konu mas
4
TMMOB Kocael
9
ubes Yönet m Kurulu Üyeler
ube Genel Kurullar m z, Demokras ölen Atmosfer nde
Yap ld . AKP kt dar na Hay r Den ld .
10
TMMOB Mak na Mühend sler Odas 2014 Y l
ube Seç m Sonuçlar
11
Bu P sl Halk Tem zleyecek D yen On B nler
Ankara da Topland
12
Tekn k Ö retmen ve Tekn kerlere ant ye efl Yolunu
Açan Yönetmel k Maddes n n Yürütmes Durduruldu
13
TMMOB Teoman Öztürk Ö renc Ev ve Sosyal Tes sler
Törenle Aç ld
13
ube Günlü ü
15
Denet ms z LPG l Araç Yang n
24
Do algaz, Soba, ofben, Baca Zeh rlenmeler ne Kar
Kamusal Denet m Sa lanmal d r
25
K taphane
26
THYKE
28
Sa l k
30
nd r ml Kurulu lar
31
Üyeler m zden
32
MÜHEND SL K YEM N
Bana ver len mühend sl k ünvan na lay k olmaya; onun bana sa lad yetk ve yükled sorumlulu u b lerek,
hang artlar alt nda olursa olsun onlar ancak y ye kullanmaya; yurduma ve nsanl a yararl olmaya,
kend m ve mesle m madd ve manev alanlarda yükseltmeye çal aca ma namusum ve eref m üzer ne yem n eder m.
TMMOB
BÜLTEN
Mak na Mühend ler Odas
Kocael ubes Ad na Sah b :
Ünal ÖZMURAL
MMO Kocael ube
Yay n Kurulu:
Y ld z YULU KURAL
M. Özcan TARAS
Gültek n KESK N
Sorumlu Yaz ler Müdürü:
Emrah AYDEM R
Ocak - ubat 2014
Y l: 20 Say : 61
MMO KOCAEL UBES
Körfez Mah. zzet Uzuner Sok.
No. 14 zm t / KOCAEL
Tel: 0 262 324 69 33 - 34
322 70 42 - 325 48 64 - 323 15 08
Faks: 0 262 322 66 47
www.mmo.org.tr/kocael
SAKARYA L TEMS LC L
Cumhur yet Mah. Kay n Sok.
No. 13 Y lmazer Merk. D. 6
SAKARYA
Tel: 0 264 279 63 93
Faks: 0 264 282 14 17
Tül n TOSUNO LU
Erol PERÇ N
BOLU L TEMSLC L
Bahçel evler Mah.
Atatürk Bulvar
Aksoy Apt. No. 15/1 BOLU
Tel: 0 374 215 39 12
Faks: 0 374 213 12 23
Bask Aded : 4.500
Yerel Sürel Yay n
MMO Kocael ubes Yay n Organ d r.
MMO Üyeler ne ücrets z gönder l r.
Tasar m, Tekn k Haz rl k ve Bask :
B z m Körfez Matbaac l k
Barbaros Mah. Atatürk Bulvar
Asl Sok. No. 15 Körfez / KOCAEL
Tel: 0 262 527 04 09
Faks: 0 262 527 35 80
Gönder len yaz lar n yay nlan p
yay nlanmamas na TMMOB
Mak na Mühend sler Odas
Kocael ubes Yönet m Kurulu
karar ver r. Yay mlanan yaz lardak
sorumluluk yazarlar na, lan ve
reklamlardak sorumluluk lan ve
reklam veren k veya kurulu a
a tt r. Bültene gönder len çev r
yaz lar n kayna mutlaka bel rt l r.
Gönder len yaz lar yazara ger
ver lmez.
DÜZCE L TEMS LC L
Azm M ll Mah. Gazhane Cad.
Özsoy Merk.
No. 4 K. 2 D. 10-11 DÜZCE
Tel: 0 380 523 68 69
Faks: 0 380 512 26 26
e-posta: kocael @mmo.org.tr
GEBZE LÇE TEMS LC L
Hac Hal l Mah. Adl ye Cad.
TMMOB B nas
No. 25/4 Gebze /KOCAEL
Tel: 0 262 644 33 69
Faks: 0 262 646 29 43
0 262 444 8 666
yönetimden
Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
De erl Üyem z,
Say n Üyem z,
18 Ocak 2014 tar h nde gerçekle t r len ubem z 11.
Ola an Genel Kurulu ve 19 Ocak 2014 tar h nde
gerçekle t r len ubem z Seç mler sonucunda
olu turulan 12. Dönem Kocael ube Yönet m Kurulu
ad na Genel Kurulumuz ve seç mlere kat lan tüm
üyeler m ze, 12. Dönemde üretece m z çal malara
"b rl kte üretme, b rl kte karar alma, b rl kte yönetme"
lkes yle sa layaca katk ve kat l m n nanc yla b r kez
daha te ekkür eder m.
11. Dönem n devam n tel nde olan 12. Dönem ube
Yönet m Kurulumuz as l ve yedek ay rt etmeks z n
görev da l m n gerçekle t rd
lk toplant s yla
b rl kte, genel kurul ve seç mler m z n gerçekle t
gün k heyecanla çal malar na ba lam t r. Elbette bu
heyecan sürekl k lacak olan s z de erl
meslekta lar m z n ube çal malar na verece
destek, sa layaca kat l md r. Tems lc l kler m z n
Yürütme Kurullar n bel rlemek üzere e l m bel rleme
toplant lar düzenlenm , kom syonlar m z n ve yer
t e m s l c l e r m z n a t a n m a s n a b a l a n m t r.
Üyeler m z n kat l m na yönel k olarak düzenled m z
meslek ve sosyal etk nl kler m z gel t rerek var olan
anlay m zla sürdürmeye; meslekta lar m z n
sorunlar na somut çözümler üretmeye devam
edece z. Bu do rultuda s z üyeler m zden gelen tüm
öner ve ele t r ler ler de erlend r lerek kat l mc ube
anlay m z sürdürülecekt r.
Oda genel nde gerçekle t r len ube seç mler göz
önünde bulunduruldu unda ubem z seç mler ne
kat l m oran n n yüksek olmas b zler ç n sev nd r c
oldu u g b , mesle m z t bars zla t rma, meslek
odam z ve TMMOB'y etk s zle t rerek kamusal alanda
neol beral dönü üm çabas çer s nde olanlara da
gereken cevap ver lm t r.
2
3
ubem z ülke, kamu, toplum yarar na olu an b l msel
tekn k meslek b r k m n , daha öncek çal ma
dönemler m zde oldu u g b , bu dönem de
çal malar na yans tarak yol yürümeye devam
edecekt r. B zler b l yoruz k , bugün l me l me dökülen
bu düzen n savunucular 2008 y l nda
Cumhurba kan n n emr le Devlet Denetleme
Kurulunun TMMOB'y ncelemes le ba layan
sald r lar n önümüzdek günlerde ddetlend rerek
sürdürecekt r. Bugüne kadar d rençle bu sald r lar n
kar s nda duran Odam z elbette bugünden sonrada
yok etme g r mler ne boyun e meyecek, ülke ve
kent gündem ne, b r meslek odas sorumlulu uyla,
müdah l olmaya devam edecekt r.
De erl meslekta m z,
12. Dönem Kocael ube Yönet m Kurulu üyeler
olarak, 11. Dönemde özell kle s yas kt dar el yle
yürütülen sald r ortam nda dah görev almaktan
sak nmayan tüm meslekta lar m za, ubem z n
gel m ç n gece gündüz emek harcayan ube
Yönet m Kuruluna, Onur ve Denetleme Kurulu
üyeler ne, Dan ma Kurulu üyeler m ze, kararl l kla
çal malar n yürüten Ö renc Üyeler m ze,
çal anlar m za, ubem ze verd kler katk neden yle
b r kez daha te ekkür ed yor, ayn çaba ve kararl l n
bu dönem çal malar na yans yaca na nan yoruz.
şubemizden
TMMOB MAK NA MÜHEND SLER ODASI KOCAEL UBES
11. OLA AN GENEL KURULU VE SEÇ MLER GERÇEKLE T R LD
TMMOB Mak na Mühend sler Odas (MMO) Kocael
ubes 11. Ola an Genel Kurulu, 18 Ocak 2014 tar h nde
Kocael Yüksek Ö ren m Derne 'nde Oda Gözlemc s
Günay B RTÜRK'ün aç le ba lad . D van Ba kanl 'na
oy b r l
l e M . Ö zc a n TA R A S , D v a n B a k a n
Yard mc l 'na Ak n TURAN, Yazmanl a Ilg n BEK ve
N da AKGÜN seç ld . 11. Dönem Yönet m Kurulu
Ba kan Ned m KARA'n n aç l konu mas yla devam
eden Genel Kurula 200 delege ve 20 konuk kat l m
sa lad .
19 Ocak 2014 tar h nde gerçekle t r len ube
seç mler nde üyeler m z 12. Dönem ube Yönet m
Kurulu üyeler n ve MMO Genel Kurul delegeler n
bel rlemek üzere sand k ba na g tt ler. 2 farkl l sten n
kat ld seç mlerde Demokrat Mühend sler(Mav L ste)
kullan lan oylar n %57,25` n alarak seç m kazand .
Seç mler n ard ndan mazbatalar n alan 12. Dönem
ube Yönet m Kurulu üyeler görev da l m n
gerçekle t rmek ve yen dönem çal malar n ba latmak
üzere 22 Ocak 2014 tar h nde lk toplant s n
gerçekle t rd .
YÖNET M KURULU ASIL ÜYELER
YÖNET M KURULU YEDEK ÜYELER
ÜNAL ÖZMURAL
VEDAT DEDEO LU
EMRAH AYDEM R
MAHMUT KÖSE
SONER B ÇER
MEHMET BABAO LU
A.FAHR ALO LU
YRD. DOÇ. DR. YILDIZ YULU KURAL
YRD. DOÇ. DR. LBEY KILAVUZ
HAKAN YO UNGAN
EBRU TA BARDAK
HSAN DO AN
SA M GÜRAY
MUSTAFA GÜNDÜZ
-BA KAN
-BA KAN VEK L
-SEKRETER
- SAYMAN
-ÜYE
-ÜYE
-ÜYE
şubemizden
11. DÖNEM YÖNET M KURULU BA KANI NED M KARA NIN
AÇILI KONU MASI
Say n D van, De erl Konuklar, Sayg de er
Meslekta lar m,
ubem z Çal an , Çal ma Arkada lar m,
Bas n Yay n Kurulu lar n n De erl Tems lc ler ,
S zler , ube Yönet m Kurulumuz ve ahs m ad na sevg ,
sayg ve dostlukla selamlar m. MMO Kocael ubem z n
11. Ola an Genel Kurulu`na ho geld n z.
ubem z b r çal ma dönem n daha tamamlad k.
ubem z n en üst organ olan Genel Kurulumuzda
ubem z 12.Dönem Yönet m Kurulunda görev alacak
yönet c ler m z ve MMO Genel Kurul delegeler m z
hep b rl kte bel rleyece z. ubem zde son k y lda
yürütülen çal malar , kent m zde ve ülkem zdek
g e l m e l e r ve b u g e l m e l e r n m e s l e m z ,
meslekta lar m z, ülkem z ve halk m z üzer ndek
etk ler n de erlend rece z. Meslekta n, mesle n ve
kent m z n faydas na meslekta lar yla b rl kte faal yetler
üreten daha güçlü b r ube, daha güçlü b r oda ç n söz
üstüne söz koyaca z.
4
5
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
Tamamlad m z k y ll k çal ma dönem nde dünyada
ve ülkem zde öneml gel meler ya anm t r, ekonom k,
s yas , toplumsal ve meslek alanlarda, öncek y llardak
gel melerle ba lant l olarak, gelece m z etk leyecek
b r d z öneml gel me ya anm t r. Özell kle, Orta Do u
ve Afr ka`da emperyal zm her yan kan ve barut kokan
sömürü pol t kalar sürdürerek dünyam z b r
cehenneme çev rmeye devam etm t r.
Ülke ç s yaset nde ya anan sürec se; devlet merkez ne
y ce yerle en otor ter AKP kt dar n n uygulamalar ,
Özell kle son y llarda ülkem z sosyal, kültürel, ekonom k
ve s yasal b r çok alanda, çte ve d ta, c dd sorunlar
ya yor. Meslek odalar m z n sürekl olarak s yas kt dar
el yle ek llend r lmeye çal lmas , etk s zle t rme
çabalar da gel meler n yans mas d r. kamu yönet m n ,
ülke mar n , yap , kent, e t m, sa l k, tar m, enerj , su,
çevre ve koruma alanlar n , d n, a le, kad n, çocuk g b
sosyal pol t ka alanlar nda yanl çal malar /tutumlar ,
Kürt sorununda b r türlü çözümlenemeyen sürec
s ralamak mümkündür.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
Ülkem zde, yabanc s cak para ak ve thalata ba ml
ekonom n n k r lganl
artm t r. Hemen her alana
yay lan sömürü ve rant pol t kalar le s zl k,
güvences z çal ma b ç mler ve yoksulluk yay lm t r.
Cumhur yet n tar hsel kazan mlar ve la kl k kar t
düzenlemeler yo unla m t r. Mezhep ayr mlar ç ve
d pol t kada bel rley c hale get r lmek stenm t r.
Ülkem zde, bölgem zde ve dünyada bar d layan
pol t kalar egemen olmu , ba ta Hatay olmak üzere
b rçok s n r l m z- lçem z-köyümüz er atç kat ller n
bar na hal ne gelm t r.
Kentsel-k rsal alanlar mülksüzle t rme, sömürü, talan ve
ranta aç lm t r. ç s yasette d ktatörlüklere özgü devlet
ddet ve hukuk d uygulamalar egemen olmu tur.
Ancak Taks m Gez Park ndan ba lay p ülke genel ne
yay lan halk hareket bu g d e "art k yeter-dur"
dem t r. Halk devlet-pol s ddet ne kar durmu ,
şubemizden
Ancak, kt dar n meslek alanlar m z, uygulamalar m z ve
örgütlülü ümüze yönel k sald r lar durmad . 2013
Temmuz ay nda mar Yasas ç nde yap lan b r
de kl kle meslek denet mler m z s n rlanmak stend .
Son olarak, 12 Eylül fa zm dönem nde 1983 y l nda
yap lan fakat ne o dönemde ne de sonrak hükümetler
taraf ndan uygulamaya konulmayan b r kanun
hükmünde kararname düzenlemes 2013`ün son ay
ç nde devreye sokularak TMMOB ve ba l Odalar n n
" dar ve mal denet m " Çevre eh rc l k Bakanl 'na
ba lam t r.
bütün kamusal-toplumsal alanlar sah plenm , s n rs z
demokras , özgürlük stem n yükseltm , Türk ye`n n
bugünü ve gelece n ayd nlatacak b r d ren
ya anm t r. Ve AKP`n n yönet m tarz n n ç yüzü, son
günlerde görünür hale gelen rü vet-usulsüzlükyolsuzluklarla b r kez daha ortaya ç km t r. kt dar
ortaklar aras ndak çat ma, b zler n y llard r d le
get rd rant ve talan eksenl ele t r ler do rulam t r.
Buradan Gez `de y t rd m z memleket sevdal s ,
yürekl yurtta lar m z an yor ve mücadeleler önünde
sayg yla e l yorum.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
Böyles süreçler n ya and
b r ortamda
gerçekle t rd m z Genel Kurulumuz, önümüzdek
süreçlerde de bugüne kadar zled m z ç zg n n
devam ve örgütlülü ümüzün hang yönler n n daha da
güçlend r lmes ne da r b zlere yol gösterecekt r.
De erl Meslekta lar m,
ubem z ve odam z gücünü yaln zca örgütlü
üyeler m z n katk s ndan ve üyeler n n meslek
alanlar ndak çal malar yla, oda çal malar n n
kayna t r lmas ndan almaktad r. Bu temel üzer nde
örülmes gereken Genel Kurumuz, ubem z n k y ll k
çal malar n n de erlend r lmes ve yen dönem n daha
örgütlü b ç mde kurulmas ad na b zlere öneml b r
f rsat sunacakt r. Genel Kurulumuz önümüzdek
dönem n örgütlenmes ne yönel k duyarl l klar n
gel t r lmes ç n çok öneml d r.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
Sorunlu b r ülkede ya yoruz ve s k nt lar, sorunlar
b tm yor. AKP`n n hal haz rda eks kl olan ülke
demokras s n zapturapt alt na alma çal malar n n,
s yas ve sosyal ya amdak yans malar na art k her
alanda tan k oluyoruz. Meslek odalar m z n sürekl
olarak s yas kt dar el yle ek llend r lmeye çal lmas ,
etk s zle t rme çabalar da gel meler n yans mas d r.
kt dar n 2012 y lsonunda TMMOB Yasas `n de t rme
g r m , TMMOB olarak ba latt m z mza kampanyas
ve d er eylemlerle 2013 y l n ba lar nda durduruldu.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
ley tüm effafl
le çal ma raporlar nda, her türlü
let m kanal n kullanarak üyes le payla an Meslek
Odalar m z ; ülkem z n genel bütçes n ve kamu kurum
ve kurulu lar n n mal harcamalar n Say tay
denet m nden kaç ranlar yan bu gün s mler yolsuzluk
soru turmalar kar kar ya olanlar denetleyecekt r;
ger s n s zler dü ünün. Mak ne Mühend sler Odam z
effaft r, denetlen rl n denet m kurullar na, genel
kurullara, örgütlü üyeler m z n b rl kte üretme, b rl kte
karar alma, b rl kte yönetme mekan zmalar na
ba lam t r.
Aç k k kt dar, effaf ve ak b r ley e sah p olan b zler
üzer nde otor ter b r vesayet tes s etmek st yor. kt dar,
ülke kaynaklar n n talan na kar ç kan meslek odalar n
ve TMMOB`y levs zle t rmey , Odalar n üyeler yle
l k ler n zay flatmay amaçl yor. kt dar, kamusaltoplumsal, yeralt -yerüstü varl k lar n talan n
merkez le t rerek ranta açman n önündek toplumcu
engeller ortadan kald rmay , meslek odalar le
beled yeler n anayasal hak, yetk ve görevler n
eller nden almay amaçlam t r. TMMOB ve ba l
Odalar n dar ve meslek yap s na yönel k müdahalen n,
Türk ye`n n dar ve sosyoekonom k yap s na, kentselk rsal mar projeks yonlar na, deres ne, suyuna, tüm öz
kaynak ve n tel kl nsan gücüne yönel k müdahalelerle
ba lant l oldu u aç kt r.
Meslek Odalar m za yönel k artan sald r lar n sebeb ;
her türlü rantç , ç karc yakla m ve g r mler n
kar s nda b l m ve tekn esas al p kamusal ç karlar
gözeterek "Kral Ç plak" demem z ve demeye devam
edecek olmam zd r.
B l nmel d r k ; TMMOB`n n tar h bu ve benzer türde
bask ve y ld rma pol t k alar na k ar ver len
mücadelelerle doludur. Y llar n b r k m ne dayanan,
örgütlü üyeler m z n, hep m z n eme ve özver s yle
olu an demokrat k ley , ba ms z duru u le
emekten halktan yana Oda ve ube örgütlülükler m z n
korunarak sürdürülmes , önümüzdek dönem n de
b zlere yükled en öneml sorumluluktur.
şubemizden
De erl meslekta lar m,
ubem z n ve Odam z n
çal malar nda, yürüttü ü
faal yetlerde duru u nett r.
Farkl dünya görü ler ne
s a h p ü ye l e r n , d ü ny a
görü ler ne göre
ay rmadan, d n, d l, rk
ayr m n gözetmeden,
meslek uzmanl k
a l a n l a r n d a n h a re k e t l e
olu turdu u oda
görü ler m z do rultusunda
çal malar yapar. Buradan
hareketle, düzen ç safla malarda taraf olmayan, kt dar
mücadeleler ne yedeklenmeyen ba ms z duru u le
örgütsel varl yla, sa duyulu duru u, tam b r uyum
çer s nde sürdürmek, bundan sonrada temel tavr m z
olmal d r. S yas k ml ad yla an lan veya s yaseten
destekler arayarak ya da alarak, bulunduklar t caret
odalar n n yönet mler nden destek alarak hatta
olanaklar n kullanarak yönet mlere tal p olanlara kar
da net b r duru serg lemel y z. Böyles k ml kler n ube
yönet mler nde bulunmamas tar h b r sorumluluk
olarak önümüzde durmaktad r.
De erl meslekta lar m,
k y ll k çal ma dönem n n sonunda, MMO Kocael
ube 11.Dönem Yönet m Kurulu olarak, ubem z ve
tems lc l kler m z aç s ndan oldukça yo un b r o kadar
b zler gururland ran ve b zler bu görevlere lay k gören
s zlere, mesle m ze, odam za kar dönem ç görev ve
sorumluluklar m z yer ne get rme mutlulu unu
ya yoruz.
Mesle m z n sorunlar n ülkem z n sorunlar ndan ayr
tutmadan b rl kte üretmek ve b rl kte yönetmek anlay
le b rçok b l msel, meslek ve sosyal faal yetler le bu
onurlu sürec m z tamamlad k. D er emek ve meslek
ö rg ü t l e r l e o m u z o m u z a y a n y a n a b r l k te
meslekta lar m z n ve halk n ç karlar do rultusunda
ortak b r mücadele hatt örmeye çal t k. Yönet m
Kurulu olarak çal malara kat lmak ve katk koymak
steyen üyeye kap lar n açan, kolekt f b r yönet m
anlay le çal malar m z yapt k.
6
7
De erl Meslekta lar m,
ube çal malar m z , gönülden çal an k sel h çb r ey
beklemeden, stemeden nden, özel hayat ndan
zaman ay ran üyeler m z n deste
le sürdürdük.
Kurumsalla ma ad na, ube Yönet m Kuruluyla,
Tems lc l k Yürütme Kurullar yla, Kom syonlar m zla,
yer Tems lc ler m zle, Dan ma Kurulumuzla, dönem
çer s nde olu turdu umuz çal ma gruplar yla, tekn k
görevl ler m z ba ta olmak üzere bütün çal anlar m zla
ve Oda Kurulu üyeler m zle
v a r o l a n
u b e
örgütlülü ümüzü
güçlend rme çabas
çer s nde yer ald k.
Ta n m l o r g a n l a r v e
kurullar m z d
nda
olab ld nce s k ve gen
kat l ml etk nl klerle
üyeler m zle b rl kte olmaya
çal t k. Yönet m Kurulu
olarak, Tems lc l k Yürütme
Kurullar le b rl kte çal ma
kültürünü gel t rmek, tems lc l k- ube aras let m
art rmak ad na ube-tems lc l k yönet c ler ve bütün
çal anlar m zla e güdüm toplant lar gerçekle t rd k.
Özell kle tems lc l k yürütme kurullar toplant lar na
kat larak faal yetler m z ube merkez nden d ndak
tems lc l kler m ze de ta maya gayret gösterd k. Çe tl
sektörlerde çal an üyeler m zle sektörel toplant lar
tert p ederek, sektörün ve sektördek
meslekta lar m z n sorunlar na b rl kte çözüm üretmey
ve b lg payla m n hedefled k.
SMM üyeler m z z yaret ederek, ubede
düzenled m z toplant larla ubem z n sundu u
h zmetler n n daha ver ml , daha kal tel gerçekle mes
ad na yap lmas gereken çal malar b rl kte tesp t ett k.
Yönet m Kurulu olarak , 11.D önem süres nce
düzenlenen tüm Oda Dan ma Kurullar na ve TMMOB
Dan ma Kurullar na akt f kat l m sa lad k. Bu alanlarda
ubem z görü ler n fade ederek Oda Merkez
kom syonlar nda ve Odam z n düzenled
Kongre,
Kurultay ve Sempozyumda, Düzenleme ve Yürütme
Kurullar nda yer al p, katk sa lad k.
De erl Meslekta lar m,
B raz sonra ubem z 11.Dönem Yönet m Kurulu
Sekreter Üyem z n sunaca 11. Dönem çal ma
raporunda detaylar n görece n z dönem
çal malar ndan baz lar n s zlerle payla mak ster m.
11.Çal ma dönem nde 780 yen üyeyle, üye say m z
5500 bulmu tur. Ö renc üye say m z 1600`ü a m t r.
Meslek gel m konusunda yürütülen faal yetlere
yönel k kurslar, e t mler, meslek denet m, peryod k
kontroller, sosyal faal yetler 11.Dönemde artarak
devam etm t r. Art k üyeler m z n ajandas nda her ay n
lk pazar gününde, MMO Kocael ube Üye Geleneksel
Kahvalt s notu vard r. A leler m zle gerçekle t rd m z
kahvalt m z n en sonuncusunda üyem z ve a leler nde
olu an 450 konu umuz vard .
ube etk nl k alan m zda düzenlenen 74 M EM
şubemizden
kursumuza 1.359 meslekta m z kat lm , dönem
çer s nde b rçok meslek ve tekn k konularda aç lan
ço u ücrets z düzenlenen 157 adet e t m, sem ner,
kurs etk nl kler m ze 3.403 üyem z kat lm t r. Üstel k bu
e t mler n heps s z üye ve ö renc üyeler m z n
tamam na bedels z olarak sunulmu tur..
Ayr ca 431 mak neler e t m , 38 Sanay kazanlar
e t m , 61 LPG Personel e t m ve 22 Kaynakç
uygulama s nav b le 8.567 ara tekn k eleman
faydalanm t r.
Y ne bu dönemde ubem z bünyes nde görev yapan
Te k n k G ö r e v l m e s l e k t a l a r m z n ö z v e r l
çal malar yla, 103.651 adet ek pman n peryod k
kontrolü ve 12.908 adet proje denet m gerçekle t rd k.
Y ne 11.Dönem çer s nde; 34.780 araçta LPG montaj
tesp t ve 73.745 araçta LPG s zd rmazl k kontrolü
yap lm ve dönem çer s nde 1.847 adet b l rk l k
h zmet gerçekle t rd k.
De erl Meslekta lar m,
11.Dönem çer s nde 3.000 üyem ze bedels z ferd kaza
s gortas yap lm t r. ubem ze ba vuran
arayan
meslekta m zdan 250`s ne bulunmu tur.
Hukuk b r m z bedels z 500 üyem z n hak gasp na
yönel k hukuk haklar n aramada dan manl k h zmet
verm t r.
Özell kle aktarmak sted m b r çal ma da uygulamal
e t m merkez m zle lg d r. Mak ne Mühend sler
Odas n n Ülke çap nda tek A S n f belgelend r lm
kurum olarak belgelend rmes n sa lad m z ve
Kocael ubem z n hem tekn k hem ekonom k öz
kaynaklar Çar Yap S tes nde kurdu umuz ve N san
2011`den ber faal yette olan Uygulamal e t m
merkez m zde gerçekle t rd m z 48 e t mde, 852
tekn k eleman kat lm t r. BU e t mler n 27 adet Enerj
Yönet c s Ser t f k aland rma e t mler olarak
gerçekle m ve bu uygulamal e t mler m zde 552
meslekta m z enerj yönet c s sert f kas almaya hak
kazanm t r.
Y ne dönem çer s nde, ubem z yürütücülü ünde,
Odam z ad na k ulusal etk nl k gerçekle t rd k.
Bunlardan lk , 30-31 May s-01 Haz ran 2013
tar hler nde Sakarya Ün vers tes `ne
gerçekle t rd m z VI. BAKIM TEKNOLOJ LER KONGRE
VE SERG S `d r. Kongrem z süres nce düzenlenen
serg ye, sektörde ürün ve h zmet üreten 35 kurulu
kat lm t r. Kongrem ze 500`ü a k n mühend s, tekn k
eleman le ün vers te ö renc s zlem , düzenlenen
serg 850 k taraf ndan z yaret ed lm t r.
k nc s se; Gebze'de 26-27-28 Eylül 2013 tar hler nde
TÜB TAK Ulusal Metroloj Enst tüsünde, TUB TAK le
b rl kte gerçekle t rd m z 8. ULUSAL ÖLÇÜM B L M
KONGRES ve SERG S `d r. Kongrem z süres nce
düzenlenen serg ye, sektörde ürün ve h zmet üreten 31
kurulu kat lm t r. Kongrem ze 350`ü a k n mühend s,
tekn k eleman le ün vers te ö renc s zlem ,
düzenlenen serg 500 k taraf ndan z yaret ed lm t r.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
11.Dönem çer s nde de TMMOB`n n Kocael l nde yer
alan d s pl nler n n olu turdu u ve 15 d s pl n n yer
ald
TMMOB Kocael l Koord nasyon Kurulu
Sekreterl n yürütmeye devam ett k. Bu alanda
ayr nt lar çal ma raporumuzda bulaca n z kent m z ,
ülkem z , mesle m z lg lend ren b r çok konuya
müdah l olduk. Özell kle TMMOB deprem anma
yürüyü ünü kent m zde ülken n her taraf ndan gelen
m mar ve mühend slerle ve halk m z n kat l m yla
gerçekle t rd k. Demokrat k hak arama mücadeles nde
her da m omuz omuza b rl kte mücadele verd m z
kent m z demokras güçler yle b rl kte yürüttü ümüz
mücadele, bundan sonrak ube çal malar ç n c dd
örnekler olmu tur.
De erl Meslekta lar m,
ubem z bünyes ndek yapt m z ve k saca aç klamaya
çal t m bütün faal yetler h ç üphes z üyem zden
ald m z güç ve destekle gerçekle m t r. Bu ba lamda
gece gündüz demeden, özel hayat ndan zaman
ay rarak , ube ve tems lc l k ler m z n yapt
etk nl klerde ve odam z güçlend rme çal malar nda
kom syonlarda, yer tems lc l kler nde, dan ma
kurulumuzda, dönem ç nde olu turdu umuz çal ma
gruplar nda çal arak katk koyan s z üyeler m ze, tekn k
görevl arkada lar m z ba ta olmak üzere
çal anlar m za ve tems lc l k yürütme kurullar m za,
oda kurulu üyeler m ze çok te ekkür eder m.
Bu gurur tablosu hep m z nd r.
De erl meslekta lar m,
ubem z seç mlerde 11.Dönem yönet m kuruluna
adaylar n say s n n hayl oldu unu hep m z b l yoruz. 2
l stel b r seç m yar
çer s ndey z. Ben mevcut
dönem n ube ba kan olarak bu demokras yar
sürec nde olan herkese ba ar lar d l yorum.
De erl Meslekta lar m,
ahs m ç n bu dönem bayrak tesl m zaman gelm t r. 6
y ld r, 2 y l Yönet m Kurulu Üyes olarak, 4 y ld r da ube
Yönet m Kurulu Ba kan olarak sürdü üm bu onurlu
görev n bayra n , önümüzdek ube seç mler m zde
tesl m etm olaca m. Ben Mak ne Mühend sler
Odas `n hayat n n merkez ne koyan örgütçü b r
şubemizden
anlay n tems lc s y m. Yönet m Kurullar nda olmasam
da her da m ubem z çal malar nda ver len her görev
yer ne get rmek ç n haz r olaca m da fade etmek
ster m. El mden gelen n en y s n yapmaya çal t m
bu görevde; destekler n es rgemeyen ba ta sevg l
e me, a leme s zler n huzurunda te ekkür eder m.
B rl kte çal t m bütün yönet m kurulu üyes
arkada lar ma, tems lc l k yürütme kurullar m za, ube
çal anlar m za s z üyeler m ze çok te ekkür eder m,
hayat m n en onurlu görev nde verd n z destekler,
sundu unuz katk lar ç n.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
Hemen fade etmek ster m k , bu süreçte do al olarak
ben b r taraf m. ubem zden Odam zdan taraf m.
Yönet m n sürekl l
lkes nden hareketle, 11 Dönem
Yönet m Kurulundan 4 ark ada m zla 10 yen
arkada m zdan olu an ve Dan ma Kurulumuzun
onaylad , ubem z yukar da anlatt m guru
tablosunun olu mas nda kurulu undan ber emek
koyan, yöneten gelene n devam olan Demokrat
Mak ne Mühend sler adaylar n n taraf y m.
ube Dan ma kurulumuz mevcut dönem n yönet m
kurulu üyeler , tems lc l k yürütme kurulu üyeler , ube
kom syonlar üyeler , ube tekn k görevl ler ,
yer
tems lc ler , öncek dönemde yönet m kurulunda ve
oda kurullar nda görev yapm /yapan üyeler m zden
olu maktad r.
De erl Meslekta lar m
Dan ma kurulumuz hem ubem z n, hem odam z n
haf zas , ayn zamanda ubem z n kurulu undan ber
b r kt rd kler n bu günlere ta makta, ç nde bulunan
dönem n çal malar n bel rlemede ve yürütmekte çok
öneml b r ube b r k m m zd r. ube süreçler ne
ö renc üyel kten, kom syonlara, kom syonlardan
yedek yönet m kuruluna, yedekten as l adayl klara
8
9
lerleyen süreçte olu an dan ma kurulumuz adaylar
olan Demokrat Mak ne Mühend sler -Mav L ste`ye
yükled kler bu onurlu aday süreçler ç n ube dan ma
kurulumuza te ekkür eder m. K lerden ba ms z oda
görü ler n ve lkeler n ben mseyen anlay lar n
örgütümüzü yönetmes aç s ndan çok öneml d r.
ubem zde ve tems lc l kler m z çal malar na katk
sunmak steyen herkese ube ve tems lc l kler n kap s
sonuna kadar aç lm t r. Bundand r k , sam m yet
öneml d r. ube-tems lc l k çal malar na katk koymay
b rak n 24 ayl k çal ma dönem nde neredeyse 22-23 ay
ubeye-tems lc l e u ramam , çal ma dönem nde
ube-tems lc l k çal malar na zerre katk koymam ,
bahsett m etk nl k lere k at lmay bo ver n,
gündem ne dah almam fak at sadece ube
yönet mler ne dah l olmak steyen arkada lar m z n
sam m yet n bu memleket n okumu , e t ml
mühend sler sorgulayacakt r, sorgulamad r.
De erl Meslekta lar m, Sayg de er Konuklar,
ubem z 11. Dönem çal malar nda, demokrat, ler c
ça da , yurtsever karakter m zle, Ülkem z sorunlar n n
çözüm öner ler nde emekten ve halktan yana tav r
ald k. Irkç l a ve oven zme kar demokras y ,
karde l , b rl kte ya amay ve bar savunmaya devam
ett k. ubem z n önümüzdek dönemde, meslek
alanlar m z üzer nden ç karak sadece do rular , sadece
b l m n ve tekn n gösterd
b ç mde; ama ç nde
nsan ve memleket sevdas olarak sözünü söylemeye
devam edece ne olan nanc mla, s zler sevg yle,
dostlukla ve en çten duygular mla selaml yorum.
Ya as n TMMOB Örgütlülü ümüz.
Ya as n MMO ve Kocael ube Örgütlülü ümüz.
Ned m KARA
(TMMOB MMO Kocael ube
11. Dönem Yönet m Kurulu Ba kan .)
şubemizden
MMO KOCAEL
UBES YÖNET M KURULU ÜYELER
ASIL ÜYELER
Ünal ÖZMURAL - BA KAN
1963 Kütahya do umlu, evl 2 çocuk
babas , Mak ne Mühend s , Y ld z
Tekn k Ün vers tes 1986 y l mezunu,
Türk P rell Last kler A. . çal an .
Vedat DEDEO LU - BA KAN
VEK L
1965 Gümü hane do umlu, evl 1
çocuk babas , Mak ne Mühend s ,
TÜ Sakarya 1986 y l mezunu, Lucas
Elektr k A. çal an .
Emrah AYDEM R - SEKRETER
1982 Fatsa do umlu, evl 1 çocuk
babas , Endüstr Yüksek Mühend s ,
Gaz Ün vers tes 2003 y l mezunu,
Ford Otosan çal an .
Mahmut KÖSE -SAYMAN
1962 Gaz antep do umlu, evl 2
çocuk babas , Endüstr Mühend s ,
Y ld z Ün vers tes 1986 y l mezunu,
Br sa B rdgestone Sabanc Last k
T caret A. . çal an .
Soner B ÇER
1962 stanbul do umlu, evl 2 çocuk
babas , Mak na Yüksek Mühend s ,
Y ld z Ün vers tes 1983 y l mezunu,
Beta Müh. Ltd. t . Orta .
Mehmet BABAO LU
1971 Malatya do umlu, evl 2 çocuk
babas , Mak na Mühend s , Kocael
Ün vers tes 1996 mezunu, TCDD
çal an .
A. Fahr ALO LU
1961 Ayd n do umlu, evl 1 çocuk
babas , Mak na Mühend s , Y ld z
Tekn k Ün vers tes 1982 y l mezunu,
Konfor Al Mühend sl k M marl k
Ltd. t Orta .
YEDEK ÜYELER
Yrd. Doç. Dr. Y ld z YULU KURAL
1974 Razgrat do umlu, evl 2 çocuk
annes , Endüstr Yüksek Mühend s ,
Y ld z Ün vers tes 1995 y l mezunu,
Kocael Ün vers tes çal an .
Yrd. Doç. Dr. lbey KILAVUZ
1980 Kocael do umlu, evl , Mak na
Yüksek Mühend s , Y ld z Tekn k
Ün vers tes 2001 y l mezunu,
Kocael Ün vers tes çal an .
Hakan YO UNGAN
1966 Adana do umlu, evl 3 çocuk
babas , Endüstr Mühend s , stanbul
Tekn k Ün vers tes 1995 y l mezunu,
Ücretl Mühend s.
Ebru TA BARDAK
1976 Lüleburgaz do umlu, evl 1
çocuk annes , Mak ne Mühend s ,
F rat Ün vers tes 2007 y l mezunu,
MES zolasyon çal an .
hsan DO AN
1986 K r eh r do umlu, bekar,
Mekatron k Mühend s , Kocael
Ün vers tes 2008 y l mezunu,
Kartonsan A. . çal an .
Sa m GÜRAY
1971 Kocael do umlu, evl 2 çocuk
babas , Mak na Mühend s , Trakya
Ün vers tes 1995 y l mezunu,
Un lever HPC fabr kas çal an .
Mustafa GÜNDÜZ
1968 K razl yal do umlu, evl 2 çocuk
babas , Mak ne Mühend s , Y ld z
Ün vers tes 1991 y l mezunu, BRG
Enerj Ve Çevre Teknoloj ler Arge
n .B l m San.Ve T c.Ltd. t orta .
odamızdan
UBE GENEL KURULLARIMIZ, DEMOKRAS ÖLEN
ATMOSFER NDE YAPILDI. AKP KT DARINA HAYIR DEN LD .
TMMOB Mak na Mühend sler Odas 'n n (MMO) 18 ubes ne ba l 81 l kapsayan örgütlülü ü, 18 19
Ocak'ta genel kurullar n ve genel kurul seç mler n yapt .
ube genel kurullar m z, "b rl kte üretme, b rl kte karar
alma, b rl kte yönetme" lkem z n somutland
demokras ölenler olarak gerçekle t . ube genel
kurullar m z, b l m ve tekn d layan AKP kt dar na
kar b l m n, tekn n, ayd nlanman n, kamucu
yakla mlar n b rer yan t oldu. Genel kurullar m z,
ant demokrat k AKP kt dar na kar b rer demokras
ölen olarak gerçekle t , b rl k ve dayan ma kürsüler
oldu.
Odam z n temel gücü olan örgütlü üyeler m z, Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Den zl , D yarbak r, Ed rne,
Esk eh r, Gaz antep, stanbul, zm r, Kayser , Kocael ,
Konya, M ers n, Samsun, Trabzon, Zonguldak
ubeler m z n genel kurullar nda, 2012 2014 dönem
ube çal malar le kt dar n Anayasa ve yasalara ayk r
b r ek lde TMMOB ve Odam za yönel k yapt mevzuat
düzenlemeler n de erlend rd .
AKP kt dar n n bütün kamu dar yap s n , kamu
h zmetler n ve kamusal meslek denet mler le
TMMOB`y neol beral çerçevede b r bütün olarak
dönü türme çabalar na kar ç kan Odam z n d ren ç
ç zg s , ube genel kurullar nda b r kez daha co kuyla
onayland , "rantç ve bask c AKP kt dar na hay r"
den ld .
ube genel kurul seç mler nde yen lenen yen yönet m
kurullar n n çal ma program taslaklar ben msend .
Oda- ube çal malar nda ülke, kamu, toplum yarar na
olu an b l msel tekn k meslek b r k m n yen dönem
çal malar na yans t lmas ç n ver ml tart malar
yap ld .
10
11
Gene kurul seç mler ne demokrat, ça da , kat l mc
mühend sler vb. l ste adlar le kat lan ler c , demokrat,
ant emperyal st, toplumcu bel rlen mlere sah p
mühend sler, ülke genel nde yap lan genel kurul
seç mler nde ba ar l olmu , yen den yönet mlere
gelm , Odam z ve TMMOB`n n geleneksel ç zg s n n
sürdürülece n gösterm lerd r. Yurt genel nde
demokrat, ça da , kat l mc mühend sler n
yönet m nde oldu u Odam z bünyes ndek bütün
ler c e l mler, ülke, kamu, toplum, meslek ve
meslekta ç karlar do rultusunda b rl k ve dayan ma
ruhu ç nde davranm , Odam z ve TMMOB`ye yönel k
rantç hesap ve g r mler b r kez daha bozmay
ba arm t r. Bu sonuçlar n al nmas nda çe tl
düzeylerde emek ve katk s bulunan bütün sorumlu
üyeler m ze kamuoyu önünde te ekkür ed yor,
kutluyoruz.
Mak na Mühend sler Odas örgütlülü ü, N san
ay ndak Oda genel kuruluna ve onun ard ndan
yap lacak olan TMMOB genel kuruluna, ube-Oda
genel kurullar ndan ald
güçle, ülke, kamu, halk
yararlar n esas alan demokrat k, ba ms z ç zg s n
güçlend rm olarak kat lacakt r.
Ya as n MMO Örgütlülü ü!
Ya as n TMMOB Örgütlülü ü!
TMMOB Mak na Mühend sler Odas
Yönet m Kurulu
Üye ödent borcu olmayan
üyeler m ze yönel k ücrets z,
50.000 TL tem natl Ferd Kaza
S gortas uygulamam z devam
etmekted r. Pol çen z
ubem zden veya
http://www.mmo.org.tr/s gorta/
web adres nden tem n
edeb l rs n z.
& MÜHEND S
arayan üyeler m ze daha y h zmet
vereb lmek ve meslekta lar m za
arama süreçler nde kolayl k sa lamak
amac yla ubem z taraf ndan yürütülen
çal malar hakk nda b lg almak ç n
lütfen ubem zle let me geç n z.
uye-kocael @mmo.org.tr
odamızdan
TMMOB MAK NA MÜHEND SLER ODASI 2014 YILI
UBE SEÇ M SONUÇLARI
UBELER
ÜYE SAYISI
KATILIM
KATILIM
ORANI
SEÇ ME KATILAN GRUPLAR
DEMOKRAT MÜHEND SLER
ADANA
4.080
897
21,99%
ANKARA
13.498
1.999
14,81%
GEÇERL
OY
875
1.806
NECDET TUTAN
2.285
482
21,09%
BURSA
6.740
2.546
37,77%
ÇA DA MÜHEND SLER
72
480
2.524
BİRLİK
782
390
DEMOKRAT MÜHEND SLER
3.742
783
395
1.554
ÇA DA MÜHEND SLER
DEN ZL
853
1.734
ÇA DA MÜHEND SLER
ANTALYA
ALINAN
OY
20,92%
778
ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MÜHENDİSLER
305
D YARBAKIR
2.447
204
8,34%
YURTSEVER DEMOKRAT MÜHEND SLER
182
177
ED RNE
1.899
110
5,79%
KATILIMCI DEMOKRAT MÜHEND SLER
110
103
ESK EH R
3.465
906
26,15%
KATILIMCI DEMOKRAT MÜHEND SLER
886
873
GAZ ANTEP
1.822
775
42,54%
453
KATILIMCI ÇA DA MÜHEND SLER
773
MESLEKTE BİRLİK
271
3.052
DEMOKRAT MAK NA MÜHEND SLER
STANBUL
23.887
4.018
16,82%
DEĞİŞİM MAKİNA MÜHENDİSLERİ
4.315
MESLEKTE BİRLİK MAKİNA MÜHENDİSLERİ
ZM R
9.351
1.393
14,90%
ÇA DA DEMOKRAT
KAYSER
2.402
505
21,02%
MESLEKTE B RL K GRUBU
KOCAEL
5.474
2.248
41,07%
290
1.363
1.279
499
497
1.216
DEMOKRAT MÜHEND SLER
2.209
YENİLİKÇİ MÜHENDİSLER
KONYA
2.227
600
26,94%
MESLEKTE B RL K
908
565
I. L STE (KAD R GÜRKAN BA KANLI INDA)
SAMSUN
1.833
266
14,51%
LEVENT ÇELİKKAN
258
1.013
54,64%
667
1.005
ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER
368
I. L STE ( ABAN BÜLBÜL BA KANLI INDA)
TRABZON
1.528
336
21,99%
240
335
DİNAMİK MÜHENDİSLER
120
241
DEMOKRAT MÜHEND SLER
ZONGULDAK
1.672
332
19,86%
286
POZİTİF YAKLAŞIM
90.206
19.413
21,52%
22
15
KATILIMCI D NAM K MÜHEND SLER
1.854
552
246
TOLGA YILDIRIM
MERS N
550
45
19.249
18.270
odamızdan
BU P SL
HALK TEM ZLEYECEK D YEN ON B NLER
ANKARA DA TOPLANDI
Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzen nden hesap sormak steyen on b nler D SK, KESK, TMMOB ve TTB'n n
ça r s yla 11 Ocak'ta Ankara'da bulu tu. Bozuk düzende sa lam çark olmaz. Bu p sl halk tem zleyecek
slogan yla düzenlenen m t ngde at lan sloganlar, ta nan pankartlarla yolsuzluklar protesto ed ld ,
hükümet st faya ça r ld .
ekme m zd r. Tepem zdek her çete
sava nda gasp ed len b z m al n
ter m zd r. Onlar b z m gelece m z n,
b z m haklar m z n üzer nde
tep mekted r. Onlar n k avgas ,
ç nden m lyonlar ç kan ayakkab
kutular k m n olacak kavgas d r. B z m
kavgam z se b zden çal nanlar ger
alma kavgas d r" d ye konu tu.
M t ng ç n Türk ye'n n dört b r yan ndan gelenler tren
gar önünde toplanarak buradan kortejler hal nde
S hh ye Meydan 'na yürüdü.
G e z d r e n n d e k a y b e d l e n l e r, R o b o s k ' d e
katled lenler, emek demokras mücadeles nde
kaybed lenler ç n sayg duru u le ba layan m t ngde
düzenley c örgüt ba kanlar b rer konu ma yapt .
12
13
KESK Genel Ba kan Lam Özgen, AKP'n n b r yandan
yolsuzluk dosyalar n g zlemeye b r yandan da fa zm
tahk m etmeye çal t n bel rterek, "Hang ta
kald rsak yolsuzlu un, çürümü lü ün, k rl l n
sah pler AKP ve cemaat ç k yor. Çürüyen düzen
kurumlar b r b r dökülüyor. Anayasa ve yasalar rafa
kalk yor. Bütün devlet kurumlar tek k n n k duda
aras ndan ç kan tal mata göre harekete geç yor" d ye
konu tu. Sermaye ve p yonlar dala maya devam
ederken send kal lar n, paras z ve anad lde e t m
steyen ö renc ler n, bas n emekç ler , avukatlar ve
s yasetç ler n halen cezaev nde oldu unu söyleyen
Özgen, "Hala b z m çocuklar m z ölürken onlar n
çocuklar kutu kutu, kasa kasa, gem gem çal p
ç rp yorlar" ded .
D SK Genel Ba kan Kan Beko, kavgan n daha yen
ba lad n söyleyerek, "Evet bu p sl halk tem zler.
Çünkü kt dardak her saray kavgas nda çal nan b z m
TMMOB Yönet m Kurulu Ba kan
Mehmet So anc da, günün hesap
sorma günü, mücadeley büyütme
günü oldu unu bel rterek, " te
nsandan, emekten, adaletten,
hukuktan yana olan hep m z burada
omuz omuz omuzay z. B z, bugün
yolsuzluk, yoksulluk, zulüm
düzen nden hesap sormak ç n
buraday z. AKP'n n on b r y ll k kt dar n n
uygulamalar na, pol t kalar na, dayatmalar na kar
'Art k Yeter!' demek ç n buraday z. Bu bez rgân
saltanat n n b tmes ç n buraday z. 'Bu p sl
halk
tem zleyecek' demek ç n buraday z" ekl nde konu tu.
nsandan, emekten yana olan herkes g b , AKP'n n
pol t kalar ndan TMMOB'n n de nas b n ald n
söyleyen So anc , "Bu ' ler demokras c AKP', bu
'darbelerle hesapla t
söyleyen AKP', 12 Eylül
darbec ler n n ç kard ama 30 y ld r h çb r kt dar n
uygulamad b r yasa maddes ne dayanarak odalar n
denet m n bakanl klara verd . Gel p b z
denetleyeceklerm . Gels nler. Ama b ls nler k : B zde
onlardak g b kasalar, m lyon dolarlar, para sayma
mak nalar yok... B zde onlara bu ülkey
ya malatmamak ç n b l m n yol göster c l nde
haz rlanm raporlar var. B zde bulacaklar tek ey bu
ülken n gerçekler olur. TMMOB bu ülken n v cdan d r.
Bu örgüt asla 'pad ah m çok ya a' d yenlerle saf
tutmayacak, 'kral ç plak' demeye devam edecekt r"
ded .
TTB Merkez Konsey Ba kan Özdem r Aktan da, halk n
bu ya ananlar hak etmed n bel rterek, halk n gez
d ren nde nas l mücadele ed lece n gösterd n
fade ett .
odamızdan
TEKN K Ö RETMEN VE TEKN KERLERE ANT YE EFL YOLUNU
AÇAN YÖNETMEL K MADDES N N YÜRÜTMES DURDURULDU
Dan tay 6. Da re Yap Müteahh tler n n Kay tlar le ant ye efler ve Yetk Belgel Ustalar Hakk nda
Yönetmel n baz maddeler n n yürütmes n n durdurulmas ve ptal ç n TMMOB taraf ndan aç lan
davada ara karar n verd . Mahkeme, tekn k ö retmen ve tekn kerler n ant ye efl yapab lmes n
düzenleyen maddeler n yürütmes n durdurdu.
Dan tay 6. Da re, Yap Müteahh tler n n Kay tlar le
ant ye efler ve Yetk Belgel Ustalar Hakk nda
Yönetmel n 10 maddes n n 1. f kras nda yer alan "veya
bunlara l k n tekn k ö retmen veya tekn ker" bares ,
14. f kras n n tümü le 15. f kras n n "ve tekn k ö retmen
unvanl tekn k personel n" bares n n yürütmes n n
durdurulmas na, dava konusu ed len d er madde ve
bareler yönünden se yürütmen n durdurulmas
stem n n redd ne oyb rl le karar verd .
TMMOB taraf ndan aç lan davada; 16 Aral k 2010 tar h
27787 say l Resm Gazete'de yay mlanarak yürürlü e
g ren "Yap Müteahh tler n n Kay tlar le ant ye efler
ve Yetk Belgel Ustalar Hakk nda Yönetmel n" 1, 2, ve 5
(eks k düzenleme neden yle) 10. madden n 1, 2, 5, 14 ve
15 f kralar n n ve 10. madden n 12. f kras nda geçen
"b nan n kullan m amac na uygun olarak " bares le
mühend s veya m mar aras ndak "veya" bares n n
ptal ne, öncel kle yürütmen n durdurulmas na karar
ver lmes stem yle dava aç lm t .
TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK Ö RENC EV VE SOSYAL TES SLER
TÖRENLE AÇILDI
TMMOB'n n son y llarda en büyük projeler nden b r olan TMMOB Teoman Öztürk Ö renc Ev ve Sosyal
Tes sler 5 Ocak 2013 Pazar günü törenle aç ld . 14.500 m2 kapal alanda k bloktan olu an ö renc ev nde
336 ö renc konaklayab lecek. Yen mahalle Beled yes 'n n tahs s ett alan üzer nde TMMOB'n n n a
ett tes se TMMOB'n n efsanev ba kan Teoman Öztürk'ün ad ver ld .
TMMOB Teoman Öztürk Ö renc Ev ve Sosyal Tes sler
b nas n n tümüyle TMMOB ve ba l odalar n n
yaratt klar de er le yap ld n kaydeden So anc ,
"Yap lan harcamalar ç n sa lanan kayna n her
kuru unda sadece örgütlü üyeler m z n ve Oda
yö n e t c l e r m z n e m e
va rd r. B u k o n u h ç
unutulmamal d r. Bu de er n yarat lmas ç n çaba
harcayan tüm örgütlülü ümüze, Oda Yönet m
Kurullar na ve örgütlü üyeler m ze te ekkür ed yorum.
Ö renc ev m z n b t r lmes ç n açt m z ba
kampanyam za kat lan tüm TMMOB gönüllüler ne de
çok te ekkür ed yorum" ded .
Çok say da Oda yönet c s ve TMMOB üyes n n kat ld
TMMOB Teoman Öztürk Ö renc Ev ve Sosyal
Tes sler 'n n aç l n TMMOB Yönet m Kurulu Ba kan
Mehmet So anc , Yen mahalle Beled ye Ba kan Feth
Ya ar ve CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu b rl kte
gerçekle t rd .
TMMOB Yönet m Kurulu Ba kan Mehmet So anc
aç l ta yapt
konu mada, TMMOB'n n "Gençl k
gelece m zd r" sözünü 41. ve 42. Genel Kurullar nda
daha da büyüterek "TMMOB Ö renc Ev ve Sosyal
Tes s " yapma karar ald n anlatt .
13 ubat 2012 tar h nde Yen mahalle Beled ye Ba kan
le mzalanan protokolle "TMMOB Ö renc Ev ve Sosyal
Tes s " yap m n n f len ba lad n söyleyen So anc ,
"B nan n temel atma tören n n tar h n de Sevg l
Ba kan m z Teoman Öztürk'ün ölüm y ldönümü olan 11
Temmuz tar h ne denk get rerek, b r kez daha Teoman
Öztürk ve arkada lar n n TMMOB felsefes ne sah p
ç kt m z , gel t rd m z , büyüttü ümüzü hep
b rl kte herkese gösterd k. K sa süre çer s nde de
Ö renc ev m z kullan ma haz r hale get rd k. Otuz y l
süre le TMMOB ortam na bu de erl araz n n kullan m
hakk n veren Yen mahalle Beled ye Ba kan Feth
Ya ar'a ve ek b ne, Beled ye Mecl s ne, Beled ye mar
odamızdan
Müdürlü üne ve Müdürlükte gören yapan tüm
meslekta lar ma te ekkür ed yorum. n ba ndan
bugüne b nan n tasar m nda ve yap m nda emekler
geçen mühend s, m mar meslekta lar m n tümüne,
h çb r n ay rmadan Yönet m Kurulumuz ad na te ekkür
ed yorum. 'TMMOB Ö renc Ev ve Sosyal Tes sler
Çal ma Grubu'nda yer alan ve b z m ad m za b nam z n
projelend r lmes ve yap lmas ç n örgütümüzün
önünü açan Oda ve TMMOB tems lc s arkada lar m za
ço k te e k k ü r e d yo r u m . Öze l l k te b n a m z n
olu umunda hep m zden çok eme geçen Hazel
karde me, Züber'e ve Selçuk'a te ekkür ed yorum.
n aat n ba lang c ndan bugününe ant yede
bulunarak ter ak tan tüm çal an karde ler me, emekç
karde ler me ayr ca ve özell kle te ekkür ed yorum"
d ye konu tu.
Mehmet So anc , TMMOB Ö renc Ev n n, ülkem z n bu
gününde ya ananlara ve ya at lanlara nat b r "meydan
okuma" projes olarak alg lanmas gerekt n fade
ederek, unlar söyled :
14
15
"Ö renc Ev m z, gelecekte örgütümüzü yönetecek,
örgütümüzün lkeler ne sah p ç kacak, örgütümüzü
büyütecek b z m gençler m z aras ndak dayan may
md den büyütecekt r. Ö renc ev m z burada kalacak
k zl , erkekl b z m çocuklar m z, kend ler yönetecekt r.
B l yorum k ; Ö renc Ev m z n salonlar nda ülkem z ç n,
halk m z ç n, mesle m z ç n, örgütümüz ç n, ayd nl k
gelece m z ç n en b l msel, en n tel kl etk nl kler
gerçekle ecekt r.
Hep n z n b ld ve nand g b ;
Gelecek güzel günler ç n, Masmav gökyüzü alt nda
b r km kara bulutlar n da lmas ç n, Gökyüzünün ve
yeryüzünün bütün renkler n n özgürlü ü ç n, B l m ve
teknoloj n n halk m z n h zmet ne sunulmas ç n,
Mesle m z n tüm güzell kler n n hayat ya anab l r
k lmas ç n, Emperyal zme ve kap tal zme kar nsanca
b r ya am, özgür, demokrat k, e t ve ba ms z b r
Türk ye ç n, T M M O B, dünyada ve ülkem zde
ya ananlara sey rc kalmayarak, karanl a kar
ayd nl , sava a kar bar , e ts zl e kar adalet ,
ddete kar karde l , sömürüye kar eme
savunmaya, ba ka b r Türk ye ve ba ka b r dünya
mücadeles nde onurlu ve d k yürüyü ünü sürdürmeye
devam edecekt r. Ö renc Ev m z bu anlay lar m z n b r
sonucu olarak yaratt m z b r de erd r. Herkes böyle
alg lamal d r.
Yen mahalle Beled ye Ba kan Feth Ya ar da, ün vers te
ö renc ler n n bar nma hakk konusunda büyük
s k nt lar bulundu unu bel rterek, bölgede daha rantsal
b r proje yer ne ö renc ler n bar nma sorununu çözecek
b r b rl ne mza att klar n söyled .
CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu se
konu mas nda gündemdek konular de erlend rd . 17
Aral k'ta ba layan yolsuzluk operasyonuna de nen
K l çdaro lu, bunun Cumhur yet tar h n n en büyük
yolsuzlu u oldu unu bel rtt .
şube günlüğü
GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ
5 OCAK TA GERÇEKLE T R LD
Üyeler m z aras nda let m güçlend rmek maksad yla
düzenled m z Üye Kahvalt m z 5 Ocak 2014 tar h nde
Wellborn Hotel`de 500`e yak n meslekta m z ve
yak n n n kat l m yla gerçekle t r ld
H DROL K SEV YE-1 E T M TAMAMLANDI
PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLE T R LD
ubem z çal malar nda e güdümü sa lamak, yen
dönem çal malar hakk nda görü almak amac yla
Bolu, Düzce, Sakarya l Tems lc l kler m z, Gebze lçe
Tems lc l m z ve ubem zde görevl büro görevl ler ve
tekn k görevl ler le ube Yönet m Kurulu Üyeler n n
kat l m yla 12. Çal ma Dönem n n lk Personel
Toplant s 9 ubat 2014 tar h nde düzenlend .
DANI MA KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLE T R LD
ubem z taraf ndan 4-5-6 ubat 2014 tar hler nde
Ak kan Gücü Derne (AKDER) b rl
le Uygulamal
E t m Merkez nde düzenlenen H drol k Sev ye(1)
e t m ne 7 k kat ld .
ÜYE KAHVALTIMIZ 9 UBAT TA DÜZENLEND
11.Ola an Genel Kurulu ve Seç mler n n
de erlend r ld , ubem z 12.Çal ma Dönem
Dan ma Kurulu lk toplant s 12 ubat 2014 tar h nde
45 üyen n kat l m yla gerçekle t r ld .
D SK KOCAEL BÖLGE TEMS LC L
UBEM Z Z YARET ETT
Üyeler m z aras nda let m güçlend rmek ve
yak nlar yla b rl kte key fl vak t geç rmeler n sa lamak
amac yla düzenled m z Ness Hotel de gerçekle en
ubem z 12. Çal ma Dönem lk Üye Kahvalt m za 400
k kat ld .
Devr mc ç Send kalar Konfederasyonu Kocael Bölge
Tems lc l
üyeler 12 ubat 2014 tar h nde ube
Yönet m Kurulumuzu z yaret ederek yen dönemde
ba ar d lekler n sundular.
şube günlüğü
SANAY KAZANLARI E T MLER M Z
DEVAM ED YOR
ISI POMPALARI SEM NER GERÇEKLE T R LD
14-15 ubat 2014 tar hler nde devam edecek Sanay
Kazanlar E t m 27 ara tekn k personel n kat l m ve
Odam z üyes Mak na Mühend s Süleyman ONAY` n
sunumuyla gerçekle t r ld .
19 ubat 2014 Çar amba günü ubem z E t m
Salonunda Bülent VURAL` n sunumuyla düzenlenen Is
Pompalar sem ner ne 20 üyem z kat ld .
ENDÜSTR YEL TES SLERDE ENERJ VER ML L /
FARKINDALIK SEM NER DÜZENLEND
13 ubat 2014 tar h nde ubem z E t m Salonunda
Odam z Tekn k Görevl s Alpaslan GÜVEN` n sunumuyla
d ü z e n l e n e n " E n d ü s t r y e l Te s s l e r d e E n e r j
Ver ml l /Fark ndal k" sem ner ne 15 meslekta m z
kat ld .
KEST R MC BAKIMDA TEKNOLOJ
NEREDE SEM NER DÜZENLEND
16
17
18 ubat 2014 tar h nde ubem z E t m Salonunda
O d a m z Ü ye s K u b l ay K Ö S E ` n n s u n u m u y l a
"Kest r mc Bak mda Teknoloj Nerede" konulu sem ner
gerçekle t r ld . 24 meslekta m z n kat ld sem ner n
sonunda üyeler m ze Kat l m Belgeler takd m ed ld .
HALKEVLER
UBEM Z Z YARET ETT
zm t Halkev Yönet m Kurulu üyeler 19 ubat 2014
tar h nde ube Yönet m Kurulumuzu z yaret ederek
yen dönemde ba ar d lekler n sundular.
LAT N DANS DERSLER 21 UBAT TA
BA LADI
ubem z Sosyal Etk nl kler Kom syonu taraf ndan
düzenlenen Odam z Üyes Özgür DO ANAY le Lat n
Dans(Salsa, Bachata, Merengue, Cha Cha, Rueda)
Dersler 21 ubat 2014 tar h nde üyeler m z n
kat l m yla ba lad .
şube günlüğü
ENDÜSTR / LETME MÜHEND SLER ÜYE
E L M BEL RLEME TOPLANTISI YAPILDI
LPG OTOGAZ STASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR E T M GERÇEKLE T R LD
Meslek Dal Ana Kom syonlar ve Meslek Dal
Kom syonlar n n Kurulu ve Çal ma Yönetmel
uyar nca ubem z 12. Çal ma Dönem Endüstr letme
M ühend sl
M eslek Dal Kom syonunu( E M
MDK)olu turmak amac yla Endüstr ve letme
Mühend s üyeler m zle 20 ubat 2014 tar h nde
toplant düzenlend .
24-28 ubat 2014 tar hler nde ubem z E t m
Salonunda 16 k n n kat l m ve Odam z Üyes Münür
AYDIN' n sunumuyla LPG Otogaz stasyonlar Sorumlu
Müdür E t m gerçekle t r ld .
EMO KOCAEL UBE YÖNET M KURULU
UBEM Z Z YARET ETT
5S : DÜZEN VE TEM ZL K
SEM NER DÜZENLEND
22 ubat 2014 Cumartes günü ubem z E t m
Salonunda Doç. Dr. Kas m BAYNAL' n sunumuyla
düzenlenen "5S: Düzen ve Tem zl k" e t m ne 13
meslekta m z kat ld .
ANT YE EFL
TMMOB Elektr k Mühend sler Odas Kocael ubes
Yönet m Kurulu üyeler 26 ubat 2014 tar h nde ube
Yönet m Kurulumuzu z yaret ederek yen dönemde
ba ar d lekler n sundular.
ARAÇ PROJELEND RME MÜHEND S
YETK LEND RME KURSU DÜZENLEND
SEM NER M Z TAMAMLANDI
21-23 ubat 2014 tar hler aras nda, ube E t m
Salonumuzda " ant ye efl
Sem ner " Mak na
Mühend s Muammer Hakk ERSÖZ`ün e tmenl ve
26 üyem z n kat l m yla tamamland .
27 ubat 2 Mart 2014 tar hler aras nda Araç
Projelend rme Mühend s Yetk lend rme Kursu 11
meslekta m z n kat l m ve Odam z Üyes Hakan
HAVANCILAR' n e tmenl yle ubem z E t m
Salonunda düzenlend .
şube günlüğü
T YATRO: KE ANLI AL DESTANI
28 ubat 2014 tar h nde ubem z taraf ndan
düzenlenen Oyun stasyonu taraf ndan Kocael Sabanc
Kültür Merkez nde sahne alan KE ANLI AL DESTANI
adl oyunu üyeler m z ve yak nlar taraf ndan zled k.
ENERJ YÖNET C S VE EÜT PROJE
E T MLER M Z DEVAM ED YOR
18
19
2007 y l nda yay nlanan Enerj Ver ml l
Kanunu
çerçeves nde yetk lend r lm kurum olan Odam z
Uygulamal E t m merkez m zde e t mler ne devam
ed yor. 2014 y l nda lk e t m m z 10 ubat 2014
tar h nde Sanay Etüt Proje E t m olarak ba lad . 3
hafta süren e t m n lk k haftas Enerj Yönet c s
e t m n kapsamaktad r. E t m n lk k haftas n
tamamlayan kat l mc lar m za Enerj ve Tab Kaynaklar
Bakanl na ba l Genel Müdürlü ün açaca merkez
s nava g reb lmeler ç n belgeler ver lm t r. S nav
sonras nda ba ar l olan kat l mc lar m za Bakanl k
ad na lg l Genel Müdürlük taraf ndan Enerj Yönet c s
sert f kas ver lecekt r. E t m n 3. Haftas na devam eden
k at l m c l a r m z s e l k h a f t a d a ö re n d k l e r
metodoloj ler kullanarak, Etüt Proje bölümünde
uygulamal olarak çal malar n tamamlam t r. E t m
tak p eden 3 ay çer s nde Enerj Etüdü le lg l
haz rlayacaklar b t rme ödevler n n kom syonumuzca
ba ar l olarak de erlend r lmes n n ard ndan aç lacak
merkez s nava kat lab lmeler n sa layacak belgeler
kat l mc lar m za let lecekt r. S nav sonras nda ba ar l
olan kat l mc lar m za Bakanl k ad na lg l Genel
Müdürlük taraf ndan Sanay Etüt Proje ve Enerj
Yönet c s sert f kas ver lecekt r. 03 Mart 2014 tar h nde
3 hafta sürecek B na Etüt Proje E t m m zde ayn
ko ullarda yürütülecekt r. Enerj Yönet c s ve Etüt Proje
E t m tar hler ne ve e t m ko ullar na MMO Kocael
ube Web s tes nden ula ab l rs n z.
şube günlüğü / bolu
Bursa Tüyap Fuar na Tekn k Gez
Düzenlend
07 Aral k Cumartes Günü Bursa'da düzenlenen fuara
üye ve ö renc üyeler m zle kat l m gerçekle t r ld .
Mekan k Tes sat Proje Düzenleme Esaslar
Sem ner Gerçekle t r ld
12 Aral k Per embe günü Saat 14:00'de Celalett n
KIRBAÇ taraf ndan Mekan k Tes sat Proje Düzenleme
Esaslar Sem ner ne 17 üyem z kat ld .
A BÜ Mak na Mühend sl Bölümü 1.S n f
Ö renc ler Tan ma Toplant s Yap ld
24 Aral k Sal günü Saat 14:00 da Arçel k Lokal nde 25
ö renc n n kat l m yla tan ma toplant s
gerçekle t r ld .
TMMOB le SGK aras nda mzalanan b rl
protokolüne göre SGK b ld r m ne esas olacak
mühend s, m mar ve eh r planc s asgar
ücret n n 2014 y l ç n brüt 2800 TL olarak
bel rlenmes ne karar ver lm t r.
şube günlüğü / bolu
Yen Üyelerle Tan ma ve Sektör Deney mler n
Payla lmas Toplant s Yap ld
24 Aral k Sal günü Saat 16:00 da Arçel k Lokal nde üye
tan ma toplant s gerçekle t r ld .
şube günlüğü / gebze
Yen Y l Kokteyl Gerçekle t r ld
Gebze lçe Tems lc l m z taraf ndan 27 Aral k 2013
tar h nde üyeler m z n kat l m sa lad Yen Y l Kokteyl
gerçekle t r ld . Gebze HOLIDAY INN OTEL'de
gerçekle en kokteyle yakla k 180 üyem z kat l m
sa lad .
Bas n Aç klamas
Üye Kahvalt s Düzenlend
16 ubat 2014 Tar h nde B ber Restaurant'ta üyeler m z
ve a leler n n kat l m yla kahvalt düzenlend .
UBE HUKUK BÜROSU
ÇALI MALARIMIZ DEVAM
ETMEKTED R
Üyeler m z n ya amlar le lg l
ya ad klar sorunlar n çözülmes
ç n ubem zce sunulan hukuk
bürosu çal malar m z 12.
Dönemde de devam etmekted r.
Bu h zmetten faydalanmak ç n
steyen üyeler m z n ubem zden
randevu almalar r ca olunur. uyekocael @mmo.org.tr
09.01.2014 tar h nde Gebze lçe Tems lc l m zde
Gebze Tems lc l k Yürütme Kurulu, Kom syon üyeler ,
oda akt v stler n n kat l m yla 12. Dönem Yönet m
Kurulunun bel rlenece
ube seç mler ne yönel k
bas n aç klamas gerçekle t rd .
Tems lc l k E güdüm Toplant s Düzenlend
06.02.2014 tar h nde Gebze lçe Tems lc l m zde
tems lc l k kom syon üyeler n n kat l m sa lad
E güdüm Toplant s na 25 kom syon üyem z kat d .
Toplant da 2 y ll k çal ma sürec nde yap lan kom syon
çal malar na yönel k de erlend rme yap ld .
şube günlüğü / gebze
12. Dönem ube Yönet m Kurulu
Tems lc l m z Z yaret Ett
Rantsal Dönü üm Yürüyü ü
16 ubat 2014 tar h nde düzenlenen Rantsal
Dönü üme Hay r yürüyü üne destek sa land .
11.02.2014 tar h nde 12. Dönem Kocael ube Yönet m
Kurulu Gebze lçe Tems lc l
m z z yaret ett . Tems lc l k
Yürütme Kurulu ve çal anlar n n kat l m sa lad
toplant da, Yönet m kurulunun bu dönemde yapaca
çal malar konusunda b lg lend rme yapt .
Üye E l m Bel rleme Toplant s Yap ld
Kentsel dönü üm dernekler avukat Recep Dursun,
Platform Sekreter ve Mak na Mühend sler Odas
Kocael ubes Yönet m Kurulu Üyes Hakan Yo ungan,
Platform Sözcüsü Sebahatt n Günal, nönü Kentsel
Dönü ümle Mücadele Derne Ba kan Hüsey n
Çal kan b rer konu ma yapt lar.
Cumhur yet Meydan 'nda Kentsel Dönü üm ma duru
b nlerce k ye yönel k konu ma yapan M marlar Odas
Gebze Tems lc l k esk Ba kan ve TMMOB Sözcüsü Sal h
I k, Kentsel Dönü üm projes n n Kentsel Dönü üm
Projeler uygulan rken, halk ma dur edecek b r
uygulama yer ne, daha hakkan yetl ve nsanlar
ma dur etmeyen b r çal ma çer s nde bulunulmas
gerekt n bel rtt .
Rantsal Dönü ümle Mücadele Platformu
Tems lc l m z Z yaret Ett
18.02.2014 tar h nde Gebze lçe Tems lc l
e l m bel rleme toplant s gerçekle t .
m zde Üye
ube Yönet m
Kurulu ad na Yönet m Kurulu Üyes Hakan YO UNGAN
' n yönett
20
toplant ya 38 üyem z kat ld .
Hava Kaynakl Is Pompalar
Sem ner Düzenlend
21 25.12.2013 tar h nde Gebze
lçe Tems lc l
m zde Oda
Üyem z Mak. Müh. Aytaç B LGE 'n n sunumuyla Hava
Kaynakl Is Pompalar Sem ner
Sem nere 7 üyem z kat ld .
gerçekle t r ld .
18.02.2014 tar h nde Rantsal Dönü ümle Mücadele
Platformu Gebze lçe Tems lc l m z z yaret ett .
Gebze'ye ba l Adem Yavuz, Cumhur yet, Hürr yet,
nönü, Mevlana, Ulus ve Yavuz Sel m mahalleler
taraf ndan olu turulan platform, mahaller nde
gerçekle mes dü ünülen kentsel dönü üm konusunda
b lg lend rme yapt . Platform sözcüsü Odan n bu
süreçte kend ler ne yapm olduklar desteklerden
dolay te ekkür ett .
basın açıklaması
DENET MS Z LPG L ARAÇ YANGINI
26.01.2014 tar h nde zm t A a Köyü mevk nde 41 LT 968 plakal LPG`l arac n sey r hal ndeyken yanmas
sonucu meydana gelen Traf k Kazas na l k n TMMOB Mak na Mühend sler Odas Kocael ube Sekreter
Emrah AYDEM R b r bas n aç klamas yapt .
26 Ocak 2014 tar h nde 41 LT 968 plakal Renault
Broadway marka araç dd aya göre zm t A a Köyü
mevk nde sey r hal ndeyken an den alev alm , ç kan
yang n sonucu d reks yon hak m yet n kaybeden
sürücü, yol kenar ndak elektr k d re ne çarpm t r. Söz
konusu araç ç n yap lan ncelemede MMO S zd rmazl k
Muayene stasyonlar nca en son 25.07.2011 tar h nde
kontrol ed lerek araca S zd rmazl k Kontrol Raporu
tanz m ed ld
görülmü tür. 2013 y l nda se söz
konusu arac n herhang b r MMO S zd rmazl k
stasyonumuzda muayenes ne rastlanmam t r.
Toplumun can ve mal güvenl aç s ndan olas vah m
olaylar önlemek ç n LPG`l araç dönü üm ve
kontroller yle lg l baz hususlar kamuoyu le yen den
payla mak st yoruz
24
Ula t rma, Den zc l k ve Haberle me Bakanl Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlü ü`nün 19.12.2011 tar hl
Genelges le araç muayene stasyonlar nda (LPG ve
CNG tak l araçlar ç n en geç b r ay öncek tar he a t "Gaz
S zd rmazl k Raporu") aranmas zorunlulu u kald r lm ,
gaz s zd rmazl k raporu bulunmamas n "a r kusur"dan
"haf f kusur"a dönü türülmü tü. Bu durum LPG`l araç
kullan c lar n n "keyf yet ne" yol açm ve 2012 y l Ocak
ay ba ndan t baren gaz s zd rmazl k testler nde c dd
b r dü ü gerçekle m t r. Yaln zca Mak na Mühend sler
Odas Kocael ubem z etk nl k alan nda bulunan
S zd rmazl k stasyonlar m zca 2011 y l nda 103481
araca S zd rmazl k Kontrol Raporu düzenlen rken bu
say 2013 y l sonunda 30700`e kadar ger lem t r.
25 Oda merkez m z ve d
er MMO ubeler taraf ndan
defalarca yap lan aç klamalarla LPG`l araçlardan "Gaz
S zd rmazl k Raporu" stenmemes n n, fac alara yol
açacak b r k arar oldu unu söylem t k ve bu
aç klamalar m z medyada defalarca yay nlanm t .
Fakat gel nen noktada kamuoyuna yans yan ve ço u
kez de ölümle sonuçlanan kazalar dah söz konusu
uygulamadan sorumlular ger ad m atmaya
yöneltmem t r.
Odam z n görev ve yetk alan na g ren hususlarla lg l
olarak, araçlar n LPG`l kullan ma dönü türmü araç
sah pler n n, dönü üm yapan f rman n MMO`dan
tesc ll olup olmad , f rmada MMO yetk belgel b r
mühend s n st hdam ed l p ed lmed , dönü ümde
kullan lan malzemeler n lg l standartlara uygun olup
olmad d kkat etmes gereken hususlar n ba nda
gelmekted r. Yurtta lar m z n yetk l f rmalarda
dönü üm yapt rd ktan sonra MMO`nun düzenleyece
Montaj Tesp t Raporu onay n almalar , araçlar n n
kontroller konusunda can ve mal güvenl aç s ndan
duyarl olmalar gerekmekted r.
4 m lyona yak n LPG`l arac n güven l rl n art rmay
sa layan Per yod k Kontrollere esas LPG/CNG
S zd rmazl k Raporu zorunlulu unun b r genelge le
kald r lmas n n bugün yaratt sonuç; kamu can ve mal
güvenl aç s ndan 2000 2005 y llar aras na benzer b r
tabloyu tekrar ak llara get rmekted r.
Araçlar n LPG`ye Dönü ümü ve lg l p yasan n
denet m nde ula lan düzey ve d s pl n n bozulmas yla
bugün kar kar ya kald m z durum tehl ken n en
büyük aret say lmal , derhal uygulama gözden
geç r lmel , ger dönülmel d r.
EMRAH AYDEM R
TMMOB MAK NA MÜHEND SLER ODASI
KOCAEL UBE YÖNET M KURULU SEKRETER
basın açıklaması
DO ALGAZ, SOBA, OFBEN, BACA ZEH RLENMELER NE
KAR I KAMUSAL DENET M SA LANMALIDIR
TMMOB Mak na Mühend sler Odas Kocael ube Yönet m Kurulu Sekreter Emrah AYDEM R stanbul
Fat h'te 5 k n n ya am n y t rd do algaz fac as le lg l b r bas n aç klamas yapt .
B l nd
üzere her y l soba, ofben, komb ve bu
c hazlar n bacalar ndan kaynaklanan karbonmonoks t
zeh rlenmes sonucu b rçok yurtta m z ya am n
kaybetmekted r. En son dört gün önce stanbul Fat h'te
b r evde 5 k karbonmonoks t zeh rlenmes sonucu
ya am n y t rm t r. Ya am n y t ren yurtta lar m z n
yak nlar na sab r d l yor, bu konuda öner ve
uyar lar m z b r kez daha kamuoyu le payla mak
st yoruz.
TMMOB Mak na Mühend sler Odas stanbul ubes
taraf ndan görevlend r len uzmanlar taraf ndan olay
yer nde yap lan ncelemelerde; Bacal komb le baca
aras nda kullan lan esnek boru ba lant s n n
montaj n n uygun olmad , bacal komb çal t r larak
yap lan ayr nt l ncelemede de, komb n n baca
sensörünün ar zal oldu u ve bacan n tamamen t kal
oldu unu tesp t ed lm t r. Ayr ca da rede, do al gaz n
yanmas sonucu olu an karbonmonoks t alg layacak
b r dedektörün ( CO Dedektörü ) bulunmad tesp t
ed lm t r. Karbonmonoks t dedektörünün ne kadar
öneml oldu u ve kullan m n n zorunlu olmas n n
gerekt hususu b r kez daha ortaya ç km t r.
Kamusal b r h zmet olan do al gaz n kent ç da t m ,
4646 say l Do al gaz Kanununa göre yerel gaz da t m
rketler arac l yla yap lmaktad r. Do al gaz n,
kullan m mahaller ne sa l kl ve güvenl b r ek lde
ula t r lmas ve emn yet tedb r ler n n al n p
al nmad
n n denet m nde bu kurulu lar
görevlend r lm t r. Bu kurulu lar, kend ç Tes sat
Uygulama Esaslar `na göre, do al gaz n lk devreye
al nmas nda, k rac de
m ve c haz aç l lar nda
gerekl kontroller yapmakta, ancak daha sonra
aboneler taraf ndan tes sat n genel nde de
kl k
yap lab lmekte ya da tes satta deformasyonlar
olu ab lmekted r.
Baca tem zl n n ve kontrolünün, y lda 1 defa Meslek
Yeterl l k Kurumu taraf ndan ver len Bacac Sev ye 3
veya Bacac Sev ye 4 Sert f kasyonu`na sah p k lerce
muhak k ak yap lmas gerek mekted r. M evcut
düzenlemelerde bu konuda da b r bo luk bulunmakta
olup, baca tem zl
tüket c n n sorumlulu una terk
ed lmekted r. Bu durumun da yasalarla güvence alt na
al nmas ve kamusal denet m n sa lanmas , b r
zorunluluktur.
Ayr ca karbon monoks t gaz n n ortamda bel rl b r
sev yeye ula mas durumunda veya herhang b r gaz
kaça durumunda alarm veren sensörler mevcuttur.
Yukar da de nd m z yasal önlemler yan s ra bu
ayg tlar n kullan m n n yayg nla t r lmas ve zorunlu
hale get r lmes , bu tür ac lar ya amam z n önüne
geçmede yard mc olacakt r.
O d a l a r m z n K a m u s a l D e n e t m Ya p m a l a r
Engellenmekte, Gelecekte Daha Büyük Fac alara
Davet ye Ç kart lmaktad r.
4646 say l Do al Gaz P yasas Kanununa ba l
yönetmel kler uyar nca, do al gaz ç tes satlar n n
Do al gaz ç Tes sat Yetk Belges 'ne sah p b r mak na
mühend s n n tam zamanl olarak çal t
rketlerce
yürütülmes zorunludur. Odam zca bu h zmetler
verecek rketler tesc llenmekte ve kend ler ne büro
tesc l belges ver lmekted r. Do al gaz ç tes sat
projeler nde mühend slerce yürütülen h zmetler, her
proje baz nda Oda meslek denet m nden geç r lmekte,
yetk l mühend s n f rmada halen çal p çal mad ,
meslek aç dan b r ceza al p almad kontrol ed lmekte
d . Yay nlanan b r genelge le bu zorunluluk ortadan
kald r ld . Ayr ca b rçok gaz da t m rket , h zmet n
kamusal n tel n göz ard ederek, söz konusu MMO
Büro Tesc l Belges `n
rket n yetk lend rmes
a amas nda da aramamaktad r. Bu durum gelecekte
md oldu undan daha büyük fac alara yol açacakt r.
Do al gaz uygulamalar konusunda ya anan b r d z
s k nt ve sorunun a lmas , gaz da t m rketler yle, bu
h zmetler veren mühend sler n üyes oldu u Mak na
M ühend sler O das `yla, s k b r
b rl
ve
koord nasyonun tes s ed lmes nden geçmekted r. Bu
koord nasyonu gerçekle t rmekten kaç nan bütün
dareler do ab lecek her türlü kaza ve yanl
uygulamalar n sorumluluk ve yükümlülükler nden
kaç namaz.
EMRAH AYDEM R
TMMOB MAK NA MÜHEND SLER ODASI
KOCAEL UBE YÖNET M KURULU SEKRETER
kitaphane
Merhaba Asker
Murathan Mungan' n Seçt kler yle
"Türk ye'n n
özell kle son y rm otuz y l n n öneml
ve ac l b r gündem
m a d d e s n
olu turan üphel
asker ölümler n n
etraf nda dola an,
her yazar n, konuyu
kend yazarl k
me reb ne uygun
b r tutum ve
yakla mla ele al p
led , özel olarak
bu k tap ç n
yaz lm on alt öykü
yer al yor bu k tapta.
"Ne yaz k k üphel asker ölümler ve asker
nt harlar nda Türk ye bugün dünyada lk s rada yer
al yor.
"Asker s n fland rmaya göre otuz y lda kaç tabur, kaç
bölük asker n ' nt har ve üphel ölüm sonucu' ya am n
y t rm olab lece gerçe , tek tek her b r n n
arkas ndak h kâyen n yen den konu ulmas n
gerekt rm yor mu? Çünkü bunu konu mak demek,
asl nda Türk ye'n n h kâyes n konu mak demek.
26
"... ve bu öykü seçk s yle, zorunlu askerl k kurumunun,
m l tar zm n, k rl sava n aç k ve g zl kurban olmu
TSK'n n 'asker zay at' olarak gördü ü bütün o gencec k
ölüler n an s na b r sayg n anes olarak, edeb yat
topra na alçakgönüllü b r mezar ta d kmek,
mezarlar na b r demet ç çek b rakmak sted k."
27 Murathan Mungan
Seçk : Murathan MUNGAN, Met s K tap, 160 sayfa,
ubat 2014
B REY NED R?
Öz Türkçe B r Marks st Yakla m Denemes
Marks zm ya da özdekç
(maddec ) tar h görü ü,
b r buçuk yüzy l a k n b r
süre ç nde, toplum
b l mler ne çok öneml
katk larda bulunmu tur.
Bu katk lar bugün de
sürüyor. Buna kar l k,
toplum b l mler ne
k a t k l a r y l a
kar la t r ld
nda,
Marks zm n b rey
b l mler ne katk s son
derece c l z kalm t r. Bu
k tap, te görece bo olan
bu alanda b r söz söyleme denemes d r.
Çal lan alanda büyük bo luklar bulununca, her
katk n n özgün olmas kaç n lmaz olur. Yoksa bu b r
katk olmaz. Ba ka b r dey le, bu k tap, konusu gere
olarak, özgün b r Türkçe b l m k tab olma sav ndad r.
B l m Türkçe yap lacaksa, kullan lan d l n de buna uygun
olmas gerek r. Özgün Türkçe b l m d l ancak öz Türkçe
olab l r. te bu gerekçeyle bu k tap, elden geld nce ar
b r Türkçeyle yaz lmaya çal lm t r.
Cem ERO UL, Yordam K tap, 400 sayfa, Ocak 2014
Güvenl
n Ele t r s
... özgürlü ü tehd t etmeler
bak m ndan güvenl k
tedb rler ne yönel k standart
hal ne gelm
ele t r
yakla m n ben msemek ya da
güvenl k u runa özgürlü ü ne
kadar feda edeb l r z d ye
sormak yer ne l beral özgürlük
projes n n asl nda b r güvenl k
projes oldu unu gözler önüne
sermek gerekt
n
söylüyorum.( ) Dolay s yla,
kitaphane
Marx' n b r sezg s ne ve Foucault'un çal mas ndak ana
temaya dayanarak l beral zm n özgürlük ad na
güvenl n dayat lmas na d renmekten çok, asl nda b r
güvenl k toplumu ç n gerekl mekan zmalar yerl yer ne
oturtan ba ka b r s yasal rasyonal tey tems l ett n
göstermeye çal yorum.
etkinlik
DEN Z SA DIÇ - KADIN: MÜLK SERG S
Kategor : Serg
Tar hler : 27 ubat 2014 Per embe-24 Mart 2014 Pazartes
Yer : RenArt Sanat Galer s
Adres : Akkavak sok. Ard apt. No:34 2/3 N anta
l
stanbul
Neocleous tüm çal malar nda, l beral zm n, kend n
nas l tan mlad yla gerçekte ne oldu u aras ndak
farkl l a odaklan yor. Daha önce devletç tahayyül ve
s v l toplum kavramlar dolay m yla köklü ele t r ler
get rd l beral zm n söz konusu kand rmacas na bu
sefer de güvenl k kavram arac l yla güçlü b r sald r
düzenl yor.
S yaset ve felsefe d s pl nler n n Neocleous okumadan
önümüzdek dönem tart malar na güçlü b r b ç mde
kat lab lmeler mümkün de l...
Mark Neocleous, Notabene Yay nlar , 272 sayfa,
ubat 2014
KAP TAL ZM SA LI A ZARARLIDIR
Ama çok fazla ac l , ekerl ya da tuzlu yed n z ç n
de l.Ya da '' fa kayna ''
olan ba k a b r g day
yemed n z ç n de de l!
Sa l k günümüzde
hastal k ''satan'' b r sektör
hal ne geld
ç n, ölüm
korkusu yaratarak
ya amak üzer nden
tahakküm üretmeye
kalk t
ç n sa l n z
t e h l
k e d e !
A r t k z a m a n n
sonsuzlu unda yen b r
ufuktay z...
Et k, b l m, kan t,
dayan ma, toplumsal sorumluluk ÖLDÜ!
1982 y l nda do an Den z
Sa d ç, Mers n Ün vers tes Güzel
Sanatlar Fakülte b r nc s olarak
mezun oldu. Dördüncü k sel
serg s nde Kad n:Mülk ba l
alt nda toplad
yap tlar n
zley c yle bulu turan sanatç ,
ba ar bursu le kabul ed ld
Do u Ün vers tes 'ndek yüksek
l sans e t m ne devam
etmekted r.
Sanatç , soyut mgeler n kend ler g b öngörülemez düzende
meydana get rd kler somut fadeler merkez ne alan, kend ne
has pentür tekn n bu kez, uygarl n belk de lk
metala t r lan f gürü olarak öteden ber maruz kald türlü
kültür erozyonlar yla b ç mlenen kad n olgusu üzer ne
yönelt yor. Sanatç n n yap tlar nda toplumun kad n
k ml ks zle t ren al kanl klar na, yüzler bet mlenmem , k m
olduklar bel rs z f gürlerle göndermeler yap l rken her ey
tüket m ürünü olarak sunan kültür endüstr s , sundu u
ürünler d l k üzer nden pazarlayan yöntemler yle
ele t r l yor.
19. STANBUL T YATRO FEST VAL
9 MAYIS TA BA LIYOR
9 May s - 5 Haz ran 2014 tar hler
aras nda yap lacak 19. stanbul
T yatro Fest val , bu y l
yurtd ndan 7, Türk ye'den 35
t yatro, dans ve performans
t o p l u l u u n u n 1 0 0 'e y a k n
göster s n 13 farkl mekânda
sanatseverlerle bulu turacak. 19.
s t a n b u l T yat ro Fe s t va l
program nda yer alan 33 yerl
yap m n Tür k ye pröm yer
yap lacak; bu projelerden üçü
stanbul T yatro Fest val 'n n
ortak yap mc l
nda
Yen hayat n egemen sözcükler korku, ku ku,
güvences zl k, kar, c ro ve b lanço..
Ama kavga b tmed : Hek m , kt satç s , felsefec s ,
sosyolo u, let mc s b r araya geld .
Tek b r gerçek ç n : Kap tal zm Sa l a Zararl d r!
Tek b r gelecek ç n : Ba ka B r Dünya ve Ba ka B r Sa l k
Mümkündür!
Derleyen: Osman ELBEK, Hayyk tap, 256 sayfa,
2013
sahnelenecek.
Oyun, dans, performans ve etk nl klerden olu an zeng n b r
programla t yatroseverlerle bulu maya haz rlanan 19.
stanbul T yatro Fest val , B sahne, Cevah r Sahnes , DOT,
Haldun Taner Sahnes , k nc kat-karaköy, Kenter T yatrosu,
Moda Sahnes , Harb ye Muhs n Ertu rul Sahnes , Sa nte
Pulcher e Frans z L ses , Salon, l Blackout, Üsküdar Stüdyo
ve Üsküdar Tekel sahneler g b ehr n farkl mekânlar nda
sey rc yle bulu acak. Fest val kapsam nda ayr ca, ünlü
konuklar n ve uzmanlar n kat laca söyle , göster , f lm ve
belgesel göster mler le atölye çal malar da
gerçekle t r lecek.
thyke
Ocak 2014
Ermiş
Hilal CİBRAN
MMO THYKE Okuma Grubu olarak,
topra n suya hasret g b , çok
uzun b r aradan sonra 2014 y l n n
lk etk nl nde b r araya gelmen n
der n mutlulu unu ya ad k.
mz k
Do u nun N etzsche s Hal l
C BRAN n; B r edeb yat
sürgünü nün yaln z yolculu u
29
THYKE
28
TOPLANTI NO 33
Hal l C bran(1883-1931), Lübnanl C bran n en ünlü eser olan Erm ,
felsefe yazar , romanc , a r, ressam, El Mustafa ad ndak b r kâh n n on k
hak kat aray ndak b r b lged r.
sene kald
Orphalese ehr nden
ayr l p ev ne g tmek üzereyken,
As Ruhlar, K r k Kanatlar, Del , O r p h a l e s e h a l k t a r a f n d a n
Haberc , Erm , Kum ve Köpük, durdurulmas üzer ne halk le
nsano lu sa, Dünya Tanr lar , aras nda geçen; a ka, evl l e,
Avare, Erm n Bahçes . sek z çocuklara, yemeye ve çmeye,
ng l zce, sek z de Arapça yaz lm çal maya, sev nç ve kedere, suç ve
olmak üzere tam 16 eser nden cezaya, yasalara, özgürlü e, ac ya,
baz lar .
vs. da r y rm alt adet konu madan
olu maktad r.
Bu eserlerden Erm n özell onun
tüm eserler n n özünü ta yor Erm k md r? Hz. Muhammed m ,
olmas d r. Erm , yazar n ng l zce sa Mes h m ? Bu sorunun net b r
yazd eserler nden b r .
c e v a b y o k t u r . A m a
yazar n Gö sümün b r taraf nda sa,
Türk ye de Erm ad yla yay mlanan d e r t a r a f n d a M u h a m m e d
The Prophet n tam kar l neb
oturur. sözü asl nda b r nev bu
anlam na gelmekted r. Eserde üç
soruya cevapt r. s mler de se de,
kahraman vard r: Erm , Mustafa;
kayna n ayn l n dü ünürsek, bu
Orfales ve M tra.
sorunun cevab önem n kaybeder.
K tap Ad
ERM
Yazar
Hal l C BRAN
Türkçes
lyas ASLAN
K tap Sah b
D lek Özlem ESEN
Yay nev Kaktüs
Sayfa-Bas m
122 , 2007
[email protected]
A k a Da r:
nsan üryan k lan, taçland r rken
çarm ha geren, nsan n, kalb n n
esrar n ö reneb ls n ve Hayat n kalb
olab ls n d ye Allah n kutsal z yafet ne
kutsal ekmek k lan ate t r a k. A k n
sadece hazz n arayanlar n
denememeler gereken b r aland r.
Korkarak var lamayacak olan. Çünkü
a k, kend nden ba ka h çb r ey
almad
g b kend nden ba ka da
h çb r ey vermez. Ne sah p
olab l rs n z ne de o s ze sah p olur.
A kta hedef, Allah ben m kalb mde,
de l; ben, Allah n kalb ndey m ,
demekt r.
Gün geçt kçe farkl kat l mlarla
zeng nle en grubumuz, k tap
okuma ve tart ma g b bahaneler n
en güzel yle b r kez daha b rl kte
oldu.
Uzun yaz dönem ç n seçt
k taptan lk ;
Tülin TOSUNOĞLU
Ak l ve Tutku ya Da r:
Ak l ve muhakemen n, tutku ve
t hâlar n sava meydan , ruhtur. Bu
ruhun dümen ve yelken se, ak l ve
tutkudur. nsan bu dümene ve yelkene
muhtaçt r. k s nden b r d ye terc h
yap lmamal d r. Ak l, tek ba na
s n rlay c ; tutku se, nsan n mahv na
n e d e n o l a n b r a t e t r. B r n e
d er nden daha fazla hürmet
göster lmemel d r.
Kend n Tan ma ya Da r:
nsan kend haz neler n ölçemez,
çünkü benl k uçsuz bucaks z b r
ummand r. Bu yüzden, nsan hak kat
buldum de l, b r hak katbuldum
demel d r. Ruhun yolunu buldum
de l, ben m yolumda yürürken ruhla
kar la t m demel d r. Ruh katman
katmand r, say s z taçyapra na sah p
b r n lüfer g b . Ruh büyüyen ya da tek
b r ç zg de lerleyen b r ey de ld r.
D n e Da r:
Bütün hareketler ve f k rler d nd r ve
Erm , tüm bu konu mas nda asl nda
d n anlatt n söyler. Ve sorar Orfales
halk na, bu soru asl nda herkesed r ve
burada soru yoktur ( st fham), cevap
"Daha sonra ded M tra: Konu vard r:
b zlere A k a da r.
K m ay rab l r man n eylemler nden
ya da nanc n me gales nden? K m Bu
Ve o ba n kald rd ve halka
Allah a a t ve u bana; bu ruhuma a t ve
bakt orada b r sess zl k çöktü
u d er beden me. d yerek önüne
üstler ne. Ve yüksek b r sesle o saatler n sereb l r?
Gündel k
ded :
hayat n z mabed n z ve d n n zd r Ve
ayet Allah tan mak st yorsan z
A k s ze mar ett nde zley n etraf n za bak n,
fezaya bak n,
onu, Yollar çet n ve sarp olsa
ç çeklere bak n
K saca Allah her
da.
yerded r, her eyded r. O nu bulmak
ç n muammalar çözmeye gerek
Ve kanatlar s z
yoktur.
sarmalad nda râm olun ona,
"
thyke
Ocak 2014
TUTUNAMAYANLAR
Oğuz ATAY
MMO THYKE Okuma Grubumuzun
uzun yaz dönem ç n seçt 2. k tap
olan TUTUNAMAYANLAR, Türk
edeb yat n n en öneml
eserler nden b r d r
O uz Atay' n lk roman olan
Tutunamayanlar, 1970 y l ndaTRT
Roman Ödülü'nü kazanm t r.
Ço u yazar ve okuyucuya göre
modernTürk edeb yat n nöneml
eserler nden b r d r. Kullan lan d l ve
anlat m ekl t bar yle edeb yatta
b r devr m olarak kabul
ed lmekted r. K tap bel rl b r olay
serg lemekten çok; zlen mler,
ça r mlar, ta lamalar, ayr nt lar ve
ruhsal çözümlemelerden
olu ur.hem çer k hem de b ç msel
ö z e l l k l e r b a k m n d a n Tü r k
edeb yat nda yepyen b r evre
olarak de erlend r lmekte,
m o d e r n p o s t m o d e r n
roman lam nda öneml b r yere
sah p oldu u dü ünülmekted r.
THYKE
TOPLANTI NO 33
K sa Özet
Sel m I k' n nt har ett n ö renen
Turgut Özben, hmal ett n
dü ündü ü arkada n n geçm n n
z n sürmeye ve Sel m' n tan d
nsanlar arac l yla onu tan maya
çal r. Her nsana farkl b r yönünü
gösteren Sel m' n görüntüsü,
Turgut'un bu nsanlarla konu mas
sonucu okuyucunun ve Turgut'un
gözünde netl k kazanacakt r.
Romanda b rçok k vard r ama her
b r asl nda Sel m' n hayat ndak
k lerd r ve tüm anlat lanlar Sel m
I k' ayd nlat r. Sel m I k "dü ünen
ve sorgulayan nsan" n s mges d r ve
Tülin TOSUNOĞLU
[email protected]
derd , bo una ma aramdan
ç karma ben . Al kanl klar m ,
özell kle yaln zl a al kanl m
kaybett rme bo una.
bu yüzden "tutunamam "t r.
Herkes geçer d yor.Geçer m Olr c?
Herkes ne b l r ac m . Herkes ne
b l s n a c m z . Ya a r g b
yapmaktan,özlemez g b
yapmaktan y ym
g b
yapmaktan..Nefes al p onu ç mde
tutmaktan o nefeste bo ulmaktan
s k ld m.K nefess zl kten de l
nefesten bo ulmakt r
mar fet m z Olr c.
-Evet efend m z
-Bana kat ld
n b lmek
güzel.Arada ses vermen
güzel. ç m n ses de olmasa ölürüm
yaln zl ktan...
Herkes n sted g b ya ad uzak
ülken n özlem n duyuyorum.
K taptan nc ler:
Ba kalar na söyleyecek b r sözüm
Kitap Adı
olab lmes ç n önce kend me söz
TUTUNAMAYANLAR
geç rmem gerekt ne nan yorum.
Yazar
Eller me sar l r ben b r gün
Oğuz ATAY
unutacaksan b r gün b rak p
g deceksen bo una yorma derd
Kitap Sahibi
bo yere ma aramdan ç karma
Bilal ZEYBEKOĞLU
ben al kanl klar m özell kle
yaln zl a al kanl m kaybett rme
Yayınevi
bo una ted rg n etme ben bu sefer
iletişim
ger de b r ey b rakmad m tas m
tara m toplad m geld m
ney m var ney m yoksa ortaya Öldükten sonra nsanlar n b r yerde
döktüm ben b rak rsan sudan b u l u t u k l a r n s ö y l e y e n l e r e
ç km bal a döner m
nanmak sterd m. Ya arken, ne
s k c ve soluk nsanlarla b rl kte
Ben b r gün unutacaksan, b r gün geç r yoruz ömrümüzü. H ç olmazsa
b rak p g deceksen bo una yorma ö l d ü k t e n s o n r a , a r a l a r m d a
bulunmaktan zevk alaca m z
nsanlarla ya asayd k.
Hayat, dü ünceler tutan b r
hap shaned r.
Yaz k k erkekler, mart ld klar
zaman nerede durmalar
gerekt n ço u zaman b lemezler.
Mart ay k tab m z
B r Nefes stanbul
Aret VARTANYAN
sağlık
Dr. Gürsel ATE
Kard yoloj Uzman (Anadolu Sa l k)
G ZL KALP HASTALI I KAPINIZI ÇALMADAN
Sigara kullan m n n hastal n olu mas nda rol oynayan önemli bir faktör oldu unu söyleyen Anadolu
Sa l k Merkezi Kardiyoloji Uzman Dr. Gürsel Ate , hastal kta erken te hisin önemine dikkat çekti. te his
için hiç bir rahats zl n z olmasa da düzenli hekim kontrolünden geçin dedi.
olmamas ve hastay hekime yönlendirecek bir
belirti vermemesidir. Bazen çabuk yorulma,
haz ms zl k gibi kalp hastal
ndan
üphelendirmeyecek hafif yak nmalar da belirti
olabilir.
Kalp krizinin en çok fark ndal k yaratan belirtileri
a r larken t bb litaratürde ''sessiz iskemi'' olarak
bilinen Gizli Kalp Hastal hiçbir belirti vermeden
ilerliyor. Hastal n ilerlemesinde önemli rolü olan
diyabet, tansiyon yüksekli i, kolesterol yüksekli i
gibi ikayetleri bulunan ki ilerin düzenli kontrol
alt nda olmas gerekmektedir. Sigara kullananlar n
ve 65 ya üzerindeki herkes risk grubundad r.
Erken te his çok önemlidir
Hastal k için erken te his önemlidir. Belirti
vermeyen Sessiz skemi'de ki inin kalbini
zorlamaya devam eder ve bunun sonucunda kalp
krizi geçirme riski ta n r. Diyabeti olan, ailesinde
kalp hastal olan, sigara kullanan ki iler erken
te his için efor testi, 24 saatlik kalp ritim ve çarp nt (
ritm holteri ) ölçümü, bilgisayarl tomografi ve stres
testi yapt rmal d r.
Yap lan testler sonucunda 'sessiz iskemi' tan s
konan hastalar dikkatli olmal d r. Gizli kalp hastal
tan s olan hastalarda düzenli kontrollerin
gereklidir, hastan n sigara kullan yorsa b rakmas
gerekir ve varsa fazla kilolar n azaltmaya çal mas
gerekmektedir.
Menepoz sonras kad nlar tehlike alt nda
skem erkeklerde 45 ya ndan sonra, kad nlarda ise
menopozdan sonra görülme oran artmaktad r.
Ailesinde birinci dereceden erkek yak nlar nda 55
ya ndan önce, kad n yak nlar nda ise 65 ya ndan
önce kalp krizi ya ayan ki ilerin kalp hastal
riskleri de artmaktad r. skeminin kad nlarda
do urganl k ça nda nadir görülmektedir.
30
31
K alp k rizinin k alp k as n besleyen koroner
damarlarda, kan ak m n n azalmas na neden olacak
derecede darl k oldu unda ya anmaktad r. Ki ide
ço unlukla efor esnas nda gö üste a r , s k ma,
yanma ve nefes darl
gibi ikayetlerin bunun
belirtisidir. Sessiz iskemide ise koroner damarlarda
önemli derecede darl k oldu u halde ki inin
herhangi bir rahats zl k hissetmemektedir. Bu
hastal a 'gizli kalp hastal ' veya 'sessiz iskemi'
denilmesinin nedeninin hiçbir ikayete neden
odamızdan
ÜYE ND R M ANLA MASI YAPILAN F RMALAR
Bu protokoller 01.02.2014 - 31. 12. 2014 tar hler aras nda geçerl olup MMO ODA / Kurum Üyeler , çal anlar ve bu
k ler n b r nc derecede yak nlar n kapsar. H zmet esnas nda oda k ml k kart göster lmes esast r.
ORAN
ORAN
THE NESS HOTEL SPA
AMER KAN L FE LANGUAGE INSTITUTE
Mak. Müh. Odas Üyeler ne sunulan standart 1 kur
f yat üzer nden
Kampanyal kur paketler üzer nden
* Mühend slere yönel k Özel ng l zce paketler
Karaba Mh. ahabett n B lg su Cd. M.S nan Sk. No. 19
zm t / KOCAEL Tel: 262 321 11 99 / 641 41 06 Gebze
www.amer canl fe.org
50 %
15 %
Spa & Havuz & Hamam H zmetler nde
Yen köy Merkez Mh. Kültür Sk. No. 40 Ba skele/ ZM T
Tel: 262 341 38 54 www.thenesshotel.com
ÖZENTÜRK OTOMOT V
Araç Sa l k Kontroller , Özel Serv s
Sanay Mh. D-100 Karayolu No. 221 ZM T
Tel: 262 335 25 19 www.ozenturk.com.tr
C HAN HASTANES
RICHMOUND NUA WELNESS SPA
Devlet n almas zorunlu SGK fark (12 TL) üzer nden;
Muayene ve Tetk k
Yatarak Tedav
Laser Ep lasyon, Check-up ve d er Özel lem
D Tedav ler
Yen eh r Mh. Özden Sk. No. 35 zm t/KOCAEL
Tel: 262 331 09 09 www.c hanhastanes .com.tr
1 Günlük Spa G r
+ 1 Masaj (50 dk) 99.00 TL
Bayanlar Günü (Pztes -Cuma) ( l k l k kat l mlarda
Tek K
F yat 70.00 TL)
Konaklama Deluxe s ngle 105 Euro, duble 130 Euro
Sah lyolu SAPANCA
Tel: 264 582 26 86 www.r chmondnua.com
15 %
10 %
20 %
15 %
MA
MARMARA BALIK RESTAURANT
Tüm restaurant h zmetler nde
Kozluk Mh. Fevz Çakmak Cd. No. 35 Sekapark/ ZM T
Tel: 262 323 65 25 www.sekamarmarabal k.com
SELMA
15 %
7%
10 %
10 %
10 %
10 %
TERAS CAFE & RESTAURANT SEKAPARK
Cafe ve Restaurant H zmetler nde
Sekapark 1. Etap No. 35 zm t/KOCAEL
Tel: 262 323 68 67 www.sekamarmarabal k.com
15 %
25 %
KYÖD KOCAEL YÜKSEK Ö REN M DERNE
Lokal ve Restayrant H zmetler nde
Metropol Merkez Kat. 4 zm t/KOCAEL
Tel: 262 331 05 53 www.kyod.org.tr
10 %
30 %
15 %
10 %
SAFRANBOLU ANADOLU H ZMETLER
Restaurant H zmetler nde
Yen eh r Mh. A.Menderes Bulvar No. 8 ZM T
Tel: 262 335 50 80 - 531 610 41 41
www.safranrestaurant.com.tr
15 %
IMPERIAL PARK HOTEL
Konaklama standart s ngle 120.00 TL, duble 170.00 TL
deluxe s ngle 130.00 TL, duble 185.00 TL
F n Hamam , Türk Hamam , Sauna, ok Odas Ücrets z
Yen eh r Mh. Gaz Mustafa Kemal Pa a Bulv. Konak Sk.
No. 19 zm t / KOCAEL
Tel: 262 313 00 13 - 300 30 30 www. mper alpark.com.tr
F tness, P lates, Step&Aerob c, Vücut Gel t rme, Card o, K lo Al p
verme, Sauna, Çocuk j mnast , Lat n danslar , Masa ten s , Kond.
3 ayl k üyel klerde L ste F at üz. %10 + 15 gün hed ye - 270.00 TL
6 ayl k üyel klerde L ste F at üz. %25 + 1 ay hed ye - 450.00 TL
1 y ll k üyel klerde L ste F at üz. %35 + 2 ay hed ye - 800.00 TL
Yen kent Mh. 2478 Sk. No. 6A (Mutlukent Sosyal Tes. Mopa
Market Alt ) Gebze / KOCAEL
Tel: 262 721 18 70 - 544 721 18 70 www.f tness-g.net
T M MERKEZ
Yabanc D l Kurslar
25 %
ng l zce, spanyolca, Almanca, Rusça, talyanca, Frans zca
Yurtd
E t m Dan manl
ng ltere, Amer ka, Kanada, Almanya, Malta
B lg sayar ve nternet H zmetler
Tercüme H zmetler
Yen do an Mh. Fabr ka Cd. No. 67 (Adat p Çar
b. Kar s
ADAPAZARI Tel: 264 277 22 77 - 78 Fax: 264 277 82 42
www.adareform.com.tr
KARAYOLCULAR S GORTA / ANKARA
Kasko Pol çeler nde
yer Konut pol çeler nde
Akden z Cd. No. 35/1 Yücetepe-Çankaya/ANKARA
Tel: 312 231 30 10
25 %
M crosoft Cert f ed Sol tuon Developer (MSCD)
M crosoft Cert f ed Sol tuon Expert (MSCE)
Java & Andro d Developer
Tekn k Ç z m ve 3D
Muhasebe F nans Uygulamalar
ng l zce
Kemalpa a Mh. Cumhur yet Cd. No. 64 zm t/KOCAEL
Tel: 262 444 33 30 www.b lgeadam.com
B LGE ADAM B LG. VE E
EASY SPEAK SCHOOL OF ENGLISH
Genel ng l zce D l E t m H zmetler nde
Ömera a Mh. ahabett n B lg su Cd. No. 35/1-3 ZM T
Tel: 262 323 33 02 www.easypeak.com.tr
15 %
D LKO ENGL SH YABANCI D L KURSU/GEBZE
20 %
SPORIUM SPOR MERKEZ
Genel Üyel klerde 10 Taks t
Yahyakaptan Mh. Demokras Cd. No. 1 ZM T
Tel: 262 311 10 10 www.kocael spor um.com
BOLU F L Z RESTAURANT
ADA REFORM YABANCI D L E
DÜNYA GÖZ HASTANES
Muayene ve Tetk k
Genel Amel yatlarda
Laser Amel yatlarda
Kad köy Mh. Atatürk Bulvar No. 2 Bek rpa a/KOCAEL
Tel: 262 323 03 06 www.dunyagoz.com
50 %
F TNESS G-SPOR VE SA LIKLI YA AM MERKEZ
WATER FRONT SPORT CENTER
F tnes-Spa-Body_B ld ng-Bould ng-Plates-Step
Aerob k-Gym Genel Üyel kler nde
Körfez Mh. Harb Cd. No. 72 Ba skele/KOCAEL
Tel: 262 343 22 90 www.waterfront.com.tr
Genel Üyel k (31.03.2014 tar h ne kadar)
Yahtakaptan Mh. eh t Ergün Köncü Sk. No. 10 ZM T
Tel: 262 310 11 11 www.ramadaplaza zm t.com
Genel ng l zce D l E t m H zmetler nde
Hac Hal l Mh. Atatürk Cd. 55/A Kat 2 Gebze/KOCAEL
Tel: 262 611 00 62 www.d lkogebze.com
ZM T YELKEN KULÜBÜ
Restaurant H zmetler nde
Oram ral Sal m Derv o lu Cd. No. 22 zm t/KOCAEL
Tel: 262 321 21 51 www. zm tyelken.org.tr
Konaklama Deluxe s ngle 150.00 TL, duble 200.00 TL
su t 250.00 TL
Hamam, sauna, spa
10 %
Sanay Mh. Ömer Türkçakal Bulv. No. 26 ZM T
Tel: 262 335 48 40 - 530 774 17 23 www.emexhotel.com
Restaurant H zmetler nde
D-100 Karayolu Bolu-Ankara 7. km BOLU
Tel: 374 243 93 94 www.f l zrestaurnatbolu.com
SAPANCA GÖL EV
Restaurant H zmetler nde
stasyon Mh. Gölev Tes s K rkp nar Sapanca/SAKARYA
Tel: 264 592 00 70 www.sapancagolev .com.tr
A IZGARA
Tüm Restaurant H zmetler nde
10 %
Yen eh r Mh. Demokras Bulv. No. 58 zm t/KOCAEL
Tel: 262 311 40 40 www.facebook.com/pages/Ma a-Izgara/
RAMADA PLAZA ZM T SPA
WELLBORN LUXURY HOTEL
Spa
Restaurant H zmetler nde
Konaklama Deluxe s ngle 220.00 TL, duble 250.00 TL
Sah l Mh. Dudayev Cd. No. 53 Ba skele/KOCAEL
Tel: 262 300 00 00 www.wellbornhotel.com
15 %
EMEX HOTEL
ENGEL S GORTA
Sompo Japan, All anz, Eagon Emekl l k Hayat
Tüm S gorta Pol çeler nde
Ömera a Mh. Alemdar Cd. en Mrk. Kat. 2 No. 102
zm t/KOCAEL
Tel: 262 332 35 32 - 332 35 34
www.selmasengels gorta.com.tr
15 %
30 %
15 %
25 %
T. H ZM. SAN. T C. A. .
30 %
üyelerimizden
2014 YILI OCAK - UBAT AYLARINDA
KAYIT OLAN YEN ÜYELER M Z
ABDULLAH I IK
ERHAN SABR BÜYÜKLÜ
CANSEV SEYHAN
ANIL ÖZCAN
HAT CE AKTA
ÖMER ÖZDEM R
SAMED KALKAN
UMUT BARI
ERDAL GÜLBEYAZ
BURAK B NBO A
U UR AKYÜZ
MEHMET YILDIZEL
MUSTAFA CAN
ANIL SARIZEYBEK
ERS N ULUTÜRK
BU RA ERTU
ÖNDER PARMAKSIZ
AL CESUR
B LAL BAK
KÜR AD SEZA TÜRKER
D LGE GÜNE
ÖZGÜR KÖSEMEN
SELV N BAYTOK
MEHMET MAMO LU
U UR ARSLAN
VEL KÜÇÜK
KORAY ONUR
C HAT GÖBEKO LU
BARKIN KARAN
MUHAMMET DA LI
BERKER ÇALI KAN
YAS N ÜZEN
G ZEM KARATA
ÖKTEN YALÇ NKAYA
TANER KIRTAY
ÜM T ÇOBAN
BULUT BEKTA
GÜLTEK N SEV M
SAMET FIÇICI
Aram za Ho geldiniz...
TEBR KLER
Oda üyeler m z n mutlu günler n s zlerle payla yoruz.
*Üyem z Süleyman ONAY' n k z 08.02.2014
tar h nde evlenm t r. Üyem z tebr k eder, mutluluklar
d ler z.
* Odam z Tekn k Görevl s EROL PERÇ N' n
10.01.2014 tar h nde o lu Devr m Ç nar dünyaya geld .
ÜYE A DAT
LEMLER
A dat ödemeler nde üyeler m ze
kolayl k sa lamak amac yla
Bankas
Max mum, Akbank Aksess, Garant
Bankas Bonus ve Yap Kred Bankas
World kartlar n za uygulanab lecek en
yüksek taks t say s 12'ye ç kar lm t r.
Ayr ca http://www.mmo.org.tr/a dat/
web adres üzer nden sanal pos
BA SA LI I
uygulamas yla ödeme mkan
get r lerek ayn yerden kred kart le
32
*Üyem z Derya UZB LEK' n babas 01.01.2014
tar h nde vefat etm t r. Üyem ze, yak nlar na ve
dostlar na ba sa l d ler z.
* Üyem z Kaz m ARSLAN' n k z karde 02.01.2014
tar h nde vefat etm t r. Üyem ze, yak nlar na ve
dostlar na ba sa l d ler z.
* Üyem z Zerr n ALADA ' n babas 12.01.2014
tar h nde vefat etm t r. Üyem ze, yak nlar na ve
dostlar na ba sa l d ler z.
* Odam z Tekn k Görevl s Alper TOSUN'un
12.01.2014 tar h nde anneannes vefat etm t r.
Üyem ze, yak nlar na ve dostlar na ba sa l d ler z.
* Üyem z Nurgül ERDEB L' n dedes 17.01.2014
tar h nde vefat etm t r. Üyem ze, yak nlar na ve
dostlar na ba sa l d ler z.
* ubem z Yönet m Kurulu Üyes Sa m GÜRAY` n
kay npeder 31.01.2014 tar h nde vefat etm t r.
Üyem ze, yak nlar na ve dostlar na ba sa l d ler z.
* Düzce l Tems lc l m z Yürütme Kurulu esk
ba kan Sel m Y RM BE O LU'nun karde
23.02.2014 tar h nde vefat etm t r. Üyem ze,
yak nlar na ve dostlar na ba sa l d ler z.
sten rse taks tle a dat ödeme lem
gerçekle t r leb lmekted r.
ÜYELER M Z N D KKAT NE
[email protected] ekl nde e-posta
adres almak ç n ubem ze ba vurunuz.
Ba vuru: uye-kocael @mmo.org.tr
DE ERL MESLEKTA LARIMIZ
Üyeler m z n mutluluklar n payla arak
büyütmek, ac lar n payla arak
azaltmak ç n do um, evl l k ve
ba ar lar n z le ac günler n z MMO
a les yle payla man z d ler z.
ISI POMPALARI
TOPLAM VERİMLİ BAKIM
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU
BORULAMA VE BORU TESİSATI
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU
HAVA VE SU SOĞUTMALI HEAT PUMP, HEAT
RECOVERY VRF SİSTEMLER
GEOMETRİK TOLERANSLAR
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU
DENEY TASARIMI/TAGUCHI YÖNTEMİ VE
UYGULAMALARI
ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ
POMPALAR VE POMPA SEÇİMİ
ISO/TS 16949: 2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TEMEL EĞİTİMİ
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ISO/TS 16949: 2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ
TETKİKÇİ EĞİTİMİ
HİDROLİK SEVİYE 2 EĞİTİMİ
PNÖMATİK SEVİYE 1 EĞİTİMİ
PNÖMATİK SEVİYE 2 EĞİTİMİ
4.
5.
6.
10.
11.
18.
19.
20.
16.
17.
13.
14.
15.
12.
9.
7.
8.
AKDER
AKDER
AKDER
M. HAKKI ERSÖZ
RÜKNETTİN BIÇAKLI
KASIM BAYNAL
TEOMAN S. TANIK
RÜKNETTİN BIÇAKLI
KASIM BAYNAL
HAKAN YAVUZ
SİNAN YÜCEL
LG ELECTRONICS
TEOMAN S. TANIK
HAKAN YAVUZ
KASIM BAYNAL
ESAT ERSOY
BÜLENT VURAL
ERSAN GÖNÜL
LG ELECTRONICS
MUSTAFA N. MİSTİLİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
EĞİTİMİ(3 GÜN)
UYGULAMALI KAYNAKÇI EĞİTİMİ ve SINAVI
HAVA VE SU SOĞUTMALI HEAT PUMP, HEAT
RECOVERY VRF SİSTEMLER
1.
2.
3.
EĞİTMEN
S.NO. EĞİTİMİN ADI
28-29-30 Nisan 2014
21-22-23 Mayıs 2014
24-25-26 Haziran
2014
11-13 Nisan 2014
26-27 Nisan 2014
2 Nisan 2014
5-6 Nisan 2014
12-13 Nisan 2014
28-29 Mart 2014
24-27 Mart 2014
22 Mart 2014
19 Mart 2014
15-16 Mart 2014
17-23 Mart 2014
12 Mart 2014
14-16 Mart 2014
12 Mart 2014
10-13 Mart 2014
11 Mart 2014
6-8 Mart 2014
TARİH
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
2 GÜN
1 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
14.0017.00
4 GÜN
14.0016.00
2 GÜN
7 GÜN
1 GÜN
3 GÜN
18.3021.00
3+1 GÜN
14.0016.00
3 GÜN
SÜRE
KURS
KURS
KURS
MİEM
KURS
SEMİNER
KURS
KURS
KURS
PBK
650.00 TL+KDV
600.00 TL+KDV
650.00 TL+KDV
300.00 TL
250.00 TL+KDV
ÜCRETSİZ
200.00 TL+KDV
250.00 TL+KDV
250.00 TL+KDV
390.00 TL
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
SEMİNER/
PBK
GÖZETİM
SEMİNER
200.00 TL+KDV
650.00 TL
ÜCRETSİZ
300.00 TL
ÜCRETSİZ
375.00+275.00(+KDV)
ÜCRETSİZ
250.00 TL
ÜCRET
KURS
MİEM
SEMİNER
MİEM
SEMİNER/
PBK
GÖZETİM
SEMİNER/
PBK
GÖZETİM
KURS
MİEM
TÜR
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
GEBZE
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
KOCAELİ
GEBZE
GEBZE
KOCAELİ
BOLU
KOCAELİ
YER
Download

T.C. BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET