Systém manažérstva BOZP podľa
OHSAS 18001:2007
Ing. Martin Demčák, PhD.
IRCA vedúci audítor pre bezpečnosť a kvalitu
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 1
OHSAS
‰ OHSAS – Occupational health and safety assessment
series (séria na posúdenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci ).
‰ OHSAS je produktom Britského normalizačného úradu
( British Standard Institution – BSI ).
‰ OHSAS je britská norma
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 2
Podpora OHSAS
•
National Standards Authority of
Ireland
•
South African Bureau of Standards
•
Japanese Standards Association
•
British Standards Institution
•
Bureau Veritas Quality International
•
Det Norske Veritas
•
Lloyds Register Quality Assurance
•
National Quality Assurance
•
SFS Certification
•
SGS Yarsley International
Certification Services
•
Asociación Española de
Normalización y Certificación
•
International Safety Management
Organization Ltd
2009 - 1186535
• SIRIM QAS Sdn. Bhd.
• International Certification Services
• Japan Industrial Safety and Health
Association
• The High Pressure Gas Safety Institute
of Japan (KHK - ISO Centre)
• Technofer Ltd
• The Engineering Employers Federation
• Singapore Productivity and Standards
Board, Quality Assessment Centre
• Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación
• Industrial Technology Research
Institute of Taiwan
• Institute of Occupational Safety and
Health
• TÜV Rheinland / Berlin-Brandenburg
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 3
Predmet normy OHSAS
Smernica OHSAS 18001 určuje požiadavky na systém
manažérstva BOZP, aby umožnila organizácii riadiť riziká
BOZP a zlepšiť jej výkonnosť.
Norma OHSAS je použiteľná/aplikovateľná pre každú
organizáciu, ktorá má v úmysle:
a) zaviesť systém manažérstva BOZP za účelom
eliminácie alebo minimalizácie rizík, ktorým môžu byť
vystavení zamestnanci a iné zainteresované strany
v súvislosti s vykonávaním pracovných činností;
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 4
Predmet normy OHSAS
b) zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém
manažérstva BOZP;
c) presvedčiť sa, že zavedený systém manažérstva
BOZP je v súlade s deklarovanou politikou BOZP;
d) preukázať túto zhodu iným;
1. na základe vlastného posúdenia deklarovať súlad
s touto smernicou OHSAS.
2. dať si svoj systém manažérstva BOZP certifikovať/
zaregistrovať externou organizáciou; alebo
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 5
Prvky SMBOZP podľa OHSAS 18001
Neustále zlepšovanie
Politika
Politika
BOZP
BOZP
Preskúmanie
Preskúmanie
manažmentom
manažmentom
Plánovanie
Plánovanie
Kontrola
Kontrolaaa
nápravná
nápravná
činnosť
činnosť
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Zavedenie
Zavedenieaa
prevádzka
prevádzka
Snímka 6
PDCA cyklus
Konaj
Ako to zlepšiť do
budúcnosti?
Overuj
Plánuj
Bolo
všetko
vykonané podľa
plánu?
Čo urobiť?
Ako to urobiť?
Urob
Vstupy
2009 - 1186535
Urob, čo bolo naplánované!
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Výstupy
Snímka 7
PDCA CYKLUS VERSUS SMBOZP
Preskúmanie
Preskúmanie
manažmentom
manažmentom
Politika
• riziká BOZP
• preskúmanie
manažmentom
Kontrola
Kontrolaaa
nápravná
nápravnáčinnosť
činnosť
• zákonné a iné požiadavky
Konaj
Plánuj
Neustále
zlepšovanie
Overuj
• monitorovanie a meranie
• nezhoda, nápravná a
preventívna činnosť
• údaje
• auditovanie
2009 - 1186535
Plánovanie
Plánovanie
Urob
• ciele a program(y)
BOZP
Zavedenie
Zavedenieaa
prevádzka
prevádzka
• štruktúra & zodpovednosť
• tréning, komunikácia
• dokumentácia BOZP
• operatívne riadenie prevádzky
• havarijná pripravenosť a odozva
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 8
Systém manažérstva BOZP
Systém manažérstva BOZP je časť celkového
systému manažérstva umožňujúca riadenie rizík BOZP
súvisiacich s podnikateľskou činnosťou organizácie;
zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovacie činnosti,
povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje pre návrh,
zavedenie, dosiahnutie, preskúmanie a dodržiavanie
politiky BOZP organizácie.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 9
Obsah normy OHSAS 18001
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 10
4.1 Všeobecné požiadavky
Organizácia musí určiť, dokumentovať, zaviesť a
udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva
BOZP.
Organizácia musí definovať rámec svojho systému
manažérstva BOZP.
Poznámka: Požiadavky kladené na systém manažérstva BOZP sú obsiahnuté v 4.
kapitole OHSAS 18001.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 11
4.2 POLITIKA BOZP
Politiku BOZP definuje a vyhlasuje vrcholový manažment!
Politika
BOZP
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 12
4.2 POLITIKA BOZP
ƒ byť primeraná charakteru a rozsahu
bezpečnostných a zdravotných rizík,
musí
Politika
BOZP
2009 - 1186535
ƒ obsahovať záväzok k prevencii proti
vzniku úrazu, choroby z povolania a
neustálemu zlepšovaniu
manažérstva a výkonnosti BOZP,
ƒ obsahovať záväzok organizácie
k súladu prinajmenšom s príslušnou
aktuálnou legislatívou a s ďalšími
požiadavkami, ku ktorým sa
organizácia hlási,
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 13
4.2 POLITIKA BOZP
ƒ byť dokumentovaná, zavedená a
udržiavaná na všetkých úrovniach
organizácie,
musí
Politika
BOZP
ƒ byť oznámená všetkým zamestnancom, aby si tí boli vedomí svojich
záväzkov v oblasti BOZP,
ƒ byť dostupná všetkým
zainteresovaným stranám,
ƒ byť pravidelne podrobená preskúmaniu, aby sa zabezpečila jej
dôležitosť a vhodnosť pre
organizáciu,
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 14
4.2 POLITIKA BOZP
Vytvára základný rámec
pre stanovenie cieľov
BOZP.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 15
4.3 PLÁNOVANIE
4.3.1 Plánovanie identifikácie nebezpečenstiev a
ohrození, posudzovania rizika a určenie
riadiacich opatrení
4.3.2
Zákonné a iné požiadavky
4.3.3
Ciele a programy
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 16
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Organizácia musí stanoviť, zaviesť a udržiavať postupy
na:
ƒ nepretržitú identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození,
ƒ posudzovanie rizík,
ƒ určenie potrebných riadiacich opatrení.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 17
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Postupy pre identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození a
posudzovanie rizika musia zahŕňať:
a) rutinné a nerutinné činnosti,
b) činnosti všetkých pracovníkov, ktorí majú prístup
na pracovisko (vrátane subdodávateľov a
návštevníkov),
c) ľudské správanie, spôsobilosť a ostatné ľudské faktory,
d) výrobné prostriedky vyskytujúce sa/používané
na pracovisku, bez ohľadu na to, či sú poskytnuté
organizáciou alebo niekým iným,
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 18
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Postupy pre identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození a
posudzovanie rizika musia zahŕňať:
e) nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré majú svoj pôvod
mimo organizácie a môžu nepriaznivo ovplyvniť
bezpečnosť pri práci alebo zdravie zamestnancov na
pracovisku.
f) nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré vznikajú v
blízkosti pracoviska pri vykonávaní pracovných
činností,
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 19
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Postupy pre identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození a
posudzovanie rizika musia zahŕňať:
g) infraštruktúru, zariadenia a materiály na pracovisku,
bez ohľadu na to, či sú poskytnuté organizáciou alebo
niekým iným,
h) zmeny alebo návrhy zmien
činnostiach alebo materiáloch,
v
organizácii,
jej
i) úpravu SMBOZP vrátane dočasných zmien a ich
dopadov na prevádzku, procesy a činnosti,
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 20
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Postupy pre identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození a
posudzovanie rizika musia zahŕňať:
j) akékoľvek
aplikovateľné
záväzky
vyplývajúce
so zákonných požiadaviek, ktoré súvisia s
posudzovaním rizika a zavádzaním potrebných
riadiacich opatrení,
k) návrh pracovísk, procesov, inštalácií, strojov/
zariadení, prevádzkových postupov a organizácie
práce,
vrátane
ich
prispôsobenia
ľudským
schopnostiam.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 21
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Z pohľadu manažérstva zmien musí organizácia
identifikovať nebezpečenstvá a ohrozenia, vrátane
rizík súvisiacich so zmenami, ktoré sa majú vykonať v:
ƒ organizácii,
ƒ SMBOZP,
ƒ jej činnostiach,
ešte pred ich zavedením.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 22
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Organizácia musí zaistiť, aby sa výsledky posúdenia
rizík brali do úvahy pri určovaní opatrení na ich
riadenie.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 23
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Pri určovaní riadiacich opatrení, alebo zmene
existujúcich riadiacich opatrení, za účelom zníženia
rizika je potrebné dodržať nasledovnú hierarchiu:
1) eliminácia (odstránenie)
2) nahradenie
3) inžiniering
4) označenie, upozornenie, organizačné opatrenia,
5) osobné ochranné pracovné prostriedky.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 24
4.3.1 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození,
posudzovania rizika a určenie riadiacich
opatrení
Organizácia musí dokumentovať a uchovávať
v
aktuálnom
stave
výsledky
identifikácie
nebezpečenstiev a ohrození, posúdenia rizík a určenia
riadiacich opatrení.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 25
4.3.2 Zákonné a iné požiadavky
Organizácia musí:
¾ zaviesť a udržiavať postup na identifikáciu a prístup
k zákonným a iným požiadavkám BOZP, ktoré sa
na ňu vzťahujú,
¾ udržiavať tieto informácie v aktualizovanom stave,
¾ príslušné informácie o zákonných a iných
požiadavkách oznamovať svojim zamestnancom a
ostatným zainteresovaným stranám.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 26
4.3.2 Zákonné a iné požiadavky
Implementácia
Prístup k legislatíve
Spôsobilosť rozhodnúť o aplikovaní
Interné oznamovanie požiadaviek
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 27
4.3.3 Ciele a programy
Organizácia musí stanoviť, zaviesť a udržiavať
dokumentované ciele bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pre každú príslušnú funkciu a úroveň v rámci
organizácie.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 28
4.3.3 Ciele a programy
Ciele musia byť:
ƒ merateľné všade tam, kde je to možné,
ƒ v súlade s politikou BOZP vrátane záväzku
predchádzať úrazom a chorobám z povolania,
ƒ v súlade so zákonnými a inými požiadavkami
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 29
4.3.3 Ciele a programy
„S.M.A.R.T.“ ciele:
ƒ presné
S = specific
ƒ merateľné
M = measurable
ƒ dosiahnuteľné
A = achievable
ƒ určovať
zodpovednosť
R = responsibilities
assigned
ƒ časovo ohraničené
T = time-scale set
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 30
4.3.3 Ciele a programy
Pri stanovovaní a preskúmaní cieľov je potrebné brať do
úvahy:
ƒ zákonné a iné požiadavky,
ƒ riziká BOZP,
ƒ technologické možnosti,
ƒ prevádzkové, finančné a podnikateľské požiadavky,
ƒ názory príslušných zainteresovaných strán.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 31
4.3.3 Ciele a programy
Organizácia musí vytvoriť, zaviesť a udržiavať programy
na dosahovanie cieľov.
Programy musia zahŕňať minimálne:
ƒ určenie zodpovedností a právomocí na dosahovanie
cieľov pre každú príslušnú funkciu a úroveň v rámci
organizácie.
ƒ Prostriedky a časový rámec, v akom majú byť ciele
dosiahnuté.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 32
4.3.3 Ciele a programy
Pri návrhu, zavádzaní a udržiavaní programov systému
manažérstva BOZP možno vychádzať zo šiestich
základných otázok:
¾ Kto?
¾ Čo?
¾ Prečo?
¾ Kedy?
¾ Kde?
¾ Ako?
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 33
4.4 ZAVEDENIE A PREVÁDZKA
4.4.1
Zdroje, úlohy, zodpovednosti, znášanie
dôsledkov a právomoci
4.4.2
Tréning, povedomie a spôsobilosť
4.4.3
Komunikácia, zapájanie a konzultácia
4.4.4
Dokumentácia
4.4.5
Riadenie dokumentov
4.4.6
Riadenie prevádzky
4.4.7
Havarijná pripravenosť a odozva
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 34
4.4.1 Zdroje, úlohy, zodpovednosti, osobná
zodpovednosť a právomoci
Konečnú zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci nesie vrcholový manažment.
Vrcholový manažment musí preukázať svoj záväzok:
ƒ zaistením dostupnosti zdrojov potrebných k stanoveniu,
zavedeniu, udržiavaniu a zlepšovaniu SMBOZP,
ƒ Definovaním úloh, zodpovedností,
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 35
4.4.1
Zdroje, úlohy, zodpovednosti, osobná
zodpovednosť a právomoci
riaditeľ
technický
námestník
vedúci
prevádzky
majster
predák
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
špecialista
BaHP
Interakcie
medzi
funkciami
musia byť
jasne
definované
Snímka 36
4.4.1 Zdroje, úlohy, zodpovednosti, osobná
zodpovednosť a právomoci
Všetci s manažérskou zodpovednosťou, musia preukázať
svoju angažovanosť (oddanosť) za neustále zlepšovanie
výkonnosti BOZP.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 37
4.4.2 Tréning, povedomie a spôsobilosť
UDRŽIAVANIE
ZÁZNAMOV
IDENTIFIKÁCIA
POTRIEB
VYPRACOVANIE
POSTUPU
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
VYKONANIE
TRÉNINGU
Snímka 38
4.4.2 Tréning, povedomie a spôsobilosť
Úlohou tréningu a spôsobilosti zamestnanca je, aby
zamestnanci pracujúci na každej príslušnej funkcii a úrovni
si boli vedomí:
- dôležitosti súladu s politikou a postupmi BOZP a
požiadavkami systému manažérstva BOZP;
- dôsledkov BOZP, skutočných alebo potenciálnych, ich
pracovných činností a prospechu BOZP zo zlepšenia
ich osobného výkonu;
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 39
4.4.2 Tréning, povedomie a spôsobilosť
- svojich úloh a zodpovedností v dosahovaní zhody
s politikou a postupmi BOZP a s požiadavkami systému
manažérstva BOZP, vrátane pripravenosti na havarijný
stav a požiadaviek reakcie naň;
- možných dôsledkov odchýlenia sa od špecifických
prevádzkových postupov.
Spôsobilosť
(kompetentnosť)
musí
byť
určená
podmienkami príslušnej prípravy, zaškolenia a/alebo
skúsenosťou.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 40
4.4.2 Tréning, povedomie a spôsobilosť
Školiace postupy musia zohľadňovať rozdielne úrovne:
¾ zodpovednosti,
¾ schopnosti
¾ jazykových zručností
¾ gramotnosti
¾ rizika.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 41
4.4.3 Komunikácia, zapájanie a konzultácia
4.4.3.1 Komunikácia
S ohľadom na nebezpečenstvá, ohrozenia a SMBOZP
musí organizácia určiť, zaviesť a udržiavať postupy pre:
ƒ internú komunikáciu medzi rôznymi stupňami riadenia
a úrovňami v rámci organizácie,
ƒ komunikáciu s dodávateľmi a inými návštevníkmi na
pracovisku,
ƒ prijímanie, dokumentovanie a odpoveď na príslušnú
komunikáciu od vonkajších zainteresovaných strán.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 42
4.4.3.1 Komunikácia
Niektoré typické formy komunikácie:
‰ interné oznámenia, poučné listy
‰ noviny, časopisy,
‰ plagáty, nástenky, vývesné tabule,
‰ postupy, príručky,
‰ porady, mítingy,
‰ rádio,
‰ intranet
‰ a pod.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 43
4.4.3.2 Zapájanie a konzultácia
Organizácia musí určiť, zaviesť a udržiavať postupy pre:
a) účasť zamestnancov:
ƒ
ich
vhodným
zapájaním
do
identifikácie
nebezpečenstiev a ohrození, posúdenia rizika a
určovania riadiacich opatrení,
ƒ
ich
vhodným
incidentov,
ƒ
ich zapájaním do tvorby a preskúmania politiky a
zapájaním
do
vyšetrovania
cieľov BOZP,
ƒ
2009 - 1186535
konzultáciami k zmenám, ktoré môžu mať dopad
na BOZP,
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 44
4.4.3.2 Zapájanie a konzultácia
Organizácia musí určiť, zaviesť a udržiavať postupy pre:
a) účasť zamestnancov:
ƒ
ich zastúpením na riešení otázok BOZP.
Zamestnanci musia byť informovaní o ich účasti
vrátane toho, kto je ich zástupcom zamestnancom
pre BOZP.
b) účasť dodávateľov na konzultáciách k zmenách,
ktoré by mohli ovplyvniť ich BOZP.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 45
4.4.4 Dokumentácia
Organizácia musí ustanoviť a udržiavať informácie
na vhodnom médiu, ako sú papier alebo elektronická
forma, ktorá:
a) popisuje základné prvky systému manažérstva a ich
interakciu,
b) poskytuje usmernenie k príslušnej dokumentácii.
Poznámka: Je dôležité, aby sa dokumentácia udržiavala na minime
potrebnom pre jej efektívnosť a účinnosť.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 46
4.4.5 Riadenie dokumentov
Pre efektívne riadenie dokumentácie a údajov je
nevyhnutné, aby:
‰ mohli byť vyhľadané v reálnom čase;
‰ boli periodicky preskúmané, podľa
potreby revidované a ich adekvátnosť
schválená poverenými pracovníkmi;
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 47
4.4.5
Riadenie dokumentov
‰ súčasné verzie príslušných dokumentov a údajov boli
dostupné na všetkých miestach, kde sa vykonávajú
činnosti s dôležitým vplyvom na efektívne fungovanie
systému BOZP;
‰ dokumenty a údaje, ktoré stratili
platnosť, boli pohotovo odstránené
zo všetkých miest vydávania a
používania, alebo ináč zabezpečené
proti neúmyselnému použitiu.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 48
4.4.6 Riadenie prevádzky
Postupy
Nebezpečenstvá,
ohrozenia, riziká,
zákonné a iné
požiadavky
Zodpovednosti Procesy
Riadenie
prevádzky
Havarijná
Tréning
pripravenosť
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Komunikácia
Snímka 49
4.4.6 Riadenie prevádzky
Organizácia musí identifikovať tie prevádzky a činnosti,
ktoré sú spojené s identifikovanými nebezpečenstvami a
ohrozeniami a kde je treba aplikovať kontrolné opatrenia.
Tieto prevádzky sa musia riadiť prostredníctvom
dokumentovaných postupov a v medziach prevádzkových
limitov.
Riziká
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 50
4.4.6 Riadenie prevádzky
Organizácia musí zaviesť a udržiavať postupy, ktoré
súvisia
s
rizikami
dodávateľov
a
ostatných
zainteresovaných strán a oznamovať im príslušné postupy
a požiadavky.
Riziká
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 51
4.4.7 Havarijná pripravenosť a odozva
Organizácia musí:
‰ zaviesť (vypracovať) a udržiavať plány a postupy
na identifikáciu potenciálu a odozvy na udalosti a
havarijné stavy (situácie) a na prevenciu a zníženie
pravdepodobnosti ochorenia a zranenia, ktoré s nimi
môže byť spojené,
‰ preskúmať svoje plány a postupy ohľadom svojej
pripravenosti a odozvy na havarijné stavy, najmä po
výskyte incidentov (udalostí) alebo havarijných
situácií,
‰ tam kde je to možné/praktické,
pravidelne preskúšavať.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
tieto
postupy
Snímka 52
4.5 Kontrola
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
4.5.2 Nehody, incidenty, nezhody a nápravná a
preventívna činnosť
4.5.3 Záznamy a riadenie záznamov
4.5.4 Audity
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 53
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
1. Meranie výkonnosti z hľadiska vyjadrenia veľkosti:
¾ kvantitatívne,
¾ kvalitatívne.
2. Meranie výkonnosti z hľadiska priebehu udalosti:
¾ proaktívne,
¾ reaktívne.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 54
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
Proaktívne meranie výkonnosti
Kontrola zhody s:
¾ prevádzkovými kritériami,
¾ zákonnými a inými požiadavkami,
¾ programami BOZP.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 55
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
Proaktívne meranie výkonnosti
Priebežné meranie a monitorovanie ( napríklad ):
¾ pracoviska / inšpekcie činností /
ohodnotenie,
¾ expozície ( času pôsobenia ),
¾ testovanie a kontrola zariadení,
¾ benchmarking.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 56
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
Reaktívne meranie výkonnosti
Monitorovanie:
¾ nehôd,
¾ poškodení zdravia ( choroby z povolania ),
¾ skoronehôd.
Priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie štatistických
údajov.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 57
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
Proaktívne
– Interné audity
– Dosahovanie cieľov
– Efektívnosť tréningu
– Postoje zamestnancov
– Zdravotný dozor
– Úrovne expozície
– Používanie OOPP
2009 - 1186535
Reaktívne
•
•
•
•
•
•
Nebezpečné činnosti
Skoronehody
Nehody
Dĺžka PN
Sťažnosti
Pokuty
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 58
4.5.1 Meranie a monitorovanie výkonnosti
Postupy
Zodpovednosti Procesy
Audit
Nebezpečenstvá,
ohrozenia, riziká,
zákonné a iné
požiadavky
Riadenie
prevádzky
Havarijná
Tréning
pripravenosť
2009 - 1186535
Nápravná
činnosť
Monitorovanie
a
kontrola
Komunikácia
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 59
4.5.2 Posudzovanie zhody
Organizácia musí:
ƒ vytvoriť, zaviesť a udržiavať postupy na posudzovanie
zhody s príslušnými právnymi a inými požiadavkami.
ƒ Archivovať
hodnotení
2009 - 1186535
záznamy
o
výsledkoch
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
pravidelných
Snímka 60
4.5.3
Vyšetrovanie incidentov, nezhoda,
nápravná a preventívna činnosť
4.5.3.1 Vyšetrovanie incidentov
4.5.3.2 Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 61
4.5.3.1 Vyšetrovanie incidentov
Organizácia musí stanoviť postup pre
vyšetrovanie a analýzu incidentov za účelom:
evidenciu,
ƒ zistenia zásadných nedostatkov BOZP a iných
faktorov, ktoré môžu spôsobiť alebo prispieť k vzniku
incidentov,
ƒ identifikácie potreby vykonania nápravnej činnosti,
ƒ identifikácie príležitostí na preventívnu činnosť,
ƒ identifikácie príležitostí pre neustále zlepšovanie,
ƒ informovania o výsledkoch vyšetrovania.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 62
4.5.3.2 Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
Akákoľvek nápravná alebo preventívna činnosť zavedená
(aplikovaná) za účelom eliminácie príčin skutočných a
potenciálnych nezhôd musí zodpovedať rozsahu
(dôležitosti) problémov a byť úmerná riziku, ktorému čelí
BOZP.
Organizácia musí zaviesť a zaznamenať akékoľvek
zmeny v dokumentovaných postupoch vyplývajúcich
z nápravnej a preventívnej činnosti.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 63
SKORONEHODA
NEHODA
Nápravná a preventívna činnosť
Nápravná činnosť – činnosť na odstránenie príčiny
zistenej nezhody alebo inej nežiadúcej situácie.
Poznámka: Nápravná činnosť sa vykonáva s cieľom zabrániť opakovanému výskytu.
Preventívna činnosť – činnosť na odstránenie príčiny
potenciálnej nezhody alebo inej potenciálnej nežiadúcej
situácie.
Poznámka: Nápravná činnosť sa vykonáva s cieľom zabrániť opakovanému výskytu.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 65
4.5.3.2 Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
Organizácia musí zaviesť (vypracovať) a udržiavať
postupy na určovanie zodpovednosti a právomoci na:
a) Spracovanie a vyšetrovanie:
- nehôd,
- incidentov,
- nezhôd.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 66
4.5.3.2 Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
b) podniknutie akcie na zmiernenie akýchkoľvek
dôsledkov vyplývajúcich z nehôd, udalostí alebo
nezhôd;
c) iniciovanie a dokončenie nápravných a preventívnych
činností;
d) potvrdenie efektívnosti vykonaných
nápravných a preventívnych činnosti.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
(zavedených)
Snímka 67
4.5.3.2 Nezhoda, nápravná a preventívna činnosť
ƒ Okamžitá činnosť v čase výskytu incidentu
ƒ Zaznamenanie
ƒ Vyšetrenie
ƒ Nápravná činnosť
ƒ Analýza
ƒ Preventívna činnosť
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 68
4.5.4 Riadenie záznamov
Záznamy BOZP musia byť:
¾ uložené a udržiavané tak, aby boli pohotovo
k dispozícii,
¾ chránené proti zničeniu, znehodnoteniu alebo strate,
¾ archivované po určenú dobu.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 69
4.5.5 Interný audit
Audit je systematické skúmanie určujúce, či činnosti
a súvisiace výsledky sú v súlade s naplánovaným
opatreniami, či sú tieto opatrenia efektívne zavedené
a či sú vhodné na dosiahnutie politiky a cieľov
organizácie.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 70
4.5.5 Interný audit
Audity systému manažérstva BOZP sa vykonávajú
za účelom:
a) určenia, či systém manažérstva BOZP:
1) je v súlade s plánovaným programom manažérstva
BOZP vrátane tejto špecifikácie OHSAS;
2) je správne zavedený a udržiavaný; a
3) je efektívny v plnení politiky a cieľov organizácie;
b) preskúmania (overenia) výsledkov predchádzajúcich
auditov;
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 71
4.5.5 Interný audit
c)
poskytnutia informácie o stave systému manažérstva
BOZP ( výsledkoch auditov ) manažmentu.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 72
4.6 PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM
Zmysel preskúmania systému manažérstva BOZP
manažmentom spočíva v zabezpečení jeho:
¾ trvalej vhodnosti,
¾ primeranosti,
¾ efektívnosti.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 73
4.6 PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM
Výsledok preskúmania systému manažérstva BOZP
manažmentom sa odráža v zmene:
¾ politiky,
¾ cieľov,
¾ ostatných prvkov systému manažérstva BOZP.
Preskúmanie manažmentom musí byť dokumentované.
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 74
4.6 PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM
Čo vyžaduje zmenu?
Čo bolo dosiahnuté?
Audity
Audity -- Interné
Interné
-- Externé
Externé
Actions
Actions Outstanding
Outstanding
Ciele
Ciele
Nehody/skoronehody
Nehody/skoronehody
PRESKÚMANIE
Riadenie
Riadenie prevádzky
prevádzky
MANAŽMENTOM
Zhoda
Zhoda so
so zák.
zák. požiad.
požiad.
Plán
na zlepšenie
činností
Politika
Politika
Organizačné
Organizačné zmeny
zmeny
Potreby
Potreby tréningu
tréningu
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 75
SMBOZP – úžitok zo zavedenia
‰ systémový prístup
‰ zlepšenie komunikácie
‰ zlepšenie výkonnosti BOZP
‰ zníženie nežiadúcej publicity
‰ zlepšenie hodnotenie pri poisťovaní
‰ zlepšenie výstupov výroby
‰ redukcia nehôd, nákladov, personálu, absencie a
odškodného
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 76
SMBOZP – úžitok z certifikácie
‰ verejné demonštrovanie starostlivosti o BOZP
‰ pozdvihnutie obrazu o spoločnosti
‰ zodpovednosť/opätovné uistenie
‰ napredujúce riadenie procesu zlepšovania
‰ zaručuje záväzok manažmentu
‰ pozitívna odozva od potenciálnych zákazníkov
‰ motivácia zamestnancov
‰ môže byť časťou integrovaného prístupu ISO 9001/
ISO 14001/ OHSAS 18001
2009 - 1186535
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP
Snímka 77
Download

SMBOZP.pdf