T.C. OSMANİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2014/319 Esas
Davacı ESKORT GIDA TEKSTİL VE TARIM ÜRENLERİ TURİZM EĞİTİM İNŞAAT
PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine
açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasının yapılan yargılaması sonunda;
1- Davanın KABULÜNE;
2-İİK 179 , TTK 324 md. gereğince davacı Eskort Gıda Tekstil ve Tarım Ürünleri
Turizm Eğitim İnşaat Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketinin iflasının hüküm tarihinden geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE;
3-Şirkete kayyım olarak SMMM HASAN ACAR'IN ATANMASINA; Kayyuma aylık
1.000,00.TL. Ücret takdirine,
4-İİK 179/a 2.fıkrası gereği ; şirket yönetim kurulu kararlarının kayyım onayına
bağlı tutulmasına;
5-Kayyımın 3'er aylık dönemler halinde şirket faaliyetleri hakkında rapor düzenleyip Mahkememize sunmasına;
6-İİK. 179/b 1. fıkra gereği; şirket aleyhine 6183 sayılı Yasaya göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamamasına ve evvelce başlamış takiplerin durmasına; (İİK 179/b 2. fıkra md. "erteleme sırasında taşınır , taşınmaz ve
ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip başlatılması veya başlamış olanların takibine devam edilebilmesi
ancak bu takip nedeni ile muhafaza tedbirleri alınamayıp rehinli malın satışının
gerçekleştirilememesi" hükmü ve ' İİK 206. md nin 1 sırasında yazılı alacaklar
hariç olmak üzere" hükmü gereği takipler hariç tutularak )
7-Şirkete ait taşınır ve taşınmaz malların erteleme süresince devrinin engellenmesi yönünden ihtiyati tedbir uygulanmasına,
İ.İ.K/nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat
etmeleri ilanen tebliğ olunur. 16/06/2014
Katip 99381
Hakim 118949
İD: 209
Download

Warning! - Osmaniye Olay Gazetesi