T.C. KIRIKHAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU
2006/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Güventaş Köyü 113 Ada 1 Parselde kayıtlı
tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi
Özellikleri : Arazi killi-tınlı toprak yapısına sahip % 1-2 meyilde drenaj proplemi
olmayan, makineli tarıma uygun yörede ekimi yapılan her türlü bitkinin ekim
dikimine müsait susuz tarım arazisidir. Ancak çevrede bulunan derin
kuyulardan ve drenaj kanallarından sulanabilmektedir. İlçe Merkezine 10 km
uzaklıktadır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Kırıkhan- Kumlu yolu
üzerindedir, imarlı değildir.
Yüzölçümü : 27.511 m2
Kıymeti : 220.088.00 TL
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 03 02 2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 03 03 2015 günü 14:00 -14:10 arası
Satış Yeri: KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Güventaş Köyü 109 Ada 9 Parselde kasıtlı
tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi
Özellikleri : Mahalle Mevkii, Arazi killi-tınlı toprak yapısına sahip % 1-2 meyilde
drenaj proplemi olmayan, makineli tarıma uygun, yörede ekimi yapılan her türlü
bitkinin ekim dikimine müsait susuz tarım arazisidir. Ancak çevrede bulunan derin
kuyulardan ve drenaj kanallarından sulanabilmektedir. İlçe Merkezine 10 km
uzaklıktadır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır Kırıkhan- Kumlu yolu
üzerindedir, imarlı değildir.
Yüzölçümü : 10.446 m2
Kıymeti : 83.568.00 TL
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 03 02 2015 günü 14:25 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03 03 2015 günü 14:25 - 14:35 arası
Satış Yeri : KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir, tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İtlas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/2 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 82931 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2014/365 Esas
İLAN
Davacı, BURCU GENÇ ile Davalı, SERDAR GENÇ arasında
mahkememizde görülmekte olan Boyanma davası nedeniyle;
Davacı vekili mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi ile; davalının
müvekkili ile maddi ve manevi olarak ilgilenmediğini, eve sürekli geç geldiğini,
davalının bu davranışlarının giderek arttığını ve müvekkiline hakaret, dayak ve
baskı uyguladığını, müvekkilinin geçirdiği bu sıkıntılar nedeniyle MS hastalığına
yaklandığını, davalının müvekkilinin aldattığını, müvekkilinin 04/02/2012 tarihinde
İzmir' den İstanbul' daki evine döndüğünde davalı tarafın eşyalarını alarak evden
ayrıldığını gördüğünü beyanla davalının kusurlu davranışları nedeniyle TMK' nun
166/1 - 2 m gereğince tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk Ege' nin
velayetinin müvekkiline verilmesini, müşterek çocuk için aylık 500,00 TL tedbir ve
iştirak nafakası ile, müvekkili için aylık 300,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına,
müvekkili lehine 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiş
olmakla;
Davalının ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra
tebligatdan haberdar olmuş kabul edileceğine, HMK 127. ve 128. m. gereğince
tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde davaya karşı cevap ve
delillerini bildirmesi gerektiğine, aksi halde davacının idialarını inkar etmiş
sayılacağına varsa iddialarına ve cevaplarına ilişkin delillerini bildirmek 80,00 TL
genel gider avansı ile göstereceği tanık sayısına göre kişi başına 29,00 TL delil
avansını aynı süre içinde mahkeme veznesine yatırması gerektiğine, ön inceleme
ve tahkikat duruşmasının 26/02/2015 günü saat 09:00'da yapılmasına, karar
verildiği davalının duruşma gün ve saatinde hazır olması ya da kendini bir vekil ile
temsil ettirmesi ilanen tebliğ olunur.
B.: 83351 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2014/1041 Esas
Davacı ANADOLU METALURJİ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET AŞ.
tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan iflas (İflasın Ertelenmesi) davası
nedeniyle;
Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 94021 sicil numarasında kayıtlı
"Anadolu Metalürji ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş'nin iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulduğu;
İİK 179/a maddesi uyarınca şirkete; Yeminli Mali Mücavir Abdulkadir
Bozdoğan, Hukukçu İlyas Oruç ve Makine Mühendisi İbrahim Ütebey’in onay
kayyımı olarak atanmasına ve kayyım heyetine,
Şirketin yönetim organlarının her türlü karar ve işlemlerinin kayyum
heyetinin onayına bağlı kılınmasına; kayyum heyetinin, şirket faaliyetleri gelir ve
giderleri ile aktif ve pasif durumlarına ilişkin geçici vergi dönem sonu esas alınarak
3'er aylık dönemlerle düzenlenen rapor ile en son mali durumunu gösterir
çizelgelerini ve görüşleriyle birlikte denetim için mahkemeye sunmalarına; şirketin
gayrimenkullerinin satışına ilişkin konularda yönetimce alınan kararların
uygunluğu konusunda kayyum heyeti tarafından mahkemeden onay alınmasına;
kayyum heyeti tarafından uygun görülen sair tedbirlerin uygulanması için
yönetime yazılı başvuruda bulunulmasına; uyuşmazlık halinde mahkemeden
görüş alınmasına; iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasına; bu
hususun kayyum heyetince izlenip denetlenmesine,
Karar verilmiş olup, karar kayyım heyetine tebliğ olunur.
B.: 83309 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. İZNİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/34 Esas
Davacı Ahmet Okyay tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan
Bursa İli, İznik İlçesi, Ömerli Mahallesi/Köyü, Cilt No:42, Hane No: 131 ve Birey
Sıra No:29'da nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Gülcan kızı, 21/07/1994 Osmangazi
doğumlu, 35884087328 TC. kimlik numaralı RÜMEYSA OKYAY'ın kendisinden
uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan
bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; işbu ilanın
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde adı geçen hakkında bilgisi olanların
Mahkememizin 2014/34 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilânen
duyurulur.
B.: 83656 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ'NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim
Üyesi alınacaktır.
Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme
ve Atama Ölçütlerine " uygun olmaları gerekmektedir. Söz konusu şartların sağlandığını gösterir bir yazının Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığından alınması için
gerekli belgeler hazırlanmalı ve başvuru dosyasına konulmalıdır. Söz konusu belgelerle ilgili bilgiler http://www.aprv.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde bulunmaktadır.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile "Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet
fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı,
eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım
dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim daimi belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan
Örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen
yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa
yabancı dil başarı belgesini, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına; Duyurumuzun
yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/1104 ESAS
T.C. İZMİR 12. İCRA DAİRESİ
Örnek No: 25*
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen
gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı,ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bö/orneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
B.: 83131 www.bik.gov.tr
T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2014/1034- 1036- 1038- 1040- 1042- 1044- 1050- 1054- 1056- 10581060- 1060- 1062 Esas
-İ L A N 1- Karayolları Genel Müdürlüğünce (Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu
projesi kapsamında Altınova-Çiftlikköy kesimi) devlet yolu kamulaştırması
maksadıyla söz konusu taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı,
2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir
edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma
için taşınmaz malikleri davalıların davet edildikleri, ancak maliklerle uzlaşma
sağlanamadığı,' bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma
bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin yol olarak idare adına tescili ve terkini
için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun lO.maddesi uyarınca
kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2- Dava konusu taşınmaz mallar;
İL
: YALOVA
İLÇE
: ALTINOVA, ÇİFTLİKKÖY
DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KAMU
ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1. İhale Tarihi : 06/02/2015 günü, saat 16:15 - 16:20 arası.
2. İhale Tarihi : 24/02/2015 günü, saat 16:15 - 16:20 arası.
İhale Yeri : İZMİR ADLİYESİ D3 BLOK 24 NOLU MÜZAYEDE SALONU No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
25.000,00
Adedi
1
KDV
%1
Cinsi (Mahiyeti ve
Önemli Nitelikleri)
35EA2445 Plakalı, 2011Model,
BMW Marka , 5L Tipli,
77457590 Motor No'lu,
WBAFW1104BC646217 Şasi
No'lu, Kasa Tipi Sedan, Rengi
Beyaz, Aracın motor,
şanzuman, ön mekanik
aksamının komple yok,
estelasyon, motor kaputu, ön
panel, ön tampon, ön panjur,
farlar, ön göğüslük, koltuklar, 4
kapı komple sökülmüş mevcut
olmadığı, aracın iskeleti, ön
çamurluklar, arka
çamurlukların şaseler,bagaj
kapağı, arka tampon, arka
panel, arka stoplar ve arka
plakanın mevcut olduğu tespit
edilmiştir. Araç Çayıroğlu
yediemin deposu,7086 sok
no:56 adresinde görülebilir.
(İİK m. 114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
B.: 83350 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2014/690 Esas
İLAN
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı HASAN
ACIÇALIK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbifi
Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davalılar Seher Ciğerci, Süleyman Acıçalık, Hülya Acıçalık, Hasan
Acıçalık, Buse Acıçalık Tuncay Acıçalık, Neval Kılıç ve Erdoğan Anlamam
adlarına paylı olarak kayıtlı Edirne ili Merkez Karaağaç mahallesi 831 ada 51
parsel sayılı taşınmazın 198,98 m2'lik bölümünün Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma
yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir
komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedeli 7.274,24 TL olarak tespit edilmiş,
aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile
devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare
tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma
bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkinine varsa tüm
takyidatlarını kamulaştırıma tebdiline karar verilmesi için 08/12/2014 tarihinde
tarihinde mahkememize dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası
gereğince ilan olunur.
B.: 83523 www.bik.gov.tr
3- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim
davası açabileceklerdir.
4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası
açanların ve yürütmenin durdurulması kararım aldıklarını belgelendirmedikleri
takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti Karayolları Genel
Müdürlüğüne izafeten Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü adına tescil
edilecektir.
5- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Ziraat Bankası
Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
6- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri
gerekmektedir,
7- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi
takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı
kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.
B.: 83655 www.bik.gov.tr
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Sayı: 2014/689 Esas
İLAN
Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı TUNCAY
ACIÇALIK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti
Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davalılar adına paylı olarak kayıtlı Edirne ili Merkez Karaağaç mahallesi
831 ada 52 parsel sayılı taşınmazın 400,00 m2'lik bölümünün Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma
yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir
komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedeli 30,000,00-TL olarak tespit
edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu
ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan
idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkinine varsa
tüm takyidatların kamulaştırıma tebdiline karar verilmesi için 08/12/2014 tarihinde
tarihinde mahkememize dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası
gereğince ilan olunur.
B.: 83524 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Sayı: 2014/691 Esas
İLAN
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, ERDOĞAN
ANLAMAM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel
Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Davalılar Erdoğan Anlamam ve Neval Kılıç adına kayıtlı Edirne ili
Merkez Karaağaç mah. 831 ada 53 parsel sayılı taşınmazın 401 m2'lik
bölümünün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar
verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma
yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir
komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedeli 30.075,00-TL olarak tespit
edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu
ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan
idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapudan yol olarak terkinine varsa
tüm takyidatlann kamulaştırma tebdiline karar verilmesi için 08/12/2014 tarihinde
tarihinde mahkememize dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası
gereğince ilan olunur.
B.: 83525 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc ankara 10. asliye ticaret mahkemesi ilan ilan tc ed