TKGM
İli.
İzmir
Adı, Soyadı, Baba Adı
Maliye Hazinesi
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
Hissesi
Tam
Mahalle/Köy.
Tire
Sokak
veya
Mevkii
Ekinlik , Köy
Civarı
Pafta
No.
L19-C-17-A/B
L19-C-17-C/D
Ada
No.
Parsel
No.
220
1
Kürdüllü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
Orman
m²
333 2019
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
34
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
dava açmaları gerekir.
tarihinde itibaren 30 günlük süre içinde
Ödemiş Kadastro Mahkemesi
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Ambar Stok: 144 Kd.3
Sahife No:
İzmir Kadastro Müdürlüğü
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
293,510,92
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
1/1
Düşünceler
Muaf
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
M. Koray TOPUZ
Ali KANÇAĞI
Caner KAYALI
Download

Pdf İndir - İzmir Kadastro Müdürlüğü