GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA NO : 2013/27 SATIŞ
Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen ve
satışı ic.İf. Kanun Hükümlerine göre yapılan gayrimenkul, tapunun; İzmir ili
Karabağlar ilçesi Arap Hasan mah 2. karantina mevki ada 3304 parsel 26 da
kayıtlı 742,00 m2 alanlı arsa vasfında kayıtlı taşınmazdır.Taşınmaz Arap Hasan
mah 237 sk N 12 Karabağlar İzmir adresindedir.
Taşınmaz 237 ve 228 sokak"ın köşesinde bulunan kadastral bir köşe başı
parselidir. İmar planında park alanında kalmaktadır. Kuzeyinde bulunan İnönü
caddesine 160 m. Mesafede, güney batısında bulunan Yeşilyurt Devlet
Hastanesine 225 m. Mesafede, güneyinde bulunan Büyük Hatay Camisine 95 m.
Vebatısında bulunan Tanju Okan Parkına 95 m. Mesafede bulunmaktadır.
Civarında 5-7 katlı apartmanlar yer almaktadır. Mevcut konumu ile ulaşım ve
taşıma imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz civarında yol ve tüm alt
yapı çalışmalarının tamamlanmış olduğu, Karabağlar Belediye Başkanlığı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/09/2013 tarih 15068 sayılı imar durumu yazısına
göre taşınmazın yol ve yeşil alana isabet ettiği ve İmar Kanununun 18. ve 23.
maddelerine tabi olduğu belirtildiği, taşınmaz üzerinde kıraathane olarak işletilen
1 katlı betonarme tarzda inşa edilmiş bir binanın bulunduğu, 237 sokaka cepheli
sökülebilir meal taşıyıcılı camlı kapalı bir bölmesi daha bulunmaktadır. Çatısı
çelik taşıyıcılı eternit kaplamalıdır.Deposu ve girişte bulunan kapalı bölüm birlikte
180,50 m2 inşaat alanlıdır. İşyerinin elektrik ve sıhhi tesisatı normal olup halen
işletilmektedir, belirtilmiştir.
İmar durumu itibari ile,"Yol ve yeşil alana isabet etmekte olduğu, İmar
Kanununun 18. ve 23. madde f hükümlerine tabi olduğu "belirtilmiştir.
Tapu kaydmın beyanlar kısmında "6785 sayılı İmar Kanunun II. Maddesi
gereğince Şerh 27/12/1983 tarih ve 7252 yev. ile Konak Belediyesi lehine" şerh
vardır.
Muhammen kıymeti: 710.000,00TL dir.
Satış şartları
: İhalesi İzmir Adliyesi Ana bina D 3 Blok Zemin kat N 24
müzayede salonunda yapılacaktır.
1- ihalesi : 22/10/2014 günü saat 14:00-14:10 arasında yapılacaktır. Bu
arattırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin %50 ını bulmaz veya
alıcısı çıkmaz ise ihalesi yine aynı müzayede salonunda 27 gün sonra
yapılacaktır.
2- İhalesi : 19/10/2014 günü saat 14:00-14:10 arasında Bu arttırmada verilecek
bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve
kıymetinin %50 sını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında Satış
Memurluğumuzdan alınacak yazı ile Vakıflar Bankası Adliye şubesine yatırılarak
makbuzun memurluğumuza ibraz edilmesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde , dairemize .bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/27 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 51039 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. İZMİR 15. İCRA DAİRESİ
2013/60 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Uçakalanı Mah. 3108
ada, 3 parsel'de kayıtlı olup, üzerinde 700 m2 oturum alanlı iki bölüm halinde ve
dışları ve ara bölmeleri duvar üzeri çelik çatı, trapez çinko örtülü yüksek bir yapı
vardır. Depo olarak kullanılmaktadır. Yerler beton-seramik olarak yapılmış sıvalı
ve boyalıdır. Elektrik ve suyu bulunmaktadır. Aynı yer 1 parsel ile bağlantılı
kozmetik imalathanesi ile bilikte kullanılmaktadır.3108 parsel köşe başı
konumdadır. Taşınmaz Uçak Mahalle muhtarlığı binasına bitişiktir. Belediyenin ve
kamunun hizmetlerinden yararlanmaktadır. Etrafında 2-3 katlı imarsız yapılaşma
vardır. Karşısında kapalı çim saha ve kız kuran kursu binası bulunmaktadır.
İmarsız yapılaşma olduğundan yerleşim için tercih edilen bir bölgede değildir. E-5
karayoluna takriben 600 mt güneyinde ve şehir merkezine kısmen uzaktadır.
Tüm bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda 1 m2 arsasının 300.-TL.den
731 m2 olan tamamının 219.300,00.-TL. Üzerindeki 700 m2 oturumlu binanın ise
386.750,00.-TL. Olmak üzere Arsa ve Binası ile birlikte toplam olarak
606.050,00.-TL.değerinde olduğu belirlenmiş olup, bu muammen bedel
üzerinden satışa sunulmuştur.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Adana İl, Seyhan İlçe, 3108 Ada No, 3 Parsel No,
UÇAKALANI MAH.
Adresi
: Adana ili, Seyhan ilçesi, Uçakalanı Mah. Eski 20 sk. Yeni
43034 sk.No:31/A Hazan Kozmetik Ltd.Şti. 43034 sk ile 43040 sk.kesiştiği
köşebaşı
Yüzölçümü
: 731 m2
İmar Durumu
: Seyhan ilçe Belediye Başkanlığının 00/08/2014 gün, 8435
sayılı yazıları ile S-2=İki Katlı Serbest Yapınizamı-Adana 1.İdare Mah.
1996/1084-1997/1121 uygulama iptali 19.No'lu Bölge olarak bildirilmiştir.
Kıymeti
: 606.050,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 23/09/2014 Salı günü 10:00 - 10:15 arası
2. Satış Günü
: 20/10/2014 Pazartesi günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri
: Özler Cad. Adana Adliyesi Ek-1 Hizmet Binası 8. Kat Satış
Memurluğu Salonunda Satış şartları : 1 - İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde
5,69 İhale Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/60 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 50808 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2011/10862 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
Özellikleri : İzmir İli, Karabağlar İlçe, 38308 Ada No, 3 Parsel No, Limontepe
Mahalle/Mevkii, izmir ili, karabağlar ilçesi, limontepe mah. 38308 ada 3 parsel
sayılı taşınmazın, yanlızca borçlunun adma olan 1/2 arsa payının satışıdır.
Taşınmaz kıymet takdiri raporuna göre zemin alanı 289,00m2 olan taşınmaz
tapuda avlulu ev olarak görünmektedir. Taşınmazın üzerinde bulunan bina Rasim
Karlıdağ isimli bir şahsa aittir ve satışa dahil değildir. Taşınmaz daha ziyade
ruhsatsız yapılaşmanın yoğun olduğu bir muhittedir. Alt yapı ve belediye
hizmetleri vardır. Köşe başı parseldir. Taşınmaz 9720 sokak, 9713 ve 9702
sokakların kesim noktasındadır, yamaç bir konumdadır.
Adresi : Limontepe mah. 9720 sok. No: 20 Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü
: 289,00 m2
Arsa Payı
: 1/2
İmar Durumu
: Bitişik nizam iki katlıdır.
Kıymeti
: 43.350,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü
: 03/11/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü
: 28/11/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri
: BAYRAKLI ADLİYESİ ZEMİN D3 BLOK ZEMİN KAT
MEZAT SALONU Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gic isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş
almak isteyenlerin 2011/10862 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
B.: 51026 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
İzmir 8. Aile Mahkemesi Hakimliğinden
2014/331 ESAS
Davacı İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili tarafından
davalı Zeynep DIRILENOGLU aleyhine açılan velayetin kaldırılması davasının
yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;
İzmir ili, Konak ilçesi, Selçuk mah, 87 cilt, 729 hane ve 11 BSN'de
kayıtlı REMZİ oğlu, Zeynep'ten olma 06/02/2006 KONAK doğumlu ve
11716710824 TC kimlik nolu HÜSEYİN DİRİLENOĞLU'nun annesi Zeynep
DİRİLENOĞLU'nda bulunan velayetin kaldırılması yolunda dava açıldığı, dava
dilekçesi ve tensip zaptının davalının adresi bulunup kendisine tebliğ olmamıştır.
İş bu ilanın ilan tarihinden sonra dava dilekçesi ve tensip zaptının
davalı bulunan Cemil ve Gülümser'den olma 17462357184 TC kimlik nolu ve
12/04/1975 doğumlu Zeynep DİRİLENOĞLU'na 7 (YEDİ) gün sonra kendisine
tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
B.: 51038 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Örnek no. 35**
T.C. BAKIRKÖY 1 İCRA ve İFLAS
MÜDÜRLÜĞÜ
20140711101853 REFERANSLI İLAN LİSTESİ
Dosya No : 2014/28 İFLAS
BAKIRKÖY 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'nden
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET
İLANIDIR
Yukarıda adı soyadı ve vergi kimlik numarası belirtilenler hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin adı geçenlerin bilinen adreslerinde bulunmadıklarından kendilerine tebliğ yapılamamıştır.
213 sayılı VUK'nun 103-106.maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı
tebliğ yapılacağı ve ayın bitiminde müracaatta bulunmayanlar veya adresleri bilinmeyenler hakkında iş ilan tarihinde bir ay içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
2013/33 SATIŞ
T.C. URLA (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi evrenkaya mevkiinde 15.281,00m2
yüzölçümlü olarak, içinde kargir ev ve zeytin eşcarı olan tarla vasfıyla ve Korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığıdır(1.Derece) şerhi ile tapuda kayıtlı 461 Ada No, 13 Parsel sayılı taşınmaz
olup, kadastral yola sahip, zeytin ağaçlı tarla vasfını korumaktadır.
Adresi: Urla Özbek yolunu takiben Bebek sokağa, takiben sağdan toprak arazi
yolu 300 m. takiple ulaşılan 461 ada 13 parseldir.
Yüzölçümü : 15.281,00m2
İmar Durumu : Urla Belediye Bşk.yazılarında"461 ada 13 parsel 1/1000-1/5000 ölçekli koruma
amaçlı imar planında 3.Derece arkeolojik sit alanı içinde kalmaktadır. 1/1000 ölçekli koruma amaçlı
imar planı plan notlarında 3.Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş arazilerde kullanım kararı
ve yapılanma koşulu belirtilmemiştir, İzmir 1 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu
müdürlüğünün 24/02/2010 tarih ve 627 sayılı yazısı ile bu alanlarda onaylı koruma amaçlı imar planı
ve plan notlarında değişiklik ve/veya ilave şeklinde hazırlanacak planların hazırlanıp,
onaylanmasından sonra taşınmazın imar durumunun tekrar değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir"
denilmektedir.
Kıymeti : 363.163,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü
: 15/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 14/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Urla Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odasında Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhaniı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhaniı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı iie teslim masrafları alıcıya
aittir Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayııca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Thale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve ımünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/33 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
B.: 51045 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 50537 www.bik.gov.tr
T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2014/284 Esas
İLAN
İZMİR 1. TİCARET ASLİYE MAHKEMESİ
Davacı Hayal Dünyası Oyuncak Hediyelik Eşya Per.Mağzacılık Ve Tic Ltd
Şti ile Özyiğit Oyuncak Sanayi ve Tic Ltd Şti aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi)
davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında verilen 31/07/2014 Tarihli tensip
kararının 4 nolu bendi gereğince ;
Davacı şirket vekili mahkememize verdiği 25/07/2014 tarihli dava dilekçesi ile
şirketin borca batık olduğunu belirterek iyileştirme projesi sunmuş ve İİK' nun 179 e TTK
377. maddeleri gereğince iflasın ertelenmesine karar verilmesini istemiş olmakla;
Davacı şirketin borca batıklık durumu ve iyileştirme projesine itiraz edenler
vargailandan itibaren 15 gün içinde itirazlarını mahkememizin 2014/284 Esas esas sayılı
"dosyasına bildirmeleri ilan olunur.
B.: 50842 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/173 Esas
İLAN
Davacı, MİYASE VURAL ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Miyase Vural'ın eşi Nevşehir ili Avanos ilçesi Özkonak Cilt No:23, Hane No : 82 de
nüfusa kayıtlı 11/12/1950 doğumlu 431 808 102 74 TC kimlik numaralı ATİLA VURAL'ın gaipliği
istendiğinden 16/04/2007 tarihinden itibaren evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini, tüm
yapılan araştırmalara rağmen bir bilgi edinilmediğini , Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığına yapılan
başvuruların sonuçsuz kaldığını bu nedenle ismi geçen şahsın gaipliğine karar verilmesi istendiğinden
Atila Vural'ın sağlığı hakkında ve hayatta olup olmadığı hakkında malumatı olan kişilerin M.Y.'nin 33.
Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememizin 2014/173 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri
ilanen tebliğ olunur.
B.: 50789 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
MÜFLİS : HASTEM SAĞLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ AŞ
Kısıklı Mah. Alemdağ cd. N. 99 Üsküdar ist. ;
SİCİL
: 284609
İFLAS KARARI
: Bakırköy 4 Asliye Ticaret
Mahkemesi Başkanlığının 11/06/2014 tarihi saat
12,10 itibarlı 2014/98 sayılı kararı
Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesince
iflasına karar verilmiş olan yukarıda isim ve adresi
yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi tasfiye
şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1- Müflisten alacaklı olanlara taşınır ve taşınmazlar
üzerine istihkak iddiasında bulunanlar ilandan
itibaren bir ay (*) içinde Bakırköy 1. İcra ve İflas
Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını
kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası
vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdii
etmeleri.
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra
ve İflas Kanununun 336.ncı maddesi uyarınca cezai
sorumluluğu gerektireceği.
3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun
ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni
hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde
iflas dairesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse
geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa
uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum
kalacakları.
4- 10/09/2014 günü saat 14,00 de iflas dosyasından
ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya
gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı
zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve
kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların
vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları
olduğu ilan 05/08/2014
*1- Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde
ikamet eden alacaklılar için Süre uzatılabilir.
2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım
Geldiğinde miras hükümleri gereğince Evvelce
alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre
(10) güne indirilir.
** Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada
kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar
T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/348 ESAS
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ GAZİEMİR İLÇESİ
MEVKİİ
: SAKARYA MAHALLESİ
PAFTA NO
:
ADA NO
: 93
PARSEL NO
: 20
VASFI
: ZEYTİNLİ TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.608,52 M2
MALİKİN
ADI VE SOYADI
: SEYFİ DEM, NEVZAT DEM, SEVİM ELÇİKOCA
B.: 50679 www.bik.gov.tr
www.ilan.gov.tr’de
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve
niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2014/348 Esas Esas
sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırmanın Yasasının 10. maddesinin 4.
bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 51031 www.bik.gov.tr
Download

tc izmir 1. asliye ticaret mahkemesi tc ankara 5. sulh hukuk