12
+
14 KASIM 2014 CUMA
T.C. ÇİNE İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2011/1306 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Aydın İl, Çine İlçe, 191 Ada No. 5 Parsel No. Evciler Mahallesi. Köyiçi
Mevkii, 348.77 m2 büyüklüğünde avlulu ev vasfındaki taşınmaz borçlu adına tam hisse ile
kayıtlıdır. Taşınmaz içerisinde taş yapı, üzeri oluklu, kiremit örtülü, doğramaları ahşap, içi dışı
sıvalı ve boyalı 50 yaşlarında 80 m2 kullanım alanında bir mesken ve müştemilatı bulunmaktadır.
Bina halen oturulabilir durumdadır. Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde eski Evciler köyiçi
mevkii olarak bilinen yerde. Çine İlçe merkezine kısmen yakın bulunmaktadır.
Kıymeti
: 55.000.00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.
1. Satış Günü
: 16/12/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 13/01/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: Çine Belediyesi İlan Odası Çine / Aydın
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ellikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1306 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları
7- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebliğ edilememesi
durumunda veya adresi bilinmeyenler için işbu satış ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine
kaim olacağı ilanen ve tebliğen duyurulur.
26/10/2014
www.bik.gov.tr B: 71024
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. K.YAKA 1.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO : 2014-2 İFLAS
K.YAKA 1.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜN'DEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1.TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR.
Müflis "ANIT YAPI İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ "
ADRESİ: "İstasyonaltı Mah.8019/13 Sok. No:2 Baz Apt.K:4 D: 15 Çiğli İzmir
İFLAS KARARI : K.yaka 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.09.2014 tarih ve 2013-290 Esas
sayılı kararı
1.ALACAKLILAR TOPLANTI GÜN ve SAATİ: 16.12.2014 tarihinde saat 10.30 da
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219.
Md. göre ADI USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarda belirtilen gün ve saatte K.yaka 1.İflas Müdürlüğü'nde
ilk toplantı yapılacağı.
A- Alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
B- Müfliste alacaklı oan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1.toplantıya gelmeleri
veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri, müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204)
ve ketlilerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının
olduğu. Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek
işlemlerin bildirilmesi.
C- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında
bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 219) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı
olarak alacak ve istihkak iddialarrnı kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin(senet ve defter
hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
D- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri(Md. 192),
aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
E- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallarüzerindeki
kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri
ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan
haklarından mahrum kalacakları. İİK 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur.
www.bik.gov.tr B: 71682
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. KARŞIYAKA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2014/26 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bahariye mahallesi, 9832 Ada, 10 Parselde
kayıtlı, A blok zemin kat (1) numaralı bağımsız bölüm mesken vasfında taşınmaz. Daire iki
oda, salon, mutfak, banyo, alaturka tuvalet , koridor ve balkon bölümlerinden ibarettir.
Adresi
: İzmir, Karşıyaka, Bahariye mah. 1870 sokak No:7- A Blok D:1Yüzölçümü
: Yaklaşık 65 m2
Arsa Payı
: 6400/113700
İmar Durumu
: Gayrimenkul, 22.00 m. Bina derinliğinde, bitişik nizam, 5 katlı konut
adasına isabet etmekte olup, parsel üzerinde 1978 yılı ruhsatlı 5 katlı bina bulunmaktadır.
Kıymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : 114 parsel aleyhine, bu parsel ile 118 parsel lehine krokide sarı ile
boyalı kısımda zeminden 2.00 - 2.20 m.yükseklikte geçit şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü
: 16/12/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü
: 12/01/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: Karşıyaka Adliyesi 1 .Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında (19.000,00)TL. pey
akçesi teminatı T.Vakıflar Bankası Karşıyaka Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Elektronik ortamda teklif vererek
arttırmaya katılacakların teminatlarını T. Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesindeki memurluğumuzun
TR 64 000 150 01 5800 73 00 60 2910 numaralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1 KDV,
½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
16/09/2014
www.bik.gov.tr B: 71680
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. ALİAĞA İCRA DAİRESİ (TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2014/2247 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının
ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;
birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur.
06/11/2014
1.İhale Tarihi
: 10/12/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi
: 25/12/2014 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri
: ADA YEDDİEMİN DEPOSU -HÜSEYİN YETİŞ -ÇANAKKALE MAH.
ÇANAKKALE CAD NO :20 ALİAĞA/İZMİR
No
Takdir Edilen
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1
35.000,00
1
%18
45 FY 543 Plakalı, 2012 yılı üretim tarihli,
FORD Marka Transit 330S Van model, FMA6 Tipli,
CA05878 Motor No'lu,
NMOFXXTTFFCA05878 Şasi No'lu , Yakıt Tipi
Dizel, Rengi Beyaz (Buz), Açık kasa, Ruhsat ve
anahtarı mevcut, sağ tampon vuruk, sağ far kırık,
lastikleri sağlam, koltuk adedi 3 olan araç.
(İİK m. 114/1,114/3)
• İİK 127 Gereği ilgililere tebligat yapılamaması halinde işbu ilan tebliğ hükmündedir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 71710
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇFK ARTIRMA İLANI)
2014/475 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Tekirdağ, Çorlu, 8 ada, 10 parsel, Reşadiye Mahalle, Zemin Kat 1
numaralı bağımsız bölüm 258,20 m2 yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerindedir.
Yapı ruhsat tarihi 14.11.1996 olup bağımsız bölümün net yüzölçümü 150,00 m2'den fazladır.
Dükkanın bulunduğu bina,Mustafa Kemal Caddesi üzerinde, Yunus Emre 4. ve 5. Sokak arasında,
Sağlık Ocağı karşısında, Bülent Ecevit Bulvarı'na yakın ulaşım, elektrik, su, temizlik ve altyapı
hizmetlerinden faydalanan, çevresinde konut ve işyeri yoğunluğu bulunan bir konumda yer
almaktadır. Bağımsız bölümümün bulunduğu betonarme bina, bodrum kat, zemin kat (asma
katlı) + 5 normal kattan oluşmakta olup dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalı ve
pencere doğramaları çift cam pvc’dir. Asma katlı dükkanın dış cephe doğraması alüminyum
doğrama olup, giriş katın zemin kaplaması paledyen taş döşeme,duvarları boya, tavanı boya
ve taşyünü asma tavandır. Asma katın giriş bölümü zemini beton,ofis olarak kullanılan bölümün
zemini laminat parke, duvar ve tavanları boyalıdır. Asma katta kapısı pvc doğrama olan tuvalet
bulunmaktadır. Tuvaletin zemin ve ½ duvar kaplaması seramiktir. Zemin kat net 104,00 m2,
asma kat net 84,00 m2'dir.
Adresi
: Reşadiye Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi Karataş Apt No:29 Çorlu
Yüzölçümü
:194 m2
Arsa Payı
: 40/284
İmar Durumu
: Bitişik nizam 6 kat konut alanında kalmaktadır
Kıymeti
: 295.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü
: 29/12/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 29/01/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: Tekirdağ Yolu Üzeri Belediye Kültür Merkezi Mezat Salonu Çorlu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat yatırarak ihaleye katılıp
ihale üzerinde kalmayan katılımcıların teminatları beyan edecekleri İBAN numarasına havale
edilecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/475 TImt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
04/11/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 71145
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Download

1214 kasım 2014 cuma