T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam
edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle ücreti özel bütçeden karşılanmak üzere; 30 (otuz) hemşire, ücreti Üniversite
Hastaneleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) psikolog, ücreti
Üniversite Diş Hekimliği döner sermaye gelirden karşılanmak üzere; 4 (dört) büro
personeli olmak üzere toplam 35 (otuz beş) personel alınacaktır.
Ayrıntılı bilgi www.dpb.gov.tr ve www.erciyes.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi
ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire
(Bas›n: 34268- www.bik.gov.tr)
Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
Esas No: 2014/77
Davalılar: Cemile Şakar- Hacer İnal- Ömer İnal- Salih İnal- Recep İnal- Mehmet İnalHanife Tanrıöver- Necibe İnal- Rukiye Yıldız- Gülsüm Tokdemir
Mevkii: Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü Nacak Deresi mevkii
Parsel no: 1172
Vasfı: Tarla
Kamulaştırılan Alan: Taşınmazın 195,23 m2’lik kısmında irtifak hakkı
Duruşma Gün ve Saati: 18/06/2014 - 10:10
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememize yukarıda bilgileri
verilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için
dava açılmış olup, tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma
işlemine karşı, kamulaştırmayı yapan idareye husumet yöneltilmek suretiyle İdari Yargıda
iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre
içerisinde dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit
edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Afyonkarahisar/
Sinanpaşa şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942
sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası
(Bas›n: 34592- www.bik.gov.tr)
uyarınca ilan olunur. 01/04/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASININ İLANI
2014/1 İFLAS
Müflisin Ünvanı ve Adresi: ÇAĞSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
10015 Sokak N: 9 Çiğli A.O.S.B. İzmir
İflasın Açıldığı Tarih ve Saat: 14/05/2014 Tarihi Saat 09:25
Karşıyaka 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/05/2014 Tarihli ve 2013/278 Esas
sayılı kararı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda ünvanı ve yazılı Müflis hakkındaki
tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1- Müflisten alacaklı olanların taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında
bulunanlar ilandan itibaren bir ay içerisinde Müdürlüğümüze yazılı olarak alacak ve
istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerinin asıl veya onaylı örnekleri tevdi etmeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi
halin İİK'nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar
üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak kaydı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi
emrine tevdi etmeleri ve etmezler ise geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai
sorumluluğa uğrayacakları ve rüchan haklarından mahrum kalacakları,
4- Birinci (1.) alacaklılar toplantısının 04/08/2014 Günü Saat 14:00'da Karşıyaka 3.
İcra Dairesi'nde (Kemalpaşa Cad. Vakıflar İşh. No: 82 Kat: 3 Karşıyaka İzmir)
yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül
edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları bulunduğu
(Bas›n: 34974- www.bik.gov.tr)
İİK.nun 166 maddesi gereği ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. URLA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/2 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İli, Urla İlçesi, gülbahçe Mahallesinde tapuda meryem
kilisesi mevkiinde 126,00 m2 yüzölçümlü olarak arsa vasfıyla ve 1617 sayılı kanun
gereğince geçersizlik şerhi ile kayıtlı olup, halen üzerinde, zemin katında 1 salon, 2 oda,
açık mutfak ve bir adet wc’si bulunan yerleri mermer, ahşap kaplamalı hazır mutfak
dolapları olan, banko üzeri beyaz mermerli, içerden beyaz mermerli basamakları bulunan
merdivenle üst kata çıkılan ve üst katında 1 oda, 1 salon, 1 adet banyo ve wc’si bulunan,
üst katında zeminleri seramik, bina üstü çatı bulunan dış doğramaları tek camlı beyaz pvc,
iç kapıları ahşap kaplamalı iç hacimleri kartonpiyerli zemin kat ön ve arka cephede
balkonları bulunan, balkonlar ile birlikte alt katı 80 m2 üst katı 70 m2 olmak üzere toplam
150 m2 inşaat alanlı dubleks mesken niteliğinde betonarme tarzda yapılmış %20
yıpranma paylı bina bulunan taşınmazdır.
Yüzölçümü: 126 m2
KDV Oranı: %8
Adresi: İzmir ili, urla ilçesi gülbahçe mhl. 719 parselde 12010 ve 12010/1 sokaklarda
cephelidir.
İmar Durumu: Urla Belediye Bşk. yazılarında "719 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarının ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının dışında kalmakta olup, köy yerleşik
alan sınırı içerisinde kalmaktadır. İzmir büyükşehir bütünü 1/25000 ölçekli çevre düzeni
planı plan notlarında bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar
KAKS.0,50’den, büyüklüğü 250 m2’yi yüksekliği iki katı(hmax.6.50m) geçmeyen tek yapı
yapılabileceği belirtilmiştir. Ancak söz konusu taşınmazın cephe uzunlukları inşaat
yapmaya yeterli büyüklükte olmadığından ve ayrıca kıyı mevzuatı açısından sahil şeridi
olarak tanımlanan alanda kalmakta olduğundan, taşınmazın imar durumu kıyı mevzuatına
göre hazırlanıp onaylanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından sonra tekrar
değerlendirilecektir." denilmektedir.
Kıymeti: 133.800,00 TL
1. Satış Günü: 04/07/2014 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü: 04/08/2014 günü 13:00 - 13:10 arası
Satış Yeri: Urla Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odasında
Satış Şartları: 1- İhale açık artıma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/05/2014 (Bas›n: 34977- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

34268-34592-34974