YERLEŞİM SİSTEMLERİ ÜRETİM İŞLETMESİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe
girer.
2. Bu şartname toplam 4 sayfadan ibarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni
olmadan hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar
tarafından parafe edilmiş ve mühürlü olmalıdır.
Aksi halde geçersiz olacaktır.
5. Şartnamenin 4. sayfasındaki imzası açılmış
makamlardan eksik imza olduğu takdirde
şartname geçersiz olacaktır.
ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ
AĞUSTOS 2014
1.KONU:
Bu Teknik Şartname Türk Kızılayının ihtiyacı için Yurt içinden satın alınacak “Mat Beyaz
Eloksallı Alüminyum Etial 60 Borulara” ait istek, özellik ve muayene metotlarını ve diğer
hususları kapsar.
2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede “Mat Beyaz Eloksallı Alüminyum Etial 60 Borular” ifadesi yerine
sadece “boru” ifadesi kullanılacaktır.
2.2. Alımı yapılacak olunan borular Temper 6 işleminden geçirilmiş olacaktır.
2.3. Alımı yapılacak olunan borular en az 12 mikron mat beyaz eloksal ile kaplanacaktır.
Eloksal kaplanan yüzeyde dalgalanmalar ve yüzey pürüzleri olmayacaktır.
2.4. Borularda çapak, çatlak, ezik ve imalat hataları bulunmayacaktır.
2.5. Alımı yapılacak boruların teknik detayları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
2.6. Hatalar: borularda bulunabilecek kritik büyük ve küçük hatalar, ÇİZELGE-1'de
belirtilmiştir. Fiziksel muayene için numune alma ve kabul edilebilir hata sayıları ÇİZELGE 2’
de ve kimyasal özelliklerin muayenesi için numune alma planları ÇİZELGE 3’de belirtilmiştir.
ÇİZELGE-1
SINIFLANDIRMA
HATANIN TANIMI
Ölçülerinin Şartnamede belirtilen ölçülerden
az veya fazla olması
Herhangi bir kırık, çatlak veya eğrilik
bulunması
Şekil ve biçim bozukluğu olması
Eloksalın yüzeye homojen bir şekilde
dağılmamış olması
Eloksalın yüzeyde dalgalı olması ve yüzey
pürüzlerinin bulunması
Ambalajlamanın şartnamede istenen gibi
olmaması
KRITİK
BÜYÜK
KÜÇÜK
X
X
X
X
X
X
1
ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ
AĞUSTOS 2014
3.NUMUNE ALMA
3.1. Bir defada teslim edilen borular bir parti sayılacaktır. Buna göre muayene ve denetim
işlemleri yapılacaktır.
3.2. Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi güzel alınacaktır.
3.3. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
3.4. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır.
ÇİZELGE-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİLEBİLİR HATA
SAYILARI TABLOSU
Muayeneye arz
olunan
Parti büyüklüğü
(adet)
10000'e kadar
10001-35000
35001 – 150000
150001-500000
500000 ve üzeri
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
Numune olarak
Alınacak miktar
(adet)
50
80
125
200
315
2
3
4
6
10
Kabul
edilebilir
büyük hata
sayısı
(adet)
Kabul edilebilir
Büyük+Küçük
hata sayısı
(adet)
3
5
7
10
14
7
10
14
20
28
LABORATUVAR KONTROLLERİNİN YAPILMASI İÇİN NUMUNE ALMA
Kimyasal özelliklerin muayenesi için alınacak numune miktarı Çizelge-3’de belirtildiği gibi
olacaktır. Alınacak numuneler sondaj usulü ile rastgele seçilecektir.
Fiziksel Muayeneye için alınan miktar
(Çizelge 2’ye göre)
ürün (adet)
80’ e kadar
81-125
126-200
201-315 ve üzeri
Numune olarak alınacak ürün
(adet)
4
6
8
10
4.DENETİM VE MUAYENE METODLARI
4.1. Muayeneler Türk Kızılayı Alım, Satım, Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına göre
oluşturulacak muayene heyetleri tarafından ürünün şartnamede belirtilen ölçülerde fiziki
bakımdan örneğine, teknik çizimine uygunluğunu inceler.
4.2. Numuneler imalat hataları bakımından %100 göz muayenesine tabi tutulurlar.
4.3. Ekli teknik resimlere göre ölçüler yönünden gerekli hassasiyetlere sahip metre,
mikrometre ve kumpas ile yapılacaktır.
4.4. Fiziksel muayeneleri uyumlu tanımlanan alüminyum borular: Teknik ve kimyasal
analizlerinin yapılabilmesi için Kurumun uygun göreceği laboratuarlara gönderilir.
2
ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ
AĞUSTOS 2014
4.5. Fiziksel ve kimyasal analizlerinin muayenelerinin masrafları ve muayene edilecek
alüminyum boruların bozulan ambalajları ihaleyi alan firma tarafından yenilenir ve azalan
gruplar tamamlanır.
4.6. Kimyasal testler de aşağıda belirtilen mekanik özelliklerin kontrolü ilgili TSE
standartlarına göre yapılacaktır.
İSTENEN ÖZELLİK
DEĞER
ÇEKME DAYANIMI
≥19 kgf /mm²
SERTLİK
≥ 70 HRB
KESME DAYANIMI
≥ 14 kgf /mm²
ELOKSAL KAPLAMA
≥ 12 mikron
5.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
5.1. Alüminyum borular birbirlerine zarar vermemesi için borular tek tek poşetlenecek ve
paletlendikten sonra streçlenecektir. Palet yüksekliği 1.80 m'yi geçemez.
5.2. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgileri içeren etiket olacaktır.
3
ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ
AĞUSTOS 2014
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
ÜYE
ÜYE
Oğuzhan DEMİR
Sorumlu
Bekir ÇINAR
Malzeme Stok ve
Kesim Birim Şefi
BAŞKAN
Haluk İNMELER
Baş Mühendis
İNCELENMİŞTİR
Nuri BOZBAY
Üretim Müdürü
ONAY
Mehmet ÇEBİ
Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi
Koordinatörü
4
Download

Eloksallı Alüminyum Etial 60