TÜRK KIZILAYINCA KABA İNŞAATI TAMAMLANAN BİNANIN
İNCE İŞLERİNİN TAMAMLANARAK YAP-İŞLET-DEVRET
MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İHALE
ŞARTNAMESİ
İHALENİN KONUSU
Madde 1) Mülkiyeti Kurumumuza ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmaniye mahallesi, 3308
ada, 25 parselde kayıtlı, 792,68m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki (Acıbadem caddesi, No:87
Kadıköy/İstanbul adresindeki) Bodrum + Zemin + Asma Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katlı
(Dubleks) binanın Türk Kızılayı tarafından kaba inşaatı tamamlanmış olup, tamamı mevcut
haliyle ince işlerinin tamamlanarak yap-işlet-devret modeliyle ihale suretiyle
değerlendirilecektir.
SÖZLEŞME SÜRESİ : 15 yıl olup, tarafların karşılıklı olarak anlaşması halinde sözleşme
süresi 10 yıl daha uzayacaktır.
YAPIM SÜRESİ: 10 (on) ay olup, kira ödemeleri yapım dönemi kabul edilen 10 (on) ayın
bitiminde başlayacaktır.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
Madde 2) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
2.1) ŞAHISLAR İÇİN;
A. Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, ikametgah belgesi, istekli adına kayıtlı
elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar)
B. Kimlik fotokopisi,
C. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza
sirküleri/beyannamesi vermesi (İhale tarihinden en geç 3 ay öncesine kadar)
D. Bu Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen esaslara göre ve miktarda geçici teminat,
E. Her sayfası istekli tarafından ad soyad ile birlikte imzalanmış Şartname,
F. İhale Şartnamesi ekindeki teklif mektubu, (İstekli tarafından doldurulmuş ve
imzalı)
2.2) GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLİKLER İÇİN;
A. Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, ikametgah belgesi, istekli adına kayıtlı
elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi odasından veya idari merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış
tescil belgesi)
C. Noter tasdikli imza sirküleri
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza
sirküleri/beyannamesi vermesi
1
E. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu
gösterir)
F. Her sayfası istekli tarafından ad soyad ile birlikte kaşelenmiş ve imzalanmış
Şartname,
G. Bu Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen esaslara göre ve miktarda geçici teminat,
H. İhale Şartnamesi ekindeki teklif mektubu, (İstekli tarafından doldurulmuş ve
imzalı)
İ. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına
dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren, son teklif verme tarihinden
önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge veya barkodlu internet çıktısı.
J. Bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit ve kullanılmamış teminat mektubu
kredileri toplamının veya serbest mevduatın yatırım bedelinin %50’sinden az
olmayacak şekilde bankalardan alınacak belgeler.
Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının
düzenleyecekleri kredi belgeleri kabul edilir.
2.3 ŞAHISLAR, GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN İHALEYE GİREBİLMESİ
İÇİN UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR
A. İstekli, söz konusu taşınmazın projesindeki zemin katında bulunan iki ayrı dükkanı
birleştirerek tek dükkan haline getiriceğini ayrıca konutların girişini yan cepheden
sağlayacağını, çevre düzenlemesi dahil otopark giriş rampasını ve otopark imalatlarını
uygulama projelerini revize ederek yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
B. İstekliler, ihale süresince mesai saatleri içerisinde taşınmazı görebilecektir. Böylece
istekliler taşınmaz hakkında bilgi almış, mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş
sayılırlar. Bu konuda gelecekte Türk Kızılayı aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
C. Kira teklifleri Türk Lirası olarak verilecek olup, aylık peşin olarak ödenecektir.
D. İş bu Yap-İşlet-Devret şartnamesi ve sözleşmeden başka şartlar taşıyan teklifler ve öneriler
kabul edilmeyecek olup, bu durumda isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecek ve ihale dışı
bırakılacaktır. İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmeyecektir.
E. İstekli taşınmazın mevcut imar durumuna aykırı teklif vermeyecek olup, yap-işlet-devret
sözleşmesinin kiracı ile imzalanmasını müteakip ileride Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
gerekli yasal izinleri almak ve her türlü maliyeti üstlenmek ve herhangi bir hak ileri
sürmemek koşuluyla kiracının talep etmesi ve Türk Kızılayının uygun görmesi durumunda
iyileştirmeye yönelik imar plan tadilatı ve/veya fonksiyon değişikliği yapılabilir. Bu durumda
inşaat alanında artış olması ve/veya yapının fonksiyonunun değişmesi halinde teklif edilen
kira bedeli inşaat alanındaki artış oranında ve/veya fonksiyondaki değişikliğe göre
değişecektir. Bu husus için Türk Kızılayı tarafından uygun görülecek SPK tarafından onaylı
Ekspertiz Kuruluşlarına yaptırılacak Değerleme Raporunda belirlenen aylık kira bedelini
emsal kabul edecektir. Bu durumda teminatlarda yeniden hesaplanacak ve fark kiracı
tarafından Türk Kızılayına verilecektir. İmar plan tadilatı ve/veya fonksiyon değişikliğine
Türk Kızılayınca onay verilse dahi toplam sözleşme süresi değişmeyecektir.
2
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 3) Aşağıda sayılanlar, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu
kişilerin ortağı olduğu şirketler (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya
sermayesinin %10’undan daha fazla hisse sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Türk
Kızılayı’nın ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak katılamazlar.
a)
b)
c)
d)
e)
Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne,
baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
İşbu şartnamenin 11. ve 12. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara
bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
İşbu şartnamenin 11. ve 12. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı
veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın
neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar.
Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
Müşavirlik, danışmanlık ve proje yapım hizmetleri alınan gerçek veya tüzel kişiler, bu
hizmetlerin alındığı ihalelere doğrudan, dolaylı veya temsilen katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İsteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 4 )
A) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan bankaların veya
özel finans kurumlarının geçici teminat mektupları en az 150 takvim günü süreli
olacaktır. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının
garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible Yabancı Paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B) Teminatların teslim yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki
nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi
TR140001000685390090265039 nolu TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise
T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR570001000685390090265041 no’lu Euro
hesabına veya TR840001000685390090265040 nolu Amerikan Doları hesabına
yatırılır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün 0 312 4302300 / 1509 dahili
telefon numarasından hesap numaraları temin edilir.)
C) Geçici Teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte 75.000,-TL teminatı da
vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale
Kanunlarına tabi olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE verilecektir. Teminatların 75.000,-TL’den az olması durumunda
teklif geçersiz sayılır.
3
En uygun teklifi veren isteklinin dışındaki diğer isteklilerin geçici teminatları iade
edilir. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı ise yapım dönemine ait
teminatın Türk Kızılayı tarafından teslim alınmasına müteakip iade edilecektir.
D) Kesin Teminat: İhalenin onayı ve tebliğinden sonra yap-işlet-devret sözleşmesinin
imzalanması aşamasında; 100.000,-USD yapım dönemi teminatı Türk Kızılayı
tarafından alınır. Yapım dönemi sonunda, işletme ruhsatının alınmasını müteakip üç
aylık kira bedeli karşılığı USD veya EURO işletme dönemi teminatı alınır ve yapım
dönemi teminatı kiracıya iade edilir.
E) Belirtilen teminatlar, işbu maddenin B bendinde belirtilen USD veya EURO hesabına
yatırılabileceği gibi yine USD veya EURO cinsinden süresiz banka teminat mektubu
olarak kiracı tarafından Türk Kızılayı’na verilebilecektir. (Yurtdışı bankalardan alınmış
teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
KİRA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Madde 5)
-
İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Müdürlüğü
Adres: Laleli Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 FATİH /
İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati
: 18/03/ 2014 Saat:14.00
İhale Usulü
: Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma usulü ile
İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları:
0 (212) 514 95 00
0 312 430 23 00 / 1401 – 1405
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 6-) İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
6.1 “1” Numaralı zarfın içerisine işbu şartname madde 2’deki “İhaleye girebilme şartları”
istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İdari Belgeleri”
ibaresi yazılacaktır.
FİRMA ADI VE ADRESİ
Acıbadem caddesi, No:87 Kadıköy/İstanbul
BİNANIN YAP-İŞLET-DEVRET İHALESİ
‘’İHALE İDARİ BELGELERİ” ZARFI
1 NO’LU ZARF
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
İSTANBUL
6.2. “2” Numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak, zarf
kapatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine
“Teklif ve Teminat Mektubu ” ibaresi yazılacaktır.
4
FİRMA ADI VE ADRESİ
2 NO’LU ZARF
Acıbadem caddesi, No:87 Kadıköy/İstanbul
BİNANIN YAP-İŞLET-DEVRET İHALESİ
“FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve TEMİNAT” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
İSTANBUL
6.1 ve 6.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 18/03/2014 günü saat 14.00’a Laleli
Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 FATİH / İSTANBUL adresindeki
Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğüne ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 AYRI
EVRAK NUMARASI alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu
istekliye aittir.
TEKLİF VERME SAATİNDEN SONRA (17/03/2014, SAAT 16.00)
GELEN
İHALE
DOSYALARI
KESİNLİKLE
KABUL
EDİLMEYECEKTİR.
6.3. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini
(17/03/2014, saat:16) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif
sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni
belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
İŞBU ŞARTNAMENİN 6.1. VE 6.2. MADDELERİNDE
HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK
OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
6.4.
6.5. Teklif mektubunda işbu şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
Teklifler, ekte yer alan teklif mektubu örneğine göre verilecektir.
6.6. İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı
ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki
noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 7 – Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü
geçerli olacaktır.
5
Bazı istisnai durumlarda, Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini
belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir, Türk Kızılayı’nın uzatma isteği ve teklif sahibinin
buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen
uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden
önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade
edilir. Türk Kızılayı’nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, Geçici Teminatın
geçerlilik süresini Türk Kızılayı’nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak
teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 8 - 17/03/2014 günü saat 16.00’a kadar isteklilerce İstanbul Müdürlüğüne
teslim edilen 2 adet zarftan 1 No’lu zarflar İhale Kurulu tarafından açılacak, isteklilerin ihale
giriş evrakları incelenecektir. 1 No’lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler
iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye
giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarfları ise,
18/03/2014 tarih saat 14.00’de firma temsilcilerinin huzurunda açılacak,
İSTEKLİLERİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE AÇIK ARTIRMA
UYGULANACAKTIR.
Açık artırmadan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması
amacıyla Türk Kızılayı teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği
ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik
yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde
belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
İhale Kurulu dilediği takdirde açık artırmayı sonlandırarak isteklilerden son tekliflerini yazılı
olarak bildirmelerini isteyebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif
veremezler.
(1 nolu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda 2 nolu
zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin
açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı
eksik, usulüne uygun veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu
kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT
Madde 9) İhale Kararının istekliye veya vekiline, imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli
taahhütlü mektupla tebliğinden (Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine
gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günü kararın istekliye
tebliğ tarihi sayılır.) itibaren 15 takvim günü içerisinde 4.madde de belirtilen teminat
yatırılmadığı ve/veya yap-işlet-devret sözleşmesi imzalanmadığı takdirde geçici teminat
hiçbir ihtara lüzum bulunmaksızın Türk Kızılayı lehine irat kaydedilecektir. İhalenin iptal
edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
6
İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
TÜRK KIZILAYI’NIN YETKİSİ
Madde 10) Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, artırmalarda uygun bedeli saptamakta
tamamen serbesttir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde 11)
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak,
anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik
şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla
teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden
fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) İhalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel
kişiliği temsil etmesi ve aynı taşınmaz için bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen
ihaleye katılmak,
h) Türk Kızılayı’nın, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine
hakarette bulunmak.
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde 12)
a) Taahhüdünü yerine getirirken Türk Kızılayı’na zarar vermek, bilgi ve deneyimini
Türk Kızılayı’nın zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
taahhüdünü yerine getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Türk Kızılayı’nın ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya
yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılayı’nın, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine
hakarette bulunmak,
f) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiilleri yapanların teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
7
Madde 13) İhtilafların vukuu halinde öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın
çözülmemesi halinde hal merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 14)
a) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
b) Verilen teklifler, ihale sürecinin hiçbir aşamasında geri çekilemez. Bu durumda, geçici
teminat hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın Türk Kızılayı lehine irat kaydedilecektir.
c) Verilen en yüksek ve/veya en uygun teklif Türk Kızılayı Yetkili Kurullarının onayına
sunulur ve onaylanmasına müteakiben ihale kesinlik kazanır. Bu süre zarfında
tekliften rücu caiz değildir. Rücu halinde teklif sahibinin geçici teminatı Kurum lehine
irat kaydedilir.
d) İsteklilerin PAZARLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, sözlü veya yazılı
olarak daha yüksek fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya
çalışması halinde, ilgili istekliler hakkında Türk Kızılayı’nca suç duyurusunda
bulunulur.
e) TÜRK KIZILAYI’NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE
KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ
BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR.
f) İhale kararının kesinleşmesine kadar geçen süreçte ihale üzerinde kalanın ölümü
halinde geçici teminat varis/varislere verilir. Ancak varisler taşınmazı aynı şartlar
dahilinde kiralamayı talep edebilir.
EK:
123-
YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞME
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
8
YAP-İŞLET-DEVRET SÖZLEŞMESİ
Madde 1: Bu sözleşmenin konusu; tüm giderleri Kiracıya ait olmak üzere; mülkiyeti
Kızılay’a ait taşınmaz üzerindeki Bodrum + Zemin + Asma Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katlı
(Dubleks) binanın Türk Kızılayı tarafından kaba inşaatı tamamlanmış olup, tamamı mevcut
haliyle ince işlerinin kiracı tarafından tamamlanması ve Türk Kızılayı ile kiracı arasında
yapılan yap-işlet-devret modeli ile işbu sözleşme çerçevesinde değerlendirilmesidir. İhale
şartnamesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Madde 2: Sözleşme süresi 15 yıl olup, tarafların karşılıklı anlaşması halinde sözleşme süresi
10 yıl daha uzayacaktır. Yapım dönemi 10 (on) ay olup, kira ödemeleri 10 (on) aylık yapım
dönemi sonunda başlayacaktır. Taşınmaz 10 (on) aylık yapım dönemi sonunda işletmeye
açılmasa dahi kira ödemeleri başlayacaktır.
Madde 3: Aylık kira bedelleri, 10 (on) aylık yapım dönemine müteakip 5 gün içerisinde
nakden ve peşin olarak ödenecektir. Azami 5 günlük sürenin aynı yılda iki kez aşılması
tahliye sebebidir.
Madde 4: Kiracı tarafından zamanında ödenmeyen kira bedelleri için kira sözleşme tarihine
göre ödeme aylarında bu tarihe tekabül eden tarihten itibaren tediye anına kadar geçecek
sürelere ait aylık %5 gecikme cezasını kiracı ödeyecektir.
Madde 5: Kira süresinin bitiminden önce, kiralananın tahliyesi halinde, kiralanan yer yeniden
kiraya verilinceye kadar geçecek süre için kira parası işlemeye devam edecek ve bu süre
içerisinde kiracı, kira bedeli ile sözleşmede ön görülen diğer meblağları ödeyecektir.
Madde 6: Kiracı, kiralananı veya işletme hakkını Türk Kızılayının yazılı rızası olmadan
başkasına kısmen veya tamamen devir edemez. Yazılı izin olmadan yapılan devirlerin tespiti
halinde, bu husus yap-işlet-devret sözleşmesini fesih sebebi kabul edilecektir. TürK
Kızılayının yazılı onayı olmadan kiralananın her ne sebeple olursa olsun başkasına işgal
ettirilmesi, iş ortağı veya kar ortağı alınması da sözleşmeyi fesih sebebi sayılacaktır.
Madde 7: Türk Kızılayı'na kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın her hangi bir
borcu olanlar, Türk Kızılayı ile hukuki ihtilafı olan şahıs ve şirketler, bu şirketlerde ortak ve
yönetici olanlar veya hukuki temsilcileri ve bunların ortak olduğu şirketler ile haklarında
kesinleşmemiş olsa dahi tahliye kararı bulunanlar ve Alım-Satım- Kiraya Verme
Yönetmeliğinde belirtilen şahıs ve şirketler ile sözleşme yapılmayacaktır. Bu hususun
sözleşme yapıldıktan sonra tespiti halinde sözleşmeye aykırılık kabul edilerek sözleşme, Türk
Kızılayı tarafından bildirimsiz ve ihtarsız olarak tek taraflı feshedilecek ve taşınmazın
tahliyesi için yasal yollara başvuracaktır. Kira sözleşmesinin bu nedenle fesh edilmesi
nedeniyle Türk Kızılayının uğradığı zararlar için, yasal yollara başvurma hakkı saklı olup,
yapım dönemi teminatı ve/veya işletme dönemi teminatı irat kaydedilecektir.
Madde 8: Kiracı, kira akdi süresinde veya sonunda taşınmazla ilgili kira bedelinin indirilmesi
talebinde bulunamaz. Ayrıca kiracı, tarafından taşınmaza ilişkin yapılan her tür masrafların
kira bedellerinden mahsubunu talep edemez.
9
İşletme yılının zararla kapanması kiracıya kirayı ödememe, geç ödeme veya kiradan indirim
için talep hakkı vermeyecektir. Ayrıca herhangi bir nedenle gayrimenkulün kapalı tutulması
veya kapatılması halinde de aynı husus geçerli olacaktır. Gayrimenkulün herhangi bir nedenle
kapatılması veya kapalı tutulması halinde bu husus sözleşmeye aykırılık kabul edilecek ve
sözleşme fesh edilecektir.
Madde 9: Kiralananın başkasına satılması veya kiracı tarafından tahliyesinin ihbarı halinde,
mecurun gezilip görülmesine kiracı müsaade edecektir. Taşınmazın satılması halinde kiracı
herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
Ayrıca 10 (on) ay yapım döneminde kiralanan yere Türk Kızılayı tarafından dışarıda açık
havaya reklam, ilan panoları, bilboardlar vb. konulması veya koydurulmasına kiracı izin
verecek olup ebat, şekil ve bunlardan alınacak ücretlerin takdiri ve tahsili Türk Kızılayına
aittir. Kiracı bu konuda Türk Kızılayından hiçbir hak ve talep iddia etmeyecektir.
Madde 10: Kiralanan yer, sonradan kusur izafe edilemeyecek şekilde, kiracı tarafından
kontrolü yapılarak teslim alınmıştır.
Madde 11: Kiralanan yer, kiracı tarafından kontrolü yapılarak teslim alınacağından ve
kiralananın bedeli, kiralananın mevcut fiziki şartları göz önüne alınarak tespit edildiğinden
kiracının kiralananı teslim almasından sonra kira bedelinin indirilmesini veya masrafı Türk
Kızılayı tarafından karşılanmak üzere bakım, onarım, tadilat vb. talep etmeyecektir.
Madde 12: Türk Kızılayı'ndan izin almak suretiyle kiracının yapacağı her türlü inşaat ve
ilaveler ile modernizasyon için yapılan onarımlar ve ilaveler Türk Kızılayı'na bağışlanmış
sayılır ve sökülemez. Ancak, bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan
kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olabilecek şekilde ise kiraya verilen yeri
kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
Madde 13: Kiracı, söz konusu taşınmazın ince işlerini tamamlayacak olup, iş bu sözleşmenin
imzalanması aşamasında 100.000,-USD yapım dönemi teminatını Türk Kızılayı’na yatırmak
zorundadır. Kiracı, işbu imalatlar için projeleriyle birlikte Türk Kızılayından gerekli izinleri
almak zorundadır. Bu imalatlara ilişkin her türlü iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında kiracı tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda kamu, üçüncü şahıslar ve diğer
makamlar nezdindeki yasal, idari, mesleki v.b.her türlü sorumluluk kiracıya aittir.
Kiracı natamam binanın proje müelliflerinden gerekli izinleri alarak proje revizyonlarını
yapacak ve yapı ruhsatını devir alacaktır. Bu işlemlere ilişkin her türlü bedel kiracıya ait olup
kiracı tarafından karşılanacaktır.
Kiracının ince işlerin yapımı, tadilat, tamirat, takviye, modernizasyon vb. taleplerine ilişkin
her türlü plan, proje, malzeme, işçilik, imalat, inşaat giderleri, kiracı tarafından yapılması
gereken sigorta, yapı denetim, T.U.S. Kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izin, onay,
tasdik ve beraberinde alınacak ruhsatlar ile bu iş, işlem ve süreçlere ait her türlü all-risk
sigortası, vergi, resim, harç vb. giderleri ile bu iş, işlem ve süreçlere ait üçüncü şahıslara
verilebilecek her türlü zararlar dahil olmak üzere tüm bedeller kiracı tarafından karşılanacak
olup, buna karşılık kira bedeline mahsup edilmesi veya bedelin Türk Kızılayı tarafından
ödenmesi hususunda hiçbir talepte bulunulmayacaktır.
Kiracı, yukarıda belirtilen imalatların tamamlanmış halini gösterir ilgili kurum ve
kuruluşlardan gerekli izinleri/onayları alınmış projelerini ve ruhsatlarını Türk Kızılayına teslim
edecektir.
10
Kira sözleşmesinin imzalanması ile taşınmaza ilişkin her türlü güvenlik tedbirleri kiracı
tarafından sağlanacak olup, şartname ve sözleşme hükümlerine göre taşınmazın ince işçiliğini
kiracı tamamlayarak işletmeye açacaktır.
Taşınmaz işletmeye açıldıktan sonra kullanım süresince ana yapısını, tüm bağımsız bölüm,
ortak yer, eklenti ve diğer ünitelerini, demirbaşlarını her türlü muhataraya karşı zarar ve
ziyana, deprem, sel dahil, tabii afetlere, yangın, seylap, hırsızlık, terör, sabotaj, kötü niyetli
hareketler, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerin sebep olduğu ve benzer tehlikelere karşı sözleşme konusu işlerin
sigortalanması ve inşaat döneminde doğacak risklere karşı all risk sigortası dahil olmak
üzere sigorta ettirilecektir. Sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı sorumlu olacaktır.
Sigorta poliçesinde sigorta ettiren kiracı, lehtar Türk Kızılayı olacaktır. Kiracı, taşınmazda
meydana gelebilecek her türlü hasar vukuunda, hasar bedelini münhasıran taşınmaza
harcamayı ve her halükarda taşınmazı hasardan önceki duruma getirmeyi kabul ve taahhüt
eder. Yapının hasar görmesi halinde, Sigortadan alınan hasar bedeli Türk Kızılayı hesaplarına
aktarılacak olup hasar giderildikçe bu bedel kiracıya ödenecektir.
Anılan sigortalanma hali kesintisiz olacak, ancak, mevcut sigorta uygulaması sebebiyle
sigorta poliçeleri belirli aralıklarla yenilenecek ve kiracı yapılan ve yenilenen tüm sigortalara
ait poliçelerin birer suretini bilgilendirmek maksadıyla Türk Kızılayına gönderecektir.
Kiracının sigorta ettirmekten kaçınması halinde, Türk Kızılayı hiçbir ihtar ve ihbara gerek
olmaksızın giderleri kiracıya ait olmak üzere sigorta yaptıracaktır. Türk Kızılayının ödemek
zorunda kalacağı tüm gider ve primlere ödeme tarihinden itibaren temerrüt faizi uygulanarak
toplam bedel kiracından tahsil edilir. Buna ilişkin kısmi ödemeler öncelikle masraf ve cezadan
düşülecektir.
Yapım dönemine ilişkin teminat ancak yukarıda belirtilen süreçlerin tamamlanması, iskan ve
işletme ruhsatının alınmasından sonra kiracının işletme dönemine ait teminatı Türk Kızılayına
vermesine müteakip yapım dönemi teminatı kiracıya iade edilecektir.
İşbu maddede tanımlanan işlerin tamamlanamaması ve alınan teminatın Türk Kızılayı’nın
zararlarının karşılanması anlamında yetersiz kalması durumunda Türk Kızılayı’nın fazlaya
ilişkin hakları saklı tutulmaktadır.
İş bu madde de belirtilen tüm işlerin süresi sözleşme tarihinden itibaren en fazla 10 (on )
aydır. Bu 10 (on) aylık süre dahil iş bu sözleşmenin süresi toplam 15 yıl olup tarafların
karşılıklı olarak anlaşması halinde sözleşme süresi 10 yıl daha uzayacaktır.
Kiracı tarafından 10 (on) aylık sürenin sonunda herhangi bir süre uzatımı talep edilmeyecek
olup, bu süre zarfında belirtilen işlemlerin tümü kiracı tarafından tamamlamaz ise Türk
Kızılayı iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder ve Türk Kızılayı herhangi bir ihtar ve
bildirimde bulunmaksızın protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracının
kesin teminatını irat kaydeder. Kiracının, o zamana kadar yapmış olduğu bütün imalat ve işler
bedelsiz olarak Türk Kızılayına intikal etmiş sayılır. Kiracı bu durumu peşinen kabul etmiştir.
Madde 14: Kiralanan yerin normal kullanılması için lüzum eden masrafları kiracı
karşılayacaktır. Cam, kilit, sürgü, badana masrafları gibi, kiracı, kiralanan yerin esas şeklini
bozmamak, hasar ve zarar vermemek kaydıyla, kiralanan yerin kullanma amacına uygun
olarak tezyinat, bakım tesisat, dolap, raf ve banko gibi düzenlemeler yapabilecektir. Kira
akdinin sonunda, yapılan bu şekildeki ilaveler ve değişikliklerin kaldırılması yada eski hale
dönüştürülmesi güç ve kiralanan yere zarar veriyorsa kiracı hiçbir bedel talep etmeksizin Türk
11
Kızılayı tarafından kabul edilmek şartıyla bunları bırakabilecektir. Türk Kızılayı tarafından
kabul edilmemesi halinde kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
Madde 15: Taşınmaz bu sözleşme uyarınca kiracı tarafından işletilmesi, alt kiracılara kiraya
verilebilmesi mümkündür. Ancak bu halde alt kiracıların varlığı, kiracının sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
Taşınmaz, iş bu sözleşmenin imzalanmasından sonraki herhangi bir tarihte kiracı tarafından
alt kiracılara kiraya verilebilir. Alt kiralama sözleşmeleri kiralayan sıfatı ile kiracı tarafından
hazırlanıp imzalanacaktır. Taşınmazın alt kiralama sözleşmelerinin bitiş tarihi iş bu
sözleşmenin 15 yıllık bitiş tarihinden daha sonraki bir tarih olamaz. Alt kiracılar ile kiracı
arasında yapılan kiralama sözleşmelerinin kira süresinin aşmasından doğacak her türlü
sorumluluk ayrıca kiracıya aittir.
Kiracı 15 yıllık kiralama döneminde her yıl için sadece yıllık bazda peşin kira tahsil edilecek
şekilde alt kiralama sözleşmesi yapabilir. Ayrıca on beş yılın sonunda kiracının talebi ve Türk
Kızılayının onayı sözleşme süresi on yıl daha uzayacak olup, bu durumda iş bu sözleşme
hükümleri aynen geçerli olacaktır.
Kiracı ile alt kiracılar arasında yapılacak kira sözleşmeleri iş bu sözleşme hükümlerine ve
Türk Kızılayının hak ve menfaatlerine aykırı olamayacağı gibi kiracıların yapılardaki tasarruf
ve kullanımları dolayısı ile Türk Kızılayının hak ve menfaatlerini veyahut da toplum
nezdindeki saygınlığına helal gelmesi halinde kiracı Türk Kızılayının her türlü zarar ve
ziyanını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
Kiracı alt kiracılarla yapacağı kira sözleşmelerinde kiralama süresini iş bu sözleşme
hükümlerine uygun olarak belirlemeyi kiralama dönemi bitiminde taşınmazı boş olarak
tahliye ve Türk Kızılayına teslim edilmesini sağlamayı, alt kiracılardan iş bu sözleşme ile
belirlenen kiralama dönemi bitiminde taşınmazı tahliye edeceklerine dair noterden onaylı
tahliye taahhüdü almayı kabul ve taahhüt eder. Alt kiracılarla yapılan sözleşme ve alınacak
tahliye taahhütnamelerinin kiracı tarafından onaylanmış birer sureti Türk Kızılayına
verilecektir.
Kiracılar ile alt kiracılar arasında imzalanacak kira sözleşmelerinde, alt kiracıların alt
kiralama haklarının olmadığı, sözleşmelerinin başkalarına devir ve temlik edilemeyeceği
(böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Türk Kızılayı ile kiracı arasında imzalanan iş bu
sözleşme fesh edilecek ve kesin teminat irat kaydedilecektir.) herhangi bir sebeple Türk
Kızılayı ile kiracı arasında imzalanan iş bu sözleşmenin fesih edilmesi halinde alt kiracıların
Türk Kızılayının kiracısı olacağı ve bu süreden itibaren Türk Kızılayının belirleyeceği kira
bedelleri üzerinden kiraların Türk Kızılayına ödeneceği belirtilecektir.
Kiracılar alt kiracılardan bir yıllık dönem için kira bedelini peşin olarak almış ise bu
bedellerin toplamının Türk Kızılayına verilmiş olan kiralama teminatı tutarını aşan tutarı
kadar ek teminat vermekle yükümlüdür. Bu kiracılarla yapılan sözleşmeler ek teminatın kiracı
tarafından Türk Kızılayına tevdi tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kiracının söz konusu
süre zarfında bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda Türk Kızılayının iş bu
sözleşmeyi herhangi bir tazminat ve / veya sair alacak ödemeksizin fesih hakkı saklı olduğu
gibi ayrıca Türk Kızılayının tüm zararları hak ve alacakları için yasal yollara başvurma
hakkına haizdir.
Kiracı alt kiracıların taşınmaza verecekleri her türlü zarardan birinci derecede sorumlu
olduğunu kiracılar tarafından taşınmaza verilecek her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını ve
sözleşme döneminin sonunda, taşınmazı mevcut hali ile işlev ve kullanılabilir durumda teslim
etmeyi kabul ve taahhüt eder.
12
Kiracı, alt kiracılar ile çıkacak hukuki ve diğer ihtilaflardan tamamen sorumlu olduğunun
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 16: Kiralanan yerin yönetim ve işletme giderleri (ısıtma, kapıcı ücreti, müşterek
aydınlatma, su elektrik, asansör, temizlik ve benzeri giderler ile bunların işletilmesi gereği
olan bakım onarım giderleri), kiralanan yere isabet ettiği nispette kiracıya ait olacak, belediye
hizmetlerine ilişkin resim vergi ve diğer giderlerde aynı nispette kiracı tarafından ödenecektir.
Madde 17: Müteakip her yıl kira dönemi (kira yılı) başında kira bedeli %10 oranında
arttırılarak zam yapılacak ve kira bedelleri bu şekilde arttırılmış olarak ödenecektir. %10 kira
artış oranının TÜİK’ce yayınlanan en son Üretici Fiyat Endeksindeki on iki aylık ortalama
oranının altında kalması halinde, TÜİK’ce yayınlanan en son Üretici Fiyat Endeksindeki on
iki aylık ortalama oranı esas alınarak kira bedelleri arttırılarak zam yapılacak, kira bedelleri
bu şekilde arttırılmış olarak ödenecektir.
Madde 18: Kiracı sözleşme süresi sona ermeden kiralanan yeri tahliye etmek istediği
takdirde en az bir ay önceden kiralayana yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Madde 19: Sözleşme süresi sonunda hiçbir ihtar, ikaz ve protesto çekmeye gerek kalmadan iş
bu sözleşme sona erer. Kiracı söz konusu taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Bundan sonraki
süreçte Türk Kızılayı taşınmazı dilediği kişi veya kurumlara kiraya verebilir. Eski kiracı bu
vesile ile hiçbir hak talep edemez.
Madde 20: Kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği
takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını
yapmak ayrıca taşınmazı her türlü riske karşı deprem, yangın, vb. sigorta yaptırmak
zorundadır.
Madde 21: Kiracı sözleşmede gösterilen adrese yapılacak her türlü tebligatı kabul etmiş
sayılacaktır. Kiralanan yerin tahliyesinden sonra, kiracı tarafından başka bir adres
bildirilmediği takdirde aynı hüküm baki olacaktır.
Madde 22: Stopaj vergisi kiracıya aittir. İş bu sözleşme noter huzurunda imzalanacak olup,
bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harç kiracı tarafından ödenecek olup, gerek
görülmesi halinde ödenmeyen kira bedelleri ve gecikme cezaları, kiracı üzerine düşen yasal
sorumluluğu yerine getirmemesi halinde yapım dönemi teminatı ve / veya işletme dönemi
teminatı nakde çevrilip gerekli işlem Türk Kızılayı tarafından yapılacaktır. Kiracı bu
kapsamda yapılacak tüm işlemleri kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
Madde 23: Sözleşme süresi 15 yıl olarak belirlendiğinden, sözleşme başlangıç tarihinden
itibaren sözleşmede belirtilen yıllık kira artış oranları haricinde,15. yılın sonunda Türk
Kızılayı tarafından uygun görülecek SPK tarafından onaylı Ekspertiz Kuruluşlarına
yaptırılacak Değerleme Raporunda belirlenen aylık emsal kira bedeli; mevcut kira bedelinin
altında olması halinde, mevcut kira bedelini kiracının kabul etmesi halinde sözleşme 10 yıl
daha uzayacak olup, müteakip kira dönemleri başında kira artışları 17. Madde doğrultusunda
yapılarak ödenecektir. Kiracı kabul etmediği takdirde 15 yıllık kira dönemi sonunda taşınmazı
tahliye ederek Kızılaya teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 24: Çıkacak kanunlar mal sahibi lehine konacak her türlü haklar mahfuzdur.
13
Madde 25: İşbu sözleşmenin tatbikinden doğacak ihtilafların halinde İstanbul Mahkemeleri
ve icra daireleri yetkili olacaktır.
Madde 26: Kira bedelleri belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.
Banka Şubesi ……………………………………………….
Iban No : …………………………………………………….
Madde 27: Sözleşmenin bu şartları taraflarca kabul edilmiştir.
EK: Yap-İşlet-Devret İhale Şartnamesi
14
TÜRK KIZILAYI
İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞI’NA
TAŞINMAZIN ADRESİ:
Mülkiyeti Kurumumuza ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmaniye mahallesi, 3308 ada, 25
parselde kayıtlı, 792,68m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki (Acıbadem caddesi, No:87
Kadıköy/İstanbul adresindeki) Bodrum + Zemin + Asma Kat + 3 Normal Kat + Çatlı Katlı
(Dubleks) binanın Türk Kızılayı tarafından kaba inşaatı tamamlanmış olup, tamamı mevcut
haliyle ince işlerinin tamamlanarak yap-işlet-devret modeliyle;
KİRA BEDELİ AYLIK: . . . . . . . . . . . . . . . ……..TL,………………………...yazıyla,
ÖDEME ŞEKLİ: ……………………………………….Peşin,
1) Türk Kızılayınca; ... /…./2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan söz konusu taşınmazın
yap-işlet-devret ihale şartnamesini okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. Söz konusu
taşınmaz tarafımızdan görüldü. İhale şartnamesine aykırı bir durumumuz yoktur.
2) Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü geçerli olup, bu süre
zarfında vazgeçilmesi halinde geçici teminatımızın irat kaydedilmesini kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
3) En yüksek bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı
biliyor ve kabul ediyoruz.
Gereğini arz ederim…./…./2014
TEKLİF SAHİBİNİN
Adı Soyadı/Ticari Unvanı/İmza
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (varsa):
15
Tarih:
Mektup No:
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca
ihaleye
çıkarılan
………………………………………………………(ihale konusu) işine istekli
sıfatıyla katılacak olan………………………………………………(istekli adı)
nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici
teminat
tutarı
olan
……………….………………………………………………(Yalnız/…………
……….……………) nı …..…………………… (Banka adı) garanti ettiğinden,
ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin
ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi
bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın
yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
……………….(Banka adı) ’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu
sıfatıyla ve …………………… (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat mektubu……………….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe
kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde
bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine
dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka
veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu
belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden
düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri
cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat
mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden
düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna “İşbu teminat
mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B.
Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.”
paragrafına yer verilecektir.
16
Download

İhale Şartnamesi