APARTMAN GÖREVLİSİ
GÖREV TANIM FORMU VE ÇALIŞMA TALİMATI
(Bu talimat Konut Kapıcıları Tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir ve ana taşınmazın girişinde, ilan panosunda devamlı asılı
bulundurulması gerekmektedir.)
I.
GENEL KURALLAR
a. Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 5. maddesi kapsamında;
i. Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı
ayarlamak ve söndürmek,
ii. Hidrofor jeneratör ve benzeri araçları çalıştırmak,
iii. Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını,
araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
iv. Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi
veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
v. Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
vi. Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe
düzenlemesi ve bakımını yapmak,
vii. Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzeme kullanmak,
viii. İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen ve yönetici tarafından verilecek diğer
görevleri yerine getirmekten sorumludur.
b. Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında
i. Kapıcının çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine
göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi
aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.
ii. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.
iii. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi
en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.
II.
ÖZEL ŞARTLAR
a.
b.
c.
d.
Personel çalışma planı aylık olarak düzenlenerek kendilerine bildirilir.
Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan zamanlarda tamamen serbesttir.
Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici, çalışma saatlerini düzenler ve değiştirir.
Kapıcı her gün kendisine yönetim tarafından bildirilen zaman aralıklarında, daha önceden
belirlenmiş ekmek ve gazete siparişlerini alıp kapılara teslim edecektir.
e. Her gün kendisine yönetim tarafından bildirilen zaman aralıklarında, çöpleri toplayacak
ve çöp toplama noktalarına atacaktır.
f. Apartman merdivenlerini ve merdiven korkuluklarını, kat sahanlıklarını kendisine yönetim
tarafından bildirilen zaman aralıklarında, süpürecek, bir kez silecek; blok giriş kapısı, giriş
katı bölgesini ve asansörü her gün silecektir.
g. Asansör kapılarının iç ve dış kısımları ile asansör içi ayna ve duvarları kendisine yönetim
tarafından bildirilen zaman aralıklarında, deterjanlı su ile silinmek suretiyle
temizlenecektir.
h. Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarından bodrum bölgesini, asansör makine
dairesini ve kalorifer kazan dairesini tertipli ve temiz bulunduracak bu bölgelerde ayda bir
ayrıntılı temizlik yapacaktır.
i. Blok yakın çevresinin her sabah mıntıka temizliğini yapacak, mevsimine göre yaprak
dökülmelerinin arttığı dönemlerde, ihtiyaca göre bu bölgeyi süpürecektir.
j. Yangın merdivenlerine açılan kapıların iç ve dış kısımları her ay silinmek suretiyle
temizlenecektir. Yangın merdiveni bölgesi ayda bir temizlenecektir.
k. Karlı havalarda bina girişi ve yürüyüş yollarını kardan arındıracaktır.
l. Bağımsız bölüm sakinleri kapıcıyı özel işlerinde kullanamazlar, alış veriş amacı ile uzak
yerlere gönderemezler. Bu maksatlarla kapıcı çalışma bölgesini terk etmeyecektir.
m. Burada belirtilenlerin dışında, İş Kanunu’nda belirtilen toplam çalışma süresi haftalık 45
saati aşmamak üzere yönetici tarafından verilen, işlerin yapılmasından sorumludur.
III.
KAPICININ ŞAHSI VE AİLESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ve SORUMLULUKLARI
a. Kapıcı her zaman temiz bir kıyafetle dolaşır, her gün sakal tıraşı olur, saç ve tırnak
uzatmaz, beden temizliğine dikkat eder.
b. Kapıcı dairesinde kendi ailesi haricinde kimseyi ikamet ettirmez.
c. Ana gayrimenkulde oturanları rahatsız edici hiçbir davranışta bulunmaz.
d. Kapıcı şikâyetlerini yöneticiye iletir, kesinlikle kat sakinlerine şikâyetleri için yorumda
bulunmaz.
e. Kapıcı işi haricinde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu tür faaliyetler “İş
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.
IV.
KAPICIYA SAĞLANACAK FAYDALAR
a.
b.
c.
d.
e.
Kendisine ve ailesine ikametlerini sağlayacak bir kapıcı dairesi tahsis edilir.
İş akdinin feshi veya sona ermesi halinde bu daireyi 15 gün içerisinde boşaltır.
Kat Malikleri Kurulu'nu tespit ettiği aylık ücret ödenir.
Kapıcı Haftada bir gün izinli sayılır.
Yıllık ücretli izin İş Kanunu hükümlerine göre verilir. Ücretli izin sırasında başka işte
çalışamaz.
f. Kapıcı SGK hükümlerine göre sigorta ettirilir.
g. Kapıcıya ölüm, tabi afet gibi olağan üstü hallerde yönetici tarafından 10 güne kadar izin
verilebilir.
V.
KAPICININ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLERİ
a. Bağımsız bölümlerde oturanlara, ana gayrimenkule girip çıkanlara ve ilişkide bulunduğu
herkese karşı daima nazik ve terbiyeli davranır. Kesinlikle münakaşa veya kavga etmez.
b. Aile fertlerinin de aynı hususlara uymasını sağlar.
c. Ana gayrimenkulde oturanlar hakkında dedikodu yapmaz, hangi amaçla olursa olsun
üçüncü şahıslara bilgi vermez.
VI.
KAPICININ BAŞKALARINA VERDİĞİ ZARARLAR
a. Kapıcı yaptığı her işi, başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmeden, kimsenin malına,
canına zarar vermeden yapar.
b. Ana gayrimenkule veya bağımsız bölümlere ait her hangi bir işin yapılması sırasında
vereceği maddi ve manevi zararlardan kapıcı şahsen sorumludur. Bu konuda yöneticinin
veya bağımsız bölümlerde oturanların sorumluluğu yoktur.
VII.
SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
a. Kapıcı, kanunların kendisine yükleyeceği görevleri de yerine getirmek zorundadır.
b. Taraflar bu sözleşmenin hükümlerine uymaya mecburdur.
c. Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857
sayılı İş Kanunu ve 5510 sayıl Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları kanunu
hükümleri geçerlidir.
VIII.
SÖZLEŞMENİN İHLALİ
d. Kapıcının, bu sözleşmenin hükümlerine aykırı davranışları kapıcı sözleşmesinin İhlali
olarak kabul edilir.
e. Kapıcı tarafından bu sözleşmenin takvim yılı içerisinde; bir kez ihlali durumunda bir
yevmiye, ikinci kez ihlalinde Yedi yevmiye üçüncü kez ihlalinde ise ihbar ve kıdem
tazminatı verilmeden Yönetim Kurulu Kararıyla işine son verilir. Bu konuda Kat malikleri
Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.
f. Kapıcının herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olması veya yüz kızartıcı bir fiilden ötürü
hakkında resmi takibat yapılması halinde, yönetici tarafından işine son verilir. Bu konuda
Kat malikleri Kurulunun ayrıca bir kararına gerek yoktur.
IX.
KAPICININ İŞTEN AYRILMASI
a. Kapıcının işten ayrılması; bu yönetmelik hükümlerine göre veya kendi arzusu ile olur.
b. Kapıcının işten ayrılması veya işine son verilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanır.
c. İşine son verilen veya işini kendisi bırakan kapıcı, kendisine teslim edilen her şeyi
yöneticiye aynen iade etmeye mecburdur. Aksi halde, bedellerini ödemek zorundadır.
X.
DANIŞMA BÖLÜMÜ
a. Etkili gözetleme yapmak, olabilecek yangın, hırsızlık, yağma yıkma, zarar verme vb.
durumlara karşı tedbirlerini yerine getirmek.
b. Site sakinlerine, çalışanlara ve gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve yönlendirmek.
c. Sitede emniyet ve güvenlik tedbirleri adına her türlü durumu takip ve kontrol etmek.
d. Site yöneticilerinin vereceği tüm görevleri eksiksiz yerine getirmek
e. Bir önceki görevliden görevi ile ilgili yeni talimat, yaşanan, gelişen durum ve varsa olaylar
hakkında bilgi almak.
f. Yer ve zamanları sürekli değiştirerek devriye turları yapmak.
g. Devriye sırasında kapısı, penceresi açık araçların sahiplerine ulaşılmasını sağlamak.
h. Ortak kullanım alanlarında düzeni bozacak olumsuzlukları takip ederek, site yönetimine
bilgi vermek.
i. Site sakinlerinin ziyaretçileri haberli olsun veya olmasın ilgili site sahibinden gerekli
doğrulama yapıldıktan sonra içeri girişleri sağlamak.
j. Otopark giriş nizamiye kapısı otomatik bariyer sistemini devamlı kapalı kalmasını
sağlamak.
k. Blok ana giriş kapıları kapı hidrolik yayları vasıtasıyla sürekli kapalı tutulmasını sağlamak.
l. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alarak sahibine ulaştırmak.
m. Siteye yeni taşınan ya da siteden ayrılan site sakinleri için siteye girmesine müsaade
edilen büyük araçların, site sakinlerinin araçlarına zarar vermesini engellemek, siteden
çıkana kadar araçlara refakat etmek.
n. Güvenlik kulübesinin temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.
o. Görev sahasını hiçbir zaman boş bırakmaz. (işi olduğunda diğer arkadaşlarından yardım
alır.)
p. Güvenlik kulübesinde görevli görev esnasında yaptığı işi olumsuz etkileyecek (Televizyon
izlememek, Bilgisayar veya Tabletle oyalanmamak, uyumamak vb. ) uğraşlarda
bulunmamakla mükelleftir.
q. Güvenlik kulübesinde elektrikli ısıtıcı çalıştırılmaz.
r. Güvenlik kulübesine görevliler dışında kimse giremez.
s. Güvenlik kulübesi toplu sohbet alanı olarak kullanılmaz.
Download

Apartman Görevlisi Görev Tanım Formu ve Çalışma Talimatı