Amaç
Bilgi
Davranış
kazanmak değiştirmek
Problem
çözme
becerisi
kazanmak
İletişim
becerisi
kazanmak
El becerisi
kazanmak
Yöntem
Sınıf dersi
8
4
5
3
1
Tartışma
9
10
7
8
3
Slayt/video
film
7
4
5
2
5
Canlandırma
5
9
9
9
4
Olgu
çalışması
6
8
10
4
5
Koçluk
6
7
9
8
10
Probleme Dayalı Öğrenim
(PDÖ)
Bileşenleri
Dr Göksel Kıter
PDÖ Nedir?
• Yaşamın, karşılaşılan sorunları tanımak,
bunların öneminin farkında olmak, bu
sorunların nedenlerini anlamak, sorunları
çözmek ve olası sorunları önceden gidermekle
dolu olduğu düşüncesinden yola çıkarak,
öğrenmenin tam ve yeterliliğe dayalı olması
görüşüne hizmet eden bir yöntemdir.
Niçin PDÖ?
•
•
•
•
Öğrenmeyi öğrenme,
Problem çözebilme becerisi kazanma,
Düşünceleri netleştirerek kendini ifade edebilme,
Diğerlerinin konuşmalarını dinleyerek
anlamlandırabilme,
• Kendi haklarının yanı sıra başkalarının hakkını da
gözetme
• Liderlik kişiliği kazanma, iyi iletişim kurma ve ekip
çalışması yapabilme becerisi kazanma
Amaç
• Sadece belirli bir konunun çözümlenmesi
değil,
• O problem aracılığı ile gündeme gelen yeni
öğrenme hedeflerinin ortaya çıkarılması
• Problem çözme çabası içinde sorgulama,
araştırma, tartışma vb becerilerin edinilmesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM SİSTEMİ
MESLEKSEL
BECERİLER
LABORATUVAR
UYGULAMALARI
ALAN
ÇALIŞMALARI
BAĞIMSIZ
ÖĞRENME
PDÖ OTURUMLARI
MESLEKSEL
DEĞERLER VE
ETİK
SUNUMLAR
BÜYÜK GRUP
TARTIŞMALARI
ÖÇM
Kim-Kimler?
Eğitim yönlendiricisi
Klasik eğitici rolü yerine
• Tartışmaları düzenleyen,
• Kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir işlev
üstlenen
• Onay makamı haline gelmeyen
• Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade
edebilecekleri güven ortamını yaratan,
sürdüren
Grup üyeleri
• Öğrenme sürecine aktif olarak katılmak,
• Öğrenme sorumluluğunu üstlenmek,
• Sorgulamak, araştırmak ve bilgilerini paylaşmak,
• Öğrenme hedeflerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,
• Öğrenme konularının tartışılmasına katkıda bulunmak,
• Grup kurallarına katkıda bulunmak ve uymak,
• Ekip paylaşımına katılmak ve iletişim becerilerini kullanmak,
• Geribildirim almak ve vermek
ile yükümlüdürler.
Nerede?
•
•
•
•
•
•
•
PDÖ odaları
Mesleksel beceriler laboratuvarı
Sunum salonları
İlgili laboratuvarlar
Kütüphane
Bilgi danışmanlarının odası
Alan çalışmaları
Ne zaman?
Nasıl?
İlk PDÖ Oturumu:
• Oturum öncesi
• Başlangıç (tanışma/ısınma, grup anlaşması)
• Senaryo
– Senaryonun dağıtılması
– Senaryonun okunması
– Bilinmeyen sözcüklerin bulunması
• Sorunların belirlenmesi
İlk PDÖ Oturumu:
• Hipotezlerin beyin fırtınası yöntemi ile
listelenmesi
• Hipotezlerin mekanizmalar ile
açıklanması, tartışılması
İlk PDÖ Oturumu:
• Senaryoya eklenen yeni bilgiler yardımı
ile hipotezlerin daraltılması
• Öğrenme konularının saptanması
• Geribildirim
İkinci PDÖ Oturumu:
• Isınma
• Bağımsız çalışma sürecinde öğrenilen
konuların tartışılması
• Bilgilerin analiz ve sentez edilmesi
• Senaryonun ikinci bölümünün okunması
• Yeni bilgilerle hipotezlerin daraltılması
• Yeni öğrenme konularının belirlenmesi
• Geribildirim
Üçüncü PDÖ Oturumu:
• Isınma
• Bağımsız çalışma sürecinde öğrenilen
konuların tartışılması
• Bilgilerin analiz ve sentez edilmesi
• Senaryonun üçüncü bölümünün okunması
• Problemin çözülmesi, öğrenme konularının
özetlenmesi
• Geribildirim
Isınma ile başlamanın yararları?
Etkin dinleme için
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İstemek
Konuşmayı bırakmak (dinlemek > konuşmak)
Konuşan kişiye bakmak
Başka şeylerle oyalanmamak
Ana noktaları yakalamak
İtirazlar, yanıtlar hazırlamamak
Açık uçlu sorular sormak
Bir an önce sonuca, karara varmamak
Kendi önyargılarının farkında olmak
Geribildirim ile bitirmenin
yararları?
Problemi tanımla
Problem içinde bildiğin
konu ve kavramları belirle
Bildiklerini listele
Bilmediklerini araştır
Olası çözüm önerilerini geliştir
En uygun çözüm önerini seç
Çözüm önerini başkalarıyla paylaş
Yapılması
gerekenler
Akla takılan soruların gruba
yöneltilmesi
Düşüncelerin çekinmeden
söylenmesi
Yanıtların basılı-elektronik
kaynaklardan aranması
Erişilen bilgilerin grupla
paylaşılması
Tartışma ve aktarımların
gruba yapılması
Anlaşılmayanların
anlayanlarca açıklanması
Tartışmalara kendiliğinden
katılınması
Zamanın iyi kullanılması
Öğrenim hedeflerinin
grupça, özgün belirlenmesi
Yapılmaması
gerekenler
TEŞEKKÜRLER
Download

Probleme dayalı öğrenim (PDÖ) 5 N-1 K