EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
1., 2. ve 3.
SINIFLAR İÇİN
ÖĞRENCİ KILAVUZU
Değerli Öğrencilerimiz,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle
kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme
özelliğinden ödün vermeden eğitim hizmetini sürdürmekte,
insanlarımıza kaliteli sağlık hizmetini sunmakta ve
bilimsel araştırmalarda da etkinliğini devam ettirmektedir.
Aramıza yeni katılan 400’e yakın öğrencimizle, 20142015 öğretim yılına başlamanın sevincini yaşamaktayız.
Ulusal Çekirdek Eğitim Programını kapsayan fakültemizin
mezuniyet öncesi eğitim programı, Ulusal Tıp Eğitimi
Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 2010 yılında
akredite edilmiştir. Aynı kurul tarafından 2013 yılı
sonunda yapılan ara değerlendirme sonunda da Tıp
eğitiminde ulaşmış olduğumuz standartları yılların
getirdiği deneyimle daha da yükseltmek olan değişmez
hedefimizden sapmadığımız belgelenmiştir.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi
2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren tüm sınıflarda
uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yönergeyi özellikle
yeni başlayan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm
öğrencilerimizin dikkatlice okuması, başarılarına önemli
katkı sağlayacaktır.
Eğitimde kaliteyi yükseltebilmek amacıyla sürekli bir
araştırma ve geliştirme çabası içinde olan Fakültemiz siz
değerli öğrencilerimize en doğru bilgiye en kolay yoldan
ulaşıp, öğrendiklerini deneyimli eğitmenler gözetiminde
uygulayabilme fırsatları sunmaya çalışmaktadır. Bu
kılavuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1., 2. ve 3.
sınıflarda eğitim alacak olan öğrencilerimize yönelik
olarak hazırlanmıştır.
Fakültemize bu yıl başlayan birinci sınıf öğrencilerimizin
tıp eğitimine uyumunu kolaylaştırma amacıyla planlanan
I
“Uyum Haftası” 22 - 26 Eylül 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir. Bu hafta süresince “Beyaz Önlük
Giydirme Töreni” de dahil olmak üzere yeni öğrencilerimize
yönelik fakültemizi-üniversitemizi-İzmir şehrimizi tanıtmak, hekimlik mesleği ile ilgili bilgilendirme yapmak ve
farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal aktivitelerin de
bulunduğu programa değerli konuşmacılar davet edilmiştir.
İlk üç yıldaki eğitim programı amaçları evre/blok düzeyinde
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Evre 1 (Tıbbi Bilimlere Giriş ), bir bloktan oluşmaktadır. Bu
evrede, öğrencilerimizin öncelikle hekimlik mesleğiyle daha
yakından tanışması ve benimsemesi amaçlanmaktadır.
Sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına
temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi,
döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana
kavramlar işlenmektedir.
Evre 2 (Normal Yapı ve Fonksiyon), dört bloktan
oluşmaktadır. Bu evrede, sistemler zemininde entegre
edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış
(dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve
işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Evre 3 ( Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş), bir bloktan
oluşmaktadır. Bu evrenin amacı; öğrencilerin “Hastalık”
kavramıyla tanışmalarını sağlamak, hastalık etkenlerini
ve mekanizmalarını aktarmaktır. Normal organizma ile
hastalıklar arasında yer alan Evre 3’te hastalıklar ayrı
ayrı tanıtılmadan önce yapı ve fonksiyon bozukluklarının
temel nedenleri, oluş mekanizmaları ve tedavi prensipleri
ile klinik bilimlere giriş konuları ele alınmaktadır.
Evre 4 (Sistem Patolojileri), dört bloktan oluşmaktadır.
Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler
temelinde, yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları
vurgulanarak aktarılmasıdır.
II
Öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yönlerini görmesini,
fonksiyonel bilgilerinin ölçülmesini ve öğrenme düzeylerinin izlenmesini amaçlayan fakültemize özgü gelişim
sınavları ile ilgili değişiklikler yapılmış ve geçen yıl
yürürlüğe giren yönetmelikle, öğrencilerimizden yılda en
az bir kez girme koşuluyla, toplam 11 sınavdan geçerli not
alması istenmektedir.
Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda, tercih ettikleri
öğretim üyeleri ile çalışma olanağı sağlayan Özel
Çalışma Modülleri, 2. ve 3. sınıflarda yer almaktadır.
Araştırma Eğitimi Programı ile bu programa katılmak için
başvuranlar arasından seçilen sınırlı sayıdaki öğrenciye
bilimsel düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini geliştirme
ve proje-araştırma becerisi kazanma imkanı, normal eğitim
programına ek olarak sunulmaktadır.
Öğrencilerimize staj bloklarına başlamadan önce ilk üç
yılda güncel literatürü takip ederek doğruya ulaşma,
değerlendirme ve kullanma olanağını sağlamak amacını
güden temel ve mesleksel yabancı dil derslerine devam
edilecektir.
Ege Tıp Fakültesinin farklı ve özgün modeliyle, değerli
öğretim üyelerimizin emekleri ve destekleriyle, öğrencilerimizin nitelikli sağlık hizmeti sunan, yönetici, toplum
lideri, karar veren, araştıran ve iletişimci özellikleri güçlü
birer hekim olarak yetişeceğine inancımız tamdır.
2014-2015 öğretim yılını birlik, beraberlik, saygısevgi çerçevesi içinde en iyi şekilde yaşamak dileğiyle,
öğrencilerimizin tümüne başarılar diliyor, değerli öğretim
üyelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Prof. Dr. Tahir YAĞDI
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU
Dekan
III
IV
IÇINDEKILER
1. TIP FAKÜLTESİNDE EĞİTİME
BAŞLARKEN-UYUM HAFTASI ..........................................1
2. EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KURUMSAL YAPISI
...............................2
3. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM İLKELERİ
4. MEZUNİYET HEDEFLERİ .................... 3
...........................................4
5. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
.................... 8
Spiral eğitim modelinde evrelerin (I-IV) yerleşimi
Eğitim Programının Özellikleri
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Eğitim Programının Kapsamı ve Süreler: Evre–Blok
Organizasyonu
Evre-Blokların Amaç-Hedefleri, Temalar, Başvuru
Kaynakları ve Kavramsal Çerçeveler
Dikey Koridorları
Uygulamalı Eğitimler Mesleksel Beceri Dikey
Koridoru
Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru
Mesleksel Yabancı Dil Eğitim Programı
Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)
Araştırma Eğitimi Programı (AEP)
Erasmus Hayat Boyu Öğrenme Programı
Sınav ve Değerlendirmeler
Blok Ara Sınavlarında (BAS) Öğrencilerin Uyması
Gereken Kurallar
Blok Sonu Yazılı Sınavlarında (BYS) Öğrencilerin
Uyması Gereken Kurallar
6. PROGRAM DEĞERLENDİRME ........................................94
Öğrenci Geribildirimleri
Öğreti Üyesi Geribildirimleri
7. EĞİTİM ORTAMLARI
...................................................95
Kurumsal Derslerin Yapıldığı Amfiler
Laboratuvarlar
Mesleksel Beceri Laboratuvarları
Kadavra Salonu
Simüle Hasta Laboratuvarı
Kütüphaneler
Merkez Kütüphanesi
Tıp Fakültesi Kütüphanesi
Öğrenim Kaynakları Merkezi (ÖKM)
8. SOSYAL OLANAKLAR
...................................................97
Spor ve Kültür Alanları
Yemekhane
Kantin
Güvenlik
9. EĞİTİM İLE İLGİLİ BÜROLAR .........................................99
Öğrenci İşleri Bürosu
Ders Araçları Bürosu
10.EGE TIP ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI (ETÖT) ..................100
11.EGE TIBBİYELİLER DERNEĞİ .......................................102
12.EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENTEGRE EĞİTİM
ÖĞRETİM YÖNERGESİ ..................................................104
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
1. TIP FAKÜLTESİNDE EĞİTİME BAŞLARKEN
UYUM HAFTASI
Birinci sınıfa başlayan öğrencilere ders yılının ilk
haftasında, “Uyum Programı” uygulanmaktadır.
Bu hafta içinde tanıtıcı sunumlar ve hastane turu
yapılarak öğrencilerin üniversite yaşamını ve fakülteyi
tanımaları ve buradaki yaşama daha kolay uyum
sağlamaları amaçlanmaktadır.
Uyum Programı İçinde Yer Alan Konular:
§Ege Üniversitesi Tarihçesi
§Ege Tıp’lı Olmak
§Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eğitim
§Tıp Tarihi
§İzmir’de Yaşam
§Anadolu Kültüründe Hekimlik
§Ege Tıbbiyeliler Derneği ve Ege Tıp Öğrenci
Toplulukları Tanıtımları
§Beyaz Önlükle Tanışma Töreni
§Tıp Fakültesi Hastanesi Turu
EGE TIP ÖĞRENCİLERİ
BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
2. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NİN
KURUMSAL YAPISI
1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk Fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi yıllardan gelen birikim ve
deneyimini hem tıp eğitimine, hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktadır. Halen yaklaşık 500 öğretim üyesi ve
2000’in üzerinde öğrenci sayısı ile güçlü bir eğitim yapısına sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık
hizmeti alanındaki başarısını tıp eğitiminde de sürdürmektedir.
Fakültemiz, ülkemizde 2010 yılında başlayan Ulusal Tıp
Eğitimi Akreditasyonu Kurulu tarafından akredite edilen
ilk sekiz fakülteden biridir.
3
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
3. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM İLKELERİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Temel Amacı
Bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını
bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek
nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri
ve tutuma sahip, meslek yaşamı boyunca bildiklerinden
daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış,
bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve
yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Web sayfası
http://www.med.ege.edu.tr
Misyon: Bilim dünyasına katkıda bulunmak için;
• Evrensel ölçekte bilgi üretmek,
• Bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst
düzey tıp eğitimi vermek,
• Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak
donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek.
Vizyon:
Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası
ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü
ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler
ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu
olmak.
Değerler: Bilimsellik,Evrensellik,Toplumsal Yararlılık,
Çağdaşlık, Yenilikçilik, Yaratıcılık,
Katılımcılık, Güvenilirlik.
4
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
4. MEZUNİYET HEDEFLERİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Tıp Doktoru’ndan
beklenen altı temel rol üzerinden 21 genel yetkinlik başlığı
tanımlanmıştır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan
Beklenen Altı Temel Rol
1. Hekim
2. Sağlık Savunucusu
3. Bilim İnsanı
4. İletişimci
5. Ekip üyesi
Hekim
Hekim Sağlık Sağlık Savunucusu
Savunucusu İletişi
İletişimc
mc
Tıp Fakültesi ii Lider ve Lider ve Yönetici
Yönetici Mezunu Bilim Bilim İnsanı
İnsanı Ekip Ekip Üyesi
Üyesi 6. Lider ve Yönetici
“Hekim” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunu;
1. Birinci basamakta; etik değerleri gözeten, sağlık
yönelimli, birey ve toplum odaklı sağlık hizmeti
sunabilmek için fakülte mezuniyet hedeflerinde
tanımlanan rolleri birleştirerek etkin şekilde
çalışabilir.
2. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının
gerektirdiği temel, klinik ve sosyal bilimlere ait
bilgileri, becerileri ve tutumları edinmiştir ve bunları
geliştirerek hekimlik yaşamı boyunca kullanmaya
devam edebilir.
5
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
3. Hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek
birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve
rehabilite edici hekimlik uygulamalarını etkin bir
şekilde yerine getirebilir.
4. Birinci basamaktaki hekimlik uygulamalarının gerektirdiği mesleksel, klinik ve koruyucu hekimlik becerilerini ustaca ve uygun bir şekilde gerçekleştirerek
kayıt altına alabilir.
5. Kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken
durumlarda, diğer sağlık çalışanlarından uygun
şekilde yardım isteyip, kullanabilir.
6. Hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları bağlamında, hiçbir ayrım gözetmeden, mesleksel sorumluluklarını, etik ilkeleri ve insani değerleri ön planda
tutarak, hastaları yararına meslektaşları için rol modeli olacak düzeyde gerçekleştirebilir.
7. Mesleki sorumluluklarını en üst düzeyde yerine
getiren iyi bir hekim olmanın yanı sıra sorumlu bir
yurttaş, etik değerlere sahip bir bilim insanı, adil bir
yönetici ve güvenilir bir lider olma özelliğiyle toplumda
rol modeli olabilir.
“Sağlık Savuncusu” Olarak Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mezunu;
8. Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık
durumunu ve bu duruma etki edebilecek faktörleri
uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp
izleyebilir.
9. Kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin
sağlıklılık durumunun geliştirilmesi için görev ve
6
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim
ve uygulamaları yerine getirebilir.
10.Sağlığa etki eden tüm ulusal ve uluslararası politika
ve uygulamaları, gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir,
toplumun sağlığına olası etkilerini değerlendirebilir ve
gerektiğinde bu değerlendirmeleri bilim ve toplumsal
gereksinimler zemininde örgütleyip, düşüncelerini
savunabilir.
“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunu;
11.Meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve beceriler ile bilgi
kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir,
bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimlerinden
ders alarak kendisini geliştirebilir ve öğrendiklerini
hekimlik uygulamalarında kullanabilir.
12.Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde
kullanarak yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların
oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve
geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
“İletişimci” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunu;
13.Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanmanın yanı
sıra en az bir yabancı dili; mesleksel literatürü
anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik
uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde kullanabilir.
14.Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları
göz önüne alarak karşılıklı anlayış, güven ve
saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini
oluşturabilir.
7
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
15.Hekimlik
uygulamaları
sırasında
gereksinim
duyduğu bilgileri; hastalar, hasta yakınları, sağlık
çalışanları ve diğer meslek üyelerinden doğru bir
şekilde toplayıp bu bilgileri mesleksel deneyimi ile
birleştirerek kullanabilir.
16.Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği
bilgileri; gerektiğinde hastalar, hasta yakınları,
sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve toplumla,
mesleksel ve etik normlara uygun bir şekilde
paylaşabilir.
“Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunu;
17.İçinde yer aldığı toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde, kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek,
ekibin başarısını ön planda tutarak, mesleksel sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz olarak yerine
getirebilir.
18.Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık
çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak
çalışabilir.
“Lider ve Yönetici” Olarak Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mezunu;
19.Kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinden yola çıkarak,
yerel ya da ulusal düzeyde sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen
tüm çalışmaları, katılarak destekleyebilir.
8
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
20.Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi
hekimlik uygulamaları doğrultusunda yürütürken
kendi kariyerini de etkin bir şekilde yönetebilir.
21. Sorumluluk alanı çerçevesinde, sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu yararına en
uygun şekilde kullanabilir.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
5. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDE
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
Fakültemizde, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına
yönelik ve organ sistemlerine dayalı, spiral anlayışla
düzenlenmiş çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanıldığı
eğitim programı modeli kullanılmaktadır.
Spiral eğitim modelinde evrelerin (I–VI) yerleşimi
10
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Eğitim Programının Özellikleri
1.Mezuniyet hedeflerine
planlanmış program.
ulaşabilmeyi
amaçlayarak
2.Öncelikli sağlık sorunları ve başvuru nedenleri
temelinde belirlenmiş topluma odaklı müfredat.
3.Temel bilimler ve klinik bilimlerin yatay ve dikey
entegrasyonu.
4.Altı yıl boyunca devam eden Dikey Koridorlar:
Toplum Sağlığı ve Alan,
Uygulamalı Eğitimler,
Etik-hukuk.
5.Mesleksel yabancı dil eğitim programı.
6.Özel Çalışma Modülleri.
7.Araştırma Eğitimi Programı (AEP).
8.Simüle hasta ile eğitim.
9.Klinik öncesi dönemde hastayla erken karşılaşma.
10.Ölçme değerlendirme (sınama) yöntemlerinde çeşitlilik
ve süreklilik.
11.Gelişim sınavı.
12.Çok yönlü, sistematik ve sürekli program değerlendirme sistemi.
13.Akademik ve sosyal danışmanlık sistemleri.
Eğitim Öğretim Yöntemleri
I. Kuramsal (teorik) Derslerde Kullanılan Eğitim
Yöntemleri
11
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Sınıf Dersi: Fakülte mezuniyet hedefleri ile bağlantılı
olarak evre hedeflerine ulaşmak için öğretim üyeleri
tarafından büyük gruplara kavramsal bilgilerin aktarıldığı
ve tartışıldığı oturumlardır.
Entegre Oturum: Blok eğitimleri sırasında tema içinde
önceden aktarılan konuların olgu ya da durum temelinde
farklı disiplinler tarafından vurgulanarak tekrarlanmasını
amaçlayan oturumlardır.
Panel: Programda yer alan bir konuda farklı disiplinlerin
ve deneyimlerin birden fazla öğretim üyesi tarafından
büyük gruplarda paylaşıldığı ve tartışıldığı oturumlardır.
Olgu Tartışması: En az bir hasta örneği üzerinden temel
ve klinik bilim bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan
oturumlardır.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
II. Uygulamalı Eğitim
Eğitim birimleri kapsamında yer alan teorik konuları ile
bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/
veya tıpta beceri kazandırmaya yönelik oturumlardır.
Laboratuvar-demonstrasyon, beceri eğitimi, küçük
grup oturumları, çalıştaylar, simüle hasta görüşmeleri,
mesleki yabancı dil eğitimlerini kapsar.
Laboratuvar Pratikleri ve Demonstrasyonlar: Kuramsal
derslerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve pratikte
yer alan gerçek durumları uygulamalı olarak göstermek
amacıyla yapılır.
Beceri Eğitimi: Öğrencilerin bitirdikleri her evre sonunda
ve mezun olduklarında sahip olmaları gereken yetkinlik
düzeyine ulaşmalarını amaçlar. Mesleksel Beceri dikey
koridoru bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Simüle Hasta Görüşmesi: Öğrencilerin mesleki
becerilerini geliştirmek için birebir ya da gruplar halinde
simüle hasta laboratuvarında hasta rolü oynayan
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
gönüllülerle hekim-hasta görüşmesi yaparak öğrendikleri
oturumdur. Mesleksel Beceri dikey koridoru bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Alan Çalışması: Öğrencilerin eğitici eşliğinde bilgi,
görgü ve deneyimlerini artırmak, yeni bilgi ve beceriler
edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek için
fakülte dışındaki ortamlarda geçirdikleri, ders programı
kapsamında yer alan zaman dilimidir. Toplum Sağlığı
Alan dikey koridoru bölümünde sıklıkla kullanılmaktadır.
Öğrenci Sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle
bağlantılı olarak, öğrenciler tarafından sunulan, her türden makale, seminer, olgu, proje, poster v.b
sunumların yer aldığı oturumlardır.
Klinikte Eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti
sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı
uygulamalı eğitimlerdir.
III. Bağımsız Öğrenme ve Klinikte Bağımsız Öğrenme
Öğrencilerin kendilerine sağlanan eğitim araç, gereç
ve yöntemleriyle, kendikendine öğrenme süreçlerini
devam ettikleri ders programı kapsamında yer alan
zaman dilimidir. Öğrencinin, ulaşması gereken öğrenme
hedefleri konusunda çalışması, araştırma yapması için
bu saatleri kullanması beklenmektedir.
Eğitim Programının Kapsamı ve Süreler: Evre–Blok
Organizasyonu
Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Programı, öğrencilerin
Fakülte Mezuniyet Hedeflerinde belirtilen yeterliliklere
ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmış altı yıl ve altı
evreden oluşan, yıl esasına göre düzenlenmiş entegre bir
programdır.
14
2. Yıl
Evre 4 Blok 3
Sinir, Duyu,
Hareket ve
Davranış İç Hastalıkları Staj
Bloğu
Evre 4 Blok 4
Hayatın Evreleri
Cerrahi ve Ürogenital
Sistem Staj Bloğu
4. Yıl (Evre 5 – Klinik Bilimler)
Evre 4 Blok 2
Sindirim, Endokrin
ve Metabolizma
Kardiyopulmoner Sistem
ve Enfeksiyon Staj Bloğu
Evre 4 Blok 1
Solunum, Dolaşım,
Kan-Lenfoid,
Boşaltım Evre 4 (Patolojik Yapı ve Fonksiyon)
3. Yıl
Evre 3 (Patolojilere ve
Klinik Bilimlere Giriş)
Evre 3 Blok 1
Patolojilere ve Klinik Bilimlere
Giriş
Evre 2 (Normal Yapı ve Fonksiyon)
Evre 2 Blok 1
Normal Yapı ve Fonksiyon
Evre 2 Blok 2
/ Solunum, Dolaşım,
Normal Yapı ve Fonksiyon /
Kan-Lenfoid,
Sindirim ve Metabolizma
Boşaltım
Evre 2 (Normal Yapı ve Fonksiyon)
Evre 2 Blok 3
Evre 2 Blok 4
Normal Yapı ve Fonksiyon Normal Yapı ve Fonksiyon
/ Hareket ve Sinir Sistemi
/ Hayatın Evreleri
Evre 1 Blok 1
Tıbbi Bilimlere Giriş
Evre 1 (Tıbba Giriş)
1. Yıl
Altı Yıllık Tıp Eğitim Programının Evre-Blok Düzeninde Organizasyonu
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Genel Cerrahi
Acil Tıp
Üroloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Genel Pediatri ve Bilim Dalları
Rotasyonları
Çocuk Sağlığı Staj Bloğu
6. Yıl (Evre 6 – İntörn Programı)
Seçmeli
Adli Tıp
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Dermatoloji
Plastik Cerrahi
Duyu Sistemi Staj Bloğu
5. Yıl (Evre 5 – Klinik Bilimler)
İç Hastalıkları
Genel Dahiliye
ve
Bilim Dalları
Rotasyonları
Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve
Doğum,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp, Genel Cerrahi,
Seçmeli Stajlar Ortopedi ve Travmatoloji
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Spor Hekimliği
Tıbbi Görüntüleme
Nöroloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kas-İskelet-Sinir Sistemi
ve Davranış Staj Bloğu
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Cerrahisi
Enfeksiyon Hastalıkları
Kardiyoloji
Kalp Damar Cerrahisi
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
STAJLAR
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre-Blokların Amaç-Hedefleri, Temalar,
Kaynakları ve Kavramsal Çerçeveler
Başvuru
Evre 1 Blok 1: Tıbba Giriş
Tıbbi Bilimlere Giriş
Tıp eğitiminin öncelikle hekimlik mesleğiyle daha
yakından tanışma ve benimseme amaçlanmaktadır.
Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın
tıp eğitimi ve mesleksel yaşamdaki kullanımına yönelik
eğitim programı, sağlık kurumları ziyaretleri, sağlığı
koruma ve geliştirme, etik ve hukuk programları bu
dönemde başlamaktadır.
Amaç: Hücreyi oluşturan temel yapıtaşlarına, organel,
hücre ve dokuların yapı ve işlevlerine, hücre görüntüleme
yöntemlerine, tıp terminolojisine, hücre döngüsüne,
hücreler arası iletişim türleri, hücre içi sinyal yolları ve
homeostaz konularına odaklanarak vücut sistemlerinin
normal yapı ve işlevleri ile ilgili temalara zemin
hazırlamaktır.
Blok Temaları:
1. Evrim ve bilim
2. Temel yapısal bileşikler
3. Hücre
4. Organizma
Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenciler;
1.Canlı organizmadaki hücre, organ ve sistemleri
tanıyıp görebilmeli, bunları uygun terminoloji ile
tanımlayabilmeli ve ilgili araç, yöntem ve prensipleri
açıklayıp karşılaştırabilmeli.
19
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
2.Organel, hücre ve dokuların temel yapıları, yapıtaşları,
işlevleri ve birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilmeli.
3.Hücre içi ve hücreler arası etkileşimlerde rol
oynayan biyokimyasal ve fizikokimyasal süreç ve
mekanizmaları anlayarak bunlar ile ilgili prensipleri
sayabilmeli.
4.Organizmada homeostazın sağlanması ve korunmasında rol oynayan sistemlerin yapı ve işlevlerini
tanımlayarak organizmayı bir bütün olarak
değerlendirebilmeli.
5.Bir bilim adamı olarak hekimin toplumsal
sorumlulukları ve sağlığı etkileyen etmenleri tanımlayabilmeli; tarihsel süreç içinde sağlık, hastalık
kavramının değişimi ve sağlık hizmeti gelişimini
değerlendirebilmeli.
6.Çalışma becerilerinin ve öğrenme sürecinin nasıl
gerçekleştiğinin farkında olarak kendi öğrenme
yaklaşımını ana hatları ile tarif edebilmeli, kendi
çalışma becerilerini eleştirebilmeli.
7.Sağlık kuruluşlarında doğrudan temasla, hava yoluyla ya da tıbbi araç gereçlerle enfeksiyon etkenlerinin
bulaşmasını engelleyen standart izolasyon yöntemlerini ve malzemelerini uygun kullanma kurallarını
kavrayabilmeli ve gözlem altında kullanabilmeli.
8.Etik uygulamaların hekimlik yaşamındaki yerini
kavrayabilmeli.
20
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
21
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 1 Blok 1; Başvuru Kaynakları:
1. Langman Medikal Embriyoloji Çeviri editörü: Başaklar AC. Ankara,
Palme Yayıncılık 2011
2. Kierszenbaum AL: Histoloji ve Hücre Biyolojisi, Patalojiye Giriş.
Çev. Edi. DEMİR R. ANKARA; Palme Yayıncılık, 2011
3. Alberts B, Roberts K, Lewis J, Raff M, Walter P, Johnson A.
Molecular Biology of the cell. 5 th. Revised edition. New York,
Garland science, 2011.
4. Sadava D, Hillis DM. Heller HC, Berenbaum, MR. Life: The Science
of Biology. 9 th. Edition. Casebound, 2010.
5. Onat T, Emerk K, Sözmen E, (Editörler). İnsan biyokimyası.
ANKARA Palme yayıncılık 2006.
6. Smith C, Marks A, Lieberman M, (editörler). Marks ‘ Basic Medical
Biochemistry. 2 th. Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2005
7. Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW,
Weil PA. HARPER’S Illusturated Biochemistry. 29. Ed Mc Graw
Hill LANGE, China, 2012
8. Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu “Biyokimya” gözden geçirilmiş 2.
Baskı İstanbul, 2013
9. Dr. Henry Jakubowski; Biochemistry Online: An Approach Based
on Chemical Logic, e-book web adresi: http://employees.csbsju.
edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html
10.Matthews, van Holde, Ahern, Biochemistry e-book, web adresi:
http://www.pearsonhighered.com/mathews/
11.Gövsa Gökmen F. Sistematik Anatomi. İZMİR, Güven Kitapevi
2003.
12.Arıncı K, Elhan A. Anatomi. Güneş Kitapevi 1995.
13.Ganong W (ed.) Tibbi Fizyoloji. Çev.Editör: Türk Fizyolojik Bilimler
Derneği, Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
14.Çelebi G. Tıp ve Diş Hekimliği öğrencileri için Biyofizik, Cilt 1,2.
İZMİR, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 2005.
15.Çelebi G.Biyomedikal Fizik. İZMİR, Barış Yayınları, Fakülteler
Kitabevi, 2008.
16.Tıp Eğitimi Anabilim Dalı İzolasyon Yöntemleri Ders Notları.
E.Ü.T.F. Yayın Bürosu. İZMİR 2003.
17.Güler Ç Akın L. Halk Sağlığı - Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları / Sağlık Dizisi, Eskişehir, 2012.
22
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon Bu evrede, sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik
örneklerle bağlantılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla,
vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması
amaçlanmaktadır. Dört bloktan oluşur.
Evre 2 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve
Boşaltım Sistemleri
Bu blokta, solunum, dolaşım, kan ve boşaltım sistemlerine
ait normal yapı ve fonksiyon; hücre, doku, organ ve
sistem düzeyindeki ilişkiler ve insan organizmasının
canlılığını sürdürmede gerekli olan sıvı-elektrolit ve
asit-baz dengeleri ele alınacaktır. Bu bloğun amacı,
öğrencinin dokular ve sistemler hakkında bilgi edinmesini
sağlamak, aynı zamanda insan organizmasının normal
yapısını ve patolojik değişimleri değerlendirme yeteneğini
kazandırmaktır.
Blok Temaları:
1.Soluk alıp verme
2.Alveolde gaz alışverişi
3.Kan ve kandaki oksijen
4.Kalp ve büyük damarlar
5.Periferik dolaşım ve hemostaz
6.Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı
7.Boşaltım, asid-baz dengesi
23
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenciler;
1. Soluk alıp vermede rol oynayan ve hava yolunu
oluşturan organ ve yapıların işlevlerini anatomik
ve histolojik özellikleri temelinde açıklayabilmeli.
2. Solunum üzerinde etkili santral ve periferik kontrol
mekanizmalarını tanımlayabilmeli.
3. Akciğerin yapı ve fonksiyonuna ilişkin temel kavram
ve terimleri tanımlayabilmeli, normal değerlerini
sayabilmeli.
4. Oksijen ve karbondioksitin kanda taşınması ve
alveolde gaz alışverişi süreçlerini tanımlayabilmeli.
5. Hematopoetik organların yapı ve fonksiyonunu
açıklayabilmeli.
6. Kanı oluşturan
tanımlayabilmeli.
temel
yapıların
işlevlerini
7. Kandaki oksijen ve hemoglobin ile
biyokimyasal süreçleri açıklayabilmeli.
ilişkili
8. Kalp ve büyük damarların işlevlerini anatomik ve
histolojik özellikleri temelinde açıklayabilmeli.
9. Periferik dolaşıma ilişkin temel yapı ve süreçleri
açıklayabilmeli.
10. Arteriyel ve venöz sistemlere ait hemodinamik
süreçleri tanımlayabilmeli.
11. Kan akımı ve kan basıncının düzenlenmesi
üzerinde etkili faktörleri açıklayabilmeli.
24
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
12. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan temel yapı
ve mekanizmaları ve bunları kontrol eden sistemleri
tanımlayabilmeli.
13. Vücut sıvı volümünü kontrol eden mekanizmaları
tanımlayabilmeli
14. Sıvı-elektrolit dengesinin fizyolojik ve biyokimyasal
prensiplerini açıklayabilmeli.
15. Böbreğin fonksiyonlarını fizyolojik temelleri
ve anatomik-histolojik özellikleri çerçevesinde
açıklayabilmeli.
16. Asit-baz dengesine ilişkin temel fizyolojik ve
biyokimyasal mekanizmaları açıklayabilmeli.
25
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
26
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 1: Başvuru Kaynakları:
1.Ovale WK, Nahimey PC.,Netter Temel Histoloji. (:eviri editorleri:
Muftuoglu S, Kaymaz F, Atilla P. Gune9 Tlp Kitabevleri, 2009
2.Wheater’s Functional Histology a Text and Colour Atlas Churchill
Livingstone 2000
3.Gokmen G. F. Sistematik Anatomi, izmir, Guven Kitabevi, 2003
4.Annct K, Elhan A. Anatomi Ders Kitabt, Ankara, 2010
5.Sobotta jnsan Anatomi Atlast, 2006, Beta Bastm Yaym, Ankara.
Gokmen . F.
6.Barret KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H (editorler). Ganong’s
Review of Medical Physiology. Lange. 23. ed. McGraw- Hill Medical, 2007.
7.Ganong W (ed.) Tlbbi Fizyoloji. (:eviri Editorleri: Turk Fizyolojik Bilimler Demegi, Nobel Tlp Kitabevi, 2002.
8.Vander. insan Fizyolojisi. 10. baskt. (:eviri editoril: Demirgoren S.
izmir, Guven Kitabevi, 2010.
9.Guyton Hall. TlbbiFizyoloji. 11. baskt. (:eviri editorleri: (:avu9oglu
H, (:aglayan Yegen B. istanbul, Nobel Tlp Kitabevi, 2007.
10. Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th
Edition,. Elsevier Mosby, Saunders, 2011.
11. (:elebi G. Ttp ve Di9hekimligi Ogrencileri iqin Biyofizik, Cilt I
ve II. izmir, BaYaymlan, Fakulteler Kitabevi, 2005.
12. (:elebi G. Biyomedikal Fizik. izmir, BaYaymlan, Fakulteler Kitabevi, 2008.
13. Onat T, Emerk K, Sozmen E (editorler).insan Biyokimyast.
Ankara, Palme Yaymcthk, 2006.
14.Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical
Chemistry and Molecular Diagnostics. 4.ed. St. Louis, MO, Elsevier
Saunders, 2006.
15.Lieberman M, Marks AD. Mark’s Basic Medical Biochemistry.
3.ed. Baltimore, Lippincott Williams, 2009.
27
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
16.Dominiczak MH, Baynes JW. Medical Biochemistry. 3.ed. Mosby
Elsevier, 2009.
17.Güler Ç., Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara, 2006.
18.Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri,
Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2001.
19.Biyokimya: Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tip Kitabevi,
2013, 2. Baskı
28
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Bu blokta, sindirim sisteminin anatomik yapıları, işlevleri
ve yaşamın devamlılığı için insan vücudunda oluşan
kimyasal reaksiyonlar zinciri temelinde alınan besinlerin
sindirim ve emilim süreçleri, besinlerden elde edilen
enerjinin doku ve hücrelerde kullanılması / depolanması
işlevleri ve bu işlevlerin yürütülmesinde etkili olan
metabolik ve hormonal kontrol mekanizmalarının
kavranması amaçlanmaktadır.
Blok Temaları:
1.Beslenme ve yutma.
2.Mide fonksiyonları.
3.Sindirim ve emilim.
4.Defekasyon.
5.Metabolizma.
6.Karaciğerin metabolizma dışı fonksiyonları.
7.Metabolik süreçte endokrin sistem.
Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenciler;
1. Sindirim sistemini oluşturan ağız boşluğu, tükürük
bezleri, farinks, özefagus, mide, ince ve kalın
bağırsaklar, karaciğer, pankreas, safra kesesi,
anal kanal ve rektum ile portal sistem gibi organ ve
dokuların anatomik yapı ve histolojik özelliklerini
tanımlayarak işlevlerini açıklayabilmeli.
2. Tiroid bezinin anatomik, histolojik özellikleri ve
işlevlerini sayarak Insulin, glukagon, POMC ailesi,
glukokortikoidler, ACTH, adrenal korteks ve tiroid
29
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
hormonlarının yapısı, biyosentezi, taşınması, etki
mekanizmaları ve metabolizmanın kontrolündeki
rollerini açıklayabilmeli.
3. Karbonhidrat, protein, lipid ve nükleotidlerin ,sindirim
ve emilimlerini tartışabilmeli, bu yapıların sentez ve
yıkım süreçlerini açıklayabilmeli, kendilerinden oluşan
türevlerin metabolizmadaki yerini tanımlayabilmeli.
4. Karaciğer ve yağ dokusunda açlık ve toklukta Lipoliz,
lipogenez, aerobik ve anaerobik glikoliz, glikogenez,
glikojenoliz, glikoneogenez ve hormonal düzenlenmeler ile aminoasid metabolizması, vitaminler ve iz elementlerin metabolik önemini açıklayabilmeli, organ ve
dokular arasındaki metabolik ilişkileri tartışabilmeli.
5. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından sağlıklıgüvenli su ve gıdaları tanımlayarak beslenmenin
önemi, dengeli beslenme ve farklı gruplara yönelik
beslenme şemalarını açıklayabilmeli, su ve gıda
kirliliğinin önlenmesinde kullanılan yöntemleri
tanımlayabilmeli.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
31
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 2; Başvuru Kaynakları:
1. Junqueira LC, Carneiro J. Temel Histoloji (text and atlas). Çeviri
editörleri: Solakoğlu S, Aytekin Y. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri,
2009.
2. Arıncı K, Elhan A. Anatomi Ders Kitabı, birinci cilt. Güneş Kitabevi, 2010.
3. Moore KL, Dalley A. Clinically Oriented Anatomy. Fifth Edition.
Lippincott Williams& Wilkins, 2006.
4. Onat T, Emerk K, Sözmen E (editörler). İnsan Biyokimyası. Ankara, Palme Yayıncılık, 2006.
5. Lieberman M, Marks AD. Mark’s Basic Medical Biochemistry.
3.ed. Baltimore, Lippincott Williams, 2009.
6. Dominiczak MH, Baynes JW. Medical Biochemistry. 3.ed. Mosby
Elsevier, 2009.
7. Vander. İnsan Fizyolojisi. 10. baskı. Çeviri editörü: Demirgören S.
İzmir, Güven Kitabevi, 2010.
8. Guyton & Hall. Tıbbi Fizyoloji. 11. baskı. Çeviri editörleri:
Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi,
2007.
9. Biyokimya; Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu, Nobel Tip Kitabevi,
2013, 2. baskı
10.HARPER’S Illusturated Biochemistry; Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW, Weil PA.. 29. Ed Mc Graw Hill
LANGE, China, 2012.
11.Di Fiore’nin Histoloji Atlası Fonksiyonel ilişkileriyle”. Victor P.
Eroschenko. Çeviri Editörü: Ramazan Demir. 12.Baskıdan Çeviri.
Palme Yayıncılık, 2013. ISBN:9786053551607
12.Gartner - Renkli Histoloji Atlası” Leslie P. Gartner, James L.Hiatt.
Çeviri editörü: Atilla Dağdeviren.Güneş Kitapevi, 2009. ISBN:
9789752772151.
13.Histoloji ve Hücre Biyolojisi”. Abraham L.Kierszenbaum. Çeviri Editörü: Ramazan Demir. Palme Yayıncılık, 2006. ISBN
: 9944341029.
14.Halk Sağlığı Temel Bilgiler Cilt I, II ve III. Editörler: Ç. Güler, L. Akın.
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012.(Genişletilmiş 2.
Baskı) ISBN: 978-975-491-344-6
15.Sağlıklı Beslenme Önerileri. TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu. 2012. http://beslenme.gov.tr/content/files/yayinlar/brosurler/sagliklibeslenme/saglikli_beslenme_brosuru.pdf
16.Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. G. Aksakoğlu. DEÜ Rektörlük
Basımevi, Alsancak, İzmir. 2006. ISBN: 975-441-230-8
32
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 3: Hareket ve Sinir Sistemi
Vücut hareketlerinin yapılabilmesi için gerekli komutları
taşıyan periferik sinirlerin hareket sistemi ile yakın
ilişkisi ve hareketin sinir sistemi ile doğrudan kontrolü,
bu iki sistemin birlikte incelenmesinin temelini
oluşturmaktadır. Hareketlerimizin gerektiği biçimde
kontrol edilebilmesi, ancak sinir sisteminin bu işlev ile
ilgili kısımlarının sağlıklı çalışması sonucu mümkün
olabilir. Bu nedenle, blok içinde her iki sistem ayrı ayrı
anlatılacağı gibi, iki sistem arasındaki ilişkiden de söz
edilmektedir. Ayrıca insanın dış dünya ile bağlantısını
ve vücut içinde oluşan değişiklikleri farketmesini
sağlayan duysal sistemlerin yapısını ve fonksiyonunu
öğrenerek, bunların sinir ve hareket sistemi ile
ilişkileri de bu blok kapsamında işlenecek konulardır.
Bloğun amacı, insan sinir-duyu-hareket sistemlerinin
normal yapı-işlevlerinin ve aralarındaki iletişimin,
moleküler düzeyden tüm beden düzeyine kadar
kavranmasıdır.
Blok Temaları:
1.Hareket Sistemi
2.Sinir Sistemi
3.Duysal Sistemler
4.Motor Kontrol
Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenciler;
1.Biyoelektriksel potansiyeller, sinyal iletimi yolakları,
nörotransmisyon ve nöromodülasyonu, tanımlayabilmeli ve sinir ileti sistemlerini işlev ve davranışlarla ilişkilendirebilmeli.
33
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
2.Eklem, kemik ve kasın histolojik, anatomik yapılarını
ve insandaki biyomekaniği tanımlayabilmeli.
3.Merkezi sinir sisteminde histolojik ve anatomik
yapıları tanımlayabilmeli ve bunların işlevsel mekanizmalarını açıklayabilmeli.
4.Periferik sinir sisteminin, spinal ve otonom
gangliyonların yapı ve işlevini açıklayabilmeli.
5.İnsan-çevre etkileşiminin birincil bileşeni olan duyu
organlarının yapılarını ve işlevsel mekanizmalarını
açıklayabilmeli.
6.Nöroendokrin sistem ile ilgili yapıları ve işlevleri
açıklayabilmeli ve bu bilgileri homeostaz kavramı ile
bütünleştirebilmeli.
7.Otonom sinir sisteminin işlevleri, duyusal sistemler
ve ağrı, duruş ve motor düzenlenmeler, duygu,
dürtü ve güdülerin yapısal ve işlevsel boyutlarını
açıklayabilmeli.
8.Nöroplastisitenin yapısal temellerini, klinik anlam ve
önemini açıklayabilmeli.
9.Toplum sağlığının geliştirilmesi bağlamında, süregen
bozunumla giden nörolojik, psikiyatrik, ortopedik
sorunlar ve en sık rastlanan travmalar ile bunların
yapısal ve işlevsel temellerine ilişkin kavramları
ilişkilendirebilmeli.
10.Yaşam kalitesi ve engellilik ile ilgili temel kavramları,
sağlıklı barınma koşullarını, kaza ve yaralanmaların
topluma etkilerini tanımlayabilmeli.
34
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
35
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 3: Başvuru Kaynakları:
1.Arıncı K, Elhan A, Anatomi, 5. baskı, Ankara, Güneş Tıp
Kitabevleri, 2014.
2.Baka M (editör), Nörohistoloji, Bölüm yazarları: Baka M, Ateş U,
Uyanıkgil Y, Yılmaz-Dilsiz Ö, İzmir, Güven Kitabevi, 2012.
3.Barret KE, Barman SM, Boitano S, Brooks H (editörler), Ganong’s
Review of Medical Physiology, 24th edition, McGraw-Hill, 2012.
4.Bilir N, Yıldız AN, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, 2004.
5.Çelebi G, Biyofizik, İzmir, Barış Yayınları, 2005.
6.Çelebi G, Biyomedikal Fizik, İzmir, Barış Yayınları, 2008.
7.Ganong W (editör), Tıbbi Fizyoloji, 24. baskı, Çeviri editörleri:
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Nobel Tıp Kitabevi, 2013.
8.Gartner LP, Hiatt JL, Renkli Histoloji Atlası, Çeviri editörü:
Dağdeviren A, Güneş Kitabevi, 2009.
9.Gökmen GF, Sistematik Anatomi, İzmir, Güven Kitabevi, 2003.
10.Junqueira LC, Carneiro J, Temel Histoloji (Text & Atlas), Çeviri
editörleri: Solakoğlu S, Aytekin Y, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri,
2009.
11. Kierszenbaum AL, Histoloji ve Hücre Biyolojisi Patolojiye Giriş,
Çeviri editörü: Demir R. Ankara, Palme Yayıncılık, 2006.
12.Marks DB, Marks AD, Smith CM, Basic Medical Biochemistry: A
Clinical Approach, Williams-Wilkins & Waverly Company, 2005.
13.Moore KL, Dalley AF, Kliniğe Yönelik Anatomi, Çeviri editörü:
Şahinoğlu K, 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2007.
14.Onat T, Emerk K, Sözmen E (editörler), İnsan Biyokimyası,
Ankara, Palme Yayıncılık, 2006.
15.Öztürk L, İşlevsel Nöroanatomi ve Nörohemal Organlar, İzmir,
Altın Nokta Yayınevi, 2011.
16.Ross MH, Pawlina W, Histology A Text and Atlas, 5th edition,
Lippincott Williams&Wilkins.
17.Sobotta J, İnsan Anatomisi Atlası, Ankara, Beta Basım-Yayın,
2006.
18.Victor P. Eroschenko, di Fiore’nin Histoloji Atlası Fonksiyonel
İlişkileriyle, Çeviri editörü: Demir R, 12. baskı, Palme Yayıncılık,
2013.
19.Widmaier EP, Raff H, Strang K, Vander’s Human Physiology:
The Mechanisms of Body Function, 12th edition, McGraw-Hill,
2010.
20.Widmaier EP, Vander İnsan Fizyolojisi, 10. baskı, Çeviri editörü:
Demirgören S, İzmir, Güven Kitabevi, 2010.
36
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 4: Hayatın Evreleri
Bu blokta insan organizmasının genetik temellerinden
başlayarak, embriyonun normal gelişimi, üremenin
temel ilkeleri, gebelik ve fetus gelişimi, doğum ve
yenidoğanın temel özellikleri, bebeklik ve çocukluk çağı
gelişimi, zihinsel fonksiyonlar ve duygulanım ile insanın
psikolojik özelliklerinin açıklanması, yaşlanma süreci ve
ölüm konularının insanın biyolojik gelişiminde geçirdiği
evreler olarak tanımlanması amaçlanmıştır. Gelişimsel
bakış açısı ile molekül, hücre organ ve sistem düzeyinde
bütünleştirerek yukarıda belirtilen evrelerde gelişen
süreçleri en temel fizyopatolojik-klinik bağlantılarla
ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.
Blok Temaları:
1. Üreme
2. Gebelik
3. Doğum
4. Yenidoğan
5. Çocukluk
6. Erişkin davranışı
7. Yaşlanma
8. Ölüm
Bloğun Öğrenme
öğrenciler;
Hedefleri: Bu bloğun sonunda
1.Erişkin bir kişide genital organların yapısı bunların
endokrin fonksiyonları ve psikolojik boyutuyla birlikte
cinsel işlevleri açıklayabilmeli.
37
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
2.İnsanın oluşumunda tek hücreden organizmaya
doğru gelişme aşamalarını açıklayabilmeli.
3.Gebelik döneminde
ve annede oluşan
tanımlayabilmeli.
bebeğin embriyonik gelişimi
tüm değişim basamaklarını 4.Gebelik süresini tamamlayan bir kadında doğumun
tetiklenmesi, uterusun kasılarak küçülmesi ve bebeğin dış ortama çıkışı ile ilgili tüm yapısal, fonksiyonel ve
psikolojik değişimlerin açıklayabilmeli.
5.Yeni doğan bir bebeğin dış ortama adaptasyonu,
yeni doğanın erişkinden fonksiyonel ve psikolojik
farklılıklarını tartışabilmeli.
6.Normal bir bebeğin büyüyerek önce çocukluk daha
sonra ergenliğe geçişi, bu dönemlerde geçirdiği fiziksel
büyüme aşamaları ve bu büyümenin değerlendirilmesi,
hormonlarında oluşan değişimler ayrıca çocukluk ve
ergenlik dönemindeki psikolojik gelişmeler ve kişilik
gelişimini açıklayabilmeli.
7.Erişkin bir kişinin davranışlarının yapısal, fonksiyonel,
sosyal ve psikolojik temellerini tanımlayarak, ve
bireysel niteliklerin çevrenin nitelikleri ile karşılıklı
etkileşimini açıklayabilmeli.
8.Öğrenme, hafıza, dil gelişimi, ödül ve bağımlılık gibi
fonksiyonel süreçleri tanımlayabilmeli.
9.Yaşlanma süreci ve yaşlılığın temel özelliklerini
tanımlayarak, ölüm ve ölüm karşısındaki tepkileri
açıklayabilmeli.
10.İletişimin kişiler arası niteliğine vurgu yapılarak
iletişimin temel niteliklerinin açıklayarak temel
niteliklerle ilgili beceri kazanabilmeli.
38
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
11.Toplumun sağlığını geliştirmek amacıyla, insan
yaşamının farklı evrelerinde yürütülmesi gereken
koruyucu sağlık hizmetlerinin gözlemlenerek, bu
gözlemlerin kuramlar ışığında tartışabilmeli.
12.Gebelikte anne ve bebek izlemi, doğum yardımı,
yenidoğan, bebek ve çocuk bakımının temel ilke ve
kurallarını tanımlayabilmeli.
39
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
40
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 4: Başvuru Kaynakları:
1. Arıncı K, Elhan A. Anatomi Cilt 1 ve Cilt 2. Güneş Kitabevi,
Ankara, 2001.
2. Elhan A. Temel Klinik Anatomi (Moore Çevirisi) Güneş Kitabevi,
Ankara, 2006.
3. Kierszenbaum AL. Histoloji ve Hücre Biyolojisi ve Patolojiye Giriş.
Çeviren: Demir R. Palme Yayıncılık, 2006
4. Sadler T. Langman’s Medical Embryology. 11th ed. Lippincott
Williams & Wilkins, 2009
5. Burtis CA, Ashwood ER (editörler), Tietz Klinik Kimyada Temel
İlkeler. Çeviri Editörü: Diler Aslan. Palme Yayıncılık, 2005.
6. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical
Chemistry and Molecular Diagnostics. 4.ed. St. Louis, MO,
Elsevier Saunders, 2006.
7. Read A, Donnai D. New Clinical Genetics. Scion Publishing Ltd.,
Kent, 2007.
8. Ersöz B. Gebelik Biyokimyası. Ayın Kitabı, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi yayınları, 1996.
9. Beksaç S, Demir N, Koç A, Yüksel A, Obstetrik Maternal Fetal Tıp
Perinatoloji, MN Medikal Nobel, 2001.
10. Akyürek Ç, Çelik, Haberal (editörler). Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bilgisi, Güneş Kitapevi, Ankara, 2006.
11. Eichenauer R, Vanherpe H. Klinik muayene tanı ve tedavi acil
kılavuzu- Üroloji. Çeviri editörü: Diren M. Yüce Yayın, 1995.
12. Türk Androloji Derneği. Erkek reprodüktif sistem hastalıkları ve
tedavisi. 2004.
41
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
13. Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediyatri. 4. baskı. 1.-2. ciltler.
Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
14. Hasanoğlu E, Düşünsel R Bideci A. Temel Pediatri 1. Baskı.
Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
15. Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JSt, Schor N, Behrman RE.
Nelson Textbook of Pediatrics 19th edition,. W.B. Saunders
Company, 2010.
16. Tuzcu S. Nelson Essentials of Pediatrics Türkçe. Yüce Yayım,
2003.
17. Marcdante K, Jenson H, Behrman R, Kliegman R. Nelson
Essentials of Pediatrics, 5E with STUDENT CONSULT Access
Fifth Edition. Saunders Comp.Ltd, 2005 (ücretsiz indirim).
18. Köroğlu E, Güleç C Psikiyatri Temel Kitabı. Hekimler yayın
Birliği, 2007.
19. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. İkinci Basım.
D.E.Ü. Rektörlük Basımevi. İzmir 2006.
20. Kavaklı K, Boztok N, Tuğlular I. Tıpta Araştırma Etiği ve Güncel
Uygulamalar. İzmir, Meta Basımevi, 2002.
21. Birinci Basamak için Adli Tıp El Kitabı, TTB Merkez Konseyi
Yayınları, Ankara, 2000, kitabın tam metni http://www.ttb.org.
tr
22. Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi 23. baskı çeviri editörü Hakkı Gökbel
Nobel Tıp Kitabevi,2011
23.Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji 12. baskı Yüce Yayınları ve Nobel
Tıp Kitabevi’nin ortak yayımı, 2013
24.Vander İnsan fizyolojisi 13 baskı Çeviri Tuncay Özgünen, Güneş
Tıp Kitabevi, 2013
25.Güler Ç. Akın L., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2012
42
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
26.Kaplan & Sadock’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış Temel
Kitabı (Türkçe çeviri ed. Türkbay T)
27.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı (Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Derneği)
28.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Dr. Ayla Aysev & Dr.
Yaşemen Işık Taner)
29.Ben Hasta Değilim (Aysel Ekşi)
30.Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 1,2 (Orhan Öztürk, Aylin Uluşahin)
31.Harper’s Illustrated Biochemistry . Murray RK, Bender DA, Botham
KM, Rodwell PJ, Weil PA.29th Edition, 2012.
32.Biyokimya. 2. Baskı 2010. Figen Gürdöl, Evin Ademoğlu
43
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
44
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş
(Hastalık mekanizmaları, etkenleri ve kliniğe giriş)
Bir bloktan oluşan bu evrede, normal insan organizmasını
öğrenmiş olan öğrencilerin sistemler bazında hastalıkları
öğrenmeye başlamadan önce hastalık kavramıyla
tanışmaları, sağlık ile hastalık kavramlarının ayrımını,
sağlıklı organizmanın dengesini bozan incitici (hasar
yapıcı) iç ve dış etkenleri, hastalıkları oluşturan patolojik
ve immünolojik mekanizmaları, laboratuvar ve klinik
tanı yöntemlerinin genel özelliklerini, sağlığı korumak
için gerekli olan savunma, korunma ve tedavinin temel
prensiplerini öğrenmeleri, klinik bilimlerle tanışmaları
amaçlanmaktadır.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Blok Temaları:
1. Hastalık etkenleri, mekanizmalarına giriş
*
*
*
*
*
*
Sağlık ve hastalık kavramına giriş
İmmünolojiye giriş
Tanıya giriş
Temel farmakolojiye giriş
Genetiğe giriş
Enfeksiyon etkenlerinin tanıtımı
2. Ateş ve enfeksiyon
*
*
*
*
*
*
*
*
Ateş mekanizması
İmmun yanıt
Yangı ve yara iyileşmesi
Enfeksiyon etkenleri ve hastalandırıcılık özellikleri
Bakteriler
Virüsler
Mantarlar
Parazitler
3. Allerji ve İmmun Yanıt
4. Ödem ve Hemostaz
5. Neoplazi-Tümör
Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenciler;
1.Sağlık ve hastalık kavramlarını eksiksiz olarak
tanımlayabilmeli.
2.Hastalık neden ve etkenlerini sayabilmeli ve
sınıflandırabilmeli.
3.Sağlığı olumsuz yönde etkileyen neden ve etkenlerin
hastalık oluşturma mekanizmalarını açıklayabilmeli
4.Hastalık durumlarında ortaya çıkan sistem ve
organlara ait başlıca yapı bozukluklarının belirti ve
46
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
bulgularını sayabilmeli.
5.Hasta yönetimi sürecinde, ön tanı, ayrıcı tanı, kesin
tanı kavramlarını açıklayabilmeli.
6.Hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan temel
laboratuvar tetkiklerini ve görüntüleme yöntemlerini
sayabilmeli ve prensiplerini açıklayabilmeli.
7.Temel farmakoterapi prensiplerini sayabilmeli, ilaç
gruplarını sınıflandırabilmeli.
8.Simüle koşullar altında eksiksiz bir şekilde hasta
odaklı öykü alabilmeli ve genel fizik muayene
yapabilmeli.
9.Manken ve maketlerde temel ilaç uygulamalarını
gerçekleştirebilmeli, basit dikiş atabilmeli.
10.Bulaşıcı hastalık epidemiyolojisindeki temel kavramları tanımlayabilmeli.
11.Epidemiyolojik araştırma tasarımı tiplerini tanımlayabilmeli.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
48
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
49
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 3 Blok 1; Başvuru Kaynakları:
1.Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. Edited By Alan
H.B. Wu, 4.Edition, Elsevier Saunders , 2006.
2.Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited By Burtis C.A, Ashwood E.R., Bruns D.E. 4.
Edition, Elsevier Saunders, 2006.
3.Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory
Methods. Edited By McPherson R.A, Pincus, M.R. 22. Edition, Elsevier Saunders, 2011.
4.Thompson & Thompson Genetics in Medicine. Nussbaum
R.L., Mcinnes R.R., Willard H.F. Saunders, 2007.
5.Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Edition. Turnpeny, P.D. Churchill Livingstone, 2011
6.Oxford Desk Reference Clinical Genetics. Helen V. Firth,
Hurst J.A., Hall J.G, Oxford University Press, 2005
7.Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Kayaalp O. Ertem Basım, 2012
8.Basic and Clinical Pharmacology. Katzung BG, Masters SB,
Anthony J. Trevor AJ. 11th Edition, McGraw Hill Medical,
2009
9.Medical Microbiology. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi
GS, Pfaller MA. Eds. Elsevier, Mosby Inc., Philadelphia. Fifth
Ed. 2009. (Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri editörü: Başustoğlu
AC. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. İstanbul 2010)
10.Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology . Brooks
GF, Butel JS, Carroll KC, Morse SA. Eds. Lange Medical
Books/McGraw-Hill, New York, 2010. (Çeviri editörü: Yenen
OŞ. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. İstanbul 2010)
11.Tıbbi Parazit Hastalıkları. Ozcel MA. Türkiye Parazitoloji
Derneği Yayınları, 2009
12.Paraziter Hastalıklar ve Parazitler, Saygı G. Es Form Ofset,
Sivas, 2009
50
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
13.Robbins & Cotran Basic Pathology of Disease. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. eds 8th ed. W.B. Saunders Co.,
2010
14.Robbins Temel Patoloji (Basic Pathology) 8th ed. Çeviri editörü: Çevikbaş U. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchel.
Nobel Tıp Kitabevi, 2008
15.Tıbbi Fizyoloji. Guyton & Hall. 11. Baskı. Çeviri editörleri:
Çavuşoğlu H, Çağlayan Yeğen B. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2007
16.İnsan Fizyolojisi. Vander. 10. Baskı. Çeviri editörü: Demirgören S. İzmir, Güven Kitabevi, 2010
17.Cellular and Molecular Immunology. Abul K. Abbas, Andrew
H. Lichtman, & Shiv Pillai. W.B. Saunders Company. 6th Ed.
2007.
18.Janeway’s Immunobiology. Kenneth Murphy, Paul Travers,
Mark Walport. Garland Science. 7th ed. 2008.
19.Abbas AK, Lichtman AH. Basic Immunology. Çeviren.
Camcıoğlu Y, Deniz G. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul
Tıp Kitabevi, 2007
20.Tıp Eğitimi Anabilim Dalı İlaç Uygulama Yöntemleri Ders
Notları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu. İzmir,
2014
21.Bulaşıcı Hastalıkla Savaşım. Aksakoğlu G. İzmir: DEÜ
Rektörlük Basımevi, 2008 (“Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş
İlkeleri”kitabının üçüncü yazımı)
22.Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L. İkinci Baskı.
Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara 2012
23.Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Aksakoğlu G. Üçüncü
Yazım. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. İzmir 2013
51
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4: Sistem Patolojileri
Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler
temelinde, yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları
vurgulanarak aktarılmasıdır. Dört bloktan oluşur.
Evre 4 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve
Boşaltım Sistemi
Bu blok solunum, dolaşım, kan-lenfoid ve boşaltım
sistemine ait patolojileri öğretmeyi hedefler. Soluk alıp
verme ile başlayıp, asid-baz dengesi ve boşaltım ile sonlanan
daha önceki Blokta (Evre 2 Blok 1’de) işlenen normal
yapı ve fonksiyonlara ait patolojiler ile bu patolojilerin
klinik görünümleri, laboratuar bulguları ve tedavilerinin
öğretilmesi ve toplum sağlığı ve etik-hukuk boyutunun
kavratılması amaçlanmıştır. Ayrıca klinik beceri
eğitiminde anamnez alma ve fizik bakının hasta başında
bire bir pratik yaptırılarak öğretilmesi hedeflenmiştir.
Evre4 Blok1 sistem patolojilerinin ele alındığı Evre 4’ün
(üçüncü yılın) ilk bloğudur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları
açısından Evre 4 boyunca ele alınacak sistem patolojilerine
ait konuların daha iyi anlaşılabilmesi için Evre 4 Blok 1’in
ilk iki günlük programında pediyatrik anamnez ve çocuk
hastalarda tüm organ sistemlerinin muayene yöntem ve
tekniklerinin işlendiği dersler yer almaktadır. Bu dersleri
takiben Evre 4 Blok 1 programında yer alan derslerin
ilişkili olduğu temalar aşağıda sıralanmıştır.
Blok Temaları:
1. Solunum sistemi hastalıkları.
2. Dolaşım sistemi hastalıkları.
3. Kan-Lenfoid sistemi hastalıkları.
4. Boşaltım sistemi hastalıkları.
53
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Bloğun Öğrenme
öğrenciler;
Hedefleri: Bu bloğun sonunda
Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım sistemleri
ile ilgili;
1.Semptom/başvuru nedeni ve bulguları tanımlayabilmeli.
2.Fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilmeli.
3.Semptom ve bulguları ilişkili olabilecekleri hastalıklar açısından tartışabilmeli
4.Tanı ve tetkik yöntemlerini sayabilmeli.
5.Tedavi prensip ve seçeneklerini sayabilmeli.
6.Korunma ve kontrol programlarını tanımlayabilmeli.
7.Hastaların öykü, fizik muayene ve temel tıbbi girişimlerini yapabilmeli.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 1; Başvuru Kaynakları:
1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchel. Robbins Temel Patoloji
(Basic Pathology). 8th ed. Çeviri editörü: Çevikbaş U. Nobel Tıp
Kitabevi, 2008.
2. Robbins & Cotran. Hastalığın Patolojik Temeli. Çeviri editörleri:
Sav A, Özdamar ŞO. 7. baskı. Güneş Tıp Kitabevi, 2009.
3. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J eds. Robbins & Cotran
Basic Pathology of Disease. 8th ed. W.B. Saunders Co., 2010.
4. Ökten İ, Güngör A (editörler). Göğüs Cerrahisi. Sim Matbaacılık;
2003.
5. Özlü T, Metintaş M, Karadağ M, Kaya A (editörler). Solunum
Sistemi ve Hastalıkları. İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd
Şti.2010.
6. Süzer Ö (editör). Premium Süzer Farmakoloji. 3.baskı. İstanbul,
Klinisyen Tıp Kitabevleri, 2005.
7. Anak S (editör) Pediatrik Hematoloji. İstanbul , İstanbul Tıp
Kitapevi, 2011.
8. Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediyatri. 4. baskı. 1.-2. ciltler.
Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
9. Marcdante K, Jenson H, Behrman R, Kliegman R. Nelson Essentials
of Pediatrics, 5E with STUDENT CONSULT Access Fifth Edition.
Saunders Comp.Ltd, 2005 (ücretsiz indirim).
10.Osborn, Dewitt, First, Zenel. Pediatri Osborn. Çeviri editörü:
Yurdakök M. 1-2. ciltler. Güneş Kitabevi, 2007.
11.Çağatay G, Soydan İ. Klinik Kardiyoloji. 2.baskı. Ege Üniversitesi
Tıp Fak. Yayın No:157, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
2004
12.Kozan Ö (editör). Temel Kardiyoloji. Güneş Tıp Kitapevleri, 2011.
55
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
13.Anafarta K, Arıkan N, Bedük Y. Temel Üroloji. Güneş Kitabevi,
2008
14.Eichenauer R, Vanherpe H. Klinik muayene tanı ve tedavi acil
kılavuzu-Üroloji. Çeviri editörü: Diren M. Yüce Yayın, 1995.
15.Merrill RM, Timmreck TC. An Introduction to Epidemiology. 4th ed.
Jones and Bartlett publishers, 2006.
16.Çağatay Güler, Levent Akın. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 2012
17.TIETZ Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics
5 th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DF, Eds. Philadelphia:
ELSEVIER Saunders, 2012.
18.Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory
Methods. 22nd ed. Henry JB Ed. Philadelphia: ELSEVIER
Saunders, 2011.
19.Clinical Chemistry. Theory, Analysis, Correlation. 4 th ed. Kaplan
LA, Pesce AJ, Kazmierczak SC, Eds. St. Louis: Mosby, 2003.
20.Klinik Kardiyoloji. Ed. Ç.Erol. Nobel Tıp Kitabevleri 2011 Ankara
21.Ercan Tuncel (editör). Klinik Radyoloji. Genişletilmiş 2. baskı.
İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti., 2012
22.Bilir N, Yıldız A.N., İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları / Rehber Kitaplar Dizisi, Eskişehir, 2013, 2. Basım,
ISBN : 2880000116363
23.Klinik Uygulamada Hematoloji. Çeviri Editörleri. Prof. Dr. Muhit
ÖZCAN, Prof. Dr. Hale ÖREN, Prof. Dr. Mutlu ARAT, Prof. Dr. Muzaffer
DEMİR, Dr. Teoman SOYSAL, Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ, Doç.
Dr. Mehmet SÖNMEZ Sayfa Sayısı 520 Baskı Tarihi 2012
24.Aydın E., Dünya ve Türk Tıp Tarihi, Güneş Kitabevi, Ankara 2006.
Üstün Ç., Yaşamın İçinde Etik ve Ahlâk, Zeus Kitabevi, İzmir 2013.
56
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
25.Kayaalp SO. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 13. Baskı.
Ankara: Pelikan Yayıncılık Ltd. Şti., 2012.
26.Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology.
12th Edition. International Edition: McGraw-Hill Companies Inc.,
2012.
27.Süzer Ö. (Çeviri Editörü) Goodman & Gilman Tedavinin
Farmakolojik Temeli (Editörler: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL).
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2009.
28.Onat F, Gören Z, Karaalp A (Çeviri Editörleri) Lippincott Farmakoloji
(Editörler: Harvey RA, Champe PC, Howland RD, Mycek MJ). 3.
Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2009.
57
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Bu blokta; erişkin, ergen ve çocukta gastrointestinal sistem, endokrin ve metabolizma bozukları sonucu ortaya
çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların fizyopatolojik mekanizmalarının başvuru nedenleri temel alınarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Blok süresince sindirim endokrin ve
metabolizma ile ilgili; klinik durumlar, patolojik ve biyokimyasal değişiklikler, ilgili etkenler, tedavide kullanılan
ilaçların farmakolojisi ve toplum sağlığı boyutu aktarılacaktır.
Blok Temaları:
1.Disfaji, regurjitasyon
2.Karın ağrısı
3.Bulantı kusma
4.İshal kabızlık
5.Hematemez, melena
6.Abdominal distansiyon
7.Sarılık
8.Karaciğer hastalıkları
9.Poliüri, polidipsi
10.Obezite, zayıflama
11.Boyunda kitle, guatr
12.Metabolik kemik hastalıkları (bacaklarda eğrilik,
osteoporoz)
59
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Bloğun Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenci;
1. Erişkin ve çocukta gastrointestinal sistem, endokrin
sistemi ve metabolizma ile ilgili semptom/başvuru nedeni ve bulguları tanımlayıp, bunlarla ilişkili olabilecek hastalıkların fizyopatolojik mekanizmalarını açıklayabilmeli, ayırıcı tanısını tartışabilmeli.
2. Erişkin ve çocukta gastrointestinal sistem, endokrin
sistemi ve metabolizma ile ilgili hastalıkların tanı ve
tetkik yöntemlerini sayabilmeli, laboratuvar bulgularının normal sınırlarını tanımlayarak patolojik değerleri ayırt edebilmeli.
3. Gastrointestinal, endokrin sistem ve metabolik hastalıkların tedavi prensip ve seçeneklerini sayabilmeli.
4. Hasta öyküsünü gastrointestinal, endokrin sistem
ve metabolik hastalıklar açısından değerlendirip ilgili
sistem muayenelerini uygun şekilde yapabilmeli.
5. Sağlık sistemlerini sınıflandırabilmeli ve sağlık ekonomisindeki temel kavramları tanımlayabilmeli.
6. Toplum ağız-diş hastalıklarının nedenlerini açıklayabilmeli ve bu hastalıkların korunmasında temel yöntemleri sayabilmeli.
61
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 2: Başvuru Kaynakları:
1. S.Oğuz Kayaalp. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji.
13. Baskı, Pelikan Yayıncılık, Ankara; 2012.
2. Bertram G. Katzung B., Susan B. Masters S., Anthony J. Trevor.
Basic and Clinical Pharmacology, 12th Edition, McGraw Hill
Medical, 2012.
3. Kayaalp SO. Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 13. Baskı.
Ankara: Pelikan Yayıncılık Ltd. Şti., 2012.
4. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology.
12th Edition. International Edition: McGraw-Hill Companies Inc.,
2012.
5. Süzer Ö. (Çeviri Editörü) Goodman & Gilman Tedavinin
Farmakolojik Temeli (Editörler: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL).
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2009.
6. Onat F, Gören Z, Karaalp A (Çeviri Editörleri) Lippincott Farmakoloji
(Editörler: Harvey RA, Champe PC, Howland RD, Mycek MJ). 3.
Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2009.
7. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.
4. Edition Elsevier Saunders Edited By Carl A. Burtis, Edward R
Ashwood, David E Bruns. 2006.
8. TIETZ Textbook of Clinical chemistry and Molecular Diagnostics
5 th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DF, Eds. Philadelphia:
ELSEVIER Saunders, 2012.
9. Henry’s Clinical Diagnosis and Management By Laboratory
Methods. 22. Edition, , Edited By Richard A McPherson, Henry
JB, Philadelphia: Elsevier Saunders 2011.
10.Clinical Chemistry. Theory, Analysis, Correlation. 4 th ed. Kaplan
LA, Pesce AJ, Kazmierczak SC, Eds. St. Louis: Mosby, 2003.
62
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
11.Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchel. Robbins Temel Patoloji
(Basic Pathology). 8th ed. Çeviri editörü: Çevikbaş U. Nobel Tıp
Kitabevi, 2008.
12.Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Robbins and Cotran’s
Pathologic Basis of Disease, 8th edition, Saunders Elsevier,
Philadelphia, 2010.
13.Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. eds.
Medical Microbiology. Elsevier, Philadelphia, Mosby Inc., 2009.
Tıbbi Mikrobiyoloji. 6. baskı. Çeviri editörü: Başustoğlu AC. Atlas
Kitapçılık, 2010.
14.Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry: Concepts and
Applications. Mc Graw Hill, 2003.
15.Özcel MA. Tıbbi Parazit Hastalıkları. Türkiye Parazitoloji Derneği
Yayınları, 2009.
16.Saygı G. Paraziter Hastalıklar ve Parazitler. Sivas, Es Form Ofset,
2009.
17.Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M (editörler). Endokrinoloji El kitabı.
Nobel Tıp Kitabevi, 2004.
18.Friedman SL, McQuaid KR (editörler). Current Gastroenteroloji
Tanı ve Tedavi. Çeviri editörü: Sivri B, Gönen Ö. Güneş Kitabevi,
2007
19.Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediyatri. 4. baskı. 1.-2. ciltler.
Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
20.Marcdante K, Jenson H, Behrman R, Kliegman R. Nelson Essentials
of Pediatrics, 5E with STUDENT CONSULT Access Fifth Edition.
Saunders Comp.Ltd, 2005 (ücretsiz indirim).
21.Güler Ç, Akın L (editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler (3 cilt).
Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Genişletilmiş 2.baskı,
2012.
63
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
22.Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H (editörler). Oxford
Textbbok of Public Health. NewYork, University Press, 2002.
23.Cura A (editör). Pediatrik propödetik-Fizik bakı ve semptom bilgisi,
İzmir, Ege Çocuk Vakfı yayınları, 2001.
24.Cura A. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ege Çocuk Vakfı Yayınları
25.Halk sağlığı temel bilgiler I-II-III. Editörler Güler Ç. Akın L. Hacettepe
Üniversitesi yayınları 2012 Ankara ISBN:978-975-491-344-6.
26.GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ TANI VE TEDAVİ-2010,
Yazarlar: Cem Kalaycı ve Reşat Dabak
27.Klinik Gastroenteroloji ve Atlas (Cilt 1 - Cilt 2) Editör: Prof.Dr.Tankut
İLTER Basım Yılı: 2011
64
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
65
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
66
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 3: Sinir, Duyu, Hareket ve Davranış
Bu blokta; kas-iskelet, sinir ve duyu sistemleri ve
davranışla ilgili hastalıkların patogenezinin, klinik
yansımalarının, tanı ve temel tedavi prensipleri ile
tedavide kullanılan ilaçların farmakolojik temellerinin
tanımlanması amaçlanmıştır. İlgili sistemlere ait patolojik
süreçlerin ve hastalıkların oluşturduğu morfolojik
değişiklikler, genetik temeller, biyokimyasal değişiklikler
ve enfeksiyöz etkenler tartışılmaktadır.
Toplum sağlığı-alan kapsamında, öğrencilerin iş
sağlığının amaçlarını benimsemesi, işyerinde veya birinci
basamakta ya da klinikte çalışma esnasında meslek
hastalıklarının farkında olması; etik-hukuk konuları,
özel ve zor durumlarda iletişim becerileri hakkında
farkındalık geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Blok Temaları:
1.Sinir Sistemi Patolojileri
2.Hareket Sistemi Patolojileri
3.Duyusal Sistem Patolojileri
4.Zihinsel Fonksiyon Patolojileri
Bloğun Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenci,
1.Santral ve sinir sistemi ve hareket sistemi ile
ilgili semptom/başvuru nedeni ve bulguları
tanımlayabilmeli.
2.Santral sinir sistemine ve hareket sistemine ait semptom ve bulguları bağlantılı hastalıklar ile ilişkilendirebilmeli.
67
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
3.Santral sinir sistemi ve hareket sistemi hastalıklarında
kullanılan tanı ve tetkik yöntemlerini ve bulgularını
sayabilmeli.
4. Santral sinir sistemi ve hareket sistemi hastalıklarına
ait fizyopatolojik mekanizmaları açıklayabilmeli.
5. Santral sinir sistemi ve hareket sistemi hastalıklarına
ilişkin tedavi ve takip yaklaşımlarını sayabilmeli.
6. Periferik sinir sistemi ve kas hastalıklarına temel
klinik yaklaşımı, patolojileri ve tedavi yaklaşımını
sayabilmeli.
7. Temel psikiyatrik bozukluklarda
bulguları, hastalıkları ve tedavi
sayabilmeli.
semptom ve
yaklaşımlarını
8. Bağ dokusu hastalıklarında semptom/başvuru nedeni
ve bulguları, hastalıkları ve tedavi yaklaşımlarını
sayabilmeli.
9. Göze ait görme bozuklukları ve işitme kayıplarının
sebeplerini ve temel klinik yaklaşımları sayabilmeli
10.Deri hastalıklarında semptom/başvuru nedeni ve
bulguları yanı sıra ilişkili olabilecek hastalıkları
sayabilmeli.
11.Deri hastalıklarında fizyopatolojik mekanizmaları,
morfolojik yansımalarını tedavi ve takip yaklaşımlarını
sayabilmeli.
12.Toplum sağlığı-alan kapsamında, iş sağlığının amaçlarını, işyerinde veya birinci basamakta ya da klinikte
çalışma esnasında görülebilen tehlikeleri sayabilmeli.
13.Etik-hukuk konuları (ötenazi ve kazayı görmezliğe
gelmek) hakkında yorum yapabilmeli.
68
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
14.İleri düzey iletişim becerilerine (ekip çalışması, hasta
yakınları ile iletişim, hastaya kötü haber verme) ait
ilkeleri hasta hekim ilişkisinde kullanabilmeli.
15.Kas-iskelet, sinir ve duyu sistemleri ile ilgili sık
karşılaşılan ve öncelikli sağlık sorunları ile başvuran
hastalarda öykü alabilmeli ve fizik muayene
yapabilmeli.
16.Cumhuriyet dönemi ve öncesine ait tıp tarihi hakkında
önemli olayları sayabilmeli.
69
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 3: Başvuru Kaynakları:
1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster JC. Robbins and Cotran’s
Pathologic Basis of Diseases, 8th ed. WB Saunders Co., 2010.
2. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchel. Robbins Temel Patoloji
(Basic Pathology). 8th ed. Çeviri editörü: Çevikbaş U. Nobel Tıp
Kitabevi, 2008.
3. Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. eds.
Medical Microbiology. Elsevier, Philadelphia, Mosby Inc.,
2009. Tıbbi Mikrobiyoloji. 6. baskı. Çeviri editörü: Başustoğlu
AC. Atlas Kitapçılık, 2010.
4. Çocuk Nöroloji Derneği. Çocuk Nörolojisi. Ankara, Anıl Grup
Matbaacılık, 2010.
5. Türkiye Milli Pediatri Derneği. Temel Pediatri. Güneş Tıp
Kitabevleri, 2010
6. Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediyatri. 4. baskı. 1.-2. ciltler.
Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
7. Marcdante K, Jenson H, Behrman R, Kliegman R. Nelson
Essentials of Pediatrics, 5E with STUDENT CONSULT Access
Fifth Edition. Saunders Comp.Ltd, 2005 (ücretsiz indirim).
8. Kumral E (editör). Santral Sinir Sisteminin Damarsal
Hastalıkları. Güneş Tıp Kitapevleri Yayınları, 2010.
9. Türk Nöroşirürji Derneği. Temel Nöroşirürji (2 cilt). 2010.
10.Yücetürk G. Tıp Öğrencileri ve Pratisyen Hekimler İçin Ortopedi
ve Travmatoloji, İzmir Güven Kitabevi, 2007.
11.Aydın P, Bayraktar MZ (editörler). Pratisyen Hekimler için Göz
Hastalıkları El Kitabı, Ankara, MN Nobel Yayınevi, 2007.
12.Bilir N, Yıldız A.N, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, 2004.
70
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
13.Aydın E. Dünya ve Türk Tıp Tarihi. Ankara,
2006.
Güneş Kitabevi,
14.Üstün Ç. Tıp Sanatının Ustası Hippokrates. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Yayınları 156, İzmir, 2003.
15.Beyazova M, Kutsal YG. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 2.
baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, 2011.
16.DeLisa JA. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve
Uygulamalar. Çeviri editörü: Arasıl T. Güneş Tıp Kitabevleri,
2007.
17.Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi farmakoloji (editör : Kayalap O.)
13. baskı , Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2012
18.Oktar N. Nöroonkoloji-1 Kuramsal Yaklaşım, Açılım Yayıncılık,
İzmir, 1998
19.Oktar N. (editör) Nöroonkoloji-2 Cerrahi Yaklaşım, Format
Mat., İstanbul, 2002
20.İstanbul Tıp Nöroloji kitabı. Kitapçılarda basılı formu bulunabilir,
ayrıca internette e-Kitap PDF formatında indirilebilir.
Web adresi: www.itfnoroloji.org/ekitap.htmı
https://www.google.com.tr/ (Dr. Hatice Karasoy)
21.Bilir N, Yıldız A.N., İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları / Rehber Kitaplar Dizisi, Eskişehir, 2013, 2. Basım,
ISBN :2880000116363
22.Robert Nussbaum, Roderick McInnes, Huntington Willard.
Thompson and thompson genetics in medicine. Saunders. August 2007
23.Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson Smith
Essential Medical Genetics, 2011; Wiley-Blackwel
24.HV Firth, JA Hurst.Oxford Desk Reference: Clinical Genetics:
Oxford: Oxford University Press, July 2005
71
72
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 4: Hayatın Evreleri
Bu blokta genel olarak insanın biyolojik gelişimi sürecinde
ortaya çıkacak patolojilerin kavranarak, üreme, gebelik,
doğum, lohusalık, yenidoğan, adolesan ve yaşlılıkla ilgili
patolojilerin klinik özellikleri, ortaya çıkan biyokimyasal
değişiklikler, tanı yöntemleri ve tedavilerinin tanımlanması
amaçlanmıştır. Ayrıca; Obstetrik-jinekolojik, ürolojik
muayene ve meme muayenesi ile, aile planlaması
danışmanlığı becerileri kazanılacaktır.
Bloğun Öğrenme Hedefleri: Bu bloğun sonunda öğrenci;
1. Jinekolojik, obstetrik, meme ve ürolojik muayene
yapabilmeli, aile planlaması danışmanlığı verebilmeli.
2. Deneysel araştırmaların temel ilkelerini etik ve
hukuksal süreçleri içerecek şekilde tanımlayabilmeli.
3. Reçete yazmanın özelliklerini sayabilmeli.
4. Meme, jinekolojik ve ürogenital sistem patolojilerinde tanı ve tedavinin temel ilkelerini sayabilmeli.
5. Gebelik ve doğum sırasında oluşabilecek istenmeyen
olayların ve bunları önlemek için gereken tanı, tarama
ve tedavi yöntemlerini açıklayabilmeli.
6. İntrauterin, doğumsal ve postnatal nedenlerle
yenidoğanda oluşan sorunlarda tanı ve tedavi
yaklaşımlarını tanımlayabilmeli.
7. Yenidoğan bebeğin muayenesini yaparak, beslenme,
büyüme ve gelişim açısından değerlendirebilmeli
8. Bebeklik, çocukluk ve adolesan dönemde büyümeyi
izleyerek, büyüme ve beslenme bozukluklarının erken
tanısını yapabilmeli.
73
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
9. Bebeklik. çocukluk ve adolesan dönemde sık karşılaşılan fiziksel ve ruhsal sorunların erken dönemde
tanısını koyabilmeli ve risk altındaki çocuk ve
adolesana yaklaşımın temel ilkelerini sayabilmeli.
10.Çocukluk çağı aşılamasının genel ilkelerini bilmeli,
rutin ve rutin dışı aşıları sayabilmeli
11.Yaşlılıkla ilgili psikolojik, fiziksel sorunları tanımlayabilmeli.
12.Agoniye yaklaşımın temel ilkeleri ile ölümün erken / geç belirtileri ve organ nakli kriterlerini sayabilmeli.
Blok Temaları:
1. Muayene yöntemleri, toplum sağlığı
2. Üreme
3. Gebelik
4. Doğum, lohusalık, laktasyon
5. Yenidoğan
6. Çocukluk ve ergenlik
7. Yaşlılık
8- Ölüm
74
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 4: Başvuru Kaynakları:
1.Robbins & Cotran. Hastalığın Patolojik Temeli. Çeviri editörleri:
Sav A, Özdamar ŞO. 7. baskı. Güneş Tıp Kitabevi, 2009.
2.Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J eds. Robbins & Cotran
Basic Pathology of Disease. 8th ed. W.B. Saunders Co., 2010.
3.Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchel. Robbins Temel Patoloji
(Basic Pathology). 8th ed. Çeviri editörü: Çevikbaş U. Nobel Tıp
Kitabevi, 2008.
4.Read A, Donnai D. New Clinical Genetics. Scion Publishing Ltd.,
Kent, 2007.
5.Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical
Chemistry and Molecular Diagnostics. 4.ed. St. Louis, MO,
Elsevier Saunders, 2006.
6.Kayaalp OS. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12.
baskı. Ankara: Pelikan Yayıncılık, 2009.
7.Kayaalp O. Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel
Düzenlemeler. 3. Baskı, Ankara, Hacettepe Taş Kitabevi, 2005.
8.Bertram G, Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic and
Clinical Pharmacology. 11th ed. McGraw Hill Medical, 2009.
9.Neyzi O, Ertuğrul T (editörler). Pediyatri. 4. baskı. 1.-2. ciltler.
Nobel Tıp Kitabevi, 2010.
10.Hasanoğlu E, Düşünsel R Bideci A. Temel Pediatri 1. Baskı.
Güneş Tıp Kitabevi, 2010.
11.Kliegman RM, Stanton BMD, Geme JSt, Schor N, Behrman RE.
Nelson Textbook of Pediatrics 19th edition,. W.B. Saunders
Company, 2010.
12.Tuzcu S. Nelson Essentials of Pediatrics Türkçe. Yüce Yayım,
2003.
13.Marcdante K, Jenson H, Behrman R, Kliegman R. Nelson
Essentials of Pediatrics, 5E with STUDENT CONSULT Access
Fifth Edition. Saunders Comp.Ltd, 2005 (ücretsiz indirim).
75
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
14.Cura A (editör). Pediatrik propödetik-Fizik bakı ve semptom
bilgisi, İzmir, Ege Çocuk Vakfı yayınları, 2001.
15.Cura A. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ege Çocuk Vakfı Yayınları
No:6, 1999.
16.Beksaç S, Demir N, Koç A, Yüksel A, Obstetrik Maternal Fetal
Tıp Perinatoloji, MN Medikal Nobel, 2001.
17.Creasy RK, Resnik R, Iams JD, Lockwood JC, Moore TR. Maternal
Fetal Medicine, W.B. Saunders Comp.Ltd 5.th. ed., 2009.
18.Akyürek Ç, Çelik, Haberal (editörler). Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bilgisi, Güneş Kitapevi, Ankara, 2006.
19.Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL,
Jamoson JL, Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal
Medicine. 17. ed. McGraw Hill Companies, 2008. (ücretsiz
indirim)
20.Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. İkinci Basım.
D.E.Ü. Rektörlük Basımevi. İzmir 2006.
21.Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara, 2006.
22.Merrill RM, Timmreck TC. An Introduction to Epidemiology. 4th
ed. Jones and Bartlett publishers, 2006.
23.Anafarta K, Arıkan N, Bedük Y. Temel Üroloji. Güneş Kitabevi,
2008.
24.Tangho EA, McAninch JW, Smith’s General Urology. The
McGraw-Hill Companies, 2004.
25.Eichenauer R, Vanherpe H. Klinik muayene tanı ve tedavi acil
kılavuzu- Üroloji. Çeviri editörü: Diren M. Yüce Yayın, 1995.
26.Köroğlu E, Güleç C Psikiyatri Temel Kitabı. Hekimler yayın
Birliği, 2007.
27.Kavaklı K, Boztok N, Tuğlular I. Tıpta Araştırma Etiği ve Güncel
Uygulamalar. İzmir, Meta Basımevi, 2002.
28.Birinci Basamak için Adli Tıp El Kitabı, TTB Merkez Konseyi Yayınları, Ankara, 2000, (Bu kaynak birinci basamak hekimler için önerilen temel kaynak olup kitabın tam metni
76
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
http://www.ttb.org.tr adresinde yayınlar başlıklı kısmın altında
yer almaktadır.)
29.Kaplan & Sadock’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış Temel
Kitabı (Türkçe çeviri ed. Türkbay T)
30.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı (Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Derneği)
31.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Dr. Ayla Aysev & Dr.
Yaşemen Işık Taner)
32.Ben Hasta Değilim (Aysel Ekşi)
33.Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 1,2 (Orhan Öztürk, Aylin Uluşahin)
34. Kaplan & Sadock’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmış Temel Kitabı (Türkçe çeviri ed. Türkbay T)
77
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
78
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 5: Stajlar (Klinik Bilimler)
Dört ve beşinci yıllarda staj eğitimi, önceki evrelerde temel
tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin,
öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri
tam öğrenmelerini sağlamayı, olarak problem çözme,
ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine
uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Ağırlıklı olarak
klinik uygulama, hasta başı eğitimi ve tartışma/örnek olay
yöntemleri, ilgili disiplinlerin katıldığı entegre oturumlar
kullanılmaktadır.
Evre 6: İntörn Hekimlik
Eğitimin son evresindeki temel amaç, öğrencilerin gözetim
altında hekimlik yapmalarıdır. Öğrencilerin bu dönemde,
hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılmaları
ve gözetim altında sorumluluk almaları beklenmektedir.
Altıncı sınıf öğrencileri 2009 yılından bu yana “asistan
intörn” olarak klinikte çalışmaktadırlar. Eğitim tamamen
klinik ve hasta başı uygulama, deneyime dayalı öğrenme
ve olgu tartışmaları ile sürmekte, alan çalışmalarına yer
verilmektedir.
Dikey Koridorları
Eğitim programının beş yılı boyunca Uygulamalı
Eğitimler ve Toplum Sağlığı Alan (TSA) dikey koridorları
evre ve blokların tema ve konularına uygun olarak devam
etmektedir.
Uygulamalı
Koridoru:
Eğitimler
Mesleksel
Beceri
Dikey
Fakültemizin mesleksel beceri eğitiminde benimsediği
temel ilke, öğrencilerin bitirdikleri her evre sonunda ve
79
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
mezun olduklarında sahip olmaları gereken yetkinlik
düzeyine ulaşmalarında en etkili olan eğitim yöntemlerinin
ve araç-gereçlerin seçilmesidir.
Beceri laboratuvarında mesleksel eğitim, doğrudan
gerçek klinik ortamda eğitime geçmeden önce hastaların
haklarını korumak, öğrencilere güvenli koşullar altında
eşit ve standart öğrenme fırsatları sunmak ve gerçek
mesleki ortamda hastada uygulama yapmaya hazırlamak
açısından insancıl tıp eğitiminin temel ilkesidir. Beceri
eğitimi ortamlarında en yaygın kullanılan eğitim araçgereçleri olan maket, manken ve modeller, insan
organizmasını gerçeğe uygun şekilde taklit (simüle)
edebilmekte, böylelikle öğrencilerin hastalar üzerinde
uygulama yapmadan önce ustalaşmasına fırsat
vermektedir. Fakültemizde 1997’den beri, ülkemizdeki
diğer tıp fakültelerine öncülük edecek ve zaman zaman
danışmanlık verecek şekilde kapsamlı ve yapılandırılmış
beceri eğitimi sürdürülmektedir. Bu amaçla, beceri
laboratuvarında 48 farklı tipte manken, model ve
maket bulundurulmaktadır. Ayrıca, hastalık öyküsünü
canlandırma ve belli klinik bulguları taklit etme
konusunda eğitilmiş yaklaşık 40 simüle hasta, beceri
eğitimine çok önemli katkılar sağlamaktadır.
Uygulamalı Eğitimler Dikey Koridoru’nda öğrencilere
mesleksel beceri eğitimi, erken sınıflardan başlayarak
mezuniyete kadar birbirini tamamlayacak tekrarlamalarla
verilmektedir. Bu program, çoğunluğu klinik anabilim
dallarından olmak üzere 60’ın üzerinde öğretim üyesinin
katılımıyla planlanmış ve mezunlarımızın ülkemizin
öncelikli sağlık sorunlarını çözebilmesi için gerekli
mesleksel becerilere sahip olmasını sağlayacak bir
içeriğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Programın
uygulanmasında, hem ilk üç yılda hem de stajlar
80
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
ve intörnlük döneminde tüm anabilim dalları beceri
laboratuvarlarında ve kliniklerde beceri eğitimine katkıda
bulunmaktadır.
Fakültemizde mesleksel beceri eğitimi, gerçeğe en yakın
ortamlarda verilerek, öğrencilerin gerçek hasta ile
karşılaşmasından önce mesleksel becerilerde ustalaşması
hedeflenmektedir.
Mesleksel Beceri Eğitimi: Beceriler, basamaklı eğitim
rehberleri eşliğinde önce manken, maket ve simüle
hastada
uygulanmaktadır.
İlerleyen
dönemlerde
gerçek hastalarla, beceride yetkinleşmeyi sağlamak
hedeflenmiştir.
Simüle Hasta ile Eğitim: Simüle hasta laboratuvarında
gerçekleştirilir. Hastalıkların klinik tablolarını gerçekçi bir
şekilde aktarma konusunda eğitilmiş simüle hastalardan
yararlanılır. Öğrenciler; eğitim programının ikinci yılında
temel iletişim becerileri, anamnez ve genel sistemik
muayene; üçüncü yılında ise klinik akıl yürütme ve
sisteme özgü fizik muayene konularında beceri ve tutum
geliştirebilmeleri için, simüle hastalar ile görüşmektedir.
Görüntü ve ses kaydı yapılan bu görüşmeye ilişkin öğrenci
akran, simüle hasta ve eğiticiden geribildirim almakta ve
kendini değerlendirmektedir.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Klinikte Uygulamalı Eğitim: Eğitim programında, beceri
dikey koridoru boyunca ikinci ve üçüncü yıl içinde de belli
bir oranda öğrencilere klinikte hasta ile karşılaşma fırsatı
tanınmaktadır. Poliklinikler ve kliniklerden mesleksel
beceri eğitimi ortamı olarak yararlanılmaktadır.
Uygulamalı Eğitimler Dikey Koridoru yetkinlik düzeyleri
aşağıda verilmiştir. Bu düzeye ulaşmak için önerilen
eğitim-sınama yöntemleri Beceri rehberinde ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Yetkinlik düzeyi
A
Her durumda ustalıkla (sorunla karşılaştığında baş
edebilecek biçimde) yapabilmeli, etki ve sonuçlarını
değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) dir.
B
Mutlaka uygulanması gerektiği durumlarda ve uygun
koşullar altında yeterli (hatasız) biçimde yapabilmeli, etki
ve sonuçlarını değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) dir.
C
Hastasını yönlendirebilecek düzeyde ne olduğunu, hangi
durumda ve nasıl yapıldığını bilmeli, işlemin yol açtığı etki ve
sonuçlarını değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) ve hastaya
açıklayabilmeli dir.
D
Hastasını yönlendirebilecek ya da kısa bilgi verebilecek düzeyde
ne olduğunu, hangi durumda yapılması gerektiğini bilmelidir.
Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Mikroskop kullanma
Beceri eğitimi
Bilgisayar-Hardware, Bilgisayar işletim
sistemleri (DOS-Windows)-1
Bilgisayar lab.da beceri
eğitimi
İzolasyon becerileri (hijyenik el yıkama,
steril eldiven giyme, temiz gömlek,
maske, bone giyme)
Beceri eğitimi
Bilgisayar-kelime işleme (Word)
Bilgisayar lab.da beceri
eğitimi
Bilgisayar-Hesap Tablosu (Excel)
Bilgisayar lab.da beceri
eğitimi
Bilgisayar- Tele iletişim, Internet Tarama
Bilgisayar lab.da beceri
eğitimi
Bilgisayar-E-mail alma gönderme,
Tartışma Listeleri
Bilgisayar lab.da beceri
eğitimi
Evre 2 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Temel Yaşam Desteği
Beceri eğitimi
Solunum hızını sayma, Normal akciğer
sesleri
Laboratuvar çalışması
83
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Hematokrit, hemoglobin, sedimentasyon,
Laboratuvar çalışması
kan grubu tayini
Eritrosit sayımı, hemoliz
Laboratuvar çalışması
EKG, Nabız/Kalp sesleri
Laboratuvar çalışması
Kanama-pıhtılaşma zamanı, formül
lökosit değerlendirme
Laboratuvar çalışması
Kan basıncı ölçme
Laboratuvar çalışması
Lökosit sayımı
Laboratuvar çalışması
Kan alma gereçleri, kan tüpleri, venöz
kan alma, kan örneği ile çalışmasaklama, santrifüj, sedimentasyon
Beceri eğitimi
Toraks radyolojisi
Beceri eğitimi
Kanama kontrolü, kompresyon, bandaj
ve uygulama
Beceri eğitimi
İdrarın fiziksel özellikleri
Beceri eğitimi
İdrarın kimyasal özellikleri
Beceri eğitimi
Evre 2 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Beslenme şeması düzenleme
TSA uygulama
Normal dağılım ortalama ölçüm hatası
(Beden Kitle İndeksi)
TSA uygulama
Beden sıcaklığı ölçümü
Beceri eğitimi
Suda Klor ölçümü
TSA uygulama
Kanda bilirübin ölçümü Laboratuvar çalışması
Evre 2 Blok 3: Hareket ve Sinir Sistemi
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Göz içi basıncı
Laboratuvar çalışması
Perimetri, görme keskinliği,
akomodasyon ve renk körlüğü tayinleri;
göz dibi bakısı
Laboratuvar çalışması
Hastane öncesi taşıma teknikleri
TSA uygulama
İnsanda özel refleksler
Laboratuvar çalışması
84
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 4: Hayatın Evreleri
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Hekimlik Mesleği ve İletişim Becerileri
Küçük grup eğitimi
Doğum ve Evreleri
Büyük grupta demo
Yenidoğan bakımı
Büyük grupta demo
Süt Çocuğu bakım ve izlemi
Büyük grupta demo
Gebe ve bebek izlemi
TSA uygulama
Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Fizik Muayene
Büyük grupta demo
Anamnez
Büyük grupta demo
Sistematik anamnez ve fizik muayene
SH lab. beceri
eğitimi+klinik gözlem
Bilgiye ulaşma-klinik karar verme
becerisi
Küçük grup çalışması
İyonizan radyasyon kullanılan
görüntüleme yöntemleri
Beceri eğitimi
İyonizan radyasyon kullanılmayan
görüntüleme yöntemleri
Beceri eğitimi
Nükleer tıp yöntemleri
Beceri eğitimi
Kalın damla, ince yayma hazırlama ve
boyama yöntemleri
Beceri eğitimi
İlaç uygulama yolları
Beceri eğitimi
Mikroorganizmalarla tanışma (Klinik
Mikrobiyoloji laboratuvarı ve kullanılan
gereçlerin tanıtımı; Mikrobiyolojik
boyama – Gram, Asidoresistan boyama)
Laboratuvar çalışması
Flora (Örnek alma, preparat hazırlama,
ekim yapma, üremiş plakları inceleme)
Beceri eğitimi
Küçük Müdahale 1: Cerrahi Malzemeleri
Tanıma ve Kullanma
Beceri eğitimi
85
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Küçük Müdahale 2: Lokal Anestezi ve
Dikiş Atma
Beceri eğitimi
Mikrobiyolojik Örnek Alma,
Laboratuvara Ulaştırma
Beceri eğitimi
Evre 4 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Venöz kan örneği alma
Biyokimya Lab.da gerçek
hastada beceri eğitimi
Solunum sesleri
Beceri eğitimi
Kalp sesleri
Beceri eğitimi
İdrar sondası uygulama ve çıkarma
Beceri eğitimi
Solunum, dolaşım, kan-lenfoid ve
boşaltım sistemi anamnezi ve fizik
muayene
SH lab.da beceri eğitimi +
klinik gözlem
Çocuk hastada anamnez ve fizik
muayene
Klinikte gözlem
Evre 4 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Sindirim ve endokrin sistemi
hastalıklarında anamnez ve fizik
muayene
SH lab.da beceri eğitimi +
klinikte gözlem
Çocuklarda sindirim ve endokrin
sistemi hastalıklarında anamnez ve fizik
muayene
Klinikte gözlem
Evre 4 Blok 3: Sinir, Duyu, Hareket ve Davranış
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Kas-iskelet ve sinir sistemi ve deri, KBB,
göz hastalıklarında anamnez ve fizik
muayene
SH lab.da beceri eğitimi +
klinikte gözlem
Çocuklarda kas-iskelet ve sinir sistemi
hastalıklarında anamnez ve fizik
muayene
Klinikte gözlem
86
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 4 Blok 4: Hayatın Evreleri
Becerinin Adı
Eğitim Yöntemi
Yaşlı hastalarda, gebelerde anamnez ve
fizik muayene
Klinikte gözlem
Yenidoğan ve ergenlerde anamnez ve
fizik muayene
Klinikte gözlem
Vajinal Muayene
Beceri eğitimi
Meme muayenesi
Beceri eğitimi
Testis ve Prostat Muayenesi
Beceri eğitimi
Aile planlamasında danışmanlık
TSA uygulama
Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru (TSA):
Tıp eğitiminin temel amaçlarından biri, sağlık ve hastalık
kavramlarına bütüncül bakabilen, sağlığı etkileyen
bireysel ve toplumsal etmenleri algılayabilen, içinde
çalışacağı toplumun gerçeklerinin farkında olan hekimler
yetiştirmektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu
amacı gerçekleştirmek için 2003 yılından bu yana Toplum
Odaklı Tıp Eğitimi yaklaşımı uygulanmaktadır.
Toplum odaklı tıp eğitimi yaklaşımının amacı birinci,
ikinci ve üçüncü basamakta toplumun sağlık sorunlarına
etkin biçimde müdahale edebilen hekimler yetiştirerek,
toplumun
gereksinimlerine
karşılık
verebilmesini
sağlamaktır.
Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridorunda eğitim
programındaki evre ve blok temalarıyla ilgili halk
sağlığı yaklaşımları birinci sınıftan, mezuniyete kadar
yatay ve dikey olarak entegre biçimde yer almakta ve
mezunlarımızın toplumun sağlık sorunlarına bütünlükçü
bir bakış açısı kazanmaları sağlanmaktadır.
TSA dikey koridorunda teorik dersler uygulamalarla
pekiştirilmektedir.
87
Küçük Grup Çalışmaları: Uygulamalarda daha çok
katılımı sağlamak, öğrencilerin fikirlerini rahatça
paylaşılabildiği bir ortam yaratmak, takım çalışmasını
geliştirmek amacıyla grup çalışmaları yapılmaktadır.
1. Film gösterimi: Eğitim programının ilk üç yılında
mesleksel tutum geliştirmek amaçlı kullanılan
film gösterimi sonrasında grup tartışmaları ve
uygulamalar yapılmaktadır.
2. Gezi: Gözlem yapmayı geliştirmek, öğrencilerin
kendi deneyimlerini yaratmalarını ve gerçek
yaşamla karşılaşmalarını sağlamak için geziler
yapılmaktadır. Fabrika, belediye, sağlık müdürlüğü,
laboratuvar gibi kurumlara yapılan bu gezilerde
öğrencilerin sağlık hizmeti ve sağlık risklerini yerinde
gözlemesi ve değerlendirmesi sağlanmaktadır.
Bloklara göre TSA Eğitim Programı Uygulamaları aşağıda
verilmiştir.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş
Bilim adamı yaşamı ve yorumlanması
Kitap eleştirisi
Poliklinik hastası görüşmesi
Yerinde gözlem
Bireyin sağlığını etkileyen etmenler
Grup tartışması
Okul sağlığı uygulamaları
Flim ve tartışma
Bir ülkenin sağlık durumu nasıl
değerlendirilir?
DSÖ/UNICEF verilerinin yorumlanması
Grup tartışması
Birinci basamak sağlık kurumu tanıtım
Flim ve tartışma
Sağlık hizmeti toplum sağlığını nasıl
etkiler?
Chadwick raporu tartışması
Olgu tartışması
Evre 2 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım
Konu
Eğitim Tekniği
Sigarayı bıraktırma programı
Tanıtımı
Kızılay Kan Merkezi
Tanıtımı
Sağlıklı yaşam tarzı ve risk faktörlerinin
değerlendirilmesi
Olgu Çalışması
Hastane Laboratuvar Ziyareti
Yerinde Gözlem
Çevre sağlığı uygulama
Belgesel Film ve
Tartışma
Evre 2 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Konu
Eğitim Tekniği
Beslenme şeması düzenleme
Olgu Çalışması
Nedensellik ağı / bağımlı-bağımsız
değişken
Grup Tartışması
Beslenmenin değerlendirilmesi
Grup Tartışması
Su ve gıda kaynaklı salgın “Besin
zehirlenmesi”
Belgesel Film ve
Tartışma
Suyun öyküsü
Belgesel Film ve
Tartışma
Suda klor ölçümü
Laboratuvar Uygulama
89
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Evre 2 Blok 3: Hareket ve Sinir Sistemi
Konu
Eğitim Tekniği
Hastane öncesi taşıma ilkeleri
Uygulama
Ergonomi
Uygulama
Evre 2 Blok 4: Hayatın evreleri
Konu
Eğitim Tekniği
Üreme sağlığı, üreme hakkı
Grup Tartışması
Gebe ve bebek izlemi
Evde gebe/bebek izlem
film ve tartışma
Evre 3 Blok 1: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş
Konu
Eğitim Tekniği
Eleştirel makale okuma: tanımlayıcı ve
kesitsel
Olgu Tartışması
Eleştirel makale okuma:olgu kontrol ve
kohort
Olgu Tartışması
Türkiye’de bulaşıcı hastalık verileri
Grup Çalışması
Evre 4 Blok 1: Solunum, Dolaşım, Kan-Lenfoid ve Boşaltım
Konu
Eğitim Tekniği
Temel Afet Bilinci Eğitimi
Tanıtım
Evre 4 Blok 2: Sindirim ve Metabolizma
Konu
Eğitim Tekniği
Ağız Diş Sağlığı
Grup tartışması
Sağlık Sistemleri
Olgu tartışması
Evre 4 Blok 3: Sinir, Duyu, Hareket ve Davranış
Konu
Eğitim Tekniği
İşyeri gezisi
Yerinde gözlem
Evre 4 Blok 4: Hayatın Evreleri
Konu
Eğitim Tekniği
Aile planlaması danışmanlığı
Grup çalışması
90
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Mesleksel Yabancı Dil Eğitim Programı
Fakültemizin mezuniyet hedeflerine uygun olarak;
doğru bilgiye ulaşma, değerlendirme, bilimsel literatürü
inceleyebilme ve takip etme becerisinin sağlamak üzere,
eğitim programı içinde temel ve mesleksel yabancı dil
dersleri bulunmaktadır.
Eğitim yılının başında yapılan düzey belirleme sınavı
sonucuna göre öğrenciler; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf
düzeyi olarak belirlenir.
Sınav, eğitim ve değerlendirme Yabancı Diller Yüksek
Okulu ile işbirliği halinde yürütülür.
Birinci Düzey: Zorunlu yabancı dil dersi (temel). Birinci
yılda haftada dört saat alınır.
İkinci Düzey: Mesleksel yabancı dile hazırlık. İkinci
yılda tüm öğrenciler alır. Üçüncü Düzey: Mesleksel yabancı dil. Üçüncü sınıfta
tüm öğrenciler alır.
Mesleksel yabancı dil dersleri Tıp eğitim programına
entegre şekilde, 25-30 kişilik öğrenci grupları ile
uygulanır.
Diğer beceri uygulamaları gibi, bloktan başarılı olabilmek
için devam ve başarı zorunluğu vardır.
İkinci ve üçüncü sınıftaki mesleksel yabancı dil
derslerinin not olarak değerlendirilmesi.
Her blok içinde blok uygulama notu (BUN) kapsamında
hesaplanır. Diğer uygulamalarda olduğu gibi geçme notu
60’dır.
91
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Düzey belirleme sınavında; üçüncü düzeyde belirlenen
öğrencilerin bu sınavda aldıkları not, ikinci sınıfta her
blok uygulama notu (BUN) içinde değerlendirilir.
Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)
Çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek
eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları
alanlarda derinlemesine çalışma olanağı veren, sosyal
sorumluluk bilincini ve duygusunu geliştiren, iletişim,
zaman yönetimi, hekimlik yaklaşımında sürekli
sorgulayan bir bakış açısı kazandıran, farklı ilgi alanlarına
yönelme ve kariyer seçimi için hedeflediği alanı yakından
tanıma olanağı veren bir eğitsel etkinliktir. Öğrencilerin
yazılı ve sözlü sunum yapma gibi becerileri kullanmasına
ve geliştirmesine fırsat verir.
Tüm eğitim sürecine yayılan ÖÇM uygulamalarının her
öğrenci tarafından belirli sayıda alınması ve belirli bir
dönemin sonunda başarı ile bitirilmesi gereklidir
ÖÇM Uygulama Alanları
ÖÇM’ler eğitim programı ile ilişkisine göre üç alt başlıkta
sınıflanmaktadır:
1. Çekirdek eğitim programını içeren konulardaki ÖÇM
uygulamaları (lokomotor sistem içinde diz eklemi,
biyokimyasal testlerin yapılması gibi)
2. Çekirdek eğitim programında yer almayan konulardaki
ÖÇM uygulamaları (tıp tarihi, sağlık politikaları, kanorgan bağışı kampanyaları, kanser-otizm-AIDS vb
özel hastalık ve hasta gruplarına yönelik çalışmalar,
bilgi teknolojileri, tıp ve matematik gibi)
92
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
3. Tıpla ilgili olmayan konulardaki ÖÇM uygulamaları
(yabancı dil, sosyal sorumluluk projeleri gibi)
ÖÇM Uygulama Tipleri :
a. Yapılandırılmış Literatür Tarama; öğrenci bir
alandaki literatürden derleme yapar
b. Laboratuvar Çalışması; öğrenci bir laboratuvar
çalışması yapar
c. Yorumlayıcı Çalışma; öğrenciden bir veri setini
değerlendirip analiz ve yorumlayabilmesi beklenir
d. İzlem Temeline Dayalı Çalışma; öğrencinin ilgi konu
üzerine bir izlem çalışması yapması ve verilerini
değerlendirebilmesi beklenir
e. Klinik ve/veya Laboratuar Uygulamaları, hastalarla
ya da laboratuar ortamında derinlemesine çalışma
fırsatı verir. Literatür tarama ve klinik kayıtları
tarama gibi araştırma faaliyetlerini de içerebilir
f. Tıp Dışı Konular; ÖÇM tıp dışı alanlarda da
hazırlanabilir. Bilişim, yönetim, sinema, sanatsal
alanlar gibi konularda yürütülür.
EÜTF’de ÖÇM uygulamaları için, öğrencilere ve
öğretim üyelerine eğitim programı içinde sekiz hafta
boyunca Çarşamba öğleden sonra (4 saat) veya blok
uygulamalarda beş iş gününü (günde 8 saat) kaplayan
farklı zaman seçenekleri sunulmuştur. Öğretim üyesi
öğrencileri değerlendirirken ÖÇM’de belirtilen görev ve
sorumlulukları yerine getirme, görsel ve sözel sunum
yapma, rapor hazırlama, çalışma/uygulama becerisi,
devamlılık, ÖÇM’ye özel diğer değerlendirmeler gibi
93
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
kriterleri göz önünde bulundurur. Öğrenciler ikinci ve
üçüncü yıllarda, yılda en az sekiz olmak üzere toplam
16 kredi alacak şekilde ÖÇM uygulamalarına katılırlar.
Üçüncü yılda 16 kredilik ÖÇM uygulamasını başarı
ile tamamlayamayan öğrenci dördüncü yıla geçemez.
Başarısızlık durumunda bütünleme ya da telafi ÖÇM
uygulaması yapılmaz.
94
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
95
Araştırma Eğitimi Programı (AEP)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin; araştırma-eğitim ve
hizmet yükümlülüklerine eşit önem verilmesi gerektiği
bilinci ile geliştirdiği özgün bir modeldir. Öğrencilik
döneminde bilimsel çalışma bilgi ve becerilerini geliştirmek
isteyen öğrencileri desteklemek üzere, epidemiyolojik,
klinik ve laboratuvar araştırmalar konusunda bilgi,
beceri ve deneyim kazandırmayı hedefleyen dikey bir
programdır.
Öğrencilerin gönüllü olarak katılabildikleri, bilimsel
düşünce, tutum, davranış ve bilgilerini pekiştirmek ve
kendilerine araştırma becerileri kazandırmak üzere, Tıp
Fakültesi eğitim programına ek olarak uygulanır.
Araştırma Eğitimi Programının Amacı:
1. Ege Tıp Fakültesi mezuniyet hedefleri arasında
bulunan nitelikleri/yetkinlikleri pekiştirmek; Eleştirel
96
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
düşünebilme, sorgulayıcı, yapıcı ve bilimsel açıdan
kuşkucu olma,
• Kendi çalışmalarını ve yaklaşımlarını eleştirel bir
şekilde değerlendirebilme,
• Tıbbi etik konusunda bilgili olma, etik değerleri
özümseme ve meslek yaşamında etik kurallar içinde
davranma,
• Kanıta dayalı tıp kavramını özümseme, hekimlik
mesleğinde kanıta dayalı tıp ilkelerini uygulama,
literatür bilgilerini eleştirel olarak değerlendirebilme
ve kullanabilme,
• Bilimsel araştırma ve bilimsel etik ilkelerini bilerek
toplum sağlığını ilgilendiren konularda araştırma
yapabilme, bilgi üretebilme, bu bilgileri kullanma ve
meslektaşlarının kullanımına sunma.
2. Yerel ya da evrensel ölçekte sağlık sorunlarının
farkına varıp, soru ortaya atabilen, çözülmesine katkı
sağlamak üzere biyotıp, klinik ve alan araştırması
şeklinde bir araştırmayı planlayıp, başından sonuna
yürütebilen, sonuçlarını yorumlayıp tartışabilen,
sunabilen ve yayın haline getirebilen hekimler
yetiştirmek.
Bu programa katılan öğrenciler, mevcut Tıp Fakültesi
eğitim programındaki tüm ders ve uygulamalara ek
olarak AEP çerçevesindeki eğitim modüllerine katılırlar.
Öğrenciler programa birinci yılın sonunda başvururlar.
Programa kabulde; öğrencinin araştırma yapmaya
duyduğu istek ve heves, akademik başarısı, önceki
araştırma ve sosyal faaliyetleri ve sözlü görüşme esas
alınır. Araştırma Eğitimi Programını bitiren öğrenciye
sertifika verilir.
97
ltesi
ü
k
a
F
esi Tıp
2010
iversit
Ege Ün
Erasmus Hayat Boyu Öğrenme Programı
Ege Üniversitesi Erasmus Hayat Boyu Öğrenme
programına 2003-2004 yılında katılmıştır. Erasmus
Programı’na uyuma yönelik yerel kredilerin AKTS
kredisine çevrimi Ege Üniversitesinin web sitesinde
yayınlanmıştır. Fakültemiz, AKTS kredileri ile 2005-2006
eğitim döneminden beri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
Tıp Fakültelerine öğrenci göndermekte ve öğrenci kabul
etmektedir.
Programa ilişkin ayrıntılı bilgiler Erasmus Komisyonu
tarafından hazırlanmış olan Ege Tıp Fakültesi Erasmus
Kitapçığı’nda soru-cevap şeklinde açıklanmaktadır.
98
Sınav ve Değerlendirmeler
Tıp Fakültesi’nde mutlak değerlendirme not sistemi
uygulanmaktadır. Eğitimin ilk üç yılında öğrencilerin
bilgi ve becerilerini güncel ve çoklu yöntemlerle
değerlendirecek biçimde kurgulanmıştır.
Kullanılan Çeşitli Değerlendirme ve Sınama
Yöntemleri
• Blok Ara Sınavı (BAS)
• Blok Yazılı Sınavı (BYS)
• Yapılandırılmış Pratik (Uygulama) Sınavı
• Yapılandırılmış Beceri Sınavı
• Simüle/Standardize Hasta Sınavı
99
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
• Portfolyo (Gelişim Dosyası)
• Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Değerlendirmeleri
• Gelişim Sınavı (GS)
Uygulanan yazılı sınavların tümünün soru ve yanıtları
öğrencilerle paylaşılmaktadır. Sınav soruları ve sınav
sonuçlarına itiraz için öğrencilere yasal bir süre
tanınmaktadır.
EÜTF SoruBank® Uygulaması: Fakültemizde 20102011 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren özellikle ilk
üç yıl çoktan seçmeli sınavlar ve gelişim sınavlarında
SoruBank uygulamasına geçilmiştir. SoruBank, yazılı
sınavlar aracılığı ile yapılan ölçme-değerlendirme
etkinliklerinin yararlılığını artırmak, öğretim üyelerinin
soru ve sınavlara yönelik işlerini kolaylaştırmak amacıyla
geliştirilen bir yazılımdır.
Öğrenci Bilgi Sistemi: Fakültemizde 2012 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerin sınav soru kitapçığını,
yanıtlarını ve kendi cevap kağıdını görebileceği, notlarını
ve notların oranlarının hesaplanması ile blok ve yıl sonu
başarı durumunu görebileceği, ÖÇM uygulamalarını seçebileceği, eğitim programına dair geribildirim verebileceği bir sistem kurulmuştur. Öğrencilerimiz için Öğrenci
Bilgi Sistemi gönderilen duyurular resmi duyuru niteliği
taşımaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin modülü günlük takipleri ve sistem güvenliği için şifrelerini paylaşmamaları önemlidir. Öğrenci Bilgi Sistemi Modülü’ne
http://www.ogrenci.med.ege.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
100
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Ege Üniversitesi Entegre Eğitim Öğretim Yönergesi:
Fakültemizde uygulanan eğitim programının yasal
çerçevesini oluşturan yönergemiz yenilenmiş ve 20132014 eğitim öğretim döneminin başından itibaren tüm
öğrencilerimizi kapsayacak biçimde uygulanmaya
başlanmıştır. Öğrencilerimizin özellikle sınav ve
değerlendirmeler ile ilgili uygulamlar konusunda
yönergeyi okumaları ve hakim olmaları önemlidir.
Yönergemiz birinci sınıf eğitimin başında öğrencilerimize
basılı olarak verilmekte, tıp fakültesi dekanlık (www.
med.ege.edu.tr) ve Öğrenci Bilgi Sistemi web sitelerinde
de elektronik olarak yer almaktadır.
* Sınav ve Değerdirmeler için ayrıntılı
bilgi “Entegre Eğitim-Öğretim
Yönerge”sinde bulunmaktadır.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BLOK ARA
SINAVLARINDA (BAS) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
1.Öğrenciler sınav başlama saatinden 15 dakika önce
güvenlik kontrolünden geçip sınava girecekleri salonun
önünde bulunmalı ve önceden belirlenen oturma düzenine
uygun olarak yerlerine oturmalıdır.
2.Öğrenciler sınav salonuna kimlik belgesi, kurşun kalem
ve silgi dışında, bilgi depolama, işleme, iletme işlevi olan
(cep telefonu, ipad, tablet pc, telsiz, bluetooth, hesap
makinası vb.) cihazlar ile giremezler. Öğrencilerin yanında
bulunan çanta, kitap, ders notu gibi diğer eşyalar sınav
salonuna alınmayacaktır. Bu tip cihazları ve dokümanları
sınav salonuna sokmak kopya çekmeye teşebbüs olarak
nitelendirilecektir. Kopya çeken veya çekme teşebbüsünde
bulunan öğrenci için tutanak tutulacak ve ilgili mevzuata
göre işlem yapılacaktır.
3.Önceden bildirilen sınav başlama saati dikkate alınarak,
sınav başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde sınav
salonuna gelenlerin sınava girmesine izin verilir. Daha
sonra gelen öğrenci(ler) sınava alınmaz.
4.Öğrenciler sınav sırasında kimlik kartı bulundurmak
ve kimlik kontrolü sırasında imza atarken görevliye
göstermek zorundadır.
102
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
5.Öğrenciler sınav esnasında dağıtılan sınav kâğıdına
adını, soyadını ve öğrenci numarasını yazmak
zorundadır.
6.Öğrenciler sınav süresince sınav salonundan ayrılamazlar.
Sınavını bitiren öğrenciler, sınavın bitimini ve görevlilerin
sınav kâğıtlarını toplama işlemini tamamlamasını
beklemelidir.
7.Sınav sırasında sorularla ilgili yazılı ve sözlü olarak soru
sormak, öneri ve itirazda bulunmak yasaktır. Sorularla
ilgili itirazlar sınav bittikten sonra Öğrenci İşleri Bürosu’na
gerekçesi belirtilerek yazılı olarak iletilir.
8.Sınav sırasında; diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. şeyler
alıp vermek, konuşmak ve sınav düzenini bozacak
davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.
9.Sınav sırasında salon başkanı veya gözlemciler eşliğinde
dahi salon dışına çıkılamaz. Salon dışına çıkan öğrenci
tekrar içeri alınmaz.
10.Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınav salonundan
çıkaramazlar. Sınav kitapçıkları sınav sonrasında
Öğrenci İşleri Bürosu tarafından cevapları ile birlikte ilan
edilecektir. 103
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BLOK SONU YAZILI SINAVLARINDA (BYS)
ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1.Öğrenciler sınav başlama saatinden 15 dakika önce
güvenlik kontrolünden geçip sınava girecekleri salonun
önünde bulunmalı ve önceden belirlenen oturma
düzenine uygun olarak yerlerine oturmalıdır.
2.Öğrenciler sınav salonuna kimlik belgesi, kurşun
kalem ve silgi dışında, bilgi depolama, işleme,
iletme işlevi olan (cep telefonu, ipad, tablet pc, telsiz,
bluetooth, hesap makinası vb.) cihazlar ile giremezler.
Öğrencilerin yanında bulunan çanta, kitap, ders notu
gibi diğer eşyalar sınav salonuna alınmayacaktır. Bu
tip cihazları ve dökümanları sınav salonuna sokmak
kopya çekmeye teşebbüs olarak nitelendirilecektir.
Kopya çeken veya çekme teşebbüsünde bulunan
öğrenci için tutanak tutulacak ve ilgili mevzuata göre
işlem yapılacaktır.
3.Önceden bildirilen sınav başlama saati dikkate
alınarak, sınav başlama saatinden itibaren 15 dakika
içinde sınav salonuna gelenlerin sınava girmesine izin
verilir. Daha sonra gelen öğrenci(ler) sınava alınmaz.
4.Öğrenciler sınav sırasında kimlik kartı bulundurmak
ve kimlik kontrolü sırasında imza atarken görevliye
göstermek zorundadır.
5.Soru kitapçık türü önceden oturma düzeninde
belirlenen ile aynı olmalıdır. Öğrenciler, kimlik
104
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
bilgilerinin ve soru kitapçık türünün sınav
kâğıdına doğru olarak işaretlenip işaretlenmediğinin
kontrolünden sorumludur.
6.Öğrenciler sınavın ilk 75 ve son 15 dakikasında sınav
salonundan ayrılamazlar. Sınavın son 15 dakikasında
halen salonda bulunan öğrenciler, sınavın bitimini
ve görevlilerin sınav kâğıtlarını toplama işlemini
tamamlamasını beklemelidir.
7.Sınav sırasında sorularla ilgili yazılı ve sözlü olarak soru
sormak, öneri ve itirazda bulunmak yasaktır. Sorularla
ilgili itirazlar sınav bittikten sonra Öğrenci İşleri
Bürosu’na gerekçesi belirtilerek yazılı olarak iletilir.
8.Sınav sırasında; diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. şeyler
alıp vermek, konuşmak ve sınav düzenini bozacak
davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.
9.Sınav sırasında salon başkanı veya gözlemciler eşliğinde
dahi salon dışına çıkılamaz. Salon dışına çıkan öğrenci
tekrar içeri alınmaz.
10.Sınavını tamamlayıp sınav salonundan çıkmak isteyen
öğrencilerin sınav kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon
başkanı tarafından kontrol edildikten sonra çıkmasına
izin verilir.
11.Sınav sonunda soru kitapçıkları eksiksiz olarak sınav
salonunda bırakılmalıdır. Soru kitapçıkları sınav
sonrasında Öğrenci İşleri Bürosu tarafından cevap
anahtarı ile birlikte ilan edilecektir. 105
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
6. PROGRAM DEĞERLENDİRME
Eğitim programının amaçları ve uygulama sürecinin
incelenmesi, amaçlara ulaşma düzeyinin, evreler
ve bloklar arasındaki yatay ve dikey entegrasyonun
değerlendirilmesi, olumlu yönler ve sorunların saptanması,
gerektiğinde çözüm önerileri geliştirilmesi için program
değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Program
Değerlendirme Komisyonunun (PDK) koordinasyonunda
yürütülen çalışmalarda büyük ölçüde öğrenci ve öğretim
üyelerinin geri bildirimleri ve öğrenci başarısı verileri
kullanılır. PDK, Eğitim Komisyonu ve eğitimle ilgili diğer
komisyonların değerlendirme çalışmaları öğrenciler ve
öğretim üyeleri ile paylaşılmaktadır.
Öğrenci Geribildirimleri, Eğitimin değerlendirilmesi
sürecinde en önemli veri kaynaklarından birini
oluşturmaktadır. İlk üç yılın blok değerlendirme
anketlerinde her bir blok; blok hakkında bilgilenme,
kuramsal ve uygulamalı dersler, bu derslerin birbirini
tamamlayıcılığı, eğitim süresi, kuramsal ve uygulamalı
sınavlar, eğitimin niteliği, kişisel gelişim ve motivasyon
üzerine etkisi gibi konular aşağıdaki ölçeğe göre verilen
yanıtlar dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
Her sınıf için yılda iki kez “Dekan’la Sohbet” adı
altında ders programında yer verilmiş toplantılarda
öğrenciler doğrudan, rahatça sorunlarını yöneticilere
iletebilmektedirler. Öğrencilerimiz eğitim programı ile ilgili geribildirimlerini
Öğrenci Bilgi Sistemi vasıtası ile iletirler. Modüle
girilen geribildirimler düzenli olarak değerlendirilir ve
Blok Yürütme Kurulları ile paylaşılır, dekanla sohbet
derslerinde öğrencilere ilgili konularda bilgi aktarılır.
106
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Öğretim Üyesi Geribildirimleri: Her blok sonunda
bloğun ve eğitim programının değerlendirilmesi amacıyla
dersi olan öğretim üyelerine anket dağıtılır.
7. EĞİTİM ORTAMLARI
Kuramsal Derslerin Yapıldığı Amfiler: Öğrenim Kaynakları Merkezi’nde birinci sınıflar Hipokrat amfisinde
eğitim almaktadır.
İkinci ve üçüncü sınıf dersleri kütüphanenin de bulunduğu derslikler ve laboratuvarlar binasındaki Necati AKGÜN amfisinde (A Amfisi) ve Hakkı BİLGEHAN amfisinde (B Amfisi) yapılmaktadır. Bu binada bulunan C ve D
amfileri staj derslerinde kullanılmaktadır. Staj derslerinde hastane içindeki 2 ve 3 No’lu amfiler ve kliniklerdeki
derslikler kullanılmaktadır.
Laboratuvarlar: Derslikler Binasında yer alan İsmail
Ulutaş Mikroskobi Salonu ve iki adet Multi-disipliner
laboratuvarlarda toplam 297 mikroskop bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda biyogüvenlik koşulları sağlanmıştır.
Mesleksel Beceri Laboratuvarı: İki büyük salon,
dokuz eğitim odası, bir eğitim malzemeleri deposu ve
eğitim filmleri çekimi yapmaya uygun bir karanlık oda
bulunmaktadır.
Kadavra Salonu: Anatomi Anabilim Dalı’nda bulunan
üç kadavra salonu 3 x 125 öğrenci kapasitelidir. Her
uygulamada 10–15 kadavra ya da organ öğrenci eğitimine
sunulmaktadır.
Simüle Hasta Laboratuvarı: Poliklinik odası şeklinde
tasarlanmış ses ve görüntü kayıtları alınabilen beş
eğitim odası ve bir kumanda-koordinasyon merkezi
bulunmaktadır.
107
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Kütüphaneler:
Merkez Kütüphanesi; Üniversite kampus alanı
içindedir, 750 m2 kapalı alanı olan Basımevi atölyesi ve
Arşiv İstatistik Yayınlar Hizmet Biriminden oluşmaktadır.
Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, yaklaşık olarak
140.000 cilt kitap, 43.000 elektronik kitap ve yıllık 450
basılı ve 40.000 elektronik derginin yanında 40 adet
veri tabanı ve 600 internet erişim noktası ve kablosuz erişimi ile aynı anda 1.500 kişiye hizmet verebilmektedir.
Üniversitemizin öğretim elemanları ve öğrencileri,
kütüphanemizin elektronik bilgi kaynaklarına evlerinden
de erişim sağlayabilmekte ve literatür tarayabilmektedirler
(http://kutuphane.ege.edu.tr/).
108
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Tıp Fakültesi Kütüphanesi; (Hastane alanı içinde)
1.200 m² kullanım alanı, yaklaşık 500 kişilik oturma
kapasitesi, koleksiyonu ve elektronik güvenlik sistemi,
20 adet internet bağlantılı bilgisayar bulunan bilgisayar
salonu ve kablosuz ağ bağlantısı ile haftada 102 saat
kesintisiz hizmet vermektedir.
Öğrenim Kaynakları Merkezi (ÖKM)
Öğrencilerin bağımsız çalışma saatlerinde kendi kendine
öğrenmelerini teşvik etmek, mesleksel uygulamaları
tekrar denemelerini, yıl sonu ve staj blokları sonundaki
uygulama sınavlarına hazırlanmalarını ve bilgisayar,
video ve modeller gibi kaynaklara güçlük çekmeden
ulaşmalarını sağlamak amacıyla ÖKM inşa edilmiş ve
donatılmaktadır. Hafta içi her gün 08.00-20.30 saatleri
arasında açık olması planlanan ÖKM, öğrencilerin
randevu
alarak
kullanabilecekleri,
fakültedeki
uygulamalı eğitim araç, gereç, kaynak ve materyallerinin
aynısı en az iki setin bulunduğu Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı koordinasyonunda çalıştırılacak bir merkezdir.
Öğrenim kaynakları merkezinde internet bağlantılı
bilgisayarlar, akıllı tahtalar, CD ROM’lar, video bantlar,
slaytlar, mankenler, posterler, mikroskoplar, örnek
birinci basamak kurumu laboratuvarı ve Mikrobiyoloji,
Parazitoloji, Histoloji ve Patoloji preparatlarının
bulunması planlanmıştır.
Merkezde; bir yönetim ofisi, bir depo, beş küçük grup
odası bulunmaktadır. Küçük grup odalarından biri
laboratuvar, ikisi mesleksel beceri eğitimleri ve ikisi çok
amaçlı kullanım için tasarlanan salonlar bulunmaktadır.
109
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
8. SOSYAL OLANAKLAR
Spor ve Kültür Alanları: Ege Üniversitesi Öğrencinin El
Kitabında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Yemekhane: Öğrenciler yemeklerini hastane alanı
içindeki (Çocuk Hastanesi yanındaki binada) 2 no’lu
yemekhanede yemektedirler. Kayıt sırasında alacakları
kartlarına yemek fişlerini kaydetmeleri gerekmektedir.
Kantin: Derslikler binasında 2014 yılında iki adet kantin
yapılmış ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Güvenlik: Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ikisi merkez ofis
olmak üzere toplam 41 adet güvenlik noktası ile 7 gün
24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Tıp Fakültesi
Hastanesinin ve çevresinin güvenlik hizmetleri dört
grup halinde, 24 saat sistemine göre çalışan 65 kişi ve
toplamda 160 kişi ile sağlanmaktadır.
111
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
9. EĞİTİM İLE İLGİLİ BÜROLAR
Öğrenci İşleri Bürosu
Öğrenci
gruplarının
oluşturulması,
öğrencilere
duyuruların yapılması, eğitim ve sınav programlarının
iletilmesinden sorumludur. Öğrenci İşleri Bürosu her sınıf
için sorumlu bir görevli vardır. Öğrencilerimiz, Öğrenci
İşleri Bürosuna yaptıkları başvurularını hazır formlar
yoluyla yazılı olarak yaparlar. Ayrıca bir görevli de özel
çalışma modüllerinin organizasyonundan sorumludur.
Ders Araçları Bürosu
Amfiler, derslikler ve laboratuvarlar ve Tören Şölen
Alanı’nın kullanımı ile buralarda bulunan eğitsel
araçların düzeninden sorumludur. Derslikler binasında
bulunmaktadır.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
10. EGE TIP ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI (ETÖT)
Öğrenci toplulukları, Ege Tıp Öğrenci Toplulukları
Komisyonu (ETÖT) tarafından yönetilmektedir. Ege Tıp
Öğrenci Topluluklarında sadece öğrenciler yer almakta,
her yıl ekim ayında öğrenci toplulukları tüm üyelerinin
katılımıyla seçim yapmakta ve topluluk temsilcileri
arasından yönetim kurulunu ve başkanını seçmektedir.
ETÖT yönetim kurulu üyeleri ve öğrenci topluluklarında
danışmanlık yapan beş öğretim üyesinin yer aldığı
Öğrenci Toplulukları Komisyonu (ÖTK) aracılığıyla fakülte
ve üniversite yönetimi ile iletişimini sürdürmektedir.
ETÖT kendine ait bir binaya sahiptir. Ayrıca kültür,
eğlence ve spor aktiviteleri için; tören-şölen alanı, spor
alanları ve konferans salonlarını istedikleri zaman
kullanabilmektedirler.
113
115
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
11. EGE TIBBİYELİLER DERNEĞİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim
üyelerinin yoğun desteği ile 2000
yılında Ege Tıbbiyeliler Sosyal Destek
ve Yardım Derneği kurulmuştur.
Derneğin amacı, öğrencilere maddi
destek sağlamak, burs verilen
öğrencileri gönüllü danışman öğretim
üyesi ile destekleyerek karşılaştıkları
sorunlarla başa çıkabilmelerini kolaylaştırabilmek,
öğrenciler arası, öğrenci-öğretim üyesi arası dayanışma
ve beraberliğe katkıda bulunmaktır. 2011 yılında
isim değişikliği ile “Ege Tıbbiyeliler Derneği” olarak
faaliyetlerine devam etmektedir.
Öğrenim Destek Bursu başvuruları ders yılı başında
alınmakta, gerekli evraklar ve sözlü görüşmelerle yapılan
değerlendirmeler sonucunda en öncelikli gereksinimi olan
öğrencilerin çeşitli burs olanaklarından yararlanacak
şekilde sıralanması yapılmaktadır. Dönem başında
gereksinimi olmayıp sonradan sıkıntısı olan öğrenciler de
yıl içinde başvuru yaptıklarında değerlendirilmektedir.
Burs verilen her öğrenci için bir öğretim üyesi danışman
olarak belirlenmekte, öğrenciler karşılaştıkları sorunlarda
danışmanlarına kolayca ulaşabilmektedir. “Ege Tıbbiyeliler Derneği” bizzat burs vermenin
yanında, diğer sivil toplum örgütleri ve burs veren
kurum/kuruluşlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışarak
bu kurum/kuruluşlar tarafından burs verilecek
öğrencilerin seçiminde görev almakta, Tıp Fakültesi
öğrencilerinin diğer burslardan daha fazla oranda
yararlanabilmeleri için çalışmaktadır. Ege Tıbbiyeliler
Derneği, kurulduğu günden beri burs desteği yanı sıra,
116
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
kitap, giysi, steteskop vb yardımlarda bulunmakta,
sosyal / psikolojik destek sağlamakta, geziler, yarışmalar
ve sosyal programlar düzenleyerek öğrencilerin kişisel
gelişimlerine katkıda bulunurken Üniversite yaşamına
uyumlarını kolaylaştırmaktadır. “Ege Tıbbiyeliler Sosyal Dayanışma” Derneğimizin ismi “Ege Tıbbiyeliler
Derneği” olarak değiştirildi.
http://www.sdyd.org/
YARI ZAMANLI İŞ OLANAKLARI: Üniversitemiz
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
“Yüksek Öğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı
Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar”
doğrultusunda öğrencilere yarı zamanlı iş temin
edilmektedir. Bu öğrenciler Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Simüle Hasta Laboratuvarı’nda öğrenci asistanlığı, halk
oyunları ve modern dans eğitmenliği, kütüphane çalışanı
ve Acil Servis’de iletişim hizmetleri gibi görevlerde
çalışmaktadır.
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ
ENTEGRE EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNERGESİ
http://www.med.ege.edu.tr
adresinden temin edilebilir.
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ENTEGRE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1
(1)Bu Eğitim-Öğretim Yönergesinin amacı, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde verilen tıp eğitimi ve öğretimi ile ölçmedeğerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin Ege Üniversitesi
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde açıklanmayan konulara
ilişkin hükümleri düzenlemektir.
(2)Bu Eğitim-Öğretim Yönergesi, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde verilen tıp eğitimi ve öğretimi ile ölçmedeğerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.
DAYANAK
Madde 2
Bu Eğitim-Öğretim Yönergesi; 22 Ağustos 2011 Tarih ve
28033 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6(8). maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Programının temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler
118
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip, toplumun
sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap
verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, meslek yaşamı
boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve
becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek
yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
(1)Bu Eğitim-Öğretim Yönergesinde adı geçen eğitim dönemi
ve üniteleri aşağıda tanımlanmıştır.
a) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız
olarak yapılandırılmış tıp eğitimi dönemleridir.
b) Blok: Eğitim programının ilk üç yılında (Evre 1-4)
ağırlıklı olarak temel tıp bilimleri konularının işlendiği,
konu bütünlüğüne (temaya) göre gruplanan eğitim
ünitesidir.
c) Staj Bloğu: Eğitim programının 4. ve 5. yıllarında (Evre
5) ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik
mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların işlendiği
eğitim ünitesidir.
d) Özel Çalışma Modülü (ÖÇM): Eğitim programının 2. ve
3. yıllarında öğrencilerin ilgi duydukları mesleki, sosyal
ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak tıp ve tıp dışı
alanlarda, öğretim üyesi ile birebir çalışma olanağı
sağlayan uygulama ağırlıklı eğitim ünitesidir.
e) Klinik Rotasyon: Eğitim programının 4. ve 5.
yıllarındaki
staj
bloklarında,
anabilim
dalları
tarafından gerçekleştirilen klinikte eğitim dönemidir.
Staj bloklarında her bir klinik rotasyon bir birim olarak
değerlendirilir.
119
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
f)Tamamlama Stajı: Eğitim programının 4. ve
5. yıllarındaki staj bloklarında yer alan klinik
rotasyon(lar)dan başarısız olan öğrenciye yönelik olarak
ilgili klinik rotasyonun staj bloğu içindeki süresinin
yarısından az olmamak koşuluyla, yaz döneminde
bütünleme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir
sonraki eğitim-öğretim dönemi başlayıncaya kadar olan
süre içinde uygulanması ve tamamlanması gereken
eğitim dönemidir.
g) İntörn Hekimlik Dönemi: Eğitim programının 6. yılında
(Evre 6), farklı anabilim dalları tarafından zorunlu veya
seçmeli olarak yürütülen 12 aylık uygulamalı eğitim
dönemidir.
h) Dikey Koridor: Mezuniyet hedefleri doğrultusunda
yürütülen toplum sağlığı ve alan uygulamaları ile
mesleksel beceriler gibi yetkinlik başlıklarını kapsayan
kavramsal ve uygulamalı eğitim ünitesidir.
Madde 4
(1)Tıp Eğitimi programında kullanılan eğitim-öğretim
yöntemleri aşağıda verilmiştir.
a) Sınıf Dersi: Fakülte mezuniyet hedefleri ile bağlantılı
olarak öğretim üyeleri/görevlileri tarafından büyük
gruplara kavramsal bilgilerin aktarıldığı ve tartışıldığı
oturumlardır.
b) Entegre Oturum: Programda yer alan seçilmiş
konuların, farklı disiplinler tarafından olgu ya da
durum temelinde anlatıldığı oturumlardır.
c) Panel: Programda yer alan bir konunun birden fazla
120
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
öğretim üyesi/öğretim görevlisi tarafından büyük
gruplarda paylaşıldığı ve tartışıldığı oturumlardır.
d) Olgu Tartışması: Birden fazla öğretim üyesi/görevlisi
tarafından en az bir hasta örneği kullanılarak temel
ve klinik tıp bilimleri bilgilerinin kaynaştırılmasını
amaçlayan oturumlardır.
e) Öğrenci Sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle
bağlantılı olarak, öğrenci tarafından sunulan makale,
seminer, olgu, proje, poster vb. sunumların yer aldığı
oturumlardır.
f) Uygulamalı Eğitim: Eğitim birimleri kapsamında
yer alan teorik konular ile bağlantılı, bu konuların
anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta beceri
kazandırmaya yönelik oturumlardır. Laboratuvardemonstrasyon, beceri eğitimi, küçük grup oturumları,
çalıştaylar ve simüle hasta görüşmeleri gibi uygulamaları
kapsar.
g) Klinikte Eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti
sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı
uygulamalı eğitimlerdir.
h) Bağımsız Öğrenme ve Klinikte Bağımsız Öğrenme
(KBÖ): Öğrencinin, kendisine sağlanan eğitim araç-gereç
ve yöntemleriyle, kendi kendine öğrenme süreçlerini
devam ettirdiği, eğitim programı kapsamında yer alan
zaman dilimidir.
i) Simüle Hasta Görüşmesi: Öğrencinin mesleki
becerilerini geliştirmek için birebir ya da gruplar
halinde, simüle hasta laboratuvarında, hasta rolü
oynayan gönüllülerle hekim-hasta görüşmesi yaparak
121
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
anamnez, fizik muayene ve ayırıcı tanıyı öğrendiği
oturumdur.
j) Alan Çalışması: Öğrencinin eğitici eşliğinde bilgi,
görgü ve deneyimlerini arttırmak, yeni bilgi ve beceriler
edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek
amacıyla fakülte dışındaki ortamlarda geçirdiği, eğitim
programı kapsamında yer alan zaman dilimidir.
Madde 5
(1)Tıp eğitimi kapsamındaki bilgi hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığının belirlenmesi için aşağıdaki sınav ve
değerlendirme yöntemleri kullanılır:
a) Blok Ara Sınavı (BAS): Eğitim programının ilk üç
yılında bloklar içinde iki ya da üç hafta aralıklarla
yapılan, verilen eğitimin öğrenme hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığını yoklayarak öğrenmeyi pekiştirmeye
yönelik hazırlanan yazılı sınavdır.
b) Blok Yazılı Sınavı (BYS): Eğitim programının ilk üç
yılındaki bloklar sonunda, bloğun öğrenme hedeflerine
ulaşılıp ulaşılmadığını yoklamaya yönelik yapılan tek
doğru yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı
sınavdır.
c) Blok Başarı Düzeyi (BBD): Eğitim programının ilk üç
yılındaki bloklardan elde edilen BAS, Blok Uygulama
Notu ve BYS puanlarının, belirlenen ağırlıklarına göre
hesaplanan ve blok başarısı konusunda bilgi veren
ölçüttür.
d) Yıl Sonu Yazılı Sınavı (YSYS): Eğitim programının ilk üç
yılında, soru içeriği o eğitim-öğretim yılındaki blokların
teorik ders ağırlıklı oranlarına göre oluşturulan ve
122
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
e)
f)
g)
h)
i)
o sınıfa ait tüm bloklar ve BYS’ler bittikten sonra
yapılan, tek doğru yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan
oluşan yazılı sınavdır.
Yıl Sonu Bütünleme Sınavı (YSBS): Eğitim programının
ilk üç yılında, öğrencinin eğitim gördüğü yıla ait
BBD’lerinin ortalaması ve YSYS puanının birlikte
hesaplanmasıyla oluşan yıl sonu başarı düzeyinin 60
puanın altında olduğu durumda girdiği ve YSYS ile
benzer biçimde hazırlanan ve uygulanan yazılı sınavdır. Yıl Sonu Başarı Düzeyi (YSBD): Eğitimin ilk üç yılındaki
BBD’lerinin ortalaması ve YSYS (veya YSBS) puanının
önceden belirlenen ağırlıklarına göre hesaplanan ve
sınıf geçmede kriter olan ölçüttür.
Sınıf Geçme: Eğitimin ilk üç yılındaki bloklar eğitimöğretim takvimine yıllık temelde yerleştirilir ve
yürütülür. Öğrencinin başarısı, o eğitim-öğretim yılı
boyunca yürütülen blokların bir bütün olarak ele
alınması ile değerlendirilir. O eğitim-öğretim yılındaki
YSBD 60 puan ve üzerinde olan öğrenci sınıfını geçerek
bir sonraki eğitim-öğretim yılına devam etme hakkı
kazanır.
Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS): Eğitim programının 4. ve
5. yıllarındaki staj blokları sonunda, öğrencinin bloğun
öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını yoklamaya
yönelik tek doğru yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan
oluşan ve bütünlemesi olan yazılı sınavdır.
Staj Blok Başarı Düzeyi (SBBD): Eğitim programının 4.
ve 5. yıllarındaki staj bloklarından elde edilen Klinik
Rotasyon Notu Ortalaması, Danışman Notu ve SBYS
123
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
puanlarının, belirlenen ağırlıklarına göre hesaplanan
ve staj bloğunu geçmede kriter olan ölçüttür.
j) Gelişim Sınavı: Fakültenin mezuniyet hedeflerine
yönelik, öğrenciye hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda
zayıf olduğunu, izleyen dönemlerde neleri öğreneceğini,
kendisinden neler beklendiğini göstermeyi hedefleyen
ve tüm öğrencilerin katıldığı yazılı sınavdır.
Madde 6
(1)Eğitim programında yer alan uygulamalı eğitimler;
klinikte eğitim, toplum sağlığı ve alan uygulamalarının
bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin sınanması için Blok
Yürütme Kurulu, Staj Bloğu Yürütme Kurulu ve eğitimi
veren anabilim dalları ile öğretim üyelerinin/görevlilerinin
ortak sorumluluğunda, aşağıdaki sınav ve değerlendirme
yöntemleri kullanılır.
a) Yapılandırılmış Pratik Sınav/Yapılandırılmış Klinik
Sınav: Notlandırma ve başarı kriterleri önceden
belirlenmiş bir gözlem-ölçme aracı ile öğrencinin
sınav sırasında ya da sonrasındaki başarı düzeyinin
değerlendirildiği yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavdır.
b) Uygulamanın Doğrudan Gözlemi: Eğitimler sırasında
ya da sonunda değerlendirme alanları, notlandırma ve
başarı kriterleri önceden belirlenmiş bir matbu gözlemölçme aracı ile öğrencinin başarı düzeyinin belirlendiği
değerlendirmedir.
c) Mini Klinik Değerlendirme: Klinikte eğitim sırasında
öğrencinin
hasta
başındaki
yeterliklerinin,
değerlendirme alanları ve kriterleri önceden belirlenmiş
124
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
d)
e)
f)
g)
h)
bir matbu gözlem-ölçme aracı ile değerlendirildiği
işe dayalı bir değerlendirme yöntemidir.
Ödev ve Projeler: Öğrenciye bireysel ya da grup
olarak verilen, değerlendirme alanları ve notlandırma
kriterleri önceden belirlenmiş bir gözlem-ölçme
aracı ile öğrencinin sözlü ve yazılı başarı düzeyinin
değerlendirildiği sınama araçlarıdır.
Blok Uygulama Notu (BUN): Eğitim programının ilk üç
yılında ilgili blokta yer alan tüm uygulama, alan çalışması
ile klinikte eğitim, sınav ve değerlendirmelerinden elde
edilen nottur.
Gelişim Dosyası: Öğrencinin blok ya da staj bloklarındaki
performansını gösteren basılı ya da elektronik belge
ve kayıtların yer aldığı, puanlama kriterleri önceden
belirlenmiş koleksiyondur.
Klinik Rotasyon Notu (KRON): Eğitimin 4. ve 5.
yıllarındaki (Evre 5) staj bloklarında yer alan klinik
rotasyonların sınav ve değerlendirmelerinden elde
edilen nottur.
Staj Danışman Değerlendirmesi: Öğrencinin 4. ve 5.
sınıftaki staj bloklarındaki performansı ile gelişim
dosyasının niteliği gibi bileşenler dikkate alınarak staj
danışmanları tarafından yapılan değerlendirmedir.
Madde 7
(1)Tıp eğitimi programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde Dekanlık bünyesindeki aşağıdaki kurul ve komisyonlar görev alır. Kurul ve komisyon üyeleri
Dekan tarafından görevlendirilirler. Kurul ve komisyonlar,
125
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanmış çalışma
esasları çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine
getirirler.
a)Fakülte Eğitim Komisyonu: Eğitim-öğretimin düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Eğitim komisyonunun başkanlığını Dekan, başkan yardımcılığını eğitim-öğretimden sorumlu Dekan
Yardımcısı yürütür. Dekan, eğitim-öğretimden sorumlu
Dekan Yardımcısı, Temel Tıp Bilimleri Eğitim Koordinatörü, Cerrahi Tıp Bilimleri Eğitim Koordinatörü, Dahili Tıp Bilimleri Eğitim Koordinatörü, aşağıda belirtilen
kurul/komisyon başkanlarının yanı sıra, Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı eğitim komisyonunun daimi
üyesidirler. Fakülte Sekreteri Raportör olarak görev alır.
b) Eğitim Koordinatörlüğü: Eğitim programının planlanmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde dikey ve
yatay koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulmuş
idari yapıdır. Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve
Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatörü olmak üzere üç adet
koordinatör bulunmaktadır. Temel Tıp Bilimleri Koordinatörü başlıca, eğitim programının ilk üç yılı (Evre 1,
2, 3 ve 4), Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Koordinatörleri
ise başlıca, 4., 5. ve 6. yılı (Evre 5 ve 6) eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili koordinasyondan sorumludurlar. Eğitim
koordinatörleri tıp eğitiminin bütününün planlanması,
yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili koordinasyondan birlikte sorumludurlar.
126
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
c)Blok Yürütme Kurulu (BYK) ve Staj Bloğu Yürütme Kurulu (SBYK): Eğitim programı ile sınavların
hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden
sorumludurlar.
d) İntörn Hekimlik Komisyonu: İntörn hekimlik dönemi
eğitim programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler
geliştirilmesinden sorumludur.
e) Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) Komisyonu: Özel çalışma modüllerinin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
f) Gelişim Sınavı Komisyonu (GSK): Gelişim sınavlarının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve
değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
g) Araştırma Eğitimi Programı (AEP) Komisyonu: Eğitim programındaki araştırma eğitimi programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
h) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Tıp eğitimi programında yer alan sınavlar, değerlendirme etkinlikleri ve
uygulamaların değerlendirilmesi ve sonuçlara göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
i) Staj Danışmanlığı Komisyonu (SDK): Staj Blok eğitimleri sırasında, öğrenciye verilen staj danışmanlığı
sisteminin planlanması, organizasyonu, değerlendiril
127
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
mesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
j) Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana
Komisyonu:
Bologna süreci ve öğrenci değişimleri ile ilgili tüm
etkinlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi
ve
sonuçlara
göre
öneriler
geliştirilmesinden
sorumludur.
k) Öğrenci
Danışmanlık
Hizmetleri
Komisyonu:
Öğrenciyi eğitsel, bireysel ve sosyal gereksinimleri
çerçevesinde yönlendirir ve izler.
l) Yatay Geçiş Komisyonu: Kurum içi ve dışı yatay geçiş
başvurularını değerlendirmekten sorumludur.
m) Program Değerlendirme Komisyonu (PDK): Tıp
eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme
sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
n) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: Tıp eğitimi
programındaki uygulamalı eğitimlerin değerlendirilmesi
ve
değerlendirme
sonuçlarına
göre
öneriler
geliştirilmesinden sorumludur.
o) Toplum Sağlığı ve Alan Eğitimleri Komisyonu:
Tıp eğitimi programındaki toplum sağlığı ve
alan
eğitimlerinin
planlanması,
uygulanması,
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre
öneriler geliştirilmesinden sorumludur.
128
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Süresi ve Eğitim Programının Şekli ve
Uygulanması
ÖĞRENİM SÜRESİ
Madde 8
(1)Tıp fakültesinde öğrenim süresi, her biri bir eğitimöğretim yılını kapsayan altı sınıftan ibarettir.
EĞİTİM PROGRAMININ ŞEKLİ VE UYGULANMASI
Madde 9
(1)Eğitim programı, öğrencinin fakülte mezuniyet
hedeflerinde belirtilen yeterliklere ulaşmasını sağlayacak
şekilde planlanmış, entegre bir programdır.
(2)Eğitim programı şu evrelerden oluşur.
a. Evre 1: Tıbbi Bilimlere Giriş
b. Evre 2: Normal Yapı ve Fonksiyon
c. Evre 3: Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş
d. Evre 4: Sistem Patolojileri
e. Evre 5: Klinik Stajlar
f. Evre 6: İntörn Hekimlik
(3)ÖÇM ve seçmeli intörnlük stajı programlarını seçme,
katılım ve kabul şartları yetkili komisyonlar tarafından
hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan
uygulama esaslarına göre düzenlenir.
(4)Eğitim programına yeni bir eğitim-öğretim yönteminin
eklenmesi veya çıkarılması için ilgili kurul ya da komisyonun
önerisi, Fakülte Kurulunun onayı gereklidir.
129
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
(5) Eğitim programının ilk üç yılında sınıf geçme, 4. ve 5.
yıllarda staj bloğundan geçme, intörnlük döneminde ise
staj yeterliliği uygulanır.
(6)Tıp fakültesindeki entegre eğitim sistemi gereği, yürütülen
teorik dersler ve uygulamalı eğitimler bir bütün olarak ele
alınmakta ve uygulanmaktadır.
(7)Eğitim programına bir dersin zorunlu/seçmeli olarak
eklenmesinin, çıkarılmasının, güncellenmesinin veya
dersin eğitim dilinin belirlenmesinin senatoya önerilmesi
için Eğitim Komisyonu’nun önerisi ve Fakülte Kurulunun
onayı gereklidir.
(8)Mezunlara Yüksek Lisans Diploması verilir.
Madde 10
(1)Yıllık Program Kitabı, Eğitim Komisyonu’nun eşgüdümünde
ilgili kurul, komisyon ve anabilim dallarının katkısı ile
hazırlanır. Program kitabı kapsamında, Senato tarafından
onaylanmış akademik takvim, dersler ve diğer öğrenme
etkinlikleri ile sınav ve değerlendirmelerin yer ve zamanı,
nasıl yürütüleceği, bu faaliyetlerden kimlerin sorumlu
olduğu bilgileri yer alır.
(2)Yıllık program kitabında adı geçen öğretim üyeleri/
görevlileri ve yardımcıları; fakülte mezuniyet hedefleri, ilgili
evre ve blok/staj bloğu hedefleri doğrultusunda derslerinin
hedeflerini belirlemek, içeriğini oluşturmak, gerekli
sunum ve öğrenme kaynaklarını belirlemek-oluşturmak,
dersler ve öğrenme oturumlarını programdaki şekli ile
gerçekleştirmek, sınav ve değerlendirmelere dair soruları
zamanında hazırlayarak soru bankasına göndermek ve
ilgili
130
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
kurul/komisyonlara iletmek, sınavlarda gözetmenlikdeğerlendirme yapmaktan sorumludurlar.
(3)Öğretim
üyeleri/görevlileri
ve
yardımcılarının
bu
sorumlulukları; ilk 5 evrede ilgili BYK/SBYK onayı, intörn
hekimlik döneminde ise anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Dekanlığın onayı olmadan başka kişilere devredilemez.
Ders ve uygulamaların yeri, saati ve süresi değiştirilemez.
Zorunlu değişiklik yapılmasını gerektiren hallerde öğretim
üyesi tarafından ilgili BYK/SBYK başkanına yazılı başvuru
yapılmalı ve Dekanlık değişiklik hakkında BYK/SBYK
başkanı tarafından bilgilendirilmelidir.
(4)Öğretim üyesi/görevlisi ve yardımcılarının yukarıda
belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin
izlenmesinden Dekanlık ve Dekanlık adına yetkilendirilmiş
kurul ve komisyonlar sorumludur.
(5)Blok ve staj bloklarındaki eğitim ve öğretimle ilgili tüm
yazışma ve iletişimi, BYK/SBYK adına yürütme kurulu
başkanı Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosu aracılığı ile yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam ve Mazeret
Madde 11
(1)Öğrenci eğitim programının tümünde sınıf derslerinin
yüzde 70’ine, diğer tüm uygulama ve oturumların yüzde
80’ine katılmak zorundadır.
(2)Öğrenci BUN’u oluşturan uygulamalı eğitimlerin her birinin
yüzde 50’sine devam etmek zorundadır. Tek bir oturumda
tamamlanan uygulamalı eğitimlerde yüzde 50 devam şartı
aranmaz.
(3)(Değişiklik: Ege Üniversitesi Senatosu’nun 17.06.2014
131
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
tarih ve 20/6 sayılı kararı ile eklenmiştir)Ö ğ r e n c i n i n
devam durumunun hesaplanmasında, devamsız olduğu
ders sayısının toplam ders sayısına oranı dikkate alınır.
Bu oran sınıf dersleri için %30.01 ve üstü, uygulamalı
dersler için %20.01 ve üstü, BUN’u oluşturan uygulamalı
eğitimlerin her biri için %50.01 ve üstü ise öğrenci devamsız
sayılır.
(4)Uygulamalarda yüzde 80 devam şartını yerine getiremeyen
ve devamsızlığa neden olan mazereti fakülte yönetim
kurulunca kabul edilen öğrenci; o ünitenin sınavına
girebilmek için devam etmediği uygulamaları anabilim
dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte
telafi etmek zorundadır, telafi çalışmalarını yapmayan
öğrenci sınava alınmaz.
(5)Uygulamalarda devam durumu yüzde 80’in altında olan
öğrenci devamsız sayılır ve ilgili dönem-ünite sınavına
alınmaz, not oluşturulmaz. Öğrenci devamsız olduğu
dönem-üniteyi tekrarlar. Devamsızlık nedeniyle yazılı ve
uygulama sınavlarına alınmayan öğrencinin bütünleme
sınavı hakkı yoktur.
(6)Staj bloklarında her bir klinik rotasyon süresi için yüzde
80 devam şartını yerine getirmeyen ve devamsızlığa neden
olan mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilmeyen
öğrenci için KRON oluşturulmaz. SBYS ile bütünleme
sınavına alınmaz.
(7)Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılmak üzere Rektörlükçe veya ilgili birim yönetim
kurulunca görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu
süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler devam
gerektiren sürenin 1/3’ünü geçemez. Bunun dışındaki
132
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlık
süresinin içindedir.
Madde 12
(1)Öğrencinin mazeretli sayılmasına fakülte yönetim kurulu
karar verir. Öğrencinin eğitim süresi içinde sağlık raporu
ile mazeretli sayılabilmesi için alınacak sağlık raporunun
fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması
gerekir. Sağlık mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve
sınavlara giremez.
(2)Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin
başlangıcından itibaren en geç mazeretin bitim tarihinden
sonraki 10 gün içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan
müracaatlar, geç sunulan raporlar işleme konulmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirmeler ve Sınıf/Staj Bloğu Geçme
Kararı, Mezuniyet
Madde 13
(1)Fakülte mezuniyet hedefleri doğrultusunda yapılan
sınav ve değerlendirmeler; öğrencinin başarı durumlarını
belirleme ve geçme kalma durumlarına karar vermenin
yanı sıra bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin geribildirim
verilmesi, fakülte mezuniyet hedeflerine göre gelişimlerinin
izlenmesi amacıyla yapılır.
(2)Sınav görevlileri (salon başkanı-gözetmen) anabilim
dallarınca belirlenen öğretim üye/görevlisi ve yardımcıları
arasından Dekanlık tarafından görevlendirilir. Sınav
133
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
görevlileri, Dekanlıkça belirlenmiş sınav kurallarına uymak
ve bunları izlemekle sorumludur.
(3)İlgili eğitim-öğretim yılının sınav takviminde zorunlu bir
değişiklik varsa, söz konusu değişiklik sınav tarihinden en
az 15 gün önce Dekanlık tarafından duyurulur. Uygulama
sınavlarında değişiklikler en az bir hafta önceden BYK/
SBYK’nın önerisi ve Dekanın onayı ile yapılabilir.
(4)Öğrenci Dekanlıkça belirlenen sınav kurallarına uymak
zorundadır. Sınavlarda kopya çektiği ya da kopya çekme
teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınavı
geçersiz sayılır ve sıfır (0) notu verilir. Öğrenci için
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
çerçevesinde cezai işlem uygulanır.
Madde 14
(1)Sınav ve değerlendirme etkinliklerinin hazırlanmasından,
uygulanmasından, değerlendirilmesinden ve değerlendirme
sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden BYK/SBYK
sorumludur.
(2)Eğitim programı içinde ilk üç yılında aşağıda belirtilen
sınav ve değerlendirmeler yapılır.
a) Blok Ara Sınavı (BAS): Blok kapsamındaki temalarda
öğrenme hedeflerine yönelik olarak hazırlanmış kısa
yanıtlı metin tipi sorular, eşleştirmeli sorular, hasta
yönetimi problemleri, şema ya da senaryo temelli 10 ila
25 adet sorudan oluşur.
i. BAS setinde birden fazla anabilim dalı ya
da öğretim üyesinin/görevlisinin katkısı ile
oluşturulmuş sorular öncelikli olarak kullanılır,
134
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
çoktan seçmeli sorular kullanılmaz. Anabilim
dallarına ait teorik ders sayısı ile soru
sayısının orantılı olması, tema kapsamında ders
anlatan tüm öğretim üyelerinin/görevlilerinin
sorularının sınav setinde yer alması gerekmez.
ii. Öğrenci ilk BAS’ta blok başından, daha sonraki
BAS’larda ise bir önceki BAS’ın son konusundan
itibaren işlenen konulardan sorumludur.
iii. BAS’ta öğrenci başarısı 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir ve minimum not alma şartı
aranmaz, bütünleme sınavı yoktur.
b) Blok Uygulama Notu (BUN): İlgili blokta yer alan tüm
uygulama, alan çalışması ve klinikte eğitim sınav ve
değerlendirme sonuçlarından oranlarına göre BUN
hesaplanır. BUN’u oluşturan sınavların bütünlemesi
vardır; hazırlama, uygulama ve not hesaplama koşulları
eğitim-öğretim yılı içinde yapılan sınavlarla aynıdır.
i. Her
eğitim-öğretim
yılındaki
bloklar
kapsamındaki uygulamalı eğitimlerin, alan
çalışmalarının ve klinik eğitimlerin BUN’a etkisi
uygulama ağırlıklarına göre BYK’lar tarafından
hesaplanır.
ii. Uygulamalı eğitimler, alan çalışmaları ve klinikte
eğitimlere dair sınav ve değerlendirmeler 100
tam puan üzerinden ya da dersin sorumlusu
anabilim dalının teklifi ve eğitim komisyonunun
onayı ile başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrencinin uygulamalı eğitimler, klinikte eğitim
ve alan çalışmaları eğitimlerinden başarılı
135
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
sayılması için her sınavdan en az 60 puan
alması ya da değerlendirmelerden başarılı
olması gerekir. Notu 60 puanın altında olan
öğrenci o alanda, BBD sonuçlarına bakılmaksızın
bütünleme sınavına girer.
iii. Değerlendirmesi başarılı/başarısız şeklinde
yapılan
derslerin
notları
BUN
oran
hesaplamasında dikkate alınmaz.
iv. Değerlendirmesi eğitim esnasında yapılan
uygulama ve alan çalışmalarında öğrenci
için başarı notunun üretilemediği durumda,
tamamlama programı olup olmamasını ve
koşullarını, BYK ilgili anabilim dallarına
danışarak belirler.
v. Eğitim programının ilk üç yılında BBD ve YSBD’si
60 puanın üzerinde olan ancak, BUN’a katkıda
bulunan sınav ve değerlendirmelerden sadece
birinden bütünleme sınavında da başarısız
olan öğrencinin geçme-kalma durumu fakülte
yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
c) Blok Yazılı Sınavı (BYS): Eğitimin ilk üç yılında uygulanan
blok eğitimlerinin sonunda öğrenme hedeflerine
ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yönelik olarak yapılır.
Hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
BYK’nın sorumluluğundadır.
i. BYS soru seti, 100 ila 200 arasında tek doğru
yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
ii. BYS soru seti, blok öğrenme hedefleri çerçevesinde
hazırlanarak
her
yıl
güncellenen
sınav
136
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
matrisine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyelerinin/görevlilerinin hazırladığı
sorulardan oluşan Soru Bankası’ndaki sorular
kullanılarak oluşturulur.
iii. BYS’de öğrenci başarısı 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir ve minimum not alma şartı
aranmaz.
iv. BYS’nin bütünleme sınavı yoktur.
d) Yıl Sonu Yazılı Sınavı (YSYS)/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı
(YSBS): BBD’lerin ortalamaları ile birlikte YSBD’nin
hesaplanmasında
kullanılırlar.
YSYS/YSBS’nin
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi o
yıldaki BYK’ların ortak sorumluluğundadır.
i. YSYS/YSBS soru sayısı, o eğitim-öğretim yılının
blok teorik derslerinin ağırlıklı oranlarına göre
BYK’lar tarafından birlikte hesaplanır.
ii. YSYS/YSBS soru seti, blokların öğrenme
hedefleri çerçevesinde hazırlanan ve her
yıl güncellenen sınav matrisine göre Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin/
görevlilerinin hazırladığı sorulardan oluşan Soru
Bankası’ndaki sorular kullanılarak hazırlanır.
iii. YSYS/YSBS soru seti, 150 ila 200 arasında tek
doğru yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
iv. Eğitimin ilk üç yılında, öğrenci bulunduğu
eğitim-öğretim yılındaki her bir blok için 60
puan ve üstü BBD’ye sahip ise YSYS’den muaf
tutulur.
v. Eğitim-öğretim yılı içindeki BBD’lerinin en az
137
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
biri 60 puanın altında olan öğrenci YSYS’ye
girer.
vi. YSYS’de öğrenci başarısı 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.
vii. BBD’lerin ortalamasının yüzde 65’i ile YSYS
notunun yüzde 35’inin toplanması ile hesaplanan
YSBD puanı 60 ve üstünde ise öğrenci sınıfını
geçer.
viii. BBD’lerin ortalamasının yüzde 65’i ile YSYS
notunun yüzde 35’inin toplanması ile hesaplanan
YSBD 60 puanın altında ise öğrenci YSBS’ye
girer.
ix. YSBS’nin, hazırlanması, değerlendirmesi ve
YSBD’ye katkısı YSYS ile aynıdır.
(3)Eğitim programının ilk üç yılında sınıf geçme sistemi
uygulanır. Sınıf geçme durumu aşağıdaki bileşenlere göre
hesaplanır.
a) Blok Başarı Düzeyi (BBD): İlgili bloğun BYS sonucunun
yüzde 50’si, BUN’un yüzde 25’i ve BAS ortalamasının
yüzde 25’i toplanarak hesaplanır.
a) Yıl Sonu Başarı Düzeyi (YSBD): Öğrencinin eğitim
aldığı yıldaki BBD’lerinin ortalamasının yüzde 65’i ile
YSYS’den aldığı notun yüzde 35’inin toplanması ile
belirlenir. i. YSYS’den muaf olan öğrencinin YSBD’sinin
hesaplamasında,
o
eğitim-öğretim
yılının
BBD’lerinin ortalaması aynı zamanda YSYS notu
olarak kullanılır.
ii. YSBD 100 tam puan üzerinden hesaplanır.
138
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
iii. Öğrencinin o eğitim öğretim yılında sınıfı
geçebilmesi için BBD’lerin ortalaması ve YSYS/
YSBS puanı ile hesaplanan YSBD’sinin en az 60
puan olması gerekir. YSBD’si 60 puanın altında
olan öğrenci sınıfı tekrarlamakla ve tekrarladığı
eğitim-öğretim yılı içindeki sınavların tümüne
girmekle yükümlüdür.
(4)Öğrenci ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta sınıf başına en az
iki ÖÇM’ye katılmakla sorumludur. İlk üç sınıfı başarıyla
geçen ve ÖÇM Yönergesinde belirtilen kredi kadar ÖÇM
alan öğrenci dördüncü sınıfa geçmeye hak kazanır.
(5)Eğitim programı içinde Evre 5 kapsamındaki staj
bloklarında, staj bloklarından geçme sistemi uygulanır. Staj
bloğu geçme sistemi aşağıdaki bileşenlere göre hesaplanır.
a) Klinik Rotasyon Notu (KRON): Bu not, ilgili staj
bloğunda yer alan, öğrencinin eğitim gördüğü klinik
rotasyonları gerçekleştiren anabilim dallarının yaptığı
sınav ve değerlendirmelerden elde edilen nottur. Öğrenci
KRON’un belirlenmesine katkıda bulunan sınav ve
değerlendirmelerden en az 60 puan almalıdır. KRON’u
60 puanın altında olan öğrenci o klinik rotasyondan
hazırlık ve not hesaplama kriterleri KRON ile aynı olan
bütünleme sınavına girer.
b) Klinik Rotasyon Notu Ortalaması (KRONO): Staj
bloklarındaki klinik rotasyonlardan elde edilen KRON
sonuçlarının SBYK tarafından her eğitim-öğretim
yılında belirlenen ağırlığına göre hesaplanan başarı
puanıdır. 100 tam puan üzerinden hesaplanır.
139
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
c)Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS): Staj bloğu eğitimlerinin
sonunda öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını
ölçmeye yönelik olarak yapılan SBYS’nin hazırlanması,
uygulanması
ve
değerlendirilmesi
SBYK’nın
sorumluluğundadır.
i.
ii.
iii.
iv.
SBYS soru seti, 100 ila 200 arasında tek doğru
yanıtlı çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
SBYS soru seti, blok öğrenme hedefleri
çerçevesinde hazırlanan ve her yıl güncellenen
sınav matrisine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğretim üyelerinin/görevlilerinin hazırladığı
sorulardan oluşan Soru Bankası’ndaki sorular
kullanılarak hazırlanır.
Staj bloğu yazılı sınavında öğrenci başarısı 100
tam puan üzerinden hesaplanır ve öğrencinin en
az 60 puan alması gerekir.
SBYS
bütünleme
sınavı
hazırlanma
ve
değerlendirme kriterleri SBYS ile aynıdır.
d) Staj Danışman Notu: Dördüncü ve beşinci sınıftaki staj
blokları kapsamında, staj danışmanları tarafından 100
tam puan üzerinden staj danışman notu verilir. Staj
danışman notu için baraj not uygulaması yoktur.
e) Staj Bloğu Başarı Düzeyi (SBBD): Staj bloğu başarı
düzeyi; ilgili staj bloğunun SBYS sonucunun yüzde
55’i, KRONO’nun yüzde 40’ı ve staj danışman notunun
yüzde 5’inin toplanmasıyla hesaplanır.
i. SBBD 100 tam puan üzerinden hesaplanır
ve öğrencinin staj bloğunu geçebilmesi için
140
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
SBBD’sinin en az 60 puan olması gereklidir. ii. SBBD’si 60 puanın altında olan öğrenci staj
bloğunu tekrarlamakla ve o staj bloğu içindeki
tüm sınavlara girmekle yükümlüdür.
iii. İkinci kez staj bloğuna devam eden öğrenci staj
bloğundan yine başarısız olursa, staj bloğuna
devam etmeden bloğun KRONO’sunu oluşturan
sınavlara, değerlendirmelere ve SBYS sınavına
girebilir.
f) Tamamlama Stajı Alma: Eğitim programı içinde Evre 5
kapsamındaki herhangi bir staj bloğunda SBBD’si 60
puan ve üzerinde olmasına rağmen sadece bir klinik
rotasyonun bütünleme sınavından da başarısız olan
öğrenci, talebi halinde o klinik rotasyondan tamamlama
stajı alır.
i. Tamamlama stajının süresi ve zamanı, söz
konusu klinik rotasyonun staj bloğu içindeki
süresinin yarısından az olmamak koşulu ile
SBYK tarafınca ilgili anabilim dalı ile görüşülerek
belirlenir.
ii. Öğrenci tamamlamak istediği stajların tümünü
bütünleme sonuçlarının açıklanmasından bir
sonraki eğitim-öğretim yılı başlayıncaya kadar
olan sürede tamamlamalıdır.
iii. Öğrencinin tamamlama stajından başarılı olması
iv.
için ilgili anabilim dalının klinik rotasyon notu
60 puan ve üstünde olmalıdır.
Tamamlama stajı alan öğrencinin, tamamlama
stajı notu KRONO hesaplamasında kullanılarak
141
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
staj bloğu başarı düzeyi hesaplanır.
v. Tamamlama stajı sınav ve değerlendirmelerinin
bütünleme sınavı yoktur.
g) Evre 5 kapsamındaki dördüncü ve beşinci sınıf staj
blokları bir bütündür. Ancak öğrencinin beşinci
sınıf staj bloklarına başlayabilmesi için 4. sınıf staj
bloklarının tamamını en az bir kez alması, başarısız
olduğu sınavların bütünleme sınavlarına girmesi,
bütünleme sınav(lar)ından başarısız olması halinde
staj bloğu ve ilgili sınavlarını tekrarlamış olması
gerekir. Öğrenci Evre 5 kapsamındaki staj bloklarının
tamamından başarılı olmadan intörn hekimlik
dönemine başlayamaz.
h) Fakülte yönetim kurulu onayı ile ulusal ve uluslararası
öğrenci değişim programlarına katılan Evre 5 ve Evre
6 öğrencilerinin ders intibak durumlarına fakülte
yönetim kurulu karar verir.
Madde 15
(1)Gelişim Sınavı: Gelişim sınavı etkinliklerinin hazırlanmasından, uygulanmasından, değerlendirilmesinden ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden
Gelişim Sınavı Komisyonu (GSK) sorumludur.
a) Her yıl en az üç kez olmak üzere altı yıllık eğitim
programının sonuna kadar en az 18 kez gelişim sınavı
yapılır. Gelişim Sınavı için mazeret sınavı uygulaması
yapılmaz.
b) Gelişim Sınavı soru seti, blok ve staj bloğu öğrenme
hedefleri çerçevesinde hazırlanan ve her yıl güncellenen
142
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Gelişim Sınavı Matrisine göre Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğretim üyelerinin/görevlilerinin hazırladığı
sorulardan oluşan Soru Bankası’ndaki gelişim sınavı
soru havuzundaki sorular kullanılarak hazırlanır.
Öğrenci yılda en az bir ve mezun oluncaya kadar en az
11 adet gelişim sınavına girmekle yükümlüdür.
Gelişim Sınav notları, öğrencinin o sınava giren kendi
sınıfındaki tüm öğrencilerin net puan performanslarına
dayanan bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak,
harf notu olarak belirlenir. Puan hesaplamasında dört
yanlış bir doğruyu götürür.
Öğrencinin puanının değerlendirmeye katılabilmesi için
Gelişim Sınavına girmiş olması ve her yıl GSK tarafından
kendi sınıfına özel olarak belirlenen soru sayısının %
15 veya fazlasını doğru yanıtlamaları gerekir.
Sınava giren ve kendi sınıfına özel soru sayısının %
15’inden daha az doğru yanıtı olan öğrenci FF harf notu
alır. Sınava girmeyen öğrenci ise doğrudan FF harf notu
almış sayılır. Bu durumdaki öğrencinin aldığı puan
kendi sınıfının puan ortalamasının hesaplanmasında
dikkate alınmaz.
Gelişim sınavı öğrencinin mezun olması için
karşılanması gerekli bir kriterdir. Öğrencinin, mezun
olabilmesi için en az 11 gelişim sınavından DD ve üzeri
harf notu alması gereklidir.
Bu başarıyı gösteremeyen öğrenci, mezun olabilmek için
intörn hekimliğin tamamlanmasını izleyen dönemdeki
gelişim sınav(lar)ına katılarak DD ve üstü harf notu
sayısını 11’e tamamlamak zorundadır.
143
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Madde 16
(1) Öğrencinin mezun olabilmesi için;
a)Tıp eğitimi programında yer alan ilk üç yıldaki sınıfları,
4. ve 5. yıldaki staj bloklarını ve intörn hekimlik
dönemindeki stajları başarı ile tamamlaması,
b)ÖÇM ve intörnlük dönemi seçmeli stajlarını başarı ile
tamamlaması,
c)En az 11 Gelişim Sınavından DD ve üzeri harf notuna
sahip olması gereklidir.
2. Eğitim
programı
içinde
uygulanan
sınav
ve
değerlendirmelerden
üretilen
notlar,
sınav
ve
değerlendirmenin yapıldığı anabilim dalları tarafından
sınavı takiben iki iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna
iletilir.
3. Sınav sonuçları, ilgili anabilim dallarından Öğrenci İşleri
Bürosuna ulaştıktan sonra Öğrenci Sınav Sonuç Modülü
kullanılarak ilan edilir. Öğrencilerin sınav sonuçları
Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosunun bilgisi olmadan ilan
edilemez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bütünleme ve Mazeret
Değerlendirmeler
Amacıyla
Yapılan
Sınav
ve
Madde 17
(1)Eğitim programının ilk üç yılında bütünleme sınavları
aşağıdaki gibi uygulanır.
a) Blok
uygulama
notunu
oluşturan
sınav
ve
değerlendirmelerin bir veya daha fazlasından 60 puanın
144
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
altında not alan veya başarılı/başarısız olarak değerlendirilen
uygulamalı eğitimlerin bir veya daha fazlasından başarısız
olan öğrenci BUN bütünleme sınav(lar)ına girer.
b) YSBD’si 60 puanın altında olan öğrenci YSBS’ye girer.
c) Bütünleme sınavına giren öğrencinin YSBD’sinin
hesaplanmasında bütünleme sınav(lar)ından alınan
notlar kullanılır.
(2)Eğitim programının 4. ve 5. yılındaki staj bloklarının
bütünleme sınavları aşağıdaki gibi uygulanır.
a) Staj bloklarında KRON notunu oluşturan sınav ve
değerlendirmelerin bir veya daha fazlasından 60 puanın
altında not alan öğrenci bütünleme sınav(lar)ına girer.
b) Öğrenci talebi halinde, klinik rotasyon notunu
oluşturan sınav–değerlendirmeler ve/veya SBYS ile
ilgili bütünleme sınav hakkını, sonraki staj bloğu
sınavlarında kullanabilir.
c) SBYS’den 60’ın altında puan alan öğrenci SBYS
bütünleme sınavına girer. SBYS bütünleme sınavının
hazırlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi
SBYK’nın sorumluluğundadır.
d) SBYS’den ve her bir klinik rotasyondan 60 puan ve
üzerinde not almasına rağmen SBBD’si 60 puanın
altında kalan öğrenci, başarı düzeyini yükseltmek için
SBYS bütünleme sınavına girer.
e) Bütünleme sınavına giren öğrencinin SBBD’sinin
hesaplanmasında bütünleme sınav(lar)ından alınan
notlar esas alınır.
145
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
Madde 18
(1)Eğitim programında mazeret sınavları aşağıdaki gibi
uygulanır.
a) Herhangi bir sınav ve değerlendirmeye giremeyen
öğrenci için fakülte yönetim kurulunca kabul edilen
mazereti nedeniyle bir kez mazeret sınavı yapılır.
b) Mazeret
sınavının
zamanının
belirlenmesi,
hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi BYK/
SBYK sorumluluğundadır.
c) Eğitimin programının ilk üç yılındaki bloklarda BYS’ye
giremediği için mazeret sınav hakkı verilen öğrenci bu
hakkını YSYS’den önce kullanır.
d) Eğitim programının 4. ve 5. yılındaki staj bloklarında
KRON oluşturulamadığı veya SBYS’ye giremediği için
mazeret sınav hakkı verilen öğrenci dilerse bu hakkını
takip eden staj bloğunda kullanabilir. Bu öğrencinin
bütünleme sınav hakkı saklıdır.
e) BAS’lar, Yapılandırılmış Pratik ve Klinik Sınavlarla diğer
değerlendirmeler için, ilgili BYK/SBYK’nın belirleyeceği
bir jüri tarafından sözlü veya yazılı bir sınav uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Sınav Sorularına ve Notuna İtiraz
Madde 19
(1)Sınavlarda, derste anlatılmayan ancak ders içeriği ile ilgili
konulardan soru sorulabilir. Bu durum itiraz konusu
olamaz.
(2)Eğitim programında uygulanan sınavlara ilişkin öğrenci
itirazlarında aşağıdaki süreç izlenir:
146
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
a) Öğrenci sınav sorularına ilişkin itirazları için sınav
soru kitapçığı ve yanıtlarının Öğrenci Sınav Sonuç
b)
c)
d)
e)
Modülünde ilan edilmesini takip eden ilk iş günü içinde
Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak başvurur.
Öğrenci, itiraz ettiği her bir soru için ayrı İtiraz
Formu doldurmakla ve iki sayfayı geçmeyen kaynak
göstermekle yükümlüdür.
İtiraz konusu olan soru ve yanıtlar, itiraz süresini takip
eden beş iş günü içinde ilgili anabilim dalında biri
soruyu soran öğretim üyesi/görevlisi olmak üzere en
az üç kişiden oluşan komisyonca incelenir ve anabilim
dalı görüşü BYK /SBYK’ya bildirilir. Sorunun iptalinde
kesin kararı BYK/SBYK verir. İptal edilen soru tüm
öğrenciler tarafından doğru yanıtlanmış olarak kabul
edilir.
Öğrenci, sınav notuna ilişkin itirazı için, sınav notunun
Öğrenci Sınav Sonuç Modülünde ilan edilmesini takip
eden ilk üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna
yazılı olarak başvurur. Bu süre dışındaki itirazlar kabul
edilmez.
Staj bloklarında staj danışmanı tarafından öğrencinin
danışman görüşmelerine katılım, uygulamaları nicelik
ve nitelik olarak gerçekleştirme ve sorumluluklarını
yerine getirme durumuna bakarak verilen staj danışman
notuna itiraz edilemez.
147
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
YEDİNCİ BÖLÜM
İntörn Hekimlik Dönemi Eğitimi
Madde 20
(1)Eğitim programının ilk beş eğitim-öğretim yılını başarıyla
tamamlamış, 6. sınıfa geçtiği belgelenmiş Tıp Fakültesi
öğrencisi İntörn Hekim olarak adlandırılır.
(2)İntörn hekimlik dönemi 12 aydır. Bu dönemde öğrenci,
fakülte kurulu tarafından onaylanan ve yıllık programda
yer alan 15 gün – iki ay arasında uygulanan stajlarda,
gözetim altında hekimlik yaparak yeterlik alır.
(3)İntörn hekimlik dönemi eğitiminin içeriği, staj süreleri,
uygulama ve değerlendirme esasları, görev ve sorumluluklar
ve ilgili diğer konular İntörn Hekimlik Komisyonu tarafından
yürütülür.
(4)İntörn hekim seçmeli stajını, ilgili anabilim dalı ve Fakülte
Yönetim Kurulu’nun onayı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
dışındaki bir tıp fakültesinden alabilir.
(5)İntörn hekim bulunduğu kliniğin ve hastanenin çalışma
düzenine uygun, ekibin bir parçası olarak görev ve
sorumluluk alır.
(6)İntörn hekimin yeterliliği, çalışma döneminin bitiminde
birlikte çalıştığı öğretim üyesi/görevlisi tarafından intörn
hekim değerlendirme formu aracılığı ile değerlendirilir. Bu
formlar, anabilim dalları tarafından stajın bitimini takiben
iki iş günü içinde Öğrenci İşleri Bürosuna iletilir.
148
EÜTF 1.2. ve 3. Sınıflar için 2014-2015 Öğrenci Kılavuzu
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 21
(1)Bu Eğitim-Öğretim Yönergesi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren tüm sınıflarda uygulanmak üzere, Ege
Üniversitesi Senatosu’nun 25.06.2013 tarih ve 14/14
sayılı kararı ile yürürlüğe girer.
(2)Bu Eğitim-Öğretim Yönergesi, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.
(3)Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Ege Üniversitesi
Senato kararları uygulanır.
149
Download

EUTF İlk Üç Yıl Kılavuzu 2014-2015