YAKALAMA NEDİR
YAKALAMA NEDİR
Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya
kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir
tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması
gereken veya suç işlediği yönünde hakkında
kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin
gözaltına alma veya muhafaza altına alma
işlemlerinden önce hâkim kararı olmaksızın
özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak
denetim altına alınmasını,
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan
kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini
veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya
bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanununda
gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla
tutuklanabilir
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALAMANIN ŞARTLARI
 Ancak; aşağıda belirtilen hallerde, herkes
tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir
(Hâkim kararı olmadan yakalama)
 1-Kişiye suçu işlerken rastlanılması suçüstü
halinde (MEŞ-UD CÜRÜM) aleni işlenen,
herkesçe görülerek işlenen veya henüz
işlenmiş yada o anda işlenmekte olan suç.
 2- Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin
kaçması olasılığının bulunması veya hemen
kimliğini belirleme olanağının bunmaması
(CMUK-Madde:90) gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını
kanun gösterir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALAMA NEDENLERİ
 Yakalama Nedenleri
 1.Sanığın suçluluğu hakkında kuvvetli bir delil
olmalıdır.
 2.Sanığın kaçma olasılığını olmalıdır.
 3.Delillerin yok edilme olasılığı olmalıdır.
 4.Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.
 5.Tutuklamayı zorunlu kılan durumlar olmalıdır.
 6.Kanunlarda gösterilen yakalama sebepleri
mevcut olmalıdır.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASI
 (Aranan Şahsın Yakalanması)YAKALAMA:
 Özel güvenlik görevlileri zaman zaman futbol
müsabakaları, konser, tiyatro, fuar, sergi, cenaze
merasimi, açılış v.b umuma açık yer görevlerinde
toplumun huzur ve sükûnetini sağlamak maksadı
ile yapacakları üst aramaları esnasında Detektör
kontrolü, x rey cihazından geçirme ve kimlik
kontrolü esnasında aranan şahıslarla
karşılaşmaları halinde P.V.Salahiyet Kanununun
ve Emniyet teşkilatı kanunun ilgili maddeleri gereği
bu gibi şahısları yakalamak ile görevlidir. Bu gibi
durumlarda gerekirse kelepçe
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
ARANAN ŞAHSIN YAKALANMASI
 kullanmak şartıyla polis veya jandarma
kuvvetleri gelinceye dek bu şahısları
gözaltında tutmakla görevli olduğu gibi,
şahıslara ait silah, araç gerece de el
koyarak şahıslarla birlikte olay yeri zabt
etme tutanağı uygun bir şekilde tanzim
edilerek bir sureti kendisinde kalmak
suretiyle belgenin aslını ilgili zabıtaya teslim
etmekle görevlidirler.
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALAMA İLE İLGİLİ YASALAR




P.V.S KANUNU Madde 13.Yakalama
C.M.U KANUNU Madde 127.Yakalama
C.M.U KANUNU Madde 128. Yakalama
5188 Sayılı Ö.G.G. Kanunu Madde 7
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALAMA İLE İLGİLİ YASALAR
 YAKALAMA İŞLEMİNDEN SONRA
YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR:
 4 Başlık altında incelemek gerekir.
Yakalama görevi Ö.G. Görevlisine verilirken
her görevde olduğu gibi yine görev yeri
görev zamanı ve kimlik kartı yakasında
görünür şekilde olması kaydı aranır.
Yakalanacak olan kişiyi en az zarar vermek
suretiyle yakalamak gerektiği gibi, şahıs
veya şahıslar yakalandıkları andan itibaren:
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALANANIN MUHAFAZASI
 1- İşledikleri suça son verdirilmelidir, yani
işleniyorsa veya işlenmiş suçtan sonra kişi
daha suç işleyemeyecek şekilde kontrol ve
muhafaza altına alınmalıdır, yakalama
yapan görevliye karşıda saldırıda bulunabilir
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALANANIN KORUNMASI
 2- Suçlunun zarar verdiği kişilerin yakınları
suç işleyen zanlıya, diğer bir ifade ile
saldırgana zarar vermek isteyebilirler bunun
için koruma altına alınması mutlaka gerekir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
YAKALANANIN KAÇIRILMAMASI
 3- Suçlu kaçma teşebbüsünde bulunabilir,
kaçmasına veya kaçırılmasına izin verilmemelidir.
 Örneğin: Polisin yakalamış olduğu en azılı
cinayet zanlısını gerek yakalamada ve gerekse
yer gösterme esnasında onlarca polis tarafından
koruma altına alınmasının nedeni şahsın linç
girişiminden kurtarılması, adalet önüne sağlam ve
vücut bütünlüğü içinde çıkarılmasının sağlanması
ve adaletin vereceği cezanın sağlanması içindir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
ŞAHIS YARALI OLABİLİR
 4- Zanlı yakalanma sırasında yaralanmış ya
da zarar görmüş olabilir, bu durumda derhal
sağlık kuruluşları haberdar edilerek zanlıya
ilk yardım müdahalesi yapılırken, vakit
geçirilmeden ilgili kolluk kuvveti polis ise
polise, jandarma mıntıkası ise, jandarmaya
bilgi verilmelidir. Zanlı yakınlarına bilgi
verilmesini isterse, yakınlarına,da bilgi
verilmelidir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
KELEPÇE TAKILMASI
 Yukarıda sayılan görev ifa edilirken zanlıya
kelepçe takılması gerekebilir, yakalama esnasında
zarar görmüş,
 Hatta yaralanmış olabilir, suça karışan çocuk
olabilir bu gibi durumlar mutlaka olay tutanağına
yazılmalıdır.
 18 yaşın altındaki kimselere asla kelepçe
takılmaz, ancak yaşı tespit edilemeyen gençlere,
uyuşturucu müptelalarına, kendine ve çevresine
zarar verebileceği düşünülen kimselere kelepçe
takmak zorunda kalındığında mutlak sebebi ile
birlikte tutanakta belirtilmelidir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
ÇOÇUKLARA KELEPÇE
TAKILMASI
 YAKALANAN ZANLI ÇOÇUK YAŞTA İSE
 —0- 12 yaş arası; çocuk sayılır ceza-i
ehliyeti yoktur. Ceza görmezler. Veli veya
vasileri cezalandırılır.
 —12–16 yaş arası; Faruk-u mümeyyiz dir,
yarı ceza-i ehliyetleri vardır, ancak çocuk
ıslah evinde (çocuk cezaevlerinde) ıslah
edilmeleri sağlanır.T.C.Kanununa göre
verilen cezanın yarısı ile cezalandırılırlar.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
KELEPÇE TAKILMASI
 —16–18 yaş arası; genç olarak
değerlendirilir. Islah evlerinin büyük çocuk
bölümünde ıslah edilmeleri sağlanır.
 —18 yaşından büyük olanlar REŞİT olarak
adlandırılır, ceza-i ehliyetleri tamdır. Kelepçe
takılması gerekirse takılabilir.
MESUT GÜZTOKLUSU
MESUT GÜZTOKLUSU
Download

5 – yakalama nedir