Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK
VE SORUMLULUKLARI
Derslerimizin bu bölümüne kadar
gördüğümüz özel güvenlik görevlilerinin
yetkilerine karşılık hakları nelerdir.
ÜCRET HAKKI(SOSYAL HAK):4857 S. İş
yasasına göre, Maaş, yol, yemek, SGK
primi, izin hakkı(hastalandığında rapor alma
hakkı),hastalandığında tedavi olma hakkı,
bakmakla yükümlü olduğu kişiler(eş, çocuk,
anne baba bakılma hakkı)
MESUT GÜZTOKLUSU
1
İŞ KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞME
• Tanım ve şekil (4857 sayılı iş kanunu)
• MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi)
bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın
(işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda
aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.
• Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her
çeşit resim ve harçtan muaftır.
MESUT GÜZTOKLUSU
2
Ö.G.GÖREVLİLERİNİN
HAKLARI
• Ö.G.G başka bir işte çalıştırılamayacağı
hakkı,8 saatten fazla çalıştırılamayacağı
hakkı(çalıştırıldığı takdirde fazla mesai
ödenmesi hakkı)nakdi tazminat ölüm ve
yaralanma halinde sakatlık tazminatı ve
sakatlık aylığı ölüm halinde ise toplu
ödeme yapılması ve geride kalan
yakınlarına maaş bağlanması hakkı. ( 2330
SAYILI NAKDİ TAZMİNAT BAĞLANMASI
HAKKI.)
MESUT GÜZTOKLUSU
3
Ö.G.GÖREVLİLERİ HAKLARI
• Çalıştığı iş yerinde çalışma süresi
içinde ve ayrıldıktan sonra iş yeriyle
ilgili her türlü bilgiyi saklama hakkı
gizli bilgileri başka kimseye
söylememek.
MESUT GÜZTOKLUSU
4
SENDİKA HAKKI, YARALANMA VE
ÖLÜM HALİNDE NAKDİ TAZMİNAT
• SENDİKAYA ÜYE OLMAK; Ö.G.Görevlileri
•
•
sendikalara üye olabilirler ancak grev yapma
hakları yoktur.
Buna karşılık işvereninde Ö.G.G ye lokavt
uygulama hakkı yoktur.
Görevleri başında, ölüm ve yaralanma hallerinde
4857 sayılı iş kanunu haricinde, 2330 sayılı Nakdi
tazminat yasası haklarından istifade hakları
vardır.
MESUT GÜZTOKLUSU
5
DERNEKLERE ÜYE OLMA
• DERNEK, SPOR KULUBÜ VE SİYASİ
PARTİLERE ÜYE OLMA HAKKI: Üye
Olabilirler ancak icra kurulları ve karar,
Organlarındaki görevleri ile ilgili hakları
saklı kalmak kaydı veya izne tabi olmak
şartı aranır. Ayrıca üye oldukları
derneklerin haksız fiil ve davranışlarda
bulunmaları halinde, kendileri orada
bulunmasalar dahi, sorumlu tutularak
Ö.G.G kimlik belgelerinin iptaline karar
verilebilir.
MESUT GÜZTOKLUSU
6
MALİ MESULİYET SİGORTASI
• Mali mesuliyet sigortası yaptırılması
hakkı: Bu hak Ö.G.G in 3.şahıslara
vermiş oldukları zarara yönelik
görevliyi güvence altına alma
hakkıdır. Bu hak özel güvenlik
görevlilerine, ayrıca bir gelir veya
fayda sağlamaz.
MESUT GÜZTOKLUSU
7
ŞİKAYET VE DİLEKÇE İLE
MÜRACAAT HAKKI
• Şikâyet hakkı: En yakın amirinden
başlanarak silsile yolu ile dilekçeyle
şikâyet ve başvuru hakkı.
• Anayasal haklar kapsamında her
vatandaşın şikayet ve müracaat
hakkı vardır.
MESUT GÜZTOKLUSU
8
İŞVERENİN SORUMLULUKLARI
• İŞVERENİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI:
Ö.G.G ye sayılan maddeleri yerine
getirmek. Zamanında işe gidiş geliş,
kıyafet, saç sakal,giyim ve fiziki
görünümün iyi olması,işten ayrılacağı
zaman bilgi vermek.İş aramak bulmak için
izin vermek.Amirin emrini yerine
getirmek.Verilen görevi yapmak.İşveren
Ö.G.G sine grev ve lokavt hakkından
mahrum bırakmak ,ayrı tutmak,ücretlerini
ve tazminat hakkını ödemekle görevli ve
sorumludur
MESUT GÜZTOKLUSU
9
İŞVERENİN
SORUMLULUKLARI
• Mali mesuliyet sigortası yaptırmak
mecburiyeti vardır. Personeline
güven ve itimat besleyerek her türlü
sosyal ve ücret haklarını ödemek
sorumluluğu vardır.Ö.G.G görevlisi
ikinci bir işte çalışamaz, çalıştırılamaz
MESUT GÜZTOKLUSU
10
MÜRACAT YERLERİ
• Özel güvenlik görevlileri gerek iş
•
•
kanununa (S.G.K.)göre işçi statüsünde
çalışsın, gerekse
Emekli sandığına bağlı memur statüsünde
çalışsınlar her iki halde’de hâkim
huzurunda memur sayılırlar. İş kanunu
kapsamında kesinti ve ücret hakları,
Hâkim huzurunda ve görevleri esnasında
memuriyet statülerini etkilemez.
Ancak İş kanununa göre meydana gelen
olumsuzluklarda dava iş mahkemelerine,
memur statüsünde ise Bölge İdare
mahkemelerine başvurmak gerekir.
MESUT GÜZTOKLUSU
11
Ö.G.GÖREVLİLERİNİN
İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR
• Göreve gelmeme, göreve geç gelme ve
görev yerini terk etme, görevde uyumak.
• Görevini kötüye kullanma.
• Görevde lakayt davranma.
• Görevde kötü söz, hakaret ve haksız
muamele, vatandaşa kötü muamelede
ve davranışlarda bulunma.
MESUT GÜZTOKLUSU
12
Ö.G.GÖREVLİLERİNİN
İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR
•
•
•
•
•
Emre itaatsiz davranma.
Emniyet-i suiistimal, emanete hıyanet.
Sahtecilik, (İhtilas). ( evrak sahteciliği)
Yiyicilik, (İrtikap) Kandırmak veya aldatmak
suretiyle menfaat temin etmek.
Rüşvet:Görevlinin yapması gereken görevi
yapmamak,yapmaması gereken haksız bir işlemi
yapmak üzere elde ettiği gelir, para, hediye veya
her türlü eşyaya rüşvet denir.
MESUT GÜZTOKLUSU
13
Ö.G.GÖREVLİLERİNİN
İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR
•
•
Hırsızlık:En kısa tanımla kendisinin hakkı
olmadığı bir eşyaya haksız ve kanuna aykırı
hareket etmek suretiyle sahip olma
işlemine hırsızlık denir.
Gasp: Kişinin canına kast etmek suretiyle
ırzına, namus ve hürriyetine veya elindeki mal,
eşya, para v.s. her türlü nesneyi ele geçirmek
için kanuna aykırı hareket etmek suretiyle
yapılan silahlı hareket ve fiillere GASP denir.
MESUT GÜZTOKLUSU
14
Ö.G.GÖREVLİLERİNE KARŞI
İŞLENEBİLECEK SUÇLAR
• Küçük düşürücü, aşağılayıcı, söz söyleme,
• Görevli memura hakaret ve sövme.
• Haksız ve gerekçesiz saldırı.
• Fiili ve aletle saldırı.(Bıçak,sopa, muşta.)
• Silahlı saldırı.(Tüfek, tabanca)
• Görevini engelleme.
• İftira atma yalan yere suçlamada bulunma
en çok karşılaşılan suçların başında
gelmektedir.
MESUT GÜZTOKLUSU
15
SUÇ VE CEZA MADDELERİ
• Yukarıda anılan tüm suç ve
kabahatlerle ilgili yaptırımlar ile ilgili
hükümler, yani
(ceza-i müeyyideler) 5237 sayılı YENİ
TÜRK CEZA YASASINDA
BELİRTİLMİŞ OLUP, buradan detaylı
şekilde incelenmesi uygundur.
MESUT GÜZTOKLUSU
16
Download

ö g g nin hak ve sorumlulukları