SIRA NO
REFAHİYE ASLİYE
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
PAFTA NO
ADA NO
PARSEL NO
VRS KODU
HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 48
2014/69
ERZİNCAN
REFAHİYE
SAĞLIK
I41B06B
135
2
49
2014/70
ERZİNCAN
REFAHİYE
KALKANCI
I41B06C
102
26-69
50
2014/71
ERZİNCAN
REFAHİYE
KALKANCI
141B06C
102
24
51
2014/72
ERZİNCAN
REFAHİYE
KALKANCI
I41B06C
102
6
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
MALİKLERİN
ADI SOYADI
RÜŞAN KEÇECİ
BİRSEN KEÇECİ
GÜLSEN KEÇECİ KOÇ
MAKBULE SİLLER
ERHAN KARABULUT
ZEKERİYA KARABULUT
EFKAN KARABULUT
HAKAN KARABULUT
AZİZ KARABULUT
MİNE KARABULUT
AHMET PAÇACI
KEMAL PAÇACI
ŞÜKRAN PAÇACI CAN
ZABİLE PAÇACI KARALİ
ÜLKER BEYAZIT
EMİNE KARABULUT KESİK
GÜLBAHAR KARABULUT YAVUZ KARABULUT
GÜLTEN KARABULUT
YALÇIN KARABULUT
NAZİFE KARABULUT
İLKNUR AYDIN
KAĞAN KARABULUT
HANDAN YURTSEVEN
KENAN PAÇACI
HASKIZ PAÇACI KARABULUT
NURİYE DEMİRCİ
MİNE KARABULUT
ŞEMSİ ORAKÇI AYDIN
ŞERİF ORAKÇI
YALÇIN KARABULUT
EMİNE KARABULUT KESİK
YAVUZ KARABULUT
GÜLTEN KARABULUT PAÇACI
HANDAN ŞAFAK ATASOY
NURAN ŞAFAK YILDIRIM
SUNAY ŞAFAK BAYRAK
MEHMET ZEKİ ŞAFAK
MUSA ŞAFAK (www.ilan.gov.tr) Basın : 29353
T.C.
REŞADİYE
( SULH HUKUK MAH. ) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA
İLANI
2013/2 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: Tokat İl, Reşadiye İlçesi, 166 Ada, 8 Parsel, OSMANİYE Mahallesi, AHŞAP AHIR VE ARSASI
NİTELİKLİ TAŞINMAZ
Özellikleri
: Taşınmaz merkezde en fazla yoğunluk olan bölgededir. Yola cephelidir parsel önünden geçen sokak
ilçenin en önemli 2 tane caddesine bağlanmaktadır. Taşınmaz arsa konumundadır, üzerinde 2 adet 20-25 yaşlarında
erik ağacı mevcuttur. Arsa yerin ticaret alanlarına çok yakın ve yoğunluk olan bölgede olması nedeni ile arsa değeri
yüksektir.
Yüzölçümü
: 252,45 m2
İmar Durumu
: Konut alanında olup ayrık 4 kat inşaat yapılabilen bölgededir.
Kıymeti
:126.275,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü
: 13/06/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 11/07/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Reşadiye İcra Müdürlüğü odası önü
Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Tebligat yapılamayan ilgililere İİK nın 127.maddesine istinaden tebliğ yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25/04/2014
İİK m.126
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(www.bik.gov.tr) Basın : 29744
T.C.
TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2014/390
20/03/2014
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen, Mersin Tarsus Baltalı Köyü, Cilt: 63 Hane:47’de nüfusa kayıtlı,
Ahmet Hadika oğlu, 10/11/1955 doğumlu, 52507104194 T.C. kimlik no’lu VEDAT KESER’in, yapılan adres
araştırmasına rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı, şahsı tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup,
gaipliğine karar verilmesi istenilen VEDAT KESER’in ölmüş olması ihtimali bulunduğundan gaip hakkında bilgisi
ve görgüsü olan kişiler var ise iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize
müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı taktirde
T.M.K. 33 maddesi gereğince yukarıda kimliği yazılı kişi hakkında gaipliğe karar verileceği hususu ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22644
T.C.
BAKIRKÖY 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2014/1877 ESAS
MUHTIRADIR
02/05/2014
İPOTEK ALACAKLISI - ABRAHAM DUMAN Yenimahalle Teyyareci Sadık Sok. No:46 Bakırköy/İstanbul
İpotek borçlusu tarafından aleyhinize ipoteğin kaldırılması için yapılan icra takibinde:
İpotek borçlusunun maliki bulunduğu İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yenimahalle Mah. 17 cilt, 1577 sayfa no, 1082 ada,
57 parsel bodrum kat, bağ böl: 1, 16 arsa pay, 230 payda 28/09/1972 tarihinde 13614 yevmiye sayısı ile ipotek tesis edilmiş olup., bu güne kadar ipotek bedelinin alarak ipoteği kaldırmadığından, ipoteğin kaldırılması için ipotek borçlusu
tarafından müdürlüğümüze müracaat edilmiş ve ipotek miktarıda 50,00 TL olarak 10/03/2014 tarih ve 1386 özel no
sayılı tahsilat makbuzu ile dosyamıza yatırılmıştır.
İ.İ.K.nun 153. maddesi gereğince iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müdürlüğümüze müracaat ederek, dosyaya yatırılmış olan ipotek bedelinin alarak ipoteği kaldırmanız, aksi takdirde İcra Tetkik Merci
Hakimliğinden alınacak karar ile ipoteğin kaldırılacağı hususu tebliğ olunur.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 30128
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2013/583 Esas
24/04/2014
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Defterdarlığı arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu iptali Ve
Tescil davası nedeniyle;
İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Kandilli Mah., Halat Sokak, 172 pafta, 945 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz maliki olup
kendisinden uzun süredir haber alınamayan ve ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunan İSMAİL ve EMİNE isimli kişiler hakkında bilgisi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri hususu
ilanen duyurulur. 24/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 29953
T.C.
İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2013/632
Mahkememizin 2013/632 Esas 2014/124 karar sayılı ve 25/03/2014 tarihli kararı Malatya İli, Pütürge İlçesi
Köklükaya mah/köy Cilt:46 Hane: 58 ‘de nüfusa kayıtlı 14096659684 T.C. numaralı Sabri ve Selvi oğlu 10/10/1977
doğumlu. Ramazan Ayhan’ın nüfus kayıtlarında Ramazan olan isminin “ MERT ” olarak değiştirilmesine, tesciline
karar verilmiştir. İlan olunur. 16/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 29975
Download

tc reşadiye - Basın İlan Kurumu İlanları Radikal