9X33 12.11.2014 15:41 Page 1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05/07/2007 tarihli ve 1245-8 sayılı
Kararı ile; AES-IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Samsun İli’nde
kurulacak olan Kumköy Hidroelektrik Santralı üretim tesisinde 05/07/2007 tarihinden
itibaren 39 yıl 7 ay 15 gün süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu, 5625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 05/07/2007 tarihli ve
EÜ/1245-8/899 numaralı üretim lisansı verilmiştir.
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19. ve Geçici 16. maddeleri
gereğince kamulaştırma işlemleri Kurumumuz tarafından yürütülmektedir.
Kumköy Hidroelektrik Santralı üretim tesisine ait enerji nakil hattı için gerekli
olan ve Samsun İli, Çarşamba İlçesinde bulunan taşınmazların kamulaştırılabilmesi
ESAS NO : 2013/42
KARAR NO : 2014/136
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
( Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı )
amacıyla, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi ile 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 7’nci maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun 23/02/2012 tarihli ve 3708-16 sayılı Kararı ile kamulaştırma kararı
alınmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer
alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’nci maddesi
doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili Kurumlar
aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu
taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’nci maddesi
İZMİR
(Kapatılan)
14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
DAVALI : ESAT ALP YENİDOĞAN-Ugs Lpg Gng San. Tic. Ltd. Şti. Müdürü Yukarı Dudullu Mah. Göztepe
Caddesi Mektep Sokak No: 10/5 Ümraniye/İSTANBUL
Davacı NERMAN ŞEKERTEKİN vekili tarafından aleyhinize Mahkememizde açılan Ticari Şirket
(Fesih istemli) davasının yapılan açık yargılamaları sonunda;
Davalı Esat Alp Yenidoğan'ın gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve tebligata yarar geçerli
adresi de bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;
Mahkememizden verilen 05/06/2014 tarih ve 2013/42 Esas 2014/136 Karar sayılı Ticari Şirket
(Fesih istemli) davasının kabulü ile davaya konu şirketin fesih ve tasfiyesine,
Harçlar Yasası gereğince alınması gereken 25,20.-TL maktu ilam haremin, peşin alman
24,30.-TL'den mahsubu ile kalan 0,90.-TL harem davalıdan alınmasına,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500,00.-TL Vekalet Ücretinin davalıdan alınarak davacıya
verilmesine,
24,30.-TL Başvurma Harcı, 24,30.-TL Peşin Harç, 3,75.-TL Vekalet Harcı, 6.455,16.-TL Basın İlan
Masrafı, 703,85.-TL Gider Avansı olmak üzere Toplam 7.211,36.-TL Yargılama Giderinin davalıdan alınarak
davacıya verilmesine,
Karar kesinleştiğinde ve talep halinde artan gider avansının davacı tarafa iadesine, Dair davacı
vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden İtibaren on beş gün içinde
Yargıtay temyiz yoluna başvurulmak üzere verilen 05/06/2014 tarihli karar, davalı Esat Alp Yenidoğan'a ilanen
tebliği gerektiğinden;
Mahkememizin 05/06/2014 gün ve 2013/42 Esas 2014/136 Karar sayılı bu ilamının davalı ESAT
ALP YENİDOĞAN adına 7201 sayılı Yasanın 28.29.30. Ve 31. maddeleri gereğince tebligat yerine geçerli
olmak üzere ilanen tebliğine, işbu kararın gazete ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve
15 günü takip eden 8 günlük sürede dolduktan sonra kesinleşeceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen
tebliğ olunur.
B.: 71261
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO: 2014/120
T.C.
İZMİR
7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR
Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Kayyım (İzmir Defterdarı) arasında mahkememizde görülmekte
olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeni ile ;
İzmir ili , Buca ilçesi, İnönü Mahallesinde bulunan 41712 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın paydaşı olan Ahmet oğlu Tevfik, Sait kızı Nazlı, Ahmet oğlu Sait, Ahmet kızı Nuriye ve Muharrem
oğlu Turan Çam'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından ölü veya sağ olduğunu, nerde bulunduğuna
ilişkin bilgileri olan kimselerin mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasında adı geçenler hakkındaki
bilgilerini 6 ay içinde mahkememize gelerek bilgi vermeleri rica olunur.
B.: 71263
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
DOSYA NO: 2011/173 Esas
KARAR NO: 2014/36 Karar
MAĞDUR
KATILAN
KATILAN
SANIK
doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Kurumumuzun
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Ankara” adresine başvurulması
gerekmektedir.
Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz
malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’ncu maddesi
doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına
tescili davası açılacaktır. EPDK Uzlaşma Komisyonunca 02 Aralık 2014 Salı günü
Saat: 11:00'de, “Kumköy HES Ayvacık yolu üzeri 15. Km. Boyacılı Köyü, Merkez
Mahallesi, Çarşamba-SAMSUN adresinde uzlaşma toplantısı yapılacaktır Aşağıda
listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat kanunu uyarınca ilan olunur.
B.: 71043
www.bik.gov.tr
M.EREĞLİSİ ASLİYA CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
: ELİF KURT, Necmettin ve Elmas kızı,
14/03/1992 GEBZE doğumlu, GİRESUN,
YAĞLIDERE, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşil
Pınar Mah. Çiçek Suyucad. No:63 D:4 Eyüp/
İSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No:29011708828
: MELEK METE, İsmail ve Fatma kızı,
16/10/1976 EYÜP doğumlu, İSTANBUL, EYÜP,
Yeşilpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilpınar
Mh.Tepe Sk. No:1 D.3 Alibeyköy - Eyüp/
İSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No:26458182006
: DİLEK DOĞAN, İsmail ve Fatma kızı,
29/05/1981 EYÜP doğumlu, TOKAT, ALMUS,
Oğulbey mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeşilpınar
Mah. Çiçeksuyu Cad. No:63 Iç Kapı No:4 Eyüp/
İSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No:21944641562
: NİZAMETTİN TORAMAN, Hasan ve Emriye
oğlu, 15/11/1970 BORÇKA doğumlu, ARTVİN,
BORÇKA, Düzköy mah/köy nüfusunda kayıtlı
Yeşilpınar mah. Tepe Çıkmaz sok No : 1 D : 3
Alibeyköy Eyüp istanbul adresinde oturur.
TC Kimlik No: 26650175608
SUÇ
: Tehdit
SUÇ TARİHİ
: 07/07/2010
KARAR TARİHİ
: 04/02/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında
katılan Melek Mete' ye karşı "tehdit" suçundan dolayı yapılan
yargılamada sanığın 5237 sayılı TCK 106/1-1 cümle , TCK 62/1, 29
maddesi uyarınca verilen 5 ay hapis cezasının 5271 sayılı CMK
231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılmasına , CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 Yıl Süre
ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına ;yine sanık hakkında
müşteki Elif ve katılan Dilek' e karşı "tehdit" suçundan 5237 Sayılı
TCK nın 106/1-1 cümle , 43/2, 62/1, 29 maddesi uyarınca verilen 6
ay 7 gün hapis cezasının 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi
gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , CMK
231/8 maddesi gereğince sanığın 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine
Tabi Tutulmasına karar verilmiş olup , karar sanığın açık adresinin
tespit edilememesi nedeni ile sanığa tebliği edilmediğinden
tebliğin resmi gazete ilanı yolu ile yapılmasına mahkememizce
karar verildiğinden işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün
sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
B.: 70867
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ÇORUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Çorum, Ortaköy, Suyolu Mah.
ADA/PARSEL
:109 ada 52 Parsel
109 ada 145 Parsel
109 ada 149 Parsel
CİLT/SAYFA NO
: --VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ
:
KAMULAŞTIRILAN MİKTAR :
MALİKLERİN ADI SOYADI
: Selvi ARABACI, T.C.KN:27868480058
Müzeyyen ARABACI, T.C.KN:36892949448
Ali ARABACI, T.C.KN:27871479926
Kadir ARABACI, T.C.KN:27856480404
Sami ARABACI, T.C.KN:27841480914
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: ORTAKÖY (ÇORUM) BELEDİYESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
için davacı idare tarafından mahkememizin 2014/517 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı Yasasının 5. Mad.Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
B.: 70901
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

m.ereğlisi asliya ceza mahkemesinden ilan çorum 2. asliye