ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/03/2013 tarihli ve 4321-19 sayılı Kararı ile Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik Anonim Şirketi’ne, Eskişehir İli, Mihalıççık Sınırları içerisinde kurulacak olan Yunus Emre Termik
Santralı üretim tesisinde 30/07/2008 tarihinden itibaren 45 yıl süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere verilen 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 30.07.2008 tarihli ve EÜ/1698-3/1234 numaralı üretim
lisansı verilmiştir.
Söz konusu termik enerji santralı üretim ve yardımcı tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan, Eskişehir İli’nde bulunan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c maddesi ile
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/03/2013 tarihli ve 4321-19 sayılı Kararı ile kamulaştırma kararları alınmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 nci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili
kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 nci
maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/C 06530
Yüzüncüyıl/Ankara” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 ncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilan olunur.
ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YUNUS EMRE TERMİK SANTRALI PROJESİ NEDENİYLE TAŞINMAZ MALLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
VERASET
DURUMU
ADI SOYADI
BABA ADI
HİSSE ORANI
T.C.
KİMLİK
NUMARASI
MALİKLERİ
TAŞINMAZ
TAŞINMAZ
KAMULAŞTIRILACAK
MALIN
MALIN
ALANIN
CİNSİ
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
KAMULAŞTIRMA
AMACI
1
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK
BEY
102
49
KENDİSİ
HADİME ZEHNİ
KAZIM
1/1
35704421400
TARLA
16046,04
16046,04
KÜL STOK SAHASI
2
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK
BEY
102
51
HİLMİ IŞIK
MİRASÇISI
GÜLAY ALGAN
HİLMİ
30/360
25858735676
TARLA
2.406,90
2406,90
KÜL STOK SAHASI
3
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK
BEY
103
9
KENDİSİ
İBRAHİM ERBEK
KAZIM
1/1
37123374190
TARLA
6000,00
6000,00
KÜL STOK SAHASI
B.: 60039 www.bik.gov.tr
Download

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN