T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/135-136-137-138-139-140-143-144-146-148-150-151-152-153-154-155-156-157-142
Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü tarafından Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu projesi
kapsamında, Altınova kesimi yol inşaat ve emniyet sahası kamulaştırması maksadıyla aşağıda yazılı söz konusu taşınmazlar
hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel
üzerinde aynı kanunun 8. maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz malikleri olan davalıların davet edildikleri, ancak
maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin
yol olarak idare adına tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. 12/02/2014
İL: YALOVA
İLÇE: ALTINOVA
Sıra
No
1
2
3
4
Dosya No Köy/Mevkii Parsel
2014/135
2014/136
2014/137
2014/138
Havuzdere
Çavuşçiftliği
Çavuşçiftliği
Havuzdere
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2014/139
2014/140
2014/143
2014/144
2014/146
2014/148
2014/150
2014/151
2014/152
Çavuşçiftliği
Çavuşçiftliği
Havuzdere
Havuzdere
Havuzdere
Havuzdere
Çavuşçiftliği
Havuzdere
Çavuşçiftliği
55
777
783
58
Kam. Alan Vasfı
Taşınmaza Takdir
Edilen Toplam Bedel
16.856,45.-TL
179.338,90.-TL
276.960,00.-TL
729.460,45.-TL
253.33 m2
2759.06 m2
1107.84 m2
10532.93 m2
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
14
2009
2006
44
111
69
3
2010
1
108
773
774
2014/153 Çavuşçiftliği 738
2735.25 m2
1796.93 m2
336.46 m2
432.75 m2
659.13 m2
743.98 m2
4547.17 m2
609.52 m2
56.19 m2
3110.55 m2
10746.60 m2
2740.00 m2
Tarla
Tarla
Bahçe
Tarla
Bahçe
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
15
2014/154 Havuzdere 537
401.40 m2
Tarla
22.414,18.-TL
16
2014/155 Havuzdere 449
200.66 m2
Tarla
124.971,75.-TL
17
18
2014/156 Havuzdere 27
2014/157 Havuzdere 59
135.47 m2 Tarla
8384.50 m2 Tarla
8.805,55.-TL
589.001,50.-TL
19
2014/142 Tavşanlı
453.44 m2
344
Meyve
Bahçesi
199.990,98.-TL
136.298,15.-TL
17.495,92.-TL
31.116,75.-TL
36.805,82.-TL
385.834,63.-TL
371.672,65.-TL
277.014,00.-TL
19.666,50.-TL
203.805,75.-TL
709.280,00.-TL
216.716,00.-TL
11.336,00.-TL
Taşınmaz Malikleri (Davalılar)
Ahmet Albayrak
Alaattin Şahin
Türkan Esenleşme
Elif Can Tunçer
Recai Can
Eda Can
Ruhi Can
Ebru Can Açıkel
Ali Osman Sancak
Serdar Günizi
Bekir Çınar
Şükriye Aşçı
Emin Pala
Remzi Lenger
Ali Osman Sancak
Hakan Özgür Özbay, Elif Özbay
Samime Lafçı
Fatma Elveren
Ayşe Aktoprak
Nazmiye Kır, Beyhan Kalafatoğlu
Nuriye Tekin
Nami Kır, Nihat Kır, Hüseyin Kır
Lütfiye Kır, Hasan Kır
Orhan Erat, Enver Kır, Nami Kır, Şükran Yörük
Hüseyin Kır, Lütfiye Kır, Nihat Kır
Beycan Özkömürcü, Hasan Kır
Cengiz Toker, Güler Toker, İlhami Toker
Nami Kır, Nihat Kır
Hasan Kır, Lütfiye Kır, Hüseyin Kır
Muttalip Dikçe
Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi
hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden
taşınmazın mal mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine ya da Ziraat Bankası Yalova Şubesine
bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar
verileceği 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 12/02/2014. (Bas›n: 10935- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/131-133-147-145-149
Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü tarafından Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu projesi
kapsamında, Çiftlikköy kesimi yol inşaat ve emniyet sahası kamulaştırması maksadıyla aşağıda yazılı söz konusu taşınmazlar
hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel
üzerinde aynı kanunun 8. maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz malikleri olan davalıların davet edildikleri, ancak
maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin
yol olarak idare adına tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. 11/02/2014
İL: YALOVA
İLÇELER: ÇİFTLİKKÖY
Sıra Dosya No Köy/Mevkii
No
1
2014/131 Kılıç
2
2014/133 Kılıç
Ada/
Kam. Alan Vasfı
Parsel
417
576.15 m2 Tarla
1712 (eski 214) 7.223,70 m2 Tarla
3
4
5
373
924 (eski 27)
909
2014/147 Kılıç
2014/145 Kabaklı
2014/149 Kabaklı
148,80 m2 Tarla
1737.59 m2 Tarla
806.44 m2 Tarla
Taşınmaza Takdir
Taşınmaz Malikleri (Davalılar)
Edilen Toplam Bedel
33.379,99.-TL
Cahit Topaloğlu
187.960,67.-TL
Neziha Erez, Ayşe Özvardar
Selma Erez, Zeliha Erez
Semra Erez, Kerime Topaç
Kenan Erez, Erdal Erez
Erkan Erez, Sinan Erez, Seda Koç
5.428,22.-TL
Necdet İleri
48.600,39.-TL
Bürhan Tarlabaşı
22.556,13.-TL
Ali Fethi Caner
Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi
hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden
taşınmazın mal mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine ya da Ziraat Bankası Yalova Şubesine
bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.
Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar
verileceği 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 11/02/2014 (Bas›n: 10936- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

Mizanpaj 3