ANKARA - GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (Bir) adet parsel ihale ile satılacaktır. Parselin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile
02/12/2014 Salı günü saat 14:00'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No:3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda
yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 100.00.-TL. (YüzTL) bedeli mukabilinde temin edilir.
S.NO MAHALLESİ
KARAALİ
İMAR DURUMU
İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ
ADA PARSELALANI HİSSE
BİRİM
Akaryakıt İstasyonu (E=0,40,Hmax=6,50m)
145
1
5270
TAM
120 TL
TUTARI
GEÇİCİ TEMİNAT
632,400,00 TL
18,972,00 TL
Download

S.NO MAHALLESİ İMAR DURUMU ADA PARSELALANI HİSSE