GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ekteki listede belirtilen hurda araçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/k maddesi uyarınca
PAZARLIK Usulü ile satılacaktır.
İşin Adı : Hurda araç satışı
Satılacak Malzemelerin Niteliği: Hurda araç.
Minibüs, binek oto, binek oto, kamyon, kamyon, kamyon, kamyon, kamyon, kamyon dev fatih, kamyon fatih,
kamyonet çift kabin, otobüs, kamyonet, lift.
Tahmin Edilen Bedel
: 45.000 TL
Geçici Teminat %10
: 4.500 TL
Şartname Bedeli
: 50 TL
Hurda araçların görüleceği adres: Mevlana mahallesi 880 Sokak No:10 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesi
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı no:20 (8. kat)
Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
Tarih
İhalenin yapılacağı tarih
Saat
Gün
:
24.03.2015
09:45
SALI
İhale için son müracaat tarihi :
23.03.2015
16:00
PAZARTESİ
İhaleye katılabilmek için isteklilerin aşağıdaki belgeler istenir.
A-TÜZEL KİŞİLİKLERDEN
B-ŞAHISLARDAN
1. İmza sirküleri(noterden)
1.Nüfus cüzdanı sureti örneği
(muhtarlık veya nüfus müdürlüğünden)
2.İkametgâh senedi örneği veya yerleşim yeri
2.Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
belgesi (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
(odadan)
3.Geçici teminat (banka teminat mektubu)
3.Tasdikli vergi levhası örneği
4.Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
4.Geçici teminat (banka teminat mektubu)
5.Belediye borcu yoktur yazısı
5.Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
(G.O Paşa Belediyesi Mali Hizmetler
6.Belediye borcu yoktur yazısı
Müdürlüğünden)
(G.O Paşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
C. Şartname her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfanın okunup, her şartı kabul ettiğini
belirtip imzalanması.
İhalenin şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Mevlana Mahallesi 880 Sokak No:10
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Merkez
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:20 (8.kat) Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim
etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İş bu ilan 17.03.2015 tarihi ile 22.03.2015 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan
panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İLAN OLUNUR
Download

gaziosmanpaşa belediyesi başkanlığından