İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik
Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde ( 2008 ve 2014 ) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan
tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.
1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, 2008 İTÜ
Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca varsa yabancı dil belgelerini, 2014 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca yabancı dil belgelerini
(KPDS/YDS/ÜDS 65 ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlar) ve tüm adayların 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı
bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili, özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir
dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yabancı dil sınavı 30.12.2014 günü, Saat 10:00'da Üniversitemiz İnşaat Fakültesinde
(Maslak) yapılacaktır.
3- Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.
4- İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek
zorundadırlar.
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı
Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi
alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Erzincan Üniversitesi Rektörlü!
2 (İki) Adet Fotoğraf
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların
başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca
Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6
(altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
Doçentlik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 (Bir) Takım
2 (İki) Adet Fotoğraf
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru
dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma
Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım
dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 (Bir) Takım
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
2 (İki) Adet Fotoğraf
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini
belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık
Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört)
takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23.
maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde
Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.
Anabilim Dalı
Türkçe E!itimi
Türkçe E!itimi
E!itim Yönetimi,Tefti"i,Planlaması ve
Ekonomisi
Rehberlik ve Psikolojik Danı"manlık
Fen Bilgisi E!itimi
FEN EDEB"YAT FAKÜLTES"
K. Unvanı Adedi Derece
Açıklama
Doçent
1
1
Sipektral Teoriler Üzerine Çalı"mı" Olmak
Doçent
1
1
Kadife Akarlar Sistemati!i Üzerine Çalı"mı" Olmak
Doçent
1
1
Bitki Stres Fizyolojisi Üzerine Çalı"mı" Olmak
Dı" Manyetik Alanlarda Kimyasal Etki Üzerine Çalı"mı"
Doçent
1
1
Olmak
Yardımcı
1
4
Be"eri Co!rafya Alanında Çalı"mı" Olmak
Doçent
Yardımcı
1
5
Karadeniz’in Eski Ça! Tarihine Yönelik Çalı"mı" Olmak
Doçent
Yardımcı
1
3
Osmanlı’da Tarih E!itimi Üzerine Çalı"mı" Olmak
Doçent
Anabilim Dalı
Uygulamalı Matematik
Zooloji
Moleküler Biyoloji
Atom ve Molekül Fizi!i
Be"eri Co!rafya
#lkça! Tarihi
Yakınça! Tarihi
HUKUK FAKÜLTES"
K. Unvanı Adedi Derece
Doçent
1
1
Anabilim Dalı
Medeni Hukuk
Anabilim Dalı
#ktisadi Geli"me ve Uluslararası #ktisat
Muhasebe-Finansman
Yönetim ve Organizasyon
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Yönetim Bilimleri
Sa!lık Kurumları Yönetimi
B.: 79428 www.bik.gov.tr’de
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Anabilim Dalı
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca
denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora
çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
3- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet
belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvurmazlar
MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.
Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
BİRİM
Kahta Meslek Yüksekokulu
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM
Veterinerlik
Eczacılık Meslek
Bilimleri
Eczacılık Meslek
Bilimleri
Hemşirelik
Fizik
ANABİLİM DALI
Laborant ve Veteriner Sağlık
Farmakoloji
Farmasötik Kimya
Yüksek Enerji ve Plazma
Fiziği
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eczacılık Meslek
Bilimleri
Eczacılık Meslek
Bilimleri
Eczacılık Teknolojisi
Eczacılık Temel
Bilimleri
Eczacılık Temel
Bilimleri
Harita Mühendisliği
Prof.
Doç.
1
1
1
1
Prof.
Doç.
Doç.
1
1
1
Yrd. Doç. 3
1
1
1
1
1
Farmasötik Teknoloji
Yrd. Doç. 1
1
Farmasötik Botanik
Analitik Kimya
Biyokimya
Yrd. Doç. 1
Yrd. Doç. 1
Yrd. Doç. 1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik ve Psikolojik
Bitkisel ve Hayvansal Organik Tarım
Üretim
Eğitim Bilimleri
ADET.
1
1
Yrd. Doç. 1
Uygulamalı Sosyoloji
Eğitim Fakültesi
DRC.
1
1
Farmasötik Toksikoloji
Sosyoloji
Kahta Meslek Yüksekokulu
ÜNVANI
Prof.
Prof.
Yrd. Doç. 1
Yrd. Doç. 3
Yrd. Doç. 1
1
1
1
1
1
1
Yrd. Doç. 3
1
Yrd. Doç. 3
1
Yrd. Doç. 3
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
1
AÇIKLAMA
Alman siyah başlı etçi koyun ırkında çalışma yapmış olmak.
Sülfanamidlerin doktorda kalıntı düzeyleri ile vücuttan atılma
sürelerinin belirlenmesi üzerine çalışmış olmak.
Oksin, eter ve esterleri konusunda çalışmaları olmak.
Tüberküloz konusunda çalışmış olmak.
Deneysel Yüksek Enerji Fiziğinde ileri bölge jet hesaplamaları
üzerine çalışmaları olmak.
Deyimler üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim
dalında doçent unvanı almış olmak.
Hidrosefalik yenidoğanlarda ventrikuloperitoneal şantın tiroid
fonksiyonları üzerine olan etkileri konusunda çalışma yapmış
olmak.
Aflatoksin ve Zearalenon Kirlilikleri hakkında çalışmış olmak.
Bitki fizyolojisi ve sistematiği alanında çalışmaları olmak.
Aromatik bitkilerde fitokimyasal analizler yağ asidi analizi ve
antimikrobiyal analizler alanında çalışmış olmak.
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar’ın elektrokimyasal
özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Farklı yağlarla beslenen Ratlar’ın Lenf Şilomikronlarının
Hidrofobik özelliklerinin araştırılması üzerine çalışması olmak.
Arazi düzenleme çalışmalarında genetik algoritma uygulaması
konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
1960-1980 arası üniversitelerdeki ideolojik hareketlerle ilgili
çalışması olmak.
Organik tarım ve bitki aktivatörleriyle doktora çalışması yapmış
olmak, ilgili alanda Yükseköğretim Kurumunda en az 5 yıl ders
vermiş olmak.
Doktora eğitim süresi kapasitesinin değerlendirilmesi
konusunda çalışmış olmak.
Çok boyutlu madde parametreleri doğrulanması ile flexMIRT
ve BMIRT paket programları konusunda çalışmış olmak.
Ergenlerde anne-babaya bağlanma ile öznel iyi oluş
arasındaki ilişkide duygu düzenleme ve baş etme
yöntemlerinin çoklu aracılık rolü konusunda çalışma yapmış
olmak.
B.: 79196 www.bik.gov.tr
E%"T"M FAKÜLTES"
K. Unvanı Adedi Derece
Açıklama
Ça!da" Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Üzerine Çalı"mı"
Doçent
1
1
Olmak
Yardımcı
1
5
Türkçe E!itimi ve Ö!retimi Üzerine Çalı"mı" Olmak
Doçent
Yardımcı
#" Ya"am Kalitesi ve Örgütsel Ba!lılıklar Üzerine Çalı"mı"
1
5
Doçent
Olmak
Yardımcı
1
5
Sosyal Fobi Üzerine Çalı"mı" Olmak
Doçent
Yardımcı
Heterohalkalı Bile"iklerin Sentezi ve Özellikleri Üzerine
1
3
Doçent
Çalı"mı" Olmak
Açıklama
-
"KT"SAD" VE "DAR" B"L"MLER FAKÜLTES"
K. Unvanı Adedi Derece
Açıklama
Ülke Kredi Notları ve Konjonktürel Dalgalar Üzerine Çalı"mı"
Doçent
1
1
Olmak
Özelle"tirmenin Maliyetlere Etkisi Konusunda Çalı"mı"
Doçent
1
1
Olmak
Transformasyonel Liderlik üzerine SSCI Kapsamında Yayın
Doçent
1
1
Yapmı" Olmak
Doçent
1
1
Yardımcı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Olup, Siyaset
1
3
Doçent
Sosyolojisi Alanında Çalı"mı" Olmak
Yardımcı
1
3
Hisse Senedi Getirileri Konusunda Çalı"mı" Olmak
Doçent
"LAH"YAT FAKÜLTES"
K. Unvanı Adedi Derece
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Açıklama
B.: 79187 www.bik.gov.tr’de
T.C. ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/671
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Zonguldak Merkez İlçe Mithatpaşa Mah.
MEVKİİ
:
PAFTA NO
:ADA NO
: 362
PARSEL NO
: 59
VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ
:MALİKİN ADI
VE SOYADI
: Güler Koçaklı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü 19/08/2014 tarihli 2014/88 sayılı kararı ile
Zonguldak Merkez Şehir Geçişi Mithatpaşa Tümeni km; 33+357.00-36+397.00 arasında
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mithatpaşa Mahallesi, 362 ada, 59 parsel üzerinde davalı
Güler Koçaklı zilliyetliğinde bulunan bina ve muhtesatlerın kamulaştırma bedel tespiti ve
tescili davası açılmış olup, muhtesat ve binanın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin
ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi
gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde tespit
edilen kamulaştırma bedeli zilyet adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı,
muhtesat ve binanın davacı adına tescil edileceği duruşmanın bırakıldığı 12/12/2014 günü
saat:11.30'da yapılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 19. maddesine göre ilan
olunur.
B. : 78529 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/666
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Zonguldak Merkez İlçe Mithatpaşa Mah.
MEVKİİ
:
PAFTA NO
:ADA NO
: 362
PARSEL NO
: 112
VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ
:MALİKİN ADI
VE SOYADI
: Çerkez Koçaklı, Gökmen Koçaklı, Turan Koçaklı,
Sevim Koçaklı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü
Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü 19/08/2014 tarihli 2014/88 sayılı kararı ile
Zonguldak Merkez Şehir Geçişi Mithatpaşa Tümeni km; 33+357.00-36+397.00 arasında
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mithatpaşa Mahallesi, 362 ada, 112 parsel üzerinde davalı
Çerkez Koçaklı, Gökmen Koçaklı, Turan Koçaklı, Sevim Koçaklı zilliyetliğinde bulunan
bina ve muhtesatlerın kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davası açılmış olup, muhtesat
ve binanın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre
içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan
itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde tespit edilen kamulaştırma bedeli zilyet
adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, muhtesat ve binanın davacı
adına tescil edileceği duruşmanın bırakıldığı 12/12/2014 günü saat: 11.15'de yapılacağı,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 19. maddesine göre ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
B. : 78528 www.bik.gov.tr
Download

tc tc adıyaman üniversitesi rektörlüğünden