T.C.
BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
Sayı : 2014/716 Esas
12/05/2014
Davacılar, Asım Yağcı ile Davalı, HAS1MS1Z arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi
davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğe karar verilecek olan Muhsin Yağcı’nın 01/06/2002 yılından beri
kendisinden haber alınamayan, adresi ve akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi istenmiş
olduğundan, söz konusu şahsı tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda
numarası yazılı dosyasına 6 ay içerisinde bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu HMK’nın
33. Maddesi gereğince ilan olunur.
GAİP
T.C. Kimlik No : 45274357344
ADI SOYADI : MUHSİN YAĞCI
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ : 18/08/1973
DOĞUM YERİ : BEYKOZ
İKAMETGAH ADRESİ : YALIKÖY MAH. HÜNKARTEPE CAD. GÜLBAHÇE SOK. NO.7
BEYKOZ / İSTANBUL
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31326
ESAS NO : 2013/573 Esas
DAVALI : MAKBULE KAYA Şerefiye Bucağı Gölbaşı Köyü No: 8 Zara / SİVAS
Davacı OSMAN KAYA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni
İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 147/2 MADDESİ GEREĞİNCE BELİRLENEN GÜN VE SAATTE MAHKEMEMİZDE HAZIR
BULUNMANIZ,GERÇERLİ BİR ÖZRÜNÜZ OLMADAN MAHKEMEDE HAZIR BULUNMADIĞINIZ
TAKTİRDE DURUŞMAYA YOKLUĞUNUZDA DEVAM EDİLECEĞİ VE YAPILAN İŞLEMLERE İTİRAZ
EDEMEYECEĞİNİZ İHTARI İLE Duruşma Günü: 05/06/2014 günü saat: 11:50‘de duruşmada bizzat hazır
bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik
213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliğ olunur. 25/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31333
HATAY
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN/
BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
ESAS NO : 2013/138 Esas
KARAR NO : 2013/596 Karar
DAVALI : NİZAMETTİN ERASLAN, Yusuf oğlu, Meydan Mahallesi, Doğu Sokak No:51/C Merkez /HATAY
Davacı Antakya Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın
Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile dava konusu Hatay Merkez 4. Mıntıka 1725 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait
hissenin kamulaştırma bedelinin 784,86 TL olarak tespiti ile bu bedelin davalıya ödenmesine, Dava konusu
Hatay Merkez 4. Mıntıka 1725 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisseye ilişkin tapu kaydının iptali ile
davacı Antakya Belediyesi adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Yine bu karar Davacı Antakya
Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkememizce belirtilen adresinize tanınmadığınızdan bahisle gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi
yapılamadığından gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı tebliğat kanunun 28,29,30,31 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 28.03.2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31410
ERZİNCAN KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2009/3 Esas
KARAR NO : 2013/9
Davacılar KAZİM AKSU, ve arkadaşları davalı MURTAZA AKGÜN ve arkadaşları aleyhine Mahkememizde
açılan Kadastro davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 06/12/2013 tarihinde karar verildi.
HÜKÜM:
Davacının sübüt bulmayan davasının REDDİ ile;
Dava konusu Erzincan ili Üzümlü ilçesi Otluk Köyü, 101 ada 13 parsel, 105 ada 5 parsel, 105 ada 14 parsel, 107
ada 15 parsel, 108 ada 3 parsel, 110 ada 11 parsel, 114 ada 7, 16 ve 21 parsel sayılı taşınmazları tespit gibi TAPUYA
KAYIT TESCİLİNE,
Davacı tarafından yapılan yargılama nedeniyle yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
Karar kesinleştiğinde, davaya konusu taşınmazlara ait kadastro tutanak asılları ile dosyanın Üzümlü Tapu
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş olup, bahsi geçen taşınmazların maliklerinden Hüseyin ve Emine oğlu
08/04/1952 Erzincan doğumlu TC Kimlik No: 37912288998 davalı Murtaza AKGÜN ‘ün tüm aramalara rağmen
bulunmaması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Bu sebeple davalı Murtaza AKGÜN‘e karar tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28 ve 31
maddeleri uyarınca gazetede yayınlandğı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden
itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen
karar tebliğ olunur. 05/03/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31397
T.C.
ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2011/224 Esas
Davacı SABRİYE MUSTAFA MAHMOUD vekili tarafından, davalılar FİKRET KIRIKÇI, İBRAHİM
AKTAŞ, HÜMEYRA AKTAŞ Aleyhine açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasında verilen ara
karar gereğince;
Mahkememizce davalı İBRAHİM AKTAŞ’ın dava dilekçesinde belirtilen “Şehit Osman Avcı Mahallesi İnönü
Caddesi Gölkent Sitesi No:5/3 Etimesgut / ANKARA” adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,
adresinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava
dilekçesi ve duruşma gününün davalı İBRAHİM AKTAŞ’a ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine cevap vermeniz ve duruşma günü olan 15/07/2014 tarihinde saat: 11:35’de duruşmada bizzat
hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde Tebligat Kanunu’nun 28. ve HMK.’nun
147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 31367
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2013/1345 Esas
05/05/2014
Mahkememizin 22/04/2014 Tarih 2013/1345 Esas 2014/481 Karar sayılı kararı ile Kastamonu ili, Tosya ilçesi,
Büyüksekiler Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Gülsüm’den olma 1996 doğumlu SAMED TÖL’ün kısıtlandığı
ve kendisinin Babası ALİ TÖL’ün VELAYETİ ALTINA KONULMASINA dair karar verildiği,
İlan olunur.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31331
T.C.
İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2012/552 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda isimleri yazılı, gaip olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat Mahkememize
gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda ( İlan tarihinden itibaren 6 ay içinde )
bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/05/2014
GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLER :
1- Salamanoğlu Avram Mazaltof ve mirasçıları
2- Zünbül Arbek ( varsa mirasçıları )
3- Mişon Arbek ( varsa mirasçıları )
4- Salamon Arbek ( varsa mirasçıları )
5- Avram Mazalto ( varsa mirasçıları )
6- Yasef Orbak ( varsa mirasçıları )
7- Dikran Garabetoğlu ( varsa mirasçıları )
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31266
ERZİNCAN KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2004/31 Esas
KARAR NO : 2013/7
Davacılar MEHMET GÜÇEL, ve arkadaşları Sultan UZUN (TOSUN) ve arkadaşları aleyhine Mahkememizde
açılan Kadastro davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 15/11/2013 tarihinde karar verildi.
HÜKÜM:
Davacının sübüt bulmayan davasının REDDİ ile;
Dava konusu Erzincan ili Üzümlü ilçesi Karacalar köyü, Kandil mevki’inde kain 126 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 139
ada 1 ve 11 nolu parsel sayılı taşınmazların tespit gibi TAPUYA KAYIT TESCİLİNE,
Davacı tarafından yapılan yargılama nedeniyle yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
Karar kesinleştiğinde, davaya konusu taşınmazlara ait kadastro tutanak asılları ile dosyanın Üzümlü Tapu
Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş olup, bahsi geçen taşınmazların maliklerinden Kazim ve İmoş kızı
10/04/1950 Pülümür doğumlu TC Kimlik No: 31564498224 davalı Sultan UZUN (TOSUN)‘un tüm aramalara
rağmen bulunmaması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Bu sebeple davalı Sultan UZUN (TOSUN) ‘a karar tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28 ve
31 maddeleri uyarınca gazetede yayınlandğı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihden
itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen
karar tebliğ olunur. 09/12/2013
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31392
T.C. ERZİNCAN KADASTRO MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
: 2013/34 Esas 24/03/2014
Duruşma Günü : 11/07/2014
Duruşma Saati : 09:30
Davacılar, ZEYNAL YAY, KAZİM YAY ile Davalı, DURSUN İLİK arasında Mahkememizde görülmekte olan
Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;
Dava konusu yer olan Erzincan ili, Refahiye ilçesi Güzle Köyü 101 ada 2 parsel, 101 ada 18, 26, 31, 33, 36,
55, 59, 65 ve 48 nolu parseller ile 102 ada 2 parsel ve 103 ada 1 parsel 104 ada 3 parsel ve 107 ada 1 parsellere
ilişkin yargılamada;
Davalı Süleyman ve Elif oğlu 01.01.1949 doğumlu TC Kimlik No: 27862618426 Mehmet ALİ YAY’ın
bütün aramalara rağmen bulunmadığından kendisinin davalı kılınmak üzere duruşma gününün tebliği
gerektiğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir
Bu sebeple davalı Mehmet Ali Yay’ın 11/07/2014 günü saat 09.30’ da Mahkememizde hazır bulunması veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde HUMK’nun değişik 213. Maddesi uyarınca yokluğunda yargılama
yapılarak hüküm verileceği duruşma günü ve saatinin yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31396
T.C.
İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2. İ L A N
Sayı : 2013/219 Esas
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile
MALİYE HÂZİNESİ İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu
İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan Aristidi kızı Marika gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay
içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 31290
Download

tc istanbul 4. sulh hukuk mahkemesi i lan erzincan kadastro