T.C. İZMİR 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/5112 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, 78 Parsel No, çinçin Mahalle/Mevkii, karaağaç Köyü,
Taşınmaz, İzmir aydın yolunun 271 mt kuzeydoğusunda, İzmir aydın otoyolunun 480 MT
doğusuna isabet etmekte olup her iki yolun kesiştiği kavşağa 543 Mt mesafededir. Parsel
çevresinde benzer özelliklerde muhtelif tarlalar vardır parselin güneyi kadastral yol cepheli
olup diğer cephelerden diğer parsellerle çevrilidir. Keşif esnasında parselde mısır ekilidir
ancak parselde su bulunmayıp yan parselden temin edilen su ile sulama yapılmaktadır kumlu
tınlı derin profilli tuzluluk alkalilik ve erezyon problemi olmayan tarım arazisidir. Parselin
tarımsal niteliği korunacak arazilerden olması ve ruhsat müracaatı halinde izsu ve TEAŞ’tan
izin alınacak olması dezavantajdır.
Adresi: Karaağaç Köyü Çinçin Mevkii Buca/İZMİR
Yüzölçümü: 22.880 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı İmar planı dışında olup, 1/25000 ölçekli tahtalı barajı su
toplama alanında olup tarımsal niteliği korunacak alan içerisinde kalmaktadır çevre düzeni
ve plan noktalarına ve havza koruma yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Kıymeti: 686.400,00 TL
KDV Oranı: Muaf
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 11/06/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü: 10/07/2014 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri: İzmir adliyesi mezat salonu d.3 blok zemin kat
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5112 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 24/04/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de
dahildir. *: Bu Örnek Bu yönetmelik’ten önceki uygulamada Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 28795- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2008/173 Esas
15/04/2014
Davacı, KURTUOĞLU İNŞAAT TİC.TUR VE MÜH.LTD.ŞTİ ile Davalılar,
MEHMET ÜNVER, MEHMET ÖKSÜZ, YUSUF AKSOY, FATMA
UYSALOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve
Tescil davası nedeniyle;
Sokullu Mehmet Paşa Caddesi 6. Sokak No: 7 Dikmen/ANKARA
adresinde bulunduğu bildirilen davalı Fatma Uysaloğlu'na gönderilen
tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen
adreslerinin temin edilemediği anlaşılmakla adına ilanen tebligat
yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşmasının gelecek celse
olan 23.09.2014 tarihi saat 09.00'da yapılacağı, davalı Fatma
Uysaloğlu'nun belirlenen gün ve saatte mahkememiz duruşma
salonunda hazır olması gerektiği, duruşmaya gelmediği veya gelip de
davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için
gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın
yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan
işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın davalı Fatma
Uysaloğlu'nun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını
genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları T.K.31. maddesi
gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı
ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 28822- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2008/19
KARAR NO: 2009/200
DAVACI: ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA İSTANBUL
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ: AV. IŞIL CAN ŞAHLANAN-İl Muhakemat Müdürlüğü Cağaloğlu/İstanbul
DAVALILAR: 1- NAHMAN - 2- NESİM - 3- LEON YUDA 4- MİŞON AKİVA - 5- SÜMBÜL BEKER 6- EROL BEKER MUSTAFA NECMETTİN TOPALOĞLU MİRASÇILARI:
7- OĞUR TOPALOĞLU8- MEHMET CENGİZ TOPALOĞLU-Yener Ulusoy Bulvarı,
26/B ANTALYA
DAVA: Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ: 08/02/2008
KARAR TARİHİ: 06/05/2009
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti
Ve Tescil) davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda:
Davalılardan Erol Beker adresine dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, gerekçeli karar ve
davacı idarenin temyiz dilekçesinin de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
DAVANIN KABULÜ ile kamulaştırma bedelinin 73.535,00 TL. olarak TESPİTİNE, 2.363,60 TL.nin
Erol Beker'e 15.08.2007 tarihinden itibaren tahakkuk eden nemalarıyla birlikte ödenmesine, karar
verilmiş olup, gerekçeli karar ve davacı vekilinin temyiz dilekçesi ilan olunur.
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 18/04/2014
(Bas›n: 28721- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/792 Esas
02/05/2014
Davacı CEYLAN ISIKKAN vekili Av. Nigar Çiçekçi Hurşit tarafından açılan Gaipliğe Karar
Verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;
Aşağıda açık kimlikleri bulunan ve gaipliklerine karar verilen EMİNE ISIKAN ve ŞÜRERAN
ISIKAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri
hususu M.K'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.
GAİPLER
T.C. Kimlik: 34552733192
25694028444
Adı Soyadı: ŞÜRERAN ISIKAN
EMİNE ISIKAN
Baba Adı: ŞEVKİ
ŞEVKİ
Anne Adı: FETHİYE
FETHİYE
Doğum Yeri: İSTANBUL
İSTANBUL
Doğum Tarihi: 17/10/1942
11/06/1945
İkametgah Adresleri: Silivri Kapı Mh. İlk Mektep Sk. No: 40 İç Kapı No: 1 Fatih/İSTANBUL
(Bas›n: 28719- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

28795-28822-28721