T.C. ESKİŞEHİR 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/445
22.01.2014
Davacı Zühtü Kurul tarafından davalılar Güner Gülpınar, Nükhet Gülpınar, Nuray Gülpınar, Gülay Damico aleyhine açılan
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin vefat etmiş olan bahası Nihat Kurul alacaklı müteveffa Mehmet Cemal Gülpınar
lehine Eskibağlar Mah. 886 da 9 parselde kayıtlı taşınmazı üzerine 1955 yılında ipotek tesis ettiğini, ipotek şerhinin bu tarihe kadar
kaldırılmadığın, bu durumun borçlu mirasçılarının taşınmaz üzerindeki tasarruflarına mani olduğunu İİK 153 mad. gereğince ipotek
bedelini faizi ile birlikte dosyaya yatırdıklarını ancak davalıların bu parayı almadıkları gibi ipoteği de kaldırmadıklarını belirterek
ipotek şerhinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmekle mahkememizce düzenlenen tensip zaptında: GEREĞİ
DÜŞÜNÜLDÜ
1- HMK 119. maddesinin b. c. ç. ğ. h fıkralarında belirtilen (davacı- kanuni temsilcisi, davacı vekili ile davalının (kanuni temsilcisi)
adı, soyadı ve adresleri, davacının TC kimlik numarası, açık bir şekilde talep sonucu, davacının kanuni temsilcisinin varsa vekilinin
imzası) dava dilekçesinin zorunlu unsurlarının eksiksiz olduğuna,
2- HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin davalıya tebliğine, HMK 317/2. maddesi gereğince, davalının iki hatta
içinde davacıya cevap verilebileceğine, HMK 128. maddesi gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının
dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağına, HMK 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin
verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceğinin ihtarına.
3- Cevap dilekçesinde HMK 129 maddesinin a, b, c, ç, ğ fıkralarında belirtilen (mahkemenin adı, davacı ile davalının adı
soyadı, adresleri, davalı yurtdışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği adres, davalının
TC Kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı, adresleri, davalının kanuni temsilcisinin
yahut vekilinin imzası) eksik ise bu eksikliklerin giderilmesi için davalıya bir haftalık süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında
giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılmasına, (HMK 130.madde)
4- Davacının dava dilekçesinde bildirdiği delillerin celbi için müzekkere yazılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına.
5- Cevap dilekçesinde bildirilecek ve getirilmesi gereken delillerin celbi için müzekkere yazılmasına, masrafın davalının
yatıracağı avansından karşılanmasına.
6- Davanın ipoteğin fekki davası olduğuna
7- Davanın basit yargılama usulüne tabi olduğuna.
8- Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, ipotek şerhi bulunduğu bildirilen Eskişehir ili Eskibağlar Mah. 886 ada 9 parsel
sayılı taşınmazın takyidatlı tapu kayıtları ve ipotek akit tablosunun çıkartılarak mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
masrafın gider avansından karşılanmasına.
9- HMK 318. maddesi gereğince tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek
bildirmek, ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların
bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının ihtarına,
10- Davacının delilleri için gider avansının kullanılacağına, davalının ise mahkemece tesbit edilecek gider avansını yatırmasına,
bu hususların yerine getirilmemesi halinde ancak HMK 140/5. maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksiklikleri
tamamlayabilecekleri, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına.
11 - Cevap dilekçesi ibraz edildiğinde veva dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftalık süre dolduğunda, ön
inceleme duruşması için tarih ve saat belirlenerek taraflara tebliğine, çıkarılacak davetiyede "taraflara sulh için gerekli hazırlığı
yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın
yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği
yahut değiştirebileceğinin" ihtarına.
12- Yapılacak ilk duruşmada öncelikle dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında karar verileceği,
değilse yargılamaya devam edileceğine, (HMK. 320/ 2. madde)
13- Tensip zaptının taraflara tebliğine, tebliğ tarihi ile birlikle tensip kararında belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş
sayılacaklarının ihtarına karar verildi. Tebligat şerhinin de HMK 317/II maddesi gereğince iki hafta içinde davacıya cevap
verebileceğiniz HMK 128.maddesi gereğince süresi içinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü
vakanın tümünü inkar etmiş sayılacağınız, HMK 131. Maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi
dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği şeklinde 02.07.2013 tarihli tensip zaptı ve davacının dava dilekçesi, davalılardan
Gülay DAMİCO'nun Le Mas Du Gratta Semelle Route D Avignon Tarascon 13150 Fransa adresinden adres yetersizliği nedeni ile
tebliğ edilememiş olup yine uyapta kayıtlı olan yurt içi mernis adresi olan Gültepe Mah. Ayrancı Sok. No: 68 Eskişehir adresinden
de kaydı olmadığından iade edildiğinden tebligat yapılamamış olup tensip zaptının ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar
verildiğinden gazete ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 16620)
Download

T.C. ESKİŞEHİR 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ