T.C. KARABURUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Dosya No: 2013/36 Talimat
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Taşınmaz tapu kayıtlarında; İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Köyü, Ardıç
Mevkii, 1 Cilt, 53 Sahife, 2381 Parselde kain 514 m2 yüzölçümlü, 122/388 Arsa Paylı,
Bağımsız Bölüm No: 2'de kayıtlı Dubleks Ev ve Arsası vasıflı taşınmazdır. Üçüz bina şeklinde
inşa edilen taşınmaz yeni yapım, betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Bina yenilenmiş,
bakımlı bahçe teras çevre duvarları yeni betonarme 128 m2 kullanım alanlı yapıdır. Binaya
çatı altı oda ilavesi, panjur gibi bir çok ilave yapılmıştır. Su, elektrik hat ve şebekelerine
sahiptir. Denize mesafesi 250-300 metre civarında olup, denizi balkondan kısmen
görmektedir. Ardıç denizine giden yola cephelidir.
Yüzölçümü: 514,00 m2
Arsa Payı: 122/388
İmar Durumu: Karaburun Belediye sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında Taks: 0,15, Kaks: 0,30 iki kat konut imarlı alanda kalmaktadır.
Kıymeti: 200.405,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 28/08/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 22/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Karaburun İcra Müdürlüğü
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/36 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 45642- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 04/07/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2013/870
DAVACI: DURAL ÇIRAK
VEKİLİ: AV. ERKAN ERYILMAZ
DAVALI: SÜLEYMAN ŞAHİN
K. Bakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 48 Ataşehir/İST.
DAVA: MENFİ TESPİT- İSTİRDAT
DAVA GÜNÜ: 04/11/2013
Dosyanın incelenmesinden, davalı tarafa dava dilekçesinin ilanen tebliğ olunduğu, davalı tarafın cevap
dilekçesi sunmadığı görülmekle ön inceleme için dosya ele alındı.
HMK.nun 137. maddesi kapsamında dosya üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, HMK.nun 138.
maddesine göre dosya üzerinden karar verilmesini gerektirecek bir durum tespit edilemediğinden;
G/D:
1- Mahkememiz dosyasında ön incelemenin HMK.nun 139. maddesi uyarınca duruşmalı olarak
yapılmasına,
2- Taraflara HMK.nun 139 maddesi içeriğine göre ayrı ayrı duruşma günü bildirir davetiye ile iş bu ara
kararının tebliğine, çıkarılacak davetiyeye "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede
hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, taraflara sulh için gerekli hazırlığı
yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda
gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati
olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği ihtar olunur" şeklinde şerh
düşülmesine, tebligat giderinin mevcut avanstan karşılanmasına, tebligatlara işbu ara kararının da
eklenmesine,
3- Ön inceleme duruşmasının defter durumuna göre 18/09/2014 günü saat 09.50'ye bırakılmasına karar
verilmiş olup, İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacaktır. 10/07/2014
(Bas›n: 45838- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2012/1001 Esas
KARAR NO: 2013/1890
Davalı: 1 - İZZET ÇALINALTI
2- ABDİL ÇALINALTI
Davalı: 3- MEHMET ÇALINALTI
4- RAMAZAN ÇALINALTI
Davacı: 5- ÜLKÜ PEKER
Mahkememizden verilen 07/11/2013 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı
ile
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
DAVANIN KABULÜNE,
Eskişehir İli, Tepebaşı ilçesi, Batıkent Köyü, 11522 ada, 330, 331, 332, 333
parsel sayılı taşınmazlar ile Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan
Mahallesi 1347 ada 11 parsel ve 1226 ada 25 parsel taşınmazlardaki ortaklığın
satış yolu ile giderilmesine, Satış bedelinin Eskişehir 1. Sulh Hukuk
Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve 2012/1142-1164 E.K. sayılı ve Eskişehir 3.
Sulh Hukuk Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve 2012/1152-1270 E.K. sayılı
veraset ilamındaki hisseleri oranında hak sahiplerine ödenmesine,
Satışın umuma açık şekilde ve açık artırma suretiyle icra iflas Kanununa
uygun şekilde yapılmasına,
Satışın varsa taşınmaz üzerindeki takyidatlarla birlikte gerçekleştirilmesine,
Satış müdürü olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürünün atanmasına,
Satış bedeli üzerinden %o11,38 (binde 11,38) oranında harç alınmasına,
Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte
bulunan AAÜT. Gereğince belirlenen 990,00 TL vekalet ücretinin davalılardan
Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve 2012/1142-1164
E.K. sayılı ve Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve
2012/1152-1270 E.K. sayılı veraset ilamlarındaki hisseleri oranında alınarak
davacıya verilmesine,
Davalılar Abdil Çalınaltı ve İzzet Çalınaldı kendilerini vekil ile temsil
ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince
belirlenen 990,00.-TL vekalet ücretinin taraflardan Eskişehir 1. Sulh Hukuk
Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve 2012/1142-1164 E.K. sayılı ve Eskişehir 3.
Sulh Hukuk Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve 2012/1152-1270 E.K. sayılı
veraset ilamındaki hisseleri oranında alınarak adı geçen davalılara
verilmesine,
Davacı tarafından yapılan 9,85.- TL başvurma harcı, 377,05.-TL tebligat gideri,
1.804,75.- TL. ilanen tebligat gideri, 71,60.-TL müzekkere gideri, 1.120,80.-TL
keşif ve bilirkişi ücretinden ibaret toplam 3.384,05.- TL yargılama giderinin
davalılardan Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesine ait 03.07.2012 tarih ve
2012/1142-1164 E.K. sayılı ve Eskişehir 3.Sulh Hukuk Mahkemesine ait
03.07.2012 tarih ve 2012/1152-1270 E.K. sayılı veraset ilamındaki hisseleri
oranında alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan gider avansının talep
halinde davacıya iadesine,
Davalıların yargılama gideri yapmadığının tespitine,
Dair, 6217 sk.nun 30. maddesi ile 6100 sk.na eklenen geçici 3. maddeye
istinaden 1086 SK.nun 5236 sk.nunla yapılan değişiklikten önceki 437. maddesi
uyarınca tebliği tarihinden itibaren 8 gün içerisinde mahkememize verilecek bir
dilekçe ile temyiz yolu açık olmak üzere, davacı vekili bir kısım davalılar
vekili Av. İsa Alcı'nın yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda verilen karar
Davalı Ramazan Çalınaltı'nın belirtilen Rubikondreef 21 Utrecht 3561 JA
HOLLANDA adresine tebligat yapılamadığından ve başkaca adres
belirlenemediğinden yargılama aşamasında ilanen tebligat yapılmasına dair
verilen karar gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ
(Bas›n: 45730- www.bik.gov.tr)
olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/7368 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kanuni Mah. 30343 ada, 5 parselde kayıtlı 380,00 m2 yüzölçümlü, 5
katlı betonarme apartman ve arsa nitelikli taşınmazdaki, 1. normal kat, 3 nolu mesken nitelikli, 51/380 arsa paylı
taşınmazın tam hissesi. Binada 2 bodrum kat+zemin kat+3 normal kat vardır. Satışa konu daire çelik kapılı, 3
oda, salon, mutfak, 1 banyo, wc ve 1 adet ve balkondan oluşmaktadır. Kombi ve petek yoktur ancak tesisatlar
yapılıdır. Net 78,00 m2'dir.
Adresi: Kanuni mah. 912.sok. No: 8 D: 3 Keçiören
Kıymeti: 110.000,00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü: 10/09/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü: 15/10/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 3 nolu mezat salonu
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/7368 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/07/2014
(İİK m.126)
(Bas›n: 45766- www.bik.gov.tr)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

45642-45838-45730