MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.03.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/MART Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
5.BİRLEŞİMİNİN MART AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 07/03/2014 TARİHLİ
1 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine gereğince 2014/ MART Ayı Olağan
Toplantısını yapmak üzere 07/03/2014 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının 25/02/2014 tarih ve
M.31.6.ERZ.0.10/301.03/57-169 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Genel
İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK’in Başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı
açılış konuşmasını yaparak, yoklama yaptırdı.
Yapılan yoklamada Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK, Üyelerden; Recep ÇIRAK, Hasan GEDİK,
Mehmet KARAKURT, İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ, Abidin DARUN, Emin ÖZMEN’in
hazır bulunduğu, Alpaslan KARAKURT, Kerim BOZOK, Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ Doğa
Egemen BÖLÜKBAŞI, Berat SÖKMEN, Bilal KAYA’ nın bulunmadığı Nizamettin VURAL’ın raporlu
olduğu görüldü. Yoklama tutanağı divan üyelerince imza altına alındı.
----------Meclis Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı
duruşu akabinde istiklal Marşının söylenmesi için komut verdi. 1 Dakikalık Saygı duruşu ve akabinde İstiklal
Marşımız topluca söylendi.
---------Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN Katip Üye Bilal KAYA’ nın bulunmadığını bu nedenle 1.yedek
katip üye Mustafa YALMAN ‘ın da bulunmadığını bu nedenle 2.yedek katip üye İsmail AKÇAKOYUN
‘un divan yerini alması gerektiğini Meclis Başkanına bildirdi.
---------Meclis Başkanı Kasım ŞİMŞEK 2.yedek katip üyesi İsmail AKÇAKOYUN’ u divana davet etti.
İsmail AKÇAKOYUN divanda yerini aldı.
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 2014/ Şubat Ayı 07/02/2014 tarihli Meclis oturum Tutakları
ve CD ‘lerini 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediye Başkanlığının
25/02/2014 tarih ve 57-169 sayılı yazıları ekinde 15 Meclis üyemize verildiğini üyelere bildirdi.
-------Meclis Başkanı gündem maddelerine ilişkin Belediyemiz Müdür ve diğer personelleri gündem
maddelerine ilişkin bilgi verecektir.
Meclis Başkanı gündeme alınması istenilen önerge olup olmadığını sordu.
Meclis Başkanı herhangi bir önerge olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini
istedi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
KARAR 46
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 24 sayılı kararı ile
bir sonraki toplantısında görüşülmesine karar verilen Çiftçi Malları Koruma Meclisinden istifa edenlerin
yerine 4081 Sayılı Kanun gereğince 5 Asil 5 yedek Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçilmesini istedi.
Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
Yapılan açık oylama sonucunda;
Çiftçi Malları Koruma Meclisinin istifa edenlerin yerine üye ismi belirlenemediğinden dolayı 4081
Sayılı Kanun gereğince 5 Asil 5 yedek Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçimlerinin Belediyemiz
Meclisinin sonraki toplantılarında görüşülmek üzere ertelenmesine oylamaya katılan üyelerin evet
oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
1
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.03.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/MART Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
KARAR- 47
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 36 sayılı kararı
gereğince İmar Komisyonuna havale edilen Hatice TEMİZ’ in 24.12.2013 Tarih ve 4388 Sayılı dilekçesinde
belirtilen İlçemiz Mahmutlu Mahallesinde bulunan 7564-7565 nolu parsellerin ortasında bulunan 10 m’lik
imar yolunun kaldırılması talebine ait İmar Komisyonunun 12/02/2014 tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporunun
1.fıkrasının Meclisimizce görüşülmesini istedi. Görüşülmeye başlandı.
------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Mahmutlu Mahallesinde bulunan 7564-7565 nolu parsellerin bulunduğu yerdeki
parsellerin ifrazı yapıldığından dolayı Hatice TEMİZ’in 24.12.2013 Tarih ve 4388 Sayılı dilekçesindeki
bahis konusu 7564-7565 nolu parsellerin ortasında bulunan 10 m’lik imar yolunun kaldırılması
talebinin reddine oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
KARAR- 48
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 37 sayılı kararı
gereğince İmar Komisyonuna havale edilen Durmuş GÖKTEKİN’in 09/01/2014 Tarih ve 105 Sayılı
dilekçesinde belirtilen İlçemiz İstiklal Mahallesinde bulunan 3071 nolu parselin ortasındaki imar yolunun
kaldırılması talebine ait İmar Komisyonunun 12/02/2014 tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporunun 2.fıkrasının
Meclisimizce görüşülmesini istedi. Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İstiklal Mahallesinde bulunan 3071 nolu parselin ortasındaki imar yolunun Bulunduğu
Parselin bütününe bakıldığında ticari alanlarda parsel boyutlarının geniş olması , ayrıca proje yapımı
gerçekleşen ve yapımına başlanan kanalizasyon projemizde
yolların kaldırılması uygun
olmayacağından dolayı Durmuş GÖKTEKİN’in 09/01/2014 Tarih ve 105 Sayılı dilekçesinde belirtilen
ve bahis konusu yolun kaldırılması talebinin reddine oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında
oy birliği ile karar verildi.
KARAR- 49
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı kararı
gereğince İmar Komisyonuna havale edilen Hasan ÇERİT’in 17.01.2014 Tarih ve 168 Sayılı dilekçesinde
8425 nolu parselin doğusunda bulunan 7 m’lik imar yolunun kaldırılması talebine ait İmar Komisyonunun
12/02/2014 tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporunun 3.fıkrasının Meclisimizce görüşülmesini istedi.
Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Mehmet BÖLÜKBAŞI Sokak no 13 de bulunan 8425 nolu
parselin doğusunda bulunan 7 m’lik imar yolunun bulunduğu alanda ifraz yapıldığından Hasan
ÇERİT ’in 17.01.2014 Tarih ve 168 Sayılı dilekçesinde belirttiği
talebin reddine oylamaya katılan
üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi.
KARAR- 50
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 07/02/2014 tarih ve 39 sayılı kararı
gereğince İmar Komisyonuna havale edilen
Küçük Sanatlar-Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’’ kullanımına
dönüştürülmesi amacıyla Hatay İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Leke değişikliği yapılması talebi İl
Genel Meclisinin 07.11.2013 gün ve 234 sayılı kararı ve Antakya Belediye Meclisi’nin 18.11.2013 gün ve
425 sayılı kararı ve PL(ÇDP) :026 plan no ile onaylanan 1/25 000 ölçekli çevre Düzeni Planına istinaden
1/5 000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftalarının
hazırlanması talebine ait İmar Komisyonunun 12/02/2014 tarih ve 3 sayılı Komisyon Raporunun 4.fıkrasının
Meclisimizce görüşülmesini istedi. Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
2
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.03.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/MART Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
Yapılan açık oylama sonucunda;
Hatay İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 20.01.2014 Tarih ve 1296
Sayılı yazılarında İlçemize bağlı Yeşilkent Köyü sınırları içerisinde yer alan 1395 ve 5116 nolu parseller
üzerinde Hatay İli 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘’Tarım Niteliği Korunacak Mutlak Tarım
Alanı ‘’ kullanımından ‘’ Küçük Sanatlar-Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’’ kullanımına dönüştürülmesi
amacıyla Hatay İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Leke değişikliği yapılması talebi İl Genel
Meclisinin 07.11.2013 gün ve 234 sayılı kararı ve Antakya Belediye Meclisi’nin 18.11.2013 gün ve 425
sayılı kararı ve PL(ÇDP) :026 plan no ile onaylanan Çevre Düzeni Planına dayandırılarak yaptırılan 1
adet 1/5000 Ölçekli Nazım imar plan paftalarının ve 4 adet 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan
paftalarının onanmasına oylamaya katılan üyelerin evet oyları sonrasında oy birliği ile karar verildi
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından oturumu kapattı.
07/03/2014 – Saat: 14’25
Kasım ŞİMŞEK
Meclis Başkanı
Mehmet KARAKURT
Katip Üye
3
İsmail AKÇAKOYUN
Yedek Katip Üye
Download

Mart Meclis Kararları