MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
2.BİRLEŞİMİNİN ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 07/02/2014 TARİHLİ
1 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAK ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesine gereğince 2014/ ŞUBAT Ayı
Olağan Toplantısını yapmak üzere 07/02/2014 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığının 28/01/2014
tarih ve M.31.6.ERZ.0.10/301.03/22-69 Sayılı yazılarındaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye
Genel İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda toplandı.
.
Belediyemiz Meclisi Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK‘in görevli olması nedeniyle birleşime
katılmadığından dolayı Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK ‘ın Başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı
açılış konuşmasını yaparak, yoklama yaptırdı.
Yapılan yoklamada Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK, Üyelerden; Hasan GEDİK,
Mehmet
KARAKURT, İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ, Abidin DARUN, Emin ÖZMEN, Alpaslan
KARAKURT, Kerim BOZOK’ un hazır bulunduğu, Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ Doğa
Egemen BÖLÜKBAŞI, Nizamettin VURAL, Berat SÖKMEN, Bilal KAYA’ nın bulunmadığı görüldü.
Yoklama tutanağı divan üyelerince imza altına alındı.
----------Meclis Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Silah arkadaşları ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı
duruşu akabinde istiklal Marşının söylenmesi için komut verdi. 1 Dakikalık Saygı duruşu ve akabinde İstiklal
Marşımız topluca söylendi.
---------Saat 14.08’ de Meclis Üyesi Berat SÖKMEN oturuma iştirak etti.
---------Yazı İşleri Müdürü Emin AVAN Katip Üye Bilal KAYA’ nın bulunmadığını bu nedenle 1.yedek
katip üye Mustafa YALMAN ‘ın da bulunmadığını bu nedenle 2.yedek katip üye İsmail AKÇAKOYUN
‘un divan yerini alması gerektiğini Meclis Başkanına bildirdi.
---------Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK 2.yedek katip üyesi İsmail AKÇAKOYUN’ u divana davet
etti. İsmail AKÇAKOYUN divanda yerini aldı.
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 2014/OCAK Ayı 03/01/2014 tarihli Meclis oturum Tutakları
ve CD ‘lerini 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediye Başkanlığının
28/01/2014 tarih ve 22-69 sayılı yazıları ekinde 15 Meclis üyemize verildiğini üyelere bildirdi.
-------Meclis Başkanı gündem maddelerine ilişkin Belediyemiz Müdür ve diğer personelleri gündem
maddelerine ilişkin bilgi verecektir.
Meclis Başkanı gündeme alınması istenilen önerge olup olmadığını sordu.
---------Yazı işleri Müdürü Emin AVAN Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2014
tarih ve 124 sayılı yazılarında yaptırılmasına karar verilen yeni İmar Planının İmar Komisyonuna havale
edilerek görüşülmesini içeren önergeyi divan Başkanlığına verdi.
Meclis Başkanı Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 124 sayılı
yazılarında yaptırılmasına karar verilen yeni İmar Planının İmar Komisyonuna havalesini içeren önergeyi
oylamaya sundu. Yapılan oylama sonuncunda Belediye Başkanlığının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
önergesi gündemin 20.maddesinde görüşülmesine oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi
---------Yazı işleri Müdürü Emin AVAN Belediye Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 144 sayılı
yazılarında İlçemiz Karadut Mevkiinde bulunan 036A3 plan paftasına denk gelen 1628,1629,5196,3943,
3944, 3945, 3946,1632, 1633, 1641, 5758, 5759, 9051 nolu parseller Hatay İli 1/25000 Ölçekli çevre
Düzeni Planında “Seyrek Yoğunlukta Konut” Alanı olarak gösterilen yerdeki İmar planı yapılabilmesi
1
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
için Belediyemiz Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 11 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı alınan
parsellerin toplam alanının belirlenmesini içeren önerge gündemin 21.maddesinde görüşülmesine
oylamaya katılanlarca oy çokluğu ile karar verildi
Meclis Başkanı herhangi başka bir önerge olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine
geçilmesini istedi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
KARAR -24
Yapılan açık oylama sonucunda;
Çiftçi Malları Koruma Meclisinin istifa edenlerin yerine üye ismi belirlenemediğinden dolayı 4081
Sayılı Kanun gereğince 5 Asil 5 yedek Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçiminin Belediyemiz
Meclisinin 2014 Yılı MART Ayı Birleşiminde tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine oylamaya katılan
oy birliği ile karar verildi.( Mustafa YALMAN M. Reşat KOŞMAZ Doğa Egemen BÖLÜKBAŞI, Nizamettin VURAL,
Bilal KAYA’ nın bulunmadığı )
KARAR 25
Yapılan açık oylama sonucunda;
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 17/10/2007 tarihli Bakan onayı ile Açıktan
Atama İzni verilen THS’ ın daki 7 dereceli İnşaat Teknikeri Kadrosunda Belediyemiz Meclisinin 03.01.2012
tarih ve 10 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2014 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak
Belediyemiz Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2014 Yılı için çalıştırılmasına karar
verilen Latife VURAL’a Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07/01/2014
tarih ve 4 sıra nolu Genelgesi ve ekindeki 1 ve 2 sayılı cetveller doğrultusunda 2014 Yılı için belirlediği
net Taban Ücretin 2014 Yılında aylık net 1.764.18 TL olarak ödenmesine, ayrıca 2012/2665 Sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sözleşmeli personellere ek ödeme yapılmasına dair kararın 4 ve
6 maddesi gereğince ilgiliye 01/01/2014 tarihinden itibaren 621.76 TL Ek Ücret olmak üzere toplam
2.385.94 TL Ödenmesine , 2014 Yılı Ocak Ayı için ödenecek
ücretinde aynı şekilde ödenmesine ve
Kararın, İçişleri Bakanlığına bilgi amaçlı gönderilmesine, oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR
Yapılan açık oylama sonucunda;
İmar planımızdaki bahis konusu yolun kaldırılması halinde parsel boyutunun geniş olması ve
yapımı gerçekleşen kanalizasyon projemizde yolların kaldırılması veya güzergahlarının değiştirilmesi
uygun olmayacağından dolayı Selahattin TAŞDEMİR ve hissedarlarına ait 26.11.2013 Tarih ve 4030
nolu dilekçesi İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan 2676 nolu parselin ortasında bulunan 10 m lik
imar yolunun ve Sosyal Kültürel alanının kaldırılması talebinin REDDİNE oylamaya katılanlarca oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 27
Yapılan açık oylama sonucunda;
Refika AKPINAR’a ait 26.11.2013 Tarih ve 4064 nolu dilekçesi; İsalı Mahallesinde bulunan 50115012 nolu parsel içerisinde yer alan Sağlık Tesis Alanının kaldırılarak konut alanı yapılması talebi;
Sosyal donatı alanlarımızın Revizyon İmar Planımızda yeterli olmaması ayrıca, İmar Planını
Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar ve sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair hususlara uymadığından dolayı talebin reddine
oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
2
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan 4246-4247 nolu parseller arasında bulunan imar
yolunun daha önce parsel sahipleri tarafından kaldırılmış ve yola terk işlemi yapılmış olması ve tekrar
yol konulması uygun olmadığından dolayı Muzaffer Çiriş ve hissedarlarına ait 03.12.2013 Tarih ve 4128
nolu dilekçesindeki talebin reddine oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.(
Mustafa YALMAN M. Reşat KOŞMAZ Doğa Egemen BÖLÜKBAŞI, Nizamettin VURAL, Bilal KAYA’ nın bulunmadığı )
KARAR 29
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan 165 ada 1 nolu parselin emsali 1.75 den 3.00 e
çıkarılması ve arsamızın arkasında bulunan yolun zeminde kullanılan hale getirilmesi ve yol ile
arsamızın arasında kalan alana Otopark yapılması talebi; Emsalin artırılması imar çapı verilmiş olup,
kat arttırılmasının ilçemiz zemin yapısı bakımından uygun olmadığından Bahis konusu alanda istenilen
yol ve park otopark düzenlemesinin yapılması ile ilgili Tuna otomobile ait plan tadilat talebinin reddine
oylamaya katılanlarca oy çokluğu ile karar verildi.
---------Saat 14.37 ‘de Alpaslan KARAKURT ve Kerim BOZOK dışarıya çıktılar.
KARAR 30
Meclis Başkanı Belediyemiz Meclisinin 03/01/2014 tarih ve 18 sayılı kararı
gereğince İmar Komisyonuna havale edilen Cemal AVCI’nın 19.12.2013 Tarih ve 4313 Sayılı dilekçesinde
belirtilen İsalı Mahallesinde bulunan 1070 nolu parsel içerisinde bulunan park alanının ve imar yollarının
kaldırılması
talebine ait İmar Komisyonunun 17/01/2014 tarih ve 2 sayılı Komisyon Raporunun 5.fıkrasının
Meclisimizce görüşülmesini istedi. Görüşülmeye başlandı.
-------Katip Üye Mehmet KARAKURT tarafından gündem maddesi okundu.
---------- Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK saat 14.50’de tekrar toplanılmak üzere oturuma 10 dakikalık
ara verdi. Saat 14.40
Recep ÇIRAK
Meclis 1.Başkan V.
Mehmet KARAKURT
Katip Üye
İsmail AKÇAKOYUN
Katip Üye
ERZİN BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2014 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
2.BİRLEŞİMİNİN ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 07/02/2014 TARİHLİ
2 SAYILI OTURUMUNUN MÜZAKERE TUTANAĞI
Erzin Belediyesi Meclisinin 2014 Yılı Toplantı Döneminin 2.Birleşiminin Şubat Ayı Olağan
Toplantısının 07/02/2014 tarihli 2 sayılı oturumunu gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Genel
İdare Hizmet Binamızın 3. Katındaki Toplantı Salonunda saat 14.50 ‘de toplandı.
Yapılan yoklamada Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK, Üyelerden; Hasan GEDİK,
Mehmet
KARAKURT, İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ, Berat SÖKMEN, Abidin DARUN, Emin
ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT, Kerim BOZOK’ un hazır bulunduğu, Belediye Başkanı Kasım ŞİMŞEK ve
Meclis Üyeleri Mustafa YALMAN M. Reşat KOŞMAZ Doğa Egemen BÖLÜKBAŞI, Nizamettin
3
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
VURAL, Bilal KAYA’ nın bulunmadığı görüldü. Yoklama tutanağı divan üyelerince imza altına alındı.
----------Meclis 1.Başkan Vekili Recep ÇIRAK gündemin 7.maddesinin görüşülmesini istedi.
Gündemin 7. Maddesine kaldığı yerden görüşülmeye başlandı.
Herhangi bir görüş olmadığından görüşme oy birliği ile kapatılarak oylamaya geçildi.
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İsalı Mahallesinde bulunan 1070 nolu parsel içerisinde bulunan park alanının ve imar
yollarının kaldırılması talebi; Bahis konusu yolun kaldırılması halinde geneline bakıldığında parsel
boyutunun geniş olması, Sosyal Kültürel Alanın kaldırılması talebi İmar planı değişikliklerinde
uyulması gereken esaslara uymadığı ve yapımı gerçekleşen kanalizasyon projemizde yolların
kaldırılması veya güzergahlarının değiştirilmesi uygun olmayacağın dolayı Cemal AVCI’nın talebin
reddine oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 31
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 106 ada 1 parsel ve 105 ada 1 parsel arasında 18. Madde
uygulaması yapıldığından Ahmet Ataç YÜLEK’e ait yolun kaydırılması talebinin reddine oylamaya
katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İsalı Mahallesi 5223 nolu parsel önüne otopark konulmasını içeren yerde yapılan
incelemede otopark konulmak istenen alanın şahsa ait değil de Maliye hazinesine ait olduğundan
dolayı Osman USTA’nın tadilat talebinin reddine oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile
karar verildi.
KARAR 33
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İsalı Mahallesinde bulunan 7004 nolu Parsel çevresinde yapılan incelemede Konut Dışı
Kentsel Çalışma alanlarının genelinin E=0.60 olarak görülmüştür bu plan tadilatının yapılmasına ve
paftalarının hazırlatılıp onaylanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir. Ancak ilerde konut dışı kentsel
çalışma alanı olarak kullanıldığında yolun dar olması dönüşü engelleyeceğinden yolun düzenlenmesiyle
ilgili plan tadilat talebinin reddine, ayrıca İsmail USTA’ya ait 7004 nolu parselin batısında bulunan 10
metreden fazla yolun 10 metre olarak yapılması ve emsalin 0.40’dan 0.60’a çıkarılması talebinin
kabulüne oylamaya katılanlarca oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR 34
Yapılan açık oylama sonucunda;
Eşeleroğlu Tarım Ürünleri Değ. Soğ. Hav. Plas.Geri Dön. Tic.Ltd.Şti.nin Başlamış Köyü 5 nolu
parselde Soğuk Hava Deposu yaptırılması için gerekli kurum görüşleri alınmış olduğundan hazırlanan
ve 5 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının 10 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planının
onaylanmasına oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 35
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz İsalı Mahallesinde 1163 nolu parselde ki Sağlık Tesis Alanının kaldırılması hususu İmar
Planı değişikliklerinde uyulması gereken Esasları taşımadığı ve İmar planındaki durumu değişecek olan
sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların
görüşü alınmadığından dolayı Mustafa BOZKURT’un talebinini reddine oylamaya katılanlarca oy birliği
ile karar verildi.
4
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
KARAR 36
Yapılan açık oylama sonucunda;
Hatice TEMİZ’in 24.12.2013 Tarih ve 4388 Sayılı dilekçesinde belirtilen İlçemiz Mahmutlu
Mahallesinde bulunan 7564-7565 nolu parsellerin ortasında bulunan 10 m’lik imar yolunun
kaldırılması talebinin İmar komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 37
Yapılan açık oylama sonucunda;
Durmuş GÖKTEKİN’in 09/01/2014 Tarih ve 105 Sayılı dilekçesinde belirtilen İlçemiz İstiklal
Mahallesinde bulunan 3071 nolu parselin ortasındaki imar yolunun kaldırılması talebinin İmar
komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 38
Yapılan açık oylama sonucunda;
Hasan ÇERİT’in 17.01.2014 Tarih ve 168 Sayılı dilekçesinde 8425 nolu parselin doğusunda
bulunan 7 m’lik imar yolunun kaldırılması talebinin İmar komisyonuna havale edilmesine oylamaya
katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 39
.
Yapılan açık oylama sonucunda;
Küçük Sanatlar-Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’’ kullanımına dönüştürülmesi amacıyla Hatay İli 1/25
000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Leke değişikliği yapılması talebi İl Genel Meclisinin 07.11.2013 gün ve
234 sayılı kararı ve Antakya Belediye Meclisi’nin 18.11.2013 gün ve 425 sayılı kararı ve PL(ÇDP) :026
plan no ile onaylanan 1/25 000 ölçekli çevre Düzeni Planına istinaden1/5 000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Paftalarının ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftalarının hazırlanması için İmar Komisyonuna
havale edilmesine oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 40 .
Yapılan açık oylama sonucunda;
Belediyemizde 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18 maddelerini Uygulaması sırasında yoldan
ihdastan gelen parçaların komşu parsel maliklerine satılması, satış ve tescil işlemlerinin yapılması için
Belediye Encümenine yetki verilmesi, yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki
verilmesine, Belediye Başkanının bulunmadığında Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine kararın
uygulama süresinin mevcut Meclisin yasal süresiyle sınırlı olmasına oylamaya katılanlarca oy birliği ile
karar verildi.
---------Saat 15.14 ‘de Meclis Üyesi Hasan GEDİK dışarıya çıktı.
KARAR 41
Yapılan açık oylama sonucunda;
Erzin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçemize kurulması öngörülen Kent
Güvenlik Sisteminin Kurulması (Mobese) için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a), (b)
bentleri gereğince Erzin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına
140.900.00 TL. maddi yardımın yapılmasına oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 42
Yapılan açık oylama sonucunda;
Bölgesel Amatör ligi 3.Grupta mücadele eden Erzin Belediye Spor kulübüne 5393 sayılı yasanın 14.
5
MECLİS
Karar Tarihi
Belediye Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı ve Soyadı
KARAR
07.02.2014
KAĞIDI
Karar Numarası
2014/ŞUBAT Ayı
Meclis Toplantısı
Başkan: Kasım ŞİMŞEK, Üyeler: Mustafa YALMAN, M. Reşat KOŞMAZ,Hasan
GEDİK,Recep ÇIRAK,Nizamettin VURAL, Mehmet KARAKURT, Berat SÖKMEN, Bilal
KAYA,İsmail AKÇAKOYUN, Süleyman ERZİNLİ ,Abidin DARUN , D.Egemen BÖLÜKBAŞI,
Emin ÖZMEN, Alpaslan KARAKURT,Kerim BOZOK,
maddesi ve 6360 Sayılı yasanın 17. Maddesinin (b) bendi ile yapılan değişiklik gereğince 40.000 TL
maddi yardımda bulunulmasına oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar verildi.
KARAR 43
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Erzin için Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih ve 62 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı
alınan ve 06/09/2013 tarih ve 113 sayılı Meclis kararı ile yaptırılmasına karar verilen imar planımızın
imar komisyonuna havale edilmesine oylamaya katılan oylamaya katılanlarca oy birliği ile karar
verildi.
KARAR 44
Yapılan açık oylama sonucunda;
İlçemiz Karadut Mevkiinde bulunan 036a3 plan paftasına denk gelen 1628, 1629,5196, 3943, 3944,
3945, 3946, 1632, 1633, 1641, 5758, 5759, 9051 nolu parseller için ilave imar planının yaptırılması ve
Kamu Yararı kararı alınmasının reddine oy çokluğu karar verildi.
Meclis Başkanı gündem maddesinde görüşülecek başka madde olmadığından, MART Ayı Birleşimini 07
MART 2014 Cuma günü saat 14.00’ de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızım 3. Katındaki Toplantı
Salonunda yapılmasını belirterek oturumu kapattı. 07/02/2014 – Saat: 15.30
Recep ÇIRAK
Meclis 1.Başkan V.
Mehmet KARAKURT
Katip Üye
6
İsmail AKÇAKOYUN
Katip Üye
Download

Şubat Meclis Kararları