T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Alan İçi Kabul Edilen Bölümlere Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak.
Alan Dışı Kabul Edilen Bölümlere Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak
xvi
Alan İçi Kabul Edilen Bölümlere Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak.
xvii
Alan Dışı Kabul Edilen Bölümlere Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak.
xviii
Üniversitelerin; İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Bölümlerine Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak.
xix
Temel İslam Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. (Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrenci Doktora Yeterlik
Sınavını Başarmış Olsa Dahi Yeterlik Sınavına Tabi Tutulur.)
xx
Beden Eğitimi ve Spor İle Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarının İlgili Bölümlerinden ve Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümlerine Denkliği Olan Bir Bölümden Mezun Olmak. (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük
Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Bölümlerinden Mezun Olan Yüksek Lisans Yapacak Öğrenciler Pedagojik Formasyon Dersi
Almak Zorundadır)
xxi
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dallarının Herhangi Birine Denkliği Olan
Bölümlerden Yüksek Lisansını Tamamlamış Olmak.
BAŞVURUDA ARANACAK KOŞULLAR
Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için:
a) Adayların bir lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına)
sahip olmaları, 100'lük sistemde en az 60 ve 4'lük sistemde en az 2.30 ortalama koşulunu taşıyor olmaları.
b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları.
c) YDS'den ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,
gerekir.
Tezsiz Yüksek lisans programına başvurabilmek için;
a) Adayların bir lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan lisans diplomasına)
sahip olmaları. 100'lük sistemde en az 60 ve 4'lük sistemde en az 2.30 ortalama koşulunu taşıyor olmaları,
b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları.
c) YDS'den ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,
gerekir.
Doktora programına başvurabilmek için:
a) Adayların bir yüksek lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan yüksek
lisans diplomasına) sahip olmaları ve 100'lük sistemde en az 75 puan ortalama koşulunu taşıyor olmaları.
b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
c) YDS'den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birinden bu puana
eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Her aday yalnızca bir Ana Bilim Dalına başvurabilir.
1- Başvuracağı Ana Bilim Dalını belirten başvuru formu (Adaylar enstitü vveb sayfasındaki başvuru formunu doldurarak aldıkları
çıktıyı imzalayacak ve diğer belgelerle birlikte enstitümüze ulaştıracaklardır).
2- Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin. Doktora Programlan için Yüksek
Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.
3- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın çeviri tablosu esas alınarak yapılır).
4- ALES Sınav Sonuç Belgesi.
5- YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi.
6- Başvurular, şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı va da onaylı örnekleri
gönderilmelidir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların
16 Ocak 2015 Saat: 17:00'ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Tezli Yüksek Lisans Programları için;
Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata
çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından aldıkları
puanların %10'unun toplamı alınarak yapılır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlan için;
Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata
xiv
xv
çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından aldıkları
puanların %10'unun toplamı alınarak yapılır.
Doktora Programları için;
Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata
çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %40'ı ve yabancı dil sınavından
aldıkları puanların %10'unun toplamı alınarak yapılır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ
Tezli Yüksek lisans programları için;
ALES puanının % 50'si, lisans diploma derecesinin %20'si, yabancı dil puanının %20'si ve mülakat puanının % 10'u alınır. Bu
şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. Tezsiz Yüksek lisans programları için;
ALES puanının % 50'si, lisans diploma derecesinin %20'si, yabancı dil puanının %20'si ve mülakat puanının % 10'u alınır. Bu
şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir. Doktora programları için;
ALES puanının % 50'si, lisans/yüksek lisans diploma derecesinin %20'si, yabancı dil puanının %20'si ve 50 puandan az olmamak
koşuluyla mülakat puanının % 10'u alınır.
Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru
sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilir.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1- Kayıt yaptıracağı Anabilim Dalını belirten kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir).
2- Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin. Doktora Programları için Yüksek
Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'ndan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti).
3- Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği/fakülte sekreterliği onaylı sureti.
4- ALES Sınav Sonuç Belgesi.
5- YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesi.
6- 6 adet vesikalık fotoğraf.
7- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet noter onaylı sureti.
8- Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz.)
9- Yeni tarihli ikametgâh belgesi,
YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Yatay geçiş kontenjanlarına başvuran öğrenciler ilgili yönetmeliğin 9. maddesindeki yatay geçiş koşullarını sağlıyor ise enstitüye
başvuruları esnasında aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
Öğrenim gördükleri Enstitüye kayıt olurken vermiş oldukları,
1- Yüksek Lisans Programlan için Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin. Doktora Programları için Yüksek Lisans
Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureli.
2- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş not döküm belgesinin yüzlük sisteme çevrilmesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının çeviri tablosu esas alınarak yapılır).
3- ALES Sınav Sonuç Belgesi.
4- YDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği sınavların birine ait sınav sonuç belgesine, ilaveten.
1- Halen öğrenim gördükleri Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi.
2- Disiplin cezası almadıklarına dair belge,
3- Almış oldukları derslerin içeriklerini gösteren belge.
4- Almış oldukları derslerin tamamını başarmış oldukları ve genel not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans programları
için en az 75. doktora programları için 85 puan ve eşdeğeri olduğunu gösteren transkript belgesi,
5- Başvuracağı Ana Bilim Dalını belirten başvuru formu (Adaylar enstitü web sayfasındaki yatay geçiş başvuru formunu doldurarak
aldıkları çıktıyı imzalayacak ve diğer belgelerle birlikte enstitümüze ulaştıracaklardır).
Yatay geçiş ile ilgili başvurular, şahsen ya da posla ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da onaylı
örnekleri gönderilmelidir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda
evrakların 03 Şubat 2015
Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/4203 ESAS
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özelliklen :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Kartal İlçe, Yakacık Mahalle/Mevkii,7172 Ada No,
26 Parsel sayılı, 251,87 m2 miktarlı kat mülkiyetli taşınmazda, 16/60 arsa paylı,
birinci kat, 2 nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Daireye girişti bir hol, hole açılan
salon, mutfak ile bir koridorda biri ebeveyn banyolu iki oda ve banyo-tuvalet
mahallen mevcuttur. Döşemeler ıslak zeminlerde seramikle, salon ve odalar
laminat parke ile kaplıdır. Mutfakta tezgah altı üstü dolapları, banyoda küvet,
klozet ve lavabo vardır. Daire takriben 90,00 m2 sahalı olup dairede doğalgaz
tesisatlı kombi kat kaloriferi tesisatı vardır. Bina, yeni deprem yönetmeliği
şartlarında inşa edilmiş olup binada su, elektrik, doğalgaz ve asansör tesisatları
vardır.
Adresi
: İstanbul İl, Kartal İlçe, Yakacık (Hürriyet) Mahalle, Berkin
Sok. No: 13,1. Kat, D:2
Yüzölçümü
: 90,00 m2
Arsa Payı
: 16/60
İmar Durumu
: Söz konusu 26 parselin 01/02/2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli E-5
kuzeyi uygulama imar plan değişikliği kapsamında, (5/A/3);(0,20-0,4/l,50)
yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 250.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1.SarışGünü
: 10/03/2015 günü 10:00- 10:10arası
2. Satış Günü
: 06/04/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan
(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ
imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ
olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
alacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4203 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK.m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 2819 www.bik.gov.tr
Başlıklar yanlış yayınlandığından.
B.: 4467 www.bik.gov.tr
T.C. İSTANBUL 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2005/533
İLAN
İSTANBUL 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
Davacı Asem Güzellik ve Solaryum Hizmetleri A.Ş , temlik alan Davacı TMSF vekili tarafından
Davalılar Murat Hakan Uzan ve 31 arkadaşı aleyhlerine açılan davanın yapılan yargılamaları
sonunda :
Mahkememizce davalılar : CEMAL TÜFEKÇİ : Yenişehir mah. Baraj yolu cad. Dış Kapı no:
25 İç Kapı no: 5 Ataşehir,
İLHAN GÜLŞEN
: Cihangir apt Arpacı sok koç apt 20/11 Avcılar İstanbul
MURAT USLU
: Basın Ekspres yolu Star sok No: 2 İkitelli
YAŞAR SEZER
: Basın Ekspres yolu Star sok No: 2 İkitelli
MEHMET FEVZİ UZAN : Mehmet Akif Mah. Star Sok no: 2 İkitelli İstanbul
adreslerine gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olup ve önceki tebligatlar ilanen
yapılmış olmakla, Mahkememizden 05.12.2013 tarih ve 2005/533 Esas, 2013/271 karar sayılı
hüküm aşağıya çıkartılmış olup, ilan tarihinden itibaren temyiz süresinin 15 gün olduğu hususu
adı geçen davalılara ve birleşen davada davacıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
HÜKÜM :
1- Davalılardan Mehmet Fevzi Uzan'ın dava tarihinden önce 28.07.1988 tarihinde vefat ettiği
anlaşıldığından, ölü şahıs hakkında dava açılamayacağından bu davalı hakkında açılan davanın
REDDİNE,
2- Davalılar Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Yavuz Uzan, Bahattin Uzan,
Melahat Uzan, Mustafa Avcı, İlhan Gülşen, Murat Uslu, Doğan Becerik, Edita Kalafat
haklarındaki davanın KABULÜNE, Toplam 100.000,00 (Yüz Bin ) TL 'nin 30.06.2003 tarihinden
itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte bu davalılardan müştereken ve müteselselen tahsili ile
davacıya ödenmesine,
3- Diğer davalılar hakkındaki davanın REDDİNE,.......
Ve bunun sonuçlarına ilişkin kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içinde
Yargıtay yolu açık olmak üzere Davacı Vekili Av. Münevver Akkaya' nın yüzüne karşı davalıların
ve vekillerinin yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı...
B.: 5381 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2014/1175 Esas
Konu
: İlan
Davacı , MUAMMER TAŞ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak
İptali davası nedeniyle;
Davacı vekili; müvekkilinin sahibi olduğu 21 .Yüzyıl Büyük Anadolu Holding AŞ'nin
100.000.000,00-TL nominal değerli A Tertibi, 6130 ve 6131 hisse senedi belge numaralı 2 adet
hamiline yazılı hisse senetlerini kaybettiğini belirterek hisse senetlerinin iptalini talep etmiş olmakla;
Zayi nedeniyle iptal edilmesi talep edilen yukarıda belirtilmiş hisse senetlerine eşdeğer ilmuhaberi
bulanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri, aksi taktirde anılan
ilmuhaberlerin iptal edilmesine karar verileceği hususu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan
olunur.
B.: 5861 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ANADOLU 10