ANTALYA DEFTERDARLIĞI
KUMLUCA MALMÜDÜRLÜĞÜ KİRALAMA İLANI
Sıra İlçesi / Mahallesi
Ada No
Parsel No
Yüzölçümü (m2)
Fiili Durumu
No
1
Kumluca
64
365
5.000,00
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
ve sera evi
2
Kumluca
64
366
5.000,00
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
3
Kumluca
64
367
10.000,00
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
ve sera evi
4
Kumluca
64
368
4.998,38
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
5
Kumluca
64
369
10.000,00
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
6
Kumluca
64
370
4.999,36
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
7
Kumluca
64
371
5.114,25
Örtü altı plastik sera
Karşıyaka
8
Kumluca
64
372
5.753,38
Örtü altı plastik sera Karşıyaka
ve sera evi
Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini /Kira Süresi
Kira Bedeli (TL)
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
10.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
10.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
20.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
10.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
20.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
10.000,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
10.250,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Plastik örtü altı sera tesisi olarak
11.510,00
kullanılmak üzere / 3 Yıl
Geçici Teminatı
(TL)
1.000,00
İhale
27.05.2014
09:20
1.000,00
27.05.2014
09:40
2.000,00
27.05.2014
10:00
1.000,00
27.05.2014
10:20
2.000,00
27.05.2014
10:40
1.000,00
27.05.2014
11:00
1.025,00
27.05.2014
11:20
1.151,00
27.05.2014
11:40
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Kumluca
Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;
a)Yasal yerleşim yerini ( ikametgah ) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
b) Nüfus Cüzdan Suretini, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, gerçek kişileri temsilen katılmak isteyenlerin noter tasdikli vekaletname belgesini; Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminat
makbuzunu veya bankaca verilecek teyit belgesi ile birlikte süresiz banka teminat mektubunu ( Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur )
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, müşterek isteklilerde
ise bunlara ilave olarak, taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tastikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinde ihale Komisyonu
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- İlanda belirtilen tahmini kira bedeli ilk yıl için hesaplanan tahmini kira bedeli olup, ikinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyat
Endeksi ( bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı ) oranında arttırılması suretiyle hesaplanacaktır. Kiralamaya ilişkin vergi, resim ve harç bedelleri ayrıca tahsil edilecektir ihale tarih ve saatine kadar ihale Komisyonuna
vermeleri şarttır.
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kumluca Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6- İhale komisyonu gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr, www.antalyadefterdarliği.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır.
8- İlan olunur. Telefon: 0242 8872940 Faks: 0242 8871099
(www.bik.gov.tr) Basın : 30409
T.C. ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİ
İLAN METNİ
KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
Sayı : 2013/571 Esas
01/04/2014
Davacı EMEL YALAZ AL-JUMAILI vekili tarafından davalı YASIR AL JUMAILI aleyhine açtığı Boşanma
davasının ara kararı gereğince;
Davalı YASIR AL JUMAILI’nın adresinin meçhul olması sebebiyle dava dilekçesinin ve duruşma gününün
kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Bu nedenle “davalı YASIR AL JUMAILI’nın aleyhine açılan Boşanma davasının “Bu tebligatın size ulaşmasından
itibaren HMK 122,126,129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı
için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 hafta içerisinde Mahkememize ibraz etmeniz gerekmektedir
tebliğ olunur.” hususu DAVA DİLEKÇESİ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
01/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 29061
ESAS NO : 2012/1313
KARAR NO : 2014/255
Davacılar Yılmaz Demirkol ve arkadaşları vekili tarafından davalılar, Ali Osman Demirkol, Çiğdem Demirkol ve
arkadaşları Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce 05/03/2014 tarih ve 2012/1313 Esas, 2014/255 Karar sayılı ilamı ile DAVANIN KABULÜ İLE,
Kırşehir ili, Merkez, Aşıkpaşa Mahallesi, 335 ada 32 parselde kayıtlı 3.820 m2 miktarlı taşınmazın hissedarlar arasında
aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasında satışı suretiyle ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Satış memuru olarak Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürünün
tayinine, Satış sonucu elde edilecek miktar üzerinden Binde 11,38 ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında
alınarak hâzineye gelir kaydına, Satış sonucu elde edilecek miktarın hissedarlara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki
hisseleri oranında ödenmesine, Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT göre
hesaplanan 1100 TL vekalet ücretinin davalılardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, Davacının bu dava
nedeni ile yapmış olduğu, 9,85 TL B.H, 177,50 TL keşif harcı, 75 TL araç ücreti, 250 TL bilirkişi ücreti, 234 TL tebligat
gideri, 149 TL yurt dışı tebliğ gideri, 1.010,78 İlan gideri, 22,3 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.928,43 TL
yargılama giderinin hissedarlardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, bakiye avansın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine, iadesine karar verilmiştir.
Kararın bir kısım davalıların adresleri tespit edilemediğinden kendilerine Mahkeme kararının ilanen tebliği
gerekmiştir.
İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı ALİ OSMAN DEMİRKOL ve ÇİĞDEM
DEMİRKOL’a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 8 gün içerisinde herhangibir itiraz yoluna başvurmadığı
takdirde kararın kesinleşeceği hususu karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur. 10/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 25411
BAFRA İCRA HUKUK MAHKEMESİN’DEN
İLAN
ESAS NO : 2006/80 Esas
KARAR NO : 2006/75
Davacı NAFIZ KARAGÖL tarafından davalı Osman (Fatma oğlu) aleyhine Mahkememizde açılan İpotek (Terkin
İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
TALEBİN KABULÜ İLE;
1- Bafra İlçesi Çilhane Mah. 878 ada, 5 parsel, 1 nolu bağımsız bölümde mevcut ipoteğin TERKİNİNE,
2- Bafra İcra Müdürlüğü’nün 2006/306 Esas sayılı takip dosyasına yatırılan ipotek bedelinin alacaklı namına
muhafaza edilmesine,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, yapılan tüm
araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Osman ( Fatma oğlu)’na kararın gazete ile ilan edilmesine karar
verildiğinden; kararın gazete ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kararın temyiz edilebileceği, bu süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde
hükmün kesinleşeceği,
Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 24157
T.C.
EMET SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2013/5 Tereke Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa HASAN PATLAK’a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında
verilen ara kararı gereğince;
Müteveffa HASAN PATLAK’ın ölümü ile açılan Terekenin Tasfiyesi davasına ilişkin murisin alacaklarının ve
borçlarının tespit edilmesi amacıyla alacak ve borç iddiasında bulunanların alacaklı ve borçlu olduklarını gösterir tüm
belgeleriyle ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde memurluğumuza müracaat edilmesi hususu ilanen tebliğ olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 18444
T.C.
BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2012/129 Esas
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) adına Av. Hayrettin GÜMÜŞ tarafından davalılar Atilla BUDAK
ve Alparslan BUDAK aleyhine açılan Kamulaştırma Yasası’nın 10’ncu maddesi uyarınca Kamulaştırma Bedelinin
Tespit ve Tescili davasında;
Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Pancarköy köyü, 17 parsel sayılı taşınmaz malikleri Atilla Budak ve Alparslan Budak’a
ait taşınmazın harita ve kadastro çalışmaları neticesinde hazırlanan istimlak haritasına göre 490,82m2 ‘lik irtifak
hakkının Kamulaştırma Yasasının 10’ncu maddesi esaslarına göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile 4646 sayılı Doğal
Gaz Piyasası Kanunun 12/a maddesi gereği mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait olmak üzere kullanım hakkının Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’nca kullanılmak üzere kamulaştırmasına karar verildiği, Mahkememizde Kamulaştırma
Yasasının 10.maddesine göre bedel tespiti davası açılmış olup tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari Yargıda
iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin EPDK’ya
yöneltilmesi, tapu tescil davası sonunda EPDK lehine tescil kararı verileceği, Mahkememizce tespit edilecek
kamulaştırma bedelinin malik adına T.C Ziraat Bankası Babaeski Şubesine yatırtılacağı, davaya konu taşınmaz malın
değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak
bildirilmesi gerektiği Kamulaştırma yasasının 10.maddesi gereğince ilgililere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2014
(www.ilan.gov.tr) Basın : 17306
Download

antalya defterdarlığı kumluca malmüdürlüğü kiralama ilanı