T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/153 Esas
MALİYE HAZİNESİ ile KANUNİ KAYYIM HATAY DEFTERDARI arasında mahkememizde
görülmekte olan Tapu iptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası
nedeniyle;
Hatay ili Merkez ilçe 3. Mıntıkada kain 133 parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 hissesi Dip Soğlu
Simon Zeytun, 1/4 hissesi İlyas kızı Selme Zeytun'un taşınmazının 10 yıldan uzun süredir
yasal kayyım olarak atanmış Hatay Defterdarı tarafından idare edildiği belirtilerek,
TMK.m.588 gereğince bu payların hazine adına tesciline karar verilmesi istenilmiştir.
Nüfus kaydı bulunmayan, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen
dava konusu taşınmazın malikleri Dip Soğlu Simon Zeytun, İlyas kızı Selme Zeytun'dan
haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların ALTI AY içerisinde, Hatay 2. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2014/153 esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.588 ile 32 ve 33.
maddeleri gereğince İLAN olunur. Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen
gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen
(Bas›n: 15116- www.bik.gov.tr)
tebliğ olunur. 13/02/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2013/310 Esas
Davacı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından açılan Gaipliğe Karar
Verilmesi davası nedeniyle;
Fatih, (Eminönü), Sururi Mah., Tarakçı Sok., Sultan odaları alt katta bulunan, 315 Ada, 83
Parsel sayılı, 31,05 m2 mesahalı, Mahmut Sani ve Cağalzade Rüstem Paşa Vakfından
"Kargir oda" vasıflı taşınmazın 1872/30720 hissesinin Mehmet adına 04/01/1928 tarihli
kadastro tespiti ile kayıtlı bulunduğu, vakfı adına tescilinin yapılması hususunda
Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 01/02/2013 tarih 005017 sayılı
yazıları ile idareye bildirildiği, idare tarafından yapılan inceleme de; uzun zamandan beri
sahipsiz kalan taşınmaza mutasarrıfı tarafından şimdiye kadar intikal talebinde
bulunulmadığı, mahallinde yapılan araştırmada da adı geçen şahsın tanınmadığı, nüfus
kayıtlarına da ulaşılamadığından bahisle 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. Maddesi gereğince
yukarıda belirtilen taşınmazın 1872/30720 hissesinin Mahmut Sani ve Cağalzade Rüstem
Paşa Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebi ile dava açılmış olmakla,
Yukarıda belirtilen taşınmazın 1872/30720 hisse maliki Mehmet'in hayat ve memadı
hakkında bilgi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNİN 2013/310 E. sayılı dosyasına müracat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
(Bas›n: 25404- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. FETHİYE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/7176 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Gayrimenkul Fethiye ilçesi Bayır Köyü Belarası
mevkiinde, 111 ada 18 parseldedir. 5.017,12 m2’dir. Niteliği Kargir Ev Ahır ve tarladır. Hisse
oranı tamdır. Çukur bir vadi alanında, kıraç, teraslardan oluşmuş, teraslar kısmen tarımsal
amaçlı olarak işlenebilecek durumda olmasına rağmen ekonomik üretim yapabilecek
konumda değildir. Parsel üzerinde muhtelif sayıda kavak, ceviz, elma ve kiraz bitkileri
bulunmaktadır. Toprak yapısı killi - kumlu yapıda orta derecede verimli arazidir. Parselin resmi
yolu bulunmamasına rağmen parsele ulaşabilecek stabilmize yol bulunmaktadır. Parsele
yakın mesafede elektrik ve sulama yapılabilmesi için mahalleye kısmen yetebilecek sulama
suyu bulunmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı üzeri kiremit çatılı, dışı sıvalı iki oda bir mutfaktan
oluşan eski bir ev bulunmaktadır. Ev yazlık amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bir adet
yaklaşık 15 m2 harabe şeklinde ahır bulunmaktadır.
Yüzölçümü: 5.017,12 m2
Kıymeti: 45.000,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 23/05/2014 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü: 17/06/2014 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri: Fethiye Adliyesi Ek binasında bulunan Fethiye 1. İcra Müdürlüğü girişindeki
koridorda
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/7176 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları, tebligat yapılamama ihtimaline binaen iş bu ilan tüm alakadarlara tebliğ
mahiyetinde olduğu ilan olunur. 11/04/2014 (İİK m.126 )
(Bas›n: 25513- www.bik.gov.tr)
* İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

15116-25404