T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ
2012/1266 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın
cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl,
Üsküdar İlçe, 825 Ada No, 26 Parsel
No, ÇENGELKÖY MAHALLESİ
Mahalle/Mevkii, Taşınmaza sahilden
Abdullahağa Caddesi yalıboyu caddesi
ve Çengelköy Caddesi yolu ile
ulaşılabilir. Taşınmaza Çengelköy
Caddesinden dar bir yol ile
ulaşılmaktadır. Çengelköy Vapur
İskelesine yaklaşık 200 m. uzaklıktaki
taşınmazın çevresinde az katlı ve eski
yapılar bulunmaktadır. Çengelköy çarşı
merkezine yakın olması nedeni ile ticari
kullanımlı ve konut kullanımlı yapılar
çoğunluktadır. Taşınmaza Çengelköy
Caddesinde bulunan dar cephesinden
yaklaşık 40 metrekil zemini parke taş
döşeli yol ile girilmektedir. Yola cephesi
yalnızca bu kısımda bulunan taşınmaz,
düz bir zemin yapısına sahiptir. Parsel
üzerinde tek katlı ve iki bölümlü depo
(IIb) bölümü, zemin + normal kattan
oluşan lokal (Ilb) bölümü ve halı saha
bölümü bulunmaktadır. Toplam yaklaşık
90 m2 alanlı depo bölümünün birinci
kısmı toplantı alanı, ikinci kısmı ise
depo + ofis + mutfak olarak
kullanılmaktadır. Zeminde yaklaşık 200
m2 alanlı lokal bölümün zemin katının
ön kısmında çayocağı, arka kısmında
ise soyunma odaları + duş + tuvaletler
bulunmaktadı. Çelik yapı sistemi
merdivenden ile dışarıdan çıkılan üst
kat ise iki bölümlü lokal olarak
kullanılmaktadır. Parsel içinde yer alan
halı saha bölümü, yaklaşık 47 x 26 m.
boyutlarında olup, kafes tel ile çevrilidir.
Taşınmazın değerini olumlu etkileyen
etkenler şöyledir: -Çengelköy
merkezine yakın konumda olması, Arazinin büyüklüğü. Taşınmazın
değerini olumsuz etkiyelen etkenler
şöyledir: -Boğaziçi öngörünüm alanında
kalması/imarının olmaması, -Yola
cephesini kısıtlı olması.
Yüzölçümü
: 4.014,00 m2
Arsa Payı
: 5/54
İmar Durumu
: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Boğazçi İmar Müdürlüğünün 09/01/2012
tarihli yazılarına göre; 22/07/1983
onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil
şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama
İmar Planının 13/06/2011 onanlı,
sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş
paftalarında konut alanında
kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici
4. Maddesi uyarınca konut kullanımına
ayrılmış ancak yapı yapılmamış
yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır
denilmektedir. Diğer hususlarda onanlı
plan hükümlerine uyulacaktır,
denilmektedir.
Kıymeti
: 619.071,43 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
:
1- Beyan:Karakaş Spor Tesisleri Limited
Şirketinin 1280/10368 payın Yıldız
Kaynatan ve Zehra Leyla Cumurcu
adına hükmen Üsküdar 4. Asliye Hukuk
mah. 16/05/1996 214/374 esas karar
sayılı kararı ile tescil edilecektir.
10/04/1997 yev:1669
2- İrtifak: M:Karakaş Spor Tesisleri Ltd.
Şti'nin 120/10368 payının intifa hakkı Ali
Rıza Karısı Mariye'ye aittir. (Başlama
Tarih:22/07/1999 Süre:)
3- Beyan:2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7. maddesine göre
belirtme.
1. Satış Günü
: 19/02/2015 günü
14:30 - 14:40
arası
2. Satış Günü
: 19/03/2015 günü
14:30 - 14:40
arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU 14.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEM ODASI
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle
yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ye
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin,
tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer
ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen
mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren
herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/1266 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı
sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten
önceki uygulamada kullanılan Örnek
64'e karşılık gelmektedir.
B.: 82766 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun
26. 25. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz
web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve
Yardımcı Doçentler alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim
Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden
tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen
6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde
Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların
özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent
kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik
kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini,
noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime
bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
TIP FAKÜLTES!
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Adet
Aranan %artlar
Çocuk Sa$lı$ı ve Hastalıkları
Profesör
2
Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak.
Profesör
1
-
Kardiyoloji
!ç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Doçent
1
-
Yardımcı
Doçent
1
-
Profesör
1
-
Yardımcı
Doçent
1
-
Doçent
1
-
Yardımcı
Doçent
1
-
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumundan:
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI KURUMU UZMAN
YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare
Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu Uzman Yardımcısı (Bilişim alanı)
kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 7 kişilik
aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarından mezun olması,
3- ÖSYM tarafından 6, 7 Temmuz 2013 veya 5, 6 Temmuz 2014 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P6 veya KPSS P7 puan
türlerinden herhangi birinden 70 puan ve üzeri almış ve başvuruda bulunanlardan
en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer alması, (Son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),
4- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş
yaşını doldurmamış olması (1/1/1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
olmak),
5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Sınav başvuruları, 05/01/2015 tarihinde başlayıp 16/01/2015 tarihi mesai saati
itibariyle sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav
Başvuru Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle
yapılacaktır.
Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava
ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden
(www.kgk.gov.tr) temin edilebilecektir.
YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 01/02/2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav
yerleri; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en
az 10 gün önce ilan edilecektir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun
“www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;
Yazılım Mühendisliği, Algoritma ve Veri Yapıları, İşletim Sistemleri, Bilgisayar
Ağları, Veritabanı, Bilgisayar Ağı Güvenliği ve Bilişim Sistemleri Yönetimi
konularından klasik sınav şeklinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte
olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı
anlamına gelmemektedir.
DEĞERLENDİRME
Yazılı Sınavın Değerlendirmesi
Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış
sayılmak için en az 70 puan almak zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava
çağrılacaktır. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan
edilmek suretiyle duyurulacaktır.
Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi
Sözlü sınav adayların;
- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması
gerekmektedir.
Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.
Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş
sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday
belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav
Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.
Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere
asılmak ve “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle
duyurulacaktır.
Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün
içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak
şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav
komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye
bildirilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde
kullanılmak üzere nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları
gerekmektedir.
b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
B.: 82807 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve
26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alacaktır.
Adayların 26.12.2014 - 09.01.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel
Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
A
A T
T
Kadro Unvanı
Tıp Mühendisli$i
Yardımcı
Doçent
Adet
Aranan %artlar
2
Biyomedikal Mühendisli$i alanında doktora
e$itimini tamamlamı# olmak.
BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32
Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44
B.: 82866 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: -İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt köyü. 1756 ada, 14
parsel numaralı 2282,28 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazdaki A blok 6.
Kat 27/2280 arsa paylı 42 nolu bağımsız bölüm numaralı daire nitelikli taşınmaz
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: A blok 2 numaralı bağımsız bölüm 2+1 olup brüt
110,13 m2 net 97,48 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümde ıslak zeminler seramik, fayans
kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden
imal olup çift camlıdır. Daire kapısı çelik olan bağımsız bölümün iç mekan kapılarının
Amerikan pres kapı olduğu taşınmazda doğalgaz bulunduğu belirlenmiştir. Bağımsız
bölümde vitrifiye ve armatürler, anahtar, piriz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar,
radyatörler tamdır.
Yüzölçümü
: 2.282,28 m2
Arsa Payı
: 27/2280
İmar Durumu
: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
09.06.2014 tarihli yazısında Esenyurt ilçesi, Yenikent mahallesi, 1756 ada, 14 parsel
numaralı taşınmazın istanbul Büyükşehir belediyesinin 12.07.2013 tarih 1524 sayılı
kararı ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 3. Etap 1/1000 ölçekli uygulama İmar
Planı kapsamında TAKS: 0,50, KAKS: 2,00 konut alanı olarak ayrıldığı belirtilmiştir.
Kıymeti
: 160.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 26/03/2015 günü 14:00- 14:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİNDE. - null
null /
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt köyü. 1756 ada, 14 parsel
numaralı 2282,28 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazdaki B blok 4. Kat
37/2280 arsa paylı 30 nolu bağımsız bölüm numaralı daire nitelikli taşınmaz
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: B blok 30 numaralı bağımsız bölüm 3+1 olup brüt
147,00 m2 net 125,77 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümde ıslak zeminler seramik, fayans
kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden
imal olup çift camlıdır. Daire kapısı çelik olan bağımsız bölümün iç mekan kapılarının
Amerikan pres kapı olduğu taşınmazda doğalgaz bulunduğu belirlenmiştir. Bağımsız
bölümde vitrifiye ve armatürler, anahtar, piriz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar,
radyatörler tamdır.
Yüzölçümü
: 2.282,28 m 2
Arsa Payı
: 37/2280
İmar Durumu
: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
09.06.2014 tarihli yazısında Esenyurt ilçesi, Yenikent mahallesi, 1756 ada, 14 parsel
numaralı taşınmazın İstanbul Büyükşehir belediyesinin 12.07.2013 tarih 1524 sayılı
karan ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 3. Etap 1/1000 ölçekli uygulama İmar
Planı kapsamında TAKS: 0,50, KAKS: 2,00 konut alanı olarak ayrıldığı belirtilmiştir.
Kıymeti
: 180.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2015 günü 14:30- 14:40 arası
2. Satış Günü : 26/03/2015 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİNDE. - null
null/
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Satışa konu taşınmaz istanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt
köyü. 1756 ada, 14 parsel numaralı 2282,28 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana
taşımnazdaki A blok zemin kat 27/2280 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölüm numaralı
daire nitelikli taşınmaz
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: A blok 2 numaralı bağımsız bölüm 3+1 olup brüt
122,60 m2 net 104,42 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümde ıslak zeminler seramik, fayans
kuru zeminleri ise laminant parke kaplıdır. Dış cephe doğramaları PVC malzemeden
imal olup çift camlıdır. Daire kapısı çelik olan bağımsız bölümün iç mekan kapılarının
Amerikan pres kapı olduğu taşınmazda doğalgaz bulunduğu belirlenmiştir. Bağımsız
bölümde vitrifiye ve armatürler, anahtar, piriz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar,
radyatörler tamdır.
Yüzölçümü
: 2.282,28 m2
Arsa Payı
: 27/2280
İmar Durumu
: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
09.06.2014 tarihli yazısında Esenyurt ilçesi, Yenikent mahallesi, 1756 ada, 14 parsel
numaralı taşınmazın İstanbul Büyükşehir belediyesinin 12.07.2013 tarih 1524 sayılı
kararı ile onaylanan Esenyurt TEM Güneyi 3. Etap 1/1000 ölçekli uygulama İmar
Planı kapsamında TAKS: 0,50, KAKS: 2,00 konut alanı olarak ayrıldığı belirtilmiştir.
Kıymeti
: 175.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2015 günü 15:00- 15:10 arası
2. Satış Günü : 26/03/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKÇEKMECE 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİNDE. - null
null /
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin ( ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödemnezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2295 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık
vermektedir.
B.: 82860 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C İSTANBUL ANADOLU 4.ASLİYE
TİCARET MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2014/2118 Esas
İFLAS ERTELENMESİ (1. UZATIM) DAVASI İLANI
Davacı TOKAR YAPI VE ENDÜSTRİ TESİSLERİ SAN. VE TIC. A.Ş. vekili
tarafından mahkememizde 2014/2118 Esas esas sayısı ile iflasın ertelenmesi
davası açılmıştır.
İlasın ertelenmesini (1.UZATIM) gerektiren bir durum bulunmadığı
iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden
başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri icra iflas
Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur.
MÜHEND!SL!K FAKÜLTES!
Bölüm
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
2014/2295 TLMT.
B.: 82632 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
NOT : DURUŞMA GUNU : 18/02/2015
SAAT
:13:35
İstanbul Anadolu 4.Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonu
B.: 82865 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları