T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
86
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1075
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parsele ilişkin 17.02.2014 t.t.li
1/5000 ve 1/1000 ölç. Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine itiraz.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 19/ 06 /2014 gün ve 2014-6180 sayılı
yazısında;
“İlgi:
a) 29.05.2014 tarih ve 80059122-310.01.04-862858-281-14503 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
b)15.05.2014 tarih ve 2014-2349-3379-88367 sayılı dağıtımlı yazımız.
c)13.02.2014 tarih ve 355 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.
d)10.03.2014 tarih ve 2014/1584-1587-1589-1592-1594-1596-1598-1600-1597-1595-1599-15931591-1590
sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
e)07.02.2014 tarih ve 137200-Bno:443 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri
1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası.
f)10.02.2014 tarih ve 62956595-310.06/277 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
g)07.04.2014 tarih ve TN:345290-BNo:1092 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki 26.03.2014
tarih ve 24272852-310.01.04-154566 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.
h)20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı
Başkanlık Oluru.
İTİRAZ:
İlgi (a) yazı ile; Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli Otopark Alanları
Planlaması kapsamında Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parselin “Dini Tesis Alanı ve
Zeminaltı Katlı otopark Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 17.02.2014 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000
ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine itiraz edilmekte olup; itiraza konu parselin
15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki “Dini Tesis Alanı”
fonksiyonunun korunması talep edilmektedir.
MÜLKİYET:
Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre; itiraza konu Sancaktepe İlçesi,
Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4860,86 m² yüzölçümlü ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi mülkiyetinde olduğu, 01.04.2013 tarihinde trampa işleminden edinildiği anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM:
Başkanlığımız sisteminde yer alan 2011 yılı hava fotoğraflarına göre; itiraza konu 196 ada 1 parselin
kısmen yapılaşmış olduğu ve parselde muhtelif yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM:
İtiraza konu 196 ada 1 parsel; 24.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar
Planında “Dini Tesis Alanı”nda, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar
Planında ise çoğunlukla “Dini Tesis Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta iken; 17.02.2014 tasdik
tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile söz konusu parselin “Dini
Tesis Alanı”nda kalan kısmı “Dini Tesis Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” olarak düzenlenmiştir.
İtiraza konu 17.02.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde,
1.
Plan onama sınırı içinde kalan alan dini tesis alanı ve zeminaltı katlı otopark alandır.
2.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
3.
Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınacaktır.
4.
1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanamadan uygulama yapılamaz.”
şeklinde plan notları;
17.02.2014 tasddik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde ise,
1.
Plan onama sınırı içinde kalan alan dini tesis alanı ve zeminaltı katlı otopark alandır.
2.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
3.
Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınacaktır.”
şeklinde plan notları yer almaktadır.
1
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Dosyasında yapılan incelemede; Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli Otopark
Alanları Planlaması kapsamında Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parselin “Dini Tesis
Alanı ve Zeminaltı Katlı otopark Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 17.02.2014 tasdik tarihli 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü ile Deprem
ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşleri iletilmiş olup;
İlgi (f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
Teklife konu 196 ada 1 parselin “UA rumuzlu Yerleşime Uygun Alanlar” lejandında kaldığı
belirtilmekte olup, “…Sonuç olarak, söz konusu planlama alanlarında bulunan mevcut yapıların kullanılacak
olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik
müdahalelerin yapılması, yukarıda ve yazı ekinde verilmiş olan ayrıntılı rapor örneğinde belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin araştırmalarında bu
bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu plan tadilatı, UA
(Yerleşime Uygun Alanlar) ve ÖA (Önlemli Alanlar) için jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”
denilmektedir.
İlgi (g) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında;
Bahse konu Otopark Alanları Planlaması kapsamına giren muhtelif ilçelerdeki alanlara yönelik olarak
toplu bir görüş verilmiş olup; itiraza konu 196 ada 1 parsele ilişkin olarak, parsel sınırından ɸ2200 Çelik ve
ɸ2200 GBB içmesuyu isale hattı ile çeşitli boyutlarda şebeke hatlarının geçtiği belirtilmiş ve altyapı görüşü
verilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İlgi (e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile; Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen
İstanbul Geneli Otopark Alanları Planlaması kapsamında ekli listede yer alan Sancaktepe İlçesi, Kemal
Türkler Mah., 196 ada 1 parselde Zeminaltı Katlı Otopark yapılmasına yönelik olarak, söz konusu parselin
“Dini Tesis Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım
ve Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin, 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine uyarınca Büyükşehir
Belediye Meclisine iletilmesi hususunda gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parseli de kapsayan ilişkin 1/5000 ve 1/1000
ölçekli teklifler, ilgi (d) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; ilgi
(c) Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile bahse konu tekliflerin kamu yararı niteliği taşıması gerekçesi ile
uygun bulunmuştur.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları
17.02.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak, ilgi (b) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup;
16.05.2014-16.06.2014 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkarılmıştır.
Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parselin “Dini Tesis Alanı”nda kalan kısmı “Dini
Tesis Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 17.02.2014 tasdik tarihli 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine, ilgi (a) Sancaktepe Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile itiraz edilmekte olup; bahse konu ilgi (a) itiraz yazısında;
“…Kemal Türkler Mahallesi, 196 ada, 1 parsel; 24.11.2009 t.t.’li Sancaktepe Nazım İmar Planında ve
15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında kısmen yolda, kısmen de Dini Tesis
Alanında kalmaktadır. Kemal Türkler Mahallesi, 196 ada, 1 parselde; 02.09.2013 tarih, 728132-10034 sayılı
Ruhsat bulunmakta ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının,
28.06.2013 tarih, 121932 sayılı yazısı ile söz konusu parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına Sancaktepe
Müftülüğüne 25 yıllığına bedelsiz tahsis edildiği belirtilmektedir.
Bununla birlikte; 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planının plan
notlarının 59.maddesinde “59- Planda spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zeminaltları
ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme
Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında Ulaşım
ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararı alınarak ‘Zeminaltı Katlı Otopark’ yapılabilir.” denilmekte
ve plan notlarının Otoparklar başlığı altında “İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması koşulu ile
konut alanları, ticaret alanları, ticaret + konut alanları, sosyal ve kültürel tesis binaları gibi tüm yapılaşmalar
ile kavşaklar ve bu alanları çevreleyen yolların altında, zemin altı kapalı otopark yapılabilecek olup, zemin
altı otopark alanlarının üstü planda belirtilen fonksiyon dışında başka bir fonksiyon için kullanılamaz.
Zemin altı otopark alanları olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir. " notları bulunmakta
olduğundan, ilçe sınırları içerisinde yeteri kadar zemin altı katlı otopark yapılabilecek alan bulunmaktadır.
Bu nedenle, Kemal Türkler Mahallesi, 196 ada, 1 parselin 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli
Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki “Dini Tesis Alanı” olan fonksiyonun korunması yönündeki
itirazımızın değerlendirilmesi hususunu arz ederim.” denilmektedir.
İlgi (a) itiraz kapsamında yapılan incelemede;
2
İlgi (a) itiraza konu 17.02.2014 t.t.li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerine ilişkin ilgi (d)
Başkanlık Makamına yazımızda; “…1/5000 Nazım İmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı tadilatı teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü bulunduğu;
teklif ile söz konusu parselin, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli meri planlardaki zeminüstü fonksiyonunun korunarak
zeminaltında katlı otopark alanı olarak planlandığı; teklifin otopark donatısını artırıcı ve kamu yararı
sağlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.” şeklindeki değerlendirmemizin bulunduğu;
Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerine ait plan notlarında; plan onama sınırı içinde
kalan alanın “Dini Tesis Alanı ve Zeminaltı Katlı Otopark Alanı” olması, uygulama aşamasında ilgili kamu
kurumlarının görüşü alınacağı ve uygulamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanacak avan projeye
göre yapılacağı hususlarına ilişkin hükümlerin yer aldığı;
İlgi (a) Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü itirazı ile, bahse konu 196 ada 1
parsele ilişkin, 02.09.2013 tarih ve 728132-10034 sayılı Yapı Ruhsatının bulunduğu ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının 28.06.2013 tarih ve 121932 sayılı yazısı ile de söz
konusu parselin Diyanet İşleri Başkanlığına 25 yıllığına tahsis edildiği; 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli bölge
planının plan notlarında, kamuya açık alanların altında zeminaltı otopark alanı yapılabileceği ve konut,
konut+ticaret, sosyal ve kültürel tesis binaları ile yolların altında da zaminaltı katlı otopark alanı
yapılabileceği ve zemin üstünde planda belirtilenden farklı bir fonksiyonun yapılamayacağının vurgulandığı;
bu sebeplerle ilçe sınırları içerisinde zemin altı katlı otopark yapılabilecek alanların bulunduğu belirtilerek;
söz konusu parselin 15.02.2010 t.t.li bölge planındaki “Dini Tesis Alanı” fonksiyonunun korunması talep
edildiği;
İtiraza konu parselin İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 01.04.2013 tarihinde
edinildiği; parselin mevcut durumda kısmen yapılaşmış olduğu ve parselde muhtelif yapıların bulunduğu;
15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notlarında, ilgi (a) itiraz
yazısında da belirtildiği üzere, Otoparklar başlığı altında “İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması
koşulu ile konut alanları, ticaret alanları, ticaret + konut alanları, sosyal ve kültürel tesis binaları gibi tüm
yapılaşmalar ile kavşaklar ve bu alanları çevreleyen yolların altında, zemin altı kapalı otopark yapılabilecek
olup, zemin altı otopark alanlarının üstü planda belirtilen fonksiyon dışında başka bir fonksiyon için
kullanılamaz.” şeklindeki plan notunun bulunduğu; ancak bahse konu plan notunda “Dini Tesis Alanları”
altında da zeminaltı otoparkı yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığı, “Dini Tesis
Alanları”nın bahse konu plan notunda zikredilen “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” altında veya
kapsamında değerlendirilmesinin ise ilgili mevzuat açısından mümkün olmadığı, çünkü “Dini Tesis
Alanları”nın da, “Sosyal Tesis Alanları” ve “Kültürel Tesis Alanları” gibi “Kentsel, Sosyal ve Teknik
Altyapı”nın birer alt fonksiyonu olduğu, bu hususun ise Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek-1
ve Ek-2c tabloları ile hüküm altına alındığı, dolayısı ile itiraza konu plan değişikliğinin yapılmasını mümkün
kılacak gerekçenin hasıl olduğu,
İtiraza konu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri ile parselin zemin üstü fonksiyonunda (Dini
Tesis Alanı) herhangi bir değişiklik yapılmadığı, zemin üstü fonksiyonun korunarak zemin altında katlı
otopark alanı düzenlendiği;
Ayrıca, itiraza konu değişikliği de kapsayan Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli
Otopark Alanları Planlamasına yönelik muhtelif ilçelerdeki plan değişikliği tekliflerine ilişkin Yeşil Alan ve
Tesisler Yapım Müdürlüğünün 28.02.2014 tarih ve 40352154-310.01.04/350 sayılı görüş yazısında da
vurgulanan “mümkün olduğunca uygulama yapılacak parsele bitişik yapılaşmış parsellerin olmaması veya en
az iki cephenin açık olması” hususunu, itiraza konu 196 ada 1 parselin sağlamış olduğu görülmektedir.
Açıklanan hususlar kapsamında özetle; ilgi (a) itirazın 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli ve 15.02.2010
t.t.li 1/1000 ölçekli bölge planlarında “Dini Tesis Alanı”nda kalan 196 ada 1 parselin, Ulaşım Planlama
Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli Otopark Alanları Planlaması kapsamında ilgi (c) Büyükşehir
Belediye Meclisi Kararı ile uygun görülerek 17.02.2014 tarihinde onanan NİP ve UİP Değişiklikleri ile “Dini
Tesis Alanı ve Zeminaltı Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olduğu ve parselin eski “Dini Tesis
Alanı” fonksiyonunun korunmasının istendiği; 17.02.2014 t.t.li itiraza konu değişiklik ile parselin zemin üstü
Dini Tesis fonksiyonun korunarak zemin altının katlı otopark alanı olarak düzenlendiği; yapılan bu
değişikliğin ise yukarıda bahsedilen plan notu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ile
birlikte değerlendirildiğinde gerekli olduğu; ayrıca, söz konusu parselin İBB mülkiyetinde olduğu ve henüz
Dini Tesis Alanı olarak yapılaşmamış olduğu değerlendirilmekte olup; ilgi (a) itiraz yazısından söz konusu
parselin 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiğini anlaşılmaktadır. ” Denilerek.
Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada 1 parselin “Dini Tesis Alanı ve Zeminaltı Katlı
Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 17.02.2014 t.t.li 1/5000 ve 1/1000 ölç. Nazım ve Uygulama
İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan ilgi (a) itiraz yazısı, yazımız ekinde
sunulmakta olup; yazımız ve eklerinin ilgi (h) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve
3
yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında
değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mahallesi, 196 ada 1 parsele ilişkin
17.02.2014 tt’li 1/5000 – 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz
incelenmiş olup Sancaktepe Belediyesi’nin görüşleri doğrultusunda yapılan itiraz komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
4
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
87
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1087
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Plan notu değişikliği
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 17/ 06 /2014 gün ve
2014/5274 sayılı
yazısında;
"İlgi a) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarih ve 496.11845 sayılı yazısı ve ekleri,
b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2014 tarih ve 140 sayılı kararı,
c) Tuzla Belediye Meclisi’nin 09/05/2014 tarih ve 073 sayılı kararı,
d) Tuzla Belediye Meclisi’nin 09/01/2013 tarih ve 007 sayılı kararı,
e) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 04/02/2013 tarih ve 134 Ç-2962 sayılı yazısı ve ekleri,
f)
11/03/2013 tarih ve 127552 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2013 tarih ve 631 sayılı kararı,
h) 05/06/2013 tarih ve 583475 sayılı dağıtımlı yazımız,
ı) 10/09/2013 gün ve BN:9636 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
j) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/10/2013 gün ve 1956 sayılı kararı
k) 13/11/2013 tarih ve 113373 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı’na takdim yazımız,
l) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 22/11/2013 gün ve 1900-28641 sayılı yazısı,
m) 09/12/2013 gün ve BN:12215 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.
Talep:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 14/03/2011 t.t.’li 1/5000 Ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı
itirazlarına ilişkin ilgi (b) Meclis Kararı alındığı ve 17/01/2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanınca onandığı belirtilerek söz konusu değişiklik doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Orhanlı
Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın da plan notu değişikliği hazırlandığı ve değişikliğin Tuzla
Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile “Orhanlı Sanayi Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan
notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 08/05/2014 tarihli ve 2014/30 sayılı raporunun,
Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ınci Seçim Dönemi, 1’inci
Toplantı Yılı, Mayıs Ay’ı Toplantılarının 09/05/2014 Cuma günü yapılan 3’inci Birleşimi, 1’inci
oturumunda oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.” şeklinde karara bağlandığı tarafımıza bildirilmiş olup, 5216
sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.
1/1000 Ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planının Dayanağı Olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planının Onama Süreci:
1/1000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın bulunduğu bölgeyi de kapsayan,
1/5000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı, 16/02/2011 tarih ve 244 sayılı Büyükşehir
Belediye Meclisi kararı ile aynen kabul edilmiş ve 14/03/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca
onaylanmıştır. 27/05/2011 tarih ve 4015905 sayılı yazımız ile söz konusu planın dağıtımı yapılarak
14/06/2011-14/07/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.
1/1000 Ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planının Onama Süreci:
14/03/2011 tt.’li 1/5000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve
Tuzla Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre gereği
için Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (e) yazı eki ile Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Orhanlı Sanayi
Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi, 14/03/2011 tt.’li 1/5000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar
Planı kapsamında incelenmiş olup, ilgi (f) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine iletilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (g) kararı ile tadilen uygun görülerek, 19/03/2013 tarihinde
Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanan 1/1000 ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın
ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, 17/06/2013-16/07/2013 tarihleri arasında Tuzla Belediye
Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.
İlçe Meclis Kararının Dayanağı Olan 1/5000 Ölçekli Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı
Değişikliği Onama Süreci;
İlgililerince, yasal askı süresinde, 14/03/2013 Tarih ve 631 Sayılı Meclis Kararı Doğrultusunda
hazırlanan 19/03/2013 t.t.'li Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine itirazda
5
bulunulmuş ve itirazlar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (ı) yazımız ile Büyükşehir Belediye
Meclisi'ne iletilmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilgi (j) kararı ile; " Tuzla İlçesi, 631
sayılı Meclis Kararı sonucu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup parsellerin
evveliyatları ve bölgede yapılan imar uygulamaları ile ilgili Tuzla Belediye Başkanlığı’ndan görüş alındıktan
sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde karara
bağlanmıştır. İlgi (k) yazımız ile Tuzla Belediye Başkanlığı’ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
ilgi (j) Meclis Kararı doğrultusunda görüş talep edilmiştir. Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (l) görüş yazısı
ilgi (m) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisinin ilgi (b) kararı ile “Tuzla İlçesi, Orhanlı Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan
itirazlar ve itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Başkanlığı görüşü incelenmiş olup planlama alanında yer alan
mevcut ruhsatlı sanayi yapıları nedeniyle 18. madde uygulaması yapılmasının mümkün olmadığı
görüldüğünden plan notlarının 18. maddesinin iptal edilmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli
plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığından “İmar
uygulaması görmeyen parsellerde uygulama 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılacak olup,
bu alanlarda yapılacak olan uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arası Düzenleme
Ortaklık Payı (DOP) farkı en fazla % 5 oranında olmak kaydıyla etap sınırları ilçe belediyesi tarafından
belirlenir.” şeklindeki plan notlarının genel hükümlerinin 18. maddesi iptal edilmiştir.
Değerlendirme:
G22-B-08-C-4-A Plan notu Paftasındaki düzenleme;
Plan notu paftasında plan notlarının genel hükümleri “3194 ve 2981 sayılı yasalar kapsamında
uygulama görmüş parseller dışında herhangi bir uygulamaya tabi tutulmamış parsellerde 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılacak olup, uygulamanın etaplar halinde yapılması
durumunda etaplar arası Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) farkı en fazla %5 oranında olmak kaydıyla etap
sınırları ilçe belediyesi tarafından belirlenir. 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.”
şeklinde plan notlarında yer alan 16. maddesinin iptal edildiği tespit edilmiştir.
Söz konusu düzenlemenin 17/01/2014 t.t.’li 1/5000 nazım imar planı değişikliği doğrultusunda
yapıldığı görülmektedir. " denilerek
Yazımız ve eklerinin, 3194 ve 5216 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre değerlendirilerek karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Plan notuna ilişkin
1/1000 ölçekli değişiklik teklifi incelenmiş olup 16.01.2014 tarih 140 sayılı meclis kararının komisyon
görüşü bölümünde
sehven “18. Maddesinin” olarak yazılan ifadenin “ 16. Maddesinin” şeklinde
düzeltilmesi ve yapılan bu düzeltme ile birlikte söz konusu meclis kararının uygulanması komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
6
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
88
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1160
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Tuzla Postane Mah. 1.Etap UİP İtirazın İtirazı
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 14/ 07 /2014 gün ve 2014-5272 sayılı
yazısında;
İlgi:
a) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarih ve 498-11842 sayılı yazısı ve ekleri,
b) Tuzla Belediye Meclisi’nin 07/05/2014 tarih ve 060 sayılı kararı,
c) Tuzla Belediye Meclisi’nin 05/10/2012 tarih ve 121 sayılı kararı,
d) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 12/12/2012 tarih ve 1105 Ç-23072 sayılı yazısı ve ekleri,
e)
11/03/2013 tarih ve 2933 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2013 tarih ve 601 sayılı kararı,
g) 07/06/2013 tarih ve 594479 sayılı dağıtımlı yazımız.
h) Tuzla Belediye Meclisi’nin 06/09/2013 tarih ve 105 sayılı kararı,
ı) Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 19/09/2013 tarih ve 1453/Ç/23470 sayılı yazısı ve ekleri,
i) 09/12/2013 tarih ve 23451 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
j) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/12/2013 tarih ve 2462 sayılı kararı,
k) 07/02/2014 tarih ve 138483 sayılı dağıtımlı yazımız.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 13/12/2013 tt.li 1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap
Uygulama İmar Planı itirazlarına askı süresi içerisinde yapılan itiraza binaen Tuzla Belediye Meclisi’nin ilgi
(b) kararının alındığı belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep
edilmektedir.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Onama Süreci:
1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı’nın bulunduğu bölgeyi de
kapsayan, 1/5000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi Nazım İmar Planı, 13/04/2012 tarih ve 878 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile aynen kabul edilmiş ve 28/05/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onaylanmıştır. 28/06/2012 tarih ve 701129 sayılı yazımız ile söz konusu planın dağıtımı
yapılarak 13/07/2012-13/08/2012 tarihleri arasında Şehir Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Onama Süreci:
28/05/2012 tt.li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve
Tuzla Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre gereği
için Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazı eki ile Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Tuzla Postane
Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı teklifi, 28/05/2012 tt.li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi
Nazım İmar Planı kapsamında incelenmiş olup, ilgi
(e) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile tadilen uygun görülerek, 19/03/2013 tarihinde
Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanan 1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar
Planı ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, 10/06/2013-09/07/2013 tarihleri arasında Tuzla Belediye
Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır. 19/03/2013 tt.li 1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap
Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde ilgililerince yapılan itirazlar sonucunda Tuzla Belediye
Meclisi’nin ilgi (h) kararı alınmış olup ilgi (ı) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. 1/1000 ölçekli Tuzla Postane
Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 28/05/2012 tt.li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane
Mahallesi Nazım İmar Planı kapsamında incelenerek ilgi (i) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (j) kararı ile tadilen uygun görülerek, 13/12/2013 tarihinde
Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanan 1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar
Planı’nın ilgi (k) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, 10/02/2014-11/03/2014 tarihleri arasında Tuzla
Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.
7
İLÇE MECLİS KARARI:
Tuzla Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile; “Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 1.
Etap Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili İmar Komisyonunun 06.05.2014 tarihli ve 2014/025 sayılı
raporunun, Meclis Üyesi Turkut OKUR’UN teklifi doğrultusunda Komisyon görüşü kısmında ki “İtirazın
reddine” cümlesinin “İtirazın kabulüne” şeklinde tadilen kabulüne, Tuzla İlçe Belediye Meclisinin, 6’ncı
Seçim Dönemi, 1’inci Toplantı Yılı, Mayıs ay’ı Toplantılarının 07.05.2014 Çarşamba günü yapılan 2’nci
Birleşimi, 1’inci oturumunda oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.” şeklinde karara bağlandığı Tuzla Belediye
Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilgilisi tarafından yapılan itiraz sonucu, ilgi (b) Tuzla Belediye
Meclis Kararı ile uygun görülen değişiklik ve bu değişikliğe ilişkin Müdürlük değerlendirmemiz aşağıda
sunulmuştur.
1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde ilgilisince yapılan 1 numaralı itiraz sonucu,
13/12/2013 tt. li 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 7622 parselden geçen yol aksının yeniden
düzenlendiği tespit edilmiştir.
Söz konusu yol aksı ile ilgili daha önce 13/12/2013 t.t.’li plan ile yol aksının güneybatı istikametinde
kaydırıldığı, aynı yol aksı ile ilgili 2. Kez plan değişikliği yapıldığı görülmüştür. İtiraza konu 7622 parsel,
1/5000 ölçekli nazım imar planında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (400 ki/ha)” lejantında kalmakta olup
söz konusu düzenleme ile yapılan yol düzenlemesi ölçek itibarıyla 1/5000 ölçekli plan konusu olma özelliği
taşımadığı ve 19/03/2013 t.t.’li Tuzla Postane Mahallesi Uygulama İmar Planındaki durumuna göre revize
edildiği görüldüğünden 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir. "denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 13/12/2013 tt.li 1/1000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar
Planı değişik teklifinin, 3194 ve 5216 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 1. Etap Uygulama İmar Planı’na ilişkin
1/1000 ölçekli itiraz incelenmiş olup, istikamet düzenlemesine yönelik olduğundan ilçesinden geldiği
şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
8
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
89
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1165
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: 1963 parsel, 82 sayılı Meclis Kararı sonucu yapılan Plan Değ. İtirazı
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 14/ 07 /2014 gün ve 2014/4970 sayılı
yazısında;
a) "İlgi: 12/11/2012 tarih ve 15551 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
b)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22/11/2012 tarih ve 2488 sayılı kararı,
c)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/09/2013 tarih ve 1701 sayılı kararı,
d)
02/01/2014 tarih ve 26 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız,
e)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2014 tarih ve 82 sayılı kararı,
f)
İlgilisinin Müdürlüğümüzde 12/05/2014 tarih ve 4970 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.
13/11/2011 t.t. li 1/5000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar
Planına, ilgililerince yasal askı süresi içerisinde 1963 parsel maliklerince yapılan itiraz, ilgi (a) yazımız ile
değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile; “…1963 no.lu parselde 05/12/2008 tt.li 1/5000 ölçekli
plana göre düzenleme yapılması...” şeklinde karar alınmış olup karara ilişkin plan değişikliği 07/12/2012
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu Meclis kararı doğrultusunda
hazırlanan plan değişikliği 08/03/2013-08/04/2013 tarihleri arasında Şehir Planlama Müdürlüğünde 1 ay
süreyle askıya çıkarılmıştır. Yasal askı süresi içerisinde ilgilisince herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.
13/11/2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım
İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 15/10/2012 t.li 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon
ve Cami Mahalleleri 2. Etap Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan ilgi (c) kararın son bölümünde “…1963 parsel ve 1947
parsellerle ilgili düzenlemelerin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli plana aktarılarak İBB
Meclis onayına sunulması.…” şeklinde karar alınmıştır.
Söz konusu ilgi (c) karar gereği; 13/11/2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve
Cami Mahalleleri Nazım İmar Planında değişiklik teklifi hazırlanmış, ilgi (d) yazımız ile değerlendirilmek
ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisinin ilgi (e) kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami
Mahalleri Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17/01/2014 tarihinde
onaylanmıştır. 17/01/2014 tt.li 1/5000 ölçekli plan değişikliği 08/04/2014-08/05/2014 tarihleri arasında
Şehir Planlama Müdürlüğünde 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
TALEP
17/01/2014 tt.li 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde, ilgi (f) dilekçe
ile; 1963 parselin hissedarı olarak, 1963 parselde yeşil alanın güneyden doğuya alındığı, 1/1000 ölçekli
planlar ile uyumsuzluk görüldüğü belirtilerek, yeşil alanın 07/12/2012 tt.li 1/5000 ölçekli plana göre
düzenlenmesi ve parselin 1.60 imar durumunun, 1.75 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
MÜLKİYET DURUMU
İtiraza konu 1963 parsel, hisse tapulu şahıs parseli olup, tapu örneği dilekçe ekinde mevcuttur.
PLANLARDAKİ DURUMU
1963 parsel, 13/11/2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Evliya Çelebi Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım
İmar Planı sınırları içerisinde, “Dini Tesis Alanı”nda kalırken, ilgilisinin yapmış olduğu itiraz sonucu alınan
“…1963 no.lu parselde 05/12/2008 tt.li 1/5000 ölçekli plana göre düzenleme yapılması” şeklindeki ilgi (b)
karar doğrultusunda onaylanan 07/12/2012 tt.li 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile, 1963 parsel, kısmen,
05/12/2008 tt.li 1/5000 ölçekli plana göre konut alanı için öngörülen TAKS:0.25, KAKS:0.75 değerine,
13/11/2011 tt.li 1/5000 ölçekli planda karşılık gelen “Az Yoğunluklu Konut Alanı (160 ki/ha)”, kısmen de
Yeşil Alan olarak yeniden düzenlenmiştir. (EK-3)
1/1000 ölçekli plan olarak, 15/10/2012 t.li 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami
Mahalleleri 2. Etap Uygulama İmar Planında, 1963 parsel kısmen “Dini Tesis Alanı”, kısmen “Park Alanı”
lejandında, kısmen otopark ve kısmen de yolda kalırken, ilgilisince yapılan itiraz sonucu alınan ilgi (c) karar
ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile, parselin % 45’lik kısmı yeşil alan ve yol alanı, % 55’lik
9
kısmı da E:1.60 yapılaşma değerinde konut alanı olarak düzenlenmiş ve söz konusu değişiklik 13/09/2013
tarihinde onaylanmıştır. (EK-4)
Daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
planlar arasında uyumsuzluk olmaması açısından, ilgi (c) karar ile uygun görülen 13/09/2013 tt.li 1/1000
ölçekli plan değişikliği ile yapılan düzenlemenin, 1/5000 ölçekli planlara işlenerek İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’ne sunulması kararı doğrultusunda, ilgi (e) karar ile uygun görülen ve 17/01/2014 tarihinde
onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile de, 1963 parseldeki, “Az Yoğunluklu Konut Alanı
(160 ki/ha)”, “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (570 ki/ha)”na alınmış, Park Dinlenme Alanının parselin
güneyinden doğusuna kaydırılmış ve terk oranı % 40 dan % 45 e çıkarılmıştır.(EK-5)
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
1/5000 ölçekli plan çalışmalarında planlama alanında yapılan analiz çalışmaları neticesinde donatı
alanlarının yetersiz olduğu görülmüş, mevcut donatı alanları söz konusu plana yansıtılmış, ilgili kanun,
yönetmelik ve kurum görüşleri doğrultusunda daha önce yapılan plan çalışmaları da (1/5000 ölçekli NİP.
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları) dikkate alınarak yeni donatı alanları oluşturulmuştur. Donatı
alanları yer seçiminde; daha önce onaylanmış planlardan gelen donatı alanları göz önünde bulundurularak
ve mülkiyet durumu ile ulaşılabilirlik dikkate alınarak, donatı alanlarının temin edilmesine özen
gösterilmiştir.
İlgi (f) dilekçe ile itiraza konu 1963 parsele ilişkin talepler değerlendirildiğinde;
1963 parseldeki yeşil alanın 07/12/2012 tt.li 1/5000 ölçekli plana göre düzenlenmesi ve konut
alanının 1.60 yapılaşma değerinin 1.75 e çıkarılması talep edildiği görülmektedir. 1/5000 ölçekli nazım
imar planında konut alanları; “Az Yoğunluklu Konut Alanları (160 ki/ha)”, Orta Yoğunluklu Konut
Alanları (450 ki/ha)” ve “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları (570 ki/ha)” olacak şekilde üç kademeli
yoğunluk değerine göre planlanmış olup, emsal değeri verilmemiştir. Bu doğrultuda, “Yüksek
Yoğunluklu Konut Alanları (570 ki/ha)” 1/5000 ölçekli nazım imar planında öngörülen en yüksek
yoğunluk değeridir. Ancak ilgi (c) karar ile uygun görülen 13/09/2013 tt.li 1/1000 ölçekli plan değişikliği
ile “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı (570 ki/ha)” olarak düzenlenen 1963 parseldeki konut alanına,
1/1000 ölçekli planlarda karşılık gelen yoğunluk değerinin 1.60 olduğu görülmüş olup, 1/1000 ölçekli
plan bütününde kooparatif parselleri dışında kalan tüm adalar için 1.60 emsal değerinin verildiği
düşünüldüğünde, söz konusu talep, plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir.
Diğer taraftan, ilgili itiraz ile 1963 parsel için, 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli planlar
arasında uyumsuzluk olduğu belirtilmekte olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı
ile, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında uyumsuzluk olmaması amacı ile, ilgi (c) karar ile uygun
görülen 13/09/2013 tt.li 1/1000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda yapılan düzenleme ile bahsi geçen
uyumsuzluğun ortadan kaldırıldığı görülmektedir.
Yukarıda açıklanan gerekçeler ışığında, ilgi (f) dilekçe ile itiraza konu talep, parseldeki park alanı
terk miktarını azaltıcı, inşaat yoğunluğunu artırıcı, 1/5000 ölçekli plan kararlarını ve bütünlüğünü
bozucu, nüfus ve yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır. "denilerek.
İlgi (c) sayılı meclis kararı doğrultusunda hazırlanan ilgi (e) meclis kararı ile uygun görülen
17/01/2014 tt.li 1/5000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planı
değişikliğine ilişkin itirazla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve
eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 1963 parsel, 82 sayılı Meclis kararı sonucu yapılan plan
değişikliğine yapılan itiraz incelenmiş olup, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından Komisyonumuzca
uygun görülmemiştir.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
Timur SOYSAL
Oktay BİRİNCİ
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
10
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
90
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1205
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 555 adadaki park olarak terkinli alana ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 07 /2014 gün ve 2014-7467 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a) Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 6491 sayılı yazısı ve eki
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Kurum ve Kuruluş görüşleri.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004
gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu
Önleme Bölgesi (Onurkent) Nazım İmar Planı’nda “Yeşil Alanlar”da kalmakta olan Başakşehir Mahallesi
555 adadaki park olarak terkinli alan ile aynı planda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”nda kalan ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’nın yetki alanında bulunan Başakşehir Mahallesi, 572 ada 3 parselde donatı hizmet
alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi amacıyla fonksiyon alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14.
Maddesi gereği tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
İlgi (a) yazı eki teklife konu 555 adanın parka terkinli kısmının Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde
olduğu anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM:
Başakşehir Mahallesi, 555 adadaki park olarak terkinli alan, 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Nazım İmar Planı’nda ve 03.06.2011 tasdik
tarihli 1/1000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı’nda
“Yeşil Alanlar”da kalmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki teklif plan dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama
Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün görüşünün tarafımıza
iletildiği görülmüş olup iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki şekildedir;
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih ve 327556 sayılı görüş yazısında;“…İlgi (a) yazı ve eki
paftalar incelenmiş olup, bahse konu alanda önerilen plan tadilatıyla ilgili İdaremizce bir sakınca
bulunmamıştır.” denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 25.06.2014 tarih ve 643831-1940 sayılı yazısında; “Başakşehir
İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 572 ada, 3parsel "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" lejantlında ve 555 adadaki
park (terkli alanın bir kısmı "Yeşil Alan" lejantında kalmakla iken, 572 ada, 3 parselin "Yeşil Alan", 555
ada, park alanının bir kısmının E=0.30, Hmaks=6.50m yapılaşma şartlarında "Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı" lejantına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifleri;
 572 ada, 3 parsele ulaşımın sağlanacağı 12m genişliğindeki imar yolunun fiili olarak açılması,
 555 ada, park alanının bir kısmında teklif edilen "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı"nın güneyindeki 15m
genişliğinde planlanmış olan Plevne Caddesi’nin yol genişliğinin ve yol aksının meri planlara uygun
olacak şekilde düzenlenmesi,
 Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan ±0.00 kotu altında ve üstünde 555 ada, park
alanının bir kısmında teklif edilen "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" cephe aldığı 15m genişliğindeki
yoldan 5m'lik yapı yaklaşma mesafesinin korunması,
 "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içinde
yürürlükteki "İstanbul Otopark Yönetmeliği" gereğince düzenlenerek karşılanması,
11

Uygulama aşamasında (otopark giriş-çıkışları hususunda) UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu) Kararının alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi
açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 1032-128384 sayılı
yazısında;“…Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temelyapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor
örneğinde belirtilen hususların ve kat sınırlamalarının planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama
öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatları jeolojik bakımdan
uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih ve 128883-1018 sayılı
yazısında;“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yapılmak istenen yer
değişikliği sonucunda, yürürlükte olan meri planlardaki yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden
plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME - SONUÇ:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu
Önleme Bölgesi (Onurkent) Nazım İmar Planı’nda “Yeşil Alanlar”da kalmakta olan Başakşehir Mahallesi
555 adanın parka terkinli kısmı ile aynı planda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”nda kalan ve Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı’nın yetki alanında bulunan Başakşehir Mahallesi, 572 ada 3 parselde donatı hizmet
alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi amacıyla fonksiyon alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14.
Maddesi gereği tarafımıza iletilmiş olup, 572 ada 3 parsel, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yetki alanı
içerisinde bulunduğundan, Başkanlığımız yetki alanında yer alan 555 adadaki park olarak terkinli alana
ilişkin hazırlanan plan tadilatında inceleme yapılmıştır.
07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent)
Nazım İmar Planı’nda “Yeşil Alanlar”da kalmakta olan Başakşehir Mahallesi 555 adadaki park olarak
terkinli alanın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin teklifin 07.11.2010 onanlı F21C11C
rumuzlu 1/5000 ölçekli plan paftası üzerine hazırlandığı ve teklif plan paftası üzerinde;
1. “Plan onama sınırı, Başakşehir Mahallesi, 555 adadaki park olarak terkinli alanın plan onama sınırı
içerisinde kalan kısmını kapsamaktadır.
2. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında; uygulama İlçe Belediyesince onaylanacak projeye göre
yapılacak olup; E:0.30 Hmaks: 6.50’dir.
3. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında; Kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro,
kreş,anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi,
kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri yer alabilir.
4. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamaz.
5. Açıklanmayan hususlarda; 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İlçesi, İkitelli
Gecekondu Önleme Bölgesi (ONURKENT) Nazım İmar Planı hükümleri ile meri İmar Yönetmeliği ve
Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notları bulunduğu görülmüştür.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifine ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün,
“…hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.”
şeklinde şartlı olumlu görüşü; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, planlama alanında bulunan
mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik
müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların ve kat sınırlamalarının planlama
aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan
tadilatları jeolojik bakımdan uygun olduğu şeklinde şartlı olumlu görüşü; İSKİ Genel Müdürlüğünün, İlgi
(a) yazı ve eki paftalar incelenmiş olup, bahse konu alanda önerilen plan tadilatıyla ilgili İdaremizce bir
sakınca bulunmadığı şeklindeki olumlu görüşü; Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün Söz konusu
plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yapılmak istenen yer değişikliği sonucunda,
yürürlükte olan meri planlardaki yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden plan tadilatı teklifi uygun
olduğu şeklinde olumlu görüşü bulunmaktadır.
Yapılan incelemede;
Teklife konu 555 adadaki park olarak terkinli alanın Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu; 572
ada 3 parselin Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetki alanında
bulunduğu,
12
Teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve Deprem ve Zemin Müdürlüğü’nün şartlı olumlu;
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşlerinin
bulunduğu,
07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent)
Nazım İmar Planı’nda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarına ilişkin “… Uygulama ilçe belediyesince
onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.” plan notunun bulunduğu; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
tadilat teklifi paftasında ise Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına ilişkin “…Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında;
uygulama İlçe Belediyesince onaylanacak projeye göre yapılacak olup; E:0.30, Hmaks:6.50’dir.” şeklinde
plan notu getirildiği görülmüştür.
07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent)
Nazım İmar Planı’nda “Yeşil Alanlar”da kalmakta olan Başakşehir Mahallesi 555 adanın parka terkinli
kısmının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin hazırlanan teklifin plan bütünlüğünü bozucu,
yeşil alan miktarını azaltıcı nitelikte olduğu görülmekle birlikte ilgi (a) yazı ve eki plan teklif dosyasında
yapılan incelemede teklifin fonksiyon alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlandığı ve teklif
ile 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent)
Nazım İmar Planı’nda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”nda kalmakta olan ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı’nın yetki alanında bulunan 572 ada 3 parselin “Yeşil Alan”a alınarak eşdeğer bir alanın
ayrılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 572 ada 3 parselin içinde bulunduğu alan, 775 sayılı
Gecekondu Kanunu kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 25.11.2009
tarihinde Gecekondu Önleme Bölgesi Alanı ilan edilmiş olup, 04.07.2011 tarihli 1. Mükerrer Resmi
Gazetede yayımlanan KHK/644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. Maddesi'nin (ğ) bendinde "...2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile
20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak,
yaptırmak, onaylamak... " denilmekte olup, plan onama yetkisi bu bakımdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
ait olduğundan, ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 572 ada 3 parsele ilişkin kısmına
yönelik paftaların onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmekte olup, bu hususta
Başakşehir Belediye Başkanlığına bilgi verilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin, 07.11.2010 tasdik tarihli 1/5000
ölçekli Başakşehir İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Nazım İmar Planı’nda “Yeşil Alan”da
kalan 555 adanın parka terkinli kısmı ile aynı planda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”nda kalan ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı’nın yetki alanında bulunan 572 ada 3 parselin fonksiyonlarının yer değiştirilmesi
şeklinde hazırlandığı görülmüş olup, plan değişikliği teklifinde belirtilen hedefin sağlanması amacıyla
“Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 572 ada 3 parsele ilişkin teklif Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
onaylanmadan Başakşehir Mahallesi 555 adanın parka terkinli kısmında önerilen Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı’nda uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notunun plan teklifine eklenmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, yürürlükteki
yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ile 3194 ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre
değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 555 adadaki park olarak terkinli
alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 572 ada 3 parselin yeşil alana
alınması karşılığında söz konusu teklifin hazırlandığı görüldüğünden Planlama Müdürlüğü tarafından
önerilen plan notunun teklif plana eklenmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
Timur SOYSAL
Oktay BİRİNCİ
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
13
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
KONUNUN ÖZÜ: İstanbul-Poyrazköy Balıkçı Barınağı
KOMİSYON İNCELEMESİ:Boğaziçi İmar Müdürlüğünün
yazısında;
07/ 01
Rapor No:
91
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/76
/2014 gün 1203269 ve sayılı
"İlgi: a) Mülga Ulaştırma Bakanlığı'nın (DHLİ Genel Müdürlüğü) 16.02.2010 tarihli 2559 sayılı yazısı.
b)07.10.2013 tarih; 15566 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğünün yazısı.
c)04.03.2013 tarih; 5919 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğünün yazısı.
d)20.05.2010 tarih; 3859 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazısı.
e)07.06.2010 tarih; 18740 sayılı Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel
Müdürlüğü yazısı.
f)31.08.2010 tarih; 15029 sayılı Milli Savunma Bakanlığı yazısı.
g)04.06.2010 tarih; 3166441 sayılı Genelkurmay Başkanlığı yazısı.
h)21.04.2010 tarih; 3600-10-10/0şi.ş. sayılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve
Oşinografi Dairesi Başkanlığı yazısı.
i)26.04.2010 tarih; 3747 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
Genel Müdürlüğü yazısı.
j) 09.07.2013 tarih; 02-438 sayılı İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu
kararı.
k) 13.04.2011 tarih; 5803 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
İnşaatı Genel Müdürlüğü yazısı.
1) 03.11.2010 tarih; 9829 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
yazısı.
m) 10.05.2010 tarih; 16752 sayılı Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yazısı.
n) 14.05.2010 tarih; 102479 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü yazısı.
o) 17.09.2010 tarih; 13163 sayılı İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü yazısı.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi
sınırları içerisinde bulunan Poyrazköy Balıkçı Barınağına ait imar planı teklifi nihai haliyle ilgi (c) yazı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiş ilgi (b) yazı ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun 10. maddesi
kapsamında teklife ilişkin meclis kararının alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğüne iletilmesi istenmektedir. İlgili teklifte belirtilen tasdik sınırları içindeki alan kıyı kenar çizgisi
dışında kalmakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Balıkçı
Barınağı" olarak düzenlenmiştir.
MERİ PLAN:
Teklifte belirtilen tasdik sınırlan içindeki alan için, 22.07.1983 onanlı Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit
Değerlerini İçeren 1/5000 ölçekli Nazım Planında ve 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi
ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının .13.06.2011 tarihli sayısallaşmış paftalarında herhangi bir
plan kararı bulunmamaktadır.
MEVZUAT HÜKÜMLERİ:
17.4.1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3621 sayılı "Kıyı Kanunu'nun" Kıyı, Kıyı Kenar
Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma ile ilgili 2. Bölümünde:
Madde 6 - Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir
yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.
14
Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara
moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.
Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile;
a)
İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek
yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı
korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler,
b)
Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi
söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler, yapılabilir.
Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.
Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar
Madde 7 - Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda
ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.
Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile
birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de
almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı
hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında imar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki
planlar ise, anılan Kanunun 7. maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu
olamaz.
Bu alanlar üzerinde 6. maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk
bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir.
Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar
Madde 8 - Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen
mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.
Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller
oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar
dökülemez, kazı yapılamaz.
Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle
birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.
Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti
Madde 9 - Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir komisyonca
tespit edilir.
Bu komisyon; jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, ziraat mühendisi,
mimar ve şehir plancısı, inşaat mühendisinden oluşur.
Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar çizgisi, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.
Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar
Madde 10 - Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin
hükümlerine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği
dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına girenler, anılan Kanunun 7. maddesine göre
onaylanarak kesinleşir.
Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi
Madde 11 - Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde
yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin
alınması zorunludur.
Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir.
İznin verilme şekil ve şartları Bayındırlık ve İskan ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte tespit
edilerek çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirtilir.
Planlama ile ilgili olan ve açıklamaları yukarıda verilen maddelere uyularak planlama çalışması
gerçekleştirilecektir. hükümleri yer almaktadır.
15
MÜLKİYET:
Teklifte belirtilen tasdik sınırlan içindeki alanda tapu tescili yoktur.
MEVCUT DURUM:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz İlçesi Poyrazköy Mevkiinde bulunan planlama alanı
içerisinde yapı bulunmamaktadır. Alan geneline hitap eden ulaşım bağlantısı temel olarak planlama alanının
doğusundan giriş yapan güneybatı-kuzeydoğu yönlü dar bir taşıt yolu ile sağlanmaktadır. Planlama alanı
içerisinde kalan balıkçı barınağında askeri rıhtım ve balıkçı rıhtımı yer almaktadır. Alan geneline hitap eden
ulaşım bağlantısı temel olarak balıkçı barınağının güneydoğusundan alana giriş yapan 10m'lik yol ile
sağlanmaktadır. Ayrıca alanın güneydoğusunda 10 m'lik yola paralel akan ve Marmara Denizine dökülen
Poyraz Deresi bulunmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ilgi (d) yazısında "İstanbul ilinin doğal afet
tehlikesi ve bu tehlikelere bağlı olarak gelişebilecek mühendislik sorunları göz önüne alındığında, söz
konusu dolgu alanların olası deprem tehlikesi karşısında riskli bölgeler oluşturması nedeniyle, 19.01.2010
tarih ve 373 sayılı "Plana Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik ve Mikro bölgeleme Genelgesi" doğrultusunda,
dolgu alanın olası deprem tehlikesine karşı gösterdiği zemin davranışı, dolgu alanlarda gelişebilecek yanal
yayılmaya bağlı çökmeler ve balıkçı barınağı ile ilgili yapıların davranışlarının ortaya çıkarılabilmesi
amacıyla , Istanbul-Poyrazköy Balıkçı Barınağı Dolgu İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun
hazırlatılması gerekmektedir." denmektedir.
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün ilgi (e) yazısında "Söz
konusu tesisin işletmeye açılabilmesi için "Kıyı Tesislerine İşletme izni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" gereği Müsteşarlığımızdan işletme izni alınması hususunun plan notlarına işlenmesi
kaydıyla, Poyrazköy Balıkçı Barınağı imar planı teklifi "seyir emniyeti ve deniz güvenliği" bakımından
uygun mütalaa edilmektedir." denmektedir.
Milli Savunma Bakanlığının ilgi (f) yazısında "Söz konusu imar planı teklifinin 2565 sayılı Askeri
Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askeri gerekler açısından sakınca
teşkil etmeyeceği değerlendirilmiştir." denmektedir.
Genelkurmay Başkanlığının ilgi (g) yazısında yine "Söz konusu imar planı teklifinin 2565 sayılı Askeri
Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askeri gerekler açısından sakınca
teşkil etmeyeceği değerlendirilmiştir." denmektedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının ilgi (h)
yazısında "Söz konusu Poyrazköy Balıkçı Barınağı dolgu imar planına mahsus olmak üzere, detayları
aşağıda belirtilen deniz-etütlerinin;
a.
Proje sahasının 1/1000 ölçekli batimetri haritasının (www.shodb.gov.tr adresinde belirlenen
"hidrografık ölçümlere ait standartlar ve rapor formatına uygun olarak),
b.
Proje sahası ve civarının akıntı sirkülasyonunun tespitine yönelik akıntı hız ve yön ölçüm
sonuçları ile grafiksel değerlendirmelerinin,
c.
Deniz tabanının düşey yöndeki stratigrafisinin tespitine yönelik sismik ve sondaj
uygulamaları ile çalışma sonuç ve değerlendirmelerinin,
d.
Deniz tabanının yüzey sediment cinsi ve dağılımına ilişkin değerlendirmeler ile sahanın
sediment dağılım haritasının,
e.
Bölgede deniz suyu oşinografi parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık- yoğunluk vd.) ilişkin
ölçüm sonuç ve değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir." denmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün ilgi (i)
yazısında "Bahse konu balıkçı barınağında yer alan iskeleyi 1.350 DWT ve altındaki ağırlıktaki deniz
araçlarının kullanması kaydı ile plan teklifine konu Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri Projesi ÇED
Yönetmeliği'nin 24. maddesi (d) bendi kapsamında yer almakta olup, proje sahibinin ÇED Yönetmeliği'nin
ElP-IV'ünde yer alan formata göre hazırlayacağı üç adet "Proje Tanıtım Dosyası" ile hazırladığı Proje
Tanıtım Dosyasını İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 'ne sunması gerekmektedir " denmektedir.
16
İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgi (j) kararında "Yerinde
yapılacak projelendirme ve uygulamaların, söz konusu bölgenin deniz ve kara dokusunun biyoçeşitliliğini de
dikkate alacak şekilde yapılması koşuluyla tabiat varlıkları açısından sakınca teşkil etmediğine karar verildi"
denmektedir.
Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün ilgi
(k) yazısında "Söz konusu Poyrazköy Deresinin kapatılan kısmının üzerinin açılması durumunda teklif
planda belirtilen ulaşımın sağlanması için dere üzerinde köprü inşa edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan
çekek yeri dolgusu geri sahasında bulunan "Çamaşır Deresinin de, çekek yerini koruyan mahmuzun dışına
derive edilerek denize akışı sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda, her iki dere ile ilgili yapılacak imalatlarda
uygulama öncesinde, projelerin hazırlanması aşamasında DSİ Genel Müdürlüğünün görüşü alınacaktır."
denmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığının ilgi (1) yazısında:
"Poyraz deresi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ıslah edilmiş olup; ancak yaklaşık 80 m'lik
kısmının üzerinin kapatıldığı görülmüştür. Bu kapalı kısımlarda Başbakanlığın 09 Eylül 2006 tarih ve 26284
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/27 sayılı Başbakanlığın "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu
genelgesinin 2. maddesinde belirtilen; Çeşitli kullanım alanları oluşturmak maksadıyla derelerin üzeri, zaruri
hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü'nün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler
hariç, kesinlikle kapatılmayacaktır. Bunun dışında dere yataklarında gerçekleştirilecek her türlü yapılar ilgili
kurum ve kuruluşlarca onaylı bir projeye dayandırılacaktır" hükmü gereğince talep konusu sahada işaretli
derelerin üzerinin kapatılmaması ve bu Genelgede yayımlanan diğer maddelere de titizlikle uyulması
gerekmektedir. Söz konusu derede meydana gelebilecek rusubat birikiminin temizliği ve olası taşkınlardan
doğabilecek her türlü zararlardan ıslahı yapan kuruluş sorumlu olacaktır. Bu nedenle bahsedilen bu kapalı
kesitin üzerinin açılması gerekmektedir.
Plan sahası içerisinde yer alan Çamaşır derenin ise dere yatağı korunmalı, akış rejimi bozulmamak
ve denize uygun bir şekilde mansap^şartı sağlanmalıdır.
Plan teklifinde belirtilen yol, Poyraz deresinin kapalı olan kısmının üzeri açıldıktan sonra Q=500
yıllık tekerrürlü taşkın debilerini geçirecek şekilde bir açıklığa sahip olacak şekilde köprü olarak inşa
edilmelidir.
Gelecekte yapılabilecek yatak temizliği ve diğer bakım-onarım amaçlı çalışmalarda kullanılmak
üzere paftalarda yer alan bütün derelerin her iki sahilinde asgari 5.00 m genişlikte devamlılığı olan yol
şeritleri ayrılmalıdır.
Plan sahası içerisinde yer alan tüm derelerde düzenli olarak temizlik çalışması yapılmalı ve hiçbir
nedenle derenin akışını engelleyecek şekilde dere yatağına herhangi bir müdahale olmamalı ve kesinlikle
hafriyat atığı, çöp, vb. malzemelerin dere yatağına dökülmesine izin verilmemelidir." denmektedir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ilgi (m) yazısında "3621 sayılı Kıyı Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uyulması kaydıyla Bakanlığımız görev ve yetkileri açısından söz
konusu imar planının onanmasında sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca; söz konusu imar planının onanması
halinde, plan kapsamında bulunan Hazinenin Özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu atındaki
taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce Bakanlığımızdan izin alınması gerekmektedir."
denmektedir.
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgi (n) yazısında
"İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.04.2010 gün
ve 846 sayılı yazısı ve eki 15.04.2010 tarih ve 2579 sayılı Kurul Kararında Poyrazköy Balıkçı Barınağına
ilişkin iletilen 1/1000 ölçekli Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı teklifinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu yönünden sakınca bulunmadığı belirtilmektedir." denmektedir.
İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün ilgi (o) yazısında "Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nin 5inci
maddesi ile bir balıkçı barınağında bulunması zorunlu olan tüm üst yapıların plan ve plan notlarına işlenmesi
koşulu ile İstanbul-Poyrazköy Balıkçı Barınağı Dolgu İmar Planının onaylanmasında Müdürlüğümüzce
sakınca görülmemektedir." denmektedir.
PLAN TEKLİFİ:
17
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde tasdik sınırları içindeki alan "Balıkçı Barınağı"
olarak düzenlenmiştir. Plan notunda "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya
geçilemez." denmektedir.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde tasdik sınırlan içindeki alan "Balıkçı Barınağı"
olarak düzenlenmiştir. Plan notları:
Genel Hükümler:
1.
"3621 sayılı Kıyı Kanunu" ve "Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri
geçerlidir.
2.
Uygulama aşamasında başlamak üzere can, mal ve yangın için emniyet sistemi kurulacak ve
gerçekleştirilecektir. İnşaat ve hafriyat sırasında parlayıcı tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacaktır. Seyir
güvenliği açısından mahmuz ve batık dalgakıranların şamandıra, ışıklı şamandıra ve fenerler ile
markalanması, söz konusu tesisler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan işletme izni
alınması gerekmektedir.
3.
Bu plana göre yapılan her türlü fonksiyon için dolgu sırasında dolgu malzemelerinin çeşitli
etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için öncelikle
anroşman veya beton perde gibi yapısal önlemler alınacaktır.
4.
İnşaat aşamasında ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından, 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", "Hava
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği", "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", "Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği" ve "Gürültü Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar yerine getirilecektir.
5.
Bu plan kapsamında hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce Maliye Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.
6.
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda yer alan su kirliliğini önleyici hükümlere uyulması ve deniz
suyunda çözünen ve zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemelerinin kullanılmaması gerekmektedir.
7.
Bu planın uygulama aşamasında söz konusu alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir
kültür ve tabiat varlığına rastlanılması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. Maddesi gereği en yakın mülki
idare amirliğine veya müze müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.
8.
Bu plan ve plan hükümlerinde açıklanma yan hususlarda konusu ve ilgisine göre;
•
3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
•
618 sayılı Limanlar Kanunu,
•
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname,
•
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
•
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
•
4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Tüzük ve Yönetmelikleri,
•
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği,
•
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
•
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,
•
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik dışında diğer ilgili kanun ve
yönetmeliklere uyulması zorunludur.
Özel hükümler:
1Bu plana göre, yapılması planlanan kıyı yallarına ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm
teknik detayları ile birlikte) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı'nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Ulaştırma, Denizcilik Ve
Haberleşme Bakanlığınca (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) onaylanmak üzere verilecek ve Ulaştırma,
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığınca (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) onaylı uygulama projesi
bulunmayan deniz yallarının inşaatına kesinlikle başlanmayacaktır.
2Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın 21.04.2010
tarihli ve 3600-104-10/Oşi.ş sayılı yazlısı gereği; Poyrazköy Balıkçı Barınağı Uygulama İmar Planına
mahsus olmak üzere,
a.
Proje sahasının 1/1000 ölçekli batimetri haritasının (www.shodb.gov.tr adresinde belirlenen
"hidrografik ölçümlere ait standartlar ve rapor formatına uygun olarak),
b.
Proje sahası ve civarının akıntı sirkülasyonunun tespitine yönelik akıntı hız ve yön ölçüm sonuçlan
ile grafiksel değerlendirmelerinin,
c.
Deniz tabanının düşey yöndeki stratigrafisinin tespitine yönelik sismik ve sondaj uygulamaları ile
çalışma sonuç ve değerlendirmelerinin,
18
d.
Deniz tabanının yüzey sediment cinsi ve dağılımına ilişkin değerlendirmeler ile sahanın sediment
dağılım haritasının,
e.
Bölgede deniz suyu oşinografi parametrelerine (tuzluluk-sıcaklık- yoğunluk vd.) ilişkin ölçüm sonuç
ve değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir.
3İstanbul Valiliği'nin (mülga İl Tarım Müdürlüğü) 17.09.2010 tarihli ve 13163 sayılı yazısı gereği
Balıkçı Barınakları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen balıkçı barınağında bulunması zorunlu tüm
üstyapılar yapılabilir.
4Milli Savunma Bakanlığı'nın 31.08.2010 tarihli ve 15028 sayılı yazısı gereği deniz kısmının ikinci
derece deniz askeri yasak bölge kapsamında kalmasından dolayı 2565 sayılı askeri yasak ve güvenlik
bölgeleri kanunu hükümlerine uyulacaktır.
5Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla
yol bağlantısı, onaylı imar planlan ile bütünleşecek şekilde ilgili belediyesince sonuçlandırılacaktır.
6İstanbul Valiliği (mülga Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı) tarafından 24.07.2009 tarihinde ve İstanbul
Valiliği (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 21.12.2011 tarihinde onaylanan imar planına esas
jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.
7Yukarıda belirtilen hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama aşamasında yerine
getirilmemesi halinde sorumluluk konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili idareye ait olacaktır. "
denilerek
İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Poyrazköy'de belirtilen alanın "Balıkçı Barınağı" olarak düzenlemesine
ilişkin 1/1000 ve 1/5000 plan değişikliği teklifinin değerlendirilmek üzere, yürürlükteki yasa, plan ve plan
hükümlerine göre karar alınmak üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10.maddesini değiştiren 3194 sayılı
İmar Kanununun 48. maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz ilçesi, Poyrazköy Balıkçı Barınağına ilişkin 1/5000-1/1000
ölçekli plan değişikliği teklifleri incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Esin HACIALİOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
19
Dila Damla ÖNER
Üye
KARARA KATILMIYORUM
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi RUİP İtirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün
BN:3292 sayılı yazısında;
10/ 03 /2014 gün ve
“İlgi: a) Kartal Belediye Meclisi’nin 30.10.2013 gün ve 2013/139 sayılı Kararı.
b) Kartal Belediye Başkanlığı’nın 25.12.2013 gün ve 2013/P.Ş. 3618 sayılı yazısı ve
c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2007 tarih ve 389 sayılı kararı.
d) Kartal Belediye Meclisi’nin 28.06.2012 gün ve 2012/108 sayılı Kararı.
e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 gün ve 2702 sayılı kararı.
Rapor No:
92
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/397
27969
ekleri.
19.04.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na
yasal askı süresi içinde Kartal Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (a) Kartal
Belediye Meclis Kararı, Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14.
Maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.
İTİRAZ KONUSU:
19.04.2013 onanlı, Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na Kartal Belediye Başkanlığı
tarafından yapılan itirazlar aşağıda sıralanmaktadır:
1. G22a 9d 4c paftasındaki;
2511 ada, 321 parselin 19.09.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı'nda
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı göründüğünden Dini Tesis Alanı fonksiyonundan çıkarılarak Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanı’na alınması.
2. G22a 9d 3d paftasındaki;
Fiili durumda üzerinde Ergenekon İbrahim Şakir İlköğretim okulunun bulunduğu görülen imar
adasındaki Orta Öğretim Tesisleri Alanının iptal edilerek Temel Eğitim Tesisleri Alanına alınması.
3. G22a 9d 2d paftasındaki;
Selanik Caddesinde bulunan ve üzerinde fiili durumda üzerinde ağaçların olduğu görülen planlarda
otopark cebi olan alanın, zemin üstü park ve yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi.
4. G22a 9d 2c paftasındaki;
2587 ada, 700 parselin doğusunda yer alan otopark cebinin istikametinin doğu yönünde yeniden
düzenlenmesi.
5. G22a 9d 3b paftasındaki;
2198 ada, 84 parselin doğusu ile 7492 ada, 29 parselin güneyinde yolun istikametinin diş
oluşturmasını önlemek adına, parsel oluşturularak Konut Alanına alınması ve otopark alanının düzenlenmesi
6. G22a 14a 2b paftasındaki;
Güneyinde 26.05.2004 onanlı Sahil Dolgu Planı'nda park fonksiyonu bulunan 2729 ada, 63 ve 64
parsellerin içinde yer aldığı Dini Tesis Alanının Park alanı olarak düzenlenmesi,
2729 ada, 162-163-164-165 parseller de bulunan kitlelerin iptal edilerek Konut+Ticaret alanına
alınması; 5/BL-3/3 0.20-0.50-1.50 yapılanma şartlarının düzenlenerek imar adası oluşturulması, oluşan imar
adasının batısı ve güneyinden geçen 7.00 metre genişliğindeki yaya yolunun, trafiği rahatlatmak ve sahil
yolundan geçişi kolaylaştırmak adına 10 m. genişliğinde trafik yolu olarak düzenlenmesi,
5756 ada, 76 parselin kuzeyinden geçen imar istikametinin diş oluşturmayacak şekilde
düzenlenmesi, trafiği rahatlatmak adına otopark cebinin iptal edilerek taşıt trafiğine açılması.
7. G22a 9c 4d paftasındaki;
Belediye Hizmet Alanı’nın (2720 ada, 20 parsel) batısından geçen imar istikametinin trafiği
aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
2357 ada, 625-165 parsel ve 2185 ada, 352 parsel önündeki imar istikametlerinin düzenlenmesi,
2183 ada, 331-332 parsellerin çevre yapılanma şartlarında konut alanına alınarak, otopark cebi ve
sosyal kültürel tesis alanından çıkartılarak trafik düzenlemesinin bu doğrultuda yapılması.
8. G22a 14b 1c paftasındaki;
20
262 ada, 4 parselin maliye hazinesine ait olduğu görüldüğünden, 615 ada, 19, 20 parsel üzerindeki
İdari Tesis Alanının, bu parsellerden kaldırılarak 4 no’lu parsele kaydırılması, 2398 ada, 33 parselde yer alan
imar yolunun batıya parsel sınırına kaydırılması, bu yolun batısında yer alan 19, 20 no’lu parseller ve
kadastral boşluk imar adasının yapılanma şartlarında konut alanına alınarak düzenlenmesi,
2398 ada, 34 parselin ve 262 ada, 1 parselin yoğun ve tescilli ağaçların bulunması nedeniyle “262
ada, 1 parselin doğusundan ifraz hattı geçirilerek tescilli ağaçlar korunacaktır.” plan notu ile park
fonksiyonuna alınması,
2845 ada, 190 parsel ile 2398 ada, 199 parsel arasındaki merdivenli yolun planlarda iptal edilerek,
fiiliyatta 2398 ada, 200 parselde açık olduğu görülen yolun planlara işlenmesi ve kısmen park alanına
alınması.
9. G22a 14b 2d paftasındaki;
Yakacık Caddesi üzerinde idari tesis alanının karşısındaki otopark cebinin otopark ihtiyacını
gidermesi adına, kadastral boşluk gözüken yerin yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi, otopark zemin
üstünün de Belediye Hizmet alanı olarak ayrılması,
19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yer alan emsal
artışına konu plan notlarından faydalanması ve yeniden yapılanabilmesi adına; 5780, 5781, 5782, 2299 ve
628 adalarının bir imar adası oluşturacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi,
Yakacık Caddesi üzerindeki Meydan Alanının güneybatısında yer alan otopark cebinin
Konut+Ticaret alanının meydan alanını genişletmek adına. meydan alanına katılarak yeniden düzenlenmesi,
2014 ada, 19 parseldeki fiiliyatta bulunan kitlenin korunacak şekilde imar istikametinin “KAKS 1.75
değerini aşmamak kaydı ile mevcut kitle korunacaktır.” plan notu ile düzenlenmesi,
10. G22a 14b 2c paftasındaki;
5763 ada, 30-390-391 parsellerde bulunan Temel Eğitim Tesisleri Alanının doğusundaki imar
istikametinin fiili durumdaki bahçe duvarına çakıştırılması, 5763 ada, 30-389 parseller ve 2248 ada, 56-5758 parsellerdeki Ortaöğretim Tesis Alanının güneyindeki imar istikametinin diş oluşturmayacak ve bahçe
duvarını koruyacak şekilde düzenlenmesi,
Ortaöğretim Tesis Alanının doğusundaki Park Alanının iptal edilerek Konut Alanına alınması,
2370 ada, 739 parsel önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerinin düzenlenmesi.
11. G22a 14b 2a paftasındaki;
Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanının doğusundaki refüj alanının doğusundaki konut alanına dahil
edilerek oluşan imar adasının güneyinde ihtiyacı karşılamak adına otopark düzenlemesi,
2236, 2237, 2238, 2239 adalar ile 2240, 2241, 2242, 2243 adalar arasındaki imar yolunun fiili
durumdaki bahçe duvarlarına uygun şekilde refüjlerin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi.
12. G22a 9c 3c ve G22a 9c 3b paftasındaki;
1117 ada 9 parselin, 2186 ada 8-233-234 parsellerin 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı emsal artışına ilişkin plan notlarından faydalanacak ve ada bütünlüğünü
sağlayacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi (G22a9c3c ve G22a9c3b),
Şehitler Serhat Şanlı İlköğretim Okulu’nun doğusundaki mevcutta Eyüp İzmirli Parkı olarak görülen
alanın planlarda park alanına ayrılması (G22a9c3c).
5916 ada 200 parselin batısındaki otopark cebinin iptal edilerek istikametin düzenlenmesi
(G22a9c3c),
Fahri Korutürk Caddesi’nin imar hattının parsel sınırlarına çekilmesi (G22a9c3c).
13. G22a 9c 3d paftasındaki;
7907 ada, 1 parselde bulunan Yeşil Cami’nin kuzeyindeki imar istikametinin trafiğin akışını
rahatlatmak adına kuzey yönünde ötelenmesi,
Emine Hasan Aytaşman İlköğretim Okulunun güneyindeki imar yolunun iptal edilerek okul alanını
genişletmek adına okul alanına alınması,
7929 ada, 1 parselde bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı ile 2720 ada arasında kadastral yol
olarak gözüken alanın 7.00 m. genişliğinde yaya yolu olarak açılması ve 8141 adada bulunan otopark cebinin
ve 2720 ada ile arasındaki yolun iptal edilerek ada bütünlüğünün sağlanması.
14. G22a 9c 3a paftasındaki;
2373 ada, 564 parsel ve 570 parsellerin arasındaki otopark cebinin iptal edilerek ada bütünlüğünün
sağlanması,
15. G22a 15a 1b paftasındaki;
3663 ada, 16 parseldeki Sağlık Tesisi ve Dini Tesis Alanının, Dini Sosyal Kültürel Tesis Alanı
olarak düzenlenmesi,
16. G22a 10d 4a paftasındaki;
5704 ada, 31 parselin kuzeyinden ada yapılanmasını sağlayacak şekilde 7 m. genişliğinde yol
düzenlemesi.
21
17. G22a 9c 2c paftasındaki;
2373 ada 534 parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının batısında Kreş Alanı ihtiyacını karşılamak
üzere Kreş Alanı düzenlenmesi,
18. G22a 10d 3a paftasındaki;
E-80 Bağlantı yolunun Kartal Caddesi’ne dönen yerinde bulunan refüj alanlarının düzenlenmesi.
19. G22a15a2b paftasındaki;
1012 ada, 21 parseldeki otopark cebinin iptal edilerek istikametinin düzenlenmesi,
2679 ada, 174,-177-178-172-173 parseller üzerinden geçen 12.00 m. genişliğindeki imar yolunun
iptal edilerek imar istikametlerinin düzenlenerek konut yapılanmasına alınması, trafiğin kuzeybatı yönünde
düzenlenmesi.
20. G22a15b1a paftasındaki;
2690 ada, 7-8 parsellerin doğusundaki otopark cebinin ve refüj alanının iptal edilerek konut+ticaret
alanı olarak düzenlenmesi.
21. G22a9c1d paftasındaki;
Üzerinde yoğun ağaçların bulunduğu görülen 1104 ada, 74 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanının
iptal edilerek fiili durum göz önünde bulundurularak Park Alanı olarak düzenlenmesi.
22. G22a14b2b paftasındaki;
2400 ada, 16-193 parsellerin güneybatısına denk gelen tarafında Belediye Hizmet Alanına ayrılması,
2274 ada, 182 parselin önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerin düzenlenmesi.
23. G22a14b2b paftasındaki;
1776 ada, 11 parselin kuzeyindeki kadastral boşluk imar adasına birleştirilerek Kartal Belediyesi
adına parsel oluşturulması.
24. G22a9c4a paftasındaki;
Mehmet Akif Camii kuzeyindeki imar istikametinin yol güzergahına uygun olarak düzenlenmesi.
25. G22a14b1b paftasındaki;
2663 , 565-207 ve 208 parsellerin doğusundaki imar istikametinin düzenlenmesi.
PLAN SÜRECİ:
Başkanlığımızca hazırlanan 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı ve bu
plan doğrultusunda Kartal Belediye Başkanlığı’nca 19.09.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Uygulama İmar Planı yapılmıştır.
23.06.2005 onanlı, 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar sonrasında
bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 04.07.2007
tarihinde onanmış ve 27.07.2007-27.08.2007 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkartılarak ilan
edilmiştir.
04.07.2007 onanlı, 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda Kartal
Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı, Kartal
Belediye Meclisi’nin ilgi (d)) Kararı ile kabul edilmiştir.
Söz konusu Plan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararı ile tadilen uygun görülmüş
ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 19.04.2013 tarihinde onaylanarak 21.05.2013-21.06.2013
tarihleri arasında Kartal Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.
İLÇE MECLİS KARARI:
Kartal Belediye Meclisi’nin ilgi (a) Kararı ile, 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı’nda;
1. G22a 9d 4c paftasındaki;
2511 ada, 321 parselin 19.09.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı'nda
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı göründüğünden Dini Tesis Alanı fonksiyonundan çıkarılarak Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanına alınması,
2. G22a 9d 3d paftasındaki;
Fiili durumda üzerinde Ergenekon İbrahim Şakir İlköğretim Okulu’nun bulunduğu görülen İmar
adasındaki Orta Öğretim Tesisleri Alanı'nın iptal edilerek Temel Eğitim Tesisleri Alanına alınması,
3. G22a 9d 2d paftasındaki;
Selanik Caddesinde bulunan ve üzerinde fiili durumda üzerinde ağaçların olduğu görülen planlarda
otopark cebi olan alanın, zemin üstü park ve yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi,
4. G22a 9d 2c paftasındaki;
2587 ada, 700 parselin doğusunda yer alan otopark cebinin istikametinin doğu yönünde yeniden
düzenlenmesi,
5. G22a 9d 3b paftasındaki;
22
2198 ada, 84 parsel doğusu ile 7492 ada, 29 parselin güneyinde yolun istikametinin diş oluşturmasını
önlemek adına, parsel oluşturularak Konut Alanına alınması ve otopark alanının düzenlenmesi,
6. G22a 14a 2b paftasındaki;
a) Güneyinde 26.05.2004 onanlı Sahil Dolgu Planı'nda park fonksiyonu bulunan 2729 ada, 63 ve 64
parsellerin içinde yer aldığı Dini Tesis Alanının Park alanı olarak düzenlenmesi,
b) 2729 ada, 162, 163, 164, 165 parseller de bulunan kitlelerin iptal edilerek Konut+Ticaret alanına
alınması; 5/BL-3/3 0.20-0.50- 1.50 yapılanma şartlarının düzenlenerek imar adası oluşturulması, oluşan imar
adasının batısı ve güneyinden geçen 7.00 metre genişliğindeki yaya yolunun, trafiği rahatlatmak ve sahil
yolundan geçişi kolaylaştırmak adına 10 m. genişliğinde trafik yolu olarak düzenlenmesi,
c) 5756 ada, 76 parselin kuzeyinden geçen imar istikametinin diş oluşturmayacak şekilde
düzenlenmesi, trafiği rahatlatmak adına otopark cebinin iptal edilerek taşıt trafiğine açılması, bilgi
paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.
7. G22a 9c 4d paftasındaki;
a) Belediye Hizmet Alanının (2720 ada, 20 parsel) batısından geçen imar istikametinin trafiği
aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,
b) 2357 ada, 625-165 parsel ve 2185 ada, 352 parsel önündeki imar istikametlerinin düzenlenmesi,
c) 2183 ada, 331, 332 parsellerin çevre yapılanma şartlarında konut alanına alınarak, otopark cebi ve
sosyal kültürel tesis alanından çıkartılarak trafik düzenlemesinin bu doğrultuda yapılması.
8. G22a 14b 1c paftasındaki;
a) 262 ada, 4 parselin maliye hazinesine ait olduğu görüldüğünden, 615 ada, 19, 20 parsel üzerindeki
İdari Tesis Alanının, bu parsellerden kaldırılarak 4 no’lu parsele kaydırılması, 2398 ada, 33 parselde yer alan
imar yolunun batıya parsel sınırına kaydırılması, bu yolun batısında yer alan 19, 20 no’lu parseller ve
kadastral boşluk imar adasının yapılanma şartlarında konut alanına alınarak düzenlenmesi,
b) 2398 ada, 34 parselin ve 262 ada, 1 parselin yoğun ve tescilli ağaçların bulunması nedeniyle 262 ada,
1 parselin doğusundan ifraz hattı geçirilerek tescilli ağaçlar korunacaktır plan notu ile park fonksiyonuna
alınması,
c) 2845 ada, 190 parsel ile 2398 ada, 199 parsel arasındaki merdivenli yolun planlarda iptal edilerek,
fiiliyatta 2398 ada, 200 parselde açık olduğu görülen yolun planlara işlenmesi ve kısmen park alanına
alınması,
9. G22a 14b 2d paftasındaki;
a) Yakacık Caddesi üzerinde idari tesis alanının karşısındaki otopark cebinin otopark ihtiyacını
gidermesi adına, kadastral boşluk gözüken yerin yer altı otoparkı olarak düzenlenmesi, otopark zemin
üstünün de Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması,
b) 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi, Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yer alan emsal
artışına konu plan notlarından faydalanması ve yeniden yapılanabilmesi adına; 5780, 5781, 5782, 2299 ve
628 adalarının bir imar adası oluşturacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi,
c) Yakacık Caddesi üzerindeki Meydan Alanının güneybatısında yer alan otopark cebinin Konut+Ticaret
alanının meydan alanını genişletmek adına; meydan alanına katılarak yeniden düzenlenmesi,
d) 2014 ada, 19 parseldeki fiiliyatta bulunan kitlenin korunacak şekilde imar istikametinin “KAKS 1.75
değerini aşmamak kaydı ile mevcut kitle korunacaktır.” plan notu ile düzenlenmesi, Komisyonumuzca
uygun bulunmamıştır.
10. G22a 14b 2c paftasındaki;
a) 5763 ada, 30-390-391 parsellerde bulunan Temel Eğitim Tesisleri Alanının doğusundaki imar
istikametinin fiili durumdaki bahçe duvarına çakıştırılması, 5763 ada, 30-389 parseller ve 2248 ada, 56-5758 parsellerdeki Ortaöğretim Tesis Alanının güneyindeki imar istikametinin diş oluşturmayacak ve bahçe
duvarını koruyacak şekilde düzenlenmesi,
b) Ortaöğretim Tesis Alanının doğusundaki Park Alanının iptal edilerek Konut Alanına alınması,
c) 2370 ada, 739 parsel önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerinin düzenlenmesi,
11. G22a 14b 2a paftasındaki;
a) Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanının doğusundaki refüj alanının doğusundaki Konut Alanına dahil
edilerek oluşan imar adasının güneyinde ihtiyacı karşılamak adına otopark düzenlemesi, bilgi paftasındaki
şekli ile oluşan yeni parselin Belediye Hizmet Alanına alınması,
b) 2236, 2237,2238,2239 adalar ile 2240,2241,2242,2243 adalar arasındaki imar yolunun fiili
durumdaki bahçe duvarlarına uygun şekilde refüjlerin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi,
c) Fahri Korutürk Caddesinde 9c3c, 14b2a, 14b2b paftalarında imar istikamet düzenlemesi bilgi
paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.
12. G22a 9c 3c ve G22a 09c 3b paftasındaki;
23
a) 1117 ada 9 parselin, 2186 ada 8-233-234 parsellerin 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı emsal artışına ilişkin plan notlarından faydalanacak ve ada bütünlüğünü
sağlayacak şekilde birleştirilerek düzenlenmesi,
b) Şehitler Serhat Şanlı İlköğretim Okulu’nun doğusundaki mevcutta Eyüp İzmirli Parkı olarak görülen
alanın planlarda park alanına ayrılması,
c) 5916 ada 200 parselin batısındaki otopark cebinin iptal edilerek istikametin düzenlenmesi,
Fahri Korutürk Caddesi’nin imar hattının parsel sınırlarına çekilmesi,
13. G22a 9c 3d paftasındaki;
a) 7907 ada, 1 parselde bulunan Yeşil Cami’nin kuzeyindeki imar istikametinin trafiğin akışını
rahatlatmak adına, kuzey yönünde ötelenmesi,
b) Emine Hasan Aytaşman İlköğretim Okulunun güneyindeki imar yolunun iptal edilerek okul alanını
genişletmek adına okul alanına alınması,
c) 7929 ada, 1 parselde bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı ile 2720 ada arasında kadastral yol
olarak gözüken alanın 7.00 m. genişliğinde yaya yolu olarak açılması ve 8141 adada bulunan otopark cebinin
ve 2720 ada ile arasındaki yolun iptal edilerek ada bütünlüğünün sağlanması,
14. G22a 9c 3a paftasındaki;
2373 ada, 564 parsel ve 570 parsellerin arasındaki otopark cebinin iptal edilerek ada bütünlüğünün
sağlanması,
15. G22a 15a 1b paftasındaki;
3663 ada, 16 parseldeki Sağlık Tesisi ve Dini Tesis Alanının, Dini Sosyal Kültürel Tesis Alanı
olarak düzenlenmesi,
16. G22a 10d 4a paftasındaki;
5704 ada, 31 parselin kuzeyinden ada yapılanmasını sağlayacak şekilde 7 m. genişliğinde yol
düzenlemesi,
17. G22a 9c 2c paftasındaki;
2373 ada 534 parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının batısında Kreş Alanı ihtiyacını karşılamak
üzere Kreş Alanı düzenlenmesi,
18. G22a 10d 3a paftasındaki;
E80 Bağlantı yolunun Kartal Caddesi’ne dönen yerinde bulunan refüj alanlarının düzenlenmesi,
19. G22a15a2b paftasındaki;
a) 1012 ada, 21 parseldeki otopark cebinin iptal edilerek istikametinin düzenlenmesi,
b) 2679 ada, 174-177-178-172-173 parseller üzerinden geçen 12.00 m. genişliğindeki imar yolunun iptal
edilerek imar istikametlerinin düzenlenerek konut yapılanmasına alınması, trafiğin kuzeybatı yönünde
düzenlenmesi, bilgi paftasındaki şekli ile uygun görülmüştür.
20. G22a15b1a paftasındaki;
2690 ada, 7-8 parsellerin doğusundaki otopark cebinin ve refüj alanının iptal edilerek konut+ticaret
alanı olarak düzenlenmesi,
21. G22a9c1d paftasındaki;
Üzerinde yoğun ağaçların bulunduğu görülen 1104 ada, 74 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanı’nın
iptal edilerek fiili durum göz önünde bulundurularak Park alanı olarak düzenlenmesi,
22. G22a14b2b paftasındaki;
a) 2400 ada, 16-193 parsellerin güneybatısına denk gelen tarafında Belediye Hizmet Alanı’na
ayrılması,
b) 2274 ada, 182 parselin önündeki otopark cebinin iptal edilerek istikametlerin düzenlenmesi,
23. G22a14b2b paftasındaki;
15a3a ada, 11 parselin kuzeyindeki kadastral boşluk imar adasına birleştirilerek Kartal Belediyesi
adına parsel oluşturulması,
24. G22a9c4a paftasındaki;
Mehmet Akif Camii kuzeyindeki imar istikametinin yol güzergahına uygun olarak düzenlenmesi,
25. G22a14b1b paftasındaki;
2664, 565-207 ve 208 parsellerin doğusundaki imar istikametinin düzenlenmesi komisyonumuzca
uygun görülmemiştir, yönündeki Komisyon Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazda, uygun bulunan itiraza konu parsellerin mülkiyet
durumları, parsel büyüklükleri ve meri planlardaki durumları aşağıdaki tabloda verilmektedir:
24
1
2
3
4
eski:2612
yeni:2511
2837
10b
11a
G22a
2b
14b G22a
2c
G22a
2a
14b
10c
G22a
2c
10a
G22a 14b 2c
6c
14b G22a
2b
14a
6b
G22a 14a 2b
6a
321
6850 m² (1680 İstanbul
m²'sinde plan Büyükşehir
kararı)
Belediyesi
5-7
Temel Eğitim
Ortaöğretim Tesis
758.6 m² - 4820 İstanbul
İl
Tesis Alanı +
Alanı+İlköğretim
m²
Özel İdaresi
Ortaöğretim
Tesis Alanı
Tesis Alanı
2587 ada
707
Kadastral
parselin
boşluk
doğusu
1243.8 m²
2587/4485
8931.6 m²
9651.8 m²
2198
14a
5
G22a 9d 3b G22a 9d 2c G22a 9d 2d G22a 9d 3d G22a 9d 4c PAFTA
19/04/2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı
Kartal Belediye Başkanlığı İtirazları
[30/10/2013 gün ve 2013/139 sayılı İlçe Meclis Kararı]
PARSEL
04/07/2007 tt.li 19/04/2013 tt.li
NO
ADA
PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ MÜLKİYET 1/5000
ölçekli 1/1000 ölçekli
(m²)
RNİP
RUİP
2729
2729
700/213
-
Şahıs
Maliye
Hazinesi
84 parselin
doğusundaki
162 m²
kadastral
boşluk
63-64
parseller ve 790 m² - 781.2
Şahıs - Şahıs
kadastral
m² - 653 m²
boşluk
162-163164-165
704.3 m²
711.2 m²
718.3 m²
729.4 m²
Dini Tesis Alanı
Dini
Alanı
Tesis
K3 Konut Alanı
Otopark Alanı
T2 Ticaret Alanı
Yol Alanı +
Otopark Cebi
K3 Konut Alanı
Otopark Alanı
Dini Tesis Alanı
Dini
Alanı
-
- Şahıs - ŞahısT1 Ticaret Alanı
- Şahıs - Şahıs
Tesis
0.20-0.50/1.50
Yapılanma
Koşulunda
Ticaret Alanı
+Yol Alanı
401 parsel
5758 - 5756 çevresi - 76
ada
Parselin
kuzeyi
K3 Konut Alanı
Kültür
5763 ada ve
Caddesi ve
2248 ada
Akmecit
civarı
Sokak
Ortaöğretim Tesis Ortaöğretim
Alanı
Tesis Alanı
444.1 m²
577.7 m²
-
Kartal
Belediyesi
Şahıs
2248
59 - 60
2370
651.3 m² 745 - 718 - 300.9 m² - 284
Şahıs
739 -789
m² - 449.6 m² 5382.3 m²
K1 Konut Alanı
0.25/0.50
Yapılanma
Koşulunda
Konut Alanı +
Yol Alanı
2617-2619
ada civarı
kadastral
boşluk
K3 Konut Alanı
Yol
alanı+
Refüj Alanı
25
- K3 Konut Alanı
Yol
alanı+
Refüj Alanı
Park Alanı
12a
12b
12c
12d
13a
13b
13c
1212- 630
ada civarı
G22a
1b
15
19/04/2013 tt.li
1/1000 ölçekli
RUİP
Yol
alanı+
Refüj Alanı
18 metrelik Yol
Yol alanı
Alanı
Şahıs - Şahıs
7763.7 m² Maliye K3 Konut Alanı +
9 / 8-233- 12096.2 m² 1117 - 2186
Hazinesi18 metrelik Yol
234
4345.6 m² Maliye
alanı
1004.2 m²
Hazinesi
1117
60
5916
200 parselin Kadastral
batısı
Boşluk
Maliye
Hazinesi
10991 m²
0.20-0.40/1.75
Yapılanma
Koşulunda
Konut Alanı +
Yol Alanı +
Park Alanı
İlköğretim Tesis
İlköğretim
Alanı ile Yol
Tesis Alanı
Alanı
K3 Konut Alanı
1213 - 8125
ada civarı
Kadastral
boşluk
Cep
Otoparkı
18 metrelik Yol
Yol alanı
Alanı
Dini
Tesis
Alanı+Yol
Alanı
7907
1
1838 m²
Maliye
Hazinesi
Dini Tesis Alanı
2720
342
6248.5 m²
Maliye
Hazinesi
İlköğretim Tesis Temel Eğitim
Alanı
Tesis Alanı
2720/8141
muhtelif
parseller
Şahıs
K3 Konut Alanı +
Açık Kapalı Spor Yol Alanı
Tesisleri Alanı
2373
564 - 570
6230 m² - 6900
Şahıs
m²
3663
1 - 16
267.5 m²
3841.7 m²
15a
14
G22a 9c 3a G22a 9c 3d G22a 9c 3d G22a 9c 3d G22a 9c 3c G22a 9c 3c G22a 9c 3c
11c
G22a 9c 3c ve G22a
G22a 9c 3b
2a
14b
G22a 14b 2a
PAFTA
19/04/2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı
Kartal Belediye Başkanlığı İtirazları
[30/10/2013 gün ve 2013/139 sayılı İlçe Meclis Kararı]
PARSEL
04/07/2007 tt.li
NO
ADA
PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ MÜLKİYET 1/5000
ölçekli
(m²)
RNİP
2236-22372238-2239
adalar ile
K3 Konut Alanı
11b
2240-22412242-2243
adalar
-
Şahıs
Maliye
Hazinesi
26
0.20-0.40/2.00
Yapılanma
T2 Ticaret Alanı
Koşulunda
Ticaret Alanı
- Sağlık
Tesisi Sağlık Tesisi
Alanı+Dini Tesis Alanı+Dini
Alanı
Tesis Alanı
19b
G22a 15a 2b
19a
G22a 15a 2b
18
G22a
3a
10d
17
G22a 9c 2c
G22a
4a
10d
PAFTA
19/04/2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı
Kartal Belediye Başkanlığı İtirazları
[30/10/2013 gün ve 2013/139 sayılı İlçe Meclis Kararı]
PARSEL
04/07/2007 tt.li 19/04/2013 tt.li
NO
ADA
PARSEL
BÜYÜKLÜĞÜ MÜLKİYET 1/5000
ölçekli 1/1000 ölçekli
(m²)
RNİP
RUİP
0.20-0.40/2.00
Kartal
Yapılanma
5704
31
6820.8 m²
T2 Ticaret Alanı
16
Belediyesi
Koşulunda
Ticaret Alanı
2373
534
15471.8 m²
İstanbul
İl İlköğretim Tesis İlköğretim
Özel İdaresi Alanı
Tesis Alanı
2710 - 5681 Kadastral
ada civarı
Yol
E-5 bağlantı Yolu Yol Alanı
1012
21
2482.6 m²
Şahıs
2679
172-173174-177178
437.3 m² - 633
m² - 477.6 m²Şahıs
420.4
m²432.8 m²
TK2
Ticaret+Konut
Alanı
K2 Konut Alanı
0.20-0.40/2.00
Yapılanma
Koşulunda
Ticaret+
Kadastral
Boşluk
Cep
Otoparkı
0.20-0.40/1.50
Yapılanma
Koşulunda
Konut Alanı +
12.00
metre
Yol Alanı
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
1. G22a 9d 4c paftası;
Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Dini Tesis Alanı”nda kalan 2511 ada, 321 parsel, 1/1000
ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı ve Dini Tesis
Alanı donatısını azaltıcı niteliktedir.
2. G22a 9d 3d paftası;
Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalan 2837 ada 5 parsel ile 2837
ada 7 parselin bir kısmı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında “Temel Eğitim
Tesisi Alanı”na olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararlarına aykırı nitelikte olup, düzenlemeye ilişkin dosyasında ilgili kurumun görüşü bulunmamaktadır.
3. G22a 9d 2d paftası;
Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Konut Alanı”nda kalan kadastral boşluk alanı, 1/1000 ölçekli
revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında zemin üstü park ve yeraltı otopark alanı olarak
düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekte olup,
otopark donatısını arttırıcı niteliktedir.
4. G22a 9d 2c paftası;
1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2587 ada, 700 parselin doğusunda yer alan otopark
cebinin istikametinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararlarını etkilememektedir; ancak otopark cebinin daraltılması kamusal donatı alanlarını azaltıcı, yapı ve
nüfus yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni
düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak
ayrılması gerekmektedir.
5. G22a 9d 3b paftası;
1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında otopark alanının bir kısmı küçültülerek 5/A/3, 0.200.40/1.75 yapılanma şartlarında “Konut Alanı” lejantına alındığı görülmüştür. Söz konusu düzenleme meri
27
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir; ancak konut alanı ilavesi ile inşaat artışı
sağlandığı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve
nüfus artışı getirildiği, kişi başına düşen donatı miktarının azaltıldığı belirlenmiştir. İptal edilen veya
küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında
kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması gerekmektedir.
6. G22a 14a 2b paftası;
a) Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Dini Tesis Alanı”nda kalan alan, 1/1000 ölçekli revizyon
uygulama imar planı itirazları kapsamında “Park Alanı” olarak düzenlenmiş olup, Söz konusu düzenleme
meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı ve Dini Tesis Alanı donatısını azaltıcı niteliktedir.
b) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2729 ada, 162, 163, 164 ve 165 parsellerin yaya
yolunda kalan kısımları iptal edilerek, 5/BL-3/3 0.20-0.50-1.50 yapılanma şartlarında “Konut+Ticaret Alanı”
olarak ve oluşan imar adasının batısından ve güneyinden geçen 7:00 m. genişliğindeki yaya yolu 10:00 m.
genişliğinde trafik yolu olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararlarını etkilememektedir; ancak Konut+Ticaret Alanı ilavesinin 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal
Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus yoğunluğu artışı getirdiği ve kişi başına düşen
donatı miktarını azalttığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni
düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak
ayrılması gerekmektedir.
c) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 5756 ada, 76 parselin kuzeyinden geçen imar
istikametinin diş oluşturmayacak şekilde yeniden düzenlendiği ve söz konusu otopark cebinin 5/A/3, 0.200.40/1.75 yapılanma şartlarında “Konut Alanı” lejantına alındığı görülmüştür. Söz konusu düzenleme meri
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir; ancak konut alanı ilavesinin 19.04.2013
onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus yoğunluk artışı
getirdiği ve kişi başına düşen donatı miktarını azalttığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı
alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya
açık otopark alanı olarak ayrılması gerekmektedir.
Ayrıca bilgi paftasına göre 5758 ada, 401 parselde bulunan Ortaöğretim Tesisleri Alanı’nın
kuzeydoğusundaki kadastral boşluk Ortaöğretim Tesisleri Alanı’na alınmış olup, söz konusu düzenleme
donatı alanını artırıcı niteliktedir.
10. G22a 14b 2c paftası;
a) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 5763 ada, 30-390-391 parsellerde bulunan Temel
Eğitim Tesisleri Alanı’nın doğusundaki imar istikameti, söz konusu parsellerin Akmescit Sokağına cephesi
olan kısmındaki yaya yolundan daraltma yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 5763 ada, 30-389 parseller ve
2248 ada, 56, 57, 58 parsellerdeki Ortaöğretim Tesisleri Alanı’nın güneyindeki imar istikameti diş
oluşturmayacak şekilde Kültür Caddesi’nden daraltma yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu
düzenleme meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememektedir; ancak yol alanında yapılan
düzenleme 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’ndaki yol
donatısını azaltıcı niteliktedir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen
parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması
gerekmektedir.
b) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2248 ada, 59 ve 60 parseller ve bu parsellerin
kuzeyindeki kadastral boşlukta yer alan Park Alanı iptal edilerek 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında
“Konut Alanı” lejantına alınmıştır. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını
etkilememektedir; ancak konut alanı ilavesinin 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon
Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus artışı getirdiği, kişi başına düşen donatı miktarını azalttığı
belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı
adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması gerekmektedir.
c) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2370 ada, 739 parselin kuzeyindeki otopark cebi
iptal edilerek istikamet düzenlemesi yapıldığı ve söz konusu otopark cebinin 5/A/3, 0.20-0.40/1.75
yapılanma şartlarında “Konut Alanı” lejantına alındığı görülmüştür. Söz konusu düzenleme meri 1/5000
ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını etkilememektedir; 19.04.2013 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus yoğunluk artışı getirdiği ve kişi başına düşen donatı
miktarını azalttığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen
parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması
gerekmektedir.
11. G22a 14b 2a, G22a 14b 2b, G22a 09c 3c paftası;
a) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2617 ada, 1 parsel ile 2619 ada, 1 parselin arasında
kalan refüj alanının ve etrafındaki yol alanının iptal edilerek oluşan yeni parselin Belediye Hizmet Alanı’na
alındığı ve bu parselin güneyindeki yol alanının yeniden düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu düzenleme,
28
meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını etkilememekte olup yol donatısını azaltan ancak Belediye
Hizmet Alanı donatısını arttıran niteliktedir.
b) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2236-2237-2238-2239 adalar ile 2240-2241-22422243 adalar arasındaki imar yolu ve imar istikametleri yeniden düzenlenmiş olup refüj alanları iptal
edilmiştir. Ayrıca söz konusu adaların düzenleme yapılan yola cephesindeki kadastral boşluklar ile iptal
edilen yol alanlarının bir kısmı 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında “Konut Alanı” lejantına
alınmıştır. Söz konusu düzenlemeler meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememektedir;
ancak konut alanı ilavesi ile inşaat artışı sağlandığı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus artışı getirildiği, kişi başına düşen donatı miktarının
azaltıldığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel
veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması
gerekmektedir.
c) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Fahri Korutürk Caddesi’nde 9c3c, 14b2a, 14b2b
paftalarında imar istikameti düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgi paftası
incelendiğinde 18 m. genişliğindeki Fahri Korutürk Caddesi’nde yol genişliğinin yer yer daraltıldığı, belirli
bölümlerde güzergâhın kaydırıldığı tespit edilmiş olup, konuya ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
görüşü bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin meri 1/5000 ölçekli nazım imar plan
kararlarına aykırı nitelikte olduğu ve kamusal donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğu görülmüş olup 18 m.
genişliğinde ana ulaşım arteri niteliğindeki yol aksında yapılan düzenlemenin öncelikle 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
12. G22a 9c 3c ve G22a 9c 3b paftası;
a) Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda 600 kişi/ha yoğunlukta K3 konut alanında kalan 1117 ada
9 parsel ile 2186 ada 8-233-234 parseller, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında
konut alanlarındaki emsal artışına ilişkin plan notlarından faydalanacak ve ada bütünlüğünü sağlayacak
şekilde birleştirilerek düzenlenmiştir. Maliye hazinesi ve şahıs mülkiyetlerinden oluşan düzenleme alanında,
meri 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının Genel Hükümler
Bölümünde yer alan A.39. maddesindeki parsellerin toplulaşarak emsal artışından yararlanmasını sağlayan
plan hükmüne bağlı olarak, sağlıksız kentsel dokunun yenilenmesi amacıyla yapılan düzenleme, nazım ve
uygulama imar planının ilkelerine uygun niteliktedir. Ancak iptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar
(söz konusu düzenlemedeki imar yolları) bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir
kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılmadığından, yapılan düzenleme kamusal donatı
alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. (G22a 09c 3c ve G22a 09c 3b)
b) Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Temel Eğitim Tesisleri Alanı lejantında kalan 1117 ada
60 parselin yer aldığı Şehitler Serhat Şanlı İlköğretim Okulu’nun doğusunda, mevcutta Eyüp İzmirli Parkı
olarak görülen alan, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında Park Alanı olarak
düzenlenmiş olup yapılan düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı niteliktedir.
(G22a 09c 3c)
c) Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 5916 ada 200 parselin batısındaki kadastral boşlukta
yer alan cep otoparkı iptal edilerek, ayrık nizam Taks:0.20-0.40 Kaks:1.75 yapılanma şartlarında Konut
Alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını
etkilememektedir; ancak konut alanı ilavesi ile inşaat artışı sağlandığı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli
Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus artışı getirildiği, kişi başına düşen donatı
miktarının azaltıldığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni
düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak
ayrılması gerekmektedir. (G22a 09c 3c)
13. G22a 9c 3d paftası;
a) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 7907 ada, 1 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik
imar yolunun istikameti kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmiş ve açığa çıkan alan Dini Tesis Alanı’na
dahil edilerek Dini Tesis Alanı donatısı arttırılmıştır. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar
plan kararlarını etkilememektedir.
b) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2720 ada 342 parsel ile 5754 ada 160 parsel
arasında yer alan imar yolu iptal edilerek istikamet düzenlemesi yapılmış, açığa çıkan alan 2720 ada 342
parsel üzerinde yer alan Temel Eğitim Tesis Alanı’na dahil edilerek Temel Eğitim Tesis Alanı’nın
büyüklüğü arttırılmıştır. Temel Eğitim Tesisleri Alanının güneybatısında yer alan ada köşesinin okul alanına
dahil edilmesi meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte yol aksının
bütünlüğünün korunması açısından uygun niteliktedir.
c) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2720 ada ile 8141 ada arasında yer alan imar yolunun
iptal edilerek 5/A/3, 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında “Konut Alanı” lejantına alındığı ve 2720 adanın
batısında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Alanı ile 2720 ada arasında kadastral yol olarak gözüken
29
alanın 7.00 metre genişliğinde yaya yolu olarak açıldığı belirlenmiştir. Ayrıca 8141 ada 1 ve 2 parsellerdeki
otopark cebinin iptal edilerek konut alanına alınmasını da kapsayan söz konusu düzenleme meri 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte, ada bütünlüğünü sağlaması açısından uygun
niteliktedir. Ancak iptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya
yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması gerekmektedir.
14. G22a 9c 3a paftası;
1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2373 ada 564 ve 570 parseller arasında yer alan
otopark alanı iptal edilerek 0.20-0.40/1.75 yapılanma şartlarında “Ticaret Alanı” lejantına alınmış olup,
“otopark alanının sağladığı 70 araçlık otopark yeni uygulama aşamasında kamuya ayrılacaktır” plan notu
eklenmiştir. Yapılan düzenleme, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte, söz
konusu düzenlemede yeni otopark alanı önerilmediği tespit edildiğinden, kamusal donatı alanlarını azaltıcı,
yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı
kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında otopark alanı olarak
ayrılması gerekmektedir.
15. G22a 15a 1b paftası;
Meri 1/5000 Nazım İmar Planı’nda Sağlık Tesisi Alanı ve Dini Tesis Alanı olarak planlanmış olan
3663 ada, 1 ve 16 parseller 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazı kapsamında Dini Sosyal
Kültürel Tesis Alanı olarak önerilmiş olup söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırı
niteliktedir. Teklif plan kararının nazım imar planında belirlenen donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğu ve
kişi başına düşen donatı miktarını azalttığı belirlenmiştir.
16. G22a 10d 4a paftasındaki;
Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Emsal:2.00 yapılanmada T2 ticaret alanında kalan 5704 ada
31 parsel, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazı kapsamında ayrık nizam Taks:0.20-0.40
Kaks:2.00 yapılanmada ticaret+konut alanı olarak düzenlenmiştir; ayrıca ticaret+konut alanlarındaki 3000 m²
ve üzeri büyüklüğünde yapı adalarındaki ilave emsal haklarından yararlanabilmesi için parselin kuzeyindeki
7 metrelik imar yolu yeniden düzenlenerek ~4650 m² büyüklüğünde tek başına yeni bir yapı adası
oluşturulmuştur. Söz konusu düzenleme 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan
notlarının Genel Hükümler Bölümünde yer alan A.39. maddesindeki parsellerin toplulaşarak emsal
artışından yararlanmasını sağlayan plan hükmüne bağlı olarak, sağlıksız kentsel dokunun yenilenmesi
amacıyla yapılan düzenleme, nazım ve uygulama imar planının ilkelerine uygun niteliktedir. Ancak iptal
edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir
kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılmadığından, yapılan düzenleme kamusal donatı
alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı niteliktedir
17. G22a 9c 2c paftasındaki;
Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda temel eğitim tesis alanında kalan 2373 ada 534 parsel,
1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları kapsamında kreş alanı olarak düzenlenmiştir. Yapılan
düzenlemeye ilişkin dosyasında ilgili kurum görüşü bulunmamakta olup, söz konusu düzenleme meri 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.
18. G22a 10d 3a paftasındaki;
1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında E-80 bağlantı yolunun Kartal Caddesine dönen
yerinde bulunan 2710 ada ve 5681 ada civarındaki refüj alanı yeniden düzenlenmiş olup refüj alanı
küçültülmüştür. Söz konusu düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir.
19. G22a 15a 2b paftasındaki;
a) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 1012 ada 12 parselin batısındaki kadastral boşlukta
yer alan cep otoparkı iptal edilerek, ticaret+konut alanı olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme meri
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir; ancak ticaret+konut alanı ilavesi ile inşaat
artışı sağlandığı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı
ve nüfus artışı getirildiği, kişi başına düşen donatı miktarının azaltıldığı belirlenmiştir. İptal edilen veya
küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel veya yapı adalarının uygun bir kısmında
kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması gerekmektedir.
b) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında 2679 ada, 174-177-178-172-173 parsellerin
kuzeyinden geçen 12.00 metre genişliğindeki imar yolu iptal edilerek imar istikametleri yeniden düzenlenmiş
açığa çıkan alan, ayrık nizam Taks:0.20-0.40 Kaks:1.50 yapılanmada konut alanına alınmıştır. Söz konusu
düzenleme meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir; ancak söz konusu
düzenlemenin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planındaki 12 metrelik taşıt yolunun sürekliliği
bozduğu, konut alanı ilavesi ile inşaat artışı sağlandığı ve 19.04.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi
Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapı ve nüfus artışı getirildiği, kişi başına düşen donatı miktarının
30
azaltıldığı belirlenmiştir. İptal edilen veya küçültülen donatı alanı kadar bir alanın yeni düzenlenen parsel
veya yapı adalarının uygun bir kısmında kamusal yeşil veya açık otopark alanı olarak ayrılması
gerekmektedir. ” Denilerek.
Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ve ekleri ilgi (a) Kartal Belediye Meclis Kararı
doğrultusunda hazırlanan 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine ilişkin işlem dosyasının ve
yazımızın yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar
Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup Şehir Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısında 3,6-b 9a, 11-b, 13-a, 13-b nolu maddelere konu alanlarda ve 6-c nolu maddenin 5758 ada 401 nolu parselle ilgili
kısmında Kartal Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması, 11-a nolu maddeye konu alanda
yol istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzeltilmesiyle Kartal Belediye Meclisi kararının
uygulanması, 7-c, 9-b 12-a, 13-c, 16, 19-b nolu maddelere konu alanların Kartal Belediyesinden parseller
üzerindeki fiili yapılaşmalar, ruhsat durumları ve müktesep hakları ile ilgili detaylı bilgi alındıktan sonra
değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/1000 ölçekli plan
hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
31
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
93
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/419
KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait NİP
Değişikliği teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 28/ 03 /2014 gün ve
BN:3374 sayılı
yazısında;
"İlgi: a) 28.08.2009 gün ve TN: 1983772 sayılı Başkanlık Oluru.
b)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.10.2009 tarih ve 1979 sayılı kararı.
c)
08.12.2009 tarih ve 2295969 sayılı dağıtım yazımız.
d)
Planlama Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 2012-5260-3456 sayılı yazısı ve ekleri.
e)
11.05.2012 tarih ve 6632 sayılı Başkanlık Oluru.
f)
07.06.2012 tarih ve 7824-111339 sayılı yazımız.
g)
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 20.09.2012 tarih ve 310.01.04-472325 sayılı yazısı.
h)
05.07.2013 tarih ve 699144-BN:7975ÎBB:126043 sayılı yazımız.
ı) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 16.08.2013 tarih ve 402974 sayılı yazısı.
i)
10.02.2014 tarih ve BN:1542 İBB:26506 sayılı yazımız.
j) İSKİ Genel Müdürlüğünün 27.02.2014 tarih ve 108933 sayılı nihai görüş yazısı.
İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı teklifi,
ilgi (b) meclis kararı ile aynen kabul edilerek, 24.11.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca
onaylanmış olup, ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak 15.12.2009¬15.01.2010 tarihleri arasında 1 ay
süreyle Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.
Planlama Müdürlüğü'nün ilgi (d) yazı ekinde yer alan Sancaktepe Belediye Başkanlığı'nın
21.02.2012 tarih ve M.34.3.SAN.0.13.00.00-310.01.02-506378-14/3304 sayılı yazısı ile, İSKİ Genel
Müdürlüğü'nün 14.12.2011 tarih ve 520459 sayılı yazısı ekinde dere koruma sınırlarını gösteren CD
iletildiği, söz konusu dere koruma sınırlarının 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar
Planı'nı etkilemesi nedeniyle, yapı yaklaşma sınırlarının dikkate alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planının
hazırlanması talep edildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, ilgi (d) yazı ile söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile park alanı olarak
ayrılmış olan alanların konut, konut+ticaret ve muhtelif donatı alanlarına dönüşeceği, bu değişikliklerin
24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan raporunun 6.4 Konut Yerleşme Alanları başlıklı
bölümünde "15.06.2009 onay tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ve buna bağlı olarak
İstanbul genelinde yürütülen makro ölçekli plan çalışmalarında Sancaktepe Belediyesi için nüfus 336.310
kişi olarak öngörülmüştür." şeklinde belirtilen nüfus değerini ve donatı alanlarının dağılımını etkileyeceği ve
meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı raporunun 6.1 tablosunda belirtilen Sancaktepe Nazım İmar Planı
fonksiyonlarım değiştirici nitelikte olduğu belirtilerek; bu hususlar doğrultusunda konunun, bölge planı
kapsamında değerlendirilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisine
Müdürlüğümüzce iletilmesi talep edilmektedir.
Bu nedenle, dere koruma alanları dahilinde plan çalışmalarına başlamak üzere ilgi (e) Başkanlık
Oluru alınmış, plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere ilgi (f) yazımız ile kurumlardan görüşleri talep
edilmiş ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (g) cevabi görüş yazısı ile Sancaktepe İlçe sınırları içindeki yeni
dere yapı yaklaşma sınırları tarafımıza iletilmiştir.
Ancak, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2013 gün ve 132499 sayılı yazısı ile 24.01.2013 tarihinde
değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6. maddesinin dokuzuncu fıkrasının (g) bendi;
"g) İçmesuyu havzalarında EK-1 'de isimleri verilerin derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak
alanlar dışında kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derlerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik,
bakım ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla imar planlarında en az on metrelik dere işletme bandı
ayrılır. Dere ıslah alanı ile dere işletme bantları idarece kamulaştırılır. " şeklinde yeniden düzenlendiği
belirtilmiştir.
Bu doğrultuda, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin, ilgi (e) Başkanlık
Oluru ile çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait
32
NİP Değişikliği çalışmalarını etkileyip etkilemediği, eğer etkiliyor ise konuya ilişkin güncel görüşleri ile
birlikte diğer bilgi-belgelerin tarafımıza iletilmesi talep edilmiş, İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (ı) yazısı ile
güncel veriler tarafımıza iletilmiş ve 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere
Ait NİP Değişikliği ilgi (ı) yazı doğrultusunda tekrar düzenlenerek teklif plan hazırlanmıştır.
İlgi (i) yazımızla iletilen 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait
NİP Değişikliği teklifinin, İSKİ Genel Müdürlüğünce incelenerek nihai görüşlerinin tarafımıza iletilmesi
talep edilmiş ve İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (j) yazısı tarafımıza iletilmiştir.
İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (j) nihai görüş yazısında; "...50 metrelik derelere ait dere işletme
bantlarının bir kısmının ilgi (c) yazımızda gönderilen bantlara göre daha dar işlendiği tespit edilmiştir.
Yazımız eki EK-1 de gönderilen A3 paftada sarı renk yuvarlak içine alınarak işaretlenen Karanlık Dere,
Ayazma Deresinin kolu ve Palamut deresinin kolu olan derelere ait dere işletme bantları söz konusu plana
ortalama 1-2 metre daha dar işlenmiştir. Bahse konu derelere ait dere işletme bantları yazımız Ek-1 'de
(kırmızı renk ile görülen) gönderilmekte olup, dere işletme bandı içerisinde temizlik, bakım ve onarım
faaliyetlerinin yapılabilmesi için bu alanların dere işletme bandı olarak doğru genişlikte ayrılması
gerekmekte olup, herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar yolu olarak kullanılmaması
gerekmektedir." denilmekte olup, Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait NİP Değişikliği
teklifinde çizilen sınırlar ölçek nedeniyle şematik olarak gösterildiğinden, fonksiyonel sınırlar ve detaylar
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleştirilecektir. Ayrıca plan değişikliği teklifi plan notlarında da
"..Dere Yapı Yaklaşma Alanı sınırları, ilgili kurumların (İSKİ) görüşleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında netleştirilecektir." denilerek, dere yapı yaklaşma sınırlarının 1/1000 ölçekli planda
netleşeceği ifade edilmektedir.
Ayrıca, ilgi (j) yazıda; "... yönetmeliğin 6.9.c maddesi gereği konut+ticaret alanlarının tamamen
ticaret fonksiyonunda kullanılması halinde KASK değerinin 0,25'i geçmemesi,.. hükmünün eklenmesi
gerekmektedir. " denilmekte, ancak plan değişikliği teklifi plan notlarında "Açıklanmayan hususlarda
24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı ve bu plana gelen ilgili plan değişiklikleri plan
hükümleri ile meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." hükmü yer almakta olup meri planlarda bu
hususlara ilişkin plan notu yer almaktadır. " denilerek
ÎSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (j) cevabi yazısında yer alan değerlendirmeler de dikkate alınarak,
şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli
Sancaktepe Nazım İmar Planındaki Bir Kısım Derelere Ait NİP Değişikliği teklifi ve gerekli dokümanlar
yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlülükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı bir kısmı
derelere ait Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda
hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
33
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Dila Damla ÖNER
Üye
KARARA KATILMIYORUM
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
94
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/496
KONUNUN ÖZÜ: Şile İlçesi Göçe Köyü, 1892-1893-1894 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 27/ 03 /2014 gün ve 2014-1509 sayılı yazısında;
" İlgi: a)Şile Belediye Başkanlığı'nın 03/02/2014 tarih, 39098903.310.01.03-160618 sayılı yazısı ve
eki İlçe Meclis Karan ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ile 20.8.2004
tarih, S/90 sayılı onayı.
TALEP:
İlgi (a) yazı ile Şile Göçe Köyü 1892, 1893 ve 1894 parseller 15.02.2013 tt'li Nazım İmar Planına
uygun olarak E:0,60 ve Hmaks:6,50m. yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanına alınmasına ilişkin
10/01/2014 tarih, 2014/09 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre tarafımıza
iletilmiştir.
MÜLKİYET:
Müdürlüğümüzde yapılan incelemede; Yapılan İncelemede Şile Göçe Köyü 16 ada 1892, 1893 ve 1894
parsellerin, toplam 8205 m2 büyüklüğünde olduğu, Deniz Ağırbaş mülkiyetinde olduğu ve 2010-2011
yıllarında edinildiği görülmektedir.
MEVCUT DURUM:
Hava fotoğraflarından Şile Göçe Köyü 16 ada 1892 ve 1893 parsellerin üzerinde muhtelif binaların
bulunduğu, 1894 parselin boş olduğu ve ağaçlık alan olduğu görülmektedir.
MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:
15.02.2013 tt'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 1892, 1893 ve 1894 parseller, E:060
Hmax:6,50m.yapılanma şartında "Turizm Tesis Alanı"nda kalmaktadır.
Şile Göçe Köyü 16 ada 1892, 1893 ve 1894 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yönünden
plansız alanda kalmaktadır.
İLCE MECLİS KARARI:
Şile Belediye Meclisi'nin 10/01/2014 tarih, 2014/09 sayılı kararında "Komisyon Görüşünün (Şile İlçesi
Göçe Köyü hudutlarında bulunan 1892, 1893 ve 1894 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
teklifi incelenmiş olup, Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün bilgi paftasında gösterildiği şekliyle
düzeltilerek tadilen komisyonumuzca uygun görülmüştür.) olduğu gibi karar olarak kabulüne Şile Belediye
Meclisinin 2014 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci oturumunda Oy birliği ile karar verildi. " denilmektedir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 01.08.2013 tarih ve 62956595-310.06- 1633-143183 sayılı
yazısında;
"Söz konusu alanda planlama öncesinde İmar planına esas ayrıntılı jeolojik- jeoteknik etüt çalışması
yapılarak, hazırlanacak harita ve raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir," denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 21362969-310.01/794634-2718 sayılı yazısında;
"Şile İlçesi Göçe Köyü 16 pafta 1892-1893-1894 parseller ve bu parsellerin doğusundaki bir miktar
kadastral boşluk plansız alanda kalmakta iken 15.02.2013 tasdik tarihli mevzi nazım imar planı doğrultusunda
E:0.60 Hmaks:6.50 m yapılaşmak Turizm Tesisi Alam yapı yasağı uygulanacak alan ye 12.00 m lik yola
alınması konusundaki 1/1000 ölçekli mevzi imar plam teklifi; yol terklerinin bedelsiz yapılması, teklif alanın
34
yaratacağı ulaşım taleplerinin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaması açısından otopark
ihtiyacının "İstanbul Otopark Yönetmeliği" dikkate alınarak kendi fonksiyon alam içerisinde düzenlenmesi
şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi bakımından uygun bulunmuştur." denilmektedir.
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih ve 40352154- 310.01.04/İBB-14113351293 yazısında;
"Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu talebin üst ölçekli plan bütünlüğü
içinde ele alınarak üst plan kapsamında parsel için önerilen yapılanma şartlarına bağlı oluşacak nüfusa hitap
edecek yeterli yeşil alan miktarının bırakılması komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir.
Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 29.07.2013 tarih ve7810-l 40841 sayılı yazısında;
"Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası
bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararma rastlanmamıştır,
denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 20/08/2013 gün 407578 saydı yazısında;
1. Söz konusu parseller yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında yer almakta olup,
İdaremize ait altyapı tesislerini (içmesuyu ve atıksu) gösterir bilgi paftası yazımız ekinde gönderilmektedir.
2. Yapılacak çalışmalarda idaremize ait yazımız ekinde planları gösterilen her türlü mevcut tesislerimiz
ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış
altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
3. Mevcut atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin baca üzerleri kapatılmamalı, baca kapaklan can ve mal
güvenliği açısından yerinden oynatılmamalıdır. Baca kapak üst kotları bordür-tretuar veya asfalt
çalışmalarından sonra oluşacak yol kırmızı kotuna getirilmelidir.
4. Söz konusu Göçe Köyü, 16 pafta, 1892, 1893, 1894 parsellerin kenarından geçen Göksu Deresi 'nin
ıslahı TBB, İSKİ ve DSİ arasında yapılan toplantı kararlarına binaen DSİ tarafından yapılacağından, dereye ait
proje, yapı yaklaşma mesafesi, taşkın sınırları vb. konular hakkında DSİ 14. Bölge Müdürlüğü 'nün görüşü
alınmalıdır. " denilmektedir.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü' nün 12.11.2013 tarih ve 47153325-120-666840 sayılı yazısında;
"Konu ile ilgili yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parseller, Kurumumuz tarafından 2012 yılı
içerisinde tamamlanan "Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı Planlama Raporu" işi kapsamında "Göksu Deresi
Planlama Raporu"na göre Göksu Deresi sağ sahilinde bulunmaktadır. Göksu Deresi üzerinde İsaköy
(Osmangazi) Barajı planlanmaktadır. İsaköy Barajının tamamlanması durumunda ıslah projesine gerek
duyulmayacaktır. Parseller ile ilgili olarak Kurumumuz görüşü aşağıda belirtilmektedir.
• 1892 Nolu Parsel: Parselin bir kısmı Göksu Deresi Islah Projesi içerisinde kalmakta olup;
Göksu Deresi taşkın risk alanında bulunmaktadır.
• 1893 Nolu Parsel: Parsel, Göksu Deresi Islah Projesinde kalmamakta olup; İsaköy Barajı
yapılmaması durumunda parselin bir kısmı taşkın risk alanında bulunmaktadır.
• 1894 Nolu Parsel: Parselin bir kısmı Göksu Deresi Islah Projesi içerisinde kalmakta olup;
Göksu Deresi taşkın risk alanında bulunmaktadır.
Yukarıda maddeler halinde belirtilen parseller ile ilgili olarak ıslah sınırları ve taşkın risk alanları
yazımız ekinde CAD ortamında gönderilmektedir. Göksu Deresi Islahı veya İsaköy Barajı'nın inşaatı
tamamlanıncaya kadar, söz konusu parseller üzerinde herhangi bir imar planı ve yapı yapılması Kurumumuzca
uygun bulunmamıştır." denilmektedir^^
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü' nün 20.11.2013 tarih ve 47153325-120-687470 sayılı yazısında;
"İlgi (b) yazımızda; söz konusu parsellerin Kurumumuz tarafından 2012 yılı içerisinde tamamlanan
"Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı Planlama Raporu" işi kapsamında "Göksu Deresi Planlama Raporu" na
göre Göksu Deresi sağ sahilinde bulunduğu ve Göksu Deresi üzerinde İsaköy (Osmangazi) Barajı
Planlanmaktadır. İsaköy Barajının tamamlanması durumunda ıslah projesine gerek duyulmayacağı
belirtilmiştir. İlgi (b) yazımızda parseller ile ilgili olarak; aşağıdaki maddeler tespit edilmiştir.
• 1892 Nolu Parsel: Parselin bir kısmı Göksu Deresi İslah Projesi içerisinde kalmakta olup;
Göksu Deresi taşlan risk alanında bulunmaktadır.
• 1893 Nolu Parsel: Parsel, Göksu Deresi Islah Projesinde kalmamakta olup; İsaköy Barajı
yapılmaması durumunda parselin bir kısmı taşkın risk alanında bulunmaktadır.
• 1894 Nolu Parsel: Parselin bir kısmı Göksu Deresi Islah Projesi içerisinde kalmakta olup;
Göksu Deresi taşkın risk alanında bulunmaktadır.
İlgi (b) yazımızda yukarıda maddeler belirtilmiş, parseller ile ilgili olarak ıslah sınırları ve taşkın risk
alanları yazımız ekinde CAD ortamında gönderilmiş olup; Göksu Deresi Islahı veya İsaköy Baraj ı'mn inşaatı
tamamlanıncaya kadar, söz konusu parseller üzerinde herhangi bir imar planı ve yapı yapılması Kurumumuzca
uygun bulunmamıştır.
35
İlgi (c) yazınızda, imar plan çalışmalarının 30 yıllık zaman dilimini kapsadığından, yapılacak imar
planlarına Kurumumuzca belirtilen şartların işlenerek, 1892, 1893 ve 1894 nolu parsellere ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılabilirliği sorulmaktadır.
Yapılan İnceleme neticesinde; söz konusu parseller ile ilgili olarak; ilgi (b) yazımızda yukarıda
belirtilen hususlar tespit edilmiştir. Göksu Deresi Islah Projesi veya İsaköy Barajı'nın inşaatı tamamlanıncaya
kadar, söz konusu parseller üzerinde ekte gönderilen taşkın risk alanı ve ıslah proje sınırları içerisinde
herhangi bir yapı yapılması Kurumumuzca uygun bulunmamıştır. İlgi (c) yazımızda belirtilen uygulama imar
planlarının bu hususlar doğrultusunda yapılması gerekmektedir. " denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
ilgi (a) yazı ile Şile Göçe Köyü 1892, 1893 ve 1894 parseller 15.02.2013 tt'li Nazım İmar Planına uygun
olarak E:0,60 ve Hmaks:6,50m. yapılaşma koşullarında Turizm Tesis Alanına alınmasına ilişkin 10/01/2014
tarih, 2014/09 sayılı İlçe Meclis Karan ile tadilen uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plaıiı
değişikliği teklifi, 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre tarafımıza iletilmiştir.
Söz konusu İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, F23C12C2B ve
F23C13D1A rumuzlu halihazır paftalar üzerine hazırlandığı görülmüş olup, söz konusu teklife ilişkin plan
notlarının;
1. Plan onama sınırı, Sile İlçesi Göçe Köyü 16 pafta, 1892-1893-1894 parsellerdir.
2. Plan onama sımrı içerisinde kalan alan, Turizm Tesis Alanı'dır.
3. Turizm tesis alanında yapılanma koşullan: E=:0,60, Hmax: 6.50'dir. Ön bahçe çekme mesefesi min.
5m, yan bahçe çekme mesefesi m in. 3m.dir.
4. Dere koruma bandı içinde yapılaşma yapılamaz.
5. Avan proje ile ilçe belediyesine müracaat edilmesi zorunludur. Avan projede peyzaj, estetik, dış
cephe ve çatı uygulamalarında belediyesi yetkilidir. Uygulama Şile Belediyesinin onaylayacağı mimari avan
projeye göre yapılacaktır.
6. Yapılara ayrı ayn ± 0,00 kotu verilecektir. Binalann köşe noktalan ortalaması ± 0,00 kotu olacaktır.
7. Parsel içinde kalmak kaydıyla yola cepheli arazilerde cep otoparkı düzenlenebilir
8. Yola göre set teşkil eden arazilerde cep otoparkı altı uygulamalar avan projeye göre yapılacaktır. Bu
alanlar emsale dahil olup komşu parsellere mesafesi 1 mt'den daha az olamaz.
9. Cep otoparkı altı uygulamalar hariç;
A- max. Bina cephesi: 30 m B- max. Bina derinliği: 30 m C- min. Bina cephesi: 6 m D- min. Bina
derinliği: 6 m
10.Parsel bünyesinde birden fazla yapı yapılması durumunda, yapılar arası mesafe mimari avan projede
belirlenecektir.
11.Uygulama aşamasında jeolojik/jeoteknik etüt raporları hazırlanarak bu raporlara uyulacaktır.
12.Turizm tesis alanı dışında iskan edilemez
13.Bağımsız bölüm konut ve ticaret birimleri yapılamaz.
14.Planlama alanında proje ve uygulama aşamasında İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda
engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
15.Planlama alanında, çekme mesafeleri aranmaksızın, emsal harici 15 m2yı geçmeyen güvenlik odası
yapılabilir.
16.Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
17.Bahsedilmeyen hususlarda ilgili yönetmelikler geçerlidir.
18.Turizm tesis alanlarında turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelikte
belirtilen hükümlere uyulacaktır.
19.Planlama alanı sınırları içerisinde; - 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümlerine, - 2634
sayılı turizm teşvik kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine, - 2872 sayılı çevre kanunu - otopark
yönetmeliğine, - planlama alam Türkiye deprem haritalarında 2. Derece deprem bölgesi olarak belirtildiğinden
afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümleri ile deprem yönetmeliğine ve planlama
mevzuatı ile ilgili burada belirtilmeyen tüm ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. Konulara uyulması
zorunludur, şeklindedir.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin olarak Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü'nün hazırlanacak harita ve raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerektiğine dair görüşü, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Yeşil Alan
ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün şartlı olumlu görüşü, Kamulaştırma
Müdürlüğü'nün herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı ve kamulaştırılması hususunda alınmış bir encümen
kararına rastlanmadığına dair görüşü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü' nün her İki görüş yazısında da
olumsuz görüşü bulunmaktadır.
36
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 15.02.2013 onanlı 1/5000 ölçekli nazım
imar planı doğrultusunda hazırlandığı anlaşılmakta olup söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine herhangi bir aykırılık teşkil etmediği görülmekle
birlikte söz konusu teklifin 3 nolu plan notunda arka bahçe çekme mesafeleri ile ilgili hüküm
getirilmediğinden ötürü Planlı Alanlar Tİp İmar Yönetmeliği'nin 18. madde 3. fıkrasına uymadığı, 9 nolu plan
notunun ise min. bina derinliğine ilişkin hükmünün 28 nolu madde 1.fıkrasına uymadığı tespit edilmiştir.'' "
denilerek
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi yazımız
ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve
yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Göçe Köyü, 1892-1893-1894 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup DSİ görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için
ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
37
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE
TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
95
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/749
KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane ilçesi, Sanayi Mahallesi, 8682-8683 adalar arası tescil harici alana ilişkin
1/1000 ölçekli plan hakkında.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 09/ 05 /2014 gün ve 2014- 4177 sayılı yazısında;
"İlgi: a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.04.2014 gün 380324-BN:1180 sayılı yazısı.
b) 06.05.2014 gün ve Pl.4177 sayılı Başkanlık Oluru.
c) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi
ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “İstanbul Geneli 100.000 Araç Kapasiteli Yeni
Otopark Planlaması” çalışmasında yer alan Kağıthane ilçesi, Sanayi Mahallesinde yapılan çalışmalarda
KAG-39 kodu ile tanımlanan Katlı Otopark alanı olarak planlanması ile ilgili, söz konusu alanda
31.02.2007 tt’li Kağıthane 3.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 7. maddesi “..katlı
otopark alanı..vb kamu alanlarında yapı yaklaşma mesafesi minimum 5 (beş) metredir..” şeklinde olup
projenin uygulamaya geçebilmesi için ilgili plan notunda “Katlı otopark alanlarında yapı yaklaşma mesafesi
aranmaz.” Plan değişikliğinin yapılması ilgi (a) yazı ile talep edilmiş, ilgi (b) Başkanlık Oluru
doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları 5216 sayılı yasanın 7-c maddesi gereğince
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.
MER-İ PLAN DURUMU:
Söz konusu 8682-8683 adalar arası alan; 12.02.2006 onanlı 1/5000 ölçekli Kağıthane 2. Revizyon
Nazım İmar planında ve 31.12.2007 tt.li Kağıthane 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Katlı
Otopark alanında kalmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Teklif plana ilişkin kurum görüşü bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:
Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “İstanbul Geneli 100.000 Araç Kapasiteli Yeni
Otopark Planlaması” çalışmasında yer alan Kağıthane ilçesi, Sanayi Mahallesinde yapılan çalışmalarda
KAG-39 kodu ile tanımlanan Katlı Otopark alanı olarak planlanması ile ilgili, söz konusu alanda 31.02.2007
tt’li Kağıthane 3.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının 7. maddesi “..katlı otopark
alanı..vb kamu alanlarında yapı yaklaşma mesafesi minimum 5 (beş) metredir..” şeklinde olup projenin
uygulamaya geçebilmesi için ilgili plan notunda “Katlı otopark alanlarında yapı yaklaşma mesafesi
aranmaz.” Plan değişikliğinin yapılması ilgi (a) yazı ile talep edilmiş, ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda
1/1000 ölçekli teklif plan paftası 31.12.2007 tt.li Kağıthane 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
üzerine hazırlanarak, plan notları olarak;
1. Tasdik sınırı içindeki Kağıthane ilçesi, Sanayi Mahallesi, F22D16A1D pafta, 8682-8683 adalar
arası alan Katlı Otopark alanıdır.
2. 8682-8683 adalar arası tescil harici alandaki katlı otopark alanında yapı yaklaşma mesafesi
aranmaz.
3. Katlı otopark alanında uygulama aşamasında bina dış cephelerinin estetik olarak düzenlemesi
yapılacaktır.şeklinde hükümler önerilmiştir. " denilerek
İlgi (a) yazı eki talep doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik
teklifi ekte iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık
38
Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, 8682- 8683 adalar arası tescil harici
alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 2 nolu plan notunun
“Katlı otopark alanında 10m.lik yol cephelerinde minimum 1.5m. çekme mesafesi uygulanacak olup bunun
dışındaki cephelerde yapı yaklaşma mesafesi aranmadan uygulama yapılacaktır.” Şeklinde yeniden
düzenlenmesi ve “Kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.” Plan notunun ilavesiyle Komisyonumuzca
tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
39
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE
TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK
Rapor No:
96
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/752
KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah.1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan alanın
zeminaltı katlı otopark alanına alınmasına ilişkin 1/5000-1/500 ölç.plan değişikliğine itiraz.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 05 /2014 gün ve 2014-3920-4578-48784880-4918 sayılı yazısında;
"İLGİ: a) TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Anadolu 1. Büyükkent Bölge
Temsilciliğinin 28.04.2014 tarih, 2014.04.016 sayılı yazısı.
b) Kadıköy Belediye Başkanlığının, 05.05.2014 tarih, 2069951 sayılı yazısı ve eki itiraz dilekçesi.
c) Kadıköy Belediye Başkanlığının, 05.05.2014 tarih, 2068935 sayılı yazısı ve eki Caferağa Mahalle
Muhtarlığının yazısı.
d) Kadıköy Belediye Başkanlığının, 28.04.2014 tarih, 2051122 sayılı yazısı.
e) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 07.04.2014 tarih, TN:345290-BNo:1092 sayılı yazısı ve eki
İSKİ Genel Müdürlüğünün, 26.03.2014 tarih, 154566 sayılı yazısı.
f) Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, 07.02.2014 tarih, 137200
B.no:443 sayılı yazısı.
g) 10.02.2014 tarih, 2014/1584-1587-1589-1592-1594-1596-1598-1600-1597-1595-1599-15931591-1590 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
h) Meclis Müdürlüğünün, Bila tarih, Karar/2014-355 sayılı yazısı ve eki Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.02.2014 tarih, 355 sayılı Kararı.
ı) 21.03.2014 tarih, 2014-2345-53860-2284 sayılı Dağıtımlı yazımız.
i) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Genelgesi ve
20.08.2004 tarih, S/90 sayılı Oluru.
İTİRAZ:
Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli Otopark Alanları Planlaması kapsamında,
Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan terkinli alanda Zeminaltı
Katlı Otopark yapılmasına ilişkin ve Başkanlığımızda 01.04.2014 – 02.05.2014 tarihleri arasında askıda olan
17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliğine, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Anadolu 1. Büyükkent Bölge
Temsilciliğince, ilgi (a) yazı ile; “...Bütün bu tespit, inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, hem
fonksiyon hem de yapılaşma koşulları açısından sakıncalar taşıyan ve halen askıda bulunan söz konusu plan
teklifine itirazlarımızı sunar, başkaca itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla plan
teklifinin iptali için gereğinin yapılmasını talep ederiz.”denilerek, ilgi (b) yazı eki dilekçe ile; “….planın
semt sakinlerinin spor ve yaşam alanlarını daralmasına ve otomobil öncelikli bölgeye dönüşmesine neden
olacağı…” hususu ifade edilerek, ilgi (c) yazı eki Caferağa Mahalle Muhtarlığınca; “…Eski Havuz Meydanı
veya güncel adı ile Mehmet Ayvalıtaş Meydanı; 7 farklı yönden gelen yolun kesiştiği bir meydandır.
Bahsedilen alan Kadıköy - Bostancı trafiğinin ana arteridir. Bu merkezde yapılacak bir otopark gerek yapımı
sırasında, gerek kullanımı sırasında büyük bir kargaşaya sebep olacaktır….” denilerek, Kadıköy Belediye
Başkanlığınca, ilgi (d) yazı ile “…..17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar
Plan Tadilatı; Mer'i planlar, planlama teknikleri ve genel kamu yararı açısından uygun görülmediğinden söz
konusu plan tadilatına askı tarihleri içinde Başkanlığımızca itiraz edilmektedir.” denilerek itiraz
edilmektedir.
İlgi (e) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünce, KAD-24 kodlu alan içerisinden geçen Ø3600 BA atıksu
tünel hattı için “tünel aksının sağ ve solunda 10’ar metre olmak üzere toplam 20 m’lik alan ile düşeyde tünel
boru üst kotunun 5 m. mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar
yapılmamalıdır.” denilmektedir.
MÜLKİYET:
İlgi (a) yazı eki teklife konu alan Kadıköy, Caferağa Mahallesi 1239, 117, 116, 114, 106 adalar
arasında kalan terkinli alandır.
40
PLANLARDAKİ DURUM:
Söz konusu alan, 22.03.1994 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy Nazım İmar Planında kısmen
Park + Yol Alanında kalmakta iken,
21.07.2008 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile söz konusu bölge zemin üstü park ve yol
alanına, zemin altında ise yer altı otopark alanına alınmış, ancak 23.10.2009 onanlı 1/5000 ölçekli itiraz
değerlendirme planı ile söz konusu alan tekrar Park + Yol Alanına alınmıştır.
Söz konusu alan, 21.12.1973 tasdik tarihli 1/500 ölçekli Kadıköy Moda Uygulama İmar Planında
park + otopark + yol alanında kalmakta iken,
21.07.2008 onanlı 1/500 ölçekli plan değişikliği ile zemin üstü park ve yol alanına, zemin altında ise
yer altı otopark alanına alınmış ancak, 23.10.2009 onanlı 1/500 ölçekli uygulama imar planı ile tekrar Park +
Yol Alanına alınmıştır.
Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah. 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan alan, 17.02.2014
onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile alanın park ve
yol alanı fonksiyonu korunarak, zeminaltı katlı otopark alanına alınmıştır.
DEĞERLENDİRME - SONUÇ :
Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yürütülen İstanbul Geneli Otopark Alanları Planlaması kapsamında
ekli listede yer alan Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan
terkinli alana ilişkin Zeminaltı Katlı Otopark yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
teklifi ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususunda gereğinin yapılması talebiyle ilgi (f) yazı
ekinde tarafımıza iletilmiştir.
Söz konusu teklif, ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (h) yazı eki
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih, 355 Kararı ile uygun bulunarak 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları 17.02.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onanmış ve ilgi (ı) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.
17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı
Müdürlüğümüzce 01.04.2014 - 02.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İlgi (a), TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Anadolu 1.
Büyükkent Bölge Temsilciliği yazısında;
“Söz konusu alan, 23.10.2009 tasdik tarihli ve 1/5000 ve 1/500 ölçekli planlarda park ve yol
alanında kalmaktadır. Yapılan tadilat ile terkinli alan, zemin altı katlı otopark yol ve park alanı olarak
düzenlenmiştir.
Tadilat alanı; 6 adet yolun ayrıca Nostaljik Tramvay hattının da geçtiği çok yoğun bir geçiş alanında
kalmaktadır. Uygulama sürecinde , bu bölgedeki ulaşım geçişleri duracağı için Kadıköy de ayrıca bir trafik
karmaşası yaratılacaktır. Yine bu alanda bulunan Moda İlköğretim Okulu, zemin altı otoparkın yapım
aşamasında ve sonrasında ki süreçte olumsuz etkilenecektir.
Söz konusu tadilat ile zemin altında yapılacak çok katlı otopark alanı; bölgenin koruma kullanmadengesini bozacak alanı insanların değil otomobillerinin yaşadığı betonlaşmış, hava kirliliğinin ve trafik
yoğunluğunun arttığı bir bölgeye dönüştürecektir. Gerek kentsel toprak kaybı gerekse iklim ve ekolojik
dengeler açısından son derece büyük sakıncalar taşımaktadır.
Zemin altı 7 kat otopark, bölgenin topoğrafik özellikleri nedeni ile maliyet arttırıcı olabilecek, bu
nedenle de rantabl olmayacaktır.
Öncelikle bu tip kararların bütünlükçü bakış açısı ile değerlendirilmesi, üst ölçek stratejik ve ulaşıma
dair temel kararları içeren planlar ile tutarlı şekilde kurgulanması gerekmektedir. Bu bağlamda alanın mevcut
cazibe unsurları (rekreatif alanlar ile bağlantı, merkeze yakınlık vb.) nedeniyle hali hazırda taşıma
kapasitesini zorlayan ziyaretçi yoğunluğu 7 katlı otopark alanının mevcut olduğu bilgisi ile alana daha fazla
ziyaretçi yükü getirebilir. İmar planları, kenti bir bütün olarak planlayan ve gelişimine yön veren belgeler
olduğu için her türlü kentsel çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu yönüyle, teknik alt yapının
planlaması ve koordine edilmesinde önemli araçlardan biridir. Teknik altyapının etkin bir şekilde planlaması
ve koordinasyonu, imar planlarının, kentlerin fiziki ve demografik özelliklerine uygun yapılmasına ve çok
sık değiştirilmemesine bağlıdır. Oysa ülkemizde, İmar planları, kentlerin gelişimine ve büyümesine bağlı
41
olarak, zamanında, gereksinimleri karşılayacak, kentin doğru ve sağlıklı olarak planlanmasına yön verecek
şekilde hazırlanmadığı gibi çok sayıda ayrıcalıklı imar değişiklikleri yapılmaktadır. Üstelik yapılan imar
değişiklikleri genellikle yoğunluk artırıcı özellik taşımakta, bu da altyapı tesislerinin yeniden
konumlandırılmasını ve/veya kapasite artışını zorunlu hale getirmekte ve kamu kaynaklarının plansız bir
şekilde tüketilmesine yol açmaktadır.
Bütün bu tespit, inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde, hem fonksiyon hem de yapılaşma
koşulları açısından sakıncalar taşıyan ve halen askıda bulunan söz konusu plan teklifine itirazlarımızı sunar,
başkaca itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla plan teklifinin iptali için gereğinin
yapılmasını talep ederiz.”denilerek,
İlgi (b) yazı eki, Moda Deniz Kulübü Derneğinin dilekçesinde;
“1930’lu yıllardan beri tenis sporuna hizmet veren, 1985 yılından beri Büyükşehir Belediyesinden
kiraladığımız, tarihi öneme haiz Tenis Kortumuzun ve çocuk parkının yer aldığı Caferağa Mahallesi 1239,
117, 116,114 ve 106 Adalar arasında kalan terkli alanın zemin altı katlı otopark alanına dönüştürülmesinin,
 Moda’ya araçla gelme isteğinin artmasına,
 Moda yarımadası içinde inanılmaz bir araç yoğunluğuna ve trafik tıkanıklığına,
 Bölgede gürültü ve hava kirliliğine,
 Otopark inşaatı sırasında mevcut bitki örtüsünün zarar görmesine,
 Semt sakinlerinin spor ve yaşam alanlarının daralmasına ve otomobil öncelikli bir bölgeye
dönüşmesine sebep olacağından ciddi endişe duymaktayız.
Bu nedenlerle üyelerimiz ve Derneğimize başvuran tüm semt sakinleri adına bahis konusu
düzenlemenin iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz edilmesi hususunda gereğinin yapılması
için emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.”denilerek,
İlgi (c) yazı eki, Caferağa Mahalle Muhtarlığının yazısında;
“Askıya çıkan her iki otopark alanı, Moda trafiğini olumsuz yönde etkileyecektir. Her iki
Otopark alanı metrekare ve zemin olarak otopark yapımına uygun değildir.
Otopark alanlarından; Eski Havuz Meydanı veya güncel adı ile Mehmet Ayvalıtaş Meydanı; 7 farklı yönden
gelen yolun kesiştiği bir meydandır. Bahsedilen alan Kadıköy - Bostancı trafiğinin ana arteridir. Bu
merkezde yapılacak bir otopark gerek yapımı sırasında, gerek kullanımı sırasında büyük bir kargaşaya sebep
olacaktır…..
Sonuç olarak, askıya çıkan her iki otopark alanı, Moda yarımadasının trafiğini olumsuz yönde
etkileyecektir. Moda semt sakinleri olarak, mahallemize çözüm üretmek amacı ile planlanan otopark
çözümlerinde Muhtarlık nezdinde semt halkının görüşlerinin alınması gerekmektedir. Mahallelerin
sorunlarına çözüm getirmek, alternatifleri üretmek amacı ile o semtin gerçek sahipleri ile görüşmek, doğru
ve akılcı çözümleri beraberinde getirecektir. Caferağa Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti olarak, mahallemiz için
planlanan projelerden, alınacak kararlardan, haberdar olmak ve birlikte hareket etmek isteğimizi bu vesile ile
bilginize sunarım.”denilerek,
İlgi (d) yazıda Kadıköy Belediye Başkanlığının 28.04.2014 tarih, 2051122 sayılı yazısında;
“İlgi yazı ile, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan
terkinli alanın "Zeminaltı Katlı Otopark Alanı"na alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın, İlgi Büyükşehir
Belediye Meclis Kararı ile aynen uygun bulunarak 17.02.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca
onaylandığı, tarafımıza iletilmiştir.
17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı ile 1/500 ölçekli Uygulama İmar Plan
Tadilatı, 01.04.2014-01.05.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu 17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ve 1/500 ölçekli plan tadilatı incelendiğinde; plan notlan
olarak;
1. Plan onama sınırı içinde kalan alan Yol Alanı, Park Alanı ve Zeminaltı Katlı Otopark Alanı 'dır.
2. Zeminaltı katlı otopark uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nce onaylanacak avan projeye
göre yapılacaktır.
3. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınacaktır. şeklinde belirlendiği
görülmüştür.
Aynı alana daha önce 21.07.2008 tarihinde 1/5000 ve 1/500 ölçekli planlar ile Zeminaltı Katlı
Otopark Alanı olarak belirlenmiş ve;
1.
Tasdik sınırı içerisindeki alan Zemin Üstü Park, Yol Alanı ve Yeraltı Katlı Otopark Alanı 'dır.
Yeraltı katlı otopark alanında
2.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanacak olan uygulama projesi aşamasında, raylı sistem hattı
ile karayolu sistemleri ile ilgili olarak ulaşım daire başkanlığı görüşü alınacaktır.
42
3.
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan uygulama projesi aşamasında, Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü'nden Otopark giriş-çıkışlarına ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu (UTK) kararı alınacaktır.
4.
İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca
onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
şeklinde notları bulunmakta iken söz konusu planlara askı tarihleri içinde Başkanlığımızca ilgi yazı ile itiraz
edilmiş ve ayrıca Kadıköy Belediye Meclisi'nin ilgi kararı ile söz konusu alanın 21.12.1973 t.t.'li planlarda
olduğu gibi yol ve yeşil alan olması uygun görülen 1/500 ölçekli plan önerisi Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na iletilmiştir. Yapılan itiraz ve plan tadilat teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi kararı ile
uygun bulunarak, 23.10.2009 t.t.'li 1/5000 ve 1/500 Ölçekli planlar ile söz konusu alan, Park ve Yol Alanı
olarak planlanmış ve böylece 22.03.1994 t.t.'li Mer'i plan kararlarına dönüş yapılmıştır.
Ancak, İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ve 1/500 ölçekli İmar Planları ile,
Caferağa Mahallesi, 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan terkinli alan yeniden Zeminaltı Katlı
Otopark Alanı, Yol ve Park Alanı olarak düzenlenmiştir.
17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda, söz konusu alana açılan 5 ana arter
bulunmakla birlikte; 17.02.2014 t.t.'li 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda ise 6 adet yol bu alandan
çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca ihale edilerek uygulamaya konan
“Nostaljik Tramvay Hattı” da aynı alandan geçmektedir.
Böylesine yoğun bir geçiş alanında oluşturulması planlanan yer altı otoparkının uygulama sürecinin
de bölgedeki yoğun ulaşım trafiğini durduracağı, mevcut tramvay hattının çalışmasını engelleyeceği
kaçınılmaz olacaktır. Bölge taşıt ve yaya trafiğine engel teşkil edecek Yeşil Alanın sağlıklı kullanımını
azaltacak bu plan kararlarının değiştirilerek mevcut 22.03.1994-23.10.2009 t.t.'li plan kararlarına dönülmesi
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle; 17.02.2014 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/500 ölçekli Uygulama
İmar Plan Tadilatı; Mer'i planlar, planlama teknikleri ve genel kamu yararı açısından uygun görülmediğinden
söz konusu plan tadilatına askı tarihleri içinde Başkanlığımızca itiraz edilmektedir.” denilerek
17.02.2014 onanlı 1/5000-1/500 ölçekli plana itiraz edilmektedir.
Ayrıca, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce ilgi (e) yazıda; “İlgi yazı ile İstanbul Geneli Otopark
Alanları Planlaması kapsamında Anadolu Yakası muhtelif ilçelerinde planlanan Zeminaltı ve Katlı Otopark
Alanları planlara işlenmek üzere tarafınıza iletilmiştir. Planlama süreci içerisinde ilgi yazımız ile bahse konu
alanlara ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü istenmiştir. İlgi yazımız doğrultusunda konuya ait
görüş tarafımıza ilgi yazı ile iletilmiştir. Bu kapsamda ilgi yazı, yazımız ekinde tarafınıza iletilmekte olup
dosyası ile birleştirilmesi hususu arz olunur.” denilmekte olup, konuya ilişkin ilgi (b) yazı eki;
İSKİ Genel Müdürlüğünün, 26.03.2014 tarih, 154566 sayılı yazısında;
İlgi (a) yazı ekindeki listede Anadolu Yakasındaki 8 ilçede yer alan parsellerde İstanbul geneli
otopark alanları planlaması kapsamında plan değişikliği yapılacağından bahisle idaremiz öngörüşü talep
edilmektedir….Ayrıca, konu ile ilgili olarak;
Söz konusu listede yer alan parsellere ilişkin mevcut ve planlanan altyapı tesislerimiz ile dere işletme
bantlarını gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.
2. Bahse konu otopark alanlarından;…..
d) KAD-24 kodlu alan içerisinden Ø3600 BA atıksu tünel hattımız ile Ø300 DF, Ø150 DF
icmesuyu şebeke hatlarımız, alan sınırından ise çeşitli boyutlarda şebeke hatlarımız,…. geçmekte olup,
hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu olarak korunmalı, uygulama sırasında hatlarımıza zarar
verilmemelidir.
5. Söz konusu plan sahalarından geçmekte olan; Ø3600 mm ve Ø4500 mm çaplı Tünel
Hatlarımız için, tünel aksının sağ ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 m'lik alan ile düşeyde
tünel boru üst kotunun 5m mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar
yapılmamalıdır.
Netice olarak, teklif planların: içme suyu temin edilen su havzalarımızın sürdürülebilir kaynaklar
olarak korunması için İlgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve mevcut derelerimiz ile altyapı tesislerimiz
için yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanması ve hazırlanan olanların onaylanmadan önce
İdaremizin nihai görüsünün alınması gerekmektedir.” denilmektedir.
Bu kapsamda, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan
alanın zeminaltı katlı otopark alanına alınmasına ilişkin 17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine; “…hem fonksiyon hem de yapılaşma
koşulları açısından sakıncalar taşıdığı…, “planın semt sakinlerinin spor ve yaşam alanlarını daralmasına ve
otomobil öncelikli bölgeye dönüşmesine neden olacağı ve trafiğin olumsuz etkileneceği” ve Kadıköy
Belediye Başkanlığınca, “…Mer'i planlar, planlama teknikleri ve genel kamu yararı açısından uygun
görülmediği” hususları ifade edilerek itiraz edilmekte olup, söz konusu plan değişikliği ile parselin yol alanı
43
ve park alanı şeklindeki zemin üstü fonksiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve teklifin ilgili
kurumlarca uygun bulunduğu görülmektedir.
Ancak, İSKİ Genel Müdürlüğünce; “…Söz konusu plan sahalarından geçmekte olan Ø3600 mm ve
Ø4500 mm çaplı Tünel Hatlarımız için, tünel aksının sağ ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 m'lik
alan ile düşeyde tünel boru üst kotunun 5m mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb.
çalışmalar yapılmamalıdır.” denilmekte olup, yapılan incelemede, Ø3600 mm çaplı Tünel Hattının plan
onama sınırı içindeki alanın tam ortasından geçtiği görülmektedir. Bu kapsamda, ilgi (e) yazı eki İSKİ Genel
Müdürlüğü görüşünün plana yapılan itirazlar ile birlikte itiraz kapsamında değerlendirilebileceği hususu
mütalaa edilmekte olup, “İnşaat aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğün görüşü alınarak bu doğrultuda
uygulamaya gidilecektir.”şeklinde plan notu düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. "
denilerek
Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah. 1239, 117, 116, 114, 106 adalar arasında kalan alanın zeminaltı
katlı otopark alanına alınmasına ilişkin 13.02.2014 tarih, 355 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile
uygun görülen 17.02.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/500 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğine ilişkin ilgi (a) yazı, ilgi (b), (c) yazı eki ve ilgi (d) yazı ile yapılan itirazlar ile, ilgi
(e) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (i) Başkanlık onayı
ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve hakkında karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1239-117-116-114-106 adalar
arasında kalan alana ilişkin 1/5000-1/500 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup
bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması için hazırlanan plana Kadıköy Belediye Başkanlığınca bölgenin
trafik yükünü arttıracağı gerekçesi ile itiraz edildiği için 22.3.1994 onanlı 1/5000 ve 21.12.1973 onanlı
1/5000 ölçekli plan hükümlerine dönülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
Mustafa Cevat ARZIK
Ulaşım ve Trafik
Komisyonu Başkanı
Yüksel AKYOL
Üye
Bayram ÖZATA
Üye
Hüseyin KARAKAYA
Başkan Vekili
Hicran ÇELİKYAY
Üye
Önder POLATOĞLU
Üye
44
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
Abdülnaser ŞİMŞEK
Raportör
Yunus CAN
Üye
Şafak KIR
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
97
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/879
KONUNUN ÖZÜ: Fatih ilçesi, 1509 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli KAUİP teklifi hk„
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 16/ 05 /2014 gün ve 2014/4699-4558 sayılı
yazısında;
"İlgi a) Fatih Belediye Başkanlığının, 30.04.2014 gün ve 3943 sayılı yazısı
b)İstanbul I Numaralı KVK Kurulunun 12.7.1995 tarih ve 6848 sayılı Kararı
c)İstanbul IV Numaralı KVK Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2008 tarih ve 594 sayılı yazısı ve eki
26.03.2008 tarih ve 2015 sayılı Kurul Kararı ve diğer Kurul Kararları
d)06.08.2010 tarih ve TN.3200150 sayılı Başkanlık Makamı yazımız
e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 2327 sayılı Kararı
f)İstanbul IV Numaralı KVK Kurulunun 11.08.2011 tarih ve 4728 sayılı Kararı
g)İstanbul Yenileme Alanları KVK Kurulunun 03.11.2011 tarih ve 101 sayılı Karan
h)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2011 tarih ve 2805 sayılı Kararı
İTİRAZ
ilgi a) yazıda; 04.10.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi
Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifinin Fatih Belediye Başkanlığı Binası C Blok Zemin Katta ve belediye
başkanlığı web sitesinde 15.10.2012-15.11.2012 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı süresinde 1509 ada, 1
parsel sayılı taşınmaza yapılan itiraz ile ilgili olarak 2013/192 sayılı meclis karan alındığı belirtilmekte olup
1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklif paftaları 5216 sayılı Kanunun 7(b) ve 14.
Maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere
tarafımıza iletilmiştir.
PLAN ONAMA SÜRECİ
İlgi b) Kurul Kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde hazırlanan 1/5000
ve 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih ^e Eminönü İlçeleri) Koruma Amaçlı İmar Planlarının İstanbul 8.
İdare Mahkemesinin 29.11.2007 tarih ve K.2007/2444 sayılı kararı ile usul yönünden iptal edilmesi üzerine
ilgi c) yazı eki Kurul Kararında özetle '...yargı kararlarıyla iptal edilen î/5000 ölçekli Tarihi Yarımada
(Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 14 maddede
belirtilen hususlara ilişkin plan düzenlemelerin yapılması ile karar eki plan notlarında belirtilen
düzenlemelerin yapılması ve plan paftalarına aktarılmasına, karar doğrultusunda plan notları, paftaları ve
raporlarının yeniden düzenlenerek Kurula iletilmesine karar verildiği...' belirtilmektedir. İlgi c) yazı ekleri
Koruma Kumlu Kararlan gereği Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına
başlanmıştır.
Yapılan arazi tespit, envanter, kayıp eser araştırması çalışmalarının güncellenerek yeniden kurumkuruluş görüşleri alınması sonrasında hazırlanan teklif 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma
Amaçlı Nazım imar Planı ve Plan Raporu İlgi d) Başkanlık Makamı yazımızla Büyükşehir Belediye
Meclisine iletilmiş ve ilgi e) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek tetkik ve gereği için İstanbul IV
Numaralı KVK Kurulu ile İstanbul Yenileme Alanları KVK Kuruluna iletilmiştir. Teklif 1/5000 ölçekli
Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi f) ve ilgi g) Kurul Kararları ile düzeltmelerle
uygun bulunmuş ve akabinde ilgi h) Meclis Karan ile de aynen uygun görülerek 30.12.2011 tarihinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 27.01.2012-27.02.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay
süre ile askıya çıkarılmıştır.
Fatih İlçesi(Tarihi Yanmada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 tarih ve
2012/44 sayılı kararı,İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2012 tarih ve 1238 sayılı kararı,
İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 277 sayılı karan,
İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.10.2012 tarih ve 81
sayılı kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulunun
19.09.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile uygun bulunmuş, 04.10.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanınca onaylanmış ve 15.10.2012-15.11,2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya
çıkarılmıştır.
45
MER'İ PLANLARDAKİ PÜRÜM:
Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1509 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, 30.12.2011 onanlı 1/5000
ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında "500 kişi/ha Yoğunluklu Konut
Yerleşme Alanları" fonksiyonunda kalmaktadır.
04.10.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planında parsel tamamı "9.50m. irtifalı Konut Yerleşme Alanları" fonksiyonunda kalmaktadır.
MÜLKİYET:
Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi,
2689 ada, 45 parsel tapu bilgilerinde 71.40 m2 olup, Mehmet ŞAHİN mülkiyetindedir.
İLCE MECLİS KARARİ:
İlgi a) yazı eki Fatih Belediye Meclisinin 06.12.2013 gün ve 192 sayılı kararında; "...366 pafta, 1509
ada, 1 nolu parsele ilişkin itiraz komisyonumuzca incelenmiş olup, hazırlanan bilgi paftası doğrultusunda
Komisyonumuzca uygun görülmüştür... " şeklindeki 05.12.2013 tarihli İmar Komisyonu raporu Fatih
Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı ile
Kentsel Sit Alam ilan edilen Tarihi Yarımadaya ait 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planına askı süresi içinde 1509 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin yapılan itiraz Fatih
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Fatih
Belediye Meclisine iletilmiş, Fatih Belediye Meclisince 06.12.2013 gün ve 192 sayılı kararı ile uygun
görülmüştür.
Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1509 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile 1509 ada, 28 parsel sayılı
taşınmazın tevhidi ve 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planında "9.50 m. irtifalı Konut Yerleşme Alanı" olan fonksiyonlarının, "9.50 m. irtifalı Konut+Ticaret
Alanı" olarak değiştirilmesi, 30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
fonksiyonunu etkilememekte fakat 1/1000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu ve plan kararlarını değiştirici
niteliktedir.
Fatih Belediye Meclisinin 05.12.2013 gün, 192 sayılı karan ile 04.10.2012 tt.li 1/1000 ölçekli Fatih
İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar kapsamında iletilen, Fatih
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi a) yazısı ve ekleri yazımız ekinde olup, 3194 ve
5216 sayılı yasalar doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, 1509 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Esin HACIALİOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
46
Dila Damla ÖNER
Üye
KARARA KATILMIYORUM
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
98
Tarih:
17.07.2014
Dosya No:
2014/884
KONUNUN ÖZÜ: Konu: Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 15/ 05 /2014 gün ve 4524 sayılı yazısında;
"İlgi: a)Çatalca Belediye Meclisi'nin 20.06.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı
b)Çatalca Belediye Meclisi'nin 04.07.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı
c)Çatalca Belediye Meclisi'nin 26.09.2003 tarih ve 2003/1 sayılı kararı
d)Çatalca Belediye Meclisi'nin 13.02.2004 tarih ve 2004/1 sayılı kararı
e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı Meclis kararı
f)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2009 tarih ve 103 sayılı kararı
g)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2009 tarih ve 314 sayılı kararı
h)Çatalca Belediye Meclisi'nin 05.08.2011 tarih ve 2011/76 sayılı kararı
i) 30.05.2012 tarih ve 568805 sayılı Başkanlık Oluru
j) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.08.2012 ve 1461 sayılı kararı
k)İstanbul Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve
60319257/235.06.01-251 sayılı kurum görüşü
I)29.03.2013 tarih ve TN 332734 sayılı yazımız,
m) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2013 tarih vel74829 sayılı kuram görüşü
n)08.04.2013 tarih ve BN:3786 sayılı yazımız
o)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih ve 897 sayılı kararı
p)II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih ve 60319257/235.06 01-604 sayılı
kurum görüşü
q)Çatalca Belediyesinin 02.10.2013 tarih ve 55120355-301-01/2020-8330 sayılı yazısı
r)12.11.2013 tarih ve TN 1114145 sayılı yazımız
s)Çatalca Belediye Başkanlığı'nın 20.01.2014 tarih 55120355-301.01/65-330 sayılı yazısı ve ekleri
t) 31.01.2014 tarih ve TN II1986 sayılı yazımız
u)İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 19.02.2014 tarih ve 218108-604 sayılı yazısı
v)II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 07.03.2014 tarih ve 218108-604 sayılı yazısı
İzzettin Mahallesi'nin bir kısmını içine alan alanda İller Bankası tarafından düzenlenen 1/5000 ölçekli
Çatalca ilave Alan ve Mücavir Köyler Nazım İmar Planı, Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararıyla
uygun bulunarak 20.06.2001 tarihinde onanmıştır.
İzzettin Köyü yerleşik alanı kapsayan yaklaşık 40 ha'lık alan için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon
Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararıyla
uygun bulunarak 26.09.2003 tarihinde onanmıştır.
10.07.2004 tarihinde kabul edilerek, 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu doğrultusunda İstanbul İli İdari
sınırlarının tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve yetki alanı olarak belirlenmiştir. Söz konusu
Kanunun 7 maddesinin b) bendi ile; "Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve
mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.- Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında
sayılmıştır.
Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İi Özel İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri
doğrultusunda ve 5216 sayılı yasada tanımlanan gereklilik üzerine, İstanbul İl geneli için hazırlanan
1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (f) kararı ile
uygun bulunarak, 15.06.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.
Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ve mahalle statüsüne geçmiş olan köylerin bir an önce
plana kavuşması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (e) kararı doğrultusunda hazırlanan Çatalca
ilçesi izzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (g) kararı ile
uygun bulunarak 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Bakanınca onanmıştır.
15.06.2009 tasdik tarihli İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na uygun olarak
hazırlanan, İzzettin Mahallesi merkez kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli İzzetin Mahallesi Uygulama İmar
Planı, Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi (h) kararı ile kabul ederek tarafımıza gönderilmiş; Büyükşehir
47
Belediye Meclisi'nin ilgi (j) kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 29.11.2012 tarihinde
onanmıştır.
22.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"
doğrultusunda, İstanbul ilinde yeni ilçe ve mahalleler kurulmuş, bazı İlk Kademe Belediyelerinin tüzel
kişilikleri kaldırılmıştır. 5747 sayılı yasa öncesinde meri planları bulunan mahalle ve köylerdeki, İdari
sınırlarda plan yapılması kapsamında 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarını, güncel kurum
görüşlerini, çevre meri imar planları kararlarım, metropol bazlı yeni ulaşım akslarını, güncel ilgili yasa ve
yönetmelik hükümlerini (tarım, İSKİ...) birlikte gözeten bir anlayışla mahalle ve köylerdeki meri planların
gözden geçirilmesi ve bu mahalle ve köylerdeki meri plan sınırları dışında kalan plansız alanların planlı hale
getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda ilgi (i) Başkanlık Oluru alınmıştır.
İlgi (i) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça, Kestanelik Köyleri ve
İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanılmıştır. 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça,
Kestanelik Köyleri ve İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı sınırlan içinde kalan İzzettin Mahallesi ile ilgili
olarak İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün ilgi (k) ve (p) kurum görüşleri alınmıştır. Söz
konusu ilgi (k) ve (p) kurum görüşleriyle tarafımıza iletilen yazı ve eki planlama alanının tarımsal durumunu
gösterir pafta bilgileri ve planlama alanım ilgilendiren diğer kurum görüşleri (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
İGDAŞ Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, İl Sağlık
Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İne. Müdürlüğü, II Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, İl
Mahalli İdareler Müdürlüğü, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Koruma Uygulama
ve Denetim Müdürlüğü, Çatalca Bel. Başkanlığı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge
Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, İSKİ Gen, Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İETT Gen. Müdürlüğü,
Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, TEİAŞ 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, İst. I Numaralı K.V.K
Böl. Müdürlüğü, BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü) ve 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı
Kararları, yakın çevre plan kararları bir bütün olarak değerlendirilerek şehircilik esaslarına ve ilgili mevzuata
uygun olarak 1/5000 Ölçekli Çanakça, Kestanelik Köyleri ve İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı
hazırlanmış olup ilgi (1) yazımızla İçmesuyu Havza Yönetmeliği açısından İSKİ Genel Müdürlüğü'ne nihai
görüş alınmak üzere iletilmiştir. İlgi (1) yazımıza cevaben İSKİ Genel Müdürlüğü'nce ilgi (m) kurum görüşü
tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (i) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Plan kararlarına kapsamında,
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri değerlendirilerek hazırlanan 1/5000 Ölçekli Çanakça, Kestanelik
Köyleri ve İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanarak ilgi (n) yazımız ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (o) kararında "Çatalca
İlçesi, Çanakça, Kestanelik Köyleri ve İzzettin Mahallesi ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı incelenmiş
olup, İzzettin Mahallesi ile ilgili kısmında fiili yapılaşmalar bulunan alanlarla ilgili İl Tarım Müdürlüğü'nden
yeniden görüş alınarak değerlendirme yapılması için bu kısmın plan onama sınırı dışına alınması, Çanakça
ve Kestanelik Köyleri ile ilgili kısmının ise Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlandığı şekliyle
uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklindeki kararı ile İzzettin Mahallesi plan onama
sınırları dışına alınmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (o) kararı doğrultusunda ilgi (r) ve (t) yazılarımız ile İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (k) ve (p) kurum görüşlerinin sınırları içinde yer alan
planlama alanında, Çatalca Belediyesi'nin ilgi (q) yazı ekinde ve belediyemiz arşivinde bulunan mevzi
planlar ile Çatalca Belediyesi5nin ilgi (s) yazı eki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Daire
Başkanlığı'nın 11.10.1990 tarih ve 60232 sayılı yazısı ve ekleri kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nün yeni kurum görüşü istenmiştir.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (u) ve yazı sonrasında gönderilen ilgi (v) yazısında,
"5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden önce
planlama sürecini tamamlamış alanlar aynı kanunun 3. Maddesinin (i) bendinde yer alan "Tarım Dışı
Alanlar" kapsamındadır” denilerek ilgi (r) yazı eki bilgi paftasında gösterilen 17 ve 8 nolu alanlarla ilgili
olarak "...17 nolu ve 8 nolu bölgeye ilişkin olarak, 19.07.2005 tarih ve 25580 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 Sayılı toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunun 3, Maddesinin (i)
fıkrası, "Tarım Dışı Alanlar" hükmü gereğince, aynı kanunun 13. Maddesi kapsamında Müdürlüğümüzce
yapılabilecek her hangi bir işlem bulunmamaktadır." denilmektedir. Ancak ilgi (r) yazı eki bilgi paftasında
gösterilen 2, 18 ve 20 nolu alanlarla ilgili olarak ise "Müdürlüğümüzün ilgi (b) (ilgi (k) yazı) sayılı görüş
yazısında Kuru Mutlak Tarım (KMT) arazi olarak değerlendirilen 2 no'lu, 18 no'lu ve 20 no'lu bölgeler
İçişleri Bakanlığı İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden alınacak uygun Kamu Yararı Kararının getirilmesi
sonrası dosya değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir " denilmektedir.
48
İlgi (r) yazı eki bilgi paftasında gösterilen 2 nolu alan (134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 parseller (eski 2086 parsel)) Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi (b) kararıyla kabul edilerek
04.07.2003 tasdik tarihli İzzettin Köyü 10 Pafta 2086 Parsel Mevzi İmar Planı'nda Ön, Arka ve Yan Bahçe
mesafesi 5 metre, Ayrık Nizam 2 kat, E:0,10, Min İfraz:2500 m2 konut alanıdır. Söz konusu parseller İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (k) kurum görüşünde "Kuru Mutlak Tarım Alanı"nda
kalmaktadır.
İlgi (r) yazı eki bilgi paftasında gösterilen 18 nolu alan (1772, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099,
2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116,
2117, 2118, 2119,2120, 2121, 2122 ve 2123 parseller (eski 1759 parsel)) Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi
(b) kararıyla kabul edilerek 04.07.2003 tasdik tarihli İzzettin Köyü 1759 Parsel Mevzi İmar Planı'nda Ön,
Arka ve Yan Bahçe mesafesi 5 metre, Ayrık Nizam 2 kat, E:0,10, Min İfraz:2500 m2 konut alanıdır. Söz
konusu parseller İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (k) kurum görüşünde "Kuru Mutlak
Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
İlgi (r) yazı eki bilgi paftasında gösterilen 20 nolu alan (2130 ve 2131 parseller (eski 1770 parsel))
Çatalca Belediye Meclisi'nin ilgi (d) kararıyla kabul edilerek 13.02.2004 tasdik tarihli İzzettin Köyü 1770
Parsel Mevzi İmar Planı'nda Ön, Arka ve Yan Bahçe mesafesi 5 metre, Ayrık Nizam 2 kat, E:0,10, Min
İfraz:2500 m2 konut alanıdır. Söz konusu parseller İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (k)
kurum görüşünde "Kuru Mutlak Tarım Alanı"nda kalmaktadır.
İlgi (r) yazı eki bilgi paftasında gösterilen 2, 18 ve 20 nolu alanları kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzi
İmar Planlan onaylandıktan sonra bu planlara uygun olarak imar uygulamaları gerçekleşerek ada ve parseller
oluşturulmuştur. Bu parsellerde kısmen yapılaşmalar gerçekleşmiştir.
İlgi (i) Başkanlık Oluru doğrultusunda ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (o) kararı
kapsamında alınan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (u) ve düzeltme ilgi (v) kurum
görüşleri, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (m) nihai kurum görüşü ve planlama alanını ilgilendiren diğer
kurum görüşleri, 1/100,000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları, yakın çevre plan kararları ve
şehircilik esasları bir bütün olarak ele alınmış olup, 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı'nın
nihai kararları üretilmiştir.
1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı çalışmaları devam ederken yürürlükte olan 2011
tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nin bazı maddeleri ev EK 2 listesi, İstanbul 9. İdare
Mahkemesinin 2012/771 Esas No, 2014/218 Karar no sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Ancak İlgi (i)
Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi 2011
tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (m) nihai kurum
görüşüne uygun olarak hazırlanmıştır. " denilerek
Bu çerçevede, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 13. maddesinin (d) bendi
uyarınca, Çatalca İlçesi 1/5000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı çalışması kapsamında ilgi (k)
yazı eki bilgi paftasında gösterilen 2, 18 ve 20 nolu alanlara konu olan parsellerin "Tarım dışı amaçla konut
alanı" olarak plana konu edilmesine ve bu amaçla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nce
"Kamu Yararı Kararı" verilmesi konusunda Meclis Kararı alınıp alınmaması hususu ve yazımız ekinde
bulunan ilgi (i) Başkanlık Oluru doğrultusunda 15.06.2009 onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı ilkeleri
dikkate alınarak, planlı gelişiminin sağlanması, Çatalca İlçesi genelindeki meri planların plan bütünlüğü
ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan "1/5000 Ölçekli
Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı" teklifi ile eklerinin şehircilik ilke ve prensipleri, 5216
sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi
incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
Timur SOYSAL
Oktay BİRİNCİ
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
49
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
99
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1095
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi NİP İtirazları.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 12/ 06/2014 gün ve 2013/6746 sayılı yazısında;
"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 14.05.2012 tarih ve 465018 sayılı takdim yazımız,
b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2012 tarih ve 2169 sayılı kararı,
c) 18.01.2013 tarih ve 63807 sayılı dağıtımlı yazımız,
d) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2013 tarih ve 89182 sayılı itiraz yazısı,
e) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 21.02.2013 tarih ve 1479 sayılı itiraz yazısı,
f) Şehir Planlama Müdürlüğü’nde 21.02.2013 gün ve 6746 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.
1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve
yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile aynen uygun
görülerek, 17.12.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.
Söz konusu plan ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak ve 25.01.2013-25.02.2013 tarihleri arasında
Şehir Planlama Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır.
TALEP:
17.12.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na askı
süresi içinde ilgililerince ilgi (d), (e) ve (f) yazıları ve ekleri ile tarafımıza iletilen itirazların İBB Meclisi’ne
iletilmesi talep edilmektedir.
İTİRAZ KONULARI:
İlgi (d), (e) ve (f) yazıları ve ekleri ile tarafımıza iletilen itirazlar aşağıda maddeler halinde
sıralanmıştır.
Ş.B.-1: İSKİ Genel Müdürlüğü’nün İlgi (d) İtiraz yazısı;
1. Söz konusu plan sahasından mevcut 1600Ç Melen-Darlık isale hattı, 1000Ç Şile Keson KuyularDarlık İsale Hattı, 800Ç Darlık-Şile Arıtma Tesisi arası ana isale hatlarının geçtiği belirlenmiş olup,
söz konusu hatlara ait güzergâhların yol genişliklerinin sağlanmadığı tespit edilmiştir. İmar
planlarında içme suyu borularının geçtiği yol güzergahlarının 600 mm.-1000 mm. arası çaplar için
minimum 10.00 m., 1200 mm.-1600 mm. arası çaplar için minimum 15.00 m. olacak şekilde
düzenlenmesi,
2. İSKİ Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlenen dere ve vadi tabanlarında ayrılması gereken yapı
yaklaşma sınırlarında oluşturulması gereken yol ve yeşil alan genişliklerinin sağlanmadığı görülmüş
olup; ilgi yazı ekinde CD ortamında iletilen dere ve vadi tabanı yapı yaklaşma mesafelerinin
düzeltilmesi,
3. Plan sahası içerisinde planlanan Şile Ovacık Röle istasyonu bulunmakta olup, söz konusu planlanan
tesisin ilgi yazı ekinde iletilen CD'de gösterildiği şekliyle “İSKİ Hizmet Alanı” olarak düzeltilmesi,
Ş.B.-2: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İlgi (e) İtiraz yazısı;
Şile İlçesi, İmrendere Köyü, 133 nolu parselin mera vasıflı alan olmasından dolayı “Belediye
Hizmet Alanı”ndan “Mera Alanı”na alınması,
Ş.B.-3: Şile İlçesi, Satmazlı Köyü’ne ilişkin Satmazlı Muhtarı’nın İlgi (f) İtiraz Dilekçesi;
1. Satmazlı Köyü idari sınırları içerisinde bulunan 2B vasıflı alanlara ilişkin;
- 101 ada 1-2-3-4-5-6 ve 102 ada 1-2-3 nolu parsellerin “Ağaçlandıracak Alan”dan “Tarımsal
Nitelikli Turizm Alanı”na alınması,
- 103 ada 1, 104 ada 2, 107 ada 1-3-4, 109 ada 2-3-4-5-6-7, 114 ada 2 ve 115 ada 2 nolu
parsellerin “Ağaçlandırılarak Korunacak Alan”dan “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı”na
alınması,
50
-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
106 ada 1, 108 ada 1 ve 116 ada 2 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan
“Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı”na alınması,
- 113 ada 1-3-4-6-7-8-10-11-12 nolu parsellerin “K3 Rumuzlu Konut Alanı”ndan “Tarımsal
Nitelikli Turizm Alanı”na alınması,
- 117 ada 1 nolu parsellerin “K2 Rumuzlu Konut Alanı”ndan “Tarımsal Nitelikli Turizm
Alanı”na alınması,
Satmazlı Köyü 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
ve 160 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “K2 Rumuzlu Konut Alanı”na
alınması,
Satmazlı Köyü 99, 100, 101, 153, 155, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 448, 449,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252,253, 254, 255, 321, 322, 323 ve 324 nolu
parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı”na alınması,
Satmazlı Köyü 15, 19, 64, 66, 70, 152, 154, 158, 160, 154, 170, 173, 233, 242, 247, 270, 449, 457,
458, 459, 460 ve 461 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan “K2 Rumuzlu Konut
Alanı”na alınması,
Satmazlı Köyü’nün kuzeydoğusundan geçen derenin dere yapı yaklaşma mesafesi 25 metre olarak
planlanmış olup, söz konusu dere yapı yaklaşma mesafesinin 7.5 metre olarak değiştirilmesi,
Satmazlı Köyü 451 nolu parselin güneyinde bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait regülâtörün
olması sebebiyle söz konusu parselin üzerinde bulunan dere yapı yaklaşma mesafesinin daraltılması
yada parselin İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması,
Satmazlı Köyü 39, 222, 226, 253, 394, 479, 480, 481 ve 482 nolu parsellerin tapulu olduğundan
dolayı 2B çalışmalarının yapılmadığı ifade edilmiştir.
Satmazlı Köyü 111 ada 20 nolu parselin kısmen “K3 Rumuzlu Konut Alanı”nda kısmen de “Köy
Konağı Alanı”nda kaldığı belirlenmiş olup, söz konusu parselin tamamının “K3 Rumuzlu Konut
Alanı”na alınması,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Satmazlı Köyü için planlanan “Açık ve Kapalı Spor Alanı”nın
“Orman Alanı” olduğu belirtilmiş olup, itiraza konu alanın “Orman Alanı” olarak düzenlenmesi
talep edilmektedir.
MÜLKİYET DURUMU
İlgi (d), (e) ve (f) yazıları ve ekleri ile tarafımıza iletilen itirazlar ile tanımlanan alandaki parsellerin
mülkiyet durumu:
Ş.B.-2: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İlgi (e) İtiraz yazısı;
- Şile İlçesi, İmrendere Köyü, 133 nolu parsel mera alanı “Maliye” mülkiyetindedir.
Ş.B.-3: Şile İlçesi, Satmazlı Köyü’ne ilişkin Satmazlı Muhtarı’nın İlgi (f) İtiraz Dilekçesi;
- Şile İlçesi, Satmazlı Köyü, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 39, 64, 66, 70, 99, 100, 101,
111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 270, 321, 322, 323, 324, 394, 448, 449, 451, 457, 458, 459, 460, 461, 479,
480, 481 ve 482 nolu parseller “Şahıs” veya “Hisseli Şahıs” mülkiyetindedir.
- 101 ada 1-2-3-4-5-6, 102 ada 1-2-3, 103 ada 1, 104 ada 2, 107 ada 1-3-4, 109 ada 2-3-4-5-6-7,
114 ada 2, 115 ada 2, 106 ada 1, 108 ada 1, 116 ada 2, 113 ada 1-3-4-6-7-8-10-11-12, 117 ada
1 ve 111 ada 20 nolu parseller 2B alanı “Maliye” mülkiyetindedir.
DEĞERLENDİRME
Şile İlçesinin özellikle kırsal alanda ekonomik daralmadan dolayı nüfus kaybeden bir yerleşim yeri
olması ve sürdürebilir kalkınmayı tetikleyecek plan açılımlarına ihtiyaç duyduğu gerçeği ile köylerin
51
gelecekte üstlenecekleri roller belirlenirken mutlak korunması gereken doğal eşiklerin bir sınır olarak kabul
edilmesi doğal, kültürel, tarihi değerlerinin korunduğu, köylünün yerleşim alanı ihtiyacının karşılanması,
turizm amaçlı ve günübirlik kullanımlarla ön plana çıkan bir planlama anlayışı ile metropol içindeki rolüne
uygun olarak bütünleşebilecek bir planlama süreci sonucu hazırlanan Şile İlçesine ait Çayırbaşı, Erenler,
İmrendere, Karamandere, Korucuköy, Satmazlı, Ovacık ve Yeniköy köylerini kapsayan Şile İlçesi 1/5000
ölçekli Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı çerçevesinde;
Ş.B.-1: İSKİ Genel Müdürlüğü’nün İlgi (d) İtiraz yazısı;
1. İlgili itiraza ilişkin içme suyu borularının geçtiği yol güzergahlarının 600 mm.-1000 mm. arası çaplar
için minimum 10.00 m., 1200 mm.-1600 mm. arası çaplar için minimum 15.00 m. olacak şekilde
düzenlenmesi talebi, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısı ekinde yer alan bilgi paftalarında
(Ek CD’de) itiraza konu yol güzergahlarına ait veriler incelendiğinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’nda gösterilebilecek nitelikte olan 15.00 m. genişliğindeki yol güzergahlarının planda
gösterildiği ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gösterilemeyecek nitelikte olan 10.00 m.
genişliğindeki yol güzergahlarının ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında
alınacak nihai İSKİ görüşü doğrultusunda gösterilebilecek nitelikte olduğundan, söz konusu taleplere
ilişkin itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
2. İlgili itiraza konu ilgi (d) yazı eki incelenmiş olup, söz konusu dere yapı yaklaşma sınırlarının
alansal büyüklük itibarı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gösterilecek nitelik ve büyüklükte
olmadığı belirlenmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notları 5.2.4
maddesinin Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar başlığında; “… Dere yapı yaklaşma
mesafesi sınırları İSKİ görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
netleştirilecektir.” hükmü doğrultusunda söz konusu talep 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
aşamasında çözülebilecek niteliktedir.
3. İlgili itiraza ilişkin planlanan “Şile Ovacık Röle İstasyonu”nun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan’da
gösterilmesi talebi, itiraza konu İSKİ tarafından yapımı planlanan “Şile Ovacık Röle İstasyonu”nun
yer alacağı Şile İlçesi Ovacık Köyü 516 nolu parselin hisseli şahıs mülkiyetinde olması ve 1/5000
ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K3 Rumuzlu Konut
Alanı” kısmen “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı” kısmen de “Kent İçi 2. Derece Ulaşım Aksı” olarak
planlandığı belirlenmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ nda itiraza konu “Şile
Ovacık Röle İstasyonu”nun gösterilmesi talebi ise plan amaç ve ilkeleri, plan kararları açısından
bütünlük oluşturması doğrultusunda alansal büyüklük itibariyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda
gösterilemeyecek nitelikte olması sebebiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında
alınacak nihai İSKİ görüşü doğrultusunda düzenlenebilecek nitelikte olduğundan, söz konusu talebe
ilişkin itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
Ş.B.-2: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İlgi (e) İtiraz yazısı;
- İlgili itiraz ile talep edilen değişikliğe ilişkin parselin mera vasıflı alan olması sebebiyle 4342
sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesi 3. fıkrasında “Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete
geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” ve
14.maddesi l. fıkrasında ise “tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu
kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılmaz” hükümleri gereğince yazımız eki EK-2
bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde söz konusu talep, ilgili mevzuat ve
kurum görüşleri çerçevesinde itiraz doğrultusunda düzenlenmesi plan bütünlüğüne ve
plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.
Ş.B.-3: Şile İlçesi, Satmazlı Köyü’ne ilişkin Satmazlı Muhtarı’nın İlgi (f) İtiraz Dilekçesi;
1. İlgili itiraz ile talep edilen değişikliklere ilişkin parsellerin 2B alanı olması sebebiyle plan bütünü
içerisindeki tüm 2B vasıflı alanları etkilemesi ve ilkesel olarak oluşturulan 2B alanları ile ilgili
planlama yaklaşımı çerçevesinde söz konusu itirazlara ilişkin değişiklik talepleri plan bütünlüğüne
ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
2. İlgili itiraza ait parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli
Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Plan yapımı aşamasında Tarım İl Müdürlüğü’nün
11.04.2008 gün ve 5070 sayılı kurum görüşü yazısı ile itiraza konu parsellerin “Kuru Mutlak Tarım
Alanı” olarak nitelendirilmesinden dolayı “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanmış
olup, söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan bütünlüğüne ve
plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
3. İlgili itiraza ait parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli
Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Plan yapımı aşamasında Tarım İl Müdürlüğü’nün
11.04.2008 gün ve 5070 sayılı kurum görüşü yazısı ile itiraza konu parsellerin “Kuru Mutlak Tarım
52
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alanı” olarak nitelendirilmesinden dolayı “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanmış
olup, söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan bütünlüğüne ve
plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
İlgili itiraza ait parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”dan çıkartılması talebi, 1/5000 ölçekli
Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Plan yapımı aşamasında Tarım İl Müdürlüğü’nün
11.04.2008 gün ve 5070 sayılı kurum görüşü yazısı ile itiraza konu parsellerin “Kuru Mutlak Tarım
Alanı” olarak nitelendirilmesinden dolayı “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlanmış
olup, söz konusu itirazlar ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan bütünlüğüne ve
plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
İlgili itiraz ile Satmazlı Köyü’nün kuzeydoğusundan geçen derenin dere yapı yaklaşma mesafesinin
daraltılması talebi, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2006 gün ve 20048 sayılı kurum görüşü
doğrultusunda dere yapı yaklaşma mesafeleri ve güzergâhları 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez
Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na işlenmiştir. Ancak söz konusu Nazım İmar Planı plan
notları 5.2.4 maddesinin Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar başlığında; “… Dere yapı
yaklaşma mesafesi sınırları İSKİ görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
netleştirilecektir.” hükmü doğrultusunda nihai İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşü ile
1/1000 Uygulama İmar Planı yapım aşamasında çözülebilecek niteliktedir.
İlgili itiraz ile talep edilen değişikliklere ilişkin parseli de kapsayan İSKİ Genel Müdürlüğü’nün
02.03.2006 gün ve 20048 sayılı kurum görüşü doğrultusunda dere yapı yaklaşma mesafeleri ve
güzergâhları 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na işlenmiştir.
Ancak söz konusu Nazım İmar Planı plan notları 5.2.4 maddesinin Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi
İçindeki Alanlar başlığında; “… Dere yapı yaklaşma mesafesi sınırları İSKİ görüşü doğrultusunda
1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir.” hükmü doğrultusunda nihai İSKİ Genel
Müdürlüğü’nün kurum görüşü ile 1/1000 Uygulama İmar Planı yapım aşamasında
çözülebilecek niteliktedir.
İlgili itiraza konu parsellerin tapulu olduğundan dolayı 2B çalışmalarının yapılmadığı ifade edilmiş
olup, söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı bütünlüğü ve plan kararları doğrultusunda
yapılacak bir işlem olmadığından dolayı itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
İlgili itiraza konu parsel ile talep edilen değişiklik donatı alanlarını azaltıcı, yapı ve nüfus
yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü ve nüfus-donatı dengesini bozucu nitelikte
olduğundan plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
İlgili itiraza konu alan ile talep edilen değişikliğe ilişkin 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme
Bölgesi Nazım İmar Plan yapımı aşamasında alınan Orman Bölge Müdürlüğü’nün 09.08.2006 gün
ve 3897 sayılı kurum görüşü doğrultusunda orman alanları planlanmış olup, plan amaç ve ilkeleri,
plan kararları açısından bütünlük oluşturması ve itiraza konu alanın kadastral boşluk alan olması
sebebiyle söz konusu itiraz ilgili mevzuat ve kurum görüşleri çerçevesinde plan bütünlüğüne ve
plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
SONUÇ:
17.12.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na askı
süresi içinde ilgililer tarafından iletilen talepler yukarıda yer alan değerlendirmeler kapsamında özetle;
Ş.B.-1: İSKİ Genel Müdürlüğü’nün İlgi (d) İtiraza ilişkin;
 1 ve 3 nolu itirazları kapsayan alanlara yönelik taleplere ilişkin itirazı gerektirecek bir husus
bulunmamaktadır.
 2 nolu itiraza ilişkin talepler 1/1000 Uygulama İmar Planı aşamasında çözülebilecek niteliktedir.
Ş.B.-2: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün İlgi (e) İtiraz ile talep edilen değişikliğe ilişkin;
hazırlanan yazımız eki EK-1 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde talep, plan
bütünlüğüne ve plan kararlarına aykırılık teşkil etmemektedir.
Ş.B.-3: Şile İlçesi, Satmazlı Köyü’ne ilişkin Satmazlı Muhtarı’nın İlgi (f) İtirazlarına ilişkin;
 1, 2, 3, 4, 8 ve 9 nolu itirazlara ilişkin parsellere yönelik talepler, plan bütünlüğüne ve plan
kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
 5 ve 6 nolu itirazlara ilişkin talepler, 1/1000 Uygulama İmar Planı aşamasında çözülebilecek
niteliktedir.
 7 nolu itiraza kapsayan alanlara yönelik taleplere ilişkin, itirazı gerektirecek bir husus
bulunmamaktadır. " denilerek
53
Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ile ilgili
gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre
değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı’na ilişkin 1/5000
ölçekli itirazlar incelenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğü’nün itirazı konusunda Şehir Planlama Müdürlüğü
tarafından hazırlanan bilgi paftası doğrultusunda düzenleme yapılması, bunun dışında kalan konularda
1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Maliki Ejder BATUR
Üye
Serhan KURAL
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
54
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Dila Damla ÖNER
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
100
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1116
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi,714-727 parsellere ilişkin U.İ.P tadilat teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 07 /2014 gün ve 2014-5881 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a)27.05.2014 tarih, 515-12847 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.
b)28.02.2014 tarih, 212005-643 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
c)06.02.2014 tarih, 233-24896 sayılı Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
d)28.01.2014 tarih, 47926 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı.
e)10.02.2014 tarih,9147 sayılı İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
f)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün,S/89 sayılı genelgesi ve eki
20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.
TALEP:
28.05.2012 tt'li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi Nazım İmar Planına askı süresi içinde
yapılan itirazlar neticesinde oluşan 13.09.2013 tt'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
doğrultusunda, 19.03.2013 tt'li 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planının plan notu
paftasına “714-727 no.lu parsellerde Özel Eğitim Tesisi ve/veya Yüksek Öğretim tesisi yapılması halinde
E:0,50, hmaks:3 kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskan edilen bir bodrum kat emsale dahil
değildir...” şeklindeki plan notlarının eklenmesine ve bahse konu plan notları uyarınca ilgili plan
paftalarında da gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı teklifi, 09.05.2014 tarih, 2014/76 sayılı Tuzla Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216
sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza
iletilmiştir.
MÜLKİYET:
İlgi (a) yazı eki 16.01.2014 tarihli Tapu kaydı örneğinden ve Başkanlığımız Tapu Sorgulama Sistemi
üzerinden yapılan incelemede; Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 714 ve 727 parsellerin, 6361 sayılı yasaya
göre devir ve finansal kiralama sözleşmesi şerhi sebebi ile 11.10.2013 tarihinde edinildiği ve Vakıf Finansal
Kiralama Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu, 714 parselin ise 5.464m², 727 parselin 4800 m²
yüzölçümünde olduğu görülmektedir.
MEVCUT DURUM:
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 2011 yılı Hava Fotoğrafları ile dosyasında yer alan diğer bilgi
ve belgeler üzerinden yapılan incelemede; 714 ve 727 parsellerin boş olduğu görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 714 ve 727 parseller; 28/05/2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane
Mahallesi Nazım İmar Planı'nda; “Az Yoğunluklu (160 ki/ha) Konut Alanı”nda kalmakta iken askı süresi
içinde ilgilisince yapılan itiraz sonucu 15/02/2013 t.t.'li plan tadilatı ile Konut Yerleşme Alanlarının
1.6.maddesine “714 ve 727 parsellerde planda verilen yapılaşma koşullarında özel eğitim tesisi ve
yükseköğretim birimleri yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmiştir. 15/02/2013 t.t.'li plan tadilatına
askıda yapılan itiraz sonucu oluşan 13/09/2013 t.t.'li plan tadilatı ile de bahse konu plan notu iptal edilerek
“714 ve 727 parsellerde planda verilen yapılaşma koşullarında özel eğitim tesisi ve/veya yükseköğretim
tesisi yapılması halinde E: 0.50 Hmaks:3 kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskan edilen 1
bodrum kat emsale dahil değildir.” şeklindeki plan notu düzenlenmiştir.
19/03/2013 t.t.'Ii 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planında; söz konusu
parsellerin çoğunlukta E:0.40 5/A-2/3 yapılanma şartlarında "Konut Alanı”nda, kısmen de “İmar Yolu”nda
kaldığı ve bahse konu planın “Özel Hükümler Başlığı” altında “714 ve 727 parsellerde planda verilen
yapılaşma koşullarında özel eğitim tesisi ve yükseköğretim birimleri yapılabilir.”şeklindeki plan notunun yer
aldığı görülmüştür.
55
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı ekinde iletilen 09.05.2014 gün,2014-076 sayılı İlçe Meclis Kararında, ‘‘Postane Mahallesi
714-727 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklif dosyası
Komisyonumuzca incelenmiş olup, teklif dosyasının müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü” şeklindeki
08.05.2014 tarih 2014/33 sayılı İmar Komisyonu Raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği ifade edilmiştir.
KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı ve ekleri teklif plan dosyasında yapılan incelemede; Ulaşım Planlama Müdürlüğü,
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında; Tuzla İlçesi Postane Mahallesi 1 pafta 714-727
parseller için 13/09/2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan tadilatına uygun olarak “714 ve 727 parsellerde planda
verilen yapılaşma koşullarında özel eğitim tesisi ve/veya yükseköğretim tesisi yapılması halinde E: 0.50
Hmaks:3 kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskan edilen 1 bodrum kat emsale dahil değildir.”
şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma
indirilmesi için,
 Meri plandaki yollara gerekli terk işlemlerinin yapılması,
 Teklife konu alanda Özel Eğitim Tesisi ve Yükseköğretim Birimleri yer aldığı takdirde;
 Otopark ihtiyacının kendi fonksiyon alanları içerisinde karşılanması,
 Giriş-çıkışlar hususunda UTK Kararı alınması,
 Okul giriş-çıkışlarında servis araçlarının parselin cephe aldığı yollar üzerindeki trafik
akışını olumsuz etkilememesi ve çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak
öngörüldüğünden tüm yollardan min. 10m çekme mesafesi bırakılması,
 Teklife konu alanda Konut Birimleri yer aldığı takdirde;
 "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis
etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
 brüt alanı 75m²'ye kadar (brüt alan < 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark
 brüt alanı 75 m²-150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan
dairelerde en az 2 adet otopark
 brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan > 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri
ayrılması gerekmektedir."
şeklinde plan notu eklenmesi,
 çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden 20.00m'lik yoldan min. 10m, diğer
yollardan min. 5m çekme mesafesi bırakılması,
 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile
güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş
yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren;
 Teklif alanın cephe aldığı 20m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 7m,
 Teklif alanın cephe aldığı 20m genişliğin altındaki imar yollarında ise minimum 5m,
çekilerek imar istikametinin kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, şeklinde plan notu
eklenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) görüş yazısında ; “…plan bilgi paftası, planlama
ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları
belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir.Buna göre;
1) Plan notunun uygulanacağı alanda öncelikle, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan Anadolu
Yakasına ait Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamındaki "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "UA
veya ÖA" lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması ve bu çalışma doğrultusunda gözden geçirilerek
gerekmesi halinde revizyonların yapılması,
2) Plan notlarına ait paftada yer alan hükümlere "Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul İmar
Yönetmeliği ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005
tarihli genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları
doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması,
56
3) Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların
zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması
gerekmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne
alınması şartıyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç.Tuzla İlçesi 2.etap Postane Mahallesi uygulama İmar Planında
"plan notu" değişikliği yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir.”denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (d) görüş yazısında; “Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 714 ve 727
parsellere ilişkin 19.03.2013 tt'li 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planı'nda "714727 no'lu parsellerde Özel Eğitim Tesisi ve/veya Yüksek Öğretim Tesisi yapılması halinde E:0,50, hmaks:3
kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskân edilen bir bodrum kat emsale dâhil değildir." plan notu
değişikliği ile ilgili olarak;
Söz konusu plan notu ile mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı
tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
Aynı zamanda söz konusu parsellerden 300MBB atıksu hatlarımız geçmekte olup yol veya yeşil alan
olarak korunmalıdır. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz
ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından
yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.” denilmektedir.
İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi (e) görüş yazısında ; “… sözü edilen 1 pafta, 714727 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notu değişikliği konusu incelenmiş olup,
taşınmazların imar planında konut alanında kaldığından, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunda
Valiliğimizce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Plan Tadilatına ilişkin teklifinizin ilgili Belediyesince
yapılması gerekmektedir.”denilmektedir.
DEĞERLENDİRME:
28.05.2012 tt'li 1/5000 ölçekli Tuzla Postane Mahallesi Nazım İmar Planına askı süresi içinde
yapılan itirazlar neticesinde oluşan 13.09.2013 tt'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
doğrultusunda, 19.03.2013 tt'li 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planının plan notu
paftasına “714-727 no.lu parsellerde Özel Eğitim Tesisi ve/veya Yüksek Öğretim tesisi yapılması halinde
E:0,50, hmaks:3 kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskan edilen bir bodrum kat emsale dahil
değildir...” şeklindeki plan notlarının eklenmesine ve bahse konu plan notları uyarınca ilgili plan
paftalarında da gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilatı teklifi, 09.05.2014 tarih, 2014/76 sayılı Tuzla Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216
sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza
iletilmiştir.
13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, 19.03.2013 t.t.'Ii 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 2. Etap
Uygulama İmar Planının G22b16b4c - G22b16b1c- G22b16b1b rumuzlu plan paftaları üzerine hazırlandığı
görülmektedir.
G22b16b4c rumuzlu plan paftası incelendiğinde;
“714-727 nolu parsellerde planda verilen yapılaşma koşullarında özel eğitim tesisi ve yükseköğretim
birimleri yapılabilir” plan notunun iptal edilerek, “714-727 nolu parselerde özel eğitim tesisi ve / veya
yükseköğretim tesisi yapılması halinde E=0.50 ,hmax.= 3 kattır.Birden fazla bodrum katlar yapılabilir.İskan
edilen 1 bodrum kat emsale dahil değildir.” şeklinde plan notunun önerildiği, ayrıca Ulaşım Planlama
Müdürlüğü’nün ilgi (b) görüş yazısına istinaden “Parsellerde özel eğitim tesisi ve yükseköğretim birimleri y
er aldığı takdirde ; Tüm yollardan min. 10 m çekme mesafesi bırakılacaktır. Otopark ihtiyacı kendi fonksiyon
alanları içerisinde karşılanacak olup,giriş-çıkışlar hususunda UTK kararı alınacaktır.” ve “Parsellerde konut
birimleri yer aldığı takdirde; 20 m’lik yoldan min. 10 m diğer yollardan min. 5 m çekme mesafesi
bırakılacaktır. Binaya ait her bağımsız bölüm için, bina içinde yada parselinde otopark yeri tesis etmek
esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için; bürüt alanı 75m2 ye kadar olan dairelerde en az 1 adet
otopark,75-150 m2 arası olan dairelerde en az 2 adet otopark ,150 m2 ve üzeri dairelerde en az 3 adet
otopark yeri ayrılacaktır." şeklinde plan notlarının ilave edildiği görülmüştür.
G22b16b1c- G22b16b1b rumuzlu plan paftaları incelendiğinde;
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında ifade edilen “Teklif alanın cephe aldığı 20m ve üzeri
genişlikteki imar yollarında minimum 7 m” ve “Teklif alanın cephe aldığı 20m genişliğin altındaki imar
yollarında ise minimum 5 m”çekilerek imar istikametinin kırılması şeklindeki görüşü doğrultusunda köşe
noktalarındaki imar istikametlerinin düzenlendiği ve bu doğrultuda meri planda “5m” olan ön bahçe
mesafesinin iptal edildiği görülmektedir.
Söz konusu teklif plan değişikliğine ilişkin Ulaşım planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda plan
notlarında gerekli düzenlemenin yapıldığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün; “Plan notlarına ait
57
paftada yer alan hükümlere "Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul İmar Yönetmeliği ve mülga Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2005 tarihli genelgesinde belirtilen etüt raporu
esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" şeklinde plan notunun
eklenmesi şartıyla jeolojik açıdan uygun görüşü olmakla birlikte, bahse konu husus hakkında teklif plan
notlarında herhangi bir düzenleme yapılmadığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ise "... Söz konusu plan notu ile
mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde
ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. Aynı zamanda söz konusu parsellerden 300MBB
atıksu hatlarımız geçmekte olup yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Yapılacak uygulama ve inşaat
çalışmalarında İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış,
İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar
verilmemelidir.” şeklindeki şartlı uygun görüşünün bulunduğu görülmüştür.
Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 714 ve 727 parseller hakkında meri 1/1000 ölçekli plan notlarına
“714-727 no.lu parsellerde Özel Eğitim Tesisi ve/veya Yüksek Öğretim tesisi yapılması halinde E:0,50,
hmaks:3 kattır. Birden fazla bodrum katlar yapılabilir. İskan edilen bir bodrum kat emsale dahil değildir…”
şeklinde plan notunun eklenmesine ve bu doğrultuda meri plan paftalarında gerekli düzenlemelerin
yapılmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki teklifin, 25.08.2012 t.t’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine
itiraz sonucu oluşan 13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda
hazırlandığı, bu nedenle teklifin üst ölçekli planlarla uyumlu olduğu görülmekle birlikte, teklif plan
değişikliğine konu alanda teklif plan değişikliği doğrultusunda özel eğitim tesisi ve / veya yükseköğretim
tesisi yapılması halinde, meri 1/1000 ölçekli planda 0,40 olan emsal değerinin 0,50'ye yükseltileceğinden ve
iskan edilen 1. bodrum kat emsal harici olacağından, yaklaşık 3.245m2 olan meri inşaat alanının yaklaşık
9.870m2'ye yükseltilerek, yaklaşık 6.625m2 fazladan inşaat alanı kazanılacağı görülmektedir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı yazımız ekinde olup, yazımız
ve eklerinin, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı
yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 714- 727 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve kurum görüşleri
doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Esin HACIALİOĞLU
Dila Damla ÖNER
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM.
58
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
101
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1124
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi 3386 ada 3parselin güneyindeki alana ilişkin 1/5000
ölç. Plan değişikliği teklifi hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 07 /2014 gün ve 2014-5041 sayılı
yazısında;
“ İLGİ:a)Bağcılar Belediye Başkanlığının 07.05.2014 gün ve 99…448283 sayılı
yazısı ve eki
1/5000 ölçekli teklif plan paftaları ve ekleri.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004
günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi a) yazı ile;Fen işleri Müdürlüğünün yazısı ve Başkanlık oluruna istinaden, Bağcılar ilçesi Hürriyet
Mahallesi F21C22B4C pafta eski 1354 parselin terkinden oluşan 3386 ada 3 parselin güneyinde yer alan
Belediye adına tescil harici bırakıldığı belirtilen ve 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli planda Dini tesis
ve Belediye hizmet alanında kalan yerin Dini Tesis alanının Belediye Hizmet alanına dahil edilerek Belediye
Hizmet alanının bütününde “zemin üstü katlı otopark, Pazar yeri ve park yer alabilir” plan notunun ilavesi
şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre
gereğinin yapılması talebiyle Başkanlığımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
F21C22B4C pafta eski 1354 parselin terkinden oluşan 3386 ada 3 parselin güneyindeki tescil dışı
alan takribi 5300m2 olup Bağcılar Belediye Başkanlığı mülkiyetindedir.
MEVCUT DURUM:
Söz konusu yerde halihazırda Pazar alanı bulunmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM:
Teklif Tasdik sınırı içerisindeki alan 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında
ve15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında;Kısmen Belediye Hizmet alanında
kısmen de Dini tesisi alanında kalmakta olup 1/1000 ölçekli planın Genel hükümler bölümünün 32.
Maddesinde “Planda belediye hizmet alanı fonksiyonu verilen alanlarda belediyeye ait kültür merkezleri,
kütüphane, müze, konser, sergi ve konferans salonları, teknik eğitim merkezleri, bilgi, beceri, meslek
edindirme kursları vb. eğitim ve kültür yapıları, halk eğitim merkezi, aşevi, sığınma evi, toplum merkezi,
gençlik merkezi, rehabilitasyon merkezi, engelliler eğitim merkezi, yurt, kreş, huzurevi gibi sosyal tesisler,
idari birim binaları, muhtarlık, semt konağı, semt ölçeğinde küçük sağlık tesisleri, depolama ve bakım amaçlı
binalar ve otoparklar yapılabilir.” Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.”
Plan notu bulunmaktadır.
İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ;
-İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 16.12.2014 gün
62956595….216415 sayılı yazısında özetle;Söz konusu planlama alanlarında bulunan mevcut yapıların
kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik
müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerinde değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli
plan tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.
-İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2013 gün 24272852 sayılı yazısında özetle;Plan sahası içindeki
mevcut içmesuyu, atıksu, yağmursuyu hatlarını gösterir paftaları yazıları ekinde iletilerek yapılacak
uygulama çalışmalarında idareye ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi taraflarına
ulaşmamış İSKİ’de kaydı bulunmayan Belediyesince veya halk tarafından yapılmış alt yapı tesislerine
zarar verilmemesi, hatlarının geçtiği güzergahların yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiği ve yeri
değişmesi talep edilen mevcut tesislerinin bulunması halinde ne şekilde deplase edileceğine ilişkin
yapılacak uygulama projelerinin idarece tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan idare ile mutabakat
sağlanması gerektiği belirtilmektedir.
-Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 30.01.2014 gün, 2136….107164-306 sayılı yazısı ve eki Plan
Değişikliği İnceleme Komisyonunun 28.01.2014 tarih UP../02 sayılı kararında özetle;Teklifin
-Yollara gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
59
-Teklif alanın yapılaşma şartlarının çevre yapılaşma şartlarını aşmaması,
-Belediye Hizmet Alanın içerdiği fonksiyonların otopark ihtiyacının İstanbul otopark yönetmeliği
uyarınca ayrı ayrı hesaplanması, söz konusu teklif otopark alanının kapasitesinin hem Belediye Hizmet
Alanının hem de bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde belirlenmesi;
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı aşamasında;
-Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan teklif alanda yollardan 5m. yapı yaklaşma mesafesi
bırakılarak,
-07.06.2012 tarih ve UP../25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu
Kararı gereği;karayolu Ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkilasyonu ile güvenliğin sağlanması
amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minumum dönüş yarıçapları göz önüne
alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minumum 3 metre çekilerek
imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terkleri yapılarak Ulaşım
Planlama Müdürlüğünden görüş alınması hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel Ulaşım sistemi
açısından uygun bulunduğu belirtilmektedir.
-İl Müftülüğü’nün 22.04.2014 gün 72659172…/4142 sayılı yazısında:3386 ada da bulunan Dini
Tesis Alanı lejantına sahip alanın Belediye Hizmet alanına alınmasında Kaymakamlıklarınca herhangi bir
sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:
İlgi a) yazı ve eki teklif 1/5000 ölçekli plan paftası incelendiğinde;Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi
F21C22B4C pafta 3386 ada 3 parselin güneyinde yer alan Belediye adına tescil harici bırakıldığı belirtilen
meri planda Dini tesis ve Belediye hizmet alanında kalan yerin Dini Tesis alanının Belediye Hizmet alanına
dahil edilerek
“-Belediye Hizmet(BHA) alanının bütününde zemin üstü katlı otopark, Pazar yeri ve park yer
alabilir”
-Açıklanmayan hususlarda 18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan notları
geçerlidir.”plan notunun ilavesi teklif edildiği anlaşılmıştır.
Teklife ilişkin, İl Müftülüğünün olumlu görüşleri ile İSKİ ve Deprem ve Zemin inceleme
Müdürlüğünün uygulamaya ilişkin şartlı görüşleri ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünün söz konusu alanın
otopark kapasitesinin belirlenmesi, uygulamaya ve 1/1000 ölçekli plan aşamasında çekme mesafelerine
ilişkin şartlı görüşlerine uyulması şartıyla uygun görüldüğüne ilişkin görüşleri bulunmaktadır.
İlgi (a) teklifte 3386 ada 3 parselin güneyinde yer alan Dini tesis ve Belediye hizmet alanında kalan
yerin Dini Tesis alanının Belediye Hizmet alanına dahil edilmesiyle kısmen donatının başka bir donatıya
dönüştürüldüğü, yönetmelik kapsamında kaldırılan cami alanına eş değer bir cami alanın ayrılmadığı,
Bölgeye ilişkin meri 15.09.2008 onanlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarının 32.
Maddesinde “Planda belediye hizmet alanı fonksiyonu verilen alanlarda belediyeye ait kültür
merkezleri,…… depolama ve bakım amaçlı binalar ve otoparklar yapılabilir.” şeklinde plan notu yer
aldığından, söz konusu alanda Otopark Alanı yapılabileceği ancak plana meri İstanbul Otopark
Yönetmeliğine uyulması gerektiğine dair plan notu eklenmesi gerektiği anlaşılmıştır. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b)
Genelge ve Başkanlık oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre
değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3386 ada 3 parselin güneyindeki alana
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, bir donatı alanında diğer bir donatı
alanına dönüştürülmesine yönelik olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
Timur SOYSAL
Oktay BİRİNCİ
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Serhan KURAL
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Esin HACIALİOĞLU
Dila Damla ÖNER
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
60
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
102
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2014/1233
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 14/ 07 /2014 gün ve 2014-7469 sayılı yazısında;
"İLGİ: a) Başakşehir Belediye Başkanlığı'nın 30.06.2014 tarih ve 6492 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ile Kurum ve Kuruluş görüşleri.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin,
donatı hizmet alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi için 119 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet
Alanı ile 119 ada 5 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana "Özel Eğitim Tesisi Alanı"
fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun 7-b maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
İlgi (a) yazı eki teklife konu 119 ada 2 ve 5 parsellerin Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu
anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM:
Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar
Planı'nda ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı'nda "Belediye Hizmet
Alanı"nda kalmaktadır.
Başakşehir Mahallesi, 119 ada 5 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar
Planı'nda ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı'nda "Halk Eğitim
Merkezi Alanı "nda kalmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki teklif plan dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama
Müdürlüğü, Başakşehir Kaymakamlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün görüşünün tarafımıza iletildiği
görülmüş olup iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki şekildedir;
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2014 tarih ve 350076 sayılı görüş yazısında;
"... Söz konusu parsel ve civarına ait mevcut altyapı tesislerimizi ve vadi tabanını gösterir bilgiler
yazımız ekindeki planlarda ve CD'de gönderilmekte olup, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1. Plan sahası çevresindeki mevcut (içme suyu) hatlarımızı gösterir paftalar yazımız ekinde
gönderilmektedir. Mevcut 0300 mm, 0150 mm, çaplı içme suyu, hatlarımıza zarar verilmemeli. Ayrıca,
yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü mevcut
tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk
tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergâhlar imar yolu veya
yeşil alan korunmalıdır.
2.Yazımız ekinde gönderilen paftalarda yer alan mevcut içmesuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların
0600 mm-01000 mm arası çaplar için minimum 10,00 m., 01200 mm-01600 mm arası çaplar için minimum
15,00 m., 01800 mm ve üstü çaplar için minimum 20,00 m. olacak şekilde imar yolu olarak; atıksuyağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar ise; 0300 mm - 0600 mm arası çaplar en az 5 m., 0700 mm 01200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte imar yolu veya yeşil alan olarak
planlanmalıdır.
3.Ana isale hatlarımız ve ana kolektörlerimiz dışında yeri değişmesi talep edilen, mevcut tesislerimiz
bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair
61
yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle
mutabakat sağlanması gerekmektedir.
4.Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı İdaremiz
altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.
5.Söz konusu plan alanı içinde yapılacak atıksu ve yağmursuyu proje çalışmaları, ayrık sistem
kriterleri dikkate alınarak yürütülmeli; atıksu tesislerine yağmursuyu, yağmursuyu tesislerine de atıksu
bağlantıları kesinlikle yapılmamalıdır. Yapılarda, yağmursuyu drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atıksu
parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.
6.Yerleşim alanı içinde yapılacak yapılara hizmet edecek olan atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerine
ait muayene baca yükseklikleri, imar yollarındaki İdaremize ait muayene baca derinliklerini (işletmede
meydana gelen zorluklar nedeniyle) artırmamalıdır. (İSKİ Kanal Proje Teknik Şartnamesi'nde imar
yollarındaki muayene bacalarına ait toprak örtü kalınlıkları atıksu tesisleri için 2,70m., yağmursuyu tesisleri
için de 1,20 m.'dir.)
7.Yazımız ekinde işaretli olan vadi tabanında atıksu kanalizasyonu veya yağmursuyu kanalizasyon
tesislerinin ileride yapılabilmesi için en az 15 metre genişliğinde yol veya yeşil alan planlarda ayrılmalıdır.
Vadi tabanlarına İdaremiz onayı alınmadan kesinlikle toprak vs. döküm faaliyetleri yapılmamalıdır.
8.Kavşak, yol, alt geçit gibi sanat yapılarına ait uygulama projeleri hazırlanırken İdaremiz görüşü
(mevcut ve planlanan altyapı tesislerimiz dikkate alınmalı) muhakkak alınmalıdır.
9.Dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırı alanlarında, kazı, harfıyat dolgu, döküm,
malzeme depolama vb. faaliyetleri kamu, çevre sağlığı ve dere taşkın riski bakımından kesinlikle yasaktır.
Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırı alanlarında, kazı, harfıyat
dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitinin
daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi,
dere yatakları ve dere yapı yaklaşma sınırı alanları, dahilinde, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların
akışının engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve
taşkın koruma bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında
maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.
10.Uygulama ve inşaat çalışmalarında altyapı görüşünü tamamlayıcı olarak ilgili Şube
Müdürlüğümüzün görüşü de mutlaka alınmalı, uygulama çalışmaları ilgili Şube Müdürlüğü'nden gözlemci
bir personel nezaretinde yapılmalıdır.
11.İSKİ görüşleri alınmadan hazırlanan imar planlan ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan
uygulaması yapılmamalıdır." denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25.06.2014 tarih ve 643831-1941 sayılı yazısında;
"Başakşehir İlçesi. Başakşehir Mahallesi. 119 ada, 2 ve 5 parsellerin "Belediye Hizmet Alanları" ve
"Halk Eğitim Merkezi Alanı" lejantlarından K: 1.50 yapılaşma şartlarında "Özel Eğitim Tesisi Alanı"
lejandına alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifleri;
• Karayolları Kamulaştırma Alan Sınırının çekme mesafelerine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü
17. Bölge Müdürlüğü'nden görüş alınması.
• Teklif alana ulaşımın sağlanacağı 30ın genişliğindeki imar yolunun İnli olarak açılması.
• Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan 10.00 kotu altında ve üstünde söz konusu
alanın cephe aldığı 30m. genişliğindeki yoldan 15m'lik yapı yaklaşma mesafesinin bırakılması,
• "Özel Eğitim Tesisi Alanı" fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içinde
yürürlükteki "İstanbul Otopark Yönetmeliği" gereğince düzenlenerek karşılanması,
• Mimar Kemalettin Bulvarı ile Kalender Sokak kesişiminde planlanmış olan dönel kavşağa olumsuz
etkinin engellenmesine yönelik söz konusu alana araç giriş-çıkışlarının 119 ada. 5 parselin batı sınırından
itibaren 40m'lik mesafe içerisinde çözümlenmesi,
• Uygulama aşamasında (otopark giriş-çıkışları hususunda) UIK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu) Kararının alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından
uygun bulunmaktadır." denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 25.06.2014 tarih ve 1010-125819 sayılı yazısında;
"... Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve
statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde
belirtilen hususların ve kat sınırlamalarının planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde
yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi
koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir"
denilmektedir.
62
Başakşehir Kaymakamlığı, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 20.06.2014 tarih ve 2557138
yazısında;
"... Adı geçen arsanın özel okul alanına dönüştürülmesinde Kaymakamlığımızca sakınca
görülmemektedir." denilmektedir.
DEĞERLENDİRME - SONUÇ:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin,
donatı hizmet alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi için 119 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet
Alanı ile 119 ada 5 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana "Özel Eğitim Tesisi Alanı"
fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun 7-b maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı"nda
kalan 119 ada 2 parsel ile aynı planda "Halk Eğitim Merkezi Alanı"nda kalan 119 ada 5 parselin "Özel
Eğitim Tesisi Alanı"na alınmasına ilişkin hazırlanan teklifin 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Oyakkent Nazım İmar Planı'nın F21C11C rumuzlu paftası üzerine hazırlandığı ve teklif plan paftası
üzerinde;
1.
"Plan onama sınırı; Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parselleri kapsamaktadır.
2.
Özel Eğitim Tesisi Alanında; eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt
binaları yer alabilir. Bu alanda çevre teşekkülü dikkate alınacak şekilde uygulama yapılacak olup; maks
Emsal: 1.50'tur.
3.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.
4.
Açıklanmayan hususlarda 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli "Oyakkent Nazım İmar
Planı" hükümleri ile Mer'i İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir, "şeklinde plan
notları bulunduğu görülmüştür.
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifine ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün,
"...hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır."
şeklinde şartlı olumlu görüşü; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün, planlama alanında bulunan
mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin
yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların ve kat sınırlamalarının planlama aşamasında göz
önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan
tadilatları jeolojik bakımdan uygun olduğu şeklinde şartlı olumlu görüsü; İSKİ Genel Müdürlüğünün, 11
maddelik şartlı olumlu görüsü; Başakşehir Kaymakamlığı'nın, Adı geçen arsanın özel okul alanına
dönüştürülmesinde sakınca görülmediği şeklinde olumlu görüşü bulunmaktadır.
Yapılan incelemede;
Teklife konu 119 ada 2 ve 5 parsellerin Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu, Teklifin
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı"nda kalan
119 ada 2 parsel ile "Halk Eğitim Merkezi Alanı"nda kalan 119 ada 5 parselin "Özel Eğitim Tesisi Alanı"na
alınmasına ilişkin olarak hazırlandığı,
Teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ve Deprem ve Zemin
Müdürlüğü'nün şartlı olumlu; Başakşehir Kaymakamlığının olumlu görüşünün bulunduğu, 26.01.2013 tasdik
tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda teklife konu 119 ada 2 parselin kuzeyinden Karayolları
Kamulaştırma- -Alanı Sınırının geçtiği, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25.06.2014 tarih ve 643831-1941
sayılı görüş yazısında "...Karayolları Kamulaştırma Alan Sınırının çekme mesafelerine ilişkin Karayolları
Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü'nden görüş alınması.." koşulunun belirtildiği,
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda "Özel İlköğretim Tesisleri
Alanı (Temel Eğitim)"na ilişkin "Bu alanlardaki uygulama, çevre yapılanma koşullarına uygun olmak ve
maks Emsal: 1,50 değeri aşılmamak şartı ile ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre
yapılacaktır." şeklinde plan notu bulunduğu; 17.02.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama
İmar Planı Tadilatı'nda kamuya ait donatı alanlarına ilişkin "Kapalı ve açık semt spor alanları ile parklar ve
dinlenme alanları hariç kamuya ait donatı alanlarında uygulama, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak
ve max Emsal:3.00 değeri aşılmamak kaydıyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre
yapılacaktır." şeklinde plan notu getirildiği; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi paftasında ise
"Özel Eğitim Tesisi Alanında; "...çevre teşekkülü dikkate alınacak şekilde uygulama yapılacak olup; maks
Emsal: 1.50'tur" şeklinde plan notu önerildiği, bu yönüyle teklifin meri planda yer alan maks yapılaşma
şartlarını aşmadığı,
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı kapsamında "Özel İlköğretim
Tesisleri Alanı (Temel Eğitim)" ve "Özel Ortaöğretim Tesisleri Alanı" fonksiyonlarının bulunduğu
görülmekle birlikte, ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile "Özel Eğitim
63
Tesis Alanı" şeklinde yeni bir fonksiyon önerildiği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde "Özel Eğitim
Tesis Alanı" şeklinde bir fonksiyonun ya da lejantın bulunmadığı, bu tür fonksiyonların "Eğitim Tesis Alanı"
başlığı altında tanımlandığı görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde, Halk Eğitim Merkezi Alanı'nın
Özel Eğitim Tesis Alanı'na alınması ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamındaki "İmar planında
yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının
kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir
alanın ayrılması suretiyle yapılabilir." hükmü gereği kaldırılan sosyal donatı alanına eşdeğer bir alanın
ayrılmadığı, teklifin plan bütünlüğünü bozucu, Halk Eğitim Merkezi Alanı'nı azaltıcı, Özel Eğitim Tesis
Alanı'nı arttırıcı nitelikte olduğu, ayrıca Belediye Hizmet Alanı'nı da azaltıcı nitelikte olduğu
değerlendirilmektedir.
İlgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifine, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün teklife ilişkin görüşü
doğrultusunda "Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü'nden görüş alınmadan uygulama
yapılamaz." plan notunun eklenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
Ayrıca, İlgi (a) yazı eki tadilat tekline yönelik gerekçe raporunda Özel Eğitim Tesis Alanına ilişkin "...
Özel İlköğretim ve Özel Ortaöğretim fonksiyonlarının yapılabileceği, Özel Eğitim Tesis Alanı lejantının..."
şeklinde açıklama yapıldığı, ancak bu açıklamanın plan teklif paftası plan notlarına "...Özel Eğitim Tesisi
Alanında; eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt binaları yer alabilir..." şeklinde
aktarıldığı ve eğitim fonksiyonlarının niteliğine ilişkin açıklama yapılmadığı görülmüştür. " denilerek
İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, yürürlükteki
yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ile 3194 ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre
değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda
hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Esin HACIALİOĞLU
Dila Damla ÖNER
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
64
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
103
KOMİSYON RAPORLARI
17.07.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2013/2529
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Basın Aksı 1/5000 Ölçekli RNİP itirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün
BN:12214 sayılı yazısında;
“İlgi:
09/ 12 /2013 gün ve
BN:24408
a) 10/06/2013 tarihli ve 591716 sayılı yazımız,
b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 tarihli ve 1570 sayılı Kararı,
c) Müdürlüğümüze 1050496, 1018795, 1028484, 1028430, 1038359, 1043973, 1033155, 999552,
977280, 1046270 talep numaraları ile kayıtlı 10 adet dilekçe,
d) Müdürlüğümüze 168694, 168695, 179827, 179827, 182585, 182579, 183523, 177682 talep
numaraları ile kayıtlı 8 adet dilekçe,
e) Müdürlüğümüze 1033431, 1021207, 1000264, 1033377, 1018207 talep numaraları ile kayıtlı 5
adet dilekçe,
f) Müdürlüğümüze 1022441, 1022199, 1047300, 1049176, 1049209, 1049144, 1046694, 1046753,
1022378, 1022523, 1044200, 1046090, 1050442, 24595, 1038419, 1044443 talep numaraları ile
kayıtlı 16 adet dilekçe,
g) Müdürlüğümüze 1022487, 1071523, 1071546 talep numaraları ile kayıtlı 3 adet dilekçe,
h) İSKİ Genel Müdürlüğünün 11.11.2013 tarih ve 495643 sayılı yazısı ile aynı yazının
Müdürlüğümüzde TN 1048448 ile kayıtlı faks bildirimi,
ı) Müdürlüğümüze 1050376 talep numarası ile kayıtlı 1 adet dilekçe,
i) Müdürlüğümüze 1038438, 108392 talep numaraları ile kayıtlı 2 adet dilekçe,
j) Müdürlüğümüze 1050225, 996280 talep numaraları ile kayıtlı 2 adet dilekçe,
k) Müdürlüğümüze 1044461 talep numarası ile kayıtlı 1 adet dilekçe.
İlgi (a) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine iletilen, bir kısmı Küçükçekmece, bir
kısmı Bahçelievler ilçe sınırlarında kalan 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planı,
ilgi (b) Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tadilen kabul edilerek 12/07/2013 tarihinde Büyükşehir
Belediyesi Başkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
12/07/2013 onanlı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planı yürürlükteki
yasa ve yönetmeliklere göre 13.09.2012-14.10.2013 tarihleri arasında bir ay süre ile Müdürlüğümüzce askıya
çıkartılmış olup yasal askı süresi içinde yapılan ilgi (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), itirazlara ait
bilgiler yazımız eki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda (Ek-1) yer almaktadır.
İtiraz Konusu ve Talep:
12/07/2013 onanlı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı
süresi içinde yapılan itirazlardan yazımız eki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda (Ek-1) yer alan
Müdürlüğümüzde kayıtlı;
İlgi (c) dilekçeler ile itiraz konusu parsellerin donatı alanlarından çıkarılması ve T1 Ticaret ve
Hizmet Alanları fonksiyonuna alınması yönünde,
İlgi (d) dilekçeler ile itiraz konusu parsellerin donatı alanlarından ve 3194 sayılı İmar Kanunun
18. Madde uygulaması alanından çıkarılması yönünde,
İlgi (e) dilekçeler ile itiraz konusu parsellerin donatı alanlarından çıkarılması ve 22.06.2005 tt.li
Sefaköy Uygulama İmar Planı yapılaşma şartlarında uygulamaya alınması yönünde,
İlgi (f) dilekçeler ile itiraz konusu parsellerin 22.06.2005 tt.li Sefaköy Uygulama İmar Planı
yapılaşma şartlarında uygulamaya alınması yönünde,
İlgi (g) dilekçeler ile itiraz konusu parsellerin, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması
alanından çıkarılması yönünde,
65
İlgi (h) itiraz yazısında, 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında, 9389
sayılı parselin “Dere İşletme Bandı” fonksiyonuna alınması yönünde,
İlgi (ı) dilekçe ile İBB Meclis Üyelerinden; Serdar BAYRAKTAR, Mehmet Yıldız, Musatafa
ÖZDEMİR, Orhan UTAN, Hakkı SAĞLAM, Özgen NAMA, Serdal KLAVUZ tarafından, 1/5000 ölçekli
Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planının; planlama ilkeleri, kamu düzenine ve imar
hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle,
İlgi (i) dilekçeler ile plan notlarında T1 Ticaret ve Hizmet Alanları fonksiyonu için konut
yapılabileceği ifadesinin eklenmesi yönünde,
İlgi (j) dilekçeler ile plandaki yol aksının değiştirilmesi yönünde,
İlgi (k) dilekçe ile Plan Hükümlerinin 5. maddesinin iptal edilmesi, 18. Madde uygulama
sınırlarının kaldırılması, turizm tesis alanları için önerilen ekstra imar haklarının iptal edilmesi,
planda gösterilen katlı otopark alanlarının kaldırılması, T1 ve T2 alanları arasındaki yapılaşma
koşulları arasındaki farklılıkların kaldırılması yönünde itiraz edilmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç:
12/07/2013 onanlı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planına yapılan ve
konularına göre yukarıda sıralanan itirazlar değerlendirildiğinde;
İlgi (c), (e), (f)’de yer alan itirazlar söz konusu planda donatı oranını azaltıcı, yapı ve nüfus
yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir.
İlgi (d)’de yer alan itirazlar söz konusu planda donatı oranını azaltıcı niteliktedir.
İlgi (g), (j)’de yer alan itirazlar söz konusu planda plan bütünlünü bozucu niteliktedir.
İlgi (i)’de yer alan itirazlarda T1 rumuzlu Ticaret ve Hizmet Alanlarında konut yapılabilmesi talep
edilmekte olup; planlama alanının söz konusu nazım plan çalışmasında üst ölçekli plan kararları
doğrultusunda bölgenin merkezi özellik gösteren bir yapıya dönüşümü hedeflenmiştir. Bu kapsamda ana
fonksiyonun ticaret hizmet fonksiyonu olarak öngörülmesi nedeniyle konut fonksiyonu alternatif fonksiyon
olarak değerlendirilmiş olup, planda gösterilen T1 ticaret ve hizmet alanlarında yapılabilecek olan konutların
nitelikli konut şeklinde (rezidans) yapılması öngörülmüş olduğundan T1 Ticaret ve Hizmet fonksiyonuna
konut ibaresi eklenmesi uygun görülmemektedir.
İlgi (ı)’da yer alan itirazda planlama ilkeleri, kamu düzenine ve imar hukukuna aykırı olduğu
gerekçeleri gösterilmesine karşın söz konusu nazım plan çalışmasına ilişkin ilgili kurum/kurumdan görüş
alınarak plan çalışması ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmıştır.
İlgi (k)’da yer alan itiraz dilekçesinde belirtilen konular Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar
Planının plan bütünlüğü ile plan kurgusunu bozucu niteliktedir.
12.07.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planının yapımı
aşamasında İSKİ Genel Müdürlüğünden alınan kurum görüşünde 9389 sayılı parselin “Dere İşletme Bandı”
fonksiyonunda gösterilmemiş olması sebebiyle söz konusu parsel; Dere İşletme Bandı” fonksiyonunda
gösterilmemiş olup kısmen yol, kısmen T2 Ticaret ve Hizmet Alanları, kısmen Park ve Dinlenme Alanları ve
kısmen Su Kanalları Koruma Kuşağı fonksiyonlarında gösterilmiştir. Ancak İSKİ Genel Müdürlüğünün İlgi
(h) yazısının, söz konusu parsele ilişkin güncel kurum görüşü olarak değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. ” Denilerek.
12/07/2013 onanlı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı
süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre
değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
66
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Yenibosna Basın Aksı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planına
yapılan itirazlar incelenmiş olup İSKİ Genel Müdürlüğünün 11.11.2013 tarih 495643 sayılı yazısı
doğrultusunda 9389 parselin Ticaret Alanı olarak planlanan kısmının Parklar ve dinlenme alanı olarak
düzenlenmesi, 3420,3421,11447,11479,11480,3424,11288 parseller ve çevresinde yer alan idari tesis alanı ,
yeşil alan ve katlı otopark alanının bilgi paftasında gösterildiği şekilde BHA olarak düzenlenmesi, İstanbul 7.
İdare Mahkemesinin 2013/1625 K sayılı kararı dikkate alınarak 1 pafta 35 nolu parselin plan onama sınırı ve
18. Madde uygulama sınırı dışına çıkarılması, bunun dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan
hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Hadi DİLER
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
Maliki Ejder BATUR
Üye
Cemal ŞERİFOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Serhan KURAL
Üye
Esin HACIALİOĞLU
Üye
KARARA KATILMIYORUM
67
Oktay BİRİNCİ
Raportör
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Dila Damla ÖNER
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Download

istanbul büyükşehir belediye meclisi kararı