T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, Gökçeali Köyü 1/5000 Ölçekli N.İ.P itirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve
BN:303 sayılı yazısında;
Rapor No:
20
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/198
2013/BN:21855
"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2009 gün ve 115 sayılı kararı,
b)05.08.2009 gün ve TN 1874761 sayılı dağıtım yazımız,
c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2011 gün ve 205 sayılı kararı.
d)İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün 14.12.2011 gün ve B.18.1.0GM.1.17.00.03.211.14.1702.1616001 sayılı görüşü
e)İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 24/12/2011 tarih ve M.34.0.İBB.5.01- 03.09.00.02.310.01.02-535882
sayılı görüş yazısı.
f)İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 13.06.2012 gün ve B.12.4.İLM.0.34.01.00/ 235-0601/20414-5851 sayılı kurum görüşü
g)12/12/2012 gün ve 1322595 sayılı Başkanlık Makamına yazımız,
h)07.11.2012 tarih ve TN: 1200640 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü'ne yazımız.
i) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2012 tarih ve M.34.1.ÎBB.5.01.11.01-310.01.02- 593694 sayılı
nihai görüşü yazısı
j) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 14.02.2013 gün ve
60319257/235.06.01-236 sayılı kurum görüşü k) 12/03/2013 gün ve 473 sayılı İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclis Kararı. 1) 01.07.2013 gün ve 668674 sayılı dağıtım yazımız.
m) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 147607, 147606, 147597, 147605 sayı ile kayıtlı dilekçeler
n) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 145003, 144685, 148163, 146125, 146133, 146127, 146129, 146123,
146121, 146126, 146137, 146135, 141892, 141897, 141028, 141032, 139409, 139407, 137196 sayı ile
kayıtlı dilekçeler o) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 145006,148892 sayı ile kayıtlı dilekçeler p) Yazı işleri
Müdürlüğü'nde 144680, 137235, 137210, 137222, 137213 sayı ile kayıtlı dilekçeler
q) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 139391, 139396 sayı ile kayıtlı dilekçeler r) Yazı işleri Müdürlüğü'nde
147104, 139401, 139393 sayı ile kayıtlı dilekçeler s) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 144678 sayı ile kayıtlı
dilekçe
t) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 144674, 141893, 140437, 137202 sayı ile kayıtlı dilekçeler
u) Yazı işleri Müdürlüğü'nde 139411, 139402, 139399, 137205, 137190, 137195 sayı ile kayıtlı
dilekçeler
Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (k) kararı ile tadİlen uygun bulunan, Gökçeali Köyü 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 12.03.2013 tarihinde aynen onanmış, ilgi (I)
yazımız ile dağıtımı yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nce 11.07.201312.08.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
İTİRAZ KONUSU
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (m) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki Sağlık Tesisi
Alanının kaldırılması,
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (n) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki Park ve
Dinlenme Alanının kaldırılması ve konut alanına alınması,
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (o) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki Çocuk Oyun
Alanının ve Yol Alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (p) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki Pazar
Alanının ve Yol Alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (q) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki park ve
dinlenme alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
• Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (r) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki günübirlik
turizm alanının ve dere koruma alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
1
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (s) itiraz dilekçesi ile itiraza konu parseldeki planda park ve
dinlenme olan alan için sehven pazar alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
•Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (t) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki tarımsal niteliği
korunacak alanının kaldırılması, konut alanına alınması,
•
Yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi (u) itiraz dilekçeleri ile itiraza konu parsellerdeki dere koruma
alanının kaldırılması, talepleriyle itiraz edilmektedir.
MÜLKİYET DURUMU
İlgi(m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) ve (u) dilekçelerde belirtilen itirazlara konu olan parsellerin
mülkiyetlerine ilişkin bilgiler yazımız eki "İtiraz Değerlendirme Tablosu"nda yer almaktadır.
PLAN SÜRECİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile aynen kabul edilerek, 15.06.2009
tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Gökçeali Köyü Nazım İmar Planı'nın, ilgi (b) yazımız ile dağıtımı
yapılmıştır.
15.06.2009 tt.li 1/5000 ölçekli Gökçeali Köyü Nazım İmar Planı'na askı süreci içinde yapılan
itirazların değerlendirilmesi neticesinde alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararında
"Çatalca İlçesi, Gökçeali Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup,
bölgedeki fiili yapılaşmalar, bugüne kadar yapılan imar uygulamaları ve İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler doğrultusunda Çatalca Belediyesi ile koordinasyon kurularak
1/5000 ölçekli planın revize edilmesi..." denilmektedir.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi(c) Meclis Kararı doğrultusunda 06/03/2008 tarihinde yürürlüğe
giren 5747 sayılı yasaya göre oluşturulan Çatalca İlçesi, Gökçeali Köyü sınırları içinde kalan 916.05 ha'lık
Çatalca İlçesi Gökçeali Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan çalışmalarına başlanmıştır.
İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri birlikte değerlendirilerek, Çatalca İlçesi Gökçeali Köyü 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Plan çalışmaları tamamlanarak ilgi(g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne
iletilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi(k) kararında "Çatalca İlçesi, Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından kişi başına
düşen inşaat alanının 45 m2 olarak düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. "
denilmektedir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (k) kararı ile tadilen uygun bulunan, Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 12.03.2013 tarihinde aynen onanmış, ilgi (1) yazımız ile
dağıtımı yapılmış ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nce 11.07.2013-12.08.2013
tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
• Askı süresi içerisinde gelen ilgi (m), ilgi(n), ilgi(o), ilgi(p) ve ilgi(s) dilekçelerdeki donatı alanlarının
kaldırılması talepleri değerlendirildiğinde;
Söz konusu parsellerin 18. Madde uygulama sınırı içinde kaldığı görülmektedir. 1/5000 ölçekli
Gökçeali Köyü Nazım İmar Planı'nda kentsel sosyal ve teknik altyapı alanların sağlıklı bir şekilde elde
edilmesi ve yeni parselasyon düzeniyle verimli işleyen kentsel bir sistemin sağlanması amacıyla 3194 sayılı
İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasının araç olarak kullanılması öngörülmüştür. 18.madde uygulama
sınırında kalan parsellerin durumu, donatı oranlarının korunması, yapılaşma şartlarının artırılmaması ve
planda gösterilen mekansal kurgu ve yer seçim kararlarına riayet edilmesi kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarında ele alınacak olup, oluşturulacak yeni imar parselasyonundan sonra mülkiyet sınırları ve
sahipliliği netleşecektir.
Plan notlarının Genel hükümler 19. Maddesinde; "Planda gösterilen 18. madde uygulama sınırları
içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili
yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Eski köy yerleşik merkezini oluşturan 90 kişi/ha ve 60
kişi/ha konut yoğunluk bölgelerinde 18.madde uygulaması 1/1000 uygulama imar planında karara
bağlanacaktır. Uygulama etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması halinde etaplar arası DOP
oranı farkı %5 'i geçemez. " denilmektedir. Bu çerçevede söz konusu itirazlar ve talepler, ilgili mevzuat,
şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından değerlendirildiğinde, plan kararlarını ve bütünlüğünü, donatı
alanları dengesini bozucu, yerleşmenin ihtiyacı olan donatı alanlarını azaltıcı olup, planlama esaslarına aykırı
niteliktedir.
• Askı süresi içerisinde gelen ilgi (q), ilgi(r) ve ilgi(u) dilekçelerdeki talepler değerlendirildiğinde;
2
İtiraza konu parseller, Çatalca İlçesi Gökçeali köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında, İSKİ Genel
Müdürlüğü'nün ilgi(e) ve ilgi(i) görüşleri çerçevesinde Dere Koruma alanında kaldığından ve bu alanlar için
kurum görüşünde "...yazımız ekinde planda pembe işaretli derelerin, yağmur suyu toplama havzası 80 ha'ın
üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere aksından itibaren derenin sağında ve
solunda 1,5'er metre olmak üzere toplam 15 metre alan yol veya yeşil alan olarak, ... yazımız ekinde planda
sarı işaretli derelerin, yağmur suyu toplama havzası 240 ha'ın üzerinde olduğundan, dere taşkın sınırları
belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 25'er metre olmak üzere toplam 50
metre alan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı 'dır. Dere yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenen bu alanlar, imar
planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde
yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi
bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır... "denildiğinden ilgi (q),ilgi(r) ve ilgi (u) dilekçelere konu parsellerin
bir kısmında dere koruma alanı lejantı yer almaktadır.
Söz konusu parsellerin imara açılması talebi İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nde belirtilen
yoğunluk değerlerinin ve yerleşebilecek nüfusunun aşılmasına neden olacak nitelikte olup, ilgili kurum
görüsüne, 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı ve planlama ilkelerine aykırı niteliktedir.
Ayrıca söz konusu dilekçelerden ilgi (r) dilekçelere konu parsellerden 253 nolu parsele ilişkin
itirazlarda parselde yer alan günübirlik tesis alanının kaldırılması talep edilmiş olup, söz konusu parsellerin
konut alanına alınması talebi, plan kararlarını ve bütünlüğünü bozucu ve İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliği'nde belirtilen yoğunluk değerlerinin ve yerleşebilecek nüfusunun aşılmasına neden olacak
niteliktedir.
• Askı süresi içerisinde gelen ilgi (t) dilekçelerdeki talepler değerlendirildiğinde;
İtiraza konu olan parseller, Çatalca İlçesi Gökçeali köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında,"5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" kapsamında alınan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nün ilgi (f) ve ilgi(j) kurum görüşü çerçevesinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar" olarak
ayrıldığından, bu alanların imara açılması talebi söz konusu kurum görüşlerine, 3194 sayılı İmar Kanunu'na
ve planlama ilkelerine aykırı niteliktedir. " denilerek
12.03.2013 tasdik tarihli Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na askı süreci içinde
yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme tabloları yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Gökçeali Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na
yapılan itirazlar incelenmiş olup, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden Komisyonumuzca uygun
görülmemiştir.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
3
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
21
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/199
KONUNUN ÖZÜ: Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve BN:306
yazısında;
sayılı
" İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.10.2007 gün ve 2008 sayılı kararı.
b)İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02-310.01.02- 545650 sayılı
yazısı.
c)İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 02.02.2012 gün ve B.12.4.İLM.0.34.01.00/235-0601/29392-5902 sayılı yazısı.
d)22.08.2012 tarih ve 428775 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı.
e)10.12.2012 gün ve 16587 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
f)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2012 gün ve 2605 sayılı kararı.
g)16.05.2013 gün ve TN: 507787 sayılı dağıtım yazımız.
h)İlgilisinin Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı; 26.06.2013 gün ve TN: 122578 sayılı itiraz dilekçesi.
i)İlgilisinin Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı; 12.06.2013 gün ve TN:113340 sayılı itiraz dilekçesi.
j) Çatalca Belediye Başkanlığı'nın 27.06.2013 gün ve 55120355-310.01.04/1397-6329 sayılı itiraz yazısı.
k) 27.09.2013 gün ve TN993480 sayılı yazımız.
1) İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 22.10.2013 gün ve B.12.4.İLM.0.34.01.00/23506-01/29392-969 sayılı yazısı.
m) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 492277 sayılı yazısı.
n) 13.11.2012 gün ve 16587 sayılı yazımız.
o) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2013 gün ve 2155 sayılı kararı.
p) 27.11.2013 gün ve TN: 1137849 sayılı yazımız.
r) Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat Deneti Müdürlüğü'nün 08.12.2013 gün ve 85219562- 307.02-S(015-A17)6384 sayılı yazısı.
s) Çatalca Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün 09.12.2013 gün ve 33305494-622.01-8669548 sayılı yazısı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (f) kararı ile aynen uygun bulunan, 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi
Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 19.04.2013 tarihinde aynen onanmış, ilgi (g) yazımız ile
dağıtımı yapılmış ve Müdürlüğümüzce 30.05.2013-28.06.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İTİRAZ KONUSU
1.19.04.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içerisinde gelen
ilgi (h)'de yer alan (Dosya no: 122578) dilekçe ile; 11 pafta 530 parselin Kırsal Karakteri Korunacak Alan
lejantından çıkarılarak düşük yoğunluklu konut alanına alınması talep edilmektedir.
2.19.04.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içerisinde gelen
ilgi (i)'de yer alan (Dosya no: 113340) dilekçe ile; 5/6 pafta 2559 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan
lejantından çıkarılarak Akaryakıt Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.
3.Askı süreci içerisinde gelen Çatalca Belediye Başkanlığı'nın ilgi (j) itiraz yazısı ile;
• Plan notlarının özel hükümler başlığının 2.1.2. maddesinde yer alan Gelişme 10 ki/ha Yoğunluk Bölgesi
için "Minimum ifraz Büyüklüğü: 2000 m2 olacaktır" ve Gelişme 30 ki/ha Yoğunluk Bölgesi için "Minimum
ifraz Büyüklüğü: 1000 m2 olacaktır" ifadelerindeki minimum ifraz şartının kaldırılması,
• Plan notlarının özel hükümler başlığının 2.1.1. maddesinde yer alan Meskun 85 ki/ha Yoğunluk Bölgesi ve
özel hükümler başlığının 2.2.1. maddesinde yer alan Konut + Ticaret Alanları için "Minimum ifraz
Büyüklüğü: 1000 m2 olacaktır" ifadesindeki; mahalle yerleşik alanını kapsayan bölge olması ve bu
bölgedeki parsellerin büyüklüklerinin genellikle 200m2 ile 700m2 arasında olmasından dolayı, 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarını plan kararlarını üretmede sıkıntılar doğacağından, minimum ifraz şartının
kaldırılması,
4
•
Nazım planda yer alan 20 metrelik çevreyolunun köy yerleşimini ikiye böldüğünden, yerleşimin
bütünlüğünü bozmayacak biçimde, kuzey ve kuzeybatıdan geçmek üzere tarımsal niteliği korunacak alanlara
doğru kaydırılması,
•
Planda plan notlarının ilgili maddeleri ile plandaki 100 metre dere yapı yaklaşma sınırı ve alanının
16.01.2012 tarihli İSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenmesi,
•
Planda plan notlarının Özel Hükümler başlığının 1.1. maddesinde yer alan "Yapılaşmaya uygun
kısmen dere koruma bandında kalan parseller ile koruma bandına bitişik parsellerdeki yapı yaklaşma
mesafesi, dere koruma bandı sınırına 5 metreden az olamaz" ifadesinin iptal edilmesi,
•
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 8. maddesine "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"
ifadesinin eklenmesi,
•
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 12. maddesi ve 15. maddesinde yer alan "... İstanbul İmar
Yönetmeliği" ifadelerinin "... yürürlükteki İmar Yönetmeliği Hükümleri" olarak düzeltilmesi,
•
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 14. Maddesinde yer alan "1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planında tüm yapılaşma alanlarında bu plan kararlarına uygun olarak emsal değerleri belirlenecektir."
İfadesinin "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda tüm yapılaşma alanlarında bu plan kararlarına uygun
olarak emsal değerleri net parsel üzerinden belirlenecektir" olarak düzeltilmesi,
•
Plan notlarına "Havza alanında bulunan konut alanlarında, kişi başına düşen konut alanı standardı 45
m2 olarak kabul edilmiştir" plan notunun eklenmesi,
•
Plan notlarına "Parsel alanı içerisinde konut yapısından ayrı olarak kümes, ahır, ağıl, su ve yem
depoları, hububat depoları gibi konut alanı ile birlikte kullanılmasında sağlık ve çevre açısından bir sorun
yaratmayan müştemilat yapıları, konut için belirlenen bahçe mesafelerine uymak şartıyla yapılabilir. Konut
alanlarında bağımsız mülkiyete konu edilmemek şartıyla, betonarme olmayan, sökülüp takılabilir yapı
malzemeleri ile yapılan ve toplam alanı net parsel alanının %25'ini ve 500m2,yi aşmayan müştemilat yapıları
emsale dahil değildir" plan notunun eklenmesi,
•
Plan notlarında; Özel Hükümler başlığının 2.3.5. maddesinde yer alan "Kapalı Tesisler için çevre
yapılanma koşulları dikkate alınarak,..."ifadesi, plan notlarının aynı başlık altındaki 2.1.4. maddesinde yer
alan "Planlama alanında; yeşil ve açık alanlar dışında kalan, meskun alanda ve meskun alanlara bitişik kamu
kullanımına ayrılacak alanlardaki yapılaşmalarda maksimum KAKS: 1,00'i, gelişme alanlarında maksimum
KAKS:0.40'ı geçemez" ifadesi ile çeliştiğinden, Özel Hükümler başlığının 2.3.5. maddesinde yer alan
"Kapalı tesisler için çevre yapılaşma koşulları dikkate alınarak, ..." ifadesinin kaldırılması,
•
Planda F20-c-14-a paftasında yer alan "Ovayenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar
Planı başlığındaki revizyon ifadesinin kaldırılması,
•
Ovayenice Mahallesi çevresinde kırsal nitelikli 2. konut alanları ve çiftlik evleri yaygın olduğundan
yeni konut alanlarının planlanması,
•
Ovayenice Mahallesi'nin Çatalca Merkez ve Çakıl Mahallesi ile ilişki kurularak geliştirilmesi, batı ve
kuzeyinde kalan mevcut yapılaşmış alanların konut alanı olarak düzenlenmesi,
• Planda park alanı olarak planlanmış olan 1373 parselin, park alanından çıkarılarak mezarlık alanı
olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.
MÜLKİYET DURUMU
İlgi (h) yazıda belirtilen itiraza konu 11 pafta 530 parsel tarımsal niteliği korunacak alanlar lejantında
kalmakta olup şahıs mülkiyetindedir.
İlgi (i) yazıda belirtilen itiraza konu 5/6 pafta 2559 parsel tarımsal niteliği korunacak alanlar lejantında
kalmakta olup şahıs mülkiyetindedir.
İlgi (j) yazıda belirtilen itiraza konu 1373 parsel, park alanı ile dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı
lejantında kalmakta olup ilçe belediyesi mülkiyetindedir.
PLAN SÜRECİ
Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi sınırları içerisinde, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait
orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi
(a) Meclis Kararı ile Çatalca İlçesi Ovayenice Mahallesi Yerleşim alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda
söz konusu Meclis Kararı doğrultusunda plan çalışmalarına başlanarak; ilgili kurum ve kuruluşların ön ve
nihai görüşleri alınmış olup, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. Plan yerleşim sınırı ve
eşikleri; yazımız ekinde yer alan İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İSKİ Genel
Müdürlüğü'nün görüş ve talepleri doğrultusunda belirlenmiştir.
1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi
(b) kurum görüşü doğrultusunda, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (c) kurum
görüşünde belirtilen yerleşik alan sınırı dahilinde ve 23.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu
Havzaları Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.
5
Çatalca ilçesi Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 15.06.2009 tarihinde
onaylanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak, planlama alanının
bulunduğu konuma ve sahip olduğu doğal yapıya uygun olarak, tarım alanları, diğer doğal kaynakların
korunması ve planlama alanı yerleşilebilirlik kriterleri çerçevesinde belirlenen genel ilkeler kapsamında
gelişme-koruma dengesi olan sürdürülebilirlik çerçevesinde gerekli teknik, sosyal, rekreasyon, eğitim vb.
donatı alanlarının ayrılması amacıyla hazırlanmıştır.
Konut yerleşme alanlarında, yerleşmenin Terkos İçmesuyu Havzası içerisinde kalması ve bu sebeple
İSKİ İçmesuyu Havzaları Koruma Yönetmeliği'nde havza içerisinde kalan yerleşmeler için belirlenen
kriterler doğrultusunda, yerleşmenin dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için yoğunluk ve yapılaşma
değerleri belirlenmiş ve plan bütününde yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır.
Bu şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi karar alınmak
üzere ilgi (e) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Çatalca İlçesi
Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra, Ovayenice
Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ,Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (f) Meclis Kararı ile,
"Çatalca İlçesi, 1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum
görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür... " denilmekte olup
19.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmış ve ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
1.
Askı süresi içerisinde ilgi (h) dilekçe ile yapılan itiraza konu olan 11 pafta 530 parselin Kırsal
Karakteri Korunacak Alan lejantından çıkarılarak düşük yoğunluklu konut alanına alınması talebi
değerlendirildiğinde;
Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nün ilgi (c) kurum görüşüne uygun olarak hazırlanmış olup ilgilisinin ilgi (h) itiraz dilekçesinde
itiraza konu 11 pafta 530 parselin İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (c) kurum
görüşünden farklı olarak tarım dışına çıkarıldığı belirtilmiştir.Müdürlüğümüz ilgi (k) yazımız ile İstanbul İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden 11 pafta 530 parselle alakalı olarak güncel tarım durum bilgisi
istenmiş olup İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (1) yazısında söz konusu parselin
tarım dışı alanlarda kalmakta olduğu ilgi (c) kurum görüşünde sehven tarım alanı olarak gösterildiği
belirtildiğinden 11 pafta 530 parselin, ek:5 plan değişikliği bilgi paftasında gösterildiği şekliyle yeniden
düzenlenerek Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar lejantından Kırsal Karakteri Korunacak Alanlar lejantına
alınması gerekmektedir.
2.
Askı süresi içerisinde ilgi (i) dilekçe ile yapılan itiraza konu olan 5/6 pafta 2559 parselin Tarımsal
Niteliği Korunacak Alan lejantından çıkarılarak Akaryakıt Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi talebi
değerlendirildiğinde; Söz konusu ilgi (i) dilekçede 5/6 pafta 2559 parselin 19.04.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli
Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planında, İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün
ilgi (c) kurum görüşüne uygun olarak hazırlanan plan kararlarından farklı olarak mevcut durum dikkate
alınarak akaryakıt satış yeri olarak düzenlenmesi gerektiği, buna dayanak olarak itiraz dilekçesi eklerinde söz
konusu parselin, İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 27.08.2010 tarih ve
B.12.4.İLM.0.34.00.01/100-3739-890 sayılı yazısı ile tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü
yönündeki belge örneği, işletme ruhsatı örneği, tapu fotokopisi ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin yer aldığı
görülmüştür.
Söz konusu ilgi (i) itiraz dilekçesine istinaden ilgi (k) yazımız ile İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nden bahse konu 5/6 pafta 2559 parselin güncel tarımsal durumunu gösteren görüşü
talep edilmiş, İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün ilgi (1) görüşü ile 5/6 pafta
2559 parsel için 5751 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ile Mera Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesi kapsamında tarım dışı amaçlı kullanım izni verildiği, söz
konusu 5/6 pafta 2559 parselin ilgi (c) kurum görüşünde sehven "Kuru Mutlak Tarım Alanı" içerisinde
gösterilmiş olduğu belirtilmiştir. Söz konusu ilgi (1) görüş yazısına istinaden ilgi (p) yazımızla hem Ruhsat
ve Denetim Müdürlüğü'nden hem de Çatalca Belediye Başkanlığı'ndan 5/6 pafta 2559 sayılı parseldeki
akaryakıt istasyonunun güncel ruhsat durumunun tarafımıza bildirilmesi talep edilmiş olup Ruhsat Denetim
Müdürlüğü'nün ilgi (r) yazısında akaryakıt istasyonuna ilişkin olarak İstanbul Valiliği Sağlık
Müdürlüğü'nden akaryakıt satış yeri olarak düzenlenmiş çalışma ruhsatı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Çatalca
Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ilgi (s) yazı ekinde Çatalca Belediye Başkanlığı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde söz konusu 5/6 pafta 2559 parsele ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı yer
almadığı belirtilmiştir.
3. Askı süreci içerisinde gelen Çatalca Belediye Başkanlığı 'nın ilgi (j) itiraz yazısı ile;
•
Plan notlarının özel hükümler başlığının 2.1.1. ve 2.1.2. maddelerinde yapılmak istenen
düzenlemeye ilişkin olarak;
6
Ovayenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılaşma bölgelerinde parsel alan büyükleri
bakımından yapılan incelemeye göre, 10 ki/ha konut alanlarında alansal büyüklük olarak yaklaşık %16
oranında 2000 m2'nin altında parsel bulunduğu, 30 ki/ha konut alanlarında yaklaşık %41 oranında 1000
m2'nin altında parsel bulunduğu, 85 ki/ha konut alanı bölgelerinde ise %93 oranında 1000 m2'nin altında
parsel bulunduğu görülmektedir. Bu alanlar ağırlıkla boş parsellerden oluşmakta ve imar uygulamasına tabi
tutulmayan parsellerden oluşmaktadır.
Meri planda konut alanlarında plan ilkeleri doğrultusunda yapılaşma değerleri belirlenirken; eski köy
yerleşim sınırları dışında kalan gelişme konut alanlardaki yapılaşma değerleri ve nüfus yoğunluklarına
paralel olarak parsel büyüklükleri kırsal karakterin korunması, ekolojik açıdan havzaların ve doğal su
döngüsünün korunması amacıyla parsel büyüklüğü değeri belirlenmiştir. Konut ve konut + ticaret
alanlarındaki ifraz şartı sınırlamalarının kaldırılması talebi planlama alanında oluşturulması hedeflenen
kentsel doku kararlarına, plandaki içmesuyu havzası yönetmeliğine uygun geliştirilen yapılaşma
kararlarındaki bütünlüğe aykırılıklar taşıyacağı görülmüştür.
Ayrıca, itiraz konuları bağlamında, plan notlarının özel hükümler başlığının 2.1.1. ve 2.1.2. maddelerindeki
"minimum ifraz büyüklüğü" ifadelerinin "ifraz işlemi veya/ile İmar uygulaması sonucunda oluşacak
parsel büyüklüğü en az" şeklinde yeniden düzenlenmesi,
30 ki/ha konut alanlarına ilişkin plan notuna "bu planın onay tarihinden önce 1000 m2'nin altındaki
parsellerde imar uygulaması sonrası oluşacak parsellerde aranan asgari 1000 m2 parsel büyüklüğü şartı
aranmayacaktır" ile 85ki/ha konut ve konut+ticaret alanlarına ilişkin plan notuna, "bu planın onay tarihinden
önce 1000 m2,nin altındaki parsellerde imar uygulaması sonrası oluşacak parsellerde aranan asgari 1000 m2
parsel büyüklüğü şartı aranmayacaktır" ifadesinin eklenmesi plan kararlarının uygulanabilirliğini
kolaylaştırması açısından uygun olacaktır.
•
Nazım planda yer alan 20 metrelik çevreyolunun yerleşimin bütünlüğünü bozmayacak biçimde,
kuzey ve kuzeybatıdan geçmek üzere tarımsal niteliği korunacak alanlara doğru kaydırılması talebine ilişkin
olarak;
Askı süreci içinde ilgililerin itirazları neticesinde alınmış olan ilgi (o) Meclis Kararı doğrultusunda
söz konusu 20 metrelik yolun güzergahında yeniden düzenleme yapılmış olup bahsi geçen 20 metrelik yola
ilişkin plan değişikliği dağıtım çalışmaları devam etmektedir.
•
Plandaki 100 metre dere yapı yaklaşma sınırı ve alanının 16.01.2012 tarihli İSKİ Genel Müdürlüğü
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yeniden
düzenlenmesi talebine ilişkin olarak;
1/5000 ölçekli Ovayenice Mahallesi Nazım İmar Planı sürecinde ilgili kurum görüşleri alınmış olup,
İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (d) nihai görüşü kapsamında hazırlanmıştır.
İlgi (g) yazımızla dağıtımı yapılan sözkonusu plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama
Müdürlüğü'nce 30.05.2013-28.06.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup, askı süreci içinde İSKİ
Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Ancak, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün
16.01.2013 tarihli İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Havzaları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca İSKİ Genel Müdürlüğü'nden yeniden
görüş talebinde bulunulmuş olup İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (m) cevabi yazısında Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınması gerektiği belirtilmekte olduğundan, ilgi (n)
yazımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin görüş
talebinde bulunulmuş olup bahse konu kurum görüşü doğrultusunda itirazın değerlendirilmesi
gerekmektedir.
•
Planda plan notlarının Özel Hükümler başlığının 1.1. maddesinde yer alan "Yapılaşmaya uygun dere
koruma bandında kalan parseller ile koruma bandına bitişik parsellerdeki yapı yaklaşma mesafesi, dere
koruma bandı sınırına 5 metreden az olamaz" ifadesinin iptal edilmesi talebi değerlendirildiğinde;
Söz konusu talebin, planlama alanında oluşturulması hedeflenen kentsel doku kararlarına, plandaki İçmesuyu
Havzası Yönetmeliğine uygun geliştirilen yapılaşma kararlarındaki bütünlüğe aykırılıklar taşımakta olduğu
görülmektedir.
•
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 8., 12. ve 15. maddelerinde yapılmak istenen
düzenlemelere ilişkin olarak;
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 8., 12. ve 15. Maddesinde yer alan "...İstanbul İmar Yönetmeliği"
ifadelerinin "...yürürlükteki İmar Yönetmeliği Hükümleri" olarak değiştirilmesi talebi güncel imar mevzuatı
açısından uygun görülmektedir.
•
Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 14. maddesinde yapılmak istenen düzenlemeye ilişkin
olarak;
Söz konusu talep, plan bütünlüğü gözetilerek incelendiğinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
belirsizliklerin giderilmesi amacıyla "1/1000 ölçekli uygulama imar planında tüm yapılaşma alanlarında bu
7
plan kararlarına uygun olarak emsal değerleri net parsel alanı üzerinden belirlenecektir." şeklinde yeniden
düzenlenmesi uygun olacaktır.
•
Plan notlarına "Havza alanında bulunan konut alanlarında, kişi başına düşen konut alanı standardı 45
m2 olarak kabul edilmiştir" plan notunun eklenmesi talebine ilişkin olarak;
Söz konusu talep, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımakta olup, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi
(b) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanmış olan meri plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
•
Plan notlarına "Parsel alanı içerisinde konut yapısından ayrı olarak kümes, ahır, ağıl, su ve yem
depoları, hububat depoları gibi konut alanı ile birlikte kullanılmasında sağlık ve çevre açısından bir sorun
yaratmayan müştemilat yapıları, konut için belirlenen bahçe mesafelerine uymak şartıyla yapılabilir. Konut
alanlarında bağımsız mülkiyete konu edilmemek şartıyla, betonarme olmayan, sökülüp takılabilir yapı
malzemeleri ile yapılan ve toplam alanı net parsel alanının %25 'ini ve 500m2 'yi aşmayan müştemilat
yapıları emsale dahil değildir" plan notunun eklenmesi talebine ilişkin olarak;
Söz konusu talep, yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımakta olup, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b)
kurum görüşü doğrultusunda hazırlanmış olan meri plan kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
•
Plan notlarının Özel Hükümler başlığının 2.3.5. maddesine ilişkin olarak;
Söz konusu plan notlarında "Kapalı tesisler için çevre yapılaşma koşulları dikkate alınarak, ..." ifadesinin
kaldırılması uygun olacaktır.
•
Planda F20-c-14-a paftasında yer alan "Ovayenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar
Planı başlığındaki revizyon ifadesinin plan yapım amacı ve gerekçeleri açısından kaldırılması uygun
olacaktır.
•
Ovayenice Mahallesi çevresinde kırsal nitelikli 2. konut alanları ve çiftlik evleri yaygın olduğundan
yeni konut alanlarının planlanması, Ovayenice Mahallesi 'nin batı ve kuzeyinde kalan mevcut yapılaşmış
alanların konut alanı olarak düzenlenmesi talebi değerlendirildiğinde;
Ovayenice Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü'nün ilgi (c) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanmış olup söz konusu talep ilgi (c) kurum
görüşüne aykırılık teşkil etmekte, planlama esas ve ilkelerini bozucu nitelik taşımaktadır.
•
Planda park alanı ile dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı olarak planlanmış olan 1373 parselin, park
alanından çıkarılarak mezarlık alanı olarak düzenlenmesine ilişkin olarak;
Plan notlarının Özel Hükümler başlığının 1.1. maddesinde dere yapı yaklaşma sınırı ve alanlarıyla
ilgili olarak "İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü çerçevesinde belirlenen derelerden 50 metre koruma
bandı olanlara; dere kadastral sınırı bulunan yerlerde kadastral dere aksından, kadastral dere yatağı
bulunmayan derelerde ise fiili (halihazır) derenin sağında ve solunda 25'er metre olmak üzere toplam 50
metre genişliğinde koruma bandı ayrılmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü çerçevesinde belirlenen
derelerden 30 ve 15 metre koruma bandı olanlara; fiili (halihazır) derenin sağında ve solunda 15 'er ve 7.5'er
metre olmak üzere sırasıyla 30 ve 15 'er metre genişliğinde koruma bandı ayrılmıştır. Bu bant, alt ölçekli
planlarda; dere ıslahı, servis yolları, yeşil alan veya parsel bünyesinde açık alan olarak kullanılacak olup
Afete Maruz bu alanlar yapılaşmaya yasaklı alanlardır" denilmekte olduğundan söz konusu talep, İSKİ Genel
Müdürlüğü'nün ilgi (b) kurum görüşü doğrultusunda hazırlanmış olan meri plan kararlarına ve planlama
ilkeleri bakımından mezarlık alanı yer seçimi kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. " denilerek
Ovayenice Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na askı süreci içinde, ilgililerince yapılan 3
adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddelerine
göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Ovayenice Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılan son
değişikliklere göre İSKİ ve DSİ’den nihai görüş alınarak 1/5000 ölçekli planda yapılacak düzenleme
sonrası değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
Timur SOYSAL
Mustafa DEMİRKAN
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
8
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
22
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/200
KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 7.Etap UİP itirazlarına ilişkin Meclis Kararları hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2013-251136 BN:330
sayılı yazısında;
"İlgi: a) 11.02.2013 gün ve TN: 159481 sayılı Başkanlık Oluru,
b)15.03.2013 gün ve 251513 sayılı Başkanlık Makamı'na yazımız,
c)12.04.2013 gün ve 829 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,
d)02.05.2013 tarih ve 452623 sayılı dağıtım yazımız,
e)Esenyurt Belediyesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nde 19.06.2013 gün ve 117428 sayı ile kayıtlı itiraz yazısı,
f)08.07.2013 gün ve BN:8070 sayılı yazımız,
g)12.07.2013 gün ve 1522 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,
h)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih ve 1528 sayılı Kararı,
i)09.09.2013 tarih ve BN9620-İBB161306 sayılı dağıtım yazımız,
j) Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07,11.2013 tarih ve 139 sayılı Kararı,
k) Esenyurt Belediyesi'nin 07.11.2013 gün ve 21742/99088 sayılı yazısı ve ekleri.
TALEP
12.07.2013 tasdik tarihli Esenyurt 7.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar Planı'na askı süresi içinde
Esenyurt Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından itiraz edilmiş ve söz konusu itirazlara ilişkin
İlgi (j) Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 139 sayılı kararı alınarak Esenyurt Belediye
Başkanlığı'nın ilgi (k) yazısı ile 5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek ve gereği yapılmak
üzere tarafımıza iletilmiştir.
PLAN SÜRECİ
İlgi (a) Başkanlık oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanan Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilerek, ilgi (c) Büyükşehir
Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, 1/5000 Ölçekli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi Nazım İmar Planı
13.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır.
13.04.2013 tt. li 1/5000 ölçekli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile
dağıtımı yapılarak Planlama Müdürlüğünde 23.05.2013 - 24.06.2013 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya
çıkarılmıştır.
İlgi (e) yazı ile Esenyurt Belediyesinin plan askı sürecinde talep ve itirazlarının yer aldığı yazı, ilgi (f)
yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (g) Büyükşehir Belediye Meclis kararı
alınmıştır.
1/1000 ölçekli Esenyurt 7.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (h) 12.07.2013 tarih ve 1528 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen onaylanmış 12.07.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanımızca onanmıştır. İlgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılan Esenyurt 7.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar
Planı paftaları Esenyurt Belediyesi tarafından 13.09.2013-14.10.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İLÇE MECLİS KARARI
İlgi (k) yazı ve ekleri ile Müdürlüğümüze iletilen Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 139
sayılı Kararı ve itiraz tablosu incelendiğinde;
Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 139 sayılı Kararında:
İmar Komisyon Raporunda; 1/1000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 7.Etap Uygulama İmar Planına yapılan
itirazların incelenerek; 24.10.2013 gün ve 20225-94487 sayılı Başkanlık Oluru ekinde gönderilen listede; 1
ve 3 nolu maddelerde belirtilen plan notlarının plan notu paftasına eklenmesi, 2 nolu maddede belirtilen 2.15
kodlu plan notunun Esenyurt Tem Güneyi 1,2,3,4,5 ve 6 Etaplar ile uyumluluğun ve plan bütünlüğünün
sağlanması amacı ile iptal edilmesi teklifinin kabulü ve 5 nolu maddede belirtilen jeolojik uyumsuzluğun
giderilmesi amacı ile 09.05.2005 tarihli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı Jeolojik Etüt Raporu
doğrultusunda yerleşime uygunluk sınırlarının düzeltilmesi teklifinin kabulü ve Meclis takdirine sunulduğu,
9
Esenyurt Belediye Meclisi'nde 07.11.2013 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda yapılan işaretle oylama
neticesinde; Başkanlık Oluru'na ekli listede bulunan 3.madde "Planlama Alanında Eğimli Arazilerde
Eğimden Dolayı Açığa Çıkan 1.Bodrum Kat Emsal Hesabına Dahil Edilmemesi" oybirliği ile diğer
maddelerin ise 7 Meclis Üyesinin red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildiği, belirtilmiştir.
İtirazlara ilişkin Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07/11/2013 gün ve 139 sayılı kararı ile kabul edilen
değişiklikler;
F21D-23B-1D teklif plan paftasında
•
2.15. nolu plan notunun "Planlama alanında iki kattan daha fazla bodrum kat açığa çıkan eğimli
arazilerde 2. bodrum kattan sonraki bodrum katlar emsal hesabına dahil edilmek şartı ile iskan edilebilir.
10000 m2 üzerindeki toplu konut alanlarında nüfus yoğunluğunu arttırmamak sureti ile, ilçe belediyesinin
uygun gördüğü yerlerde 1. ve 2. Bodrum kat emsal hesabına dahil edilmeden iskan edilebilir. " hükmü iptal
edilmiştir,
•
2.18. nolu plan notunda geçen "Emsal transferi Konut ve Konut+Ticaret fonksiyonları arasında
gerçekleştirilir." İbaresi kaldırılıp "Emsal transferi Konul, Konut+Ticaret ve Ticaret+Hizmet fonksiyonları
arasından geçerlidir." İbaresi eklenmiştir,
•
"Planlama alanında eğimli arazilerde eğimden dolayı açığa çıkan 1.bodrum kat emsal hesabına dahil
edilmeden iskan edilebilir." plan notu eklenmiştir,
•
2.8. nolu iptal edilen Plan Notu "Planlama alanında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Sosyal
Tesisler ve Kültürel Tesisler lejantlarında gösterilen alanlarda; özel veya kamuya ait sosyal ve kültürel
tesisler, konferans salonları, sanat galerileri, müzeler, kongre salonları, kongre merkezleri, kapalı toplantı
salonları, sinemalar, düğün salonları, kafeteryalar v.b. alanlarda faaliyet gösterecek ve tamamı bu amaçlarla
kullanılacak yapılarda katlara ait iç yükseklikler 5.80 m.'ye kadar yapılabilecektir. Bu yapılarda otopark,
parsel ve bina bünyesinde karşılanmak kaydı ile iki bodrum kat emsal harici olarak iskan edilebilir.)
eklenmiştir.
F21D-23B-3A, F21D-23B-3B, F21D-23B-3C, F21D-23B-3D, F21D-24A-4A, F21D- 24A-4B, F21D24A-4C, F21D-24A-4D teklif plan paftasında
• Planlama alanında Atatürk Mahallesi'nin Kuzey kısmında gösterilen "AJE" sembollerinin bir kısmının
iptal edilerek "YÖ" sembolü olarak değiştirilmiştir.
MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ
> Meclis Kararlarının Anlaşılırlığı, Denetlenebilirliği ve Değerlendirilebilirliği Açısından;
İlçe Meclis kararı, yazım tekniği ve içerik metodolojisi yönünden eksiklikler ve yetersizlikler barındırmakta,
meclis kararındaki teklif konuların analizi ve teklife ilişkin müdürlük teknik değerlendirme raporunun yer
almadığı tespit edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan meclis kararının sağlıklı bir şekilde değerlendirilememesine
ve anlaşılamamasına sebep olmakta, aynı zamanda
talep konularının meclis kararında açık ve net bir şekilde yer alması ilkesine aykırılık taşımaktadır.
> Teklifin Meri Plan Kararları ve İmar Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Açısından;
Esenyurt Belediye Başkanlığının ilgi (k) yazısı ve eki Esenyurt Belediye Meclisinin 07.11.2013 gün ve 139
sayılı meclis kararı ile;
1. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2.8. nolu (2.8. Planlama alanında
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Sosyal Tesisler ve Kültürel Tesisler lejantlarında gösterilen alanlarda;
özel veya kamuya ait sosyal ve kültürel tesisler, konferans salonları, sanat galerileri, müzeler, kongre
salonları, kongre merkezleri, kapalı toplantı salonları, sinemalar, düğün salonları, kafeteryalar v. b. alanlarda
faaliyet gösterecek ve tamamı bu amaçlarla kullanılacak yapılarda katlara ait iç yükseklikler 5.80 m. 'ye
kadar yapılabilecektir. Bu yapılarda otopark, parsel ve bina bünyesinde karşılanmak kaydı ile iki bodrum kat
emsal harici olarak iskan edilebilir.) iptal edilen plan notunun tekrardan eklenmesi talep edilmektedir. Söz
konusu plan notunun meri 13.04.2013 tt li 1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi NİP plan notlarının B.9.
maddesinde yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu plan notu ilavesi meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına
uygundur.
2. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Planlama alanında iki kattan daha
fazla bodrum kat açığa çıkan eğimli arazilerde 2. bodrum kattan sonraki bodrum katlar emsal hesabına dahil
edilmek şartı ile iskan edilebilir. 10000 m2 üzerindeki toplu konut alanlarında nüfus yoğunluğunu
arttırmamak sureti ile, ilçe belediyesinin uygun gördüğü yerlerde 1. ve 2. Bodrum kat emsal hesabına dahil
edilmeden iskan edilebilir. " Şeklindeki 2.15. nolu plan notunun Esenyurt TEM Güneyi 1,2,3,4,5 ve 6 Etap
Planları ile uyumluluğunun ve plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla iptal edilmesi talep edilmektedir. Söz
konusu teklif düzenleme, meri plan kararları bütünlüğüne uygundur.
10
3. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Planlama alanında eğimli arazilerde
eğimden dolayı açığa çıkan 1 .bodrum kat emsal hesabına dâhil edilmeden iskân edilebilir." plan notunun
eklenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep 1/5000 ölçekli NİP'nında nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan
kararlarındaki bütünlüğü bozucu nitelik taşımaktadır.
4. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2.18. nolu plan notunda geçen "Emsal
transferi Konut ve Konuta Ticaret fonksiyonları arasında gerçekleştirilir." İbaresinin "Emsal transferi Konut,
Konut+Ticaret ve Ticaret+Hizmet fonksiyonları arasında geçerlidir." Şeklinde tekrar düzenlenmesi talep
edilmektedir. Söz konusu talep doğrultusunda planlarda düzenleme yapılması halinde; Ticaret+Hizmet
alanlarındaki yapılaşma haklarının Konut bölgelerindeki parsellere taşınması, planda nüfus artışına neden
olacağı ayrıca söz konusu plan notuna Ticaret+Hizmet alanlarının da imar transferine konu edilmesi plan
bütününde sağlanan dengeli yapı ve nüfus yoğunluğu dağılımını bozacaktır. Öte yandan söz konusu 2.18
nolu plan notuna teklif plan notu düzenlemesinin eklenmesi, teklife konu plan notunda belirsizlikler ve
çelişkiler oluşturacaktır. Bu nedenle sözkonusu plan notu değişikliği teklifinin iptal edilmesi gerekmektedir.
5. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Atatürk Mahallesi'nin Kuzey kısmında
AJE ile gösterilen Jeolojik Alanlar 05.04.2010 tasdik tarihli Esenyurt Kıraç 3.Etap Uygulama îmar Planında
YÖ Alan olarak gösterilmektedir. Söz konusu Bölge Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 09.05.2005 tarihli
onaylı Jeolojik Etüd Raporunda "YÖ" Alan olarak belirlendiği için uyuşmazlığın giderilmesi ve yaşanan
mağduriyetlerin önlenmesine yönelik 05.04.2010 onanlı plan paftalarında ve Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'nın onaylı Jeolojik Etüd Raporunda gösterildiği şekilde düzenlenmesi" talep edilmektedir. Meri
planda gösterilen jeolojik etüd sınırları ve tanımları Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 08.03.2013
gün ve 62956595.3.10.06/545 sayılı - 20.02.2013 gün ve 62956595.3.10.06/394 sayılı yazları ve ekleri
kurum görüşlerine göre düzenlenmiştir. Bahse konu talep doğrultusunda Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü'nden konuya ilişkin görüş alınması gerekmektedir. " denilerek
İlgi (k) yazı eki Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.
Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre değerlendirilmek ve
karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, TEM Güneyi 7. Etap Uygulama İmar Planı’na yapılan
itirazlar incelenmiş olup yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
11
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
23
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/201
KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 4.Etap UİP itirazlarına ilişkin Meclis Kararlan hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2013-251 BN:332
sayılı yazısında;
"İlgi: a) 11.02.2013 gün ve TN: 159481 sayılı Başkanlık Oluru,
b)
15.03.2013 gün ve 251513 sayılı Başkanlık Makamı'na yazımız,
c)
12.04.2013 gün ve 829 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,
d)
02.05.2013 tarih ve 452623 sayılı dağıtım yazımız,
e)
Esenyurt Belediyesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nde 19.06.2013 gün ve 117428 sayı ile kayıtlı itiraz
yazısı,
f)
08.07.2013 gün ve BN:8070 sayılı yazımız,
g)
12.07.2013 gün ve 1522 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı,
h)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih ve 1525 sayılı Kararı,
i)
09.09.2013 tarih ve BN9617-İBB161282 sayılı dağıtım yazımız,
j) Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 20970-19482 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi,
k) Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 138 sayılı Kararı,
1) Esenyurt Belediyesi'nin 07.11.2013 gün ve 21738/99084 sayılı yazısı ve ekleri.
TALEP
12.07.2013 tasdik tarihli Esenyurt 4.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar Planı'na askı süresi içinde ilgililer
tarafından ilgi (j) itiraz dilekçesi ile itiraz edilmiş ve söz konusu itiraza ilişkin ilgi (k) Esenyurt Belediye
Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 138 sayılı kararı alınarak Esenyurt Belediye Başkanlığının ilgi (1) yazısı ile
5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek ve gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.
PLAN SÜRECİ
İlgi (a) Başkanlık oluru doğrultusunda çalışmalarına başlanan Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilerek, ilgi (c) Büyükşehir Belediye
Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, 1/5000 Ölçekli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi Nazım İmar Planı
13.04.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır.
13.04.2013 tt. li 1/5000 ölçekli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi Nazım İmar Planı ilgi (d) yazımız ile
dağıtımı yapılarak Planlama Müdürlüğünde 23.05.2013 - 24.06.2013 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya
çıkarılmıştır.
İlgi (e) yazı ile Esenyurt Belediyesinin plan askı sürecinde talep ve itirazlarının yer aldığı yazı, ilgi
(f) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (g) Büyükşehir Belediye Meclis
kararı alınmıştır.
1/1000 ölçekli Esenyurt 4.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (h) 12.07.2013 tarih ve 1525 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen onaylanmış 12.07.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanımızca onanmıştır. İlgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılan Esenyurt 4.Etap TEM Güneyi Uygulama İmar
Planı paftaları Esenyurt Belediyesi tarafından 13.09.2013-14.10.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İLCE MECLİS KARARI
İlgi ( 1 ) yazı ve ekleri ile Müdürlüğümüze iletilen Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 138
sayılı Kararı ve itiraz tablosu incelendiğinde,
Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 138 sayılı Kararında:
• İmar Komisyon Raporunda; 1/1000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 4.Etap Uygulama İmar Planına yapılan
itirazların incelenerek; 1, 2, ve 5 nolu maddelerde belirtilen plan notlarının 24.10.2013 gün ve 20227-94493
sayılı Başkanlık Oluru ekinde gönderilen listedeki hali ile aynen plan notu paftasına eklenmesi, 4 ve 7 nolu
maddelerde belirtilen plan notu düzenlemelerin ekli listedeki şekli ile aynen düzenlenmesi, 3 ve 6 nolu
maddelerin ekli listede belirtildiği şekilde komisyonca uygun görüldüğü ve Meclis takdirine sunulduğu,
12
• Esenyurt Belediye Meclisi'nde 07.11.2013 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda yapılan işaretle oylama
neticesinde; Başkanlık Oluru'na ekli listede bulunan 5.madde "Planlama Alanında Eğimli Arazilerde
Eğimden Dolayı Açığa Çıkan 1.Bodrum Kat Emsal Hesabına Dahil Edilmemesi" oybirliği ile diğer
maddelerin ise 7 Meclis Üyesinin red oylarına karşılık oyçokluğu ile kabul edildiği, belirtilmiştir.
İtirazlara ilişkin Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07/11/2013 gün ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen
değişiklikler;
F21D-24B-3C, F21D-24B-3D teklif plan paftalarında
•İnönü Mahallesi 385 ve 265 sokakta 12 mt olan imar yolu 10 mt' ye düşürülmüştür.
F21D-24C-4A, F21D-24C-4B, F21D-24C-4C, F21D-24C-4D teklif plan paftalarında
•
Meri plandaki Enerji nakil hattı güzergahlarında kısmen değişiklik yapılmıştır.
F21D-24C-3B teklif plan paftasında
•
1665 ada 37 parsel park alanından çıkarılarak konut alanına alınmıştır.
F21D-25D-4D teklif plan paftasında
•
2.8. nolu iptal edilen Plan Notu ("Planlama alanında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Sosyal
Tesisler ve Kültürel Tesisler lejantlarında gösterilen alanlarda; özel veya kamuya ait sosyal ve kültürel
tesisler, konferans salonları, sanat galerileri, müzeler, kongre salonları, kongre merkezleri, kapalı toplantı
salonları, sinemalar, düğün salonları, kafeteryalar v.b. alanlarda faaliyet gösterecek ve tamamı bu amaçlarla
kullanılacak yapılarda katlara ait iç yükseklikler 5.80 m.'ye kadar yapılabilecektir. Bu yapılarda otopark,
parsel ve bina bünyesinde karşılanmak kaydı ile iki bodrum kat emsal harici olarak iskan edilebilir. ")
eklenmiştir, ©2.18. nolu plan notunda geçen "Emsal transferi Konut ve Konut+Ticaret fonksiyonları arasında
gerçekleştirilir." İbaresi kaldırılıp "Emsal transferi Konut, Konut+Ticaret ve Ticaret+Hizmet fonksiyonları
arasından geçerlidir." İbaresi eklenmiştir,
•
"Planlama alanında eğimli arazilerde eğimden dolayı açığa çıkan 1.bodrum kat emsal hesabına dahil
edilmeden iskan edilebilir." plan notu eklenmiştir,
«2.24.1. nolu plan notuna "Plan üzerinde belirtilen yapı nizamı ile plan notları arasında uyumsuzluk olan
parsellerde, çevre yapılaşma koşullarına göre planda belirtilen yapı yüksekliğini aşmamak kaydıyla yapı
nizamını belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir." İbaresi eklenmiştir,
•
2.24.3. nolu plan notunun "Konut, Konut+Ticaret, Ticaret adalarında ön bahçe mesafesi 3 mt den az
olamaz. Ancak imar adasının en az %50 si yapılaşmış olması durumunda 15 mt ye kadar olan yollarda (15
mt dahil) ön bahçe mesafesi 2 mt den az olmaması koşulu ile teşekküle göre uygulama yapılabilir. 15 mt den
geniş yollarda ön bahçe mesafesi 3 mt den az olamaz. 20 mt ve daha geniş yollardan cephe alan parsellerde
ön bahçe mesafesi 5 mt den az olamaz." İbaresinin son cümlesinin iptal edilmesi ve "2 mt den az olması
koşulu" ibaresinin "1 mt den az olmaması koşulu" şeklinde tekrar düzenlenmiştir.
MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ
>
Meclis Kararlarının Anlaşılırlığı, Denetlenebilirliği ve Değerlendirilebilirliği Açısından;
İlçe Meclis kararı, yazım tekniği ve içerik metodolojisi yönünden eksiklikler ve yetersizlikler barındırmakta,
meclis kararındaki teklif konuların analizi ve teklife ilişkin müdürlük teknik değerlendirme raporunun yer
almadığı tespit edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan meclis kararının sağlıklı bir şekilde değerlendirilememesine
ve anlaşılamamasına sebep olmakta, aynı zamanda talep konularının meclis kararında açık ve net bir şekilde
yer alması ilkesine aykırılık taşımaktadır.
>
Teklifin Meri Plan Kararları ve İmar Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Açısından;
Esenyurt Belediye Başkanlığının ilgi (1) yazısı ve eki Esenyurt Belediye Meclisinin 07.11.2013 gün ve 138
sayılı meclis kararı ile;
1. Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2.8. nolu (2.8. Planlama alanında Konut Dışı
Kentsel Çalışma Alanları, Sosyal Tesisler ve Kültürel Tesisler lejantlarında gösterilen alanlarda; özel veya
kamuya ait sosyal ve kültürel tesisler, konferans salonları, sanat galerileri, müzeler, kongre salonları, kongre
merkezleri, kapalı toplantı salonları, sinemalar, düğün salonları, kafeteryalar v.b. alanlarda faaliyet
gösterecek ve tamamı bu amaçlarla kullanılacak yapılarda katlara ait iç yükseklikler 5.80 m. 'ye kadar
yapılabilecektir. Bu yapılarda otopark, parsel ve bina bünyesinde karşılanmak kaydı ile iki bodrum kat emsal
harici olarak iskan edilebilir.) iptal edilen plan notunun tekrardan eklenmesi talep edilmektedir. Söz konusu
plan notunun meri 13.04.2013 tt li 1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi NİP plan notlarının B.9.
maddesinde yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu plan notu ilavesi meri 1/5000 ölçekli plan kararlarına
uygundur.
13
2.
Nolu maddede teklif 2.24.1. nolu plan notuna "Plan üzerinde belirtilen yapı nizamı ile plan notları
arasında uyumsuzluk olan parsellerde, çevre yapılaşma koşullarına göre planda belirtilen yapı yüksekliğini
aşmamak kaydıyla yapı nizamını belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir." İbaresinin eklenmesi talep
edilmektedir. Söz konusu talep meri 1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Güneyi NİP plan notlarının B.18.
maddesinde konut alanlarına ilişkin plan notunda yer alan parsel büyüklüğüne bağlı olarak geliştirilmiş
yapılaşma kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle sözkonusu plan notu değişikliği teklifinin iptal
edilmesi gerekmektedir.
3.
Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İnönü Mahallesi 385 ve 265 sokakta
mevcut binaların tecavüzlü duruma düşmesi sebebiyle, 12 mt olan imar yolunun 10 mt'ye düşürülmesi" talep
edilmektedir. Söz konusu talep plan donatı alanlarını azaltıcı ve yoğunluk arttırıcı olması nedeni ile meri
plan bütünlüğü ve kararlarına aykırılık teşkil etmekte olup, ayrıca plan bütününde ulaşım sistemlerini bozucu
nitelik taşımaktadır.
4.
Nolu maddede teklif 2.24.3. nolu plan notunun "Konut, Konut+Ticaret, Ticaret adalarında ön bahçe
mesafesi 3 mt den az olamaz. Ancak imar adasının en az %50 si yapılaşmış olması durumunda 15 mtye
kadar olan yollarda (15 mt dahil) ön bahçe mesafesi 2 mt den az olmaması koşulu ile teşekküle göre
uygulama yapılabilir. 15 mt den geniş yollarda ön bahçe mesafesi 3 mt den az olamaz. 20 mt ve daha geniş
yollardan cephe alan parsellerde ön bahçe mesafesi 5 mt den az olamaz." İbaresinin son cümlesinin iptal
edilmesi ve "2 mt den az olması koşulu" ibaresinin "1 mt den az olmaması koşulu" şeklinde tekrar
düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu teklif, meri plan kararları ve ilgili imar mevzuatıyla belirlenmiş
yol genişliğine bağlı olarak yapı çekme mesafelerinin arttırılması ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
Planlama alanındaki bugün ve gelecekteki konut, konut+ticaret, ticaret+hizmet alanlarındaki 15 m ve üzeri
ana arterlerde; kat yüksekliği açısından, yoldan cephe alan yapıların çekme mesafesi açısından, ayrıca
mimari açıdan iki yapı arasındaki mesafe-yükseklik ilişkisi ilkesine aykırı düzenlemelerin yoğunlaşmasına,
araç yollarındaki trafik yükünün daha da artmasına ve buna bağlı olarak gerek otopark gerekse teknik altyapı
açısından olumsuzlukların yaşanmasına neden olacaktır. Bu kapsamda meri plan kararlarına aykırı nitelik
taşımaktadır. Bu nedenle sözkonusu plan notu değişikliği teklifinin iptal edilmesi gerekmektedir.
5.
Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Planlama Alanında Eğimli Arazilerde
Eğimden Dolayı Açığa Çıkan 1. Bodrum Kat Emsal Hesabına Dahil Edilmemesi" plan notunun eklenmesi
talep edilmektedir. Söz konusu talep nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığından Mer'i Plan
bütünlüğüne ve kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle sözkonusu plan notu değişikliği teklifinin
iptal edilmesi gerekmektedir.
6.
Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "TEÎAŞ ile Esenyurt Belediyesi
arasında imzalanan 17.09.2013 tarih ve 636 sayılı yazı ile tarafımıza iletilen 308 KV Ambarlı-İkitelli, 154
KV Ambarlı-Küçükköy Enerji Nakil Hatlarının deplasesine ilişkin yeni plon yerlerinin planlara işlenmesi ve
Saadetdere Mahallesi 1665 ada 37 parselin Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına Alınması." talep
edilmektedir. Söz konusu teklifteki Enerji Nakil Hatlarının deplasesine ilişkin yeni plon yerlerinin planlara
işlenmesine ilişkin olarak, ilgili kurumdan tarafımıza güncel onaylı Enerji Nakil Hatlarının güzergahlarını
gösterir projenin iletilmesi halinde meri 1/5000 ölçekli plan kararları açısından değerlendirme yapılabileceği
görülmüştür.
• Ayrıca Saadetdere Mahallesi 1665 ada 37 parselin Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına
Alınması talebi eski ve meri plan kararları açısından ele alındığında; meri 13.04.2012 tt.li 1/5000 Ölçekli
Esenyurt İlçesi TEM Güneyi Nazım İmar Planı'nda park alanında kalan 1665 ada 37 parselin, İstanbul 5.
İdare Mahkemesi'nin 21.01.2013 gün ve 2011/ E. ve 2013/159 sayılı mahkeme kararı ile iptal edilen
08.11.2010 tt.li Esenyurt 4.Etap 1/5000 ölçekli NİP da park alanında kalmakta iken bu plana yapılan itirazlar
doğrultusunda Büyükşehir Belediye meclisinin 15.06.2011 tarih ve 1319 sayılı kararı ile konut alanına
alındığı tespit edilmiştir. Meri 1/5000 ölçekli plan kararları belirlenirken genel olarak plan bütünlüğü
kapsamında eski plan kararları, şehircilik esasları, ilgili mahkeme kararları ve ibb meclis kararları, üst
Ölçekli plan kararları, çevre plan şartları ve uyumluluğun sağlanması, müktesep haklar birlikte
değerlendirilmiş ve bu doğrultuda teklife konu parselin tekrar park alanı olarak düzenlendiği ve donatı
standartlarının sağlanmasına yönelik plan kararlarına konu edildiği görülmüştür.
7.
Nolu maddede teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2.18. nolu plan notunda geçen "Emsal
transferi Konut ve Konut+Ticaret fonksiyonları arasında gerçekleştirilir." İbaresinin "Emsal transferi Konut,
Konut+Ticaret ve Ticaret+Hizmet fonksiyonları arasında geçerlidir." Şeklinde tekrar düzenlenmesi talep
edilmektedir. Söz konusu talep doğrultusunda planlarda düzenleme yapılması halinde; Ticaret+Hizmet
alanlarındaki yapılaşma haklarının Konut bölgelerindeki parsellere taşınması, planda nüfus artışına neden
olacağı ayrıca söz konusu plan notuna Ticaret+Hizmet alanlarının da imar transferine konu edilmesi plan
bütününde sağlanan dengeli yapı ve nüfus yoğunluğu dağılımını bozacaktır. Öte yandan söz konusu 2.18
nolu plan notuna teklif plan notu düzenlemesinin eklenmesi, teklife konu plan notunda belirsizlikler ve
14
çelişkiler oluşturacaktır. Bu nedenle söz konusu plan notu değişikliği teklifinin iptal edilmesi gerekmektedir.
" denilerek
İlgi (1) yazı eki Esenyurt Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup, 3194 sayılı İmar
Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre
değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt ilçesi, TEM Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planına yapılan
itirazlar incelenmiş olup yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
15
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
24
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/209
KONUNUN ÖZÜ: 18/04/2013 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi
Güneyi Nazım İmar Planı itirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2014/23330
BN:256sayılı yazısında;
" İlgi: a) 25.08.2010 tarih ve 3783308 sayılı Başkanlık Oluru,
b) 15.08.2012 tarih ve 10967 sayılı yazımız,
c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2013 tarih ve 469 sayılı kararı,
d) Şehir Planlama Müdürlüğünde kayıtlı 15 adet itiraz dilekçesi,
e) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 16.09.2013 tarih ve 598788 (TN:958340) sayılı yazısı eki 16
adet itiraz dilekçesi,
f) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 13.09.2013 tarih 598268 (TN:945018) sayılı yazısı
eki 182 adet itiraz dilekçesi.
1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı 18.04.2013
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15/08/2013-16/09/2013 tarihleri arasında
Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.
İTİRAZ KONUSU
1.
18/04/2013 tasdik tarihli nazım imar planına askı süresi içerisinde “İtiraz Değerlendirme
Tablosu”nda listesi verilen ilgi (d) dilekçeler; (DosyaNo: 889816, 889892, 889957, 890051, 893511,
928039, 935267, 960541, 865535, 865613, 960441, 958620, 958773, 949178, 949278), ilgi (e) yazı eki 16
adet dilekçe ve ilgi (f) yazı eki 182 adet dilekçe ile itiraz edilerek; parselin imarının yükseltilmesi, eski
plandaki imar hakkının korunması, donatı miktarının azaltılması, minimum parsel büyüklüklerinin yeniden
düzenlenmesi, parselden geçen yolun kaldırılması talep edilmiştir. Söz konusu itirazlarla ilgili talepler ekteki
“İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
2.
MÜLKİYET DURUMU
İtirazlara konu olan parsellerin mülkiyetlerine ilişkin bilgiler yazı ekindeki “İtiraz Değerlendirme
Tablosu”nda yer almaktadır.
PLAN SÜRECİ
Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Türkoba Mahallesi güneyini kapsayan 29.07.2008
tasdik tarihli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından planın iptali istemiyle açılan dava sonucu, İstanbul 5. İdare
Mahkemesinin 24.12.2010 tarihli ve 2008/2194 E.-2010/1878 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine
Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi güneyini kapsayan yaklaşık 546 hektarlık alanda ilgi (a) Başkanlık
Oluru doğrultusunda 1/5000 Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı
çalışmalarına başlanılmış, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları, amaç, hedef, ilke ve
stratejileri, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri, bölgedeki mevcut durumun tespitine yönelik tespit, analiz,
sentez çalışmaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri birlikte değerlendirilerek hazırlanan 1/5000 Ölçekli
Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile tadilen kabul edilen plan, 18/04/2013
tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15/08/2013-16/09/2013 tarihleri arasında
Başkanlığımızca askıya çıkartılmıştır.
PLANLARDAKİ DURUMU
İlgi (d) dilekçeler ile ilgi (e) ve ilgi (f) yazı eki itiraz dilekçelerine konu olan parseller 18.04.2013
tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planında;
Konut+Ticaret1 (100 kişi/hektar), 60 kişi/hektar Konut Alanı, 40 kişi/hektar Konut Alanı, Park Alanı,
16
Taşıyıcı ve İletken Borular Koruma Kuşağı, 10 kişi/hektar Konut Alanı, Dere Yapı Yaklaşma Sınırı, yol,
Konut+Ticaret2 (60 kişi/hektar), Sağlık Tesisi alanı, Otopark alanı fonksiyonlarında kalmaktadır.
Bu plandan önce yürürlükte bulunan ve İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2008/2194E, 2010/1878 K
Sayılı 24/12/2010 tarihli kararı ile iptal edilen 29.07.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi
Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım Nazım İmar Planında, E:0.60 Ticaret+Konut alanı, E:0.09, 16 kişi/hektar
konut alanı, E:0.60, 105 kişi/hektar konut alanı, E:0.45, 105 kişi/hektar konut alanı, E:0.08, 10 kişi/hektar
konut alanı, yeşil alan, Botaş Emniyet Alanı, yol, E:0.08, Ticaret alanı fonksiyonlarında kalmaktadır.
Söz konusu parsellerin plan durumları ekteki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda ayrıntılı olarak yer
almaktadır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
18.04.2013 tasdik tarihli plana ilgi (d) dilekçeler; [Dosya No: 889816 (0/557 parsel), 889892, 889957
(0/616 parsel), 890051, 893511 (0/370 parsel), 928039 (0/505 parsel), 935267 (0/379 parsel), 960541 (0/373
parsel), 865535 (0/263 ve 0/362 parsel), 65613 (0/118 parsel), 960441 (0/374 parsel), 958620 (0/106 ve 0/107
parsel), 958773 (0/488 parsel (2 adet), 949178 (0/6parsel), 949278 (0/443parsel)], ilgi (e) yazı eki dilekçeler;
[(0/6parsel), (0/475 parsel), (eski 474 parsel, yeni 0/155ada,1 parsel), (0/251 parsel),(0/95 parsel), (0/583
parsel), (0/431 parsel), (0/141 parsel) (2 adet), (0/478 parsel), (0/117 parsel), (0/129 parsel), (0/124 parsel),
(0/123 parsel), (0/122 parsel), (0/116 parsel)] , ilgi(f) yazı eki dilekçeler; [(0/616 parsel – 8 adet), (0/370
parsel), (0/362 parsel - 3 adet), (0/106 parsel), (0/488 parsel - 19 adet), (0/6parsel - 8 adet), (0/443parsel) (2
adet), (0/372 parsel) (3 adet), (0/457 parsel) (2 adet), (0/284 parsel), (0/449 parsel), (0/250 parsel) (2 adet),
(0/310 parsel), (0/14 parsel) (4 adet), (0/536 parsel), (0/4 parsel), (0/519 parsel), (0/428 parsel) (5 adet), (0/278
parsel), ( 0/523 parsel), (0/264 parsel), (0/586 parsel), (0/141 parsel) (3 adet), (0/154 parsel), (0/415 parsel),
(0/473 parsel) (2 adet), (0/92 parsel), (0/99 parsel), (0/1parsel), (0/5 parsel) (3 adet), (0/421parsel), (0/249
parsel) (5 adet), (0/256 parsel), (0/516 parsel), (0/427 parsel), (0/491 parsel) (2 adet), (0/91 parsel), (0/640
parsel), (0/365 parsel) (2 adet), (0/366 parsel) (2 adet), (0/439 parsel), (0/225parsel), (0/360 parsel), (0/524
parsel), (0/265 parsel), (0/101 parsel) (4 adet), (0/25parsel, 0/40 parsel), (0/495 parsel), (eski 0/2 parsel yeni 152
ada 1 parsel), (0/94 parsel) (2 adet), (0/539 parsel), (0/133 parsel) (3 adet), (0/375 parsel), (0/583 parsel), (0/554
parsel), ( 0/687 parsel), (0/688 parsel), (eski 0/2 parsel yeni152ada, 3 parsel), (0/134 parsel), (0/619 parsel),
(0/382 parsel), (0/617 parsel), (0/132 parsel), (0/513 parsel), (0/522 parsel), (0/588 parsel), (0/511 parsel),
(0/606 parsel), (0/477 parsel), (0/135 parsel), (0/130 parsel), (0/131parsel), (0/364 parsel) (2 adet), (0/639
parsel), (0/19 parsel), (0/18 parsel), (0/20 parsel), (0/22 parsel), (0/120 parsel), (0/12 parsel), (0/13 parsel),
(0/21 parsel), (0/503 parsel), (0/296 parsel), (0/275parsel), (0/251 parsel), (0/24 parsel), (0/105 parsel), (0/314
parsel) (2 adet), (0/555 parsel), (0/432 parsel), (0/601 parsel), (0/280 parsel), (0/252 parsel) (2 adet), (0/260
parsel), (0/279 parsel), (0/458 parsel- 0/459 parsel), (141ada, 3 parsel), (0/254 parsel), (0/586 parsel-0/584
parsel-0/585 parsel), (0/603 parsel), (0/98 parsel), (0/510 parsel), (0/600 parsel), (0/592 parsel), (0/15 parsel),
(0/696 parsel), (0/381parsel), (0/95 parsel), (0/462 parsel), (0/538 parsel), (0/371 parsel), (eski 0/468 parsel yeni
151 ada 3 parsel), (0/90 parsel), (0/261 parsel)] ile itiraz edilerek itiraza konu olan parselin; imarının
yükseltilmesi, eski plandaki imar hakkının korunması, donatı miktarının azaltılması, minimum parsel
büyüklüklerinin yeniden düzenlenmesi, parselden geçen yolun kaldırılması hususları talep edilmiştir.
18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde kalan bölgenin
hemen hemen tamamı Büyükçekmece su toplama havzası sınırları içerisinde kalmakta ve bu doğrultuda plan
bölgesinin yaklaşık %90’lık kısmı İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine tabi durumda bulunmakta olup,
bu kapsamda plan genelinde verilen yoğunluk değerleri ve yapılaşma koşulları ile nüfus değerleri İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiştir.
Bunun yanında, İSKİ Genel Müdürlüğünün 31.10.2010 tarih ve 599005 sayılı kurum görüşü
yazısında;
“İmar planlarının hazırlanması aşamasında, Göl ve dere mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma
alanları, orman alanları, mutlak tarım alanları yerleşime açılamaz. İmar planlarında orta ve uzun mesafeli
koruma alanlarında yer alan konut alanlarında orta ve uzun mesafeli koruma alanları için ayrı ayrı belirtilen
yoğunluk değerleri ( B.Çekmece orta mesafe yoğunluğu: 22 ki/ha, B.Çekmece uzun mesafe yoğunluğu: 28
ki/ha) aşılamaz.”
Hususlarına yer verilmiştir. Bu kurum görüşü doğrultusunda ve 5403 sayılı yasanın 13.maddesine istinaden
İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 17.07.2012 tarihli ve 13330-231 sayılı kurum görüşünde
belirtilen mutlak tarım alanlarında yapılaşmaya izin verilmediğinden plan bölgesinin yapılaşmaya konu
olabilecek 84.2 hektarlık kısmı orta mesafeli havza koruma alanında, 140.2 hektarlık kısmı ise uzun mesafeli
havza koruma alanında kalmaktadır.
Buna göre, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde, planlama alanı için orta mesafede 22
k/ha, uzun mesafede 28 k/ha yoğunluk değerleri baz alınmış ve plan nüfusu, bu değerleri aşmayacak şekilde
17
hesaplanmıştır. Bu kapsamda mevcut yapılaşma durumları göz önünde bulundurulmuş ve İSKİ nüfusu
aşılmamak koşulu ile yoğunluk dağılımı yapılmıştır.
Konut alanlarının dağılımında İSKİ İçmesuyu Havza Yönetmeliğinde Büyükçekmece ilçesi için
verilen yerleşim kriterleri temel alınarak ilkesel olarak merkezden çepere doğru azalan yoğunluklu bir
yerleşim sistemi öngörülmüştür. Buna göre yoğun yerleşimin bulunduğu köy yerleşik alanı ve çevresinde 60
kişi/ha konut alanı ile 100kişi/ha’lık konut+ticaret dokusu önerilmiştir. Çeperlere gidildikçe 40 kişi/ha’lık
konut alanı ile 60 kişi/ha’lık konut+ticaret dokusu önerilmiştir. Alanın kuzeydoğusunda ise seyrek yapılaşma
nedeniyle 10 kişi/ha konut alanı planlanmıştır.
18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar
Planında belirlenen minimum parsel büyüklükleri, bölgenin mevcut parselasyon desenine mümkün mertebe
bağlı kalınmaya çalışılarak ve bölgede öngörülen fonksiyonlara ilişkin yapılaşmanın uygun parselasyon
deseni içinde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Ayrıca, plan kapsamında gösterilen donatı alanları Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Ek1 tablosu dikkate alınarak ve söz konusu tabloya mümkün mertebe bağlı kalınmaya çalışılarak, plan
bölgesinde yaşayacak nüfus için planlanmış, donatıların dağılımına ilişkin plan kararları oluşturulurken de
plan bütünlüğü, erişim mesafeleri, ulaşım ilişkileri gibi hususlar da göz önünde bulundurulmuştur.
Bu kapsamda, ilgi (d) itirazlar ile ilgi (e) ve ilgi (f) yazı eki itirazlardaki yoğunluğa ilişkin talepler,
plan-fonksiyonel ilişkiler bütünlüğüne ve yapılaşma koşulları/yoğunluk kademelenmesine ayrıca İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğine aykırı olup, plan kurgusunu bozucu ve nüfus ve yapı yoğunluğunu
arttırıcı niteliktedir. Minimum parsel büyüklüklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin talepler, plan
bütünlüğü çerçevesinde belirlenen minimum parsel büyüklüğü kurgusunu zedeleyici niteliktedir. Söz konusu
itirazlardaki yol genişliğinin azaltılması veya yolun iptal edilmesi talepleri ise plan bütünlüğü çerçevesinde
oluşturulan ulaşım kademelenmesi ile planın genel kurgusunu bozucu ve plan bütünlüğüne aykırıdır. Donatı
alanlarının kaldırılmasına dönük talepler de plan bütünlüğünü bozucu, planlama ve şehircilik ilke ve esasları
ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olup, nüfus ve yoğunluk değerlerini arttırıcı
niteliktedir. "denilerek.
18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım
İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan ilgi (d) itirazlar ve ekleri, ilgi (e) ve ilgi (f) yazı eki itirazlar ve ekleri ile
itirazlara ilişkin bilgi paftaları ve itiraz değerlendirme tablosu yazımız ekinde iletilmekte olup, söz konusu
itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre
incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece ilçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım
İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup parsellerin evveliyatı ile ilgili Büyükçekmece Belediye
Başkanlığından bilgi alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
18
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
25
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/211
KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 parsel ve 84 parselin bir kısmı ilişkin 1/1000 ölç
plan tadilatı teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13 /01 /2014 gün ve 2013-16335 sayılı yazısında;
"İLGİ: a) Maltepe Belediye Başkanlığının 20.12.2013 tarih, 2013/55585-55603 sayılı yazısı ve ekleri ile
04.12.2013 tarih, 2013/104 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
17.04.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyükyalı Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında “Özel
İlköğretim Tesis Alanında” kalan Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 parselin E:1.75 yapılanma koşullu
“Özel Eğitim Tesis Alanı”na, 84 parsele denk gelen, 165 m²’lik alanın “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi, 04.12.2013 tarih, 2013/104 sayılı Maltepe Belediyesi
Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre karar alınmak üzere gereği
için, ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
Müdürlüğümüzde yapılan incelemede; söz konusu 29 pafta, 257 ada, 10 parselin Halil İbrahim Demir
mülkiyetinde olduğu, 14.12.1995 tarihinde edinildiği ve yaklaşık 5384 m² alanlı olduğu anlaşılmakta olup,
ilgi (a) yazı ve ekinde yapılan incelemede ise 84 parselin 2549,76 m², Maliye Hazinesi’ne ait olduğu
görülmektedir.
MEVCUT DURUM:
2011 yılı uydu görüntüsünden; söz konusu Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 ve 84 parsellerde
çeşitli yapıların bulunduğu görülmüştür.
PLANLARDAKİ DURUM
16.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli E-5 Güneyi Nazım İmar Planında söz konusu parsellerden
257 ada, 10 parsel, kısmen “Özel Temel Eğitim Tesisi Alanı”nda, kısmen “Yeşil Alan”da, 84 parsel kısmen
“Yeşil Alan”da kısmen “İdari Tesis Alanı”nda kalmakta iken, 18.10.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Maltepe Büyükyalı E-5 Kavşağı ve Bağlantı Yolu Uygulama Projesi Nazım İmar Planı tadilatıyla 10 ve 84
parsellerin bir kısmı yola alınmış olup, 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile
de söz konusu 10 parselin “Özel Temel Eğitim Tesisi Alanı”nda kalan kısmı “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na
alınmıştır. İlgilisinin 17.01.2012 tasdik tarihli plana itirazı sonucu onanan 15.06.2012 tasdik tarihli 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı itirazı ile de söz konusu 10 parsel, E:1,75 yapılanma koşullu “Özel Eğitim Tesisi
Alanı”nda kalmakta olup,
"1-) Plan değişikliği tasdik sınırı Maltepe İlçesi Altayçeşme mahallesi 257 ada, 10 sayılı parselin
sınırıdır.
2-) Tasdik sınırı içindeki alan Özel Eğitim Tesisi Alanıdır.
3-) Özel Eğitim Tesis Alanında E: 1.75 olup, 07.08.2006 tarih 2006/4-22 sayılı yapı ruhsatı ve eki
projelerdeki müktesep haklar korunacaktır.
4-) Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak bu görüşlere uyulacaktır.
5-) Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
6-) Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. 7-)
Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. Bodrum kat emsale dahil
değildir.
8-) Dere ıslah dış duvarından itibaren sağından solundan 10'ar m. olmak üzere 20 m.'lik bir band dere
yaklaşma sınırıdır. Dere yapı yaklaşma sınırı içinde kalan alan parsel uhdesinde kalacak olup bu
alanda yapı yapılamaz. Ancak bu alan emsal hesabına dahil edilir.
19
9-) 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz." şeklinde plan notlan bulunmaktadır.
26.02.2007-08.10.2010 tarihlerinde onanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar
Planında ve 17.04.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyükyalı Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında,
Maltepe İlçesi 29 pafta, 257 ada, 10 parsel, kısmen “Özel İlköğretim Tesisi Alanı”nda, kısmen “Park ve Dere
Koruma Bandı Sınırı”nda, 84 parsel ise kısmen “İdari Tesis Alanı”nda, kısmen “Yol”, kısmen “Park ve Dere
Koruma Bandı Sınırı”nda kalmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı ekinde, “Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10, 83, 84 parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilat teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanmış olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce meclisin
onayına sunulur şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun 42 nolu raporunun aynen kabulüne, Maltepe İlçe
Belediye Meclisinin 2013/ ARALIK Ayı Toplantılarının 04/12/2013 tarihinde yaptığı 2. Birleşiminde
oybirliği ile karar verildi” denilmektedir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) dilekçe ekinde iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki şekildedir;
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 14.11.2013 tarih ve 21362969-310.01/1135374-3896-194736
sayılı yazısında;
“Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi 257 ada 10 parselin 15.06.2012 tt'li 1/5000 ölçekli nazım imar
planı tadilatı doğrultusunda "Özel İlköğretim Tesisi Alanı"ndan E: 1.75 yapılanma şartlarında Özel Eğitim
Tesisi Alanı'na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi;
-İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
-Giriş ve çıkışlar için UTK Kararı alınması
-07.06.2012 tarih ve ÜP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme
Komisyonu Kararı gereği; ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren min. 3m.
çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin
yapılması,
-İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda gerekli otopark ihtiyacının teklif alan içerisinde
sağlanması
hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”
denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve M.34.1.İBB.0.34.70.310.06/17515279 sayılı yazısında;
“Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000 Ölçekli
Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda bir kısmı ÖA-la (Sıvılaşma tehlikesinin görüldüğü, Ağır Mühendislik
Önlemleri Gerektiren Alanlar), bir kısmı ÖA-1b (Sıvılaşma tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafıf Mühendislik
Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde; bir kısmı 'ÖA-lb' lejantlı alanların (Sıvılaşma
tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafıf Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) ve 'ÖA-4a' lejantlı alanların
(Yapay Dolgu ve Alüvyon, Kuşdili Formasyonu birimleri ile temsil edilen alanlar) birlikte görüldüğü, Ağır
Mühendislik Önlemleri Gerektiren ÖA-6a lejantlı alanda; bir kısmı ise; ‘ÖA-1b’ lejantlı alanların (Sıvılaşma
tehlikesi görülen alanlar) ve ‘ÖA-5b’ lejantlı alanların (Yumuşak Zemin problemleri içeren alanlar) birlikte
görüldüğü, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren ÖA-6b lejantlı alanda kalmaktadır(EK-l).
Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması
durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin
yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması,
uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir.” denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğünün 14.02.2013 tarih ve M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01-73241 sayılı
yazısında;
“İlgi yazı ile; Maltepe ilçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 parselin "Özel Eğitim Tesisi Alanı"na alınmasına
yönelik hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak İdaremiz görüşünün bildirilmesi
talep edilmektedir.
Bahse konu planlama alanı ile ilgili İdaremiz altyapı görüşü aşağıdaki gibidir;
20
1.Söz konusu alan yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Mevcut
atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz ile dere yapı yaklaşma sınırlarına ait bilgiler yazımız ekindeki
paftada gönderilmektedir.
2.Söz konusu alandan 1600 BA atıksu hattımız geçmekte olup; imar planlarında geçtiği güzergah en
az 15 m olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
3.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu
projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından
yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.
4.Ana kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen mevcut altyapı tesislerimizin bulunması
halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanması ve ne şekilde deplase edileceğine dair, projeler
hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması ve yapılacak uygulama projelerinin İdaremize
tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
5.Söz konusu parselden İdealtepe Deresi'nin dere yapı yaklaşma sınırları geçmektedir. Dere yapı
yaklaşma alanları imar planlarında servis yolu veya yeşil alan olarak ayrılmalı, bu bantlar içerisinde
derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma
yapılmamalıdır.
6.Dere yapı yaklaşma alanlarında idaremizce herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacak olup,
imar plan uygulamalarında bu alanlar yol ve yeşil alan olarak kullanılacağından, 3194 sayılı imar
Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.
7.Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın
alanlarda, yapının atıksu ve yağmursuyu çıkışlarında herhangi bir geri tepme ve su baskını olmaması
için çekvalf (tek yönlü emniyet vanası) veya klapeli kapak sistemi uygulaması yapılmalıdır.
8.Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın
alanlarda, yapılarda subasman kotu altında kalan kısımlarda, sel ve taşkın riskine yönelik her türlü
sızdırmazlık önleminin ve alan güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.
9.Taşkın riski taşıyan alanlarda yapı izni verilmesi durumunda (dere yapı yaklaşma sınırları
haricinde); bu bölgelerde dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında öncelikli
ele alınmalıdır. Plan konusu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere ıslahı, atıksu,
yağmursuyu vb.) inşaat ve kullanma izinlerinin verilmesi, dere yapı yaklaşma sınırı ve imar ve taşkın
koruma önlemlerinin ihlal edildiği, her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında
sorumluluk konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır,
10.Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın
alanlarda, herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki
dere kenar duvar (kret) kotundan +1.50 m yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yapı zemin
giriş kotunu ifade eder. Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı
doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır.
11.Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın
alanlarda, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan
atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat
seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kofta atıksu
kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Bodrum katları yapılması durumunda, zemin altı katlardan
yapılacak atıksu ve yağmursuyu deşarjlarının terfi sistemler olarak yapılması gerekmektedir.
12.İstanbul imar Yönetmeliği 6.09.01 maddesi, "... taşkın alanlarında. bodrum, katın iskan edilip
edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmündedir. Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın
riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bodrum katları yapılması durumunda,
muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan alanlarda
tam sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur. Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı,
pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zemin altı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu
(risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir.
13.Dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı -yaklaşma sınırına komşu/yakın
alanlarda ki binalarda, elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri, makine vb. mekanik
teçhizatın su basman kotu üzeride yerleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bodrum katlarda elektrik,
doğalgaz, iletişim tesisatı, ısıtma sistemleri ve mekanik teçhizatın sel ve taşkın etkilerinden en az
seviyede etkilenecek koruma önlemlerin alınması gereklidir.
14.İdaremizce, dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına
komşu/yakın alanlarda, bazı yapı grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bu
bakımdan, kimyasal tesisler (özellikle yanıcı, patlayıcı ve toksik malzeme üretilenler), hastaneler,
bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında
21
müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve ekipmanların depolandığı tesislere ait yapı grubuna
taşkın riski taşıyan alanlarda izin verilmesi önerilmez.
15.Söz konusu imar planıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı
tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.”
denilmektedir.
Maltepe Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünün 12.08.2013 tarih ve 550.1784 sayılı
yazısında;
“Altayçeşme Mahallesi 29 pafta, 257 ada, 10 parselle alakalı ilgi yazınız ve eki 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Tadilat Teklifi incelenmiş olup, Teklif Plan'ın Müdürlüğümüzce de uygun olduğu
hususunu bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir.
Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Şefliğinin 04.09.2013
tarih ve 510-2013/39094 sayılı yazısında;
“Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı'nda incelenmiş olup,
parselin yakın çevresinde İdari Tesis Alanı, İlköğretim Tesisi Alanı ve Ortaöğretim Tesisi alanı tespit
edilmiştir. İlgi teklif dilekçe ve teklif plan paftalarının 3. Maddesinde belirtilen ‘Otopark ihtiyacının parsel
bünyesinde karşılanması kaydıyla İskan edilen 1. Bodrum Kat emsale dahil değildir’ maddesi, parseldeki
yapılaşma yoğunluğunun artmasına, artacak olan yapılaşma yoğunluğunun bölge trafik yoğunluğunu
olumsuz yönde etkilemesine neden olması ihtimali göz önünde bulundurarak uygun bulunmamıştır.”
denilmektedir.
İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 11.10.2013
tarih ve 58691112.178.3420104230 sayılı yazısında;
“İdaremizce yapılan incelemede, plan tadilatından etkilenen ve Hazine adına kayıtlı bulunan 257 ada,
82 parsel sayılı, 2.798,44 m² yüzölçümlü taşınmazın imar planında "İdari Tesis Alanında" kaldığı, 83 parsel
sayılı, 334,59 m² yüzölçümlü taşınmazın "Kısmen İdari Tesis Alanı ve Kısmen Trafo Alanında" kaldığı, 84
parsel sayılı, 2.549,76 m² yüzölçümlü taşınmazın ise "Kısmen İdari Tesis Alanı Kısmen Park Alanı ve
Kısmen de Relüj Alanında" kaldığı, 82 ve 83 sayılı parsellerin Hükümet Konağı yapılmak üzere İçişleri
Bakanlığına tahsisli olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu taşınmazlar üzerinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatının bulunması nedeniyle
söz konusu talep 06/09/2013 tarih ve 66461 sayılı yazımızla Maltepe Kaymakamlığına iletilmiştir. Adı geçen
Kaymakamlıktan alınan 19/09/2013 tarih ve 490-3923 sayılı yazıda, yurt binası tarafından talep edilen yol
geçiş alanı hakkında Belediyeniz Teknik Elemanlarınızca 18/09/2013 tarihinde yapılan yeni düzenlemeye
göre hazırlanan krokide, 84 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 165 m²'lik kısmı üzerinden 257 ada, 10 parselde
bulunan İlim Yayma Cemiyetine ait yurt binasına yol geçiş hakkının verilmesinin uygun bulunduğu
belirtilmiştir.
Konu ile ilgili olarak İdaremiz Şehir Plancısı N. Dinçer KARAKOYUN tarafından hazırlanan
08/10/2013 tarihli raporda, 257 ada, 84 parsel üzerinde. Kaymakamlık Makamınca da uygun görüş belirtilen
krokide işaretli 165,00 m²'Iik yol geçiş alanının "Yol Alanı" olarak düzenlenmesinde teknik olarak
sakıncanın bulunmadığı bildirilmiştir.
Bu nedenle Belediyenizce yapılması düşünülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının
Maltepe Kaymakamlığınca uygun görüldüğü şekliyle ve ekli krokide belirtildiği gibi yapılması halinde,
yapılacak plan tadilatından etkilenen Hazineye ait 257 ada, 84 parsel sayılı taşınmaz açısından İdaremizce bir
sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
17.04.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Büyükyalı Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında “Özel
İlköğretim Tesis Alanında” kalan Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı tadilatına uygun olarak E:1.75 yapılanma koşullu “Özel Eğitim Tesis Alanı”na, 84 parsele denk gelen,
165 m²’lik alanın “Yol Alanı”na alınması ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi,
04.12.2013 tarih, 2013/104 sayılı Maltepe Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın
7b ve 14. maddelerine göre karar alınmak üzere gereği istenmektedir.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ile meri 1/1000 ölçekli plan
paftaları altlık olarak kullanılarak 29 pafta, 257 ada, 10 parselin kısmen E:1,75 yapılanma koşullu “Özel
Eğitim Tesis Alanı”na, kısmen “Park Alanı”na, kısmen “Yol Alanı”na alındığı, pafta üzerinde
“1-Tasdik sınırı içindeki alan Özel Eğitim Tesisi Alanı, Park Alanı ve Yol Alanıdır.
2-Özel Eğitim Tesisi Alanında Emsal: 1.75 olup, 07.08.2006 tarih 2006/4-22 sayılı yapı ruhsatı ve eki
projelerindeki müktesep haklar korunacaktır.
22
3-Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. Bodrum kat emsale
dahil değildir.
4-Dere ıslah dış duvarlarından itibaren sağından solundan 10'ar m. olmak üzere 20 m.'lik bir band dere
yapı yaklaşma sınırıdır. Dere yapı yaklaşma sınırı içinde kalan alan parsel uhdesinde kalacak olup bu
alanda yapı yapılamaz ancak bu alan emsal hesabına dahil edilir.
5-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak bu görüşlere uyulacaktır.
6-Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7-Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.”
şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.
Yapılan incelemede; ilgi (a) yazı eki teklife ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü; Maltepe Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünün
olumlu görüşü; İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının “1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının Maltepe Kaymakamlığınca uygun görüldüğü şekliyle ve ekli krokide
belirtildiği gibi yapılması halinde, yapılacak plan tadilatından etkilenen Hazineye ait 257 ada, 84 parsel sayılı
taşınmaz açısından İdaremizce bir sakınca bulunmamaktadır.” şeklinde görüşü; Maltepe Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Şefliğinin “İlgi teklif dilekçe ve teklif plan paftalarının 3.
Maddesinde belirtilen ‘Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla İskan edilen 1. Bodrum
Kat emsale dahil değildir’ maddesi, parseldeki yapılaşma yoğunluğunun artmasına, artacak olan yapılaşma
yoğunluğunun bölge trafik yoğunluğunu olumsuz yönde etkilemesine neden olması ihtimali göz önünde
bulundurarak uygun bulunmamıştır.” şeklinde olumsuz görüşü; İSKİ Genel Müdürlüğünün “İdaremizce, dere
yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bazı yapı
grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bu bakımdan, kimyasal tesisler (özellikle
yanıcı, patlayıcı ve toksik malzeme üretilenler), hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve
polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve
ekipmanların depolandığı tesislere ait yapı grubuna taşkın riski taşıyan alanlarda izin verilmesi
önerilmez.”şeklinde görüşü bulunmaktadır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, 1.50 olan çevre emsalin 1.75’e
çıkarılmasıyla meri 1/1000 ölçekli planın yoğunluğunu artırıcı nitelikte olmakla birlikle 15.06.2012 tasdik
tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığı, 257 ada 10 parselin giriş-çıkışını
temin etmek üzere 257 ada, 84 parselin bir kısmında ilgili kurumun uygun görüşü doğrultusunda yapılan
düzenlemenin uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği
görülmektedir.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.05.2013 tarih, 10.06.02/4895 sayılı yazısı gereği
31.5.2013 tarihinden sonra İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçersiz kaldığından, söz konusu teklifin 7
nolu plan notundaki “…İstanbul İmar Yönetmeliği..” ifadesinin, “…meri İmar Yönetmeliği…” şeklinde
değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. " denilerek
İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı yazımız ekinde olup, yazımız ve
eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın
7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 29 pafta, 257 ada, 10 parsel ve 84 parselin bir kısmına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 15.06.2012 tt’li 1/5000 ölçekli
plan doğrultusunda hazırlandığından ve 257 ada 10 parsel üzerinde 07.08.2006 tarih 2006/4-22 sayı ile
yapı ruhsatı alınmış özel eğitim tesisi bulunduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
Timur SOYSAL
Mustafa DEMİRKAN
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
23
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
26
KOMİSYON RAPORLARI
13.02.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2013/2450
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi,Halkalı, 4 pafta, 318 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı tadilat teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2013 gün ve 2013-14040 sayılı
yazısında;
“ İLGİ:a)06.11.2013 gün ve 2013-1349-647178-32369 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı
ve eki 11.10.2013 gün ve 2013/146 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b)Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 30.07.2013 gün 2013-794658-2716 sayılı yazısı.
c)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü,
S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Küçükçekmece İlçesi,
Halkalı 4 pafta 318 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine
ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca
gereğinin yapılması talep edilmektedir.
MÜLKİYET: Dosyasında yapılan incelemede; Küçükçekmece İlçesi Halkalı, 4 pafta 318 sayılı
parselin 11340m2 büyüklüğünde, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu ve 31.07.2012-14.08.2013 tarihlerinde
edinildiği görülmüştür.
MEVCUT DURUM: Hava fotoğraflarından; Küçükçekmece İlçesi Sefaköy, Halkalı, 4 pafta 318 sayılı
parselin boş olduğu görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUMU: Küçükçekmece İlçesi Sefaköy, Halkalı, 4 pafta 318 sayılı parsel;
18.08.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Halkalı Revizyon Nazım İmar Planında kısmen
Konut Alanında kısmen Sağlık Tesis Alanında kısmen Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanında kalmakta
iken, 21.08.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile kısmen Sağlık Tesis Alanına
kısmen Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanına alınmıştır.
Küçükçekmece İlçesi Sefaköy, Halkalı, 4 pafta 318 sayılı parsel; 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Küçükçekmece Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen E=1.50 yapılaşma şartlarında
Konut Alanında kısmen Sağlık Tesis Alanında kısmen A-4 yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet+Konut
(T+H+K) Alanında, kısmen Otopark Alanında kısmen Yol Güzergahında kalmakta iken, 16.12.2010 tasdik
tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile kısmen Sağlık Tesis Alanına kısmen A-4
yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanına kısmen Otopark Alanına kısmen Yol
Güzergahına alınmıştır.
İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 11.10.2013 gün ve 2013/146 sayılı
Küçükçekmece Belediyesi İlçe Meclis Kararı’nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Halkalı 4 pafta 318
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmiş olup; teklif plan
notlarının 3.maddesine “Parsellerin meri plandaki inşaat alanı; bir bodrum kat (zeminkat izdüşümündeki
kısmı) + zemin kat+ normal kat alanları + çatı arası piyesi alanının (normal kat alanının %50’si kadar)
toplamından hesaplanacaktır.” İbaresinin eklenmesi ve ayrıca, teklif plan notlarına 12.madde olarak, “
Parselde eğimden dolayı açığa çıkan kat olduğunda 1.bodrum kat iskan edilebilecek olup, iskan edilen
bodrum kat emsale dahil değildir.”; 13.madde olarak ise “Bina için gerekli otopark ihtiyacı bodrum katta
sağlanmak kaydıyla bodrum kat iskan edilebilir.” Şeklinde ilave plan notu düzenlenmesi kaydıyla, söz
konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun
bulunmuştur.” denilmekte ve meclis üyelerinden Rahim Dizman’ın “karara katılmıyorum.” şeklinde şerhi
bulunmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin işlem dosyasında; Ulaşım Planlama
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü, Boğaziçi
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sefaköy İşletme Müdürlüğü, İ.S.K.İ Genel Müdürlüğü, Deprem ve
Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında;
“KARAR:Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 4 pafta, 318 parselin yol boyu “Otopark Alanı”nda
kalan kısmının iptal edilerek; bir kısmının 7.00m genişliğinde yol alanı, bir kısmının “Trafo Alanı” olarak
planlanması, “Otopark Alanı” nın bir kısmı ve “Ticaret+Konut+Hizmet Alanı”nın bir kısmının “Sağlık
24
Tesisi Alanı”na; “Otopark Alanı”nın bir kısmı ve “Sağlık Tesis Alanı”nın bir kısmının
“Ticaret+Konut+Hizmet Alanı”na alınmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi;
“Ticaret+Konut+Hizmet Alanı” fonksiyonunun alansal büyüklüğünün arttırılarak ulaşım sistemine ilave yük
getirildiği, içerdiği fonksiyonlar açısından yol boyu otopark anlarına ihtiyaç duyulan bir bölge niteliğinde
olduğu belirlenmiş olup, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 22.07.2013 gün 2013-1556-135981 sayılı
yazısında;
“ Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne
alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni
uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve
buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2013 gün 2013-397892 sayılı yazısında;
“Bahse konu parselde fonksiyon değişikliklerini içeren plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir
sakınca görülmemiştir. Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı
İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri
karşılanmalıdır.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.08.2013 gün 2013-76140 sayılı yazısında;
“ Yazınız eki plan değişikliği teklif paftasında “Parselde Sağlık Tesisi olarak ayrılan alan Maliye
Hazinesi adına bedelsiz devredilip tapuya tescil edilmeden uygulama yapılamaz.” notu bulunmakta olup; bu
haliyle söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde Müdürlüğümüzce sakınca
görülmemektedir.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Sefaköy İşletme Müdürlüğü’nün
19.08.2013 gün 2013-5541 sayılı yazısında;
“…Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Bölgesi 4 pafta, 318 parselde tarafınızca işlenerek tarafınıca işlenerek
müdürlüğümüzce uygunluğunun kontrolü istenilen yer araç giriş çıkışlarının olmayacağı dolayısı ile yol
üzerinde tercih edilmemiş olması sebebi ile bu yer uygun görülmemiştir.
İşletme Müdürlüğümüzce işletme açısından uygun olacak yer yazımızın ekindeki planlalara işlenmiş
olarak sunulan Fatih Caddesi cephesine bakacak olan bir kısmın şirketimiz lehine
kazandırılmasıdır.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 02.08.2013 gün 2013767614-7976-144680 sayılı yazısında;
“Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası
bulunmadığı
gibi
kamulaştırılması
hususunda
da
alınmış
bir
Encümen
Kararına
rastlanmamıştır.”denilmektedir.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı eki teklif ile; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 4
pafta 318 sayılı parselin bir kısmında bulunan E:1.50 yapılaşma şartlarında Konut Alanının iptal edilerek
Sağlık Tesis Alanına, Sağlık Tesis Alanında kalan kısmının iptal edilerek Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K)
Alanına, Otopark alanının iptal edilerek kısmen Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanına kısmen Sağlık
Tesis Alanına kısmen de Trafo Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi paftasına plan notları olarak;
“1.Tasdik sınırı Küçükçekmece İlçesi, Halkalı, 4 kadastral pafta, 318 numaralı parseli içeren sınırdır.
2.Tasdik sınırı içerisinde fonksiyon Sağlık Tesis Alanı, T+H+K (Ticaret+Hizmet+Konut), Trafo ve Yol
Alanıdır.
3. T+H+K fonksiyonlu alanda ayrık nizam 4 kat uygulama yapılacak olup, talep edilmesi halinde, meri
plandaki ayrık nizam 4 kat yapılanma şartlarına göre İlçe Belediyesince onaylanacak avan projede
belirlenecek toplam inşaat alanındaki kullanılan emsal hakkını geçmemek ve bahçe mesafeleri içerisinde
kalmak kaydıyla blok ebatları ve kat adedi serbesttir.
4. T+H+K fonksiyonlu alanda zemin katlarda ticaret veya konut fonksiyonu yapılabilir.
5. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanacaktır.
6.Mevcut enerji iletim hattı için TEİAŞ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
7.Parselde Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılan alan Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilip tapuya tescil
edilmeden uygulama yapılamaz.
8.Uygulama aşmasında parsel bazında ayrıntılı olarak hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüd raporunda
belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır.
9.Kamuya terk edilmesi gereken alanlar bedelsiz terk edilmeden uygulama yapılamaz.
10.Uygulama aşamasında kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.
25
11.Açıklanmayan hususlarda 18.08.2004 tarihli 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Halkalı Revizyon Nazım İmar
Planı, 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı
hükümlerine ve meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notları ile;
11.10.2013 gün ve 2013/146 sayılı Küçükçekmece Belediyesi İlçe Meclis Kararı doğrultusunda
“12. Parselde eğimden dolayı açığa çıkan kat olduğunda 1.bodrum kat iskan edilebilecek olup, iskan edilen
bodrum kat emsale dahil değildir.
13.Bina için gerekli otopark ihtiyacı bodrum katta sağlanmak kaydıyla bodrum kat iskan edilebilir.” notları
ile plan notlarının 3.maddesine “Parsellerin meri plandaki inşaat alanı; bir bodrum kat (zeminkat
izdüşümündeki kısmı) + zemin kat+ normal kat alanları + çatı arası piyesi alanının (normal kat alanının
%50’si kadar) toplamından hesaplanacaktır.” ibaresi eklenmiştir.
Teklife ilişkin işlem dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, İl Sağlık Müdürlüğü,
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü’nün olumlu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
Genel Müdürlüğü Sefaköy İşletme Müdürlüğü, İ.S.K.İ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün şartlı görüşleri bulunmaktadır.
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
ile; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 4 pafta 318 sayılı parselin bir kısmında bulunan E:1.50 yapılaşma
şartlarında Konut Alanının iptal edilerek Sağlık Tesis Alanına alındığı, Sağlık Tesis Alanında kalan kısmının
iptal edilerek Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanına alındığı, Otopark Alanının iptal edilerek kısmen
Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanına kısmen Sağlık Tesis Alanına kısmen de Trafo Alanına alındığı
görülmüştür. Söz konusu teklifin, 21.08.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat Nazım İmar Planı’na
kısmen uygun olmakla birlikte, Ticaret+Hizmet+Konut (T+H+K) Alanının arttırılması ile yapı, inşaat ve
ulaşım yoğunluğunun artacağı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü doğrultusunda
“Ticaret+Konut+Hizmet Alanı” fonksiyonunun alansal büyüklüğünün arttırılarak ulaşım sistemine ilave yük
getirileceği ve bölgede otopark alanlarına ihtiyaç duyulacağı, “Parselde eğimden dolayı açığa çıkan kat
olduğunda 1.bodrum kat iskan edilebilecek olup, iskan edilen bodrum kat emsale dahil değildir.” notunun
meri plandaki “yeni oluşacak parsellerin bodrum katları iskan edilmeyecek ve otopark ihtiyacı bodrum
katlarda karşılanacaktır.” notu ile çeliştiği, 12 nolu plan notu ile inşaat alanının yaklaşık 4100m2 arttırıldığı
ve “Parsellerin meri plandaki inşaat alanı; bir bodrum kat (zeminkat izdüşümündeki kısmı) + zemin kat+
normal kat alanları + çatı arası piyesi alanının (normal kat alanının %50’si kadar) toplamından
hesaplanacaktır.” Plan notunun meri imar planındaki “parsellerin mer’i plandaki inşaat alanı bir
bodrum+zemin kat+normal kat alanları+çap alanının (normal kat alanının %30’u kadar) toplamından
hesaplanacaktır.” plan notu ile çeliştiği görülmüş olup, 3 nolu plan notunun 1/5000 ölçekli meri nazım imar
planında olmadığı ve söz konusu notun meri imar yönetmeliğine aykırı olduğu görülmüştür. "denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin
yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 4 pafta, 318 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
26
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
27
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/23
KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 7212 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller İle 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parsellere
ilişkin 1/1000 ölç.UİP.değişiklik teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 09/ 12 /2013 gün ve 2013-15120 sayılı
yazısında;
“İlgi : a) 27.11.2013 tarih, 762662-582-26401 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve
eki06.09.2013 tarih 90 sayılı ve 11.10.2013 tarih 104 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan
paftaları.
b) 19.06.2013 tarih 595144-6444-115948 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.
c) 04.06.2013 tarih 1131-105600 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
d) 26.06.2013 tarih 552377-661257-2229 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
e) bila tarih 373576 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004
tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ile; ilgi (a) yazı eki Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen
Sancaktepe İlçesi, 7212 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ile 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parsellere ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.
MÜLKİYET:
Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre; Sancaktepe İlçesi, 7212 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ile 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parsellerin Mustafa DÜLGAR mülkiyetinde ve
389.41-387.85-372.01-439.35-433.87-375-375-375-377.54-530.85-366.75-366.90-367.05-367.20-513.59 m²
olduğu, 11.10.1995 tarihinde edinildikleri anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM:
Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden, Sancaktepe İlçesi, 7212 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9
parseller ile 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parsellerin boş olduğu anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM:
24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında; Sancaktepe İlçesi, 7212 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parseller ile 7212 ada ve 6602 ada arasındaki kadastral
boşluk, kısmen K+T3 simgeli 400 kişi/ha yoğunlukta Konut+Ticaret Alanında kısmen K3 simgeli 230
kişi/ha yoğunlukta Konut Alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.
15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında; 7212 ada 1 ve 9 parseller
kısmen T+K3 simgeli TAKS:0,50 KAKS:1,50 5 kat yapılanma koşullarında Ticaret+Konut Alanı kısmen de
yol alanında, 7212 ada 2,3,4,5,6,7,8 parseller TAKS:0,40 KAKS:1,00 4 kat yapılanma koşullarında Konut
Alanında, 6602 ada 13 parsel, kısmen T+K3 simgeli TAKS:0,50 KAKS:1,50 5 kat yapılanma koşullarında
Ticaret+Konut Alanı kısmen de yol alanında, 6602 ada 8,9,10,11,12 parseller TAKS:0,40 KAKS:1,00 4 kat
yapılanma koşullarında Konut Alanında, 7212 ada ve 6602 ada arasındaki kadastral boşluk ise 10 metrelik
yol alanında kalmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı ekinde iletilen 11.10.2013 tarih 104 sayılı İlçe Meclis Kararında,
‘‘ 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda, 7212 ada 6602 ada
arasında kadastral boşlukta planlanmış olan 10 metrelik imar yolunun, 6602 ada 8,9,10,11,12,13 sayılı
parsellerin güneyine kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ve teklife
dair alınan 06.09.2013 tarih 90 sayılı Sancaktepe Belediye Meclis kararı eki olan İmar Komisyonu
Raporunun, Komisyon Kararı kısmında bulunan “… plan raporu ve plan paftasındaki 6 nolu plan notunun
iptal edilmesi ve ayrıca plan notu olarak; İSKİ Genel Müdürlüğünün görüş yazısı doğrultusunda, “İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ve İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uyulacaktır.”
Eklenmesi ve “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır” şeklinde plan notunun ilave
27
edilmesiyle ekteki bilgi paftasında tadilen komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” Şeklinde karar alınmıştır.
06.09.2013 tarih 90 sayılı Sancaktepe Belediye Meclis kararı eki olan imar Komisyon Raporunun,
Komisyon Kararı kısmında bulunan “Planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır” ibaresi
iptal edilerek “meri imar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır” şeklinde düzeltmenin yapılması ayrıca
teklifin plan raporu ve plan notları paftasının, plan notları kısmına “Belirtilmeyen hususlarda 15.02.2010
tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir.” Plan notunun
eklenmesi ile birlikte, 06.09.2013 tarih 90 sayılı Sancaktepe Belediye Meclisinin kararının uygulanması
komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.’’ şeklindeki İmar Komisyonunun 2013/35 nolu raporu
oybirliği ile kabul edilmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki olarak, Kamulaştırma Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım
Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (b) Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; “…konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait
Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir
Encümen Kararına rastlanılmamıştır.” denilmektedir.
İlgi (c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; planlama alanının Mikrobölgeleme
Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında;
‘‘ÖA-5b’’(yumuşak zeminler nedeni ile Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı
alanda kaldığı belirtilerek, ‘‘… sonuç olarak,söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların
zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi
(c) yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde
yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya
gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir’’ denilmektedir.
İlgi (d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; ‘‘…
 İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme
Komisyonu Kararı gereği; ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren
min.5m. çekilerek imar istikametinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli
yol terklerinin yapılması,
 Teklif alanın cephe aldığı 10 ve 12 metrelik imar yollarından minimum 5 m., 30 metrelik yoldan ise
15 metre çekme mesafesi bırakılması,
 “Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis
etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75m2’ye kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark,
-brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması
gerekmektedir.”
“Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2’lik inşaat
alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.”
şeklinde plan notunun eklenmesi,
 Uygulama aşamasında (ruhsat) giriş-çıkışlar hususunda Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu
(UTK) Kararı alınması
Şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”denilmektedir.
İlgi (e) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; bahse konu plan sahasının Ömerli Baraj Havzasının uzun
mesafeli koruma alanında kaldığı, 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliğinin 6.3 maddesinde “İstanbul İl sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar
planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır”
hükmü gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarının İdareleri uygulamalarında esas
alınması gerektiği belirtilerek, “…05.05.2011 tarih 2011/245 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen
İçme Suyu Havzaları Yönergesinin 10.5 maddesinde ‘‘İdare uygulamalarında esas alınan Planlarda, plan
bütününde, yürürlükteki yönetmelikte ve/veya söz konusu planda verilen yoğunluk (yapı,nüfus vb.)
değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz. Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir.’’ Hükmü
gereği de yoğunluk arttırıcı olmamak kaydıyla meri planlarda plan değişikliği yapılabildiği belirtilerek, “
Taslak plana ait açıklama raporunda, teklif plan neticesinde, söz konusu yapı adalarının arasından geçen
yolun kaldırılarak 6602 numaralı yapı adasının içine taşındığı, meri planda yer alan KAKS:1,50 yapılaşma
değerindeki 1279,58 m² lik T+K3 rumuzlu Konut+Ticaret Alanlarının 973,60 m² ‘ye düşürüldüğü, 4868,75
m²lik K3 rumuzlu Konut alanlarının 5003,76 m²ye çıkarıldığı, plan sınırları içerisinde yer alan konut
alanlarının birleştirilerek uygulama yapılacağı ve meri plandan gelen yaklaşık 317,84 m²lik inşaat alanı
28
hakkından feragat edildiği belirtilmektedir. Ancak teklif plan notlarının 3.maddesi “parsel büyüklüğü 5000
m²den büyük Konut, Ticaret+Konut Alanlarında emsal değeri üzerinden uygulama yapılacak parsellerde,
mania kriterlerini aşmamak şartı ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır” hükmünde olup, söz konusu
hükümden 5000 m²den büyük konut alanlarında yapılacak inşaatların, emsal (KAKS) değeri üzerinden değil
yüksekliğe uymak şartıyla avan proje göre olabileceği anlamı çıkmakta, dolayısıyla teklif plan neticesinde
tek parsel olacak ve 5003,76 m²ye çıkarılan konut alanında meri planla getirilen yapı ve nüfus
yoğunluklarının aşılması söz konusu olabilecektir. Bu nedenle teklif plan sınırları içerisindeki konut ve
ticaret+konut alanlarında, meri planda verilen emsal değerleri üzerinden yapılaşmaya gidileceğine dair taslak
plan notlarına eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu parsellerin İdaremize bağlı içme suyu havzasında
kalması nedeniyle plana dair açıklanmayan hususlarda da İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ile İSKİ
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uyulacağı hususunun taslak plan notlarına
hüküm olarak işlenmesi gerekmektedir.” Denilmektedir. Ayrıca 5 maddelik alt yapı görüşü verildiği
görülmektedir.
DEĞERLENDİRME:
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile; Sancaktepe İlçesi, 7212
ada ile 6602 ada arasındaki 10 metrelik imar yolunun iptal edilerek kısmen K+T3 simgeli 400 kişi/ha
yoğunlukta Konut+Ticaret Alanına kısmen K3 simgeli 230 kişi/ha yoğunlukta Konut Alanına alındığı, 6602
ada 8,9,10,11,12,13 parsellerin güneyinde 10 metrelik yol düzenlendiği, 7212 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller
ile 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parsellerdeki K+T3 simgeli 400 kişi/ha yoğunlukta Konut+Ticaret Alanı
fonksiyon sınırının yeniden düzenlendiği ve
1- Plan tasdik sınırı; İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 7212 ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parselleri kapsamaktadır.
2- Plan tasdik sınırı içerisindeki alan; (Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 7212 ada,
1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parseller) kısmen T+K3 rumuzlu
Ticaret+Konut Alanında, kısmen K3 rumuzlu Konut Yerleşim Alanında kısmen de Yol alanında
kalmaktadır.
3- Parsel büyüklüğü 5000 m²den büyük Konut, Ticaret+Konut Alanlarında emsal değeri üzerinden
uygulama yapılacak parsellerde, mania kriterlerini aşmamak şartı ile avan projeye göre
uygulama yapılacaktır.
4- Uygulama aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanarak bu raporlara uyulacaktır.
5- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır.
6- İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ve İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine
uyulacaktır.
7- Meri İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
8- Belirtilmeyen hususlarda 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar
Planı hükümleri geçerlidir.
plan notlarının getirildiği görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin 5 nolu plan notunda
“uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır.” Denilmesine rağmen İlgi (d)
Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında belirtilen teklif alanın cephe aldığı 10 ve 12 metrelik imar
yollarından minimum 5 m., 30 metrelik yoldan ise 15 metre çekme mesafesi bırakılması ve konut,
ticaret+konut alanlarında ayrılması gereken otopark adetlerine ilişkin hususların ve İlgi (e) İSKİ Genel
Müdürlüğü yazısında belirtilen teklif plan sınırları içerisindeki konut ve ticaret+konut alanlarında, meri
planda verilen emsal değerleri üzerinden yapılaşmaya gidileceğine dair plan notlarına eklenmesi talebinin
plan notlarına yansıtılmadığı görülmektedir.
24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planın B.2 Konut+Ticaret Alanları başlıklı
plan notunda “1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında gösterilen yol boyu Konut+Ticaret Alanları
şematik olarak gösterilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında yoldan cephe alan ilk
parseller bu kapsamda değerlendirilecektir.” Hükmü bulunmaktadır. 15.02.2010 onanlı Sancaktepe
Uygulama İmar Planının Uygulama Hükümleri kısmında ise ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişiklik teklifinin 3. Maddesinde de belirtilen “Parsel büyüklüğü 5000 m²den büyük Konut, Ticaret +
Konut alanlarında, emsal değeri üzerinden uygulama yapılacak parsellerde, mania kriterlerini aşmamak şartı
ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır. İlgi (a) yazı eki plan raporunda
“…teklif plan onaylandığı takdirde söz konusu parsellerin birleştirilerek inşaat imalatı yapılacaktır. 7212 ve
6602 yapı adalarının arasından geçen 10 metrelik taşıt yolu kaldırılarak, yerine 6602 yapı adasının arasından
geçen 10 metrelik taşıt yolu planlanmıştır. Ayrıca 7212 ada 1,9 parsellerin ve 6602 ada 13 parselin meri
plandan gelen T+K3 rumuzlu alan ada ayrım çizgisi düzenlenerek, büyüklüğü yaklaşık 1279,6 m² iken
yaklaşık 973,6 m² olacak şekilde planlandığı, K3 rumuzlu konut yerleşim alanlarında ise meri planda konut
yerleşim alanı alan büyüklüğü yaklaşık 5003,76 m² olarak planlanmıştır. Bu nedenle yaklaşık 317,84 m²lik
29
inşaat alanı hakkından feragat edilmiştir.” Şeklinde açıklama getirilmiş olup ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelendiğinde aynı şahısa ait olan Sancaktepe İlçesi, 7212 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ile 6602 ada 8,9,10,11,12,13 parseller arasındaki imar yolunun iptal edilerek, 6602
ada 8,9,10,11,12,13 parsellerin güneyine kaydırılarak parsellerin bir araya getirildiği ve toplamda yaklaşık
5627,37 m² alanın konut, ticaret+konut alanı fonksiyonun düzenlendiği ve “Parsel büyüklüğü 5000 m²den
büyük Konut, Ticaret + Konut alanlarında, emsal değeri üzerinden uygulama yapılacak parsellerde, mania
kriterlerini aşmamak şartı ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” hükmünden faydalanmaya hak
kazanacağı, ticaret+konut fonksiyon sınırında yapılan düzenleme ile yapılan küçültmenin ise sadece şematik
olacağı anlaşılmakta olup yeni düzenleme ile yapı ve nüfus yoğunluğunun artmaması için meri plandan gelen
KAKS değerinin korunacağına dair hüküm eklenmesi gerektiği görülmekte olup ayrıca Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği’nde “… Kamu yapıları dışında avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez.
Bu yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz…”
denildiğinden söz konusu plan notu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde aykırılık taşımaktadır. ”
Denilerek.
İlgi ( a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve
yönetmelikler, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelge ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747
sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, 7212 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parseller ile 6602 ada 89-10-11-12-13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 3 nolu
plan notunun “Plan tasdik sınırı içinde kalan alanda 15.02.2010 tt’li plana göre hesaplanacak inşaat
alanının aşılmaması kaydıyla hmaks:10 kat uygulanacaktır.” şeklinde
yeniden düzenlenmesiyle
komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
30
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
28
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/37
KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP’e itirazlar
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 12/ 12 /2013 gün ve BN:12128 sayılı
yazısında;
" İlgi: a) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 24/09/2013 tarihli ve 1183-647420 sayılı yazısı
ekleri,
b) 21/10/2013 tarih ve BN:10593 sayılı yazımız,
c) 25/10/2013 tarih ve 2046 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
ve
TALEP:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısında, 19/05/2013 tt’li Sefaköy Halkalı Caddesi
Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazlar hakkında alınan 06/09/2013
tarihli ve 2013/132 sayılı İlçe Meclis Kararının yazı ekinde iletildiği ifade edilerek 5216 sayılı yasanın 7b ve
14. Maddeleri uyarınca gereği talep edilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
06/09/2013 tarihli ve 2013/132 sayılı İlçe Meclis Kararı’nda;
“2 pafta 112 parselin de içinde bulunduğu imar adasındaki 40.00 m’lik imar yoluna cepheli parsellerin
imar uygulaması neticesinde bu yoldan cephe almasına imkan vermek ve 19/05/2013 tt’li 1/1000 ölçekli
Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda 3194 sayılı Kanunun 18.
Maddesine göre yapılacak olan imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla, Sefaköy 2 pafta 112 sayılı
parselde planlanmış olan park alanının bilgi paftasındaki (EK1) şekliyle yeniden düzenlenmesinin uygun
bulunduğu,
6 pafta 9250 sayılı parselde doğu-batı istikametinde düzenlenmiş olan park alanı, parselin 40.00 m
genişliğindeki ana yola olan cephesini büyük miktarda kestiğinden imar adasındaki 40.00 m’lik imar yoluna
cepheli parsellerin imar uygulaması neticesinde bu yoldan cephe almasına imkan vermek ve 19/05/2013 tt’li
1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda 3194 sayılı
Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak olan imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla, Sefaköy 6 pafta
9250 sayılı parselde planlanmış olan park alanının bilgi paftasındaki (EK1) şekliyle yeniden
düzenlenmesinin uygun bulunduğu,
5 pafta 4392 sayılı parselde doğu-batı istikametinde düzenlenmiş olan park alanı, parselin 40.00 m
genişliğindeki ana yola olan cephesini büyük miktarda kestiğinden imar adasındaki 40.00 m’lik imar yoluna
cepheli parsellerin imar uygulaması neticesinde bu yoldan cephe almasına imkan vermek ve 19/05/2013 tt’li
1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda 3194 sayılı
Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak olan imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla, Sefaköy 5 pafta
4392 sayılı parselde planlanmış olan park alanının bilgi paftasındaki (EK1) şekliyle yeniden
düzenlenmesinin uygun bulunduğu,
3 pafta 3749 sayılı parselde doğu-batı istikametinde düzenlenmiş olan park alanı, parselin 40.00 m
genişliğindeki ana yola olan cephesini büyük miktarda kestiğinden imar adasındaki 40.00 m’lik imar yoluna
cepheli parsellerin imar uygulaması neticesinde bu yoldan cephe almasına imkan vermek ve 19/05/2013 tt’li
1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda 3194 sayılı
Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak olan imar uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla, Sefaköy 3 pafta
3749 sayılı parselde planlanmış olan park alanının bilgi paftasındaki (EK1) şekliyle yeniden
düzenlenmesinin uygun bulunduğu,
19/05/2013 tt’li 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan
Notlarının “2.1.11.” maddesinin planlama alanında kalan Sefaköy 7 Pafta 11032 sayılı parselde;
Hmaks= Serbest olup, kat yükseklikleri ve blok ebatları Atatürk Hava Alanı Mania Planı kriterleri
doğrultusunda İlçe Belediyesince onaylanacak Avan Projeye göre belirlenecektir.
Bina çekme mesafelerinin gerisinde kalmak şartıyla, parsel tamamında bodrum katlar yapılabilir.
31
İskan edilecek bodrum katlardan birinci bodrum kat emsale dahil olmayıp, ayrıca tesisat katları ile
bodrum katlarda yapılacak toplantı salonları, ortak sirkülasyon alanları da Emsale dahil edilmeyecektir.
Bunların dışındaki hususlarda 20/06/2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plan hükümleri geçerlidir.”
şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğu ifade edilmektedir.
İlgi (b) yazımızla 19/05/2013 onanlı 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon
Uygulama İmar Planı’na ilişkin yasal askı süreci içinde yapılan itirazlar ve bu doğrultuda alınan İlçe Meclis
Kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin konu hakkındaki ilgi (c) kararında “Küçükçekmece İlçesi,
Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar
incelenmiş olup, 11032 parsele ilişkin itirazın yeniden değerlendirmek üzere ilçesine iadesi, bunun dışında
kalan itirazların ise bölgedeki fiili yapılaşma, 18. Madde uygulaması esnasında ortaya çıkabilecek mülkiyet
sorunlarının giderilmesi hususunda Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ile koordinasyon kurulması
akabinde Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planlarda yapılacak düzenleme ile
birlikte değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
SONUÇ:
İlgi (c ) Meclis Kararı gereği konu hakkında 28/11/2013 tarihinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı
ile toplantı yapılmış olup konu ile ilgili şifai görüşleri alınmıştır. Söz konusu parseller 16/08/2012 tt’li
1/5000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nda “Park Alanı”
fonksiyonunda kalmaktadır. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı doğrultusunda yapılan ve eki bilgi paftasında
(EK1) gösterilen değişiklikler 1/5000 ölçekli plan kararlarına aykırılık teşkil etmekte olup donatı alanlarını
azaltıcı, yapı yoğunluğunu artırıcı niteliktedir.
19/05/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar
Planı’nda “18. Madde Uygulama Sınırı” gösterilmiş olup, itiraz konusu parseller de “18. Madde Uygulama
Sınırı” kapsamında kalmaktadır. 18. madde doğrultusunda yapılan uygulama ile taşınmazları uygulamaya
giren tüm parsel sahiplerinden “eşit” oranda kesinti yapılması sağlanacak olup uygulama yapılan bölge
içerisinde “mülkiyet hakkının” devamına olanak tanınacaktır. Bu nedenle söz konusu 2 Pafta 112 Parsel, 6
Pafta 9250 Parsel, 5 Pafta 4392 Parsel ve 3 Pafta 3749 Parsellerin de mülkiyet hakkı devam edecektir.
Ayrıca itiraz konusu 19/05/2013 Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planının
üst ölçekli planı olan 16/08/2012 tasdik tarihli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı,
İstanbul genelinde yürürlükteki üst ölçekli plan olan ve alt ölçekli planlardaki fonksiyonel kararların ana
çıkış noktasını oluşturan 15/06/2009 tt’li 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları, amaç, hedef, ilke ve
stratejileri ile İstanbul İli’ne ulusal ve uluslar arası alanda tanımlanan ana kimlik dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Söz konusu Çevre Düzeni Planı’nın ana stratejilerinden biri de, “Sanayi sektörünün kent
genelindeki yapısını sıhhileştirerek, yapısal dönüşümünü sağlamak”tır. Bu ana strateji kapsamında; yer seçim
kararları açısından, yerleşik alan içerisinde kalması uygun olmayan sanayilerin öncelikle atıl kapasiteye
sahip mevcut organize sanayi bölgelerinde değerlendirilmesi, yetersizlikleri, uyumsuzlukları ve mekansal
değer artışları nedeniyle sanayiden farklı kullanımlara dönüşmesi öngörülen sanayi alanlarının ise uygun
işlevlere dönüşümünün sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaç, ana strateji ve hedefler kapsamında, Halkalı
Caddesi çevresinde kümelenmiş olan ve çevresindeki yoğun konut yapılaşmaları ile iç içe geçmiş durumda
bulunan sanayi alanı, 16/08/2012 tt’li 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Ticaret ve Hizmet Alanı olarak
planlanmıştır. Söz konusu dönüşüm sağlanırken bu alandaki mevcut sanayi yapıları korunamayacak ticaret
ve hizmet alanlarının sağlandığı farklı yapısal ve mekansal bir dokuya ihtiyaç duyulacaktır. Bu doğrultuda
söz konusu sanayi fonksiyonunu ve yapılarını korumaya çalışmak bölgenin gelecekte farklılaşması
hedeflenen yapı stoğunun devamını sağlamak ve mülkiyet desenini korumak anlamına gelmektedir. Burada
yapılacak 18. Madde uygulamasıyla mülkiyet deseni değişecek ancak mülkiyet hakkı korunacaktır.
Dolayısıyla itiraz konusu parselleri bulunduğu alanda 18. madde uygulaması yapılacağından ve ticaret
hizmet alanına dönüşüm hedeflendiğinden “Park Alanı”nın kaldırılarak “TK1 Ticaret ve Hizmet Alanı”
olarak planlanması plan bütünlüğünün bozulmasına, donatı alanlarının azalmasına ve yoğunluğun artmasına
neden olacaktır. Bu çerçevede meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı kararlarının korunması uygun görülmektedir. "denilerek.
İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen 06/09/2013 tarihli ve 2013/132 sayılı Küçükçekmece Belediye
Meclisi Kararı ile karara ilişkin diğer belgeler yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194sayılı İmar Kanunu ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
32
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: K.Çekmece ilçesi, Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama
İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup K.Çekmece Belediye Başkanlığından bölgede müktesep
hakları koruyacak ve mülkiyet problemi oluşturmayacak şekilde 18.madde çalışması ile ilgili bilgi istenmesi
ve bu duruma göre 1/5000 ölçekli planlarda düzenleme yapılması için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
33
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
29
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/120
KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 198,
199, 224, 225 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01/2014 gün ve 2013-14191 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a)Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 08.11.2013 tarih ve 2187-8971 sayılı yazısı ve eki Çatalca
Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 2013/53 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilat teklifi.
b)Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 18.09.2013 tarih ve 957464-3230 sayılı
yazısı ve ekleri.
c)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89,
198, 199, 224, 225 parsellerin üzerindeki fonksiyon ayırma çizgisinin kaldırılarak parsellerin kısmen “ikiz
nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 0 metre konut alanı”na kısmen de “Yol Alanı”na alınmasına ilişkin
11.10.2013 tarih, 2013/53 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre
değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
Tapu sorgulama programında yapılan incelemede, Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 74 parselin
328m2, Semra SAZAKLI mülkiyetinde olduğu; 69 ada 76 parselin 686,12m2, hisseli şahıs mülkiyetinde
olduğu; 69 ada 77 parselin 620,96m2, hisseli şahıs ve şirket mülkiyetinde olduğu; 69 ada 79 parselin 406m2,
hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 69 ada 80 parselin 184m2, Halil YILMAZ mülkiyetinde olduğu; 69 ada
81 parselin 612 m2, İsmail BÜLBÜL mülkiyetinde olduğu; 69 ada 82 parselin 286m2, Mehmet
BAYRAKTAR mülkiyetinde olduğu; 69 ada 83 parselin 235m2, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 69 ada
88 parselin 608m2, Veday BÜYÜK mülkiyetinde olduğu; 69 ada 89 parselin 1062m2, hisseli şahıs
mülkiyetinde olduğu; 69 ada 198 parselin 529m2, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 69 ada 199 parselin 799
m2, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 69 ada 224 parselin 282m2, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 69 ada
225 parselin 283m2, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiş olup, ilgi (a) yazı eki Çatalca Belediyesi
Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 53 nolu kararının mülkiyet kısmında “Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü’nün
14.08.2013 tarihli tapu bilgisinde 612,00m2 yüzölçümlü Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi F20c15a2d
pafta 69 ada 81 sayılı parselin ¼ hisse oranında Ümüş BÜLBÜL,3/16 hisse oranında Fatma EPPS, 3/16
hisse oranında Ümit BÜLBÜL, 3/16 hisse oranında Ümran AY, 3/16 hisse oranında Ünal BÜLBÜL
mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.” denilmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi 69 ada 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 198, 199, 224, 225
sayılı parseller 25.02.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım
İmar Planı’nda “Yüksek yoğunlukta yerleşik konut alanları (400 ki/ha)”nda kalmaktadır.
08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar
Planı’nda ise Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 76, 77, 81 ve 89 sayılı parseller, kısmen “ikiz nizam, 4
kat, ön bahçe mesafesi 3 metre konut alanı”nda kısmen “ikiz nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 0 metre konut
alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda; 69 ada 74, 80, 82, 199, 225 sayılı parseller, aynı planda kısmen “ikiz
nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 3metre konut alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda; 69 ada 79, 83, 88, 198,
224 sayılı parseller yine aynı planda “ikiz nizam, 4 kat, ön bahçe mesafesi 0 metre konut alanı”nda
kalmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı ekinde Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu’nun; “İlgi dilekçe ile Ferhatpaşa Mahallesi 69
ada 81 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi incelenmiş ve herhangi bir imar
artışı talep edilmediğinden teklif uygun bulunmuş olup, ayrıca söz konusu parselin içinde bulunduğu imar
adasında bulunan fonksiyon ayırma çizgisinin kaldırılması ve yapılaşma şartlarının aynı kalması
34
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklindeki görüşü, Çatalca Belediye Meclisi’nin 11.10.2013 gün,
2013/53 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı ekinde Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüşünün, ilgi (b) yazıda Ulaşım
Planlama Müdürlüğü’nün görüşünün bulunduğu görülmüş olup iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki
şekildedir;
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 18.09.2013 tarih ve 957464-3230 sayılı yazısında;
“Çatalca,Ferhatpaşa Mah.69 ada 81 parsel üzerindeki fonksiyon çizgisinin kaldırılarak parselin kısmen
"İkiz Nizam 4 kat Ön Bahçe Mesafesi 3 metre Konut Alanı" kısmen "İkiz Nizam 4 kat Ön Bahçe Mesafesi 0
metre Konut Alanı" kısmen "Yol Alanı"ndan; "İkiz Nizam 4 kat Ön Bahçe Mesafesi 0 metre Konut Alanı"na
ve "Yol Alanf'na alınmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi, yoldan çekme mesafeleri yol
rezerv alanı olarak öngörüldüğünden lO.OOm'lik yoldan 3.00m'lik çekme mesafesinin iptal edilmesi
bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır” denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 03.09.2013 tarih ve 1850-157889 sayılı yazısında;
“…Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve
statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.
DEĞERLENDİRME - SONUÇ:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen teklifin, halihazır haritada F20C15A2D rumuzlu pafta
üzerine, 69 ada 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 198, 199, 224, 225 parsellerin üzerindeki fonksiyon
ayırma çizgisinin iptal edildiği ve;
1. “Plan onama sınırı; Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 81 parselin sınırıdır.
2. Plan onama sınırı içinde kalan alan “Konut Alanı” ve “Yol Alanı”dır.
3. Açıklanmayan hususlarda; Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar
Planı Plan Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları
getirildiği görülmüştür.
İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin, Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü; Ulaşım
Planlama Müdürlüğü’nün, yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden lO.OOm'lik
yoldan 3.00m'lik çekme mesafesinin iptal edilmesi bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır
şeklinde olumsuz görüşü bulunmaktadır.
Söz konusu teklif 25.02.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon
Nazım İmar Planı plan kararlarını etkilememekle birlikte; 10m’lik yola cepheli konut alanlarının 3metre
çekme mesafesinin iptal edilmesiyle istikamet hattının değiştirilerek 10.00 metrelik yola sıfır olarak yeniden
düzenlendiği bu düzenlemenin plan paftalarına aktarılmadığı ve 69 ada 81 parsel ilgililerinin, fonksiyon
ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin talebi doğrultusunda yapılan değişiklik teklifi; ilçe meclis kararı ile;
parselin içinde bulunduğu imar adasında gösterilen fonksiyon ayırma çizgilerinin tamamının iptali şeklinde
tadilen düzenleme yapılarak ve yapılaşma şartlarının aynı kalması şeklinde karar alındığı, söz konusu
değişikliğin çevre yapılaşma adaları için emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmektedir.
“İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi 69 ada 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 198,
199, 224, 225 sayılı parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı” başlığı ile sunulan teklifin
plan notlarının 1. maddesinde “Plan onama sınırı; Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada 81 parselin
sınırıdır.” ifadesiyle yer alan plan notunun “Plan onama sınırı; Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada
74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 198, 199, 224, 225 sayılı parsellerin sınırıdır.”şeklinde, ayrıca 3 nolu
teklif plan notunda yer alan “…İstanbul İmar Yönetmeliği” ifadesinin “…meri imar yönetmeliği” olarak
düzenlenmesi gerekmektedir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, 5747 sayılı
Kanun’un 3. maddesi ile eklenen “Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar
onaylanmış sayılır” şeklindeki hükmüne binaen Başkanlık Makamına iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin,
ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
35
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 69 ada, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 88, 89, 198, 199, 224, 225 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi
incelenmiş olup, 10 m.lik yoldan çekme mesafelerinin 3 m. olarak korunması, 1 nolu plan notunun Planlama
Müdürlüğü tarafından önerildiği şekilde yeniden düzenlenmesi ve plan notlarında geçen “İstanbul İmar
Yönetmeliği” ibaresinin “Meri İmar Yönetmeliği” olarak düzeltilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
36
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
30
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/145
KONUNUN ÖZÜ: 26/02/2013 tt.li Avcılar İlçesi, Mustafakemalpaşa Mah. 2.Etap 1/1000 ölçekli U.İ.P'na
İtirazlarla İlgili İlçe Meclisi Kararı
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve BN:244 sayılı
yazısında;
" İlgi: a) Avcılar Belediye Başkanlığımın 10/07/2012 tarihli ve 6384 sayılı yazısı ve ekleri,
b)
10/09/2012 tarihli ve TN:900023 sayılı yazımız,
c)
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2012 tarihli ve 2633 sayılı kararı,
d)
Avcılar Belediye Başkanlığı'nın 09/12/2013 tarihli ve R-551810-10475 sayılı yazısı ve
ekleri.
16/12/2010 tasdik tarihli Avcılar İlçesi TEM ve D100 Karayolları Arası 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı doğrultusunda hazırlanan Avcılar İlçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı teklifi, Avcılar Belediye Meclisinin 05/03/2012 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilerek
Avcılar Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ekinde gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.
İlgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilen Avcılar İlçesi Mustafakemalpaşa
Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi
(c) kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 26/02/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmış
olup, 02/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında Avcılar Belediyesi'nde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Avcılar Belediye Başkanlığının ilgi (d) yazısında, Avcılar İlçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi 2.Etap
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Avcılar Belediye
Meclisi'nin 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı Kararı ve eki komisyon raporu ile bu karara istinaden düzenlenen
1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat paftalarının yazı ekinde iletildiği ifade edilerek, değerlendirilerek
karar alınmak üzere gereği talep edilmiştir.
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI
İlgi (d) yazı eki 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı Avcılar Belediye Meclisi Kararında yapılan
incelemeler neticesinde, 26/02/2013 tasdik tarihli Avcılar İlçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi 2.Etap 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi İçinde yapılan; 46 pafta, 8605, 8609, 8610,
19785, 8159, 8160,
8151, 7787, 7788, 7789, 7790 ve 7791 sayılı parsellerin yapılaşma hakkının 1982 planında olduğu gibi
düzenlenmesi ve korunması talebi ile ilgili itirazların;
"...söz konusu onanlı imar planlarından önce bulunan 03/02/1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planında da bu alanda kat adedinin 5 kat olması, bu plan kararına göre de bölgede
teşekkülün oluştuğundan ve onanlı üst plan yoğunluğunun da bu irtifaya olanak verdiğinden, konu bir
bütünlük içinde değerlendirilerek, bilgi paftasında da görüldüğü üzere; Mustafakemalpaşa Mahallesi, İstiklal
Caddesi 'nin, Mareşal Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi arasındaki her iki cephesinden mahreç alan; 8604,
8605, 20640, 20641, 8607, 8608, 8609, 8610,8611,
8612, 8613, 20135, 13795, 8168, 8167, 8166, 8165,
8164, 8163, §162, 8161, 8159, 8158,8157, 19787, 19785, 8152, 8151, 8150, 8149, 8148, 8147, 20299,
20298, 8144, 8143, 8142, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 17253 parsel sayılı
yerlerle İstiklal Caddesinin Mimar Sinan Caddesi ile Beyoğlu Caddesi arasında kalan bölümde, İstiklal
Caddesine güneyden cephe alan 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 17295 parsel
sayılı yerlerde çekme mesafeleri ve yapılaşma nizamı korunarak 5 kat irtifa verilmesi komisyonumuzca
uygun görülmüştür. " kararı ile uygun bulunduğu anlaşılmaktadır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
26/02/2013 tasdik tarihli Avcılar İlçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına askı süresi içinde 8605, 8609, 8610, 19785, 8159, 8160, 8151, 7787, 7788, 7789,
7790 ve 7791 sayılı parsellere ilişkin yapılan itirazlarda; söz konusu parsellerin Bakanlıkça 03/02/1982
tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren planda ön bahçe 3.00 m., arka bahçe 4.00 m., yan bahçe 3.00 m. olmak
üzere ikiz nizam 5 kat yapılaşma haklarına sahip olduğu; bilahare yeniden düzenlenen nazım imar planına
bağlı olarak gerçekleştirilen 28/08/2008 tasdik tarihli uygulama imar planında ise ön bahçe 2.50 m., arka
bahçe 4.00 m., yan bahçe 3.00 m. olmak üzere ikiz nizam 4 kat yapılaşma kararı getirildiği, yeni düzenlenen
37
ve 26/02/2013 tarihinde onaylanan imar planında ikiz nizam 4 katın korunduğu ifade edilerek, 4 kat verilen
yapılaşma hakkının 1982 planında olduğu gibi düzenlenmesi talep edilmiştir.
Avcılar Belediye Meclisi'nin 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı Kararında ise;
"...Mustafakemalpaşa Mahallesi, İstiklal Caddesi 'nin, Mareşal Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi
arasındaki her iki cephesinden mahreç alan; 8604, 8605, 20640, 20641, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612,
8613, 20135, 13795, 8168, 8167, 8166, 8165, 8164, 8163, 8162, 8161,8159,
8158, 8157, 19787, 19785,
8152, 8151, 8150, 8149, 8148, 8147, 20299, 20298, 8144, 8143, 8142, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625,
8626, 8627, 8628, 17253 parsel sayılı yerlerle İstiklal Caddesinin Mimar Sinan Caddesi ile Beyoğlu Caddesi
arasında kalan bölümde, İstiklal Caddesine güneyden cephe alan 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788,
7789, 7790, 7791, 17295 parsel sayılı yerlerde çekme mesafeleri ve yapılaşma nizamı korunarak 5 kat irtifa
verilmesi..." kararı verilmiştir.
Ancak, İlçe Meclis Kararma konu olan itirazlar sadece 8605, 8609, 8610, 19785, 8159,
8160, 8151, 7787, 7788, 7789, 7790 ve 7791 parsellere ilişkin yapılmış olmasına rağmen Meclis
Kararı ile 8604, 8605, 20640, 20641, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 20135, 13795, 8168, 8167,
8166, 8165, 8164, 8163, 8162, 8161, 8159, 8158, 8157, 19787, 19785, 8152, 8151, 8150, 8149, 8148, 8147,
20299, 20298, 8144, 8143, 8142, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 17253, 7782, 7783,
7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 17295 parsellerdeki 4 kat yapılaşma hakkı 5 kata
çıkarılmıştır.
Bununla birlikte, Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 8605, 8609, 8610,
19785, 8159, 8160, 8151, 7787, 7788, 7789, 7790 ve 7791 parsellere ilişkin yapılan itirazların Avcılar
Belediye Meclisine takdim yazılarında söz konusu itirazlarda yer alan taleplerin yapı ve nüfus yoğunluğunu
arttırıcı nitelikte olduğu ve uygun görülmediği açık bir şekilde ifade edilmiş olup, bu değerlendirmelere
rağmen söz konusu itirazlar, Avcılar Belediye Meclisinin 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı kararı ile ve sınırları
genişletilerek uygun görülmüştür.
Sonuç olarak, Avcılar Belediye Meclisi'nin 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı kararı ile yukarıda bahsi
geçen parsellerdeki 4 kat yapılaşma hakkının 5 kata çıkarılması; uygulama imar planı bütünlüğünü bozucu
olmakla birlikte planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olup, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve
kişi başına düşen donatı oranını azaltıcı niteliktedir. Ayrıca söz konusu plan değişikliği, 1/1000 ölçekli
planın dayanağı olan 16/12/2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alan 700 ki/ha
yoğunluk değerini de arttırıcı nitelikte olup, bu yönüyle de 1/5000 ölçekli nazım imar planına, dolayısıyla
1/1000 ölçekli planların 1/5000 ölçekli planlara uygun olarak hazırlanmasını hüküm altına alan 3194 sayılı
kanunun 5.maddesine aykırıdır. "denilerek.
Genel Sekreter Yardımcısı
İlgi (d) yazı ve eki 28/10/2013 tarihli ve 84 sayılı Avcılar Belediye Meclisi Kararı ile diğer ekler
yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 2. Etap Uygulama İmar
Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, itiraza konu parsellerin 03.02.1982 onanlı planlardan sonraki
planlardaki yapılaşma hakları ve ruhsat süreçleriyle ilgili olarak Avcılar Belediyesinden bilgi alındıktan
sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
38
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Rapor No:
31
KOMİSYON RAPORLARI
13.02.2014
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
2013/2402
Tarih:
Dosya No:
KONUNUN ÖZÜ: Fatih(Tarihi Yanmada) 1/5000 Ölçekli KANİP İtirazları Hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 12 /2013 gün ve BN:174 sayılı
yazısında;
"İlgi a) İstanbul 1 Numaralı KVKB Kurulunun 12.7.1995 tarih ve 6848 sayılı Kararı.
b)İstanbul IV Numaralı KVKB Kurulu Müdürlüğün ünün 31.03.2008 tarih ve 594 sayılı yazı ve eki
26.03.2008 tarih ve 2015 sayılı Kurul Kararı ve diğer Kurul Kararları.
c)06.08.2010 tarih ve TN.3200150 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 2327 sayılı Kararı.
e)İstanbul IV Numaralı KVKB Kurulunun 11.08.2011 tarih ve 4728 sayılı Kararı.
f)İstanbul Yenileme Alanları KVK Kurulunun 03.11.2011 tarih ve 101 sayılı Kararı.
g)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2011 tarih ve 2805 sayılı Kararı.
h)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12,2012 tarih ve 2692 sayılı Kararı.
i)08.04.2013 tarih ve TN.360393 sayılı yazımız.
j)İstanbul IV Numaralı KVKB Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 1653 sayılı Kararı.
k)26.06.2013 tarih ve TN.661407 sayılı yazımız.
1)İstanbul Defterdarlığının 03.07.2013 tarih ve 044408 sayılı yazısı,
m)04.07.2013 tarih ve BN.7964 sayılı yazımız.
n)İstanbul IV Numaralı KVKB Kurulunun 08.10.2013 tarih ve 1833 sayılı Kararı.
İlgi a) Kurul Kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde hazırlanan 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih ve Eminönü İlçeleri) Koruma Amaçlı İmar Planlarının İstanbul 8.
İdare Mahkemesinin 29.11.2007 tarih ve K.2007/2444 sayılı kararı ile usul yönünden iptal edilmesi üzerine
ilgi b) yazı eki Kurul Kararında özetle '...yargı kararlarıyla iptal edilen 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada
(Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 14 maddede
belirtilen hususlara ilişkin plan düzenlemelerin yapılması ile karar eki plan notlarında belirtilen
düzenlemelerin yapılması ve plan paftalarına aktarılmasına, karar doğrultusunda plan notları, paftaları ve
raporlarının yemden düzenlenerek Kurula iletilmesine karar verildiği...' belirtilmektedir. İlgi b) yazı ekleri
Koruma Kurulu Kararları gereği Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına
başlanmıştır.
Yapılan arazi tespit, envanter, kayıp eser araştırması çalışmalarının güncellenerek yeniden kurumkuruluş görüşleri alınması sonrasında hazırlanan teklif 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu ilgi c) Başkanlık Katı yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine
iletilmiş ve ilgi d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek tetkik ve gereği için İstanbul IV Numaralı KTVK
Kurulu ile İstanbul Yenileme Alanları KTVK Kumluna iletilmiştir. Teklif 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada
(Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi e) ve ilgi f) Kurul Kararları ile düzeltmelerle uygun bulunmuş
ve akabinde ilgi g) Meclis Kararı ile de aynen uygun görülerek 30.12.2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanınca onaylanmış ve 27.01.2012-27.02.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya
çıkarılmıştır,
30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Tarihi Yanmada (Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yasal
askı süresi içinde maliklerince yapılan itirazlar hakkında ilgi h) Meclis Kararında Fatih ilçesi, 1/5000 ölçekli
Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup 33 ada 30 nolu
parselin üzerinde yapı kullanma izin belgesi alınmış bina olması nedeniyle T2 ticaret alanına
alınması...komisyonumuzca uygun görülmüştür' denilmektedir.
İlgi h) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği paftaları ilgi i) yazımız ile
İstanbul IV.Nolu KVKBK Müdürlüğüne iletilmiş ve ilgi j) Kurul Kararında " ...İstanbul ili,Fatih İlçesi, 33
ada 30 parsele ilişkin 14.12.2012 gün ve 2692 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Tarihi
Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin;Meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Tarihi
Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planları doğrultusunda söz konusu parsele ilişkin plan kararının
uygulanmasına yönelik İstanbul Defterdarlığı 'nca yapılacak olan bir işlem olup olmayacağı (imar
programına alınıp alınmayacağı;kamulaştırmaya yönelik bir taleplerinin olup olmayacağı vb.) ve talep edilen
39
plan değişikliği teklifine ilişkin görüşlerinin Belediyesi kanalıyla Kurulumuza iletilmesinden sonra
değerlendirilebileceğine..." karar verilmiştir.
İlgi j) kurul kararına istinaden Fatih İlçesi 33 ada 30 parsel ile ilgili olarak ilgi j) Kurul Kararı gereği
ilgi k) yazımız ile İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığına görüş
sorulmuştur.
İlgi 1) kurum görüşü tarafımıza iletilmiş olup "...Bahse konu 33 ada, 30parsel nolu taşınmaz Hazine
uhdesinde olmayıp, taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin bugüne kadar İdaremizce bir çalışma yapılmamış
olup, İdaremizce kamulaştırılması düşünülmemektedir" denilmektedir.
İlgi 1) kurum görüşü ilgi m) yazımız ile İstanbul IV Numaralı KVKB Kuruluna iletilmiş ve ilgi n)
Kurul Kararında "...İstanbul İli, Fatih İlçesi, 33 ada 30 parsele ilişkin 14.12.2012 gün ve 2692 sayılı Meclis
Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği
teklifinin; Meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 'nda; 33 ada 30 parsel komşuluğundaki
taşınmazlar için öngörülen fonksiyonlar açısından değerlendirildiğinde; söz konusu plan değişikliği teklifinin
şehircilik ilkeleri ve planlama tekniği açısından uygun olmadığına... " karar verilmiştir. " denilerek
Fatih İlçesi, 33 ada 30 parsele ilişkin itirazlar kapsamında hazırlanan plan değişikliği ile ilgili olarak
alınan ilgi n) Kurul Kararı ve ekleri yazımız ekinde olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup itiraza konu parselle ilgili olarak alınan 14.12.2012 tarih 2692
sayılı İBB Meclis kararının sözkonusu parselde yapı kullanma izin belgesi alınmış bina bulunması nedeni
ile alındığı, İstanbul 4 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.05.2013 tarih 1653 sayılı
kararı ile söz konusu taşınmazda kamulaştırma yapılıp yapılmayacağına dair İstanbul Defterdarlığından
görüş istendiği, İstanbul Defterdarlığı’nın 03.07.2013 tarih 044408 sayılı yazısında parselin hazine
uhdesinde olmadığı ve kamulaştırılmasının düşünülmediği belirtildiğinden müktesep hakların korunması ve
mağduriyet oluşmaması için ilgili kurul tarafından tekrar değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
40
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
32
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/13
KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada, 218,219, 221,222,223,224,225,226 parseller, 5867
ada,241, 242,243,244,245,246,247,248,249 parseller, 2636 ada,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,
272, 273 parsellere ait 1/1000 ölç.U.İ.P. değişiklik teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 12 /2013 gün ve 2013- 14348 sayılı
yazısında;
“İlgi : a) 13.11.2013 tarih, M.34.3.KAR.0.29.01.604.01.04-2012/ P.Ş: 1108- Y.İ: 11880 sayılı
Kartal Belediye Başkanlığı’nın
yazısı ve eki 28.10.2013 gün, 2013/138 sayılı ilçe
Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ve ekleri.
b) 02.05.2013 tarih, M.34.3.KAR.0.29.01.604.01.04-2012/ P.Ş: 1021-2013/P.Ş;31 sayılı
Kartal Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 08.03.2013 gün, 2013/40 sayılı ve
01.04.2013 gün ve 2013/55 sayılı İlçe Meclis Kararları ile 1/1000 ölçekli teklif
plan paftaları ve ekleri.
c) 17.01.2013 gün, 24634 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
d) 22.11.2012 gün ve 2324-217001 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı
ve eki.
e) 04.01.2013 gün ve 11284-50-2177 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki
04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazısı.
f) 07.08.2012 gün ve 50.40/50090 sayılı İGDAŞ’ın yazısı ve eki.
g) 10.06.2013 gün ve 5977 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
h) 10.09.2013 gün ve 1615 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı.
ı) 26.09.2013 gün ve 12359 sayılı Kartal Belediye Başkanlığı’na yazımız ve ekleri.
j) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004
tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi a) yazı ile; ilgi a) yazı eki Kartal Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen Kartal İlçesi,
Yakacık, 116 pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 parseller, 5867 ada 241-242-243-244-245246-247-248-249 parseller, 2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273 parsellere ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Söz konusu parseller, 18.08.2004 - 16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar
Planı’nda kısmen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Konut Alanına ait 300 ki/ha. Yoğunluklu B Bölgesinde,
kısmen de yapı yasağı getirilecek alanlarda kalmaktadır.
16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli planın plan notlarında; Kentsel Yenileme Proje Alanı;
* A-yoğ:250 ki/ha
B-yoğ:300 ki/ha
*Bu alanlarda bu planda belirlenen yoğunlukların gerektirdiği, umumi hizmetlere özgü kentsel donatı
alanları (Eğitim tesisi, sağlık tesisi, dini tesis, yeşil alanlar vb.) ile kentsel teknik altyapı alanları toplam
alanın %40’ından az olmamak üzere kentsel yenileme projelerinde belirlenecektir.
*Kentsel Yenileme Projeleri, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
ile uyumlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak; İlçe Belediyesi tarafından, ilgili taraflar
(mahalle muhtarları, meslek odaları, üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar) ile görüşmeler
yapılarak katılımlı bir şekilde hazırlanacaktır. Projede yaşam standartlarının yükseltilmesi yanında kullanıcı
profilinin korunması (bölgede yaşayanların projenin uygulanmasından sonra da bu bölgede yaşamalarını
özendirici ekonomik ve sosyal koşullarının sağlanması) esas alınacaktır.
*Sosyal, ekonomik, fiziki (Kentsel Tasarım, Mimari) ve hukuki boyutları ile düzenlenecek olan
kentsel yenileme projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
05.07.2007-20.11.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Kentsel Yenileme Alanları Planı’nda söz
konusu parseller kısmen 5/A/3, 0.20-0.40/1.25 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen yol alanında
(2636 ada 267 parsel ile 5853 ada 221 parselin büyük bir kısmı), kısmen de 5853 ada 221 parsel, 5867 ada
242 parsel ve 2636 ada 263 parselin bir kısmından enerji nakil hattının geçtiği görülmektedir.
41
MÜLKİYET BİLGİSİ :
Söz konusu parsellerin mülkiyetine ilişkin dosyasında ve Başkanlığımız tapu sorgulama
programında, 5867 ada 241-243-245-246-248-249-247 parseller ile 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225
parseller ve 2636 ada 262-264-265-266-267-269-270-271-272-273 parsellerin şahıs mülkiyetinde, 5867 ada
242-244 parsellerin Toroslar Pazarlama Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına, 2636 ada 263-269
parsellerin Alper İnşaat Makine Turizm ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu,
2636 ada 268 parsel ile 5863 ada 226 parsellerde şerh olduğu görülmektedir.
MEVCUT DURUM :
Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2011 yılı uydu fotoğraflarından ve CBS bilgi sisteminde yer
alan verilerden söz konusu alan üzerinde 2 adet binanın bulunduğu, büyük bir kısmının ise boş olduğu
görülmektedir.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi a) yazı ekinde iletilen 28.10.2013 gün, 2013/138 sayılı İlçe Meclis Kararında;
“ Dosya ile itiraza konu komisyonumuzca incelenmiş, teklif planda ilave edilen Belediye Hizmet
Alanı’na ait yerin büyütülerek bila bedel Belediye ‘ye terk edilmesi, konuya ilişkin 17.01.2013 gün 24634
sayılı İ.B.B. Belediye Başkanlığı İ.S.K.İ. görüşü doğrultusunda güney-kuzey hattına imar yolu üzerinde
korunmadığı görüldüğünden yapılacak deplase alt yapı hizmetleri bedelinin ilgililerince karşılanacaktır.
Plan notu eklenerek bilgi paftasındaki şekli ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde oy çokluğu
ile kabul edilmiştir.
KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilen teklife ilişkin yenilenmiş kurum görüşü bulunmamaktadır.
Ancak dosyasında ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza iletilen plan değişikliği teklifine ait Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ görüşleri
bulunmaktadır.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi c) yazısında; Söz konusu alan ile ilgili olarak İdare altyapı görüşü
ve uygulamaya ilişkin görüşleri sıralanarak, söz konusu parsellerin yüzeysel su kaynaklarının su toplama
havzası dışında kaldığı, imar planlarında mevcut ve planlanan atık su ve yağmur suyu hatlarının geçtiği
güzergahlarla mevcut ve planlanan içme suyu borularının geçtiği yol güzergahlarından geçecek boru
çapları belirtilerek tüm mevcut
ve
planlanan atık suyu-yağmursuyu hatlarının
geçtiği yol
güzergahlarının imar
plan ve uygulanmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunması, söz
konusu planlama alanında yapılacak imar planı tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından
dolayı İdare altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetlerinin ilgilisince
karşılanması gerektiği belirtilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü İlgi (d) yazısında;
“Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000
ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.
Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi c) yazı
ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak
olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi
koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir.” denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (e) sayılı yazısında; “Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 116
pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 parseller, 5867 ada 241-242-243-244-245-246247-248-249 parseller ile 2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-269- 270-271-272-273 parsellerin 7
m.lik yolda kalan kısımlarında yapılan değişikliklere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile
ilgili 04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazı ile iletilen görüşümüz aynen geçerlidir.”
denilmekte olup, söz konusu 04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazıda;
“ *İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
*Giriş ve çıkışlar için UTK Kararı alınması,
*Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri
tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75 m2 ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2˂ brüt alan ˂ 150 m2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark
-brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150 m2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması
gerekmektedir.
*07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin
sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz
42
önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı
15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında
gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,
*Teklif alanın cephe aldığı yollardan min.5 m. Yapı yaklaşma mesafesi bırakılması hususlarının yerine
getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” şeklinde görüş verildiği
görülmektedir.
İGDAŞ’ın ilgi (f) yazısında;“ Plan onama sınırı içerisinde kalan ve kapanacak olan yol alanlarında
polietilen (63mm) doğalgaz hatlarımız yer almaktadır. Ayrıca 2636 ada 267-268-271 parsellerin cephe aldığı
Gökşen sokaktaki polietilen doğalgaz hattımız kısmen belirtilen parsellerin içerisinde kalmaktadır.
*1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı tadilat değişikliğinden mevcut altyapı tesislerimiz kısmen
etkilendiğinden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
* Plan değişikliğinden kısmen etkilenen doğalgaz hatlarının deplase bedellerinin karşılanması
gerekmektedir.
*1/1000 lik uygulama imar plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100 cm yaklaşma sınırı
ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmelidir.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME:
İlgi a) yazı eki Kartal Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan
paftaları incelendiğinde; G22-a-10-c-3-a ve G22-a-10-c-3-d rumuzlu paftalar üzerinde düzenlemeler
yapıldığı, 5853 ada ile 5867 ada arasındaki yolun kısmen kapatılarak konut alanına alındığı, 5867 ada ile
2636 ada arasındaki yolun kısmen kapatılarak konut alanına alındığı, 2636 ada 262-263 parsellerin kısmen
konut alanı kısmen de 7 m.lik yol alanına alındığı, 2636 ada 263 parselin küçük bir kısmında bulunan enerji
nakil hattı içerisinde kalan yeşil alanın iptal edilerek 7 m.lik yol alanına alındığı, 5867 ada 241-242
parsellerin kısmen konut alanında kısmen de 7 m.lik yol alanına alındığı, 5867 ada 242 parselin küçük bir
kısmında yer alan enerji nakil hattı içerisinde yeşil alanda kalan kısmın iptal edilerek 7 m.lik yol alanına
alındığı, 5853 ada 221-222-218 parsellerin konut alanı fonksiyonu kısmen iptal edilerek 7 m.lik yol alanına
alındığı, 5853 ada 221 parselin çok küçük bir kısmının enerji nakil hattında kaldığı, 5853 ada 222 parselin
ortasından 7 m.lik yol geçtiği için yapılaşmaya uygun olmayan parsel oluştuğu, konut alanlarının 5/A/3,
0.20-0.40/1.25 yapılanma şartlarında olduğu,
“1-Onama sınırı 116 pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 nolu parseller, 5867
ada 241- 242-243-244-245-246-247-248-249 nolu parseller ile 2636 ada 262-263-264- 265266-267-268-269- 270-271-272-273 nolu parseller ve yol alanıdır.
2- Plan onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen konut alanı kısmen Belediye Hizmet Alanı
ve kısmen de yol alanıdır.
3- Plan notu iptal edimiştir.
4- İGDAŞ Alt Yapı hatlarına yapı yaklaşma mesafesi 100 cm. dir.
5- Bahsedilmeyen hususlarda meri plan ve meri plan notları geçerlidir.
6- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
8- Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
9- Otopark ihtiyacı parsellerin bünyesinde çözülecektir.” şeklinde Plan notlarının
bulunduğu, plan notlarına ilçe meclis kararı doğrultusunda
“ 3- Belediye Hizmet Alanı bila bedel Belediye’ye terk edilecektir. 17.01.2013 gün ve 24634 sayılı
İ.B.B. Belediye Başkanlığı İSKİ görüşü doğrultusunda Güney kuzey hattına imar yolu üzerinde korunmadığı
görüldüğünden yapılacak deplase altyapı hizmetleri bedeli ilgililerince karşılanacaktır.” şeklinde plan notu
ilave edilerek tarafımıza iletildiği görülmektedir.
Söz konusu parsellere ilişkin tarafımıza iletilen teklif ilgi (g) Başkanlık makamına yazımız ile
iletilmiş olup, ilgi(h) meclis kararı ile “Kartal İlçesi, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada, 218,219,
221,222,223,224,225,226 parseller, 5867 ada, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 parseller, 2636
ada,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, 272,273 parsellere ve yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Konut Alanı
sınırları içerisinde plan değişikliklerinin alanının bütününe yönelik bir çalışmayı içerecek şekilde yapılması
gerektiği görüldüğünden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması” şeklinde karar alınmıştır. Bahse
konu karar ilgi(ı) yazımız ile Kartal belediye Başkanlığına iletilmiştir. İlgi(h) meclis kararı ile reddedilen
teklif de, plan onama sınırı içerisinde kalan alan, kısmen konut, kısmen de yol alanında olup, plan notlarına
İGDAŞ alt yapı hatlarına ait plan notu bulunmamakta olup, yenilenen teklife ait yeni kurum görüşü
bulunmamaktadır.
Önceki teklifden farklı olarak 5813 ada, 221 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanına
alınarak, ,“- İGDAŞ Alt Yapı hatlarına yapı yaklaşma mesafesi 100 cm. dir.” şeklinde plan notunun
eklendiği teklife ilişkin alınan 28.10.2013 gün, 2013/138 sayılı ilçe meclis kararına istinaden 3 nolu plan
notu iptal edilerek yerine “ Belediye Hizmet Alanı bila bedel belediye ye bedelsiz olarak terk edilecektir.
43
17.01.2013 gün ve 24634 sayılı İ.B.B. Belediye Başkanlığı İSKİ görüşü doğrultusunda Güney kuzey hattına
imar yolu üzerinde korunmadığı görüldüğünden yapılacak deplase altyapı hizmetleri bedeli ilgililerince
karşılanacaktır.” şeklinde tadil edilen teklif, aynı içerikteki önceki teklife ait kurum görüşleri ile
değerlendirildiğinde ;
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İSKİ Genel
Müdürlüğü’nün “ söz konusu planlama alanında yapılacak imar planı tadilatıyla mevcut duruma göre
yoğunluğun artırılmasından dolayı İdare altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım
maliyetlerinin ilgilisince karşılanması gerektiği ” yönünde şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
çekme mesafesi ve otopark adetlerini belirttiği uygulamaya ilişkin hususların teklife yansıtılmadığı,
yinelenen teklifle İGDAŞ altyapı hatlarına minimum yaklaşma sınırı 100 cm’dir. plan notunun eklendiği
ancak inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu “ ile “ Plan değişikliğinden kısmen etkilenen
doğalgaz hatlarının deplase bedellerinin karşılanması gerekmektedir. ” hususunun teklife yansıtılmadığı
görülmektedir.
Ayrıca Kentsel Yenileme Proje Alanı A ve B Bölgelerine ait Kartal Belediye Başkanlığınca “
Başkanlık İtirazı “ olarak hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 20.11.2009
t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile “ İlgili kurumdan (TEİAŞ) olumlu görüş alınması
durumunda enerji nakil hattı sınırı içinde kalan parsellerde çevre yapılanma koşulları ve plan notlarına göre
konut yapılabilir.” şeklinde plan notunun getirildiği, daha sonra onaylanan enerji nakil hatları plan notlarına
ilişkin 15.05.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli plan değişikliği bulunduğu ve Kartal Belediye Başkanlığı’nca yapılan
itirazlar sonrası onaylanan 12.04.2013 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Enerji Nakil Hattı Koruma
Kuşağı Alanına ilişkin plan notlarında yapılan düzenlemeye ilişkin 09.04.2013 gün ve 714 sayılı İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclis Kararı gereği müdürlüğümüz tarafından 1/5000 ölçekli plan paftalarında
gereken düzenlemelerin yapılması istenmiş olup, konuya ilişkin TEİAŞ dan istenen kurum görüşünde “
…..söz konusu bölge içerisinde yapılacak olan imar planlarına;
1-Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve Trafo Merkezi alanında 'Elektrik Kuvvetli Akım
Tesisleri Yönetmeliği' hükümleri geçerlidir.
2-Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan
(TEİAŞ) görüş alınarak uygulama yapılacaktır.
Plan notlarının düşülmesi ve konu ile ilgili meclis kararının alınması gerekmektedir. ” denilmekte
olup, 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşaklarına ilişkin
konu Başkanlık katına sunulmuş olup, müdürlüğümüzde işlem görmektedir.
Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede ; İlgi (a) daki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile
bazı yol alanlarının kapatılarak konut alanına alındığı, konut alanlarının bir kısmının yol alanına alındığı, yol
alanının azaltılarak konut alanının arttırıldığı, ilgi (b) teklifden farklı olarak yaklaşık 260
m2 lik alanın ise Belediye Hizmet Alanına ayrıldığı görülmekte olup, 01.02.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal
Kuzeyi Uygulama İmar plan değişikliği ve 20.11.2009 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli plan
değişikliğinde “Ada bazında yapılacak uygulamalarda ada büyüklüğüne bakılmaksızın E:1.75 olarak
uygulama yapılabilir.” plan notu bulunduğundan E.1.25 değerinin uygulamadan dolayı
E:1.75’e
çıkacağından, yapı ve nüfus yoğunluğu getirildiği, enerji nakil hattında kalan bir kısım alanların yol alanına
alındığı ve teklife ilişkin TEİAŞ’ın görüşünün alınmadığı ve Ulaşım Planlama görüşünün gereğinin
yapılmadığı görülmekte olup, Plan Yapım Yönetmeliği’nin 27. Md.de : “ İmar planlarında bulunan sosyal
ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri
zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek
ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” denilmektedir. ” Denilerek.
İlgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;
yazımız ve eklerinin ilgi j) Başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı
yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
44
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal ilçesi, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada, 218, 219, 221, 222, 223, 224,
225, 226, parseller, 5867 ada, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,parseller, 2636 ada, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268 ,269, 270, 271, 272, 273 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi incelenmiş olup, müktesep haklar ve 1/5000 ölçekli plan kararları açısından yeniden
değerlendirilmesi için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
45
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
33
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/57
KONUNUN ÖZÜ: Tarihi Yanmada (Fatih) 1/5000 ölçekli KANIP İtirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 03/ 01 /2013 gün ve 2013/26569
sayılı
yazısında;
"İlgi: a) İstanbul I Numaralı KTVK Kurulunun 12.7.1995 tarih ve 6848 sayılı Kararı.
b)İstanbul IV Numaralı KVK Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2008 tarih ve 594 sayılı yazısı ve eki
26.03.2008 tarih ve 2015 sayılı Kurul Kararı ve diğer Kurul Kararları.
c)06.08.2010 tarih ve TN.3200150 sayılı Başkanlık makamı yazımız.
d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 2327 sayılı Kararı.
e)İstanbul IV Numaralı KVK Kurulunun 11.08.2011 tarih ve 4728 sayılı Kararı.
f)İstanbul Yenileme Alanları KVK Kurulunun 03.11.2011 tarih ve 101 sayılı Kararı.
g)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14,12.2011 tarih ve 2805 sayılı Karan.
h)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 2701 sayılı Kararı.
ı) 24.05.2013 tarih ve TN.537344 sayılı yazımız.
j) İstanbul IV Numaralı KVK Kurulunun 24.07.2013 tarih ve 1842 sayılı Kararı.
k)09.09.2013 tarih ve TN.900726 sayılı Başkanlık makamı yazımız.
1)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 1813 sayılı Kararı.
m)03.10.2013 tarih ve TN. 1012129 sayılı yazımız.
n)İstanbul IV Numaralı KVK Kurulunun 23.10.2013 tarih ve 2077 sayılı Kararı.
İlgi a) Kurul Karan ile Kentsel Sit Alam ilan edilen Tarihi Yanmada bütününde hazırlanan 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Tarihi Yanmada (Fatih ve Eminönü İlçeleri) Koruma Amaçlı İmar Planlarının İstanbul 8.
İdare Mahkemesinin 29.11.2007 tarih ve K.2007/2444 sayılı kararı ile usul yönünden iptal edilmesi üzerine
ilgi b) yazı eki Kurul Kararında özetle J...yargı kararlarıyla iptal edilen 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada
(Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 14 maddede
belirtilen hususlara ilişkin plan düzenlemelerin yapılması ile karar eki plan notlarında belirtilen
düzenlemelerin yapılması ve plan paftalarına aktarılmasına, karar doğrultusunda plan notları, paftaları ve
raporlarının yeniden düzenlenerek Kurula iletilmesine karar verildiği...' belirtilmektedir. İlgi b) yazı ekleri
Koruma Kurulu Kararlan gereği Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına
başlanmıştır.
Yapılan arazi tespit, envanter, kayıp eser araştırması çalışmalarının güncellenerek yeniden kurumkuruluş görüşleri alınması sonrasında hazırlanan teklif 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve Plan Raporu ilgi c) Başkanlık makamı yazımızla Büyükşehir Belediye
Meclisine iletilmiş ve ilgi d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek tetkik ve gereği için İstanbul IV
Numaralı KVK Kurulu ile İstanbul Yenileme Alanları KVK Kuruluna iletilmiştir. Teklif 1/5000 ölçekli
Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi e) ve ilgi f) Kurul Kararlan ile düzeltmelerle
uygun bulunmuş ve akabinde ilgi g) Meclis Kararı ile de aynen uygun görülerek 30.12.2011 tarihinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 27.01.2012¬27.02.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay
süre ile askıya çıkarılmıştır.
30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yasal
askı süresi içinde yapılan itirazlarla Simkeş Mescidi'nin plana işlenerek özgün kullanımına uygun bir şekilde
değerlendirilerek ihyasının gerçekleştirilmesi talep edilmiş ve söz konusu itirazlar ilgi h) Meclis Kararında
Fatih ilçesi, 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş
olup 1844 ada ile ilgili itiraz kapsamında Simkeş Mescidi'nin yerinde ihyası için 1844 ada 7parselin dini tesis
alanı olarak düzenlenerek, 1844 adada yer alan dini tesis, yer altı otopark, ticaret ve konut alanlarının bilgi
paftasında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi,... .komisyonumuzca uygun görülmüştür'
denilmektedir.
İlgi h) Meclis Kararı doğrultusunda itirazlar kapsamında söz konusu kayıp kültür varlıklarının ihyasına
ilişkin hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği paftaları ilgi ı) yazımız ile İstanbul IV Nolu
KVK Kuruluna iletilmiş ve ilgi j) Kurul Kararında söz konusu plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına
karar verilmiştir.
46
İlgi j) Kurul Kararı ile uygun bulunmayan imar planına itirazlar kapsamında hazırlanan 1/5000 Ölçekli
Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı Değişikliği paftası ilgi k) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi 1)
Meclis Kararında söz konusu teklifin yeniden değerlendirilmek üzere ilgili kurula iletilmesine karar
verilmiştir.
İlgi 1) Meclis Kararı doğrultusunda itirazlar kapsamında söz konusu kayıp kültür varlıklarının ihyasına
ilişkin hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği paftaları ilgi m) yazımız ile İstanbul IV Nolu
KVK Kuruluna iletilmiş ve ilgi n) Kurul Kararında;"...İstanbul Büyükşehir Belediye Mescidi'nin 14.12.2012
gün ve 2701 sayılı kararında söz konusu mescidin özel mülkiyet yerine kamu parseli üzerine yapılmasının
daha uygun olduğu görüşünün belirtildiği, Mülkiyet verileri incelendiğinde, Özgün konumu Vatan Caddesi
üzerinde kalan Simkeş Mescidi 'nin, ihya edilmesinin istendiği 1844 ada 7 parselin özel mülkiyette yer aldığı
ve söz konusu adada dini tesis alanı için uygun kamu parsellerinin bulunduğu, yeni kamulaştırmaya neden
olacak söz konusu plan tadilat teklifinde kamu yararı bulunmadığına ve planlama ilke ve esasları açısından
incelendiğinde Mer-i Planda 1844 adada önerilen kullanımların, işlevsel ilişkilerinin, bütünlüğü sağlayıcı
içerikte kurulmuş olması nedeniyle söz konusu plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına... " karar
verilmiştir. " denilerek
İlgi n) Kurul Kararı ile uygun bulunmayan imar planına itirazlar kapsamında hazırlanan 1/5000
Ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı Değişikliği paftası ve ilgi j) Kurul Kararı yazımız ekinde olup yürürlükteki yasa ve
yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere 5216 Sayılı yasanın 7/b maddesi
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1844 nolu adanın 30.12.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli planlardan
önceki tüm planlardaki durumunun ve Simkeş Mescidi’nin orijinal yerinin ve ihyasına ilişkin koşulların
Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından araştırılması ve buna göre 1/5000 ölçekli planda değerlendirme
yapılması için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
47
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
34
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/71
KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi RUİP İtirazları ( Kartal,Yukarı, 163 Pafta, 632 Ada,54
Parsel)
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 02/ 01 /2014 gün ve 2013/25694 BN:32
sayılı yazısında;
"İlgi: a) Kartal Belediye Başkanlığı'nın 20.11.2013 gün ve 3150 sayılı yazısı ve ekleri.
b)Kartal Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 2013/120 sayılı Meclis Kararı.
c)İlgililerinin 74 adet itiraz dilekçesi.
d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2007 tarih ve 389 sayılı kararı.
e)Kartal Belediye Meclisi'nin 28.06.2012 gün ve 2012/108 sayılı kararı.
f)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14.12.2012 gün ve 2702 sayılı kararı.
19.04.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'na yasal
askı süresi içinde ilgisi tarafından yapılan itirazlara ilişkin alınan ilgi (b) Kartal Belediye Meclis Kararı,
Kartal Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri uyarınca karar
alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.
İTİRAZ KONUSU:
Askı süresi içinde, Kartal, 163 pafta, 632 ada, 54 parsel malikleri tarafından yapılan ilgi (c) İtiraz
dilekçelerinde; "1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı'nda yapılan değişiklikle
binaların ve parselin bir bölümünün Çukurbostan Sokak tarafında imar yolunda kaldığı imar yolunun parsel
sınırlarını ve binaları koruyacak şekilde mevcut bahçe duvarına çekilerek düzenlenmesi, Aşkın Bora Parkı ile
parsel arasında kalan imar yolunun kaldırılması ve Soğanlık Caddesine cephe olan imar yolunun kaldırılması
imar hattının mevcut bahçe duvarına çekilmesi ayrıca Dik Sokak tarafındaki imar hattının mevcut bahçe
duvarına çekilmesi" hususlarında itirazda bulunulmuştur.
PLAN SÜRECİ:
Kartal İlçesi, 632 ada, 54 parselin de içinde bulunduğu bölgede Başkanlığımızca 23.06.2005 onanlı
1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı yapılmış olup söz konusu plan doğrultusunda bu bölgede
19.09.2006 onanlı, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı yapılmıştır.
23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı'na yapılan İtirazlar sonrasında
bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin ilgi (d) kararı ile kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 04.07.2007
onanmış ve 27.07.2007-27.08.2007 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkartılarak ilan
edilmiştir.
04.07.2007 onanlı, 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda Kartal Belediye
Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Kartal Belediye
Meclisi'nin ilgi (e) Kararı ile kabul edilmiştir.
Söz konusu Plan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (f) kararı ile tadilen uygun görülmüş
ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 19.04.2013 tarihinde onaylanarak
21.05.2013-21.06.2013
tarihleri arasında Kartal Belediye Başkanlığında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.
MÜLKİYET:
Kartal, 163 pafta, 632 ada, 54 parsel şahıs mülkiyetinde olup; parsel büyüklüğü 4027 m2,dir.
MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:
04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında itiraz konusu olan Kartal, 163
pafta, 632 ada, 54 parsel K3 (600 kişi/ha) Yoğunlukta Konut Alanında ve kısmen 12 m.'lik Taşıt Yolunda
kalmaktadır.
04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak
19.04.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında itiraza konu parselin
48
5/A/3 0.20-0.40/1.75 yapılanma koşullarında Konut Alanında ve 12 m.'lik Taşıt Yolunda kaldığı
görülmektedir.
İLÇE İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Kartal Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 25.09.2013 gün ve 2013/34 sayılı kararında "54 nolu
parselin yanındaki park alanı ile arasında bulunan 7 metrelik yolun fiili olarak bu parsel sınırı içinde
kullanıldığı bahçe duvarlarının ve alan üzeri yerleşim planının buna göre yapıldığı görülmüş, 54 parselin
batısındaki yola ait talep 25.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal merkez Sit Alanı ve Yakın çevresi Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı kararları içinde netleştiğinden, park ile arasındaki 7 metrelik imar yolunun imar
adasına katılması talebi bilgi paftasında görüldüğü şekli ile komisyonumuzca uygun görülmüştür"
denilmektedir.
İLÇE MECLİS KARARI:
Kartal Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 2013/120 sayılı kararında "Kartal (632 ada, 54 parsel)
ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin
2013/EKİM AYI TOPLANTISININ 11.10.2013 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE
KARAR VERİLDİ" denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ve teklif plana ait bilgi paftası incelendiğinde itiraza konu 163 pafta, 632
ada, 54 parselin batısında Aşkın Bora Parkı ile parsel arasında kalan kadastral imar yolunun kaldırılarak imar
istikametinin park tarafında bahçe duvarına çekilerek düzenlendiği görülmektedir.
Kartal 163 pafta, 632 ada, 54 parsele yönelik yapılan plan değişikliği teklifi, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı kararı olup, 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı
kararlarını etkilememekle birlikte, 19.04.2013 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama
İmar Planında donatı azaltıcı niteliktedir. " denilerek
İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin
işlem dosyası yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre
değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz
ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yapılan
itirazlar incelenmiş olup, itiraza konu parseldeki binaların müktesep hakları ile ilgili olarak ilçe
belediyesinden bilgi alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
49
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
35
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/72
KONUNUN ÖZÜ: 17.04.2013 tt.li 1/1000 ölçekli Silivri,
Alipaşa Mahallesi Güneyi Uygulama İmar
Planına İtirazlarla ilgili İlçe Meclisi kararları
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 02/ 01 /2014 gün ve 2013-25225
BN:23sayılı yazısında;
" İlgi: Silivri Belediye Başkanlığının 05.11.2013 gün ve 11352 sayılı yazısı ve ekleri.
05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı
doğrultusunda hazırlanan Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi,
Silivri Belediye Meclisinin 10.08.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunarak onay için Başkanlığımıza
iletilmiştir.
Söz konusu uygulama imar planı teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve
132 kararı ile tadilen kabul edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.04.2013 tarihinde
onaylanmış ve 22.08.2013-23.09.2013 tarihleri arasında 1 ay süre ile Silivri Belediyesinde askıya
çıkartılmıştır.
Silivri Belediye Başkanlığı’nın ilgi yazısında; 17.04.2013 tasdik tarihli Silivri İlçesi Alipaşa
Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde toplam 34 adet itirazda
bulunulduğu, yapılan itirazların Silivri Belediye Meclisinin 25.10.2013 tarih ve 106 ve 107 sayılı kararları
ile karara bağlandığı ifade edilerek, söz konusu kararlar doğrultusunda hazırlanan İmar Planı Tadilatının
5216 sayılı yasanın 7/b maddesi gereğince onaylanması talep edilmektedir.
İLÇE BELEDİYE MECLİSİ KARARI
İlgi yazı eki 25.10.2013 tarihli ve 106 sayılı ve 25.10.2013 tarihli ve 107 sayılı Silivri Belediye
Meclisi Kararlarında yapılan incelemeler neticesinde, 17.04.2013 tasdik tarihli Alipaşa Mahallesi Güneyi
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde toplam 34 adet itiraz yapıldığı, bu itirazlardan;
* 25.10.2013 gün ve 106 sayılı kararda;
287 ada 2 parsel (1. itiraz), 300 ada 1 parsel (3. itiraz), 300 ada 2 parsel (4. itiraz), 357 ada 2 parsel (5.
itiraz), 358 ada 3 parsel (6. itiraz), 358 ada 5 parsel (7. itiraz), 359 ada 2 parsel (8. itiraz), 1390 ada 1 parsel
(9. itiraz), 1415 ada 1 ve 1416 ada 1 parseller (10. itiraz), 353 ada 1 parsel (11. itiraz), 345 ada 1 ve 2
parseller (12. itiraz), 338 ada 4 parsel (14. itiraz), 290 ada 2 ve 291 ada 2 parseller (15. itiraz), 462 ada 8
parsel (17. itiraz) ile ilgili itirazların,
* 25.10.2013 gün ve 107 sayılı kararda ise;
299 ada 2 parsel (4. itiraz), 285 ada 4 parsel (5. itirazın ikinci fıkrası), 292 ada 3 parsel (6. itiraz),
1405 ada 1 ve 339 ada 3 parseller (9. itiraz), 295 ada 1 parsel (10. itiraz), 293 ada 1 parsel (11. itiraz), 297
ada 1 ve 2 parseller (12. itiraz), 354 ada 9 parsel (13. itiraz), 286 ada 2 parsel (15. itiraz) ile ilgili itirazların
uygun bulunmayarak reddedildiği anlaşılmaktadır.
Bunun yanında;
* 25.10.2013 gün ve 106 sayılı kararda;
2 Numaralı (1419 ada 7 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede 26.07.2004 tarihinde
onaylanan Alipaşa Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planında ifraz şartının 4000 m2 olduğu, buna göre
16.02.2005 tarihinde Belediye Encümenince onanan 18. Madde uygulamasının yapıldığı ve bu uygulama
sonrası birçok ifrazın yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 17.04.2013 tarihinde onaylanan Alipaşa
Mahallesi Güneyi UİP ile parsellere ilave terklerin geldiği görülmüştür. İtiraza konu olan 1419 ada 7 parsel
de mevcutta 5000 m2 olmasına rağmen ilave terklerden dolayı plan ile verilen asgari parsel büyüklüğünün
altına düşmektedir. Planda verilen minimum parsel büyüklüğü şartının, itiraza konu parsel dahil olmak üzere
daha önceki plana uygun olarak ifrazı yapılan bir çok parselde müstakilen yapı yapılmasını olanaksız hale
getirdiği anlaşılmıştır. Bu sebeple Silivri ilçesi Alipaşa Mahallesi Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
50
Planında ve plan notlarında belirlenen ifraz koşullarının, planda verildiği şekliyle korunması şartı ile
Ticaret+Konaklama Alanları ile Üst Merkez Alanlarında minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması
komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı ile,
13 Numaralı (345 ada 1 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan inceleme neticesinde 345 ada 1 parselden
kuzey-güney istikametinde geçen 10 m. genişliğindeki imar yolunun parseli tamamen kullanışsız hale
getirdiği, mevcut planın söz konusu parselde yapı yapılmasına imkan vermediği anlaşılmış olup, parselin
içinden kuzey-güney istikametinde geçen 10 m. lik yolun parsele isabet eden kısmının iptal edilmesi be bu
alanın Üst Merkez Tesis Alanı olarak planlanması, parselin güneyinde doğu-batı istikametinde planlanmış 10
m. lik imar yolunun devam ettirilerek ana yola bağlanacak şekilde planın yeniden düzenlenmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı ile,
16 Numaralı (354 ada 4 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede Alipaşa Mahallesi 354 ada 4
parsel sayılı taşınmazın tamamının otopark alanı olarak planlandığı görülmüştür. Söz konusu parselin de
içinde yer aldığı bölgede daha önce 18. Maddeye göre imar uygulaması yapıldığı bu nedenle ilave terklerin
resen alınamayacağı, kamulaştırmanın ise Belediyemize altından kalkamayacağı maddi yükümlülükler
getireceği değerlendirilmiş olup, imar planında parselin içinden kuzey-güney istikametinde planlanan 12 m.
genişliğindeki taşıt yolunun doğusunda kalan otoparkın Üst Merkez tesis Alanı olarak tadil edilmesi, aynı
yolun batısında kalan otoparkın yeşil alana doğru bir miktar büyütülerek planın yeniden düzenlenmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı ile,
* 25.10.2013 gün ve 107 sayılı kararda ise;
1 Numaralı (338 ada 7 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede 338 ada 7 parsel sayılı
taşınmazın doğusundan geçen 25 m. genişliğindeki imar yolunun bu parsele fazla isabet ettiği, bu sebeple
yapı yapılmasını imkansız hale getirdiği görülmüş olup, kuzey güney istikametindeki 25 m. genişliğindeki
yolun, kuzeydeki 20 m. lik yol ile kesiştiği noktadan başlayarak güneydeki 25 m. lik yola kadar mevcut
yapılar dikkate alınarak doğuya doğru kaydırılarak yeniden düzenlenmesi komisyonumuzca uygun
bulunmuştur” kararı ile,
2 Numaralı (351 ada 4 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan inceleme neticesinde Silivri İlçesi Alipaşa
Mahallesi 351 ada 4 parsel üzerinde ruhsatlı fabrika binası bulunduğu, parselin kuzeyinde bulunan otoparkın
hem binaya isabet ettiği, hem de 1/5000 ölçekli planda bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca parselin batısından
geçen 10 m.lik imar yolunun devamlılığının olmadığı ve herhangi bir parsele cephe vermediği anlaşılmış
olup planda olmasının zorunlu olmadığı değerlendirilmiştir. Bu sebeple ilgilisinin itirazı uygun bulunmuş
olup parselin kuzeyindeki otoparkın ve batısındaki 10 m. genişliğindeki imar yolunun iptal edilerek Üst
Merkez Tesis Alanı olarak planlanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” kararı ile,
3 Numaralı (318 ada 2 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan inceleme neticesinde Silivri İlçesi Alipaşa
Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı için alınan 08.08.2012 tarih ve 406899 sayılı İSKİ Kurum
Görüşünde Çiftekaynaklar depo Sahası içi 318 ada 1 ve 4 parsellerin belirlendiği, itiraz konu olan 318 ada 2
parsel sayılı taşınmaz için İSKİ’nin herhangi bir kamulaştırma işleminde veya teklifinde bulunmadığı
anlaşılmış olup ilgilisinin itirazı doğrultusunda 318 ada 2 parselin İSKİ Hizmet Alanı olarak ayrılan kısmının
fonksiyonunun Üst merkez tesis Alanı olarak tadil edilmesi, ayrıca 318 ada 1 parselde daha önce 18.
Maddeye göre imar uygulaması yapıldığı, imar planında ilave terklerin çok fazla olduğu, kalan imarlı alanın
da yol cephesinin park alanı ile kapatıldığı tespit edilmiş olup imarlı alanın batısında kalan park alanının
fonksiyonunun Üst Merkez Tesis Alanı olarak tadil edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” kararı
ile,
5 Numaralı (284 ada 6 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede 284 ada 6 parsel için getirilen
Konut Alanı fonksiyonunun Nazım İmar Planı gereği olduğu, bu sebeple fonksiyon ile ilgili talebin uygun
olmadığı, ancak Yeşil Alanın biraz küçültülmesi ve parsel sınırına paralel şekilde yeniden düzenlenmesi
sureti ile parselin yapılaşmaya elverişli hale getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve planın bu
şekilde yeniden düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur”. kararı ile,
7 Numaralı (1405 ada 2 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede 1405 ada 2 parselin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planında da Açık Otopark, Yeşil Alan,Raylı Sistem ve Üst Merkez Alanı olarak
planlandığı fakat daha önce 18. Maddeye göre imar uygulaması yapıldığı bu nedenle ilave terklerin resen
alınamayacağı, kamulaştırmanın ise Belediyemize altından kalkamayacağı maddi yükümlülükler getireceği
51
değerlendirilmiş olup planda otopark olarak planlanan bölümün Üst Merkez Tesis Alanı olarak tadil edilmesi
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” kararı ile,
8 Numaralı (336 ada 1 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan inceleme neticesinde 336 ada 1 nolu
parselin de içinde yer aldığı bölgede daha önce 18. Maddeye göre imar uygulaması yapıldığı bu nedenle
ilave terklerin resen alınamayacağı, kamulaştırmanın ise Belediyemize altından kalkamayacağı maddi
yükümlülükler getireceği değerlendirilmiş olup planda söz konusu parselin Üst Merkez Tesis Alanı olarak
tadil edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” kararı ile,
14 Numaralı (284 ada 5 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan incelemede 284 ada 5 parsel için getirilen
Konut Alanı fonksiyonunun ve parsele isabet eden Yeşil Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı
gereği olduğu görülmüştür. İmar kanunu ve İmar Mevzuatına göre alt ölçekli planların üst ölçekli plan
kararları ile uyumlu olması zorunludur. İtiraz konusu parselde üst ölçekli plan kararı konulan Yeşil Alanın
parselin yapılaşmasına imkan vermediği görülmüştür. Bu sebeple Yeşil Alanın parseldeki yapılaşmaya
imkan verecek şekilde bir miktar küçültülmesi ve parsel sınırına paralel olarak düzenlenmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı ile,
16 Numaralı (1237 ada 4 parsele ilişkin) İtirazın; “Yapılan inceleme neticesinde ilgilisinin söz
konusu alandaki yapı emsalinin 1.50 olarak düzenlenmesi talebi komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.
Ancak parsel üzerine yol ve park alanları planlandığı oysaki parselin içinde yer aldığı bölgede daha önce 18.
Maddeye göre imar uygulaması yapıldığı bu nedenle ilave terklerin resen alınamayacağı, kamulaştırmanın
ise Belediyemize altından kalkamayacağı maddi yükümlülükler getireceği değerlendirilmiş olup kuzeygüney istikametindeki 15 m. genişliğindeki imar yolunun parselin batı sınırından geçecek şekilde yeniden
düzenlenmesi ve buradaki park ve yol alanının Ticaret+Konaklama tesis Alanı olarak, parselin kuzeyindeki
12 m. genişliğindeki imar yolunun terkli kısmının otopark, mülkiyet sınırı içinde kalan kısmının da
Ticaret+Konaklama Tesis Alanı olarak planlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” kararı ile uygun
bulunduğu anlaşılmaktadır.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Bu bölümde, ilgi yazı eki Silivri Belediye Meclisi Kararları ile kabul edilen itirazlara ilişkin
değerlendirmeler ayrı ayrı açıklanmıştır.
1) 25.10.2013 gün ve 106 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan itirazlar;
1.1) 2 Numaralı (1419 ada 7 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 17.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
Ticaret+Konaklama Alanları ve Üst Merkez Alanları için öngörülen minimum parsel büyüklüğü şartları
(Ticaret+Konaklama Alanları için 4000 m², Üst Merkez Alanları için 5000 m²) iptal edilmiştir.
Ancak, söz konusu minimum parsel büyüklüğü şartları, 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Silivri
Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında, bölgenin mevcut parselasyon desenine mümkün mertebe
bağlı kalınmaya çalışılarak ve bölgede öngörülen fonksiyonlara ilişkin yapılaşmanın uygun parselasyon
deseni içinde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Plan bütünlüğü çerçevesinde belirlenen söz
konusu parsel büyüklüklerinin iptal edilmesi, bu plan kurgusunu zedeleyici nitelikte olmakla birlikte,
17.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dayanağı olan 05.03.2009 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli nazım imar planına, dolayısıyla uygulama imar planlarının nazım imar planı esasları
doğrultusunda hazırlanmasını hüküm altına alan 3194 sayılı İmar kanununun 5. maddesine aykırıdır.
1.2) 13 Numaralı (345 ada 1 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 345 ada 1 parselin bulunduğu bölgede kuzey-güney istikametinde
devamlılığı olan 10 metrelik yol güzergahı yeniden düzenlenmiştir.
Ancak, söz konusu düzenleme neticesinde 10 metre genişliğindeki ulaşım aksının sürekliliği ve
bütünlüğü bozulmuş olup, bu husus planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu
niteliktedir.
1.3) 16 Numaralı (354 ada 4 parsele ilişkin) İtiraz;
52
Söz konusu itiraz kapsamında, 354 ada 4 parselde planlanan park alanının bir kısmı otopark alanına alınmış,
buna karşılık söz konusu parselin ortasından geçen 12 metrelik yolun doğusunda kalan otopark alanı
Üstmerkez Tesis Alanına alınmıştır.
Ancak, söz konusu düzenleme neticesinde plan bütünlüğü çerçevesinde planlanmış olan Park alanı
yaklaşık 850 m² küçültülerek otopark alanına alınmış, ayrıca yaklaşık 3100 m².lik otopark alanı iptal
edilerek Üst Merkez Tesis Alanına alınmış olup bu husus, donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğu
arttırıcı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. Ayrıca söz konusu plan
değişiklikleri, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde yer alan; “… İmar planındaki
bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde
eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. …” hükmüne, dolayısıyla bu yönetmeliğin dayanağı
olan 3194 sayılı İmar kanununa da aykırıdır.
2) 25.10.2013 gün ve 107 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan itirazlar;
2.1) 1 Numaralı (338 ada 7 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 338 ada 7 parsel sayılı taşınmazın doğusundan geçen 25 metre
genişliğindeki imar yolunun, kuzeydeki 20 metrelik yol ile kesiştiği noktadan başlayarak güneydeki 25
metrelik yola kadar olan bölümü, mevcut yapılar dikkate alınarak doğuya doğru kaydırılarak yeniden
düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenleme ile 25 metrelik yolun geçtiği bölgedeki parsellerden eşit miktarda terk
alınmasının amaçlandığı ve bu düzenleme ile bölgedeki donatı alanlarının alansal büyüklüklerinde herhangi
bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiş olup, imar uygulamalarını kolaylaştırmak amaçlı olarak yapılan söz
konusu düzenleme uygun mütalaa edilmektedir.
2.2) 2 Numaralı (351 ada 4 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 351 ada 4 parselin kuzeyindeki otopark alanı ve batısındaki 10 metre
genişliğindeki imar yolu iptal edilerek Üst Merkez Tesis Alanına alınmıştır.
Ancak, söz konusu tadilatın gerekçesi bölgede ruhsatlı fabrika binasının bulunması ve bölgedeki
otopark alanının 1/5000 ölçekli planda bulunmaması olarak gösterilmiş olmakla birlikte, ilgili imar mevzuatı
gereği 05.03.2009 tasdik tarihli planın dayanağını oluşturan ve 13.02.2009 tarih ve 103 sayılı İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında bu
bölge için sanayi alanı öngörmemesi sebebiyle 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında
bölge üst merkez tesis alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca, imar planları bölgedeki mevcut durumun plan
paftalarına aktarılması amacıyla değil, plan bölgesinin gelecekte alacağı kimliğin ortaya konulması amacıyla
hazırlanmaktadır. Bunun yanında, bölgede donatı alanlarının uygulamaya geçirilebilmesi için öncelikle bu
alanların kamu eline geçişinin temin edilmesi gerekmekte olup, donatı alanları kamu eline geçmeden söz
konusu parsellerdeki mevcut ruhsatlı/iskanlı binaların ekonomik ömürlerini sürdürebilmelerinin önünde
herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu tadilatın bir diğer gerekçesi bölgedeki otopark alanının 1/5000 ölçekli
planda bulunmaması olarak gösterilmiş olmasına rağmen, söz konusu otopark alanı 05.03.2009 tasdik tarihli
planda 351 ada 5 parselin kuzey kısmında ve yaklaşık 4350 m² olarak planlanmış olup, söz konusu otopark
alanı 17.04.2013 tasdik tarihli uygulama imar planında aynı alanı koruyacak ve 351 ada 4 ve 5 parselleri
kapsayacak şekilde 1/5000 ölçekli plandaki formu değiştirilerek planlanmıştır. Dolayısıyla, söz konusu
otopark alanı, 17.04.2013 tasdik tasrihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dayanağı olan 05.03.2009
tasdik tarihli planda da mevcuttur.
Bunun yanında, 351 ada 4 parselin batısındaki 10 metre genişliğindeki yolun iptal edilmesi ile
yaklaşık 550 metre uzunluğunda bir imar adası oluşmuş ve bu adanın kuzey-güney istikametinde bu uzunluk
boyunca bağlantı kopartılmıştır.
Bütün bu açıklamalara ilave olarak, söz konusu düzenlemeler neticesinde plan bütünlüğü
çerçevesinde oluşturulan otopark ve yol donatıları azaltılmış, söz konusu bölgelerin Üstmerkez Tesis
Alanına alınması sonucunda da yapı yoğunluğu arttırılmış olup bu hususlar, donatı alanlarını azaltıcı ve yapı
yoğunluğu arttırıcı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir. Ayrıca söz
konusu plan değişiklikleri, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde yer alan;“…
İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü
bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. …” hükmüne, dolayısıyla bu
yönetmeliğin dayanağı olan 3194 sayılı İmar kanununa da aykırıdır.
2.3) 3 Numaralı (318 ada 2 parsele ilişkin) İtiraz;
53
Söz konusu itiraz kapsamında, 318 ada 2 parselin güney kısmında planlanan yaklaşık 3150 m²’lik
İSKİ Hizmet Alanı fonksiyonu ve 318 ada 1 parselin batı kısmında planlanan yaklaşık 2350 m²’lik park alanı
fonksiyonu iptal edilerek üst merkez tesis alanı fonksiyonuna alınmıştır.
Ancak, 318 ada 2 parselde planlanan İSKİ Hizmet Alanı fonksiyonu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün
05.03.2009 tasdik tarihli nazım imar planına 24.04.2009 tarihli ve 223933 sayılı yazısı ile yapmış olduğu
itiraz hakkında alınan 16.06.2010 tarihli ve 1392 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ve söz konusu
fonksiyonun fonksiyonel bütünlüğünün tesis edilebilmesi adına planlanmıştır. Dolayısıyla, 318 ada 2 parselin
güney kısmında planlanan yaklaşık 3150 m²’lik İSKİ Hizmet Alanı fonksiyonunun iptal edilerek üst merkez
tesis alanı fonksiyonuna alınması fonksiyon bütünlüğünü bozucu, plan bütünlüğüne aykırı, donatı alanlarını
azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir.
Diğer taraftan, 318 ada 1 parselin batı kısmında planlanan yaklaşık 2350 m²’lik park alanı
fonksiyonunun iptal edilerek üst merkez tesis alanı fonksiyonuna alınması, donatı alanlarını azaltıcı ve yapı
yoğunluğu arttırıcı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu niteliktedir.
Ayrıca söz konusu plan değişiklikleri, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesinde
yer alan; “… İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet
götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. …” hükmüne, dolayısıyla bu
yönetmeliğin dayanağı olan 3194 sayılı İmar kanununa da aykırıdır.
2.4) 5 Numaralı (284 ada 6 parsele) ve 14 Numaralı (284 ada 5 parsele ilişkin) İtirazlar;
Söz konusu itirazlar kapsamında, 284 ada 5 ve 6 parsellerde planlanan 8 metrelik yol alanlarının
güzergahları değiştirilmiş ve bunun sonucunda park alanı yaklaşık olarak 1800 m² küçültülmüştür. (4800 m²
- 3000 m²)
Ancak söz konusu düzenlemeler neticesinde, bölgedeki 8 metre genişliğindeki ulaşım akslarının
sürekliliği ve bütünlüğü bozulmuş, ayrıca bölgedeki yeşil alan yaklaşık olarak 1800 m² küçültülerek donatı
alanı azaltılmış olup bu hususlar, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğü ve ulaşım
kademelenmesini bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir.
2.5) 7 Numaralı (1405 ada 2 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 1405 ada 2 parselde planlanan otopark alanı (yaklaşık 6300 m²) iptal
edilerek Üstmerkez Tesis Alanına alınmıştır.
Ancak söz konusu düzenleme neticesinde, plan bütünlüğü çerçevesinde planlanan donatı alanı iptal
edilmiş olup bu husus, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu, donatı
alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olmakla birlikte, 17.04.2013 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli uygulama imar planının dayanağı olan 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planına,
dolayısıyla uygulama imar planlarının nazım imar planı esasları doğrultusunda hazırlanmasını hüküm altına
alan 3194 sayılı İmar kanununun 5. maddesine aykırıdır.
Bunun yanında söz konusu plan değişikliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27.
maddesinde yer alan; “… İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu
tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. …” hükmüne
de aykırıdır.
2.6) 8 Numaralı (336 ada 1 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 336 ada 1 parseldeki Yönetim Merkezi fonksiyonu iptal edilerek
Üstmerkez Tesis Alanına alınmıştır.
Ancak söz konusu düzenleme neticesinde, bölgede 336 ada 1 parseli de kapsayacak şekilde ve
bütünlük içerisinde planlanan yönetim merkezi donatısının bütünlüğü bozulmuş olup, bu husus, planlama ve
şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan bütünlüğünü bozucu, donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu
arttırıcı nitelikte olmakla birlikte, 17.04.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dayanağı
olan 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planına, dolayısıyla uygulama imar planlarının
nazım imar planı esasları doğrultusunda hazırlanmasını hüküm altına alan 3194 sayılı İmar kanununun 5.
maddesine aykırıdır.
Bunun yanında, söz konusu itiraza ilişkin Silivri Belediye Meclisi Kararında “…söz konusu parselin
Üst Merkez Tesis Alanı olarak tadil edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur” kararı yer almasına
rağmen, plan değişikliğinin işlenmiş olduğu plan paftasında söz konusu parselin Ticaret+Konaklama Tesis
Alanı fonksiyonuna alındığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, itiraza ilişkin Meclis Kararı ile plan paftası
arasında da uyumsuzluk söz konusudur.
2.7) 16 Numaralı (1237 ada 4 parsele ilişkin) İtiraz;
Söz konusu itiraz kapsamında, 1237 ada 4 parselde planlanan park alanları iptal edilmiş, bu parselden
geçen yol iptal edilerek batıya doğru kaydırılmış, 1237 ada 1 parsel ile 1237 ada 2 ve 3 parseller arasından
54
geçen 12 metrelik yol iptal edilmiş ve iptal işlemi gerçekleştirilen bölgeler Ticaret+Konaklama Tesis Alanına
alınmıştır.
Ancak söz konusu düzenlemeler neticesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu bölgedeki ulaşım
akslarının sürekliliği ve bütünlüğü bozulmuş, ayrıca bölgedeki yeşil alan yaklaşık olarak 2100 m²
küçültülerek donatı alanı azaltılmış olup, bu hususlar planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı, plan
bütünlüğü ve ulaşım kademelenmesini bozucu, donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı
niteliktedir. "denilerek.
İlgi yazı ve eki 25/10/2013 tarihli ve 106 sayılı ve 25/10/2013 tarihli 107 sayılı Silivri Belediye
Meclisi Kararları ile diğer ekler yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi Güneyi Uygulama İmar Planı’na yapılan
itirazlar incelenmiş olup, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından ilçe belediyesinden itiraza konu alanlardaki
parsellerin müktesep hakları ile ilgili bilgi alınarak 1/5000 ölçekli planda yeniden değerlendirme yapılması,
1/1000 ölçekli plana yapılan itirazlar kapsamındaki düzenlemelerin ise ilçesine iade edilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
55
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
36
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/97
KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu, Maltepe Mah. 2935 ada 3,4,5 parseller ve 2936 ada 12 parsel ve bir kısım
kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01 /2014 gün ve 2013/14985 sayılı
yazısında;
“İlgi :a)Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 20.11.2013 gün 32042687-310.01.04.01-26741 sayılı yazısı ve
eki. 09.10.2013 gün 2013/133 sayılı İlçe Meclis kararı.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90
sayılı Başkanlık oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ile; 2935 ada, 3,4,5 parseller ve 2936 ada 12 parsel ve bir kısım kadastral yol alanına
ilişkin İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Esas No:2008/666 ve Karar No:2009/1554 sayılı kararı ile 1/1000
ölçekli uygulama imar planına ilişkin kısmı yönünden iptal edildiğinden İlgilisince 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan teklifi ilgi (a) ilçe Meclis kararı ile tadilen uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. maddesi
gereği tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
Dosyasında yer alan tapu bilgisinden, 2935 ada, 3 parselin 3.954 m² yüzölçümlü Habaş Sınai ve
Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. adına, 2935 ada, 4 parselin 4.155 m² yüzölçümlü Habaş Sınai ve Tıbbi
Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. adına, 2935 ada, 5 parselin 4.225 m² yüzölçümlü Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar
İstihsal Endüstri A.Ş. adına, 2936 ada 12 parselin 2.727 m² yüzölçümlü Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal
Endüstri A.Ş. adına ve şerhler bölümde “ İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 09.08.2010 tarih 2010/5171 sayılı
haciz yazıları ile Borç:658,45TL(alacaklı)” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.
MEVCUT DURUM:
Dosyasında yer alan hava fotoğraflarından bahse konu alanda 4 adet binanın bulunduğu görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Zeytinburnu İlçesi, 2935 ada 3,4,5 parseller ve 2936 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar 23.03.2007 t.t.li
1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında kısmen Ticaret+Hizmet Alanında, kısmen de Yol
Alanında, 06.12.2007 t.t.li Zeytinburnu Uygulama İmar Planında kısmen Ticaret+Hizmet+Konut Alanları
kısmen de yol kısmen de açık otopark alanında kalmakta iken İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.06.2009
gün Esas No:2008/666 ve Karar No:2009/1554 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli plan yönünden yürütmenin
durdurulmasına, 28.09.2009 gün Esas No:2008/666 ve Karar No:2009/1554 sayılı kararı ile de plan iptali
şeklinde karar alındığı görülmüştür.
İLCE MECLİS KARARI :
İlgi (a) yazı eki 09.10.2013 gün 133 sayılı kararda; “02/09/2013 tarihli Meclis toplantısında
Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2013 tarih ve 9631 sayılı teklifi
incelendi.
Yapılan incelemede Maltepe Mah. 2935 ada, 3,4,5 parseller, 2936 ada, 12 parsel ve bir kısım kadastral yol
alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli planın, İstanbul 2.İdare Mahkemesinin Esas No.2008/666 ve Karar
No.2009/1554 sayılı kararı ile 5 ve 12 nolu parseller arasında oluşturulan otopark alanının 10 m. en
kesitindeki yol üzerinde trafik akışını sıkıntıya sokabileceği ve bir üst kademe yol olan 18 m.lik yolla bu
bölgenin bağlantısını yavaşlatacağı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.
İlgilisi tarafından yapılaşma şartları korunarak yol istikametleri yeniden düzenlenmiş olup, teklif 1/1000
ölçekli plan notları;
1-Plan tasdik sınırı, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mah. 2935 ada, 3-4-5 parseller, 2936 ada, 12
parsel ve bir kısım kadastral yol alanıdır.
56
2-Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen ticaret+hizmet+konut alanı, kısmen yol alanıdır.
3-Kamuya ait alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4- Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen
öneri ve önlemlere uyulacaktır.
5-Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasdik tarihli Zeytinburnu uygulama imar planı plan notları ve meri
imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir" şeklindedir.
Komisyonumuzca 2935 ada, 3 ve 4 parsellerin arasından geçen ve iptali teklif edilen yolun 3 nolu parselin
diğer yönüne kaydırılarak korunması ve bu şekilde mülkiyete esas alan bütünlüğünün korunması, açık
otopark alanının iptalinin uygun görülerek, 2936 ada, 12 parsel yol istikametinin ve 2935 ada, 5 parsel yol
istikametinin düzeltilerek teklifin tadilen onanması uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde
hazırlanan İmar Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi, 5.Toplantı Yılı,
09/10/2013 tarihli Ekim ayı toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle
oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya (çatılanların oy birliği
ile kararlaştırılmıştır.”denilmektedir.
İLGİLİ KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Dosyasında yapılan incelemede; İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı
Teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel
Müdürlüğü ve İGDAŞ görüşleri yer almaktadır.
İlgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 11.07.2013 gün
62956595.310.06/1429-129032 sayılı yazısında;
“Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.
"Yerleşime Uygunluk Haritalarında "UA (Uygun Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Planlama
alanının yakın çevresinde Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan mekanik sondaj çalışmalarında,
Bakırköy üyesine ait kil ve kireçtaşı birimleri ile Güngören Üyesine ait kum mercekli kil birimleri
geçilmiştir. Bu alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle
karşılaşılabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır. Bu
haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış
olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması,
söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel,
temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar
öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 15.08.2013 gün 21362969310.01/842739-2890 sayılı yazısında; “06.12.2007 t.t.'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar
Planında E=1.60, ayrık nizam yapılaşma şartlarında "Ticaret-Hizmet-Konut Alanı", "Açık Otopark Alanı" ve
"Yol Alanı" lejandında kalmakta olan Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2935 ada, 3-4-5 parseller, 2936
ada, 12 parsele ilişkin İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce 24.06.2009 tarih ve 2008/666 Esas ve 2009/1554
Karar numarası ile yürütmeyi durdurma kararının alındığı belirtilerek, 2935 ada, 3-4-5 parseller, 2936 ada,
12 parsel ile bir kısım kadastral yolun E=1.60, ayrık nizam yapılaşma şartlarında "Ticaret-Hizmet-Konut
Alanı" ve "Yol Alanı" lejandına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile
toplam inşaat alanında artış olduğu ve yol donatısının azaltıldığı tespit edilmiş olup, bölgesel ulaşım sistemi
açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır.”denilmektedir.
İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen İSKİ Genel Müdürlüğünün 29.07.2013 gün 24272852310.01.04.01-378546 sayılı yazısında;“Bahse konu, fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatıyla ilgili
İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi
ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ' de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı
tesislerine zarar verilmemelidir.
Yazımız ekinde gönderilen paftalarda yer alan mevcut içme suyu hatlarımızın geçtiği güzergahların Ø600
mm- Ø1000 mm arası çaplar için minimum 10,00 m., Ø1200 mm- Ø1600 mm arası çaplar için minimum
15,00 m., Ø1800 mm ve üstü çaplar için minimum 20,00 m. olacak şekilde imar yolu olarak; atıksu
hatlarımızın geçtiği güzergahlar ise; ɸ300mm - ɸ1000 mm arası çaplar için minimum 10 m, ɸ 1200 mm ve
üstü çaplar için minimum 15 m. olacak şekilde İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır.
Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun
artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.”denilmektedir.
57
İGDAŞ 20.08.2013 gün 50.40/55583 sayılı yazısında ; “Söz konusu bölgede bulunan mevcut ve
planlanan altyapı tesislerimiz ekli pafta ve CD de ( .dgn. dxf ve dwg formatında) ED50 koordinat
sisteminde gösterilmiştir.
Bahse konu parsel için 1/1000 lik uygulama imar plan notlarına doğalgaz hatlarına min. 2.00(boru sağı ve
solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi uygun olacaktır.
Bölgede hatlarımız civarında yapılacak kazı çalışmalarından önce Bayrampaşa Şebeke şefliğimiz (0212 499
32 22) ile altyapı kazı çalışması protokolü yapılması, doğalgaz hatlarının elle açılacak gözlem çukurları
yardımı ile hatlarımızın kesin yerlerinin tespit edilmesi ve bu işlemler yapılırken Doğalgaz acil (187)
nezaretçi personel alınması can ve mal güvenliği açısından önemlidir.”denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
09.10.2013 gün 2013/133 sayılı İlçe Meclis kararı ile tadilen uygun bulunarak, ilgi (a) yazı ekinde
tarafımıza iletilen; Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2935 ada 3,4,5, parseller, 2936 ada 12 parsel ve
bir kısım kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi, F21-c-24-a-4-c rumuzlu
halihazır pafta üzerine İlgilisi tarafından hazırlandığı, 2935 ada, 3,4,5 parseller, 2936 ada 12 parsel ve bir
kısım yol alanı Uygulama İmar Planı tasdik sınırı içine alınarak 5/A-/3 E: 1.60 yapılanmalı
Ticaret+Hizmet+Konut fonksiyonu ve yol fonksiyonunun önerildiği ve teklif plan paftası üzerine;
1-Plan tasdik sınırı, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mah. 2935 ada, 3-4-5 parseller, 2936 ada, 12
parsel ve bir kısım kadastral yol alanıdır.
2-Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen ticaret+hizmet+konut alanı, kısmen yol alanıdır.
3-Kamuya ait alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4- Uygulama aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında belirtilen
öneri ve önlemlere uyulacaktır.
5-Açıklanmayan hususlarda 06/12/2007 tasdik tarihli Zeytinburnu uygulama imar planı plan notları ve meri
imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde plan notların yer aldığı, ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararı
ile 2935 ada 3 parselin kuzey kısmında 10 metrelik yol alanının, 2935 ada 5 parselde yaklaşık yoldan 10
metre içeride imar istikametinin ve 2936 ada 12 parselin batısında yer alan imar istikametinin yeniden
düzenlendiği tespit edilmiş olup yapılan bu değişikliğe ilişkin İlçe Belediyesine ait paftanın iç yüzünde 3
adet mühür ve imzanın yer aldığı görülmüştür.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü olumlu,
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İGDAŞ görüşlerinin şartlı olduğu
görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Teklifine
ilişkin; “… 2935 ada, 3-4-5 parseller, 2936 ada, 12 parsel ile bir kısım kadastral yolun E=1.60, ayrık nizam
yapılaşma şartlarında "Ticaret-Hizmet-Konut Alanı" ve "Yol Alanı" lejandına alınmasına yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile toplam inşaat alanında artış olduğu ve yol donatısının
azaltıldığı tespit edilmiş olup, bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır.”
şeklinde,
İGDAŞ ilgi (a) yazı eki1/10000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planı Teklifine ilişkin
“Bahse konu parsel için 1/1000 lik uygulama imar plan notlarına doğalgaz hatlarına min. 2.00(boru
sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi uygun olacaktır.”şeklindeki
plan notlarının teklif plana eklenmesinin istenildiği ancak bu hususların teklif plan notlarında yer almadığı
görülmüştür.
Meri 1/1000 ölçekli planın bahse konu alana ilişkin kısmı İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 28.09.2009
gün Esas No:2008/666 ve Karar No:2009/1554 sayılı kararı ile ulaşım planlama açısından şehircilik
ilkelerine uygun olmadığı 5 ve 12 nolu parseller arasında oluşturulan otopark alanının 10 metre en
kesitindeki yol üzerinde trafik akışını sıkıntıya sokabileceği ve bir üst kademe yol olan 18 metre yolla bu
bölgenin bağlantısını yavaşlatacağı gerekçesi ile iptal edilmiştir. Ancak ilgilisinin İlçe Belediyesine sunduğu
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinde mahkeme kararında konu olmayan meri planda açık
otopark ve yol alanında kalan bir kısım alanın E:1,60 ve 5/A-/3 yapılanma koşullu Ticaret Hizmet Konu
alanına alındığı ve meri plan da yer alan 3 ve 4 parseller arasında kalan 10 metrelik yolun da iptal edilerek E:
1,60 5/A-/3 yapılanma koşullu Ticaret+Hizmet+Konut Alanına alınarak İlçe Belediye Başkanlığına
sunulduğu tespit edilmiş olup İlçe Belediye Başkanlığı İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
teklifini 2935 ada 3 parselin kuzey kısmında 10 metrelik yol alanının, 2935 ada 5 parselde yaklaşık yoldan
10 metre içeride imar istikametinin ve 2936 ada 12 parselin batısında yer alan imar istikametini yeniden
düzenleyerek tadilen uygun bulmuş ve ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletmiştir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;
yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216
58
sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2935 ada, 3,4,5 parseller ve 2936
ada 12 parsel ve bir kısım kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş
olup, 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
59
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
37
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/228
KONUNUN ÖZÜ: Adalar İlçesi, Büyükada-Yalı Mahallesi, 27 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000-1/1000 ölç.
Plan değişiklik teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01 /2014 gün ve 2013- 15003-15067
sayılı yazısında;
“İlgi : a) 08.10.2013 tarih, 72659172-89221074-801-10392 sayılı İstanbul Valiliği, İl
Müftülüğü yazısı ve ekleri.
b) 05.11.2013 tarih, 2013-13171 sayılı Başkanlık Oluru.
c) 28.11.2013 tarih, 564916 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve eki.
d) 27.11.2013 tarih, 2486 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı
ve eki.
e) 21.11.2013 tarih, 1159819-3987 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki.
f) 16.12.2013 tarih, 108946 sayılı İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı.
g) 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve
20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP: İlgi a) yazı ile; Adalar İlçesi, Büyükada Mevkii, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
465,40 m2 yüzölçümlü 27 ada, 16 parsel nolu taşınmazın, üzerindeki bina ve eklentileri ile birlikte, “Dini
Tesis Alanına” alınması amacıyla kamu yararı dikkate alınarak, 4046 sayılı Kanunun 2/İ maddesi uyarınca
Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmek üzere, Maliye Hazinesine bedelsiz olarak devredildiği ifade
edilerek, söz konusu taşınmazın 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planında değişiklik yapılması suretiyle “Dini Tesis Alanı” na alınması talep edilmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM: Adalar İlçesi, Büyükada Mevkii, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan, 27 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz 21.09.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planında “Kentsel Sit Alanı” sınırları içerisinde (K+T1) simgeli 350 ki/ha yoğunlukta “Konut+Ticaret Alanı”
lejantında kalmaktadır. Söz konusu 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli planda “Konut+Ticaret Alanlarına”
yönelik;
“Konut+Ticaret Alanlarında belirlenen brüt yoğunluklar olup bu yoğunluklar üzerinden hesaplanan
nüfus 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planında aşılamaz.
Konut+Ticaret Alanları tamamen konut veya tamamen ticaret olarak kullanılabileceği gibi, bu
alanlarda iki fonksiyon bir arada da yer alabilir.
Bu alanlarda perakende ticaret alanları; otel, motel ve pansiyon türü konaklama tesisleri, lokanta,
kafeterya gibi yeme-içme faaliyetlerine dönük birimler, hizmet birimleri, depolama faaliyeti gerektirmeyen
ticaret türleri, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler yer alabilir.
Konut+Ticaret Alanlarında;
2500 m2’ye kadar “1(bir)” yapı; 2500 m2’den büyük parsellerde, her 2500 m2’den sonraki alan için
ilave “1(bir)” yapı olmak koşulu ile birden fazla yapı yapılabilir.
Konut+Ticaret alanlarında yer alan yapıların yüksekliği 9.50 metreyi aşamaz.
Konut+Ticaret adalarında yoğunluklar, 350 k/ha, 400 k/ha ve 450 k/ha olarak belirlenmiştir.
K+T1: 350 k/ha
K+T2: 400 k/ha
K+T3: 450 k/ha ” şeklindeki plan notlarının bulunduğu görülmektedir.
Bahse konu taşınmazın bulunduğu bölgede meri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması halen devam etmektedir.
MÜLKİYET BİLGİSİ: Adalar İlçesi, Büyükada Mevkii, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
27 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kayıtlı iken dini tesis
yapılmak üzere 2 yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildiği ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde
olduğu görülmektedir.
MEVCUT DURUM: 2011 yılı uydu fotoğraflarından ve dosyasında yer alan belgelerden söz konusu
parselde TEDAŞ’a ait mevcut bina ile eklentilerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
60
KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi c) İSKİ Genel
Müdürlüğü yazısında;
“1.Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu
projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı
tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan korunmalıdır.
3.Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergâhlar, imar plan
çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
5.Söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun
artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
“Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000
ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda sahil şeridinde ÖA-1b (Sıvılaşma tehlikesinin görüldüğü, OrtaHafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı alanla birlikte alanın yarısı ÖA-3b (Tsunami
etkisiyle oluşan su baskını-sellenme tehlikesinin görüldüğü, Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren
Alanlar) lejantlı alanlar, diğer yarısı ÖA-3a (Tsunami etkisiyle oluşan su baskını-sellenme tehlikesinin
görüldüğü, Ağır mühendislik önlemleri gerektiren alanlar) lejantlı alanlar ile ÖA-4a lejantlı alanlar (Yapay
dolgu ve alüvyon ile temsil edilen, Ağır Mühendislik Önlemleri gerektiren alanlar) lejantlı alanların birlikte
görüldüğü ve Ağır Mühendislik önlemleri gerektiren alanlar ÖA-6a lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.
Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi d) yazı
ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak
olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi
koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı N.İ.Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı teklifleri jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;
“Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi yapılmış olan Maliye Hazinesine ait Adalar İlçesi, Büyükada,
Yalı Mahallesi, 27 ada, 16 parselin Konut Alanından Dini Tesis Alanına alınması konusundaki 1/5000 ve
1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi; teklif alan içinde ticari birimler yer almaması ve çevre yapılaşma
koşullarının aşılmaması şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi bakımından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi f) Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
yazısında;
“Adalar İlçesi, Büyükada-Yalı Mahallesinde bulunan, 27 ada, 16 parselin bir kısmı ve bir kısım
kadastral boşluğun “Dini Tesis Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelendiği ve plan değişikliği teklifinde
Hazine menfaati açısından herhangi bir sakınca olmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME: İlgi a) yazı ve ekleri incelendiğinde; İstanbul İl Müftülüğünün, 20.03.2013
tarih, 2660 sayılı yazısı ile, Adalar İlçesi, Büyükada Mevkii, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 27
ada, 16 parsel sayılı taşınmazın üzerinde dini tesis yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı adına Adalar
İlçe Müftülüğüne tahsisinin talep edildiği, söz konusu talebin 16.09.2013 tarih 35731 sayılı Milli Emlak
Genel Müdürlüğü yazısı ve eki 31.08.2012 tarih 2012/123 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile
uygun görüldüğü ve anılan taşınmazın bahse konu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereğince “Dini
Tesis” yapılması amacıyla kamu yararı dikkate alınarak 4046 sayılı Kanunun 2/İ maddesine göre Diyanet
İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmek üzere 24.06.2013 tarih ve 1020 yev. ile Hazine adına tescil edildiği
görülmektedir.
Söz konusu tahsis işlemini müteakip, bahse konu parselin meri plan fonksiyonunun “Dini Tesis
Alanı” olarak değiştirilmesi amacıyla imar planı tadilatının yapılması hususunda gereği ilgi a) yazı ve ekleri
ile Başkanlığımızdan talep edilmiştir.
İlgi a) yazı ve ekleri doğrultusunda, söz konusu taşınmazın Dini Tesis Alanına alınmasına yönelik
gerekli plan çalışmalarının başlatılabilmesi için ilgi b) Başkanlık Oluru alınmış ve bu doğrultuda ilgili kurum
ve kuruluş görüşleri alınarak, ilgi b) Başkanlık Oluru gereği tarafımızca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif plan
bilgi paftaları hazırlanmıştır.
Söz konusu teklif, bilgi paftası olarak 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı üzerinde çizilerek, 27 ada 16 parsel tasdik sınırı içine alınmış ve “Dini Tesis Alanı” lejantı
getirilmiştir. Teklif plan değişikliği ile;
“1-Plan onama sınırı içerisindeki alan Dini Tesis Alanıdır.
2-Plan onama sınırı içerisinde yapılacak uygulamalarda +0.00 kotu, bina yükseklikleri, kat
yükseklikleri, ön yan ve arka bahçe mesafeleri avan projede belirlenecek olup, yapı nizamı blok ebat ve
şekilleri serbesttir.
61
3-Plan onama sınırı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanacak avan projeye göre
uygulama yapılacaktır.
4-Dini Tesis Alanı kullanımına hizmet edecek en az 75 m2 taziye evi, 50 m2 kütüphane alanı, sergikonferans salonları, idari tesis vb. fonksiyonlar yer alabilir.
5-Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliğine 21.09.2011 tasdik tarihli Adalar Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planına uyulacaktır.” şeklinde plan notları önerilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği ile ilgili, 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli meri Nazım
İmar Planında;
“A.5. 1/5000 ölçekli Adalar Koruma amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanacak, 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları (yol, park,
eğitim, spor ve sağlık tesisleri, resmi bina, sosyal ve kültürel tesisler, belediye ve kentsel hizmet alanları vb.)
kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Bu alanlardaki uygulama, avan proje ve uygulama projelerinin
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı alındıktan sonra, İlçe Belediye Başkanlığı
tarafından onanması ile yapılabilir.
B.4.5.Dini Tesisler Alanı: Bu alanlardaki uygulama, avan proje ve uygulama projelerinin Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alındıktan ve İlçe Belediye Başkanlığı tarafından
onandıktan sonra yapılabilir.” şeklinde plan notlarının bulunduğu görülmektedir.
Adalar ilçesinin 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli meri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışması İlçe Belediye Başkanlığı
nezdinde halen devam etmekte oluğundan, 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi hâlihazır pafta üzerine
çizilerek, 27 ada 16 parsel tasdik sınırı içine alınmış ve “Dini Tesis Alanı” lejantı getirilmiştir. 1/5000 ölçekli
teklif plan notları, 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliğine aynen yansıtılmıştır.
Söz konusu teklife ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı’nın olumlu görüş verdiği görülmektedir.
Söz konusu teklif ile, meri 21.09.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planındaki “Konut+Ticaret Alanı” kaldırılarak, bahse konu taşınmaz “Dini Tesis Alanı”na alınmakta olup, İl
Müftülüğü’nün ilgi a) talebi doğrultusunda hazırlanan teklif plan değişikliği ile meri plandaki dini tesis
donatı alanı arttırılmaktadır. ” Denilerek.
İlgi a) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifleri yazımız ekinde olup, yazımız ve
eklerinin ilgi g) Başkanlık Onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7c
maddesine göre değerlendirilerek hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Adalar İlçesi, Büyükada- Yalı Mahallesi, 27 ada, 16 parsele ilişkin
1/5000- 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, kamu yararı taşıdığından Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Nevzat ŞELİMEN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM
Muhalefet Şerhi: Bölgenin özelliği ve ihtiyaçlarından dolayı farklı bir donatı alanı olarak kullanımı daha
uygun olduğundan karara katılmıyoruz.
62
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
38
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/230
KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli 214 ada 24
parsele dair 1/1000 ölçekli plan tadilatı
teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01 /2014 gün ve 2013-16128 -466 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a)20.12.2013 gün ve 47604013.02-310.01.04.01/1525-657571 sayılı Küçükçekmece Belediye
Başkanlığı’nın yazısı ve eki 06.12.2013 gün ve 2013/169 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif
plan paftaları.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004
günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada 24
parselin çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 15.10.2010 tasdik tarihli plana, plan notu ilave edilmesi
şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek,
söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.
MÜLKİYET
Yapılan incelemede; Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, 214 ada 24 sayılı parselin 859,85 m²
yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu, 27.08.2009 tarihinde edinildiği görülmüştür.
MEVCUT DURUM
Hava fotoğraflarından; Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, 214 ada 24 sayılı parselin bir kısmında
bina olduğu bir kısmının boş olduğu görülmektedir.
PLANLARDAKİ DURUMU
Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada 24 sayılı parsel 31.12.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli
Nazım İmar Planında Prestij Hizmet Alanında kalmakta iken 05.01.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tadilat
Nazım İmar Planı ile E=2.10 H=6 kat yapılanma koşullarında “Otel Alanı”na alınmıştır.
Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada 24 sayılı parsel 23.05.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli
Alt Bölge Uygulama İmar Planında E=1,75 yapılanma koşullarında Prestij Hizmet Alanında kalmakta iken
15.10.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı ile E=2.10 H=6 kat yapılanma
koşullarında “Otel Alanı”na alınmıştır.
İLÇE MECLİS KARARI
İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 06.12.2013 gün ve 2013/169 sayılı Küçükçekmece Belediyesi
İlçe Meclis Kararı’nın Komisyon Görüşü bölümünde; “İkitelli 214 ada 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi değerlendirilmiş olup; söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denilmekte olup, söz konusu
komisyon kararının Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildiği bildirilmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
Teklife ilişkin işlem dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü
ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurum görüşleri bulunmaktadır.
Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün 03.09.2013 gün ve 1881-159272 sayılı görüş yazısında;
“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne
alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması
durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin
yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 U.İ.P. tadilatı jeolojik
bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 27.09.2013 gün ve 991479-3343 sayılı görüş yazısında;
“Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 214 ada, 24 parsele ilişkin ‘Tasdik sınırları içerisinde
çekme mesafeleri belirlenirken, 23.05.2008 tasdik tarihli İkitelli Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı
Notlarında yer alan 2.11.6 ve 2.11.8 sayılı uygulama hükümlerine uyulacaktır.’ plan notunun ilave
63
edilmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; yoldan çekme mesafeleri yol rezerv
alanı olarak öngörüldüğü ve teklife konu alanın cepheli olduğu yollardan min. 5.00 m çekme mesafesi
düzenlenmesi gerektiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2013 gün ve 461067 sayılı görüş yazısında;
“Bahse konu parselde plan notlarında değişiklik içeren plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir
sakınca görülmemiştir.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
İlgi (a) yazı ile Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada 24 parselin çekme mesafelerinin
düzenlenmesine ilişkin plan notu ilave edilmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı
teklifinin değerlendirilerek Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir.
Mer’i planda H=6 kat ve E=2.10 olan “Otel Alanı” lejantında yer alan 214 ada 24 parselin “Otel
Alanı” kullanımı korunarak; E=2.75 H=6 kat olarak düzenlenmesini içeren daha önceki 1/5000 ölçekli plan
tadilat teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2013 tarih ve 728 sayılı kararı ile uygun
görülmemiştir.
İlgi (a) yazı eki teklif plan değişikliğinde, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada 24 parselin
15.10.2010 tasdikli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı paftası altlık olarak kullanıldığı, pafta
üzerinde plan notu olarak;
“16. Tasdik sınırları içerisinde çekme mesafeleri belirlenirken, 23.05.2008 tasdik tarihli İkitelli
Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.11.6 ve 2.11.8 sayılı uygulama hükümlerine
uyulacaktır.” şeklinde plan notunun getirildiği, İkitelli Alt Bölgeye Ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
plan notlarının 2.11.6. maddesinin “Adada teşekküle esas bina olmaması halinde; ön bahçe mesafesi 3.00 m.
uygulanır” şeklinde olduğu, 14.09.2012 tasdikli plan notu tadilatı ile yeniden düzenlenen 2.11.8 maddesinin
ise “Planda bitişik nizam yapılaşma simgesi bulunduğu halde, teşekkül alınacak binada yan bahçe çekme
mesafesi uygulanmış olması durumunda komşu parselde yan bahçe mesafesi 3.00 m. olarak uygulanacak
olup; teşekkül alınacak binanın yan bahçe çekme mesafesinin 2.00 m.nin altında uygulanmış olması
durumunda ise, komşu parselde yan bahçe mesafesi 2.00 m. olarak uygulanır. Komşu parselden muvafakat
alınması halinde bitişik nizam uygulanır.”şeklinde olduğu görülmüştür.
İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün şartı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri bulunmaktadır.
Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 21 ada 24 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifinin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği; çekme mesafelerinin daraltılmasına yönelik
söz konusu teklifin, 15.10.2010 tasdikli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan “Otopark ihtiyacı
parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile 1.bodrum kat iskan edilebilir. Emsale dahil değildir.” şeklindeki
plan notuna istinaden bodrum kat inşaat alanı emsale dahil edilmediğinden, inşaat alanını kısmen arttırıcı
(yaklaşık 200 m2) nitelikte olduğu görülmekte olup; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırı olarak
çekme mesafelerinin daraltılmasını öngören söz konusu teklifin, mevcutta yer alan yapının planlara işlenmesi
amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki
yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine
göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 214 ada, 24 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik
olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Nevzat ŞELİMEN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
64
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
39
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/231
KONUNUN ÖZÜ: Pendik Batı Mahallesi 1274 ada 41, 42, 77, 87 ve 88 parsellere ilişkin 1/1000 ölç.U.İ.P.
değ.teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01/2014 gün ve 2013- 15213 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a) 06.11.2013 tarih, 2293 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 05.09.2013 tarih,155
sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölç. teklif plan paftası ve ekleri.
b) 13.06.2013 tarih ve 294976 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ve eki.
c) 03.06.2013 tarih ve 1105-103146 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ve
ekleri.
d) 17.06.2013 tarih ve 623149-2115 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve ekleri.
e) 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın genelgesi ve 20.8.2004
tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi a) yazı ile; 08.05.2013 gün ve 669 sayılı İlçe Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan ve
05.09.2013 tarih, 155 sayılı Pendik Belediye Meclis kararı ile uygun görülen 20.12.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli
Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Batı Mah., 1274 ada 88 parsel sayılı taşınmazın “Konut
Alanı”nda kalan kısmının “Yol Alanı”na alınmasına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca değerlendirilerek Büyükşehir
Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Söz konusu parseller 05.12.1997 t.t.’li 1/5000 ölçekli Pendik Merkez Nazım İmar Planında E:1.25
yoğunluklu Konut Alanında kalmakta iken, 17.02.2008 tarihinde Pendik Merkez Nazım İmar Planı ile ;
“…14.04.2000-05.12.1997 t.t’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırı içindeki tüm konut alanlarında birden
fazla parselin birleşmesi durumunda, 500-999 m2 arası parsellerde emsal 1.60, 1000 m2 ve üzeri parsellerde
emsal 1.75 olacak şekilde uygulanacaktır...”şeklindeki plan notu ilave edilmiştir.
Söz konusu parseller, 20.12.2010 t.t’li 1/1000 ölçekli Sapanbağları Uygulama İmar Planında kısmen
“Yol Alanı”, kısmen “0.35/1.25 yapılanma şartlarında Konut Alanı”nda kalmaktadır.
14.09.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Batı Mah., 1274 ada, 88 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı
değişikliği ile 88 parselin konut alanında kalan kısmı yol alanına alınmıştır.
MÜLKİYET BİLGİSİ:
Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden yapılan sorgulamada, 1274 ada 41-42-87 parsel sayılı
taşınmazların şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiş, Batı Mah., 1274 ada 77 ve 88 parsel sayılı taşınmaza
ise rastlanamamış olup, ilgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararında bahse konu 1274 ada 88 parsel sayılı
taşınmazın müşterek methal olduğu ifade edilmiştir.
MEVCUT DURUM:
Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2011 yılı uydu fotoğraflarından söz konusu parsellerin tadilat
teklifine ilişkin kısımlarının boş olduğu görülmektedir.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi a) yazı ekinde iletilen 05.09.2013 gün, 2013/155 sayılı İlçe Meclis Kararında;
“Söz konusu Batı Mahallesi, 1274 ada, 41-42-77-87-88 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği teklifi müdürlüğünden geldiği bilgi paftasındaki şekliyle komisyonumuzca
uygun görülmüştür.” şeklinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi b) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında;
“Söz konusu alandan mevcut 100 DF içmesuyu hattımız geçmektedir. Mevcut altyapı tesislerimizin
geçtiği güzergahlar imar planlarında yol olarak korunması gerektiği için söz konusu plan teklifine ilişkin
İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemektedir. Ancak, yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında,
İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı
65
bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.”
denilmektedir.
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
Söz konusu alanın, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000
ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA lejantlı "Yerleşime Uygun Alanlarda" kaldığı, belirtilerek söz
konusu alanlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Sonuç olarak, ilgi c) yazı ile eki rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz
önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de
değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin jeolojik bakımdan uygun görüldüğü ifade edilmektedir.
Teklif plan değişikliğine yönelik ilgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;
“Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 1274 ada, 88 parselin meri planlarda Konut Alanında kalan kısmının
yol alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun
bulunmuştur.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME:
İlgi a) yazı eki Meclis Kararı ve Komisyon Raporunda; Batı Mah., 1274 ada 88 parselin vasfının
müşterek methal olduğu ve yol olarak terkin edilmesi gerektiği belirtilerek, söz konusu taşınmazın tamamı
imar yolunda kalacak şekilde Konut Alanında kalan kısmının yol alanına alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliği teklifi hazırlandığı, plan değişikliği kapsamında 1274 ada 41, 42, 77 ve 87 parsellerin
imar istikametleri ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
İlgi a) yazı eki Pendik Belediye Meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan paftası
incelendiğinde; 14.09.2012 t.t.li plan ve G22-A-15-A-3-B rumuzlu pafta üzerinde düzenlemeler yapıldığı,
ada cephe çizgisinin ve yapı yaklaşma sınırının değiştirildiği ve Batı Mah, 1274 ada 41, 42, 77, 87 ve 88
parsellerin bir kısmının tasdik sınırı içine alındığı, teklif plan değişikliğine yönelik;
“1- Tasdik sınırı Batı Mah, 1274 ada 41, 42, 77, 87 ve 88 parselleri kapsamaktadır.
2- Tasdik sınırı içindeki alan kısmen konut, kısmen yol alanıdır.
3- Açıklanmayan hususlarda Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir.”
şeklindeki plan notlarının önerildiği görülmektedir.
Söz konusu teklife ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün
görüşlerinin şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün görüşünün olumlu olduğu görülmekle birlikte
teklif plan değişikliğine ilişkin Kamulaştırma Müdürlüğü görüşü bulunmamaktadır.
İlgi a) yazı eki 1274 ada 88 parsel sayılı taşınmazın vasfının müşterek metal olması nedeniyle 3194
sayılı İmar Kanununun Geçici 4. Maddesine göre yol olarak terkin edilmesi gerektiği, söz konusu taşınmazın
tamamı imar yolunda kalacak şekilde İlçe Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünce plan değişikliği
talebinde bulunulduğu, teklifin 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediği görülmektedir. ” Denilerek.
İlgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız
ekinde yer almakta olup; yazımız ve eklerinin ilgi e) Başkanlık Onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve
yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, 1274 ada, 41- 42- 77- 87 ve 88 parsellere
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli planları
etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Nevzat ŞELİMEN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
66
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
40
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/232
KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi, Oyakkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilat
teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 01 /2014 gün ve 2014-217 462 sayılı
yazısında;
“İLGİ: a)Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın 16.12.2013 tarih ve 2746-18128 sayılı yazısı ve eki Başakşehir
Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 2013/90 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat
teklifi.
b)Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih, 27778-22799 sayılı görüş yazısı.
c)Planlama Müdürlüğü’nün 24.12.2013 tarih, 2013-15803-11886 sayılı yazısı ve ekleri.
d)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı
kapsamında kalan kamu kullanımına ayrılmış donatı alanlarının emsal değerlerinin belirtilmediği tespiti
neticesinde, 06.12.2013 tarih 2013/90 sayılı Başakşehir Belediye Meclis kararı alınarak, söz konusu 1/1000
ölçekli meri plan üzerine “ B.8. Kamuya ait donatı alanlarında uygulama ilçe belediyesince onaylanacak
avan projeye göre yapılacak olup, max emsal:3,00’tür.” şeklindeki plan notu ilavesi tadilatına ilişkin 1/1000
ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi, 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddesine göre değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.
PLANLARDAKİ DURUM:
13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Oyakkent Uygulama İmar Planı”nın plan notları kısmında;
“22.Plan Notlarında ve İmar Planında Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İstanbul
(İBB) Sınırları İçinde Geçerli Olan İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.”denilmektedir.
Ayrıca söz konusu planda plan notlarının Özel Hükümler kısmında;
Resmi Kurum Alanı, Kentsel Hizmet Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Kentsel Sosyal Altyapı
Alanları içerisinde Anaokulu, İlköğretim Tesis Alanı (Temel Eğitim), Ortaöğretim Tesisleri Alanı’na ilişkin
yapılacak uygulamaların İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacağı; yine Kentsel
Sosyal Altyapı Alanları içerisinde Özel İlköğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim) ve Özel Ortaöğretim
Tesisleri Alanı’nda yapılacak uygulamaların Maks. Emsal:1.50 değeri aşılmamak şartı ile ilçe belediyesi
tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacağı belirtilmiştir.
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli “Oyakkent Nazım İmar Planı plan notlarında;
“A.4. Bu Plana Uygun Olarak Hazırlanacak Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları
Onaylanmadan Ve Bu Planlarda Belirlenen Sosyal Donatı Ve Teknik Altyapı Alanları (Yol, Yeşil Alan, Park
Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Spor Alanı, Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Sosyal ve Kültürel Tesisler, İdari Tesisleri,
Dini Tesisler, Kentsel Hizmet Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Teknik Altyapı Alanları vb.) Kamu Eline
Geçmeden Uygulama Yapılamaz.
Ancak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılıncaya Kadar; Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Sosyal ve
Kültürel Tesisler, İdari Tesisler, Dini Tesisler, Spor Alanları, Kentsel Hizmet Alanları, Belediye Hizmet
Alanları ve Teknik Altyapı Alanlarında Uygulama 1/5000 Ölçekli Başakşehir İlçesi Oyakkent Nazım İmar
Planına Uygun Olarak Hazırlanacak Avan Projeye Göre Yapılabilir.
…
A.22. Planda Açıklanmayan Hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.” şeklinde
plan notları bulunmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı eki Başakşehir Belediye Meclisi’nin 06.12.2013 tarih ve 2013-90 sayılı kararında;
“13.09.2013 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Oyakkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına kamuya ait
donatı alanlarına ilişkin “Kamuya Ait Donatı Alanlarında Uygulama İlçe Belediyesince Onaylanacak Avan
Projeye Göre Yapılacak Olup; Max Emsal: 3.00’tür.” plan notu ilavesi tadilatı komisyonumuzca uygun
görülmüştür.” denilmektedir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
67
İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin, teklif plan dosyasında herhangi
bir kurum görüşü bulunmamaktadır.
Başkanlığımız Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih ve 27778-22799 sayılı İlgi (b) görüş
yazısında;
“Sonuç olarak, ilgi yazınıza konu olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi teklifi
26/01/2013 tt.’li nazım imar planını etkilememektedir. Ancak kamusal donatı alanları gerçekleştirilirken
çevre yapılanma koşullarının da dikkate alınması gerekmektedir.
Bunun yanında, 13/09/2013 tt.’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarının, Kapalı Ve
Açık Semt Spor Alanlarına ilişkin B.5.13 maddesinde bu alanlarda yapılacak uygulamaların 0.10 Emsal
değerini aşmayacak şekilde yapılması gerektiği hüküm altına alınmış, Parklar ve Dinlenme Alanlarına ilişkin
B.4.1. maddesinde de 0.03 maksimum Emsal değeri belirlenmiştir. Dolayısıyla bu iki plan kararında, plan
bütünlüğü çerçevesinde yapılaşma koşulları belirlenmiş olduğundan, çevre yapılanma koşulları da göz
önünde bulundurularak teklif plan notunun; “Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları ile Parklar ve Dinlenme
Alanları hariç kamuya ait donatı alanlarında uygulama, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak ve max
emsal:3.00 değeri aşılmamak kaydıyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır”
şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME - SONUÇ:
İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen teklifin, 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Oyakkent
Uygulama İmar Planı”nda F21C12D1B rumuzlu plan notu paftası üzerine işlenerek;
Özel hükümler bölümüne “B.8. Kamuya Ait Donatı Alanlarında Uygulama İlçe Belediyesince
Onaylanacak Avan Projeye Göre Yapılacak Olup, Max Emsal:3.00’tür.” şeklinde plan notu eklendiği
görülmüştür.
24.12.2013 tarih, 2013-15803-11886 sayılı ilgi (c) yazımızda;
“… “Başakşehir İlçesi, Oyakkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi”, Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 13.09.2013 tarih ve 1845 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, 13.09.2013 tarihinde
onaylanmıştır.
13.09.2013 tarih ve 1845 sayılı meclis kararının müdürlüğünüzce yapılan İnceleme ve Değerlendirme
başlığı altında;
“1/1000 ölçekli Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planı teklifinin plan uygulama hükümleri,
26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan kararları, plan notları ve yürürlükteki meri mevzuat
hükümleri açısından değerlendirilmiş olup, tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.
…
Plan Notları B. Özel Hükümler bölümünün B.2.4. Belediye Hizmet Alanları maddesinde, meri nazım
imar planı, plan notları doğrultusunda bu alanlarda yer alabilecek fonksiyonlar verilmiş ve uygulamanın ilçe
belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, 26.01.2013
tasdik tarihli meri nazım imar planının konuya ilişkin B.2.4. maddesinde, idari yargıda karşılaşılabilecek
"somut olmayan fonksiyon kararları" ile ilgili değerlendirmelerin önüne geçebilmek için bu alanlarda hangi
fonksiyonların yer alacağının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilmesi ve planda gösterilmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, teklif plan kapsamında Belediye Hizmet Alanları
fonksiyonunda kalan bölgelerde hangi kullanımların yer alacağının net olarak ifadelendirilmesi ve bu
doğrultuda plan paftalarına işlenmesi gerekmektedir.”
, denilerek 09.09.2013 tarih 9630 sayılı yazınız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği
görülmüş olup, yürürlükteki mevzuat hususunun;
< Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2013 tarih 4895 sayılı
yazısında;
“… belediyelerin yürürlükteki imar yönetmelikleri 31/5/2013 tarihi itibariyle yürürlükten
kalkacağından, imar durum belgesi, kanal kotu, yol kotu başvurusu yapılanlar dahil, 31/5/2013 tarihine kadar
idarelere yapılan yapı ruhsatı alınmasına ilişkin müracaatlar ile diğer işlemler 31/5/2013 tarihine kadar
yürürlükte olan imar yönetmeliklerine göre sonuçlandırılacaktır.
31/5/2013 tarihinden sonraki işlemler ise imar yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanan ve Resmi
Gazetemde yayımlanan idarelerde kendi yönetmeliklerine göre, yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanarak
Resmi Gazete'de yayımlanmayan diğer idarelerde ise Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.”> şeklinde belirtildiği görüldüğünden,
söz konusu 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planından önce, İstanbul İmar
Yönetmeliği’nin yürürlükten kalkması sebebi ile kamu donatı alanları için yapılaşma hususlarına bir açıklık
getirilmediği ve 1/1000 bölge planının bu bakımdan değerlendirilmediği tespit edilmiştir.” şeklindeki
hususlar ifade edilerek Şehir Planlama Müdürlüğü görüşü alınmak üzere iletilmiştir.
Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih 27778-22799 sayılı İlgi (b) yazısında “…yazınıza
konu olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi teklifi 26/01/2013 tt.’li nazım imar planını
68
etkilememektedir. Ancak kamusal donatı alanları gerçekleştirilirken çevre yapılanma koşullarının da dikkate
alınması gerekmektedir.…Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları ile Parklar ve Dinlenme Alanları hariç kamuya
ait donatı alanlarında uygulama, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak ve max emsal:3.00 değeri
aşılmamak kaydıyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır” şeklinde
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” şeklinde görüşü tarafımıza iletilmiştir.
Gerek 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli “Oyakkent Nazım İmar Planı plan notlarında gerekse
13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı Plan notlarında, kamusal donatı
alanlarına tanımlayıcı bir lejant bulunmamakla birlikte, özel hükümler başlığı altında tanımlanan alanlara
ilişkin kamusal donatı alanı tamını yapılarak ayrı ayrı yapılaşma değeri belirtilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifine ilişkin
paftalar yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar
ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, Oyakkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan
notu tadilatı teklifi incelenmiş olup, teklife konu plan notunun Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08.01.2014
tarih 22799 sayılı görüş yazısında belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesiyle Komisyonumuzca tadilen
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
69
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
41
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/294
KONUNUN ÖZÜ: Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi 301 ada, 15 (eski 14) parsel sayılı taşınmaza ilişkin
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 2014/319 -1148 sayılı
yazısında;
" İlgi : a) 16.12.2013 tarih, 685148-Gd:14509 sayılı Fatih Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklif plan paftaları.
b) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004
tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
“İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Aziziye Caddesi, 40 pafta, 301 ada, 14 parselde bulunan,
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı
kararıyla belirlenen Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalan, Kurulumuzun 25.07.2012 tarih ve 788 sayılı
kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planında, 3. derece koruma bölgesinde, h: 12.50 m. irtifalı, 2. derece ticaret alanında kalan, korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan, taşınmazın eski eser olup olmadığının bildirilmesinin
talep edildiği ilgilisinin 24.01.2013 tarih ve 222 kayıt numaralı başvurusu; vergiden muaf olabilmesinin talep
edildiği ilgilisinin 24.01.2013 tarih ve 223 kayıt numaralı başvurusu, Müdürlüğümüzün 07.02.2013 tarih ve
73 kayıt numaralı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Aziziye Caddesi, 40 pafta, 301 ada, 14 parsel sayılı
taşınmazın, korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşımadığından ve korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil kaydı bulunmadığından, vergi muafiyetinden yararlanamayacağına Kurulumuzun 25.07.2012
tarih ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planında sehven tescil taraması yapıldığı görüldüğünden, gerekli düzeltmenin Belediyesince
yapılmasına, söz konusu parsele ilişkin plan tadiİatı teklifinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.”
şeklindeki 13.02.2013 tarih, 1215 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
kararı gereği; Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 (eski 14) parsel sayılı taşınmaza ilişkin meri
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında sehven yapılan tescil taraması kaldırılarak hazırlanan
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifi değerlendirilmesi ve hakkında karar
alınması için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmek üzere ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET
İlgi (a) yazı eki tapu bilgisinden Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 (eski 14) parsel sayılı
taşınmazın 92.50 m² yüzölçümü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM
Söz konusu taşınmaz üzerinde 5 katlı yapı bulunduğu halihazır paftadan ve ilgi (a) yazı ekindeki Plan
Açıklama Raporundan anlaşılmaktadır.
MERİ PLANLARDAKİ DURUM
Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 (eski 14) parsel sayılı taşınmaz 30.12.2011 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi, Kentsel-Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında T2 lejantlı 2. Derece Ticaret Alanında 04.10.2012 tasdik tarihli
1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi, Kentsel-Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında da ‘korunması gerekli tescilli ahşap, kagir sivil mimarlık
örneği yapılar’ lejandı işli T2 lejantlı 2. Derece Ticaret Alanında kalmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI
08.11.2013 tarih, 2013/180 sayılı Fatih Belediyesi Meclisi Kararında:
“…
İlgi kurul kararı gereği Müdürlüğümüzce hazırlanan Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada güncel
halihazır haritalarda 15 parsel, kurul kayıtlarında ve eski kadastral haritalarda 14 parsel olarak kayıtlı parsele
ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı incelenmiş olup Komisyonumuzca
UYGUN görülmüştür
70
Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu Fatih
Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4.Toplantı Yılı 2013 KASIM ayı toplantısının 08 KASIM 2013 tarihli
3. birleşiminin 1. oturumunda müzakereye açıldı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.” denilmektedir.
DEĞERLENDİRME
13.02.2013 tarih, 2013/1215 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
kararı gereği; Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ilgi (a) yazı eki
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifinin meri 1/1000 ölçekli planın F21C25C4A
rumuzlu paftası üzerine hazırlanarak, 301 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ‘korunması gerekli tescilli
ahşap, kagir sivil mimarlık örneği yapılar’ lejandına ait tarama iptal edilip 301 adanın irtifa şartlarından
H:12.50 m. ibaresi işlenerek tasdik sınırı içine alınmış, taşınmazın 2. Derece Ticaret Alanı olan fonksiyonu
korunmuş ve teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı paftası üzerinde;
“1- Plan tadilatı onama sınırı içindeki alan Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 parseli
kapsamaktadır. Güncel halihazır haritalarda parsel numarası 15 olan taşınmaz kurul kayıtlarında ve eski
haritalarda 14 parsel olarak kayıtlıdır.
2- Plan tadilatı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.02.2013 gün
ve 1215 sayılı kararı gereği hazırlanmış olup plan tadilatı onama sınırı içindeki alan H:12.50 mt. irtifalı 2.
Derece Ticaret Alanıdır.” şeklinde plan notları önerilmiş olup tasdik sınırı içine alınmıştır.
3. derece koruma bölgesinde kalan 301 ada 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Tescilli Sivil Mimarlık
Örneği lejandına ilişkin tarama iptal edilip H:12.50 m. ibaresi işlenerek hazırlanan 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifinin meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar
planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ana kararlarını etkilemediği, bulunduğu ada
içindeki diğer taşınmazlarla uyumlu olduğu, 13.02.2013 tarih, 1215 sayılı İstanbul IV Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. "denilerek.
İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklif plan
paftaları yazımız ekinde gönderilmekte olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Oluru ve
Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, 15 (eski 14) parsele ilişkin
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 13.02.2013 tarih 1215
sayılı İstanbul 4 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hazırlandığından
komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
71
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
42
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/303
KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, Dolayoba Mah., 8347 ada 20 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli
plan değişikliği teklifi hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 2013-15126 -1167 sayılı
yazısında;
" İLGİ: (a) 18.11.2013 tarih, 69223378…/2340- 27380 sayılı Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje
Müdürlüğü yazısı ve eki 11.10.2013 tarih, 2013/175 sayılı Pendik Belediye Meclisi kararı ile teklif plan
paftaları.
(b) 24.01.2013 tarih, 28 sayılı İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü
Pendik İşletme Müdürlüğü yazısı.
(c) 26.07.2013 tarih, 62024621…/82673 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
(d) 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.08.2004 tarih, S/90
sayılı onayı.
TALEP:
AYEDAŞ Pendik İşletme Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile, Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan, 8347 ada 20 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki Trafo Merkezi yerinin planlara
işlenerek Kurumlarına tahsis edilmesinin Pendik Belediye Başkanlığından talep edilmesi üzerine, ilgi (b)
talep doğrultusunda İlçe Belediye Başkanlığınca alınan Başkanlık Oluru uyarınca bahse konu taşınmazın bir
kısmının TR rumuzlu Trafo Alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanan ve 16.05.2008 t.t ‘li 1/1000 ölçekli
plan paftaları altlık olarak kullanılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 11.10.2013 tarih, 2013/175 sayılı
Pendik Belediye Meclis kararı ile aynen kabul edilerek 5216 sayılı yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin
yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET
Teklif plan değişikliğine konu taşınmazın mülkiyet durumuna ilişkin dosyasında tapu belgesi
bulunmamakla birlikte, ilgi (a) yazı ekinde yer alan Pendik Belediye Meclis Kararında 8347 ada, 20 parsel
sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu belirtilmektedir.
PLANLARDAKİ DURUM:
Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 8347 ada 20 parsel sayılı taşınmaz,
05.12.1997-14.04.2000 t.t’li 1/5000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Nazım İmar Planlarında ve 16.05.2008
t.t’li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında “İlköğretim Alanı”nda kalmaktadır.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ :
İlgi (b) AYEDAŞ Pendik İşletme Müdürlüğü yazısı ile;
“ Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi, Deniz Caddesi, Okul Sokak 8347 ada 20 parsel okul alanı
girişinde bulunan kurumumuza ait 3150 Nolu Trafo Merkezi yerinin planlara işlenerek kurumumuza
tahsisinin yapılması…” talep edilmektedir.
Teklif plan değişikliğine ilişkin ilgi (c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında;
“…Söz konusu 8347 ada 20 parsel sayılı taşınmazın okul girişindeki AYEDAŞ ‘a ait trafo
Merkezinin planlara işlenmesi ve tahsisinin uygun olup olmayacağı konusunda 06.06.2013 tarih,
62024621…/66909 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş, alınan 17.06.2013 tarihli raporda Trafo Merkezinin
imar planına işlenmesi ve tahsisinin yapılmasının uygun olduğu belirtildiğinden Valiliğimizce de uygun
görülmektedir….” şeklindeki kurum görüşü yer almaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI:
11.10.2013 gün, 2013/175 sayılı İlçe Meclis kararında; söz konusu Dolayoba Mah. 8347 ada 20
parsele ilişkin plan değişikliği teklifi, kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından Müdürlüğünden
72
geldiği bilgi paftasındaki şekliyle uygun görülen İmar komisyonunun 2013/61 sayılı raporunun oybirliği
ile kabul edildiği ifade edilmektedir.
DEĞERLENDİRME:
AYEDAŞ Pendik İşletme Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile, Pendik İlçesi Dolayoba Mahallesi
sınırları içerisinde yer alan, 8347 ada 20 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki Trafo Merkezi yerinin planlara
işlenerek Kurumlarına tahsis edilmesinin Pendik Belediye Başkanlığından talep edilmesi üzerine, ilgi (b)
talep doğrultusunda İlçe Belediye Başkanlığınca alınan Başkanlık Oluru uyarınca bahse konu taşınmazın bir
kısmının TR rumuzlu Trafo Alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği
teklifi 11.10.2013 tarih, 2013/175 sayılı Pendik Belediye Meclis kararı ile aynen kabul edilerek 5216 sayılı
yasanın 7b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.
G22-B-11-A-4-C rumuzlu ve 16.05.2008 t.t.’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planı paftası altlık olarak
kullanılan ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin teklif plan paftası üzerinde;
1. Tasdik sınırı Dolayoba Mah., 8347 ada 20 parselin bir kısmını kapsamaktadır.
2. Tasdik sınırı içerisindeki alan Trafo Alanıdır.
3. Açıklanmayan hususlarda Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı hükümleri
geçerlidir.
şeklindeki teklif plan notları önerilmiştir.
Teklif plan değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan kurum görüşü olumlu olup,
söz konusu taşınmazın mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğundan teklif plan değişikliğine ilişkin
Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı kurum görüşünün de alınması gerektiği, ayrıca
teklif plan değişikliğine yönelik dosyasında Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama
Müdürlüğü kurum görüşlerinin de yer almadığı görülmüştür.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde; teklif plan değişikliğinin
AYEDAŞ Pendik İşletme Müdürlüğünün talebi doğrultusunda hazırlandığı, İl Milli eğitim Müdürlüğünün
olumlu görüşünün bulunduğu görülmüş olup, söz konusu plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını
etkilememektedir.
Mülkiyeti Maliye hazinesinde olan 8347 ada 20 parsel sayılı taşınmazın bir kısmını kapsayan 1/1000
ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
görüş alınmadığı ayrıca diğer kurum görüşlerinin de eksik olduğu görülmüş olup, teklif 5747 sayılı yasada
“Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” denildiğinden
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. "denilerek.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız
ekinde yer almakta olup; yazımız ve eklerinin ilgi (d) Başkanlık Onayı ve yürürlükteki yasalar ve
yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve
hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 8347 ada 20 parselin bir kısmına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu teklif 1/5000
ölçekli plan kararlarını etkilemediğinden komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
73
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
43
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/190
KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, Ferhatpaşa Mah., 2 pafta 1760 parsele
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2013- 15665 sayılı
yazısında;
" İlgi: a)Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2013 gün ve -701669/1856/22522 sayılı yazısı ve eki
08.11.2013 gün ve 2013/89 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.06.2012 gün, /TN:591272-2089-109339 sayılı yazısı.
c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 18.04.2012 gün, /779-74265 sayılı
yazısı.
d) Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 15.05.2012 gün ve TN:485092-6501 sayılı
yazısı.
e) Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 19.04.2012 gün ve -300/329 sayılı
yazısı.
f) Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2012 gün ve –
360-6332 sayılı yazısı.
g) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2012 gün ve
(380EİH.0190)-2696 sayılı yazısı.
h) 09.07.2013 gün ve -701669-6336 sayılı Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü yazısı.
ı) İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2013 gün ve -310.01.04.01-306008 sayılı yazısı.
i) 11.07.2013 gün ve 1503 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.
j) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve
20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2
pafta, 1760 parselin ‘Park Alanı’nda kalan bir kısmının E:0.45, Hmax:4kat yapılanma koşullarında ‘Konut
Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin 5216 sayılı
yasanın ilgili maddelerine göre Karar alınmak üzere gereğinin yapılması talep edilmektedir.
MÜLKİYET
Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından ve dosyasında yapılan incelemeden söz konusu parselin
12441 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, D.H.T. İnşaat ve Ticaret Limited Şirketine ait olduğu ve 12.12.1996
tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM
2011 yılı uydu fotoğrafından söz konusu parselin Tır Parkı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUMU
Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2 pafta, 1760 parsel 15.02.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Samandıra
ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında kısmen ‘yol alanı’, kısmen ‘park alanı’ kısmen de 110 ki/ha
yoğunluklu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır.
16.06.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planında ise Ömerli Barajı Havza sınırı
içinde Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı içinde ayrıca dere yapı yaklaşma sınırı ve alanı içinde kısmen ‘Park
Alanı’ kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
Ancak söz konusu parselin de içinde bulunduğu alanda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği
doğrultusunda Başkanlığımız tarafından hazırlanan Paşaköy Deresi ve Kolları ile yakın çevresi nazım ve
uygulama imar planları 12.07.2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve 16.12.2013 tarihinde askıya
çıkarılmış olup, askı süreci devam etmektedir. Söz konusu parsel bu planlarda kısmen ‘Park Alanı’ kısmen
de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
Söz konusu planın notlarında: “Planlama alanında, özel mülkiyet olmak kaydıyla tamamı sosyal ve
teknik altyapı alanları, dere ve dere işletme bandında kalan parsellerde 0,50 Kaks değeri üzerinden imar
hakkı transferi yapılabilir, 1000m2 üzerindeki imar uygulaması görmemiş parsellerde imar hakkı transferi
hesabı parsel alanının % 60’ı üzerinden hesaplanır.” İfadesi bulunmaktadır.
74
İLÇE MECLİS KARARI
08.11.2013 gün ve 2013/89 sayılı Ataşehir Belediye Meclis Kararında Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa
Mahallesi, 2 pafta, 1760 parsele ait 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun
komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne Ataşehir Belediye Meclisi’nin 1. Seçim Dönemi 5. Toplantı
yılı Kasım Ayı toplantılarının 08.11.2013 Cuma günü yapılan 3. Birleşimin 1. Oturumunda OYÇOKLUĞU
ile karar verildiği belirtilmektedir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında;
“Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2 pafta, 1760 parselin 1/1000 ölçekli meri plandaki ‘park alanı
ve yol alanı’fonksiyonundan E:0.45 H:4 Kat yapılanma koşullarında ‘Konut Alanı’, ‘Park Alanı’ ve ‘Yol
Alanı’ fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi, ilgi (c ) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü
görüşü doğrultusunda yapılaşma izni olmayan dere yapı yaklaşma mesafelerinin içerisinde yer aldığından ve
teklif plan ile inşaat alanının artması bölgeye ek ulaşım talebi getirdiğinden ulaşım sistemi açısından uygun
bulunmamıştır.” Denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısında;
“İlgili alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli
Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA-6a lejantlı “Önemli Alanlar 6a” da kalmaktadır.” Denilmekte olup,
söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel,temel-yapı ve statik yönden incelenip
gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi yazı eki rapor örneğinde belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu
bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli
U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü belirtilmektedir.
Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ilgi (d) yazısında;
“… adı geçen taşınmaz malikleri tarafından söz konusu tadilat tekliflerinin onaylanması halinde
parselin plan gereği kamu hizmet alanlarına ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz olarak terk edilmesi
hususunda 7.5.2012 tarih, TN:468987 sayılı dilekçe ile taahhütte bulunulmuştur.” Denilmektedir.
Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı eki komisyon kararında;
“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” Denilmektedir.
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ilgi (f) yazısında;
“…yeni yapılacak iamr planı tadilatı çalışmaları kapsamında söz konusu parsel üzerindeki ekteki
vaziyet planına işlenmiş olan mevcut tesislerimizin korunması, parselde ihtiyaç duyulacak enerji ihtiyacını
karşılayacak trafo merkezi için yer ayrılması ve 154 Kv E.İ.H. ile ilgili TEİAŞ’tan görüş alınması
gerekmektedir.” Denilmektedir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısında;
“…söz konusu bölge içerisinde yapılacak olan imar planlarında;
1-Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda ve trafo merkezi alanında ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği’ hükümleri geçerlidir.
2-Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) görüş
alınarak uygulama yapılacaktır, plan notlarının düşülmesi ve konu ile ilgili meclis kararlarının alınması..”
denilmektedir.
Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısında;
“…haritada A ve B ile gösterilen alanlar plan tasdik sınırı dışında kalmakta olduğundan plan tasdik
sınırının parsel sınırı olarak düzenlenmesi ve bu alanların yapılaşmaya uygun parsel teşkil etmedikleri
anlaşılmış olup, imar uygulaması esnasında 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre
çelişkili durumlar oluşabileceğinden söz konusu alanların, donatı olarak (park, yeşil alan) düzenlenmesi
gereği Müdürlüğümüz görüşüdür.” denilmektedir.
İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü’nün ilgi (ı) yazısında;
“söz konusu 1760 parsel sayılı taşınmaz ilgi (b) yazıya göre kısmen Palamut Deresinin devamı dere
ıslah ve işletme bandı içinde kalmaktadır…bahsi geçen dereye ait dere ıslah projesi ve dere işletme bandının
meri imar planlarına işlenmesinin ardından münferit plan değişikliği taleplerine ilişkin idaremiz görüşü
düzenlenebilecektir.” Denilmektedir.
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2 pafta, 1760 parselin 1/1000 ölçekli meri plandaki ‘park alanı
ve yol alanı’fonksiyonundan E:0.45 H:4 Kat yapılanma koşullarında ‘Konut Alanı’, ‘Park Alanı’ ve ‘Yol
Alanı’ fonksiyonuna alınmasına ilişkin hazırlanan Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri
ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği 16.06.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama
İmar Planının G22a04b4d ve G22a04b4 rumuzlu paftaları üzerine hazırlanmış olup, söz konusu parselin
bahsi geçen plan tasdik sınırı dışında kalan kısımları plan değişikliğine konu edilmemiştir.
75
Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli U.İ.Planı
Değişikliği Teklifi ile parselin yaklaşık 6000 m2 lik kısmı E:0.45, Hmax:4 kat yapılanma koşullarında konut
alanına, yaklaşık 1600 m2 lik kısmı park alanına alınarak, plan notları olarak ;
“1-Plan değişikliği tasdik sınırı, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2 pafta1760
parselin 16.06.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan
kısmıdır.
2-Tasdik sınırları içerisinde fonksiyon, kısmen konut alanı, kısmen park ve yol alanıdır.
3-Konut alanlarında yapılanma şartı E:0.45 H:4 kattır.
4-Kot alınacak nokta, kat yükseklikleri, bina zemin oturumları, blok şekli ve çekme mesafeleri mimari
avan projesine göre yapılacaktır.
5-Tasdik sınırı içerisindeki donatı alanının bedelsiz terk edilmesi şartıyla emsal uygulama brüt parsel
üzerinden yapılacaktır.
6-Kamuya ait alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
7-Uygulamam aşamasında parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarında
belirtilen öneri ve önlemlere uyulacaktır.
8-Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.
9-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.
10-Açılanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve meri imar yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.” hükümleri teklif edilmektedir.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis kararında, söz konusu parseldeki plan değişikliğine ilişkin alınan kurum
görüşlerinin tarihlerinin bir yılı geçmiş olduğu, aynı kurum görüşleri ile daha evvelden sunulan söz konusu
teklifin (5nolu plan notu farklı olarak) Ataşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilmesine ilişkin Meclis
kararına İstanbul 5.İdare Mahkemesi’nin 2012/2202 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı, dere işletme
bandının öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi gerektiği bundan sonra İSKİ görüşü
alınması gerektiği ifade edilmektedir.
Söz konusu teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, Deprem ve Zemin İnceleme
Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli plana sadık
kalınması yönünde, TEİAŞ’ın iki adet plan notu eklenmesi yönünde, Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 1760 parselin plan tasdik sınırı dışında kalan kısımlarının yeşil alan olarak düzenlenmesi
yönünde, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ise bahsi geçen dereye ait dere ıslah projesi ve dere işletme bandının
meri imar planlarına işlenmesinin ardından görüş verilebileceği şeklinde görüşleri bulunmaktadır.
İlgi (a) yazı eki teklifin hazırlanma sürecinde Başkanlığımız tarafından hazırlanan Paşaköy Deresi ve
Kolları ile yakın çevresi nazım ve uygulama imar planlarının ilgi (i) meclis kararı ile 12.07.2013 tarihinde
yürürlüğe girdiği anlaşılmakta olup, söz konusu parselin bu planlarda kısmen ‘park alanı’ kısmen ‘yol alanı’
nda kalmakta olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 2 pafta, 1760
parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde; söz konusu teklifin 16.06.2008 onanlı
plan üzerine hazırlandığı, teklife ilişkin kurum görüşlerinin Ataşehir Belediye Meclisince reddedilen eski
plan değişikliği teklifine göre alındığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ilgi (g)
yazısındaki plan notlarının teklif plan notlarına aktarılmadığı görülmektedir. İlgi (a) yazı eki teklif, meri
plan olan 12.07.2013 tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile yakın çevresi nazım ve
uygulama imar planları açısından değerlendirildiğinde ise; söz konusu parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
planlarda ‘park’ alanında kaldığından ve hiç yapılanma hakkı bulunmayan taşınmaza teklif plan ile (5 nolu
teklif plan notundaki ‘brüt’ ifadesi ile ) yaklaşık 5000 m2 inşaat alanı kazanılacağından; söz konusu teklif
donatı azaltıcı, yoğunluk arttırıcı, emsal teşkil edici, meri 1/5000-1/1000 planlara ve Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesine aykırı olup, ayrıca söz konusu planlarda park alanları bölge
bütüncüllüğü içinde karara bağlandığından park sürekliliğini dolayısıyla plan bütünlüğünü bozucu
niteliktedir. Sonuç olarak ilgi (a) yazı eki teklifin güncel kurum görüşleri ve 12.07.2013 tarihli 1/5000 ve
1/1000 ölçekli Paşaköy Deresi ve Kolları ile yakın çevresi nazım ve uygulama imar planlarında kapsamında
yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. "denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin
yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (j) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14.
maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
76
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mah., 2 pafta 1760 parsele ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana aykırı
olduğundan ve teklife konu parsel İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin son haline göre hazırlanmış
olan 12.07.2013 t.t.li Paşaköy Deresi ve Kolları ile Yakın Çevresi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı
içerisinde kaldığından bu planlarda yer alan yapılaşma fonksiyon ve şartlarının korunması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
77
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
44
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/208
KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli U.İ.P. itirazları
KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2014-23725
BN:252 sayılı yazısında;
" İlgi: a)Çatalca Belediye Başkanlığının 15.02.2013 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37.310.10/444- 1407
sayılı yazısı.
b) 16.05.2013 gün ve 469461 sayılı yazımız.
e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meelisi'nin 11.06.2013 gün ve 1131 sayılı kararı.
d)09.09.2013 tarih ve 895149 sayılı Başkanlık Katı'na yazımız.
e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.09.2013 gün ve 1795 sayılı kararı.
21.04.2010 tt'li 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak
Çatalca Belediye Meclisi'nin 10.12.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen Karacaköy Mahallesi
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 08.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. Söz
konusu plan 22.04.2011-22.05.2011 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde 08.04.2011 tt. li 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı'na
yapılan itirazlara ilişkin Çatalca Belediye Meclisinin 09.03.2012 gün ve 38 sayılı kararı alınmış olup; Çatalca
Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ve eklerinde 09.03.2012 gün ve 38 sayılı Meclis kararının alındığı söz
konusu plan değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre işlem yapılması
talep edilmektedir.
Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ve eki Çatalca Belediye Meclisinin 09.03.2012 gün ve
38 sayılı meclis kararı ve teklif plan paftaları değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile
Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi ilgi (c) kararı
almıştır. İlgi (c) meclis kararında "Çatalca İlçesi, Karacaköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 78- 79- 80- 81- 82- 83- 98- 984- 1383- 1384- 1385 nolu parseller
ve bu parsellerin çevresindeki yollarla ilgili ayrıca C.8.1 nolu plan notunda yer alan "TAKS:0,20" ibaresi ile
ilgili olarak meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması, bunun dışında kalan konularda Çatalca
Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür." denildiği
ancak aynı yapılaşma karakterindeki konut+ticaret alanlarına ilişkin yapılaşma şartlarını içeren C.9 plan
notuna ilişkin olarak "Çatalca Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması" şeklinde karar
alınmış olduğu; aynı zamanda 98 ve 984 nolu parsellerde yer alan park ve dinlenme alanına ilişkin
düzenlemenin, ilgi (c) meclis kararında yolların düzenlenmesi olarak ifade edildiği, bu nedenlerle planda
aynı yoğunluktaki konut ve konut+ticaret alanları arasında uygulama yönünden uyumsuzluklara neden
olacağı ve meclis kararının gereğinin yapılması işlemleri ile ilgili olarak tereddütlerin oluşması gerekçesiyle
ilgi (c) meclis kararı tekrar değerlendirilmesi için ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş
olup; nihai olarak Büyükşehir Belediye Meclisi ilgi (e) kararı almıştır.
Ancak Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (a) sayılı yazısı eki Çatalca Belediye Meclisinin
09.03.2012 gün ve 38 sayılı meclis kararı ve teklif plan paftaları ile Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c)
11.06.2013 gün ve 1131 sayılı kararı ve ilgi (e) 13.09.2013 gün ve 1795 sayılı kararı birlikte
değerlendirildiğinde; ilgi (e) meclis kararında, "...Çatalca İlçesi,
Karacaköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup 7879-80-81-82-83-1383-1384-1385 nolu parseller ve bu parsellerin çevresindeki yollarla ilgili ayrıca C.8.1 ve
C.9 nolu plan notlarında yer alan "TAKS:0.20 ibaresi ile ilgili olarak meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin
korunması, 98 ve 984 parsellere ilişkin yapılan düzenlemelerin iptal edilerek meri 1/1000 ölçekli plan
şartlarının korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmekte olup; ilgi (c) meclis kararını
düzelten ilgi (e) meclis kararında; ilgi (c) meclis kararı komisyon görüşü kısmında belirtilen "...bunun
dışında kalan konularda Çatalca Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama yapılması..." ifadesinin ilgi
(e) meclis kararında yer almadığı; dolayısıyla ilgi(a) yazıya konu itirazlara ilişkin karar alınmadığı
görülmüştür. "denilerek.
İlgi (a) yazı eki Çatalca Belediye Meclisinin 09.03.2012 gün ve 38 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi paftalarına ilişkin alman ilgi (e) 13.09.2013 gün ve 1795 sayılı
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kararı'nın, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
78
Kanunu'nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Karacaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı’na yapılan itirazlar ve itirazlara dair alınan 13.09.2013 gün 1795 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş
olup, söz konusu meclis kararının komisyon görüşü bölümünde “Meri 1/1000 ölçekli plan şartlarının
korunması” ibaresinden sonra “bunun dışında kalan konularda Çatalca Belediye Meclisi kararı doğrultusunda
uygulama yapılması” ibaresinin eklenmesi, yapılan bu ilave ile birlikte 13.09.2013 gün 1795 sayılı İBB
Meclis kararının uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
79
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
45
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/291
KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler İlçesi, Kocasinan, 1 pafta 40 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı
teklifi hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 2014-819 -1159 sayılı
yazısında;
" İLGİ: a)20.01.2014 gün ve 2013-1050 sayılı Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 10.01.2014
gün ve 2014/16 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü,
S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP: Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Bahçelievler İlçesi
Kocasinan Ortaöğretim Tesis Alanının üzerinde yer aldığı 1 pafta 40 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin
15 m’lik imar yolundan 10 m’den 5 m’ye, Park alanı tarafında 5 m’den 3 m’ye indirilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin
3194 ve 5216 sayılı yasalar uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.
MÜLKİYET
Tapu Sorgulama Sisteminden yapılan incelemede; Bahçelievler, Kocasinan, 1 pafta, 40 parselin 9280
m² yüzölçümünde Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 09.08.1999 tarihinde edinildiği görülmüştür.
MEVCUT DURUM
Bahçelievler ilçesi, Kocasinan, 1 pafta, 40 parsel üzerinde halihazırda “Ortaöğretim Tesis Binası”nın
yer aldığı görülmüştür.
PLANLARDAKİ DURUMU
Bahçelievler İlçesi, Kocasinan, 1 pafta, 40 parsel 20.01.2008 tt’li 1/5000 ölçekli BahçelievlerYenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planında “Eğitim Tesis Alanları(İlköğretim-Lise Alanı)
lejantında kalmaktadır..
21.06.2009 tt’li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen
“Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
İLÇE MECLİS KARARI
İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 10.01.2014 gün ve 2014-16 sayılı Bahçelievler Belediyesi İlçe
Meclis Kararı’nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Bahçelievler, Kocasinan 1 pafta 40 parselin bahçe
mesafeleri ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat teklifi incelenmiş olup, uygun görülmüştür.” denilerek ilçe belediye
meclisince oybirliği ile kabul edilmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
Teklife ilişkin işlem dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, görüşleri
bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;
İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 26.12.2013 gün, 21362969-310.01-1291050-4382
sayılı yazısında;
 Yola gerekli terklerin mer’i 1/1000 ölçekli plana uygun olarak yapılması
 Ortaöğretim Tesis Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde
“İstanbul otopark yönetmeliği “ gereğince düzenlenerek karşılanması
 Uygulama aşamasında(otopark giriş-çıkışları hususunda) UTK(Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu ) kararının alınması,
hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.”
denilmektedir.
İlgi (a) yazı eki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 26.11.2013 gün, 2013-20883 sayılı yazısında;
"..ilçemiz yenibosna merkez mahallesinde 1 pafta 40 parselin üzerinde bulunan Ayazma Kız Anadolu İmam
hatip lisesinin bahçesine öğrencilerin yararlanabileceği bir spor salonu yapılması planlanmaktadır. Bu
nedenle okul bahçesine yapılacak olan spor salonunu ekli krokide belirtildiği şekilde okulun Eğitilebilir
Engelliler okulu tarafından 5 m. ön bahçe duvarından ise 3 m. yaklaşım mesafesi çekilebilmesi için imar
tadilatının yapılması hususunda gereğini rica ederim ." denilmektedir.
80
DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2013 gün ve B.08.4.MEM.4.34.00.09.750/18651 sayılı yazısı ve
eki ile Bahçelievler, Kocasinan Mah, 1 pafta 40 parsel üzeinrde faaliyeti devam eden Ortaöğretim Alanının
yapı yaklaşma mesafelerinin 15 mlik imar yolundan 10 m’den 5 m’ye, park alanı tarafında ise 5 m’den 3
m’ye indirilmesi Bahçelievler Belediye Başkanlığından talep edilmiş olup söz konusu konuya ilişkin
Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklif
tarafımıza iletilmiştir. söz konusu teklifin F21c22c1b ve F21c22c2a paftalarına işlendiği; Bahçelievler,
Kocasinan, 1 pafta, 40 parselin bir kısmının tasdik sınırı içine alınarak Ortaöğretim Alanının yapı yaklaşma
mesafelerinin 15 mlik imar yolundan 10 m’den 5 m’ye, park alanı tarafında ise 5 m’den 3 m’ye düşürüldüğü
görülmüş olup teklif plana;
“ Açıklanmayan hususlarda meri plan notları ile meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan
notları getirilmiştir.
Söz konusu teklife ilişkin ; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü bulunmaktadır ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine söz konusu teklif hazırlanmış olup teklifin, üst ölçekli plana
uygunluk ve fonksiyon açısından 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı kararlarını etkilemediği görülmüştür.
"denilerek.
İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin
yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi, Kocasinan 1 pafta, 40 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik
olduğundan ve kamu yararı taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
81
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
46
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/292
KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, Eski:1698 parsel
Yeni:1847,1857,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867, 1871 parseller ve 1859,1868, 1697 parsellerin
bir kısmı ile kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölç.UİP.değ. teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 61-1155 sayılı yazısında;
" İlgi : a) 31.12.2013 tarih, 780082-743-29083 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı yazısı ve eki
06.12.2013 tarih, 136 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.
b) 04.10.2013 tarih, 78359 sayılı İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı yazısı ve eki.
c) 29.07.2013 tarih, 82849 sayılı İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
d) 25.09.2013 tarih, 79407 sayılı İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ve eki.
e) 09.09.2013 tarih, 20857 sayılı İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yazısı.
f) 26.07.2013 tarih, 117471 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü yazısı.
g) 31.07.2013 tarih, İBB-142337-1306 sayılı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı ve eki.
h) 23.07.2013 tarih, 1561-136585 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ve eki.
i) 15.08.2013 tarih, 833750-2888 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki.
j) 16.08.2013 tarih, 405206 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
k) 01.10.2013 tarih, 460311 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.
l) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ve 20.08.2004 tarih,
S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP: Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, eski:1698 parsel, yeni:1847, 1857, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1871 parseller ve 1859, 1868, 1697 parsellerin bir kısmı ile
kadastral boşluğun 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki sosyal ve teknik
donatı alanlarının, 19.05.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda yeniden
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun
8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b. Ve 14.maddeleri doğrultusunda gereği için
tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET: İlgi (a) yazı ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden; 1847, 1857, 1859, 1860,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1871 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi
mülkiyetinde olduğu, söz konusu taşınmazların sırasıyla 1819 m²-23670,03 m²-15279,33 m²-12837,29 m²19999,24 m²-29515,65 m²-1370,04 m²-1345,42 m²-31265,95 m²-14164,33 m²-1294,14- 4240,71 m²-986,82
m² yüzölçümlü oldukları ve ifraz işlemi sonucu 02.12.2010 tarihinde edinildikleri anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM: Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden ve ilgi (a) yazı eki plan
açıklama raporundan eski 1698 parsel üzerinde ilköğretim binasının ve mezarlık alanının bulunduğu, teklife
konu diğer kısımların ise boş olduğu anlaşılmaktadır.
PLANLARDAKİ DURUM: Sancaktepe İlçesi, eski 1698 parsel; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli
Sancaktepe Nazım İmar Planında, kısmen Temel Eğitim Tesis Alanı, kısmen Ortaöğretim Tesis Alanı,
kısmen Sağlık Tesis Alanı, kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen Mezarlık
Alanı, kısmen 15 metrelik yol güzergahı, kısmen karayolları kamulaştırma kuşağı, kısmen de dere mutlak
koruma alanında park alanı olarak düzenlenmiş olup 19.05.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Temel Eğitim Tesis Alanında kalan
alanın yeni 1865 parsel sınırına göre düzenlendiği, Ortaöğretim Tesis Alanında kalan alanın yeni 1866 parsel
sınırına göre düzenlenerek Mesleki Teknik Eğitim Alanına alındığı, Kültürel Tesis Alanının sınırlarının
kısmen değiştirilerek yeni 1862 parselin bir kısmının Sağlık Tesisi Alanına alındığı, yeni 1862 parselin bir
kısmı ile yeni 1860 parsel sınırları dikkate alınarak Sağlık Tesisi Alanının ve Park Alanının bir kısmının
Ortaöğretim Tesis Alanına alındığı, yeni 1861 parselin bir kısmındaki Park Alanın da iptal edilerek Sosyal
Kültürel Tesis Alanına alındığı, Mezarlık Alanı sınırının yeni 1859 parsel sınırına göre düzenlendiği,
planlama alanını ikiye ayıran kuzey-güney istikametindeki 15 metrelik yol güzergahının 20 metreye
çıkarıldığı, Temel Eğitim Tesis Alanının kuzeyindeki 15 metrelik yolun güney yönüne kaydırıldığı ve bu
düzenlemeden 1871 ve 1905 parsellerin de etkilendiği, yeni 1866 ve 1847 parsellerin güneyindeki 15
metrelik yol alanının genişletildiği ve karayolu kamulaştırma alanının yol alanına alındığı ve;
82
1- 24.11.2009 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı Plan Notları ve 16.05.2011 t.t.’li ‘‘Temel
Eğitim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı, İdari Tesis Alanı, Dini
Tesis Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İSKİ Tesis
Alanı,vb. kamu alanlarındaki uygulama İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu
esaslarına istinaden yapılacak zemin etüt raporlarına göre hazırlanmış olan İlçe Belediyesince
onaylanacak avan proje doğrultusunda yapılacaktır. Bu alanların özel mülkiyete konu olması halinde
veya bu alanlarda özel tesisler yapılması halinde İSKİ İçmesuyu Havzalar Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.’’ İlave plan notuna uyulacaktır.
2- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu içerisinde “ Çocuk Sevgi Evleri” yapılacaktır.
3- 1/1000 ölçekli plan ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacaktır.
4- 1/1000 ölçekli plan onanmadan uygulama yapılamaz.
5- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planında belirlenen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları kamu eline geçmeden uygulama
yapılamaz.
6- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kontrolü
Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği ve İstanbul Otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
7- Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.
şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir.
Söz konusu eski 1698 parsel, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar
Planında ise kısmen Temel Eğitim Tesis Alanı, kısmen Ortaöğretim Tesis Alanı, kısmen Sağlık Tesis Alanı,
kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, kısmen Park Alanı, kısmen Açık Kapalı Semt Spor Alanı, kısmen
Mezarlık Alanı, kısmen 15 metrelik yol güzergahı, kısmen karayolları kamulaştırma kuşağı, kısmen de dere
mutlak koruma alanında park alanı olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca eski:1698 yeni:1868 parsel; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar
Planında, çoğunlukla “İdari Tesis Alanı”nda, kısmen de “Temel Eğitim Tesis Alanı”nda kalmakta iken,
16.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile bahse konu taşınmazın “İdari Tesis
Alanı”nda kalan kısmı “Dini Tesis Alanı”na alınmış olup, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe
Uygulama İmar Planında ise bahse konu taşınmaz kısmen “İdari Tesis Alanı”nda kısmen de “8.00 m Yol
Alanı”nda kalmakta iken söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz sonucu oluşan
16.04.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile eski:1698 yeni:1868 parselin “İdari
Tesis Alanı”nda kalan kısmı “Dini Tesis Alanı”na alınmıştır.
İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı ekinde iletilen 06.12.2013 tarih 136 sayılı İlçe Meclis
Kararında,
‘‘ 19.05.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan, Eyüp
Sultan Mah. Eski:1698, Yeni:1847, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1871
sayılı parseller ile 1697 parselin bir kısmı ve kadastral boşluğa ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ekindeki bilgi paftasındaki şekli ile
komisyonumuzca uygun bulunmuştur.’’ şeklindeki İmar Komisyonunun 2013/49 nolu raporu oybirliği ile
kabul edilmiştir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı eki olarak, İstanbul Valiliği Defterdarlık
Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul
Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karayolları
Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (b) İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısında;
“…Konu hakkında İdaremiz Tespit ve İmar Koordinatörlüğü Yüksek Şehir Plancısı Dilber DURMUŞ
tarafından düzenlenen ve bir örneği yazımız ekinde gönderilen 26.08.2013 tarihli raporda; 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı tadilatı ve açıklama raporunda yapılan incelemede; Mesleki ve Teknik Eğitim alanı
ilave edilerek Ortaöğretim Tesis Alanının büyütüldüğü ve bölge içinde eğitim tesis alanı miktarının
arttırılmasının amaçlandığı, 1866 parseldeki Ortaöğretim Tesis alanının iptal edilerek Mesleki Teknik Eğitim
alanı olduğu, 1862 parseldeki Sosyal Tesis alanı fonksiyonunun iptal edilerek Sağlık Tesis alanı, Sağlık
Tesis alanının iptal edilerek Ortaöğretim alanı ile birleştirildiği, 1860 parseldeki Park alanının bir kısmının
iptal edilerek parselin güneyindeki Ortaöğrenim alanı ile birleştirildiği, 1860 parseldeki Park alanının bir
kısmının iptal edilerek Sosyal Kültürel Tesis alanına alınması parselin geriye kalan kısmının Park alanı
olarak düzenlendiği, Mezarlık alanı fonksiyon sınırına çekildiğinin görüldüğü, plan tadilatında 1/5000
ölçekli plan kararlarına uyularak düzenleme yapıldığı ve planda kamu yararının gözetildiği düşünüldüğünden
1/1000 ölçekli 1847-1857-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866 ve 1871 parsel sayılı taşınmazlara
yönelik plan tadilatı teklifine itirazı gerektirir bir durumun bulunmayacağının kanaatine varıldığı
83
bildirilmiştir. Be nedenle yapılacak 1/1000 ölçekli plan değişikliğine İdaremizce itirazı gerektirir bir durum
bulunmamaktadır.” denilmektedir.
İlgi (c) İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında; “…söz konusu
1847,1857,1859,1860,1861,1862,1863,1865,1866,1867,1868 ve 1871 parseller ile kadastral boşluğuna ait
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu incelenmiş olup, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Sancaktepe Uygulama Planında Temel Eğitim Tesis alanının 29,100 m2’den, 31.300,00 m²’ye
Ortaöğretim Tesis alanının 16.300,00 m²’den 25.000,00 m2’ye ve Mesleki Teknik Eğitim Tesis alanının
14.000,00 m2 olarak 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği Valiliğimizce uygun görülmektedir.”
denilmektedir.
İlgi (d) İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısında; “…söz konusu teklif planınız
Müdürlüğümüzce uygun görülmemekte olup, İl Sağlık Müdürlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına yazmış olduğu 15/07/2013 tarih ve 64112 sayılı yazının dikkate alınarak işlem yapılması ile
birlikte taşınmaza ilişkin yapılan plan değişikliğinin Yeni:1862 parsel sayılı taşınmazın tamamının “Sağlık
Tesis Alanı”na alınması şeklinde düzeltilmesi Müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (e) İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yazısında; “…Konuyla ilgili olarak
Bakanlığımız ile yapılan yazışma neticesinde; Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenen 1860
numaralı 14.600 m² lik parselin lejantında “Çocuk Sevgi Evleri” yapılacaktır ifadesinin kaldırılarak,
Bakanlığımız hizmet alanlarında değerlendirilebilecek ve gerekli hizmetin yerine getirilebilmesine olanak
sağlayabilmesi için plan lejantında yer alan “Çocuk Sevgi Evleri” ifadesinin yerine “Sosyal Hizmet Alanı”
ifadesinin yer verilmesi kaydıyla plan değişikliği teklifi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.
İlgi (f) Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü yazısında; “… Söz konusu plan sahası,
Çamlıca-Gebze (TEM) Otoyolu Km:11+300’e denk gelmekte olup, bu kesime ait kamulaştırma sınırları ekde
cd ortamında gönderilmektedir. Ancak yapılacak olan imar plan tadilatında mevcut yan yolumuza bağlanan
imar yolunun, kavşak düzenlemesi ile genişletildiği ve kamulaştırma sahamızın yol olarak kullanılmak
istendiği görülmektedir. Planlanan imar yolunun, yan yola bağlanmasında bir sakınca olmayıp, imar plan
paftalarında kamulaştırma sınırlarımızın gözükmesi ve plan lejantında bu durumun belirtilmesi
gerekmektedir.” denilmektedir.
İlgi (g) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki komisyon raporunda; “…Söz konusu
plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile
komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (h) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; planlama alanının Mikrobölgeleme
Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; küçük
bir kısmı ‘‘ÖA-5b’’(yumuşak zemin nedeni ile Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) ve
büyük bir kısmı ise ‘‘ÖA-5b’’(yumuşak zemin nedeni ile Orta-Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren
Alanlar) ile “ÖA-4a” (yapay dolgu ile temsil edilen, Ağır Mühendislik önlem gerektiren alanlar) sorunlarını
bir arada içeren “ÖA-6a” (Ağır önlem alınması gereken karışık problemli alanlar) lejantlı alanda kaldığı
belirtilerek, ‘‘… sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması
durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin
yapılması, yazı eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama
öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan
uygun görülmektedir’’ denilmektedir.
İlgi (i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; ‘‘…
 İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
 “Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis
etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
-brüt alanı 75m2’ye kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
-brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark,
-brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması
gerekmektedir.”
Şeklinde plan notunun eklenmesi,
 Teklif alanın cephe aldığı imar yollarından minimum 5 m.çekme mesafesi bırakılması,
 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme
Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile
güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş
yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarları kesişimlerinde oluşan köşe
noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin bilgi paftasında gösterildiği üzere
teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 5m. olacak şekilde belirlenmesi,
gerekmektedir.” denilmektedir.
84
İlgi (j) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; teklif plan sahasının kısmen Ömerli, kısmen de Elmalı
Baraj Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığı ve 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
giren, 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.3, 6.9.c maddeleri
ile 05.2011 tarih 2011/245 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen İçme Suyu Havzaları Yönergesinin
10.5 maddesine atıf da bulunularak teklif plan neticesinde kapanan yolların bir kısmına K+T1 rumuzlu
konut+ticaret alanlarının, bir kısmına ise sehven herhangi bir fonksiyon önerilmediğinin görüldüğü, dolayısı
ile meri plandaki yapı ve nüfus yoğunluklarının yapılan plan değişikliği neticesinde arttırıldığının tespit
edildiği açıklamsı getirilerek, teklif imar planın 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren,
24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uygun
bulunmadığı belirtilmektedir.
İlgi (k) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında ise; Taslak plan paftasında yer alan muhtelif hataların
şifahi talepleri üzerine İlçe Belediye Başkanlığı tarafından düzeltildiği, yeni teklif plan paftasının İdarelerine
iletildiği, teklif plan sahasının kısmen Ömerli, kısmen de Elmalı Baraj Havzasının uzun mesafeli koruma
alanında kaldığı, ayrıca söz konusu parselleri kapsayan 19.05.2013 tarihinde onaylanmış 1/5000 ölçekli plan
değişikliğinin bulunduğunun anlaşıldığı, 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.01.2013
tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.3 maddesinde “İstanbul İl sınırları
içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır” hükmü gereği Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca onaylanan imar planlarının İdareleri uygulamalarında esas alınması gerektiği, 05.05.2011 tarih
2011/245 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen İçme Suyu Havzaları Yönergesinin 10.5 maddesinde
‘‘İdare uygulamalarında esas alınan Planlarda, plan bütününde, yürürlükteki yönetmelikte ve/veya söz
konusu planda verilen yoğunluk (yapı,nüfus vb.) değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz.
Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir.’’ hükmü gereği de yoğunluk arttırıcı olmamak kaydıyla meri
planlarda plan değişikliği yapılabildiği belirtilerek, “…Konu ile ilgili olarak 23.01.2011 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren, 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları
Yönetmeliğin 6.9.c maddesinde “Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı
yapılaşmalarda KAKS:0,25 değeri aşılamaz.” hükmünde olup teklif plandaki donatı (eğitim, sağlık, kültürel,
park) alanlarının 15.05.2013 tarih 976 sayılı İBB Meclis kararı ile kabul edilen meri plana uygun olarak
yerlerinin değiştirildiği ve meri planda bulunan ancak teklif plan ile kapanan yollara çeşitli donatıların (dini,
eğitim, sağlık, kültürel, park vb.) önerildiği görülmüş, plan sınırları içerisindeki donatı alanlarının özel
olması halinde 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan
İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğindeki şartlara uyulacağının teklif plan notları ile hükme bağlandığı
tespit edilmiştir. …Netice olarak, teklif plan değişikliğinin İdaremize gönderilen şekliyle onaylanması
halinde 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ
İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğe göre uygun değerlendirilerek İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında
sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir. Ayrıca beş (5) maddelik altyapı görüşü verildiği görülmektedir.
DEĞERLENDİRME:
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile; Sancaktepe İlçesi, Eyüp
Sultan Mahallesi, eski:1698 parsel, yeni:1847, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868,
1871 parsellerde, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki sosyal ve teknik
donatı alanlarının, 19.05.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda yeniden
planlanarak, Temel Eğitim Tesis Alanı fonksiyonunun yeni 1865 parsel sınırına göre yeniden düzenlendiği,
Ortaöğretim Tesis Alanının iptal edilip yeni 1866 parsel sınırına göre düzenlenerek büyük kısmının Mesleki
Teknik Eğitim Alanına bir kısmının da Yol Alanına alındığı ayrıca 1866 ve 1865 parseller ile
1868,1697,1867 parseller arasından geçen 8 metrelik yolun iptal edilerek yol alanında kalan kısımların Dini
tesis Alanı, Temel Eğitim Tesis Alanı, Mesleki Teknik Eğitim alanı, Park Alanı olarak düzenlendiği, Sosyal
Kültürel Tesis alanının iptal edilip fonksiyon sınırlarının kısmen değiştirilerek yeni 1862 parselin bir
kısmının Sağlık Tesisi Alanına alındığı, yeni 1862 parselin bir kısmı ile yeni 1860 parselin sınırları dikkate
alınarak Sağlık tesis Alanını ile Kapalı ve Açık Semt Spor Alanının bir kısmının iptal edilip Ortaöğretim
Tesis Alanına alındığı, yeni 1861 parselin bir kısmındaki Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Açık Kapalı Semt
Spor Alanı ile Park Alanın bir kısmının iptal edilip yeni 1861 parsel ile doğusundaki kadastral boşluğun
Sosyal Hizmet Alanı, Park Alanı, Açık Otopark Alanı(A.O.P) ve 10 metrelik Yol alanı olarak düzenlendiği,
Mezarlık Alanı fonksiyonunun yeni 1859 parsel sınırına göre düzenlendiği, planlama alanını ikiye bölen
kuzey-güney istikametindeki yeni 1857 parseldeki 15 metrelik imar yolunun 20 metre olarak yeniden
düzenlendiği ve söz konusu yol güzergahının 1847 ve 1867 (ilgi (a) yazı ve eki İlçe Meclis kararında bahsi
geçmeyen) parseller ile kadastral boşluktaki Karayolları Kamulaştırma Kuşağının bir kısmı ile Park Alanın
bir kısmının iptal edilerek Yol Alanı ve refüj olarak düzenlendiği ayrıca 1865 ve 1871 parseller arasındaki 15
metrelik imar yolunun güneye kaydırılarak yeniden düzenlendiği ve yol alanından çıkarılan kısımların Park
Alanı olarak ayrıldığı ve teklif plan değişikliğine yönelik;
85
1- 15.02.2010-22.08.2010-16.08.2012 t.t’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notları ve
14.10.2011 t.t.’li “ Temel Eğitim Tesis Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Eğitim
Alanı, İdari Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Belediye
Hizmet Alanı, İSKİ Tesis Alanı vb. kamu alanlarındaki uygulama; İstanbul İmar yönetmeliği ve
bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı
genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına istinaden yapılacak zemin etüt raporlarına göre hazırlanmış
olan İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje doğrultusunda yapılacaktır. Bu alanların özel mülkiyete
konu olması halinde veya bu alanlarda özel tesisler yapılması halinde İSKİ İçmesuyu Havzalar
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” İlave plan notuna uyulacaktır.
2- Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kontrolü
Yönetmeliği ve Meri İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir.
İlgi (a) yazı eki maliye hazinesi mülkiyetindeki söz konusu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişiklik teklifine ait, ilgi (b) İstanbul Valiliği, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli
Emlak Dairesi Başkanlığı yazısı ile planda kamu yararının gözetildiği gerekçesi ile olumlu görüş verildiği,
ilgi (c) İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı ile eğitim alanlarındaki artış nedeniyle olumlu
görüş verildiği, ilgi (d) İstanbul Valiliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü yazısı ile Yeni:1862 parsel sayılı
taşınmazın tamamının “Sağlık Tesis Alanı”na alınması yönünde görüş verildiği, ilgi (e) İstanbul Valiliği,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yazısı ile “Sosyal Hizmet Alanı” ifadesine yer verilmesi gerektiği
yönünde şartlı olumlu görüş verildiği ve bu hususun da teklife yansıtıldığı, ilgi (f) Karayolları Genel
Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü yazısı ile planlanan imar yolunun, yan yola bağlanmasında bir sakınca
olmadığı imar plan paftalarında kamulaştırma sınırlarının gözükmesi ve plan lejantında bu durumun
belirtilmesi gerektiği yönünde görüş verildiği ve bu hususun teklife yansıtıldığı, ilgi (g) Yeşil Alan ve
Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı ile kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile olumlu görüş verildiği, ilgi (h)
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile şartlı olumlu görüş verildiği, ilgi (i) Ulaşım Planlama
Müdürlüğü yazısı ile şartlı olumlu görüş verildiği ve teklifi etkileyen hususların planlama alanına
yansıtıldığı, söz konusu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ilişkin İSKİ
Genel Müdürlüğü’nün iki görüşünün bulunduğu, ilgi (j) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı ile olumsuz görüş
verildiği, söz konusu görüş doğrultusunda yeniden düzenlenen teklife ilişkin de ilgi (k) İSKİ Genel
Müdürlüğü yazısı ile olumlu görüş verildiği anlaşılmaktadır.
İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile 15.02.2010 onanlı
Sancaktepe Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 29.343 m² olan Temel Eğitim Tesis Alanının yaklaşık
31.685 m² olarak, yaklaşık 16.513 m² olan Ortaöğretim Tesis Alanın yaklaşık 25.290 m² olarak düzenlendiği
ayrıca yaklaşık 14.262 m² Mesleki Teknik Eğitim Tesis Alanı ayrıldığı, yaklaşık 15.918 m² olan Sosyal
Kültürel Tesis Alanının yaklaşık 14.676 m² olarak Sosyal Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, yaklaşık 15.300
m² olan Sağlık Tesis Alanın da yaklaşık 15.202 m² olarak düzenlendiği görülmekte, ancak Açık ve Kapalı
Semt Spor Alanı fonksiyonun iptal edilerek planlama alanında herhangi bir yerde karşılanmadığı, Park
Alanın ise azaltıldığı anlaşılmakla birlikte 1/1000 ölçekli teklifin 19.05.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. "denilerek.
İlgi ( a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa
ve yönetmelikler, ilgi (l) Başkanlık onayı ve genelge ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747
sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale
olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, Eski:1698 parsel Yeni: 18471857-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1871 parseller ve 1859-1868-1697 parsellerin bir kısmı
ile kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 1/5000
ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından ve hem 1/1000 ölçekli teklif planda hem de 8373 ada 4
parselde Sağlık Tesis Alanı düzenlenmiş olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
Timur SOYSAL
Mustafa DEMİRKAN
İmar ve Bayındırlık
Başkan Vekili
Raportör
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Oktay BİRİNCİ
Üye
Hayri KIR
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Nevzat ŞELİMEN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM
86
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
47
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/299
KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi 16.02.2004, 21.01.2007, 09.06.2011tt’li 1/1000 ölçekli uygulama imar
planları plan notu tadilatı teklifi.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 2013-16449-1158 sayılı
yazısında;
" İlgi: a)11.12.2013 tarih, 69909281.301.05-1971sayılı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü yazısı ve ekleri ile 02.12.2013 tarih, 117 sayılı Beylikdüzü Belediye Meclis Kararı.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90
sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
Beylikdüzü İlçe sınırları içerisinde meri uygulama imar planlarında (16.02.2004 tt.li 1/1000 ölçekli
Yakuplu Genel Revizyon UİP, 21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü UİP, 09.06.2011 tt.li 1/1000
ölçekli Beylikdüzü Gürpınar I.Etap, II. Etap, III. Etap uygulama imar planları), söz konusu planların onay
tarihinden sonra yapılmış olan ve yapılacak olan plan değişikliklerinde “…belirtilmeyen hususlarda meri
uygulama imar planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” hükmünün eklenmesine
yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi 02.12.2013 tarih, 117 sayılı Beylikdüzü Belediye
Meclis kararı ile kabul edilerek ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU
Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde 16.02.2004 tt.li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Yakuplu Genel
Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı meri plan olarak yürürlükte bulunmakta olup;
16.02.2004 tt.li 1/1000 ölçekli Yakuplu Genel RUİP plan notlarının 19.maddesinde;
“… plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Tip İmar Yönetmeliği
hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.” hükmünün bulunduğu,
Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesinde 15.05.2005 tt.li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü Nazım İmar Planı
ile 21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı meri plan olarak yürürlükte bulunmakta
olup; 21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı plan notları 27.maddesinde;
“Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile
İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” hükmünün bulunduğu,
Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesinde 08.08.2010 tt.li 1/5000 ölçekli Beylikdüzü – Gürpınar
Nazım İmar Planı ile 09.06.2011tt.li (onay tarihleri aynı olan) 1/1000 ölçekli Beylidüzü –Gürpınar I., II., III.
Etap Uygulama İmar Planı meri plan olarak yürürlükte bulunmakta olup; 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli
Beylikdüzü Gürpınar I.Etap ve II.Etap Uygulama İmar Planlarının plan notlarının 1.30.maddesinde ve
Gürpınar III.Etap Uygulama İmar Planının 1.29.maddesinde;
“… Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve bağlı yönetmelikleri,
Otopark Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri ile
İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir…” hükmünün bulunduğu görülmüştür.
İLÇE MECLİS KARARI
İlgi (a) yazı eki Beylikdüzü Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 117 sayılı kararında;
“…KOMİSYON İNCELEMESİ: Plan değişiklikleri, herhangi bir plan üzerinde "kısmî" yapılan işlemleri
ifade etmekte olup; bu haliyle değiştirilen ana plana bağlı bulunmaktadır. Plan değişikliklerinin plan ana
kararlarını, sürekliliğini ya da bütünlüğünü bozması düşünülemez. Bütüncül planlar olarak nitelendirilen
bölge ve/veya revizyon imar planlarının onayından sonra lokal olarak yapılan ve onaylanan plan
değişiklikleri bütünün parçaları niteliğinde olup, bölge revizyon planlarından ayrı düşünülmesi söz konusu
değildir. Plan ve plan notlarında belirlenmeyen hususlarda imar yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.
Ancak bugüne kadar bölge/revizyon planlarının onayından sonra yapılan plan tadilatlarının birçoğunda
"Belirtilmeyen hususlarda mer i imar planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir" hükmü
bulunmaktadır. Bununla birlikte günümüzde yürürlükte bulunan imar yönetmeliği ‘Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği’dir. Dolayısıyla İstanbul İmar Yönetmeliği adı altında herhangi bir yönetmelik
bulunmadığından yeni bir plan notu üretilmesi ve bahse konu plan notunda da mer i imar yönetmeliği
ifadesinin kullanılması gerekmektedir. Anılan sebeplerle ilçemiz sınırları içerisinde yürürlükte bulunan
16.02.2004 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı, 21.01.2007 t.t.li 1/1000
87
Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ve 09.06.2011 t.t.li 1/1000 Ölçekli Gürpınar I-II ve III. Etap
Uygulama İmar Planları'nın plan notlarının genel hükümler bölümüne Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda "Bölge planı niteliğindeki 16.02.2004 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yakuplu
Genel Revizyon Uygulama İmar Planı, 21.01.2007 t.t.li 1/1000 Ölçekli Beylikdüzii Uygulama İmar Planı ve
09.06.2011 t.t.li 1/1000 Ölçekli Gürpınar I-II ve III. Etap Uygulama imar Planlarının tasdik tarihinden sonra
yapılan ve yapılacak olan tüm imar planı değişikliklerinde; belirtilmeyen hususlarda mer'i uygulama imar
planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir" maddesinin eklenmesinin uygulamada
karşılaşılan tereddütleri önlemesi adına uygun olacağı düşünülmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
16.02.2004 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı, 21.01.2007 t.t.li
1/1000 Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ve 09.06.2011 t.t.li 1/1000 Ölçekli Gürpınar I-II ve III.
Etap Uygulama İmar Planları'nın plan notlarının genel hükümler bölümüne "Bölge planı niteliğindeki
16.02.2004 t.t.li 1/1000 Ölçekli Yakuplu Genel Revizyon Uygulama İmar Planı, 21.01.2007 t.t.li 1/1000
Ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı ve 09.06.2011 t.t.li 1/1000 Ölçekli Gürpınar I-II ve III. Etap
Uygulama İmar Planlarının tasdik tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan tüm imar planı değişiklikleri
için; belirtilmeyen hususlarda mer'i uygulama imar planı, plan notları ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri
geçerlidir" maddesinin eklenmesi ve İstanbul İmar Yönetmeliğine atıfta bulunan plan notunun
değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi Komisyonumuzca oybirliğiyle
uygun görülmüştür.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin tarafımıza iletilmiş herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.
DEĞERLENDİRME-SONUÇ:
Beylikdüzü İlçesinde meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenmesine ilişkin
tadilat teklifi, 02.12.2013 tarih, 117 sayılı Beylikdüzü Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek ilgi (a) yazı
ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (a) yazı eki plan tadilatı teklifi incelendiğinde;
-Gürpınar Mahallesinde 09.06.2011 tarihinde onaylanan;
I. Etap Uygulama İmar Planı G21A03B4C rumuzlu plan paftası,
II. Etap Uygulama İmar Planı G21A03B4C rumuzlu plan paftası,
III. Etap Uygulama İmar Planı G21A03A2A rumuzlu plan paftası üzerine,
“Gürpınar I-II ve III. Etap Uygulama İmar Planının tasdik tarihi olan 09.06.2011 tarihinden sonra
yapılan ve yapılacak olan tüm imar planı değişikliklerinde, belirtilmeyen hususlarda meri imar planı
notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notu düzenlendiği,
-Kavaklı Mahallesinde 21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı
G21A03C4A rumuzlu plan paftası üzerine;
“Beylikdüzü Uygulama İmar Planının tasdik tarihi olan 21.01.2007 tarihinden sonra yapılan ve
yapılacak olan tüm imar planı değişikliklerinde, belirtilmeyen hususlarda meri imar planı, plan notları ve
meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notu düzenlendiği,
- Yakuplu Mahallesi sınırları içerisinde 16.02.2004 tt.li 1/1000 ölçekli (Yakuplu Genel Revizyon
Uygulama İmar Planı gösterim ve plan notu paftası üzerine;
“Yakuplu Uygulama İmar Planının tasdik tarihi olan 16.02.2004 tarihinden sonra yapılan ve
yapılacak olan tüm imar planı değişikliklerinde, belirtilmeyen hususlarda meri imar planı plan notları ve
meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notunun düzenlendiği görülmüştür.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.05.2013 tarih 4895 sayılı yazısında; “…İlgili idarelerce
hazırlanarak Bakanlığımıza iletilen yönetmeliklerin incelenmesi sürdürülmekte olup, belediyelerin
yürürlükteki imar yönetmelikleri 31/05/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacağından, imar durum
belgesi, kanal kotu, yol kotu başvurusu yapılanlar dahil, 31/05/2013 tarihine kadar idarelere yapılan yapı
ruhsatı alınmasına ilişkin müracaatlar ile diğer işlemler 31/5/2013 tarihine kadar yürürlükte olan imar
yönetmeliklerine göre sonuçlandırılacaktır. 31/05/2013 tarihinden sonraki işlemler ise imar
yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan idarelerde kendi
yönetmeliklerine göre, yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmayan
diğer idarelerde ise Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine
göre sonuçlandırılması gerekmektedir.” denilmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının söz konusu yazısında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin
31.05.2013 tarihinden sonra yapılan işlemleri kapsadığı belirtildiği halde, ilgi (a) yazı eki plan notu
tadilatı teklifi ile; meri uygulama imar planlarının onay tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan tüm
imar planı değişikliklerinin de bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik olduğu, ayrıca 09.06.2011tt.li ve
21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli meri imar planlarında “… İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri…” ifadesi
bulunduğu halde, bu ifadenin iptal edilmediği görülmüştür. "denilerek.
88
İlgi (a) yazı eki 02.12.2013 tarih, 117 sayılı Beylikdüzü Belediye Meclisi kararı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan notu tadilat teklifi, 5747 sayılı yasanın 3. Maddesi, “Üç ay içinde Büyükşehir Belediye
Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” hükmüne binaen yazımız ekinde olup; yazımız ve
eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın
7-b ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Beylikdüzü ilçesi, 16.02.2004, 21.01.2007, 09.06.2011 tt.li 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planları plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup plan notlarında meri imar yönetmeliği
doğrultusunda uygulama yapılabilmesi için düzenleme yapılmasına yönelik olduğundan 09.06.2011 tt.li ve
21.01.2007 tt.li 1/1000 ölçekli meri planlarda yer alan “ İstanbul İmar Yönetmeliği” ibarelerinin iptal
edilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
89
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
48
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/140
KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Çekmeköy ilçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi
Batı Bölgesi N.İ.P. itirazı
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2013/27421
sayılı
yazısında;
"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2012 gün ve 1806 sayılı kararı
b)Orman Genel Müdürlüğünün 19.03.2013 tarih ve 04486 sayılı yazısı.
c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2013 gün ve 1219 sayılı kararı
d)Orman Genel Müdürlüğünün 02.10.2013 tarih ve 10139 sayılı yazısı
e)Müdürlüğümüzde kayıtlı 08.10.2013 gün ve 1031649 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.
f)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 09.12.2013 gün ve 12046 sayılı takdim yazımız
g)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.12.2013 gün ve 2426 sayılı kararı
KONU
16.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri île Ömerli
Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı'na askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin alınan Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararma, Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısıyla yapılan İtiraz
kapsamında ilgi (c) Meclis Kararıyla uygun görülen değişiklikler Büyükşehir Belediye Başkanı'nca
14.06.2013 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği 06.09.2013- 07.10.2013 tarihleri arasında
Müdürlüğümüzce askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.
Askı süresi içinde Orman Genel Müdürlüğünün İlgi (d) yazısıyla; 14.06.2013 tasdik tarihli 1/5000
ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı
değişikliğine ilişkin Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 02.10.2013 tarihli inceleme raporu
Başkanlığımıza iletilmiştir.
İlgi (e) dilekçe ile de ilgi (c) meclis kararı ile uygun görülen 14.06.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı
değişikliğine itiraz edilerek 55 ada 3 parsel(eski 88 ada 12 parsel), 1 ada 64 parsel (eski 1 ada 51 parsel), 117
ada 3 parsel (eski 14 ada 29 parsel), 1 ada 63 parsel ifraz edilerek 1 ada 77 ve 78 parsellere ( eski 1 ada 54 ve
55) yönelik olarak yapılan plan değişikliklerinin iptali istenmektedir.
14.06.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli
Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı itirazına ilişkin gerekli bilgi ve belgeler ilgi (f) yazımız ile
değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş olup söz konusu itiraza
ilişkin ilgi (g) meclis karan alınmıştır.
İlgi (g) meclis kararı ile "Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı
Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlar ve itirazlara ilişkin alman 13.06.2013 gün ve
1219 sayılı İBB Meclis Kararı incelenmiş olup itiraza konu parsellerle ilgili olarak Orman İşletme
Müdürlüğü tarafından ilgilisinin itiraz dilekçesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden
değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi" uygun görülmüştür.
PLAN SÜRECİ
1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapmar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi
Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 2112 sayılı kararı ile aynen kabul
edilmiş ve 16.12.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır.
1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapmar Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi
Nazım İmar Planı 06.01.2012 - 06.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.
16.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapmar Köyleri ile Ömerli
Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı'na askı süreci içerisinde yapılan itirazlar 08.08.2011 gün ve
4513932-18118 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile; "Planlama alanında orman sınırına giren parsellerde Orman Genel
Müdürlüğü'nün görüşü alınmadan uygulama yapılamaz" plan notunun konulması diğer itirazlarla ilgili olarak
meri Nazım İmar Plan şartlarının korunması uygun görülmüştür.
90
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararma askı süreci içerisinde Orman Genel
Müdürlüğünün İlgi (b) itiraz yazısına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı
alınmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile; " Orman Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b)
yazısı ekinde yer alan müfettiş raporunda orman sınırları dışına çıkartılmış 2/b alanlarından eylemli orman
alanı olarak tespit edilen alanların tümüne orman lejandı verilmesi şeklindeki talebe ilişkin olarak söz konusu
alanların "orman alanı'5 düzenlendiği ve 1 ada 64 parselin "60/kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı" lejandında
kalan bir kısmının da plan kararlan ve ulaşım kurgusunu bozması nedeniyle "Ağaçlandırılarak korunacak
Alanlar" lejantına alınması, plan notlarına "3.5 Ağaçlandırılarak korunacak Alanlar: Bu alanlarda
ağaçlandırma, bağcılık ve fidan yetiştiriciliği yapılabilir." notu eklenmiş olup karar Büyükşehir Belediye
Başkanı'nca 14.06.2013 tarihinde onaylanmıştır.
PLAN DURUMU
16.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile Ömerli
Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planında 14.06.2013 tasdik tarihli plan değişikliği ile; "Orman Genel
Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ekinde yer alan müfettiş raporunda orman sınırlan dışına çıkartılmış 2/b
alanlarından eylemli orman alanı olarak tespit edilen alanların tümüne orman lejandı verilmesi şeklindeki
talebe ilişkin olarak söz konusu alanların "Orman Alanı" düzenlenmesi ve 1 ada 64 parselin "60/kişi/ha
yoğunluklu Konut Alanı" lejandında kalan bir kısmının da plan kararları ve ulaşım kurgusunu bozması
nedeniyle "Ağaçlandırılarak korunacak Alanlar" lejantına alınması, plan notlarına "3.5 Ağaçlandırılarak
korunacak Alanlar: Bu alanlarda ağaçlandırma, bağcılık ve fidan yetiştiriciliği yapılabilir." notunun
eklenmesi uygun görülmüştür.
DEĞERLENDİRME
Orman Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ekinde yer alan 02.10.2013 tarihli inceleme raporunda; daha önce
Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğince düzenlenen raporda mahkeme kararlarının idarelerinde
bulunmaması sebebiyle orman kadastro haritalarına işlenemediği bu sebeple sehven rapordaki tüm eylemli
alanlara orman alanı lejandı verilmesi talep edildiği,
Eski
ada/parsel no
1/48
1/50
1/51
1/53
1/54
1/55
14/29
14/30
88/12
Yeni ada/parsel
no
110/4
112/8
1/64
1/53
1/63
1/63
117/3
117/3
55/3
Müfettiş
raporunda tespit
Edilen eylemli
orman alam (m2)
4400
4680
2720
320
16170
Mahkeme sonrası
ormana terk edilen
Eylemli Orman Alanı
(m2)
5879,24
2765,13
9788
6479,30
16766
2800
1070
15845
2444
3665,64
1991
Ancak sadece yukarıda listesi verilen parsellere ekli haritada gösterilen şekilde orman alanı lejandı
verilmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı, ilgi (d) yazı ekinde yer alan inceleme raporu
ve ilgi (e) itiraz dilekçesi, ilgi (g) meclis karan doğrultusunda müdürlüğümüzce yeniden incelenmiş olup;
Orman Genel Müdürlüğünün ilgi (d) itiraz yazısı ve ilgi (e) itiraz dilekçesine istinaden ilgi (f) yazımız ekinde
sunulan 1 ve 2 nolu bilgi paftalarındaki düzenlemelerin (İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c)
meclis kararı ile 1 ada 63 parsel, 1 ada 49 parsel, 55 ada 3 parselin bir kısmında düzenlenen "Orman Alanı"
ve "Ağaçlandırılarak Korunacak Alanlar" fonksiyonu iptal edilerek 16.12.2011 tasdik tarihli plan şartlarında
"60 k/ha Yoğunluklu Konut Alanı" olarak, 117 ada 3 parselin ve 88 ada 13 parselin "Orman Alanı" olarak
düzenlenen bir kısmı 16.12.2011 tasdik tarihli plan şartlarında "Ağaçlandırılacak Alanlar" ve "Park ve
Dinlenme Alanları" olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 16.12.2011 tasdik tarihli planda "Park Alanı" nda kalan 1
ada 63 parselin ve "Ağaçlandırılacak Alanlar" lejantında kalan 117 ada 3 parselin bir kısmının "Orman
Alanı" olarak düzenlenmiştir.) söz konusu itirazlar doğrultusunda yapıldığı tespit edilmiştir. " denilerek
91
Çekmeköy İlçesi 14.06.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Hüseyinli ve Sırapınar
Köyleri ile Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin Orman Genel
Müdürlüğünün ilgi (d) yazısında belirtilen talepler ile ilgi (e) itiraz talebine yönelik gerekli dokümanlar
yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden
değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 1/5000 ölçekli Hüseyinli ve Sırapınar Köyleri ile
Ömerli Mahallesi Batı Bölgesi Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz incelenmiş olup, plan paftaları ve plan
notlarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftaları doğrultusunda düzenleme
yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
M. Sedat ÖZKAN
Üye
Üye
KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.
92
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
KARARA KATILMIYORUM.
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
49
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/146
KONUNUN ÖZÜ: Maltepe İlçesi Esenkent Mah. 1/1.000 ölçekli U.İ.P. itirazları.
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 01 /2014 gün ve 2013/25182
sayılı
yazısında;
"İlgi: a)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2012 tarih ve 1812 sayılı Kararı
b)Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2012 tarih ve 2188 sayılı Kararı
c)Maltepe Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Proje Şefliği’nin 23.01.2013
gün ve 2012/54773 sayılı yazısı.
d)Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 89 sayılı Kararı
e)Maltepe Belediye Başkanlığı'nın 07.11.2013 gün ve 2013/40789/145 sayılı yazısı
f)08.07.2013 gün ve BN:8128 sayılı yazımız.
'
g)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.07.2013 tarih ve 1564 sayılı Kararı.
10.12.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planına askı suresi
içinde Maltepe Belediye Başkanlığı Durum Proje Şefliği'nin ilgi (c) yazısı ile yapılan itirazlar Maltepe İlçe
Belediye Meclisi'nin ilgi (d) Kararı ile karara bağlanarak Maltepe Belediye Başkanlığının ilgi (e) yazısı ile
5216 sayılı yasa'nın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca değerlendirilerek karar alınmak Üzere Başkanlığımıza
iletilmiştir.
İTİRAZ KONULARI:
Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin ilgi (d) kararı ile kabul edilen itiraz konulan ilçe meclis kararında geçen
numara sırasına göre aşağıda yer almaktadır
1) Plan notlarının A.Genel Hükümler başlığı altında 7. Maddesi: "Arazinin doğal yapısından dolayı oluşan
katlardan ikisi iskan edilebilir. Uygulama Aşamasında eğimden dolayı kazandan ye ıskan edilen katlar ile
kapalı ve açık çıkmalar emsal değerine ve kata dahildir" notundakı "..ve kata.." ibaresinin iptal edilmesi,
2) Plan notlarının B.3 yapılanma şartlan bölümünün 1. Maddesinde "Üzerinde mevcut ruhsatlı bina
bulunan parsellerde 4708 sayılı kanun hükümlerine uyulması ve planla getirilen bahçe mesafelerine
uyulması kaydıyla ilave kat yapılabilir" notunun "Üzerinde mevcut ruhsatlı bina bulunan parsellerde 4708
sayılı kanun hükümlerine uyulması kaydıyla ilave kat yapılabilir Planda kayıtlı yan bahçe, ön bahçe, arka
bahçe çekme payları aranmadan mevcut yapı dış hatları korunur, şeklinde yeniden düzenlenmesi,
3) Ticaret Alanları'na ilişkin "B.7.3 Toplu' Uygulama Koşulları" bölümündeki; Ticaret Alanı
bölgesinde yapılacak toplu uygulamalarda uygulama yapılacak alan;
-Toplam 10 adet parsel veya
-5.000 m den az olmamak üzere 1 ile 9 parsel veya
-2.000 m2 den az olmamak şartıyla 1 adet yapı adası toplulaştırılarak tek parsel olarak düzenlenmesi
halinde yapı nizamı serbest olup yoldan çekme mesafesi 5 m den az olamaz. Taks.0.20-0.40 Kaks:1.75 ve
max. 7 kattır. " şeklindeki plan notunun; "T simgeli ticaret alanlarında en az 2000 m 'den büyük imar
parsellerinde min.taks:0.20 maks.taks:0. 40 kaks:1,75 hmaks:8 kat olarak uygulama yapılır. Toplu
uygulamadan faydalanan parsellerde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur. "
şeklinde yeniden düzenlenmesi
4) T simgeli ticaret alanları için "B.7.4 Ticaret Alanlarının Konut alanlarıyla veya Ticaret+Konut Alanları
ile tevhit edilmesi suretiyle toplu uygulama yapıldığında, Ticaret fonksiyonuna göre ve emsali yüksek olan
yapılanma şartına göre uygulama yapılacaktır." şeklindeki plan notunun planda ticaret fonksiyonunu
bulunduğu adaların büyüklüğü göz önüne alındığında, toplu uygulama yapıldığında fonksiyonun saf ticaret
olmasının plan bütünlüğünü bozacağından söz konusu notun "B.7.4. Ticaret Alanlarının, Konut Alanlarıyla
veya Ticarete Konut Alanları ile tevhit edilmesi suretiyle toplu uygulama yapıldığında, Ticarete Konut
fonksiyonuna göre ve emsali yüksek olan yapılanma şartına göre uygulama yapılacaktır." şeklinde yeniden
düzenlenmesi,
5)
Özel Hükümler B.3 Yapılanma Şartları başlığı altına 14. Madde olarak; "TAKS değeri verilen
alanlarda meri plan emsal değeri ve çevre yapılanma şartları korunarak normal katlar zemin kat
konturlarından farklı olarak küçültülerek düzenlenebilir. " notunun ilave edilmesi,
93
6)
2097 ada, 13,14,...31 ve 2087 ada 137 nolu parselin bir kısmının içinde bulunduğu yapı adasında,
2084 ada 1,2,3,...33 nolu, 2097 ada 64,65,...90 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarında sehven unutulan
Ön bahçe çekme mesafesi olan "5" rakamının yazılması,
7)
2087 ada, 1,2,3,...24 parsellerin bulunduğu yapı adasında sehven unutulan K2 simgesinin plana
yazılması, uygulamada sorun yaşanacağından 2087 ada, 24 nolu parselin Esenkent Uygulama İmar Planı
sınırları içinde kalan kısmının yapılaşma şartlarının değiştirilerek, 5/A-5/4 0.20-0.40/1.10 yapılanma
şartlarında K2 konut alanına alınması ve plan notlarında gerekli düzeltmenin yapılması,
8)
A.Genel Hükümler başlığı altında 14. Madde olarak; "Herhangi bir donatı alanı ile komşuluğu
bulunan (sınır olan), bütün olarak 2000 m2 *den büyük konut, ticaret+konut ve ticaret alanları, imar parseli
oluşturmak şartıyla ada kabul edilip; toplu uygulama koşullarından yararlanacaktır. " Notunun ilave edilmesi,
10) B.3. Yapılanma Şartlan başlığı altındaki notlara 13. Madde olarak; "Planda verilen kat adetleri
maksimum olup, kut yükseklikleri, Meri İmar Yönetmeliği 'ne göre belirlenecektir." notunun ilave edilmesi,
11) Bitişik nizam yapı adalarında köşebaşı parsellerde ön bahçe mesafesi 5 m olduğundan dar cepheli
parsellerde yapılaşma mümkün olamayacağından ön bahçe mesafesinin teşekküle göre tespit edilmesi için
plan üzerinde ön bahçe mesafesini belirten yapılaşma simgelerindeki 5 ifadesinin kaldırılması,
12) B.2 Bina Derinlikleri plan notunun iptal edilerek; "Minimum bina derinliği 7 metredir. Bina derinliği
7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır. Ancak arka bahçe
mesafesi hiçbir durumda 2 metreden az olamaz. " plan notunun eklenmesi,
15) İmar planında konut adalarındaki yapılaşma simgelerinin iptal edilerek "K1-K2-K3-K4 konut
alanlarında konut tipleri Ayrık, Blok, Sıraev, Terasevler şeklinde seçilebilir." notunun eklenmesi konularında
itiraz edilmektedir.
PLAN SÜRECİ:
01.12.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Esenkent Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda Maltepe
Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 1/1.000 ölçekli Esenkent Mahallesi Uygulama İmar Planı Maltepe İlçe
Belediye Meclisi'nin 04.04.2012 tarih ve 55 sayılı Kararı İle tadilen uygun bulunarak değerlendirilerek karar
alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) ve ilgi (b)
Kararlan ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 10.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu Plan, 08.01.2013- 08.02.2013 tarihleri arasında 1 ay süre ile Maltepe Belediye Başkanlığınca
askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.
İlgi (c) itirazların da içinde bulunduğu 10.12.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Esenkent
Mahallesi Uygulama İmar Planı'na askı süresi içinde yapılan itirazlar Müdürlüğümüzün ilgi (f) yazısı ile
değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş olup İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin konuya ilişkin ilgi (g) Kararıyla "Maltepe ilçesi, Esenkent Mahallesi, 1/1.
000 ölçekli Uygulama İmar Planı 'na yapılan itirazlar incelenmiş olup 1/1.000 ölçekli plana yapılan itirazlar
kapsamında planda yer alan teknik hataların düzeltilmesine ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıyan
düzenlemelerin yapılmasına yönelik kararlar alınması gerektiği halde 1/5,000 ölçekli plana aykırılık içeren
düzenlemeler yapıldığı görüldüğünden 1/5.000 ölçekli planla getirilen hükümlere uygun olarak yeniden
değerlendirilme yapılması ve karar alınması için ilçesine iadesi..." şeklinde karara bağlanmıştır.
İLÇE MECLİS KARARI;
Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 89 sayılı Meclis Kararında; "...Plan ve Proje
Müdürlüğü'nün 10.12.2012 tt'li Esenkent 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na Planlama ve Durum Proje
Şefliği itirazları ile ilgili teklifi incelenmiş olup; 1-2-3-4-5-6- 8-10-12 nolu maddelerde geçen
düzenlemelerin aynen kabulüne, 7 nolu maddenin aynen kabulü ile ilaveten 2087 ada, 137 parselin
doğusundaki adada sehven unutulduğu anlaşılan K1 sembolünün plana işlenmesine, 9-13-14 nolu maddelerin
reddine, 11. Maddede geçen düzenlemenin "plan onama sınırı içindeki konut, ticaret alanı, ticaret+konut
alanlarında planda en dar cephesi 8 metreden az olan köşe başı parsellerde yaklaşma mesafesi 2 metreye
kadar düşürülebilir. Yoldan çekme mesafesi 2 metre olan parsellerde yaklaşma mesafesi 2 metreye kadar
düşürülebilir. Yoldan çekme mesafesi 2 metre olan parsellerde çıkma yapılamaz." Şeklinde düzenlenerek
kabulü ile 15. Maddede bahsi geçen B.6.11. ve B.7.8. nolu plan notlarının "Toplu Uygulamalarda Taks-Kaks
sınırları içinde kalmak kaydı ile çekme mesafeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe
Belediyesince onaylanacak avanproje ile belirlenecektir." Şeklinde düzenlenip ayrıca Esenkent Uygulama
İmar Planında yapı adalarındaki taks-kaks yapılanma sembollerinin tamamının iptal edilerek, plan
notlarında; B.5 konut yerleşme alanları başlığı altındaki K1,K2 ve K3 alanları ile B.6 ticaret+konut alanları
başlığı altındaki TK1 ve TK2 alanlarında Kaks değerlerinin 1.50 olarak yeniden düzenlenmesi, Toplu
Uygulamaya ilişkin B.5.5 plan notunda Kİ toplu uygulama koşullarında Kaks değerinin 1.75 den 2.00 ye
çıkarılması, ilaveten toplu uygulama koşullarına ilişkin plan notlarında Kİ ve TKİ alanlarında yapılarıma
94
şartlarında hmaks:8 kat olarak K2, K3, K4, TK3, T alanlarında h maks:10 kat olarak düzenleme yapılması
uygun görülmüştür.denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
10.12.2012 onanlı Esenkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Maltepe ilçe Belediye
Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 89 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeler incelendiğinde;
1) A.Genel Hükümler başlığı altında yer alan 7 numaralı plan notundaki "ve kata ibaresi iptal edilerek
"7.Arazinin doğal yapısından dolayı oluşan katlardan ikisi iskan edilebilir. Uygulama Aşamasında eğimden
dolayı kazanılan ve iskan edilen katlar ile kapalı ve açık çıkmalar emsal değerine dahildir" şeklinde
düzenlenmiştir.
2)
B.3 Yapılanma şartları bölümünün 1 .maddesindeki plan notu iptal edilerek "Üzerinde mevcut
ruhsatlı bina bulunan parsellerde 4708 sayılı kanun hükümlerine uyulması kaydıyla ilave kat yapılabilir.
Planda kayıtlı yan bahçe, ön bahçe, arka bahçe çekme payları aranmadan mevcut yapı dış hatları korunur. "
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
3)
Ticaret alanlarına ilişkin B.7.3 Toplu Uygulama Koşulları bölümündeki plan notu iptal edilerek "T
simgeli ticaret alanlarında en az 2000 m2den büyük imar parsellerinde min.taks:0.20 maks.taks:0.40
kaks:1.75 hmaks:10 kat olarak uygulama yapılır. Toplu uygulamadan faydalanan parsellerde otopark
ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur. " şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
4)
Ticaret Alanlarına ilişkin B.7.4. nolu plan notu iptal edilerek "Ticaret Alanlarının, Konut Alanlarıyla
veya Ticarete Konut Alanları ile tevhit edilmesi suretiyle toplu uygulama yapıldığında, Ticaret+Konut
fonksiyonuna göre ve emsali yüksek olan yapılanma şartına göre uygulama yapılacaktır. " şeklinde yeniden
düzenlenmiştir.
5)
Özel Hükümler B.3 Yapılanma Şartları başlığı altına 14. madde olarak "14.T AKS değeri verilen
alanlarda meri plan emsal değeri ve çevre yapılanma şartları korunarak normal katlar zemin kat
konturlarından farklı olarak küçültülerek düzenlenebilir." plan notu ilave edilmiştir.
6)
2097 ada, 13,14,...31 ve 2087 ada 137 nolu parselin bir kısmının içinde bulunduğu yapı adasında,
2084 ada 1,2,3,...33 nolu, 2097 ada 64,65,...90 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarında sehven unutulan
ön bahçe çekme mesafesi olan "5" rakamı plan paftalarına yazılmıştır.
7)
2087 ada, 1,2,3...24 parsellerin bulunduğu yapı adasında sehven unutulan K2 simgesi plan
paftasına yazılarak, 2087 ada, 24 parselin plan sınırı içinde kalan kısmının yapılaşma şartlarının "5/A-5/4,
0.20-0.40/1.10 K2 konut alam" olarak düzenlenmiş ayrıca 2087 ada, 137 parselin doğusundaki adada sehven
unutulduğu anlaşılan K1 sembolü plana işlenmiştir.
8)
Plan notlarının A.Genel Hükümler kısmına 14. madde olarak "14.Herhangi bir donatı alanı ile
komşuluğu bulunan (sınır olan), bütün olarak 2000 m2 'den büyük konut, ticarete konut ve ticaret alanları,
imar parseli oluşturmak şartıyla ada kabul edilip, toplu uygulama koşullarından yararlanacaktır. " plan notu
eklenmiştir.
10) Özel Hükümler B.3 Yapılanma Şartları başlığı altına 13. madde olarak "13.Planda verilen kat
adetleri maksimum olup, kat yükseklikleri, İstanbul İmar Yönetmeliği'ne göre belirlenecektir. " plan notu
eklenmiştir.
11) B.3. Yapılanma Şartları Başlığı altındaki 8 nolu plan notu iptal edilerek "Plan onama sınırı içindeki
konut, ticaret alam, ticaret+konut alanlarında planda en dar cephesi 8 metreden az olan köşe başı parsellerde
yaklaşma mesafesi 2 metreye kadar düşürülebilir. Yoldan çekme mesafesi 2 metre olan parsellerde çıkma
yapılamaz. " şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
12) B.2 Bina Derinliklerine ilişkin plan notu iptal edilerek "Minimum bina derinliği 7 metredir. Bina
derinliği 7 metreyi sağlamayan parsellerde minimum piyes ölçülerine göre uygulama yapılacaktır. Ancak
arka bahçe mesafesi hiçbir durumda 2 metreden az olamaz." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
15) B.6.11 ve B.7.8 nolu plan notları iptal edilerek "Toplu Uygulamalarda Taks-Kaks sınırları içinde
kalmak kaydıyla çekme mesafeleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyesince
onaylanacak avan proje ile belirlenecektir. " şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Yukarıda maddelerle ifade edilen değişikliklere ek olarak; plan paftalarında yapı adalarındaki taks-kaks
yapılanma sembollerinin tamamı iptal edilerek yapılaşma şartlan plan notlarında belirtilmiştir. Ayrıca,
10.12,2012 onanlı Esenkent 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı'nda Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin
11.10.2013 gün ve 89 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda plan notlarında B.5 konut yerleşme alanları başlığı
altındaki K1,K2,K3 alanları ile B.6 ticaret+konut alanları başlığı altındaki TKİ ve TK2 alanlarında Kaks
değerleri 1.50 olarak yeniden düzenlenmiş, Toplu Uygulamaya ilişkin B.5.5 plan notlarında Kİ atanının Kaks
değeri 1.75'den 2.00'a çıkarılmıştır. Toplu uygulama koşulları plan notlarında Kİ ve TKİ alanlarında
yapılanma şartlarında hmaks:8 kat olarak K2,K3,K4, TK3, T alanlarında hmaks:10 kat olarak yeniden
düzenlenmiştir.
95
1
no’lu düzenleme 01.12.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Esenkent Nazım İmar Planı hükümlerinde yer
alan "A.8. Uygulama aşamasında eğimden dolayı kazanılan ve iskan edilen katlar ile kapalı ve açık çıkmalar
emsal değerine dahil edilecektir." plan notuna uygun nitelikte olduğundan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı
kararlarını etkilememektedir.
2
no'lu düzenleme İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2012 tarih ve 1812 sayılı Kararı ile
belirlenen "Üzerinde mevcut ruhsatlı bina bulunan parsellerde 4708 sayılı Kanun hükümlerine uyulması ve
planla getirilen bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla ilave kat yapılabilir." plan notuna aykırı nitelikte
olduğundan meri plan notunun korunması gerekmektedir.
3
no'lu düzenleme ile Ticaret Alanlarına ilişkin B.7.3 Toplu Uygulama Koşullan bölümündeki plan
notu iptal edilerek "T simgeli ticaret alanlarında en az 2000 m2den büyük imar parsellerinde min.taks:0.20
maks.taks:0.40 kaks:L75 hmaks:10 kat olarak uygulama yapılır. Toplu uygulamadan faydalanan parsellerde
otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur." şeklinde düzenlenerek ticaret alanına ilişkin
toplu uygulama kat değeri 7 kattan 10 kata çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Esenkent
Nazım İmar Planı kararları ile belirlenen donatı dengesini bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı
niteliktedir.
4
no'lu düzenleme 01.12.2010 onanlı 1/5.000 ölçekli Esenkent Nazım İmar Planı Plan Uygulama
Hükümleri'nın Özel Hükümler Bölümü, B.2 Kentsel Çalışma Alanları başlığı altında yer alan "Ticaret
Alanlarının, Konut Alanlarıyla veya Ticaret+Konut Alanları ile tevhit edilmesi suretiyle toplu uygulama
yapıldığında, Ticaret fonksiyonuna göre uygulama yapılacaktır." şeklindeki plan notuna aykırı niteliktedir.
5
no'lu "14.TAKS değeri verilen alanlarda meri plan emsal değeri ve çevre yapılanma şartları
korunarak normal katlar zemin kat konturlarından farklı olarak küçültülerek düzenlenebilir plan notu ilavesi
1/5.000 ölçekli Esenkent Nazım İmar Planında ve 1/1.000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planında kat
sınırlaması bulunması nedeniyle yapılan düzenleme nazım imar planı kararlarını etkilememektedir. Ancak
plan notuna "Saçak kotu altındaki teras alanları emsale dahildir. " ifadesinin eklenmesi uygun mütalaa
edilmektedir.
6
no'lu düzenlemede 2097 ada, 13,14,...31 ve 2087 ada 137 nolu parselin bir kısmının içinde
bulunduğu yapı adası ile 2084 ada 1,2,3,...33 nolu parseller ve 2097 ada 64,65,...90 nolu parsellerin
bulunduğu yapı adalarında sehven unutulan ön bahçe çekme mesafesinin plana işlenmesine ilişkin olup
yapılan düzenleme 1/5.000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememektedir.
7
no Tu düzenlemedeki 2087 ada, 1,2,3...24 parsellerin bulunduğu yapı adasında sehven unutulan K2
simgesinin plan paftasına yazılması ve söz konusu yapı adasındaki A-5 yapılaşma şartının iptal edilerek 5/A5/4 şeklinde düzenlenmesi ile planlama alanının kuzeyindeki kalan 2087 ada, 137 parselin doğusundaki
adada sehven unutulan Kİ sembolünün plana işlenmesine ilişkin düzenlemeler 1/5.000 ölçekli Nazım îmar
Planı Kararlarını etkilememektedir. Ancak 2087 ada, 24 parselin plan sınırı içinde kalan kısmı Büyükşehir
Belediye Meclisi'nin 25.11.2011 gün ve 2740 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 30.12.2011 onanlı
1/5.000 ölçekli plan değişikliğiyle "ticaret alanı" olarak planlanmış olduğundan söz konusu alanın "5/A-5/4,
0.20- 0.40/1.10 K2 konut alam" olarak düzenlemesi 1/5.000 ölçekli nazım imar planı kararlarına aykırı
niteliktedir.
8 no'lu düzenleme toplu uygulamalarda ada bazında karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin bir
düzenleme olup 1/5.000 ölçekli Nazım imar Planı kararlarım etkilememektedir.
10
nolu plan notu düzenlemesinde '73.Planda verilen kat adetleri maksimum olup, kat yükseklikleri,
İstanbul imar Yönetmeliği 'ne göre belirlenecektir. " denilmekte olup İstanbul imar Yönetmeliği yürürlükte
olmadığından söz konusu plan notundaki "İstanbul imar Yönetmeliği" ibaresinin kaldırılarak "13. Planda
verilen kat adetleri maksimum olup, kat yükseklikleri, Meri imar Yönetmeliği 'ne göre belirlenecektir. "
şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
11
ve 12 no'lu plan notu düzenlemeleri uygulama imar planının konusunu teşkil etmekte olup
düzenleme Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun niteliktedir.
15 no'lu düzenlemeyle toplu uygulamalarda çekme mesafelerinin avan projede belirlenmesine yönelik
hüküm getirilmiştir. Ancak çekme mesafeleri ile ilgili uyulacak kriterler Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği'nde açıklanmış olduğundan söz konusu plan notunun meri plan hükümleri doğrultusunda
korunması gerekmektedir.
Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 89 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 10.12.2012
onanlı Esenkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda yapılan ilave düzenlemelerle plan bütünündeki
Taks ve Kaks değerleri iptal edilerek plan fonksiyonları K1 ,K2,K3,K4,TK1,TK2,TK3 gibi rumuzlarla
gösterilmiş ve her bir rumuza karşılık gelen yapılaşma şartları ise plan uygulama hükümlerinde detaylı
olarak belirtilmiştir.
96
Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 gün ve 89 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda emsal değerleri
ve kat adedinin arttırımına yönelik yapılan ilave düzenlemeler 1/5000 Ölçekli Esenkent Nazım İmar Plan
kararları ile belirlenen donatı dengesini bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu
niteliktedir. Emsal ve kat değerlerinin yükseltilmesine ilişkin değişiklikleri içeren karşılaştırma tablosu
aşağıda yer almaktadır:
10.12.2012 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Plam'na askı süresi içerisinde
Maltepe Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Durum Proje Şefliği ve Planlama Şefliği
itirazlarına ilişkin alman ilgi (d) Maltepe Belediye Meclis Kararı ve işlem dosyası yazımız ekinde iletilmekte
olup, konunun yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak Büyükşehir
Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Esenkent Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, planlama alanındaki ruhsatlı yapılaşmalar ve alanın çevresindeki
planlarda konut, konut+ticaret, ticaret alanları için verilen kat adetleri ile ilgili olarak ilçe belediyesinden
bilgi alındıktan sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
97
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
50
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/255
KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 06/ 02 /2014 gün ve BN:1428
yazısında;
sayılı
"İlgi: a) Sancaktepe Belediye Başkanlığının 11.10.2013 tarih ve 744679-514/22753sayı!ı yazısı ve ekleri.
b)Sancaktepe Belediye Meclisi'nin 11.10.2013 tarih ve 2013/103 sayılı kararı.
c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 09.12.2013 tarih ve BN:12092 sayılı takdim yazımız.
d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ninl3.12.2013 tarih ve 2505 sayılı kararı.
Sancaktepe Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısında; 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon
Uygulama İmar Planı'nın 11.10.2013 tarih ve 2103/103 sayılı Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile uygun
bulunduğu belirtilerek, teklif dosyanın 3194 sayılı İmar kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunun 7b ve 14. maddeleri gereği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine iletilmesi
istenmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (c)
yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (d) meclis kararı ile ile "F22C21B4D
nolu paftada yer alan ilköğretim Tesis Alanının Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanının
ise İlköğretim Tesis Alanı olarak düzeltilmesi, plan notlarının 33. ve 34. maddesindeki "2000 m2" ibaresinin
"3000 m2" olarak düzeltilmesi, 35. Maddesine "Ancak önbahçe mesafesi hiçbir koşulda 3 m den az olamaz"
ibaresinin eklenmesi, 16. Maddesindeki "emsale dahil değildir" ibaresinin "emsale dahildir" olarak
düzeltilmesi, 20 nolu maddesinin "Planlama alanında 18. Madde uygulamasının etaplar halinde yapılması
durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP oranları farkı %5 'i aşamaz. " Şeklinde düzeltilmesi, "Konut,
konut+ticaret ve ticaret alanlarında yapılacak uygulamalarda TAKS:0.25 değeri aşılamaz.Doğal zemin kotu
üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz. " Plan notunun Genel
Hükümler bölümüne eklenmesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları bölümünde "Bu alanların özel mülkiyete
konu olması..." ibaresi ile başlayan cümlenin tamamının iptal edilmesi, Sosyal Kültürel Tesis Alanları ve
Semt Spor Alanları bölümüne "bu alanlarda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez. " ibaresinin
eklenmesi, 1/5000 ölçekli planda "Botanik Bahçesi" olarak gösterildiği halde 1/1000 ölçekli planda "Konut
Alanı"na alman kısmının "Botanik ve Hobi Bahçesi" olarak düzeltilmesi, plan raporundaki plan notları ile
plan paftalarındaki plan notlarının plan paftaları doğrultusunda düzeltilmesi" şeklinde karara bağlanmıştır.
PLANLAMA SÜRECİ
28.08.2009 tarih ve 2009-6035 TN: 1983772 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000
ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih ve 1979
sayılı meclis kararı ile aynen kabul edilmiş ve 24.11.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca
onaylanmıştır.
Sancaktepe Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı,
Sancaktepe Belediye Meclisinin 28.01.2010 tarih ve 2010/159 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,
Sancaktepe Belediye Başkanlığının 29.01.2010 tarih ve 266182-252 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisine iletilmek üzere tarafımıza gönderilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.02.2010 tarih ve 514 sayılı kararı ile tadilen kabul edilerek 15.02.2010 tarihinde Büyükşehir Belediye
Başkanınca onaylanmıştır.
Bununla birlikte, ilgi (a) yazıda; 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar planında
18. Madde uygulaması yapılacak alan sınırı içerisinde yer alan Paşaköy Bölgesi için, Sancaktepe Belediye
Başkanlığının 23.03.2010 tarih ve 376579-1782 sayılı Başkanlık Oluru ile söz konusu bölgenin içerisinde
04.06.2012 t.t.li Kuzey Marmara Otoyolu imar planı güzergahının yer almasından ve 24.01.2013 tarihinde
İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılmış olan değişiklik doğrultusunda, 24.11.2009 t.t.li 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planında "3194 sayılı yasanın 18. Maddesi Kapsamında Düzenlenecek Alan" olarak
belirtilen kısmında da bahse konu derelerden etkilenmesinden dolayı, revizyon uygulama imar planı
çalışmalarına başlandığı belirtilmektedir.
98
Yukarda ifade edilen çalışmalarla birlikte, 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon Uygulama
İmar Planı teklifi, ilgi (b) îlçe Meclis kararı ile uygun görülerek ilgi (a) yazı ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddelerine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.
İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon Uygulama İmar planı
teklifi, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere istanbul Büyükşehir belediye meclisine
iletilmiş ve ilgi (d) meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sancaktepe Belediye Meclisinin 11.10.2013 tarih ve 2103/103 sayılı kararı ile uygun bulunarak,
Sancaktepe Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy
Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi incelenmek ve karar alınmak üzere, ilgi (c) yazımız ile İstanbul
Büyükşehir belediye meclisine iletilmiş ve ilgi (d) meclis kararında "...plan raporundaki plan notları ile plan
paftalarındaki plan notlarının plan paftaları doğrultusunda düzeltilmesi" şeklinde karar bağlanmıştır. Ancak,
ilgi (c) yazımız ile 1/1000 ölçekli Sancaktepe Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi
Müdürlüğümüzce incelenerek, "DEĞERLENDİRME" bölümünde yer alan "Plan Paftaları" başlığı altında
teklif 1/1000 ölçekli Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Paftaları ile Plan Raporundaki Plan
Uygulama Hükümleri arasında farklılıkların tespit edildiğine ilişkin çekincelerimiz ifade edilmiştir.
Buna göre;
1.
Plan raporunda, Plan Notu Genel Hükümlerin 2. Maddesindeki "Yeşil Alan" ifadesi F22C21C4C
Plan paftasında bulunmamakta olup, F22C21C4C Plan paftasındaki Plan Notu Genel Hükümlerin 2.
Maddesine "Yeşil Alan " ifadesinin eklenmesi,
2.
Plan raporunda Genel Hükümlerin 24. Maddesindeki "çocuk bahçesi" ifadesi F22C21C4C Plan
paftasında bulunmamakta olup, F22C21C4C Plan paftasındaki Plan Notu Genel Hükümlerin 24. Maddesine
"çocuk bahçesi" ifadesinin eklenmesi,
3.
Plan raporunda Genel Hükümlerin 27. Maddesi "Plan kapsamında verilen TAKS, KAKS ve Hmaks.
değerleri altında uygulama yapılabilir" ifadesi, F22C21C4C Plan Paftasında "Plan kapsamında verilen Emsal
ve Hmaks. değerleri altında uygulama yapılabilir" şeklinde yer almakta olup, plan raporundaki "TAKS,
KAKS" ifadesinin iptal edilerek, "Emsal" ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.
4.
"Ticaret Alanları" başlığı altında "18. Madde uygulama alanı içerisindeki Ticaret Alanlarında"
ifadesi F22C21A3A rumuzlu Plan paftasındaki Özel Hükümler bölümünde yer alırken, plan raporundaki
plan notlarında bulunmamaktadır. Plan alanı içinde 18. Madde uygulaması dışında bir ticaret alanı tespit
edilmediğinden böyle bir ifadeye gerek yoktur. Bu nedenle F22C21A3A paftasındaki Özel Hükümlerdeki
"Ticaret Alanları" başlığı altında yer alan "18. Madde uygulama alanı içerisindeki Ticaret Alanlarında"
ifadesinin kaldırılması gerekmektedir.
5.
Özel donatılar olan "Özel İlköğretim Tesis Alanı" ve "Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı" başlıkları
altında bu fonksiyonların emsal değerlerine ilişkin bir ifade, Plan raporunda yer almakta iken, F22C21A3A
rumuzlu plan paftasında bulunmamaktadır. Keza bu fonksiyonların yapılaşmaları ile ilgili emsal değerlerine
ilişkin (Emsal:0,25) yapılaşma şartı İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği gereği plan notlarında ifade
edilmesi gerektiğinden, F22C21A3A rumuzlu plan paftasındaki "Özel İlköğretim Tesis Alanı"na plan
raporunda yer alan "Emsal:0.25'i aşmamak kaydıyla ilgili" ifadesinin eklenmesi ve F22C21A3A rumuzlu
paftadaki plan hükmünde yer alan "meri imar yönetmeliği doğrultusunda" ifadesinin plan raporuna
eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, F22C21A3A rumuzlu paftaya "Özel Sosyal Kültürel Tesis Alan"larına
"Max. Emsal: 0.25 değerini aşamaz." ifadesinin ve plan raporuna da "meri imar yönetmeliği doğrultusunda"
ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.
6.
Planda fonksiyonlandırılmış "Kreş" alanları için, plan raporunda "Kreş" alt başlığı ve bu alanlar için
uyulması gereken plan hükmü yer almakta iken, F22C21A3A rumuzlu Plan notları Paftasında "Kreş" alanları
için bir ifade bulunmadığından, F22C21A3A rumuzlu Plan notları Paftasına "Kreş" ve Kreş alanları için
uyulması gereken plan hükmünün Plan Raporundaki şekliyle eklenmesi gerekmektedir.
7. "F.Yapı Yasağı Ya Da Sınırlama Getirilen Alanlar" başlığı altında yer alan "İSKİ Dere İşletme Bandı"
şeklindeki alt başlığın içeriği, Plan Raporu ile F22C21A3A rumuzlu Plan Paftasında farklı şekilde ifade
edildiğinden, F22C21A3A rumuzlu Plan notları Paftasındaki "F.Yapı Yasağı Ya Da Sınırlama Getirilen
Alanlar" başlığı altında yer alan "İSKİ Dere İşletme Bandı" şeklindeki alt başlığın Plan Raporundaki şekliyle
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Yukarda da ifade edilen çekinceler kapsamında söz konusu Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planı
teklifinin, ilgi (d) meclis kararında "plan notlarının plan paftaları doğrultusunda düzeltilmesi" şeklinde karara
bağlandığı, teklif planın bu hali ile plan notlarında yapılaşması belirlenmeyen ya da tanım bakımından
noksanlıklara sebebiyet verecek uygulamalara yol açacağı görülerek, ilgi (c) meclise takdim yazımızda da
99
ifade edildiği üzere "plan raporu esas alınacak şekilde plan paftalarının düzenlenmesi" gerektiği görülmüştür.
" denilerek
İlgi (d) meclis kararı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yeniden değerlendirilmek ve karar
alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi 1/1000 ölçekli Paşaköy Revizyon Uygulama İmar Planı
teklifi ve teklife dair alınan 13.12.2013 gün 2505 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup F22C21b4d nolu
paftada yer alan ilköğretim Tesis Alanının Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı'nın ise
İlköğretim Tesis Alanı olarak düzeltilmesi, plan notlarının 33. ve 34. Maddesindeki "2.000 m²" ibaresinin
"3.000 m²" olarak düzeltilmesi, 35. Maddesine "Ancak önbahçe mesafesi hiçbir koşulda 3m den az olamaz”
ibaresinin eklenmesi, 16. Maddesindeki "emsale dahil değildir." ibaresinin "emsale dahildir." olarak
düzeltilmesi, 20 nolu maddesinin "Planlama alanında 18. Madde uygulamasının etaplar halinde yapılması
durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP oranları farkı %5'i aşamaz." şeklinde düzeltilmesi, "Konut,
konut+ticaret ve ticaret alanlarında yapılacak uygulamalarda TAKS:0.25 değeri aşılamaz. Doğal zemin kotu
üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz." plan notunun Genel
Hükümler Bölümüne eklenmesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları Bölümünde "Bu alanların özel mülkiyete
konu olması..." ibaresi ile başlayan cümlenin tamamının iptal edilmesi, Sosyal Kültürel Tesis Alanları ve
Semt Spor Alanları Bölümüne " Bu alanlarda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez." ibaresinin
eklenmesi, 1/5000 ölçekli planda "Botanik Bahçesi" olarak gösterildiği halde 1/1000 ölçekli planda "Konut
Alanı" na alınan kısmın "Botanik ve Hobi Bahçesi" olarak düzeltilmesi, ayrıca 1/1000 ölçekli plan raporu ve
plan paftalarında Şehir Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirme yazısında belirtilen 1,2,3,4,5,6,7 nolu
maddelere konu düzenlemelerin yapılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
100
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
KARARA KATILMIYORUM
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
51
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/287
KONUNUN ÖZÜ: Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi
785 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifi
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/ 02 /2014 gün ve 2014/320 -1149 sayılı
yazısında;
“İlgi : a) 16.12.2013 tarih, bila sayılı Fatih Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 06.12.2013 tarih
2013/191 sayılı Fatih Belediyesi Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı
uygulama imar planı tadilatı teklif plan paftaları.
b) 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004
tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
TALEP
“İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesinde bulunan ve tapunun 785 ada 2 parsel
numarasında kayıtlı, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1995 gün
ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Yanmada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde ve 20.07.2007 gün
ve 26588 Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2007/12375 sayılı kararı ile belirlenen Eminönü
İlçesi Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Kentsel Yenileme Alanı ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 03.11.2011 gün ve 101 sayılı kararı ile düzeltmelerle uygun bulunan
Tarihi Yarımada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ve İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.9.2012 gün ve 277 sayılı kararı sayılı kararı ile uygun
bulunan Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan,
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 7.3.1990 gün ve 1637 sayılı kararı ile
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın tescilinin kaldırılması talebine
ilişkin; ilgilisinin 16.05.2013 gün ve 780 sayı ile kayıtlı dilekçesi ile 333 kayıt numaralı uzman raporu
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesinde bulunan ve tapunun 785 ada 2 parsel numarasında
kayıtlı tescilli taşınmazın tescil kaydının kaldırılması ile ilgili olarak dosyasında yer alan belediyesi
tarafından 1982 yılında düzenlenmiş olan Yapı İzin Belgesi ve Yapı Yıkma Belgesi incelendiğinde
taşınmazın sehven tescil edildiği anlaşıldığından ve 2 parsel üzerinde 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi
kapsamında kalan bir yapı bulunmadığından 2 parsel üzerindeki tescil kaydının kaldırılmasına, Kurulumuzun
19.9.2012 gün ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar planında da gerekli düzeltmenin yapılması gerektiğine karar verildi.” şeklindeki 26.06.2013
tarih, 912 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı
gereği; Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin meri 1/1000 ölçekli
koruma amaçlı uygulama imar planında sehven yapıldığı anlaşılan tescil taraması kaldırılarak hazırlanan
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifi değerlendirilmesi ve hakkında karar
alınması için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmek üzere ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET
İlgi (a) yazı eki tapu bilgisinden Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parsel sayılı
taşınmazın 92.00 m² yüzölçümü ile hisseli şahıslar mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
MEVCUT DURUM
Söz konusu taşınmaz üzerinde Katip Kasım Camii Sokağından cephe alan 4 katlı yapı bulunduğu
uydu fotoğrafı, halihazır pafta ve ilgi (a) yazı ekindeki Plan Açıklama Raporundan anlaşılmaktadır.
MERİ PLANLARDAKİ DURUM
Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 30.12.2011 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi, Kentsel-Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ‘Tescilli Kayıp Anıt Eser ve Sivil Mimarlık Örneği’ lejandı işli
800 k/ha yoğunluklu Konut Alanında ve Boğaziçi Marmaray Tüp Geçiş Hattı güzergahında kalmaktadır.
04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi, KentselArkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında da ‘Korunması Gerekli
Tescilli Ahşap ve Kagir Sivil Mimarlık Örneği’ lejandı işli Konut Alanında, Boğaziçi Marmaray Tüp Geçiş
101
Hattı güzergahında ve kritik kot hattında ayrıca 03.07.2007 tarih, 12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
ilan edilen Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı içinde kalmakta olup plan notlarında;
“II-5. Yenileme Alanları:
II-5-1. 24/05/2006 tarihli 2006/10501 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Süleymaniye
Kentsel Yenileme Alanı, 03/07/2007 tarihli 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen Nişanca
ve Sultanahmet Bölgeleri Kentsel Yenileme Alanı, 26/11/2007 tarihli 2007/12893 sayılı Bakanlar Kurul
Kararı ile belirlenen Kapalıçarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Fenari-Taya Hatun Mahallesi) Kentsel Yenileme
Alanı, 03/04/2006 tarihli 2006/10299 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen 1.Bölge Kentsel Yenileme
Alanı, 13/09/2006 tarihli 2006/10961 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile belirlenen 2.Bölge Kentsel Yenileme
Alanı 19.10.2006 tarihli 2006/11296 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Hatice Sultan, Neslişah,
Tahta Minare, Balat Karabaş, Atik Mustafa Paşa Mahallelerinin acele kamulaştırılması ve 06.07.2007 tarihli
2007/12429 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 2006/10961 sayılı kararnamenin eki listede
değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konması ile belirlenen alanlar içerisinde; 5366 sayılı kanun
çerçevesinde İstanbul Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak avan projelere göre
uygulama yapılacaktır.
İLÇE MECLİS KARARI
06.12.2013 tarih, 2013/191 sayılı Fatih Belediyesi Meclisi Kararında:
“…
İlgi kurul kararı gereği Müdürlüğümüzce hazırlanan Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 144 pafta
785 ada, 2 parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi incelenmiş olup
Komisyonumuzca UYGUN görülmüştür.
Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu, Fatih
Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4.Toplantı Yılı 2013 ARALIK ayı toplantısının 06 ARALIK 2013
tarihli 3. birleşiminin 1. oturumunda müzakereye açıldı. Oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi.”
denilmektedir.
DEĞERLENDİRME
26.06.2013 tarih, 912 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu kararı gereği; Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ilgi (a)
yazı eki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı teklifinin meri 1/1000 ölçekli planın
F21C25D4C rumuzlu paftası üzerine hazırlandığı, 785 ada 2 parsel sayılı taşınmazın üzerinde ‘Korunması
Gerekli Tescilli Ahşap ve Kagir Sivil Mimarlık Örneği’ lejandına ait tarama iptal edilip 785 adanın irtifa
şartı olan H:9.50 m. ibaresinin işlenerek tasdik sınırı içine alındığı taşınmazın Konut Alanı olan
fonksiyonunun korunduğu ve teklif 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tadilatı paftası
üzerinde;
“1- Plan tadilatı onama sınırı içindeki alan Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parseli
kapsamaktadır.
2- Plan tadilatı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
26.06.2013 gün ve 912 sayılı kararı gereği hazırlanmış olup plan tadilatı onama sınırı içindeki alan H:9.50 m.
irtifalı Konut Alanıdır.” şeklinde plan notları önerilerek tasdik sınırı içine alındığı görülmüştür.
2. derece koruma bölgesinde kalan 785 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Tescilli Sivil Mimarlık
Örneği lejandına ilişkin tarama iptal edilip H:9.50 m. ibaresi işlenerek hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı uygulama imar planı tadilatının meri 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000
ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ana kararlarını etkilemediği, bulunduğu ada içindeki diğer
taşınmazlarla uyumlu olduğu, 26.06.2013 tarih, 912 sayılı İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi, 785 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda 30.12.2011 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi, Kentsel-Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında da ‘Tescilli Kayıp Anıt Eser ve Sivil Mimarlık Örneği’ lejandı
işlidir.
Her ne kadar meri 1/5000 ölçekli plan ile teklif 1/1000 ölçekli plan tadilatının birbiri ile çelişmemesi
için 1/5000 ölçekli planda da tescil taramasının kaldırılması gerekse de teklife konu 26.06.2013 tarih, 912
sayılı Kurul Kararı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin olduğundan ayrıca 30.12.2011 tasdik tarihli
1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel-Tarihi Kentsel-Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan notlarının ‘Plan Genel Hükümleri’ başlıklı I-9 maddesinde
“…Planda ölçek nedeni ile gösterilemeyen Anıt Eser Yapılara getirilecek işlevler 1/1000 ölçekli planlarda
102
kesinleştirilecektir” denildiğinden ve söz konusu taşınmaz 92.00 m² yüzölçümlü olduğundan 1/1000 ölçekli
planda tescil taramasının kaldırılmasının yeterli olduğu düşünülmektedir. ” Denilerek.
İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklif plan
paftaları yazımız ekinde gönderilmekte olup yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık Oluru ve
Genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Katip Kasım Mahallesi, 785 ada 2 parsele ilişkin 1/1000
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 26.06.2013 tarih 912 sayılı
İstanbul I Nolu Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda
hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
103
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
KOMİSYON RAPORLARI
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
Rapor No:
52
Tarih:
13.02.2014
Dosya No:
2014/290
KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Y.Dudullu Mahallesi, 2600,2601, 2602,2609, 2610,2611 Parsellere İlişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı İtirazı hk.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 10/ 02 /2014 gün ve 2014-555 -1161 sayılı
yazısında;
" İlgi: a)Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın 14/01/2014 tarih, 85392943-754.2009.24367-2014.227-20964203545 sayılı yazısı ve eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları.
b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ile 20.08.2004
tarih, S/90 sayılı onayı.
TALEP:
İlgi (a) yazı ile 27.10.2013 onanlı Ümraniye Y.Dudullu Mahallesi, 2600, 2601, 2602, 2609, 2610,
2611 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının konut alanında yapılaşma koşulunu
belirten 3 numaralı plan notunun "Konut Alanında Emsal:1,60 H=Avan Proje'dir" şeklinde değiştirilmesi ve
çekme mesafelerini belirten 4 numaralı plan notunda yer alan "tüm yol ve cephelerden" ifadesinin
kaldırılarak "cephe aldığı yollardan minimum" ifadesinin eklenmesi yönündeki itiraz 09/01/2014 tarih,
2014-11 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi,
3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre tarafımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET:
Yapılan incelemede Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mah., 16 pafta, 2600 ve 2609 parsellerin, hisseli
şahıs mülkiyetinde; 2601, 2602,2610 ve 2611 parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu, tüm parsellerin 450
m2 büyüklükte olduğu ve söz konusu parsellerin 1976 ila 2009 yıllarında edinildiği görülmektedir. 2600
sayılı parsel hisseli mülkiyet olup malikleri Niyazi Söyler ve Cafer Söyler'dir. 2601 sayılı parselin maliki
Namık Kemal Tunçdağ iken şahsın vefatı üzerine ilgili parselin malikleri Ayşe Ökten ve Yağmur Antal
olmuştur. 2602 sayılı parselin maliki Şenay Yaman iken şahsın vefatı üzerine ilgili parselin malikleri
Perihan Yaman, Elif Karataş, Yasemin Erdem ve Engin Yaman'dır. 2609 sayılı parselin malikleri Necla
Güneş, Mahmut Güneş, Melike Güneş, Murat Güneş'dir. 2610 sayılı parselin maliki ise Ahmet Varışlı'dır.
2611 sayılı parselin maliki ise Kenan Çayoğlu'dur.
MEVCUT DURUM:
Hava fotoğraflarından söz konusu parsellerin boş olduğu görülmektedir.
MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:
Söz konusu parseller, 18.08.2004-19.03.2005 t.t.li "Ümraniye, A.DudulIu, Y.Dudullu, Ihlamurkuyu,
Esenşehir ve Y.Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı" kapsamında Park Alanı lejantında kalmakta iken
15/10/2012 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ile; Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 16 pafta,
2600 ve 2611 parseller 520 k/ha yoğunlukta “Konut Alanı”na 2601 ve 2610 kısmen 520 k/ha yoğunlukta
“Konut Alanı”na kısmen Park Alanı”na 2602 ve 2609 parseller ise “Park Alanı”na alınmıştır.
Söz konusu parseller, 16/01/2008 onanlı Ümraniye Çakmak Ihlamurkuyu Y.Dudullu Y.Çamlıca
Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı’nda Park Alanı’nda kalmakta iken
15/10/2012 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı doğrultusunda; 27/10/2013 onanlı 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı tadilatı ile Ümraniye, Y.Dudullu Mahallesi, 16 pafta, 2600 ve 2611 parseller
TAKS:0,40 KAKS:1,30 Hmaks:4 kat yapılanma şartlarında ve tüm yol ve cephelerden 5m.çekme mesafeli
“Konut Alanı”na 2601 ve 2610 kısmen TAKS:0,40 KAKS:1,30 Hmaks:4 kat yapılanma şartlarında ve tüm
yol ve cephelerden 5m.çekme mesafeli “Konut Alanı”na kısmen Park Alanı”na 2602 ve 2609 parseller ise
“Park Alanı”na alınmıştır.
İLCE MECLİS KARARI:
Ümraniye Belediye Meclisi'nin 09/01/2014 tarih, 2014/11 sayılı kararında “Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün 31/12/2013 tarih ve 2096420 sayılı teklifine istinaden yukarıdaki şekilde hazırlanan İmar
104
Komisyonu'nun 08/01/2014 tarih ve 02 no'lu raporu okunarak komisyon görüşü (15/10/2012 t.t. 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ana kararları doğrultusunda itiraz konuları incelenmiş olup önerilen kademeli
emsal artışı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun
görülmemiş, bununla birlikte konut alanında yapılanma koşulunu belirten 3 numaralı plan notunun "Konut
Alanında Emsal: 1,60 H:Avan Proje'dir" şeklinde değiştirilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, çekme mesafelerini belirten 4 numaralı
plan notunda yer alan "tüm yol ve cephelerden" ifadesinin kaldırılarak "cephe aldığı yollardan minimum"
ifadesinin eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.) doğrultusunda oylanmış olup komisyon görüşü
doğrultusunda kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisi'nin 5.Seçim Dönemi, 5.Seçim Yılı Ocak Ayı Meclis
Toplantısının 09/01/2014 tarihli 3.birleşim 1.oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.” denilmektedir.
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
İlgi (a) yazı eki dilekçe ile itiraz edilen 27/10/2013 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
tadilatına ilişkin 04/10/2013 gün Pl.2013-11859-9655 sayılı Başkanlık Makamı yazımızda
değerlendirilen kurum görüşleri;
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 30.01.2013 tarih ve M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/TN:107616413-20058 sayılı yazısında;
" Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mahallesi 2600, 2601, 2602, 2609, 2610, 2611 parsellerin 15.10.2012 tt.'li
Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda Park Alanından %60ının Konut Alanı, %40ının Park Alanı olarak
düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi; teklif plan notlarının 1/5000
ölçekli tadilat nazım imar planı ile uyumlu olmaması, yakın çevresinde emsal teşkil etmesi, park donatısını
azaltarak teklif fonksiyon ve plan notları ile planlama alanına ilave yük getirmesi dolayısıyla bölgesel ulaşım
sistemi açısından uygun bulunmamıştır." denilmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05/08/2013 tarih ve M.34.1.İBB.0.25.69310.01/TN:802236-2786 sayılı yazısında;
“Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mahallesi 2600, 2601, 2602, 2609, 2610, 2611 parsellere ait 10.07.2013 tarih
ve 1425 sayılı İ.B.B. Meclis Karan alındığı ve bu çerçevede ilgili kurum görüşleri doğrultusunda teklif plan
hazırlanması için ilçesine iade edildiği belirlenmiş olup Park Alanı lejantında kalan söz konusu alanın
15.10.2012 t.t.'li nazım imar planı tadilatı doğrultusunda %60'ının Konut Alanı (E: 1.60), %40'ının Park
Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinin ulaşım sistemine
etkisinin minimuma indirilmesi için;
- Meri imar planlarına göre gerekli terk işlemlerinin bedelsiz yapılması,
- Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak görüldüğünden teklif alanın cephe aldığı yollardan
minimum 5 m çekme mesafesi sağlanması ve zemin altında da bu mesafeye uyulması,
- "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis
etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
 Brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan < 75m2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark
 Brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet
otopark
 Brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan > 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması
gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi gerekmektedir”
denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 24/01/2013 tarih ve M.34.1.İBB.0.34.70.310.06-18516209 sayılı yazısında;
"Planlama alanı, Mikro bölgeleme Projeleri kapsamında yapılan imar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli
Yerleşime Uygunluk Haritalarında "UA"(Uygun Alanlar) lejantlı alanda kalmaktadır. Ayrıca, bu haritalara
ait raporda bu alanlar; Kurtköy formasyonun Süreyyapaşa üyesinden oluşan ve yapılaşma açısından
mühendislik problemi içermeyen alanlardır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında olası
farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen
alanlardır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında olası farklı mühendislik davranışı gösteren
litolojilerinin, yapısal unsurların konumlan ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların
tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak
hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almakta
olup; Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve
statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalenin yapılması, yukarıda belirtilen hususların
planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu
105
bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 31.01.2013 tarih ve 40352154-310.01.04/İBB-21266207 sayılı yazısında;
"Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/5000
ölçekli Nazım imar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2013 tarih ve M.34.1.İBB.5.01.11.01-310.01.04.01/68097 sayılı
yazısında;
"Adı geçen parseller yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında olup bahse konu
parseller ve civarına ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmekte olup,
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir,
1. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her
türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan
belediyesince veya halk taralından yapılmış alt yapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın
geçtiği güzergahlar yol ve yeşil alan olarak korunmalıdır.
2. Ana kolektörlerimiz ve isale hatlarımız dışında yeri değişmesi talep edilen, mevcut atıksu
yağmursuyu, içmesuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı,
ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce idaremiz ile mutabakat sağlanmalı
ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
3. Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar plan
çalışmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın
geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar 300mm.-600mm.arası çaplar en az 5 m., 700 mm.-1200
mm.çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.
4. İmar planlarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının 600
mm.-1000 mm. Arası çaplar için minimum 10 m., 1200 mm.- 1600 mm. Arası çaplar için
minimum 15 m., 1800 mm. ve üstü çaplar için minimum 20 m. olacak şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir." denilmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İlgi (a) yazı ile 27.10.2013 onanlı Ümraniye Y.Dudullu Mahallesi, 2600, 2601, 2602, 2609, 2610,
2611 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının konut alanında yapılaşma koşulunu
belirten 3 numaralı plan notunun "Konut Alanında Emsal:1,60 H=Avan Proje'dir" şeklinde değiştirilmesi ve
çekme mesafelerini belirten 4 numaralı plan notunda yer alan "tüm yol ve cephelerden" ifadesinin
kaldırılarak "cephe aldığı yollardan minimum" ifadesinin eklenmesi yönündeki itiraz 09/01/2014 tarih,
2014-11 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi,
3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre tarafımıza iletilmiştir.
Söz konusu ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, F22D23C3C
rumuzlu 27/10/2013 onanlı uygulama imar plan paftası üzerine hazırlandığı görülmüş olup, plan notları
olarak;
"1. Plan tasdik sınırı İstanbul İli Ümraniye İlçesi Y.Dudullu Mahallesi 16 pafta 2600, 2601, 2602,
2609, 2610, 2611 sayılı parseller sınırıdır.
2. Plan tasdik sınırları içerisindeki alan (İstanbul İli Ümraniye İlçesi Y.Dudullu Mahallesi 16 pafta
2600, 2601, 2602, 2609, 2610, 2611 sayılı parseller) konut ve park alanıdır.
3. Konut Alanında Emsal: 1,60 H:Avan Proje'dir.
4. Konut alanında cephe aldığı yollardan minimum 5m çekme mesafesi uygulanacaktır.
5. Brüt Alanı 75 m²ye kadar (brüt alan < 75m²) olan daireler için en az 1 adet, 75-150m² arasında
(75m² ≤ brüt alan ≤ 150m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark parsel bünyesinde sağlanmadan uygulama
yapılamaz.
8. Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.
9. Plan tasdik sınırları içerisinde kalan alanda 18.madde uygulaması yapılmadan uygulama
yapılamaz. 18.madde uygulaması sonucu birden fazla konut parseli oluşturulamaz.
10. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamuya geçmeden uygulama yapılamaz.
11. Jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.
12. Açıklanmayan hususlarda meri Ümraniye Çakmak Ihlamurkuyu Y.Dudullu Y.Çamlıca
Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde plan hükümleri önerilmiştir.
106
27/10/2013 onanlı uygulama imar plan değişikliğinde “Konut alanında TAKS:0.40 KAKS:1.30
Hmaks:4 kattır.” şeklinde yer alan 3 nolu plan notunun “Konut Alanında Emsal: 1,60 H:Avan Proje'dir.”
şeklinde önerildiği ve 4 nolu plan notundaki "tüm yol ve cephelerden" ifadesinin kaldırılarak "cephe aldığı
yollardan minimum" ifadesinin getirildiği tespit edilmiş olup söz konusu değişikliklerden 3 nolu plan
notunun evvelce 27/10/2013 tarihinde onanan teklifin Başkanlığımıza teklif edilen plan notu olduğu ve İBB
Meclisi’nce 23/10/2013 gün 2013/1957 sayılı meclis kararı ile tadilen onarken değiştirilen plan notu olduğu
görülmüştür.
Söz konusu parselin dosyasında yapılan incelemede 23/10/2013 gün 2013/1957 sayılı İBB Meclis
Kararı ile tadilen onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin olarak Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü'nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün şartlı olumlu görüşü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım
Müdürlüğü'nün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü bulunmakta olup söz konusu teklife
ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün bir kez daha görüşü alınmış olup söz konusu teklife ilişkin şartlı
olumlu görüşü bulunmaktadır.
Söz konusu parsellerin dosyasında yapılan incelemede; 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine konu
parsellerin daha önce 600 k/ha, 550 k/ha ve 530 k/ha yoğunlukta “Konut Alanı”na alınması talep edilmiş
olduğu ancak Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun görülmediği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelendiğinde; yürürlükte
olan 15/10/2012 onanlı üst ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca 12
nolu plan notunda yer alan “…İstanbul İmar Yönetmeliği” ifadesinin “…meri imar yönetmeliği” olarak
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uyugulama imar planı teklifinin
3 nolu plan notunda önerilen değişiklik ile; meri plan yapılanma şartlarında 1,30 olan emsal değerinin 1,60’a
çıkarılmasının ve taban alanı ile kat sayısında getirilen kısıtlamaların kaldırılarak avan proje serbestliğine
geçilmesinin amaçlandığı görülmüş olup söz konusu değişikliklerin daha önce İBB Meclisince önceden
reddedilen öneriler olduğunun altı çizilerek yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca 4 nolu plan notunda önerilen değişiklik ile yapılanma şartlarında meri planda yer alan çekme
mesafelerine ilişkin düzenlemelerin sadece parsellerin cephe aldıkları yollardan uygulanması ile
kısıtlamaların azaltıldığı ve meri planda yeralan yapı nizamına ilişkin düzenlemenin de ayrık nizamdan
bitişik nizama dönüştürülebileceği anlaşılmakta olup söz konusu düzenlemenin plan bütünlüğünü bozucu
etkisi olduğu anlaşılmaktadır. "denilerek.
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi
yazımız ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki
yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine
göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 2600-2601-2602-2609-26102611 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup meri
1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.
Sefer KOCABAŞ
İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Başkanı
İrfan MERT
Üye
Ömer Lütfü SOMUN
Üye
Timur SOYSAL
Başkan Vekili
Oktay BİRİNCİ
Üye
M. Sedat ÖZKAN
Üye
107
Mustafa DEMİRKAN
Raportör
Hayri KIR
Üye
Nevzat ŞELİMEN
Üye
Download

istanbul büyükşehir belediye meclisi kararı