T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/1316 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen mahallesi, Ada (411), Parsel (11)’deki
mahallen, Taşdelen Mahallesi, Ayça Sokak, numara (15)’deki Mimoza Evleri Sitesi,
11/400 arsa paylı B Blok 1. Bodrum kat (1) nolu konuttur. Parsel üzerinde iki adet A ve B
Blok olarak isimlendirilen bina bulunmaktadır. B Blok, parselin güneydoğu kenarında
bulunmaktadır. B Blok, yaklaşık iki yıl önce inşa edilen, bodrum kat, zemin kat ve beş
normal katlı Mimarlık hizmetlerine esas III. Sınıf B grubu betonarme karkas bir bina
vardır. Binanın kat alanında ikişer adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bahse konu 1.
Bodrum kat (1) nolu konut, mevcut durum itibariyle boş konumdadır. Bağımsız bölümde
giriş holü, bir oda, açık mutfaklı salon, banyo ve tuvalet mahalleri bulunmakta ve
yaklaşık 45 m2 alanlıdır. Bağımsız bölümün, ıslak zemin döşemeleri seramik malzeme,
oda zemin döşemeleri ise laminat malzemeyle kaplanmıştır. Binanın ve bağımsız
bölümün inşasında standart olduğu kabul edilen malzemeler kullanılmıştır. Merkezi
sistemli, doğalgaz yakıtlı, kaloriferli ısınma türündedir. Sitenin açık yüzme havuzu, açık
ve kapalı otoparkı bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgedeki
parseldir.
Adresi: İstanbul İl, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen mahallesi, Ayça Sokak, numara (15)’deki
Mimoza Evleri Sitesi, B Blok 1. Bodrum kat (1) nolu konut
Yüzölçümü: 45 m2
Arsa Payı: 11/400
İmar Duru mu: Çekmeköy Belediye Başkanlığı'nın, 21.11.2013 tarihli ve 20931 sayılı
yazılarında, Çekmeköy ilçesi, Taşdelen mah., Ada (411), Parsel (11) numaralı
taşınmazlarla alakalı, İmar Durumu Bilgilerine göre; 17.10.2008 tasdik tarihli ve 1/1000
ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planında A lejantlı, E: 1,20, "Konut Alan'nda kalmaktadır.
Kıymeti: 130.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 05/06/2014 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü: 01/07/2014 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU - null null/nul
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1316 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/04/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 25310- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MİDYAT KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/57
Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar Hazine, Güngören Köyü Tüzelkişiliği ve
diğerleri aleyhine açmış olduğu kadastro Tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında;
Mardin İli, Midyat İlçesi, Güngören Köyü nüfusuna kayıtlı dahili davalı Yusuf ve Hasne oğlu,
03/11/1949 d.lu İstayfo ALGUR'a duruşma gününü bildirir davetiye'ye rağmen tebligata yarar açık
adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup; yukarıda adı geçen dahili davalıya
duruşma günü olan 06/05/2014 günü saat 09.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya
kendisini vekille temsil ettirmesi, dava konusu Güngören köyünde ait 101 ada 178 ve 186 nolu
parsellerin adına kayıtlı olan tespitlerin iptali ile davacı adına tesciline karar verileceği hususunun
tebliği gerekmektedir. Duruşma günü hazır olmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde
HMK 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam edilerek sonuçlandırılacağı hususu
(Bas›n: 24629- www.bik.gov.tr)
ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Esas No: 2014/86 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HÜSEYİN UŞAM hakkında bilgisi olanların
ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/04/2014
GAİP
HÜSEYİN UŞAM: 1045551822. Kimlik Nolu, Ali ve Fatma'dan olma, 1916 doğum tarihli, İzmir ili, Bergama İlçesi,
(Bas›n: 25301- www.bik.gov.tr)
Atmaca mah/köy, CN: 1, HN: 835'te nüfusa kayıtlı
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/4069 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İl, Akdeniz İlçe, 1695 Parsel No, Deliçay Mahalle/Mevkii, Karaduvar Köyü,
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Köyü, Deliçay Mevkii, 1695 parsel numarasında 35.200,00
m2 miktarında, Tarla vasfı ile tapuda kayıtlı olup, borçlu hissesi 1/2'dir. Borçlunun 1/2 payına
isabet eden bedel 440.000,00 TL.dir. Taşınmaz Mersin Adana karayolunun 1 km. Güneyinde,
Deliçay deresinin 500 m. Akdeniz Belediyesi sınırları dahilindeki Abdullah Şahutoğlu
Mahallesi Okul yolu üzerinde, Abdullah Şahutoğlu İlköğretim okulunun 100 m. Kuzeyinde, boş
tarla vasfındadır. Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/07/2013
Tarih 962/3712 sayılı yazıları ve ekindeki imar folyesinden; kıymet takdirine konu taşınmazın
1/1000 ölçekli uygulama imar palanı dahilinde olduğu ve planda Tarımsal Niteliği Koruyacak
Alan (TNKA) olarak işaretlendiği anlaşılmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-kumlu koyu
renkli yapıda, derin, profilli, organik maddece zengin, düz ve düze yakın eğimli, 1. Sınıf Sulu
tarım arazisi vasfındadır. Çevresinde dağınık vaziyette bahçe evleri mevcuttur. Çevredeki evler
yol, su elektrik gibi belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin güney-batı köşesinde
(yola bitişik köşesinde) bir adet beton sulama havuzu bulunmaktadır. Parselin geri kalan kısmı
boş tarla olarak kullanılmaktadır.
Adresi: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Köyü, 1695 Parsel.
Yüzölçümü: 35.200 m2
Hissesi: 1/2
İmar Durumu: Akdeniz Belediye Başkanlığını 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dahilinde.
Kıymeti: 440.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.
1. Satış Günü: 11/06/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 08/07/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Mersin 7. İcra Müdürlüğü - null null / null
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4069 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 24472- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 02/04/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 18. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/2488 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı araç satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/04/2014
1. İhale Tarihi: 10/06/2014 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2. İhale Tarihi: 25/06/2014 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri: İZMİR ADLİYESİ İCRALAR BÖLÜMÜ ZEMİN KAT D-3 BLOK 24 NUMARALI
MÜZAYEDE SALONU
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
23.000,00
1 %18 35GA0169 Plakalı, 2010 Model, FIAT Marka,
1,3 EMOTİON 225 Tipli, Siyah renkli fıorino
model 4 koltuklu orjinal teyipli stepneli,
49.950 km’de muhtelif yerlerinde çizikleri
bulunan, anahtar ve ruhsatı bulunan
KAMYONET 4088 Sok. No: 65
Yeşilova/BORNOVA adresinde bulunan
KESER YEDİEMİN DEPOSUNDA GÖRÜLEBİLİR.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
(Bas›n: 24956- www.bik.gov.tr)
63'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MİDYAT KADASTRO MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/11
Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, davalılar Hazine, Hanlar Köyü Tüzelkişiliği ve diğerleri
aleyhine açmış olduğu kadastro Tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında;
Mardin İli, Midyat İlçesi, Hanlar Köyü nüfusuna kayıtlı dahili davalı Şükrü ve Alye oğlu, 15/12/1978
d.lu Mehmet Nuri Etiz'e duruşma gününü bildirir davetiye'ye rağmen tebligata yarar açık adresi
tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup; yukarıda adı geçen dahili davalıya
duruşma günü olan 26/05/2014 günü saat 09.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya
kendisini vekille temsil ettirmesi, dava konusu Hanlar köyünde kain 124 ada 2 ve 126 ada 7 nolu
parsellerin muris Şükrü Etiz adına kayıtlı olan tespitlerin iptali ile davacı adına tesciline karar
verileceği hususunun tebliği gerekmektedir. Duruşma günü hazır olmadığı veya kendisini vekille
temsil ettirmediği takdirde HMK 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam edilerek
(Bas›n: 24627- www.bik.gov.tr)
sonuçlandırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

25310-24629-25301-24472-24956