T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İHALE İLANI
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
SAYI: 2015/157
Edirne-İstanbul Otoyolu Km: 220+441'deki Ispartakule D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi'nin (çift taraflı),
otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere, 1 (bir) yıl süreyle kiralanması işi; 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu'nun 47. maddesine istinaden "Açık Teklif Usulünde" ihale edilecektir. İhaleye özel hukuk hükümlerine
tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri katılabilecektir.
Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:
İli: İstanbul
İlçesi: Avcılar
Mahallesi/Köyü: Tahtakale Mahallesi
İşin Nev'i, Niteliği, Miktarı:
Edirne-İstanbul Otoyolu Km: 220+441'deki Ispartakule D Tipi Otoyol Hizmet Tesisi'nin (çift taraflı), otoyol
hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesine istinaden "Açık
Teklif Usulünde" 1 (bir) yıl süreyle kiralanması.
Tahmini İlk Yıl Kira Bedeli (TL.) (KDV ve Damga Vergisi Hariç):
950.000.- TL. (DokuzyüzellibinTürk Lirası)
Geçici Teminat (TL.):
190.000- TL. (yüzdoksanbin)
Şartname Temin Yeri ve Bedeli (TL.):
Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım İşletme Şubesi Müdürlüğünden (B Blok
4. Kat) 1.000.- (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilecektir. (İdare'den bedelsiz olarak
görülebilecektir.)
İhale Tarihi ve Saati:
19/03/2015 saat: 14.00
İhale Yeri: Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonu İnönü Blv. No: 14 PK: 06100
Yücetepe/ANKARA
İLAN
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili AV.GÜNSELİ
BOZKIR UFUKTEPE tarafından davalı LATİFE MİÇ(KELLER) aleyhine açılan
"Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil" davasının mahkememizde yapılacak duruşma
hazırlığı sırasında verilen tensip kararı gereğince;
Kamulaştırılacak taşınmaz malın Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme
mahallesinde bulunan 10215 ada 2 nolu parselde 180/2491 oranında (180,00m2) hisse
ile 3 numaralı parselde 34/1854 oranında (34,00 m2) hissenin davalı LATİFE
MİÇ(KELLER) adına kayıtlı bulunduğu, Kamulaştırmayı ADANA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI yaptığı Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin
düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı ADANA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına yöneltileceği, Tebligat ve ilan tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası
açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece
tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare
adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hisseniz
oranında Vakıfbank Seyhan Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine
ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun
10.maddesi uyarınca ilan olunur.
B.: 32586 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İ LAN
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İhaleye katılabilmek için:
1) Şirketin Kanuni ikametgâhını gösteren belge,
2) Şirketin resmi tebligat adresini gösteren belge,
3) Söz konusu taşınmaz için İdaremiz Merkez Saymanlık Müdürlüğü'ne yatırılacak olan Geçici Teminat
Bedeline ait Alındı Makbuzu ya da Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınmış geçici, süresiz ve limit
içi teminat mektubu (İdaremize hitaben yazılan teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen
teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi gerekmektedir.),
4) Şirket Adına Belgeleri İmzalayan ve İmzalayacak Olan Kişi veya Kişilerin Yetki Belgesi veya Noter tasdikli
vekaletnamesi
5) Şirket Adına Belgeleri İmzalayan ve İmzalayacak Olan Kişi veya Kişilerin İmza Sirküleri (Noter Tasdikli
olmalıdır.),
6) Şirketin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve Şirketin Oda Siciline kayıtlı olduğuna
ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge, (ihale yılında alınmış olması gerekmektedir.) (Aslı),
7) Kuruluş, Ortaklar ve Pay Oranları ile Şirketin Son Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya
Gazeteleri (Noter Tasdikli olmalıdır.)
8) Şirketin Ana Sözleşmesi (Noter tasdikli olmalıdır.)
9) Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge (Aslı)
10) Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınmış Sigorta Borcu Olmadığına Dair Belge (Aslı)
11) Son 10 Yıl İçindeki Lokanta/Kafeterya İşletmeciligindeki Deneyimi gösteren bilgi ve belgeler,
12) Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Selimpaşa Bakım İşletme Şefliğinden alınan yer görme belgesi,
13) Kamu ihalelerine girmekten yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan.
Belgelerinin sunulması gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
B.: 33786 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ESAS NO : 2014/367 Esas
DAVALILAR :
1- NEZAKET SAYDIR Mimar Sinan Mah. Armutlu Sok. No:33 Fatih/ İSTANBUL
2- YILMAZ SAYDIR Mimar Sinan Mah. Armutlu Sok. No:33 Fatih/ İSTANBUL
Davacı Yapı Kredi Bank. Azerbeycan A.Ş. Tarafından aleyhinize açılan Tanıma
Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü
bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat
yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve
Tensip Tutanağı'nın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2014/367 Esas sayılı dosyasında ilanen tebligat yapılmasına
karar verilmiş olmakla, mahkeme kalemine müracaat etmeniz, veya kendinizi bir vekille
temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi
uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip
Tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. B.: 33893 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GEBZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2015/93 Esas
Davacı ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin mahkememizde
görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SANN.N VE TİC. A.Ş. hakkında iflasın
ertelenmesi davacı açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK. 173/2 ve 166/2
maddeleri gereğince 15 gün içinde itirazda bulunabilecekleri, duruşma günü olan
17/04/2015 günü saat 13:30'da yapılacak celsede bizzat hazır bulunmaları veya bir vekil
ile temsil edilmeleri, delillerini derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verileceği
yada son duruşma gününe kadar dosyaya müracaat etmeleri ilan olunur.
B.: 32589 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.
Başvuru Şartları:
* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte
gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olmaları gerekmektedir.
* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı
yapılacaktır.
• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.
• Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve
(c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.
• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz
edeceklerdir
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.
Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
DUYURULUR.
Rektörlük: 0 322 455 00 00
Birimi
Mühendislik ve Doğa Bil.Fakültesi
Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce)
Kadro Ünvanı
Yrd.Doçent
Yrd.Doçent
Kadro Derecesi
3
3
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Kadro Sayısı
1
1
Niteliği
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans
mezunu olmak ve metin işleme alanında
doktora yapmış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında doktora
yapmış olmak .
B.: 34257 www.bik.gov.tr
Download

ihale ilanı tc ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı