T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ
2013/423 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO’ LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Yozgat İl, Yerköy İlçe, Saray Köyü, Pamukluk Mevkii, 101
Ada, 12 Parselde tescilli fabrika binası. Parsel Saray Köyünün 5 km batı kısmında
bulunmaktadır. Parsel organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayinin batı
kısmında İğdecik yoluna cephelidir. Parsel yaklaşık % 2 eğimli arsa durumundadır.
Parsel üzerinde 3 bölmeli prefabrik yapımlı fabrika binası ve giriş kısmında bekçi
kulübesi bulunmaktadır. Ana fabrika binası doğu taraftan yol kotundan 3 metre
aşağıda olup, batı taraftan zemin kotundadır. Ana bina 3 adet prefabrik bölmeden
oluşmakta olup, her bir bölüm 56,50 x 18,50 metre boyutlarındadır. Prefabrik
olarak imal edilmişlerdir. Parsel üzerinde bulunan yapıların tamamı hemen
kullanılabilecek durumdadır. Ana yapılarda herhangi bir eksik imalat yoktur. Boş
durması nedeni ile boya ve temizlik yönünden bakımsız durumdadır. Binanı dış
kısmı komple boyalı olup, iç duvarlar boyasız durumdadır. Bina demir doğramalı
olup, yerler şap betonludur. Mevcutta terk edilmiş vaziyette olup, kapılar ve
pencereler açık vaziyettedir. Herhangi bir güvenlik önlemi yoktur. Yapının iç
yüksekliği 8,00 metredir. Doğu kısımda bina içerisinde 16,50 x 18,50 asma kat
bulunmaktadır. Çatı kısmı yalıtımlı alüminyum sandviç sistemlidir. Duvarlar düz
sıvalıdır. Herhangi bir ısıtma sistemi yoktur. Asma kat al kısımda WC, banyo, depo
kısmı bulunmakta olup, üst katında ise idari kısım büroları bulunmaktadır. Asma
katlı kısım alt katta WC, duşlar ve deponun bir kısmı seramik kaplamalıdır. Yerler
düz şap betonludur. Üst katında ise duvarlar alçı sıvalı olup, yerler koro seramik
kaplamalıdır. Pencereleri PVC doğramalıdır. İdari kısımda kalorifer tesisatı vardır.
Terk edilmiş olduğundan bakımsız durumdadır. Orta bölme yine prefabrik olarak
yapılmış olup tamamen aynı özeliklerdedir. Güney ve doğu kısımlara demir
profiller ile 8,50 metre boyunda asam kata şeklinde yarım imalat yapılmıştır. Çatı
sistemi yalıtımsız tek kat eternit kaplamalıdır. Herhangi bir ısıtma sistemi yoktur.
Batı kısımda bulunan bölme ise yine tamamen aynı özeliklerde yapılmıştır. Daha
önce kullanılmamış temiz olarak durmaktadır. Herhangi bir ısıtma sistemi yoktur.
Duvarlar beton sıvalı olup, yerler şap betonludur. Çatı örtüsü yalıtımsız trapez
alüminyum kaplamalıdır. Yapının güney ve kuzey kısmına yine demir profil ile
güneyde 8,50 metre ve kuzeyde 16,0 metre olmak üzere asma kat yapılmış olup,
güney kısım ara bölmeleri alçı pan duvar malzemesi ile kapatılmıştır. Ana binanın
kuzey kısmına 55 metre uzunluğunda ve 4,50 metre genişliğinde basit tuğla örülü
ve beton sıvalı depo şeklinde ilave kısım yapılmıştır. Parselin güney batı girişinde
7,5 x 6,2 = 46,5 m2 alana sahip tek katlı güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Çatısı
ahşap tabliyeli olup, kiremit çatılıdır. Yerler seramik kaplamalıdır. Duvarlar düz
sıvalı plastik boyalıdır. Ahşap doğramalıdır. Parsel elektrik, su, telefon ve bütün
altyapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur.
Organize sanayi özel imar planı içerisindedir.
Taşınmaz Saray Beldesi Yozgat Organize Sanayi Bölgesi içinde yer
aldığından 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15 inci maddesi
kapsamında; Madde15;OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına
karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen
taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle
ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip
alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş
protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.Taşınmazların kredi
alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı
taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip
gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki
gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. hükmü ile Organize Sanayi
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat gereğince ihaleye girmek isteyen
alıcılardan ayrıca; (Madde 92: OSB de arsa tahsisi yapılması için gerekli temel
vasıflar; a) OSB kuruluş protokolü şartlarına uygun olması, b) Yer seçiminin
ardından Valiliğe yazılan talimat yazısında, sektör sınırlaması getirilmiş ise buna
uygun olması, c) Kuruluş protokolünde, ihtisas olarak kurulacağı belirtilen
OSB'lerin sektör sınıflamasına uygun tesis olması, d) Belli bir imalat programı
bulunmayan tamirhane, depo, ambar, atölye olarak hizmet veren tesis olmaması,
e) Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi siteleri kapsamına giren küçük
sanayici olmaması, f) Kullanılan elektrik ve su miktarının OSB'nin
sağlayabileceğinden fazla olmaması, g) OSB'lerde kurulamayacak tesis
tanımlamasının içinde olmaması. Kurulamayacak Tesisler başlığını taşıyan Madde
93: Katılımcıların kuramayacakları tesisler: a) Karma ve ihtisas OSB'lerde: 1)
Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, a) Ham petrol rafinerileri,
b) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
c) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 2) Çimento fabrikaları,
beton santralleri, klinger üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler, 4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla
projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 5) Nükleer yakıtların
üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve
benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 7) Kullanılmış yağın yeniden rafine
edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal ve metal
olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilme tesisleri hariç olmak üzere her
türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla
arıtılması, nihai depolanması veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler, b) Karma
OSB'lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, 2) Petrokimya
kompleksleri, 3) Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara
tesisleri (Üretiminde; kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre
sistemlerini kullanan tesisler hariç), 4) Entegre şeker fabrikaları, 5) Klor-alkali
tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, "fosforik asit," hidroklorik asit, klor ve
benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre
gübre fabrikaları, 6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler, 9) Kağıt hamurundan her çeşit kağıt
üretimi yapan tesisler (OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma
tesisi kuran tesisler hariç), 10) Ham deri işleme, hayvan kesimi yapılan ve padok
tesisleri, 11) Maya ve tuz üretim tesisleri, 12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve
benzeri kırma ve öğütme tesisleri kurulamaz) nitelikleri aranır ve mevzuat
gereğince yapılamayacak işler taşınmazda yapılamaz. OSB müteşebbis heyeti,
birinci fıkrada belirtilen tesislerin dışında, kurulmasında sakınca gördüğü diğer
tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde
karar verir. Daha fazla bilgi için Saray Beldesi Yozgat Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğünden bilgi alınabilir.
Adresi
: Yozgat Saray Organize San.Bölg., 101 Ada, 12 Parsel
Yerköy / YOZGAT
Yüzölçümü
: 6.099,00 m2
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Organize Sanayi Özel İmar Planı İçerisindedir.
Kıymeti
: 1.000.000,00 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü
: 11/07/2014 günü 14:00 - 14:10arası
2. Satış Günü
: 11/08/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/423 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 7744 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2013/588
DAVACI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DAVALILAR
: GÜL ERDOĞAN- Tokat İli. Reşadiye ilçesi, Altırparmak Köyü nüfusa kayıtlı, Hasan ve Aysel oğlu/kızı, 26/06/1981 doğumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tokat ili Reşadiye ilçesi Altıparmak Köyü Çayıreık Mevkii 108 ada 13 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel
Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Tokat İli Reşadiye İlçesi Altıparmak Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Aysel'den olma. 26/06/1981 doğumlu Gül
Erdoğan'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gün ve saati yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm
aramalara rağmen tebligat yapılamayan Reşadiye ilçesi Altıparmak Köyü nüfusuna kayıtlı yukarıda isimi geçen davalının duruşma günü olan 05/06/2014 tarihinde
saat 13:30' de mahkemeye şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan
edilmesinden itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
B.: A-7729 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2013/612
DAVACI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DAVALILAR
: VOLKAN GÜLCAN 507436855 14 TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi. KARLIYAYLA mah/köy, 69 Cilt. 76 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı,
MUSTAEA ve ALİS oğlu/kızı, 12/02/1985
DAVALILAR
: AYŞE GÜLCAN - 50755685168 TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, KARLIYAYLA mah/köy, 69 Cilt. 76 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı,
MAHMUT ve EMİNE oğlu/kızı, 01/07/1928
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tokat ili Reşadiye ilçesi Karlıyayla Köyü Yazılar Mevkii 141 ada 49 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel
Tesbiti Ve Tescil)Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; Tokat İli Reşadiye ilçesi Karlıyayla Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Alis'den olma, 12/02/1985
doğumlu Volkan Gülean ile Tokat İli Reşadiye ilçesi Karlıyayla Köyü nüfusuna kayıtlı Mahmut ve Emine'den olma, 01/07/1928 doğumlu Ayşe Gülcan'a tüm aramalara
rağmen bulunamamış, dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gün ve saati yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen tebligat
yapılamayan Reşadiye İlçesi Karlıyayla Köyü nüfusuna kayıtlı yukarıda isimi geçen davalının duruşma günü olan 05/06/2014 tarihinde saat 11:55' de mahkemeye
şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 15 gün sonra
dava dilekçesinin ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
B.: A-7730 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2012/624 Esas
DAVACI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DAVALILAR
: ŞEFİKA ÖZDEMİR - 48226769172 TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, ÇAMLIKAYA malı/köy, 22 Cilt, 10 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı,
HASAN ve BİNNAZ oğlu/kızı, 01/07/1919
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yuvacık Köyü Aşağıbük Mevkii 102 ada 9 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tesbiti
Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Tokat İli Reşadiye İlçesi Çamlıkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Binnaz'dan olma, 01/07/1919 doğumlu Şefika
Özdemir'e tüm aramalara rağmen bulunamamış, dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gün ve saati yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm
aramalara rağmen tebligat yapılamayan Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Köyü nüfusuna kayıtlı yukarıda isimi geçen davalının duruşma günü olan 05/06/2014 tarihinde saat
14:00' de mahkemeye şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden
itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
B.: A-7731 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2011/532 Esas
DAVACI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
DAVALILAR
: GÜL ERDOĞAN - 58336432194 Altıparmak Köyü Reşadiye/ TOKAT 20 Cilt, 13 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve AYSEL
oğlu/kızı, 26/06/1981 doğumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tokat ili Reşadiye ilçesi Altıparmak Köyü 108 ada 5-10 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil)
davasının yapılan yargılamasında; Tokat İli Reşadiye İlçesi Altıparmak Köyü nüfusuna kayıtlı HASAN ve AYSEL oğlu/kızı, 26/06/1981 doğumlu, Gül Erdoğan tüm
aramalara rağmen bulunamamış, dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma gün ve saati yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen
tebligat yapılamayan Reşadiye ilçesi Altıparmak Köyü nüfusuna kayıtlı yukarıda ismi geçen davalının duruşma günü olan 07/05/2014 tarihinde saat 09:00' de
mahkemeye şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 7
gün sonra dava dilekçesinin ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
B: A-7728
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
SS.Mega Tüccarlar Konut Yapı Kooperatifi'nden (Adiat Borcu Ödeme İhtarıdır.)
Kooperatifimizin Yönetim Kurulu'nun 04.06.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı gereğince;
Aşağıda üyelik numarası, ismi, aidat borcu ve bu borcun faizi gösterilen Kooperatifimiz üyesi/ortağının, kayıtlarımızda yer alan
adresine gönderilen ödeme istemlerinin sonuçsuz kalması, adreslerine ulaşmanın mümkün olmaması sebebiyle Kooperatif ana
sözleşmesinin 14.maddesi ile Kooperatif Kanunu'nun 16. ve 27. maddeleri gereğince birikmiş aidat borcu ve bu borcun faizinin işbu ilanın
yapılmasından itibaren on gün içerisinde ödenmesi, aksi halde Kooperatifimiz Yönetim Kurulunca kooperatiften ihraçlarına karar
verilebileceği hususu ihtar ve ilanen duyurulur.
No:
157
Üye/Ortak
Mustafa SOYLU
T.C.Kimlik No:
190*****038
Aidat Borcu
962-TL
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Faiz Borcu
618,30-TL
Toplam
1.580,30-TL
B.: 36790 www.bik.gov.tr
2013/7290 ESAS
T.C. İZMİR 17. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
TAŞINMAZIN
:
TAPU KAYDI
: İzmir İl, Bayraklı İlçe, 8490 Ada No, 1 Parsel No, Mansuroğlu
Mah. Mahalle/Mevkii, B Blok 9 kat 25 nolu bağımsız bölüm Bağımsız Bölüm
Adresi
: ALİYA İZZETBEGOVİÇ CADDESİ NO: 15 KAT:9 DAİRE . 25
MANSUROĞLU MAH. BAYRAKLI İZMİR.
Özellikleri
: Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 8490 ada 1 parsel
no'lu taşınmazın arsası 3082 m2 alanında olup; taşınmaz içinde bulunan
betonarme yapıdaki, bir zemin ve dokuz normal kattan ibaret B Blok no'lu,
asansörlü apartmanın 9. katında bulunan 132/12000 arsa paylı (25) bağımsız
bölüm no'lu mesken, yaklaşık olarak 118 m2 kullanım alanındadır.
Apartmanın doğu, batı ve kuzey yönlerine cephelidir. Mansuroğlu Mahallesi
Aliya İzzetbegoviç Caddesi no: 15 kat:9 daire no:25 adresinde yer
almaktadır. İzmir-Ankara karayoluna 350 metre, Kaymakam Özgür Azer
Kurak İlköğretim Okuluna 280 metre mesafededir. Tam hisse ile borçluya
aittir. Çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmaz temel belediye ve kamu
hizmetlerinden (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye şebeke
suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri) yararlanmaktadır. Elektriği ve suyu
mevcuttur.
Meskenin üç balkonundan ikisi camekan ile kapatılmıştır. Meskenin
dışındaki apartman holünden girilen kömürlüğü ile içinde salon, üç oda,
antre, hol, mutfak, duş kabinli WC-Banyo, WC-Tuvalet mevcuttur. Zeminleri
laminant parke, ıslak hacimler seramik döşelidir. Giriş kapısı hazır çelik, iç
kapıları Amerikan panel, balkon kapıları ve pencereler alüminyumdur.
Elektriği ve suyu mevcuttur. Doğalgazla ısıtılmaktadır.
YÜZÖLÇÜMÜ
: 3082,00 M2
Arsa Payı
: 132/12000
İmar Durumu
: Taşınmazın İmar Durumu: Bayraklı Belediye Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu Müdürlüğü'nün 04.07.2013 tarih, 14921277 sayılı yazısında "taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık
nizam, her cephesinden minimum 5.00 m. bahçe mesafeli, Emax:1.00 yapı oranlı,
9464 m2 toplam inşaat alanı hakkına sahip, toplam yapı inşaat alanına göre
serbest gabarili Yönetici Merkez alanında (M koşullu) kalmaktadır. Parsel
üzerinden Enerji Nakil hattı geçmekte olup, Tedaş'tan izin alınması
gerekmektedir." Denilmektedir.
Kıymeti
: 240.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 15/08/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü
: 10/09/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri
: İZMİR ADLİYESİ ZEMİN KAT D 3 BLOK 24 NOLU
MÜZAYEDE ODASI BAYRAKLI - İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve
İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/7290 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 37452 www.bik.gov.tr
T.C. MENDERES İCRA DAİRESİ
2013/1378 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,
kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :
Özellikleri : İzmir , Menderes, 16 cilt, 1582 sayfada
kayıtlı, 180 ada 26 parsel sayılı taşınmazda 2. kat 9
bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satılarak paraya
çevrilecek olup taşınmazın açık adresi : Mithatpaşa mah
504 sokak no: 4/9 dur. Taşınmaz 5 katlı apartmanın 2.
katında bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, dış cephe
doğramaları plastik doğramadan yapılmıştır. Daire salonmutfak- üç oda- banyo-wc den ibarettir. Ebeveyn
banyosu bulunmaktadır. Tabanlar seramik kaplıdır. İç
kapılar ahşaptır. Bina net alanı 97,00 m2 dir. Dava
konusu taşınmaz ilçe merkezine çok yakındır.
Belediyenin tüm hizmetlerinden
yararlanmaktadır.Taşınmazda borçlunun tam hissesi
bulunmakta olup kıymeti 150.000,00 TL üzerinden satışa
çıkarılmıştır.
İMAR DURUMU : Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında konut alanında kalmakta olup 5 kata imarlıdır.
Adresi
: Mithatpaşa mah 504 sok no:4/9
Menderes İzmir
İmar Durumu : Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar
planında konut alanında kalmakta olup 5 kata imarlıdır.
Kıymeti
: 150.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 25/07/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 25/08/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri
: MENDERES ADLİYESİ ÖNÜ
MENDERES İZMİR Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.
Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen
değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin
(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet
içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2013/1378 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 37434 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/484
İLAN
Mahkememizin 2013/484 esas sayılı
dosyasında; davacı D.S.İ. Genel Müdürlüğü vekili
tarafından davalılar Hayrullah Aymaz, Ramazan Aymaz,
Fatmana Aymaz, Mehmet Aymaz, Rahime Yanık
aleyhine Denizli ili Merkez Bağbaşı köyü 1720 Parsel
sayılı tarla niteliğindeki 5.150,00 m2 alandaki taşınmazın
783,00 m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti
mülkiyetin her türlü takyidattan ari olarak DSİ Genel
Müdürlüğünce kamulaştırma kararı verildiğinden ilan
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde kamulaştırma
işlemine karşı kamulaştırmayı yapan D.S.İ. Genel
Müdürlüğü hasım gösterilerek İdari Yargı yerinde iptal
davası açılabileceği yine ilan tarihiden itibaren aynı süre
içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim
davalarının açılabileceği, 30 günlük süre içinde idari
yargıda iptal davası açılması halinde dava açanların
dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı
aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma
işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın
kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin
Vakıfbank Denizli Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı
konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma
ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde
mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.
B.: 37757 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2009/350
KARAR NO: 2011/551
Davacı MOPAK KAĞIT KARTON SAN. VE
TİC. A.Ş aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın
Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık
yargılaması sonunda;
Mahkememizden verilen 14.12.2011 tarih ve
2009/350 esas 2011/551 karar sayılı kararı Kararı,
davalılar K.S Denizcilik Ltd. Şti. ve Kubilay Akboyun
vekilinin temyizi üzerine ; Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin
09.10.2013 tarih ve 2013/11532-17937 esas karar
sayılı kararı ile uyuşmazlığın çözümünde TTK'nun
Deniz Ticaretine ilişkin değerlendirme görevinin
Denizcilik İhtisas Mahkemesine ait olduğu, somut
olayda Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatıyla Fethiye 1.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli bulunduğu dikkate
alınarak, görevsizlik kararı verilmesi gerekdiğinden
bahisle hükmün BOZULMASINA, açıklanan nedenlerle
diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer
olmadığına karar verilmiş olup,
Bütün aramalara ve adres araştırmalarına
rağmen bulunamayan ve mernis adresi de olmayan
davalı MUSTAFA TUNA'ya tebliğ yerine geçmek üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 37436 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
ADANA BİRİNCİ İCRA VE İFLAS
MÜDÜRLÜĞÜNDEN- İFLASA
İLİŞKİN İLAN
Dosya No: 2014/3 İflas.
Müflisin Adı, Soyadı ve Adresi: MUSTAFA UÇAR (TC:
23729063866) - ADANA
Yukarıda ismi yazılı Müflis' in Adana 2.Asliye
Ticaret Mahkemesinin 2012/390 Esas sayılı dosyasından
06.05.2014 günü saat 09:38 itibari ile iflasına karar
verilmiştir.
İcra ve İflas Kanununun 166. Maddesi
gereğince tebliğ ve ilan olunur.
B.: 37391 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc reşadiye asliye hukuk mahkemesi tc reşadiye asliye hukuk