ALTINÖZÜ ĠLÇE EMNĠYET AMĠRLĠĞĠ
HĠZMET STANDART TABLOSU
BAġVURDA ĠSTENĠLEN BELGELER
HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN
GEÇ SÜRE)
Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi. 2.
Uygunluk Belgesi 3.
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4.
ÖTV ödeme belgesi aslı 5.
Vatandaşlık numarası 6.
Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya
Bürosundan) 7.
Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil
zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt
Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
30 DAK.
S.N
1
2
3
4
5
6
YENĠ KAYIT (FATURALI)
ARAÇLARDAN ĠSTENEN
BELGELER
YENĠ KAYIT (GÜMRÜK
TRAFĠK ġAHADETNAMELĠ)
ARAÇLARDAN ĠSTENĠLEN
BELGELER
DEVĠR ĠġLEMLERĠNDE
ĠSTENĠLEN BELGELER
1.
1.
Gümrük Trafik Şahadetnamesi 2.
Uygunluk belgesi 3.
Zorunlu mali mesuliyet sigortası 4.
ÖTV Ödeme
Belgesi aslı 5.
Vatandaşlık numarası 6.
Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7.
Şoförler
Odasından yeni kayıt dosyası NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz
edilecektir.
1.Noter Satış senedi 2.
Vergi İlişik Kesme Belgesi 3.
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)4.
Araca ait eski
Tescil ve Trafik Belgeleri 5.
Vatandaşlık numarası 6.
Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 7.
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 8.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) NOT:
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda
belirtilen belgelere ilaveten; a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
NAKĠL OLAN ARAÇLARDA
ĠSTENEN BELGELER
1.Noter satıĢ senedi 2.
Vergi iliĢik kesme belgesi 3.
Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazıĢma
yapılmaktadır.) 4.
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) 5.
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar 6.
VatandaĢlık
numarası 7.
Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil ġube veya Bürosundan) 8.
ġoförler Odasından Nakil Dosyası. NOT: Araç sahibi
değiĢmeden aynı kiĢi adına bir baĢka tescil kuruluĢunda tescil edilecek araçlardan noter satıĢ senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu
yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. Noter satıĢ senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu
bulunmaktadır.
ĠCRA KANALI ĠLE SATILAN
ARAÇLARIN TESCĠL
ĠġLEMLERĠ
1.
İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2.
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.
Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4.
İki
adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili
trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; a)Ticaret
Odası Sicil Kayıt Sureti, b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1.
2.
3.
4.
VERASET ĠNTĠKALĠ YOLUYLA 5.
YAPILACAK ĠġLEMLERDE 6.
7.
ĠSTENEN BELGELER
8.
9.
Veraset Ġlamı (ilgili mahkemeden)
Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
Vergi Dairesinden iliĢik kesme belgesi
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
VatandaĢlık numarası
Muayene süresi dolmuĢ ise muayenesi yaptırılacaktır.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
45 DAK.
15 DAK.
15 DAK.
30 DAK.
30 DAK.
7
8
YABANCI UYRUKLU KĠġĠLER 1.
Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir. 2.
ADINA ARAÇ TESCĠLĠ
uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
1.
2.
3.
YABANCI UYRUKLU KĠġĠLER 4.
ADINA TESCĠLLĠ ARAÇLARIN 5.
Yabancı
MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara iĢlem yapılır.
Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
Araca ait plakalar
Araca ait tescil ve trafik belgeleri
Dilekçe
6.
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomat hariç)
30 DAK.
30 DAK.
YURDUMUZU TERK ĠġLEMĠ
9
10
11
12
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D)
Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satıı yapılan 2. el bir aracın yabancı
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. 2gerçek veyatüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
KĠġĠLERĠN ÜLKEMĠZDEN
a)Dilekçe
ĠKĠNCĠ EL ARAÇ ALIMI
b)Noter satış senedi
c)Tescil ve trafik belgeleri
d)Plakalar
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
ÜNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ - AD ,
SOYAD DEĞĠġĠKLĠĞĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ARAÇLARDA LPG DÖNÜġÜMÜ 7.
8.
9.
ARAÇLARDA RENK
DEĞĠġĠKLĠĞĠ
1.
2.
3.
4.
Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil ġube veya Bürosundan)
Ġki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (ġahıslar için)
Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (ġirketler için)
Fatura
Montaj Tespit Raporu
İmalat Yeterlilik belgesi
Karayolu Uygunluk Belgesi
Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
Dilekçe
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi
bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
Boya değiĢikliği ile ilgili düzenlenen fatura
Ġki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Karayolları Muayene Ġstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
30 DAK.
15 DAK.
15 DAK.
10 DAK.
13
MOTOR VEYA ġASE
DEĞĠġĠMĠ
1.
Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki
satışa esas belgeler.
2.
Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair
firmanın yazısı.
3.
Teknik belge-plan proje
4.
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5.
Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6.
Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
30 DAK.
Araç iĢleticisinin ticari ad ve ünvanı ile iĢletmeci kuruluĢun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde
14
15
16
15
ARAÇLAR ÜZERĠNE YAZI VE bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece iĢleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir. Aracın muayene istasyonundan tespiti
yaptırılacaktır.
LOGO ĠġLENMESĠ
BELGE YENĠLEME
(YIPRANMA)
AD VE/VEYA SOYAD VEYA
TĠCARĠ UNVANLI PLAKA
TESCĠL ĠġLEMLERĠ
TESCĠL BELGESĠ VE TRAFĠK
BELGESĠ ĠLE PLAKA ZAYĠĠ
16
TRAFĠKTEN ÇEKME ĠġLEMĠ
17
HURDAYA AYIRMA ĠġLEMĠ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil iĢlemi uygulanır.
Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
Araç baĢka bir tescil kuruluĢundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için
yapılan tescil iĢlemi uygulanır.
Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden baĢlamak
üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
1.
Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2.
Dilekçe
3.
Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
4.
Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat
edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
1.
Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil ġube veya Bürosundan)
2.
Ġki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
3.
Dilekçe
4.
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.
Plakalar getirilecek
6.
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
1.
Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.
İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.
Dilekçe
4.
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.
Plakalar getirilecek
6.
Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7.
Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil
edilemezler.
1.
18
Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı
olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir
10 DAK.
10 DAK.
15 DAK.
10 DAK.
10 DAK.
15 DAK.
Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiĢ olması Ģartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma
ÇALINAN ARAÇLAR ĠLE ĠLGĠLĠ
olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluĢunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir. 2.Araçla birlikte araca ait
ĠġLEMLER
belgelerde çalınmıĢ ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıĢtır Ģerhi konulduğuna dair yazı verilir.
15 DAK.
1.
ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU 2.
3.
ZAMAN YAPILACAK
ĠġLEMLER
Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
Dilekçe
Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
15 DAK.
19
1.
20
21
22
23
Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil ġube veya Bürosundan)
Ġki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat ĠĢlem Formu (Ek-1)
Dilekçe
Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5.
Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı
firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika,
depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı
veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin
trafik kuruluşunca verilir.
Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasnda
sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
(A) GEÇĠCĠ TRAFĠK BELGE VE “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
PLAKALARI
Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
Harç makbuzu,
Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak
Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı
aranmaz),
İthal araçlar için garanti belgesi,
İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.
Tescili yapılmamıĢ veya tescil ve trafik belgesi iĢlemleri tamamlanmamıĢ araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.
1.
Dilekçe
(B) GEÇĠCĠ TRAFĠK BELGESĠ
2.
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.
ÖTV ödeme belgesi aslı
4.
Harç makbuzu
5.
Aracın faturası-trafik Ģahadetnamesi-noter satıĢ senedi
TĠCARĠDEN GAYRĠ TĠCARĠYE 2.
VEYA GAYRĠ TĠCARĠDEN
3.
4.
TĠCARĠYE ÇEVĠRME
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla
6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dıĢına çıkamaz
1.
Dilekçe
Zorunlu mali mesuliyet sigortası
(C) GEÇĠCĠ TRAFĠK BELGESĠ 2.
3.
Aracın satın alındığı belge
4.
Harç makbuzu
15 DAK.
15 DAK.
15 DAK.
15 DAK.
Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı
yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları
üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi
gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi
otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde
araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı
kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler
dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan
ve reklam vergisini yatırmak ası,
Harç makbuzu,
Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve i
Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 35.000 YTL’lik teminat
mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
24
TĠCARĠ ARAÇLARDA REKLAM
BULUNDURULMASI
30 DAK.
24
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı
olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam
vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ
TĠCARĠ ARAÇLARDA REKLAM (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
İzin Belgesi müracaatı sırasında:
BULUNDURULMASI
a.
Reklamın mahiyetini
b.
Reklamın süresini
c.
Araç başına düşen reklam bedelini
d.
Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
e.
Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
f.
30 DAK.
Reklam bulundurulacak araçların sayıları
g.
Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca, müracaat esnasında reklam Ģirketi, ajansı veya teĢebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya iĢletenleri arasında yapılmıĢ noter tasdikli
sözleĢmede yer alan araç baĢına düĢen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair
banka dekontu ile reklam Ģirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.Araçların ön ve yan camları reklam
alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dıĢarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dıĢarısı görünecek Ģekilde
reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri iĢaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına, milli ve manevi
değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen
ilkelere aykırı olamaz.
25
YEġĠL KART
1-Yeşil kart dosyası 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3-Nüfus kayıt örneği
3 DAK.
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenilmesi veya baĢvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamasıdurumunda
ilk müracat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri :
Ġsim :
Unvan :
Adres :
Tel :
Faks:
E-Posta :
İlçe Emniyet Amirliği
Abdurrahim GÜLSEVGİ
Komiser Yardımcısı
Altınözü İlçe Emniyet Amirliği/HATAY
0326 3113037
0326 3113727
[email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri :Ġlç.Emn.Amirliği
Ġsim : Abdurrahim GÜLSEVGĠ
Unvan : Emniyet Amir V.
Adres : Altınözü Ġlç.Emn.A.HATAY
Tel :
0326 3113037
Faks: 0326 3113727
E-Posta : [email protected]
Download

S.N HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 30