T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN
1-KONUSU:
Mülkiyeti belediyemize ait,
1.1Çankaya İlçesi Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan işletmeler,
1.2Kuzey Ankara kent girişi kentsel dönüşüm projesi 2. Etap Rekreasyon Alanı içerisindeki iş letmeler,
1.3Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi Selçuklular Caddesi üzerinde metro altındaki park içerisinde bulunan yapı,
1.4Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi TBMM Caddesi üzerinde bulunan 46489 ada 1 parsel yanma yapılmış bina ve açık otopark,
1.5Eryaman Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı kapsamında yapılan 11 adet otopark, ( sözleşmenin 2. Maddesinde şartnamenin 1.3.
maddesinde ayrıntılı olarak yazılı bulunan kiraya konu yerler,) aşağıda belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 sayılı
yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle işyerleri bir bütün 10 (On) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
1.6Tüm işletmeler için tek teklif verilecektir.
1.7îhale için verilen teklif mektubu Hipodrom caddesi No: 5 Y.Mahalle adresindeki Hizmet Binamızın 7. Katında bulunan Yazı İşleri ve
Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (13.03.2014) saat 12:00’ye kadar teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek tekl if mektupları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
1.8İhale aşağıda belirtilen tarihte Yenimahalle Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18 adresindeki Belediye Hizmet Binası ihale salonund a
toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır.
1.9Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Selçuklular Caddesi metro altındaki park içerisinde bulunan yapı ile Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi TBMM
Caddesi üzerinde bulunan 46489 ada 1 parsel yanına yapılmış olan bina mevcut haliyle kiraya verilecek olup geriye kalan yapım ve imalat işleri kiracı
tarafından projelerine uygun bir şekilde yapılacak ve süre sonunda binalar Belediyeye bedelsiz olarak bırakılacak ve maliyet bedelinin kiraya mahsubu
istenmeyecektir.
1.10- Harikalar diyarı rekreasyon alanı kapsamında yaptırılan 14 adet açık otoparkın 11 tanesi kullanıma hazır halde olduğundan dolayı ihale
kapsamına alınmış olup 3 tanesi hazır halde olmadığından dolayı ihale kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak, Belediye tarafından 3 adet
otoparkın kullanıma elverişli hale getirilmesi halinde araç kapasiteleri hesaplanarak en son araç başı alman ücret üzerinden sözleşmeye dahil
edilecek sözleşme süresince işlettirilecektir.
1.11hale edilecek işyerlerine ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname ve kira sözleşmesi her gün çalışma saatleri içeri sinde
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/Ankara)
1.000.00-TL karşılığı temin edilebilir.
2 - İHALEYE KATILACAKLARDA İSTENİLEN BELGELER;
2.1İhale tarihi itibariyle en az 250 (ikiyüzelli) adet işletme (kafeterya, otopark, lokanta, fuar, konukevi, kongre salonu, sera, parklar yeşil
alanlar, düğün salonu, büfe vb. Tesisler) işletmeciliği yaptığına veya yaptırdığına dair kira sözleşmesi, vergi kaydı, ruhsat oda kaydı gibi
belge veya resmi yazı,
2.2İstekli şirketin kuruluş ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli bit sureti -'
2.3İstekli şirketin noter tasdikli imza sirküleri
2.4vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter (^-p
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifle buiünaca^kirnselerin
3
-y~
d
İ
f" '
—
c/7
CXi[
2.5Geçici teminata ait tahsilat makbuzu veya banka teminat mektubu aslı ve teyit yazısı,
2.6Gerçek kişiler nüfus cüzdanı fotokopisi
2.7Her sayfası ihaleye iştirak edecek gerçek/şirket yetkili temsilcisi ile [destek hizmetleri dairesi başkanlığı] tarafından imzalanmış şartname
(şartnamenin son sayfasına istekli veya yetkili temsilcisi tarafından “şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ettim” ibaresi yazılıp
imzalanacaktır),
Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
2.82886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
3- İHALEYE KATILACAK OLAN;
3.1Tüzel kişi veya kuruluşlar: 2. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 7 fıkralarında belirtilen belgeleri;
3.2Gerçek kişiler: 2. maddenin 1, 4, 5, 6, 7 fıkralarında belirtilen belgeleri;
nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi, geçici teminat makbuzunu,
3.3Ortak ihaleye girecekler: 2. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fıkralarında belirtilen belgelerin yanı sıra Noterden aldıkları ortaklık belgesini, dış zarfı n
içine koymak zorundadır. Dış zarflar açıldığında bu belgelerden birine rastlanmaz ise ihale dışı bırakılır. Tamam, olduğu görülür ise iç zarf açılır ve
değerlendirmeye geçilir.
3.4îhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya a çık pazarlığa çevirmekte serbesttir.
Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi
idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
4 -KİRALAMAYA KONU OLAN YERLER:
A-Öveçler Vadisi Rekreasyon alanı içerisinde bulunan işletmeler
S.No
İşletme adı
Açık alan m2
Kapalı alan m 2
Toplam
alan m2
1349
1
2
3
Futbol sahası hiz.binası
2 no' lu büfe
3 no' lu büfe
774
41
41
575
247
247
4
2 no' lu büfe altı wc
Adet
Bay
5
Bayan
Engelli wc
6
3 no' lu büfe altı wc
Adet
Bay
5
Açık alan m2
5
6
Kafeterya
7
Otoparklar araç kapasitesi
288
288
1
1+1 no1 lu depo
1 adet
0
331
Bayan
6
Engelli wc
1
1+1 . No' lu depo
1 adet
0
331
671
Kapalı alan m2
. İT!
675
Kafe önü açık alan
480
Kafeterya önü
Futbol sah önü
5
82
2 no’ lu otopark
alanı
86
0
1826
Toplam
173
4.413
B-Kuze y Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap Rekreasyon alanı içerisine]
eki kiraya konu edilen işyerleri
Açık
S.no
Yapı adı
Adeti
Z. Kat (m2 )
Toplan alan (m 2 )
alanı
Bod. Kat
Çekme 1. Kat
(m2 )
(m2 )
kat
(m2)
Nikâh salonu
517,98
1.449
414
2.380,98
1
1
2
Düğün salonu
1
0,00
2.673
452
3.125,00
3
Lokantalar tip 1
952,35
827
1.779,35
1
4
Lokantalar tip 2
556,42
490
151
1.197,42
1
5
Lokantalar tip 3
1032,47
750
1.782,47
827,74
475,13
751
412
1.578,74
887,13
Lokantalar tip 5
Lokantalar tip 5-1
Lokantalar tip 5-2
Lokantalar tip 5-3
Lokantalar tip 6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
7
Lokantalar tip 3-1
Lokantalar tip 4
8
9
10
11
12
97,58
97,58
97,58
97,58
344,56
133
134
135
136
339
230,58
231,58
232,58
233,58
683,56
13
14
15
Fast food tip 1
Fast food tip 2
Fast food tip 4-1
1
1
1
381,70
120,90
55,27
1.112
40
20
1.493,70
160,90
75,27
16
17
18
19
20
Fast food tip 4-2
Fast food tip 4-3
Fast food tip 4-4
Fast food tip 4-5
55,27
55,27
55,27
55,27
55,27
20
20
20
20
20
75,27
75,27
75,27
75,27
Fast food tip 4-6
1
1
1
1
1
21
22
Fast food tip 4-7
Fast food tip 4-8
1
1
55,27
55,27
20
20
75,27
75,27
23
24
25
26
27
28
Fast food tip 4-9
Fast food tip 4-10
Fast food tip 4-11
Fast food tip 4-12
1
1
1
1
1
1
55,27
55,27
55,27
55,27
20
20
75,27
75,27
75,27
75,27
20
75,27
75,27
Fast food tip 4-13
Fast food tip 4-14
55,27
55,27
20
20
75,27
29
30
31
32
33
Fast food tip 4-15
Fast food tip 4-16
Fast food tip 4-17
Fast food tip 4-18
Fast food tip 4-19
1
1
1
1
34
35
Kafe - pastane tip 1
Kafe - pastane tip 2
36
37
Kafe - pastane tip 3
Kafe - pastane tip 4-1
38
39
Kafe - pastane tip 4-2
Kafe - pastane tip 4-3
1
1
1
1
1
40
41
42
43
44
45
46
Kafe - pastane tip 4-4
Kafe - pastane tip 4-5
Kafe - pastane tip 5
Çay bahçeleri tip 1
Çay bahçeleri tip 2-1
Çay bahçeleri tip 2-2
Çay bahçeleri tip 3-1
47
48
49
50
51
1
1
55,27
55,27
55,27
55,27
55,27
20
20
20
20
75,27
75,27
75,27
75,27
75,27
20
133
225
228,64
140,05
774,34
316,47
453,00
237,28
193
80
80
80
1
1
1
1
1
1
1
168,53
505,00
305,81
742,53
421,95
421,95
244,45
80
80
70
252
248
248
66
248,53
585,00
375,81
994,53
669,95
669,95
310,45
Çay bahçeleri tip 3-2
Çay bahçeleri tip 4
Çay bahçeleri tip 5-1
Çay bahçeleri tip 5-2
Çay bahçeleri tip 6
1
1
1
1
1
244,45
453,90
319,35
215,76
727,90
66
112
108
109
245
310,45
565,90
427,35
324,76
972,90
52
Genel wc 1
1
0
113,50
113,50
53
54
55
Genel wc 2
Genel wc 3
Genel wc 4
1
1
1
0
0
0
114,50
115,50
116,50
114,50
115,50
116,50
56
57
Genel wc 5
Genel wc 6
117,50
118,50
Genel wc 7
Genel wc 8
0
0
0
0
117,50
118,50
58
59
1
1
1
1
119,50
120,50
119,50
120,50
GENEL TOPLAM
59
581,34
236,47
361,64
365,05
13.298,06
2,673
10.951
533,00
317,28
151
414
27.487,06
C-Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Selçuklular
Caddesi metro altındaki park içerisinde bulunan
yapı,
Açık alan
Kapalı alan
Toplam alan
250
372
622
D-Etimesgut ilçesi Eryaman
Bod.
Kat Zem. kat
1.
Kat 1. Kat açık alanı
2
Mahallesi TBMM Caddesi
alanı m
m2
Zem. kat kapalı alan
kapalı
üzerinde bulunan 46489 ada 1
alanı m2 açık alanı m2 m2
parsel yanına yapılmış olan bina + 624,48
302,50
761.18 302,50
301,65
açık otopark __________________
Toplam
alan
m2
2.292,31
E- HARİKALAR DİYARI REKREASYON ALANA KAPSAMINDA YAPTIRILAN AÇIK OTOPA
S.NO
ADRESİ
1
Ayaş yolu ana giriş kapısı yanı
2
G2-G3 arası
3
G3-GMK bulvarı arası
4
Aile yaşam merkezi yanı spor kompleksi önü
5
Bölge sokak G-4- G5 arası
6
Bahçeli sokak G7-G8 arası
7
Bahçeli sokak G8-G9 arası
8
Bahçeli sokak G9-G10 arası
9
Behçet Necatigil sokak G10-G11 arası
10
Ayaş yolu -15 . sokak kesişimi
11
Metro yanı G7 önü
TOPLAM
ADRESİ
SURESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait, şehrin muhtelif
yerlerinde yer alan açık ve kapalı kullanım 10 (On) Yıl
alanları yukarıda belirtilen kiraya konu
yerler
NEVİ
Sözleşmenin 2.Mad.
Şartnamenin 1.3.Mad.
Belirtilen yerler
Açık Otop. Kap.
53
RKLAR
ARAÇ KAPASİTESİ
195
94
67
52
266
37
32
37
57
148
84
1059
1 (BİR) YILLIK
MUH.BED.
GEÇ.TEM
BEDEL
İHALE
TARİHİ
587.543.00.- +%18
KDV
17.626,29.
13.03.2014
İHALE
SAAT
14.00
Download

ankara byks bld-1-2246-40