T.C. URLA İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2011/732 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İzmir İl, Urla İlçe, 639 Parsel No, GÜVENDİK MAHALLESİ
AKYER MEVKİİ, Taşınmaz 5829,00 m2 alanlı zeytin ağaçlı tarla nitelikli ana gayrimenkulün
540/5514 hissesi tapuda Adnan Atalay (Borçlu), 345/5514 hissesi tapuda Birgül Çakmakoğlu adına
kayıtlıdır. Birgül Çakmakoğlu tarafından kullanılan etrafı bahçe duvarları ile çevrili ve Mavi plaj
caddesine kadar uzanan bu alanın 354 m2 olduğu ve bununda tapudaki hisse karşılığı olan 364,71
m2’den daha az olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Belediye ve alt yapı hizmetlerinden
faydalanmaktadır. Ana yol üzerinde denize yakın güzel bir lokasyonda bulunmaktadır.
Taşınmazın denize mesafesi yaklaşık 100 metredir. Belediye hizmetlerinden faydalanması, ana
yola yakın olması, çevresinde diğer tarım arazilerinin olması, sınırlarına komşu durumda
yapılaşmalarının mevcut olması, taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak,
parselin hisseli olması kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulmamış olması, taşınmazın değerini
olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu taşınmaz, Askeri güvenlik bölgesi içerisinde kalmakta
olup, K.K.K.Ege Ordusu Komutanlığından sorulan görüşte 2565 S.Y. Askeri Bölgeler ve güvenlik
bölgeleri Kanununun 21. maddesi ile 5949 sayılı Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri
yönetmeliğinin 24. maddesinin b ve c fıkraları gereği işlem yapılması gerektiği bildirilmiş olup,
anılan kanun ve yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca satış yapılmasına ve özellikle 'BU MALLAR
YABANLI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE SATILAMAZ, DEVREDİLEMEZ VE
KİRALANAMAZ.’ hükmünün uygulanması gerekmektedir. Borçlu hissesi 540/5514'tür.
Adresi: Güvendik Mah. Mavi Plaj Cad. No: 153 URLA/İZMİR
Yüzölçümü: 5.829,00 m2
Arsa Payı: 540/5514
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının dışında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında Tarımsal niteliği korunacak özel mahsul alanı, 1/25000 ölçekli İzmir
Kentsel Bölge Nazım İmar Planında dikili tarım alanı olarak planlıdır. Ayrıca söz konusu taşınmaz
Askeri sahadan etkilenmektedir. Bu nedenle Ege ordu Komutanlığından görüş alınması kaydıyla
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarına göre inşaat emsali 0.05'den, büyüklüğü 250 m2'yi,
yüksekliği iki katlı (hmax= 6.50 m.) geçmeyen bir ailenin oturmasına mahsus bağ evi ve
müştemilatı yapılabilir. Müştemilat binaları belirlenmiş olan inşaat alanına dahil edilir.
Kıymeti: 68.931,77 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.
1. Satış Günü: 18/07/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü: 12/08/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri: URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere İİK. 127.
Maddesi uyarınca gazete ilanı ile yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/732 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 01/06/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de
dahildir. *: Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 38935- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2014/13 SATIŞ
Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen ve satışı
İc. İf. Kanun hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkuller İzmir ili Buca ilçesi
Kaynaklar köyü, 2881 parselde kayıtlı 4.639,42 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki
taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz 29 Ekim mah. 2220 sokak no: 2 Kaynaklar Buca
adresindeki İSMİRA RESTORAN'ın yanındaki (doğusundaki) yer olup, kadastral parsele
cephesi olmayan taşınmazdır. Taşınmaz boş arazi olup, üzerinde 8 adet zeytin ve 7 adet
çam ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.
Taşınmaz düze yakın hafif dalgalı topoğrafik yapıya sahip olup, killi-kumlu-tınlı toprak
yapısına sahiptir.
Taşınmaz Buca Gölet ve bu alandaki Anfi Tiyatronun karşısında (kuzeyinde) yer
almakta olup, İzmir Aydın Çevre yoluna 2.200 m., Kaynaklar Merkeze 1.200 m. Direk
uzaklıkta bulunan bir konuma sahiptir.
İmar durumuna göre ise; "Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd. düzenlenen
10.04.2014 tarih 1408 sayılı imar durumu yazısında "tahtalı barajı havzası dahilinde
panayır ve festival alanlarında kalmakta, 1/25.000 ölçekli İzmir B. Şehir Bütünü çevre
düzeni planı plan notları özel hükümler başlığı 7.38.9.2.7.maddesi hükümlerine tabi
olduğu, bu madde de; Panayır ve festival alanları dahilinde halkın eğlence ve dinlenme
gereksinimlerini karşılamaya dönük açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri,
yemek pişirme yerleri, çeşmeler çay bahçesi, büfe, oyun ve açık spor alanları ve yeşil
bitki örtüsü bulunan alanlardır alan bütününde mevcut alt ölçekli imar planları aşağıda
belirtilen yapılanma koşullarına göre revize edilmeden uygulamaya geçilemez. Bu
alanlarda yapılaşma koşulları: MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 10.000 M2 emax: 0.05
HMAX: 4.50 M (1 kat) Olarak uygulanır Mülga Kaynaklar Belediye Meclisince
onaylanmış olan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planları, plan onama sınırının üst ölçekli
plan konumunda bulunan 1/25.000 ölçekli İzmir B. Şehir bütünü çevre düzeni planı ile
Kaynaklara ait imar planı kararı getirilen sınırlarla uyuşmadığı tespit edilmiştir. 1/25.000
ölçekli İzmir B.Şehir bütünü çevre düzeni planının genel hükümler başlığının 6.10
maddesinde” Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış
ancak bu planla kentsel kullanım kararı getirilen alan dışında kalan nazım ve/veya
uygulama imar planlarının bu plan doğrultusunda iptal edilerek revizyonunun yapılması
zorunludur. Bu tür alanlarda revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar imar
uygulaması ve yeni yapı yapılamaz" hükmünün bulunduğu görülmüştür.
MUHAMMEN BEDEL: 450.000,00 TL
Satış Şartları: İhalesi İzmir Adliyesi D 3 Blok Zemin Kat 24 no.lu Odada yapılacaktır.
1. İhalesi: 18/07/2014 günü saat 13.15 - 13.25 arasında yapılacaktır.
Bu artırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin %50’sini bulmaz veya
alıcısı çıkmaz ise 2. ihalesi yine aynı yerde yapılacaktır.
2. İhalesi: 13/08/2014 günü saat 13.15 - 13.25 arasında yapılacaktır.
Bu artırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu
alacakların toplamını ve kıymetinin %50’sini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olacaktır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik
ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda
teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı
günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen
bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde
yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak
bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi’nde açılacak bir satış hesabına yatırmak
zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve katma değer
vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale
fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden
hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek isteyenler satış
şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine
tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak
işleyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 10/06/2014
(Bas›n: 38938- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. AYDIN 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/10 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aydın İl, Koçarlı İlçe, 131 Ada No, 4 Parsel No, Çakırbeyli Köyü, Ortaova
Mevkii 131 ada 4 parsel (Eski Parsel No 773 tür) kayıtlı olup tapu kaydına göre tarla vasfında
ve 26.276,91 m2 alanındadır. Taşınmazın doğusunda tek katlı, yığma kargir, briketten yapılma,
beton tabliyeli, 60 m2 yüzölçümlü, 10-15 yıllık, içi-dışı sıvalı, kapı ve pencereleri demir
doğramalı ev ile 40 m2 yüzölçümlü, briketten yapılma, sıvasız, ondulün çatılı, 10-15 yıllık depo
vardır. Yapıların yıpranma payı, inşai özelliği dikkate alınarak gerekli olan değerlendirmeler
yapılmış ve bu değerlendirmeler çerçevesinde yapı yaklaşık maliyetleri, mahalli piyasa
rayiçleri, yıpranma payı dikkate alınarak kıymet taktiri konusu taşınmaz üzerindeki yapıların
toplam değerinin 10.000,00 tl olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın vasfı tapu kaydında tarla
olarak belirtilmesine rağmen üzerinde 20-25 yaşlarında 200 adet erik, 150 adet nar, 150 adet
narenciye, 3-4 yaşlarında 150 adet nar ağacı bulunan dikili tarım arazisi niteliğindedir.
Taşınmazın güneyi asfalt Orhaniye köy yolu, kuzeyi doğusu ve batısı tarla vasıflı arazilerle
çevrilidir. Düz ve düze yakın meyilli olan taşınmaz artezyenden sulanmaktadır. Taşınmaz
malikinin hisse oranı tamdır. Taşınmazın çevresi beton kazık ve kafes tel ile çevrilidir.
Yüzölçümü: 26.276,91 m2
Arsa Payı: TAM
Kıymeti: 433.345,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 31.05.2004 tarih ve 1700 yevmiye numaralı 3083 Sayılı Kanuna göre
Tarım Reformu Uygulama Alanı olarak ilan edilmiştir şerhi bulunmuş ise de Koçarlı İlçe Tarım
Müdürlüğü’nün taşınmazın tamamının bölünmeden bir bütün olarak icra yolu ile satılmasında
3083 Sayılı Kanun açısından herhangi bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
1. Satış Günü: 23/07/2014 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü: 22/08/2014 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri: Aydın Adliyesi İcra Müdürlüğü Koridoru - MERKEZ AYDIN
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/10 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 38956- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 10/06/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

38935-38938