2013/155 TLMT
T.C. SELçUK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir İl, Selçuk İlçe, 9424 Parsel No, Mezarlık Mahalle/Mevkii,
Selçuk köyü Köyü, İzmir ili, Selçuk İlçesi, Selçuk köyü, Mezarlık mevkii, 102 cilt, 10412
sayfa, 9424 parsel sayılı 4.651,00 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz
üzerinde yığma kargir tarzda inşa edilmiş, doğramaları ahşap, iç ve dışı kireç-çimentokum karışımı sıvalı ve boyalı, 75,00 m2 büyüklüğünde kapalı alanı kaplayan, ahşap
direkli, üstü ahşap çatılı, kiremit kaplı, yanlan açık sundurma bulunmaktadır. Taşınmazın
yolu, elektriği ve suyu bulunmaktadır. Selçuk Kuşadası karayoluna cephelidir.
Adresi
: Selçuk-Kuşadası Karayolu üzeri, Mezarlık mevkii Selçuk izmir
Yüzölçümü
: 4.651,00 m2
İmar Durumu
: 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal niteliği
korunacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti
: 220.040,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 09/03/1988 tarih, 483 Yevmiye ile, “9426 Parseldeki kuyudan
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri su kullanım hakkı vardır” şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü
: 05/05/2014 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü
: 30/05/2014 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri
: Selçuk Hükümet Konağı bahçesi kamelya Selçuk İzmir
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/155 TLMT sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan kendisine tebligat yapılamayan ilgililer hakkında ilanen tebligat yerine
geçerlidir.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 16373 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANTALYA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2014/51 Esas
Davacı PASTARİ INTERNATIONAL EMLAK DANIŞMANLIK SEBZE MEYVE SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından İflas istemiyle açılan ve duruşması
28/05/2014 günü saat 09.10’a bırakılan davada, İflas talebinin İİK’nun 166. maddesinde
belirtilen usul ile ilanına karar verilmiş olup;
İflasın talebinde bulunan davacı şirketten alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale yada iflas talebine itiraz ederek davacı
şirketin iflasını gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, bunu yapmadıkları
takdirde mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda davacı şirketin iflasına karar
verilebileceği hususu ilan olunur.
B.: 15854 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2013/241 Esas
DAVALI : DELTA HİZMET ORGANİZASYONU TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
Davacı PTT Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Alacak (Hizmet
Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir
davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/04/2014 günü saat: 09:00'da geçerli bir özrünüz olmadan
mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği
ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. HMK’nun (147/1-2), ilanen tebliğ
olunur.
B.: 16352 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN T.C. GAZİOSMANPAŞA
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 1995/908 Esas
Davacı Nihat Serbest tarafından davalılar İsmet
Serbest, Maria Serbest v.s. Aleyhlerine tarafların
hissedar oldukları İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi,
Sarıgöl Mahallesi, 1591 ada 3 parsel sayılı taşınmazdan
dolayı açılmış bulunan İzale-i Şuyuu davasında
taşınmazın hissedarlarından 27856960104 T.C. Kimlik
Numaralı Ilıe ve Constantına’dan olma 14/01/1956 D.lu
MARİA SERBEST'in tüm araştırmalara rağmen tebligata
yarar açık adresi tespit edilmediğinden dava dilekçesi,
dahili davalı dilekçesi ile birlikte duruşma günü ve
saatinin davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar
verilmiştir.
Davalı Maria Serbest’in duruşmanın bırakıldığı
24/06/2014 günü saat 10:00’da yapılacak olan
duruşmaya gelmesi veya kendisini bir avukat vekil ile
temsil ettirerek tarihinden itibaren “HMK.317 maddesi
uyarınca davaya karşı cevap dilekçesini 2 haftalık kesin
süre içerisinde mahkemeye ibraz etmesi, davalının
elinde bulunan delillerini dilekçesine ekleyerek başka
yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların
bulunabilmesini sağlayan bilgileri de belirtmesi ve
delillerin ilgili yerlerden getirtilmesi amacıyla HMK 324/1
maddesi uyarınca delil toplanması için 50,00 TL gider
avansını 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkemeler
veznesine yatırmasına” hususu davetiye ile tebliğ yerine
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 16763 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ANADOLU
19. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Davacı KEMAL TERZİ ile davalılar ASUMAN
PEKER, HAKAN PEKER, RAİF PEKER, ŞADIMAN
KALE, HATİCE ÖĞÜCÜ, ZELİHA PEKER ve ARİF
PEKER arasında mahkememizde görülmekte olan
ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Davacı dava dilekçesi ile tarafların İstanbul, Maltepe,
Başıbüyük Mah., 160 ada, 206 parsel de bulunan 1 nolu
bağımsız bölümün hissedarı olduklarını, tarafların
bağımsız bölümü aynen taksim etmelerinin veya
anlaşarak satmalarının mümkün olmadığını belirterek,
bağımsız bölümün satılarak ortaklığın giderilmesini
talebinde bulunmuş;
Davalılar ASUMAN PEKER ile HAKAN PEKER
adlarına çıkartılan dava dilekçesini bildirir tebligatlar
yapılamamış tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık
adresleri de bulunamamış olduğundan yukarıdaki dava
dilekçesi özeti ile ön inceleme duruşması gün ve saatinin
davalılara tebliğine karar verimiş olmakla, HMK 122.
maddesi gereğince, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten
itibaren iki hafta içirsinde davaya cevap verebilecekleri,
HMK 128. maddesi uyarınca, süresi içişinde cevap
dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava
dilekçesinde ileri sürdüğü vakıalann tamamını inkar
etmiş sayılacakları ve ön inceleme duruşmasının
21.05.2014 tarihinde saat 09:40'da mahkememiz
duruşma salonunda yapılacağı, belirtilen gün ve saatte
dava ile ilgili tüm belgeler ile birlikte duruşma salonunda
hazır bulunmadıkları veya kendilerini kanuni bir vekil ile
temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın HMK 147/2
maddesi uyarınca yokluklarında devam edilerek karar
verileceği hususu dava dilekçesine kaim olmak üzere
ilanen tebliğ olunur.
B.: 16560 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİANTEP
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2013/2280 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe karar
Verilmesi davası nedeniyle;
Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Damlacık
Mah/Köyü Cilt no: 150 Hane No: 12 nüfusuna
kayıtlı Şükrü ve Gülüstan kızı 04/01/1983 doğumlu
Emine Polat’ın kayıp olduğu, tüm aramalara
rağmen bulunamadığı, bu güne kadar da sağ veya
ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından
sağ olduğu takdirde Emine Polat'in veya kendisini
tanıyanların 6 ay içerinde Gaziantep 3 sulh Hukuk
Mahkemesine başvurmaları veya beyanda
bulunmaları ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 24370822536
ADI SOYADI
: EMİNE POLAT
BABA ADI
: ŞÜKRÜ
ANA ADI
: GÜLÜSTAN
DOĞUM TARİHİ : 04/01/1983
DOĞUM YERİ : GAZİANTEP
B.: 16358 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2012/4976 ESAS
AMASYA 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Amasya ili Göynücek ilçesi 65 ada 54 parselde kayıtlı 4.937,59 m2 miktarlı arsa nitelikli
taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Tapu kaydında belirtilen iş bu taşınmaz her ne kadar arsa olarak kayıtlı isede kıymet takdiri
tarihi itibariyle üzerinde bir adet un fabrikası niteliğinde yapılma ve %90’ı tamamlanmış bir fabrika binası ile
bir adet de idare binası olarak inşaa edilmiş iki katlı bina mevcuttur.
A) UN FABRİKA BİNASI :
Un Silosu ve Un Depo Binası : Projesine göre 12.05x12.00-144,60 m2 ebat ve alanında un fabrika
binasına bitişik, 4 katlı, her katı 4,00 metre yüksekliğinde döşeme kalınlığı 15,00 cm kalındığında vede
betonarme kargas olarak inşaa edilmiş, beden duvarları tuğla örülü içi ve dışı sıvalı ve badanalı, elektrik
iletkenleri çekilmiş, katlar arası içten betonarme merdivenli, merdiveni demir korkuluklu taban döşeme
kaplamaları ve çatı örtüsü yapılmamış, pencereleri pvc doğramalı ve ısı camlı ve vede kapıları takılmamış
yaklaşık 2-3 yıllık bir binadır. Söz konusu un fabrikası müştemilat kısmı 2013 yılı yapı yaklaşık maliyet
cetveline göre 3. sınıf A gurubu yapı olup m2 bedeli 475,00x1,04 - 494,00 TL m2’dir. Adı geçen binanın
yıpranması ve vede yapılmayan ve noksan olan imalat bedeli %40’dır.
Buğday silosu ve fabrika binası : Projesine göre 49.05x9,05 443.90 m2 ebat ve alanında un silo ve
depo binasına bitişik 6 katlı, her katı 4.00 metre yüksekliğinde, döşeme kalınlığı 15.00 cm kalındığında
betonarme kargas olarak inşaa edilmiş, beden duvarları tuğla örülü içi ve dışı sıvalı ve badanalı, elektrik
iletkenleri çekilmiş, katlar anısı içten betonarme merdivenli, merdiveni demir korkuluklu, taban döşeme
kaplamaları ve çatı örtüsü yapılmamış, pencereleri pvc doğramalı ve ısı camlı vede kapıları takılmamış
yaklaşık 2-3 yıllık bir binadır. Söz konusu un fabrikası müştemilat kısmı 2013 yılı yapı yaklaşık maliyet
cetveline göre 3. sınıf A gurubu yapı olup m2 bedeli 475,00x1,04 494.00 TL m2’dir. Adı geçen binanın
yıpranması ve yapılmayan ve noksan olan imalat bedeli %40’dır.
İdare Binası : Projesine göre 5,00x20,65+1,50x3,95+3,00x1.60+4,50x1,20-1 19,38 m2 ebat ve oturma
alanında iki katlı, her katı 3,00 metre yüksekliğinde, betonarme kargas olarak inşaa edilmiş beden duvarları
tuğla örülü içi ve dışı sıvalı badanalı, elektrik ve su tesisatları çekilmiş vede armatörleri takılmış, ahşap çatılı
ve kiremit örtülü, katlar arası içten betonarme merdivenli, tabanları laminat vede seramik kaplı, wc’lerin
taban ve duvarları seramik kaplı, iç kapılar ahşap, pencereler alüminyum doğrama, giriş kapıları çelik olup,
soba ısıtmalı yaklaşık 4-5 yıllık bir binadır. Zemin katı: Mutfak, yemekhane, labaratııvar, kantar ve
muhasebe odası, Birinci katı: Müdür odası, oda, yatakhane ve soyunma odası olarak kullanılmaktadır. 3.
sınıf bir yapıdır, noksan olan alanların imalat bedeli %20’dir.
Saha Beton Kaplaması : Un fabrikası vede idare binasının işgal ettiği (5X7 60 m2) alan ile fabrika
binası ve un silosu ve un depo binalarının arka kısmında kalan alanın dışında kalan vede ön cephedeki
alanda yaklaşık 350.00 m2 saha beton kaplıdır.) yıpranma %10’dur.
Arsa Değeri : Un fabrikası vede müştemilatı olarak kullanılan binanın bulunduğu alan ve ilçe
merkezinde bulunması nedeniyle m2 değerinin 100,00TL olduğu bildirilmiştir.
Taşınmaz ve mühdesatının değeri
:
a) Un silosu ve un depo bina değeri
: 4 kat x 144,60x494,00x(1.00-0,40)
= 171,437,76 TL.
b) Buğday Silosu ve Fabrika bina değeri : 6 katx443,90x494,00x( 1,00-0,40)
= 789,431,76.TL.
c) İdare Binası Değeri
: 2 katx119,38x494,00x(1,00-0,20)
= 94.357,95.TL.
d) Beton saha kaplaması
: 1,00x500,00x40,00(1,00-0,10)
= 18.000,00.TL.
e) Arsa değeri
: 100,00x4937,59
= 493,759,00.TL.
Taşınmaz ve muhdesatının toplam değeri
= 1.566,986,47.TL.
B) UN FABRİKA MAKİNE AKSAMI : Taşınmazda müşterek tesisat ve elektrik panosu mevcuttur, ayrıca
makina aksamı olarak 21 metre dikişli galvenizli boru, 21 metre Pn 20polipropilen boru, 3 adet küresel vana,
1 adet sac pano, 1 adet ilave sac pano, 4 adet termik mağnetik şalter, 92,50 adet otomatik kumandalı
merkezi kompanzasyon bataryası, 3 adet anahtarlı otomatik sigorta, 1 adet multimetre, 3 faz akımı, 6 adet
akım ölçü trafosu, 1 adet üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip sayaç, 3 adet işaret lambası mevcut olup,
bilirkişice iş bu makina aksamlarına toplamda 12.025,61 TL değer takdir edilmiştir.
UN FABRİKASI VEDE MÜŞTEMİLAT DEĞERİ :
1- Un Fabrikası ve Müştemilat değeri
: 1.566.986,47 TL
2- Makina Tesisat değeri
: 12.025,61 TL
Un fabrikası toplam değeri
: 1.579.012,08 TL
Kısmi eksiklikler nedeniyle iş bu un fabrikası olarak yapılan işletme faal değildir.
(Geniş evsafı dosyada mübres bilirkişi raporunda belirtilmiştir)
Adresi
: Amasya ili Göynücek ilçesi, ilçe merkezine girişte sağ taraftaki un fabrika binası)
Yüzölçümü
: 4.937,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu
: Göynücek Belediye Bşk.lığından verilme 05.02.2013 günlü cevabı yazılarında
inşaat nizamının ayrık nizam kat, adedinin bodrum hariç 6 kat müsadeli olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 1.579.012.08 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü
: 05/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü
: 30/05/2014 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri
: Amasya Adliyesi-Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Odası(Giriş Kat)
Satış şartları
:
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/4976 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İİK. 127. madde gereği tebliğ olunamayan ilgililere
gazete ilanı tebliğ yerine kaim olur.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 16272 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SERİK 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2012/377 Esas
İLAN
Davacı, MEHMET YILDIRIM ile Davalılar, MALİYE
HAZİNESİ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, GEBİZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde
görülmektedir. Tapu İptali Ve Tescil davacı nedeniyle;
Davacriaı Antalya ili Serik ilçesi Gebiz Beldesi
Yunuslar Mahallesi doğusu ölü Muharrem Akman
varisleri arazisi, batısı ölü Ali Çakır Döndü Gevrekoğtu
tarlası, kuzeyi; Fatma Taşlı tarlası ve 475 numaralı
kadastro parseli , güneyi Gebiz Aşağıoba köyü yolu ile
çevrili kısmın 713/2 maddesi gereğince tescili
istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında
bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde
mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava
dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
B.: 16584 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ESKİŞEHİR
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2013/1769 Esas
İLAN
Davacı Mehmet YAZ tarafından mahkememize açılan
Gaiplik kararı verilmesi davası nedeniyle;
Mahkememiz dava dosyasında Eskişehir ili, Odunpazarı
ilçesi, Alanönü Mah., Cilt No: 4, Hane No: 345’de nüfusa
kayıtlı Zafer ve Hiffet'den olma 01/04/1968 Emirdağ d.lu
FADİME YAZ’ın gaipliğine karar verileceğinden, TMK'nun
33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi
hakkında bilgisi bulunan kişilerin bu ilanın yapıldığı tarihten
itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri İLANEN
TEBLİĞ OLUNUR.
B.: 16626 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. AMASYA 1. İCRA DAİRESİ
2012/4976 ESAS
DÜZELTME İLANI
03.03.2014 tarihli taşınmaz satış ilanında satışa konu
parselin mahallesi yazılmamıştır, satışa çıkarılan 65 ada
54 parselde kayıtlı 4.937,59 m2 miktarlı taşınmaz tapuda
Amasya İli Göynücek ilçesi Merkez mahallesinde
kayıtlıdır. 03.03.2014 tarihli satış ilanına ek olmak üzere,
iş bu düzeltme ilanı İİK’nun maddesi gereği ilan olunur.
B.: 16273 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc istanbul anadolu ilan tc gaziosmanpaşa 1. sulh hukuk