İLAN
KOCAELİ ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ
2014/828 Esas
Davacı İzmit Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalılar aleyhine açılmış bulunan
Kamulaştırma davasında aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 8, maddesine göre pazarlık ile satın
alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.maddesi
gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma davası
açılmış bulunduğundan;
1- Kocaeli Asliye 3.Hukuk Mahkemesi 2014/828 Esas: DAVALILAR HÜSEYİN ALP,
SAİT ALP, FAHRİYE ALP, SÜLEYMAN ALP, TUFAN ALP, BİRSEN ALP, KIYMET
DOĞRU’nun maliki oldukları, Davaya konu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Akçakoca Mahallesi, 378 ada, 24 sayılı parselin tümü, davacı idarece kamulaştınlmıştır.
Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.
Husumetin İzmit Belediye Başkanlığına yönelteceklerdir
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya
yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelemedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare tarafından tapuya tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası E-5 İzmit Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden
itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirilmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10.
maddesi gereğince ilgililere duyurulur. 05/11/2014
(Basın: 4118 13.12.2014 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İLAN KOCAELİ ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ