T.C. ESKİŞEHİR 8. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/88 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 2186 Parsel No, Kanlıpınar Mahalle/Mevkii, 1- Söz konusu
gayrimenkul; fabrika olup 10.270 m2 alanlı gayrimenkul üzerinde Şensarı Asfalt Plant adıyla işletmede
olan fabrika binası ve müştemilatları mevcuttur.
Fabrika binası çelik karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup üzeri çelik kirişler üzerine alüminyum
sandviç trapazoit panel kaplıdır. Fabrika alanı 2 adet bölmeden ibarettir. Toplam olarak 1600 m2 alanlı
fabrika binası tabanı beton şap kaplı, 1. bölme duvarları tuğla duvar örgülü olup plastik badanalı, 2. bölüm
duvarlarının yarısı tuğla duvar üzerine sıvalı ve plastik badanalı, diğer yarısı alüminyum sandviç panel
örtülüdür. 1. bölüm yanlarında indirme şeklinde yapılan ilave bölümler üzeri demir doğrama çatı üzerine
eternit örtülüdür. İlave bölümlerde talaşlı imalat bölmesi, torna bölmesi, boyahane ve jeneratör
bölümleri ile trafo ve elektrik pano bölmeleri bulunmaktadır. Tüm giriş ve çıkış kapıları ile pencereler
demir doğrama olup yağlı boyalıdır. Fabrika alanı birinci bölmesi radyan ısıtıcılar tarafından
ısıtılmaktadır. Bölümlerin bütünü halojen aydınlatma armatürleri ile aydınlatılmaktadır. Trafo bölümü
içinde hücre içinde 400 KVA kapasiteli trafo ve bağlantıları ön kısmında sac elektrik panoları
bulunmaktadır. Çatı makaslarının kenar kirişlerinde creyn tertibatları mevcuttur.
İDARE BİNASI toplam 500 m2 alanlı olup zemin kat, 1. kat ve çatı arası katından müteşekkildir. Zemin
katında giriş antresi ve iç içe 2 oda ile tek oda, yemekhane, işçi giyinme ve soyunma bölümleri ile wc ve
duş bölmeleri ve lw bölümü, 1. katında yönetici ve idari personel odaları, depo, antre ve wc bölmeleri
mevcuttur. Giriş holü tabanı seramik kaplı, duvarlar sıva üstü plastik badanalı olup ana giriş kapıları
alüminyum doğrama camekan ve kapı kanatlıdır. Oda tabanları beton şap üzerine laminant parke kaplı,
duvarlar sıva üstü plastik badanalıdır. Yemekhane tabanı mozaik kaplı, duvarlar sıva üstü plastik
badanalı olup içinde bulunan çay ocağı ve servis bölümü içinde bulunan tezgah üstü seramik kaplı,
tezgah altında ahşap dolaplar, tezgah üzerinde bataryalı çelik eviye ile 2 adet kombi cihazı mevcuttur. İşçi
tuvaletleri 3 bölme wc bölmesi ile 2 bölme duş bölmesinden ibarettir. Bölme tabanları seramik, duvarlar
12 sıra beyaz fayans kaplıdır. İçlerinde alaturka tuvalet taşı ve banyo bataryaları mevcuttur. Wc ve banyo
bölümleri önünde bulunan lw bölmesi tabanı seramik kaplı olup içinde 6 adet tek musluk lavabo ile 3 adet
pisuar bölmesi mevcuttur. Zemin kattan üst katlara basamakları seramik kaplı ve alüminyum tırabzanlı
merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta bulunan wc bölmesi tabanı seramik kaplı, duvarlar tavana kadar
desenli fayans kaplı olup içinde klozet ve bataryalı ayaklı lavabo mevcuttur. Antre tabanı seramik
kaplıdır. Depo tabanı mozaik kaplıdır. Tüm ön cepheye bakan pencereler pvc esaslı pen doğrama,
fabrika alanına bakan pencereler demir doğrama olup yağlı boyalıdır. Tüm kapılar ahşap mobilya
kapıdır. Kaloriferli olan fabrika giriş alanı önü kilit taşı kaplıdır. Fabrika binası dışı sıvalı ve badanalıdır.
Fabrika alanı girişinde bekçi kulübesi mevcuttur.
Parsel çevresi demir doğrama babalı kafes tel, diğer kenarları çıt mazı ile çevrilidir. Fabrika girişinde
sürgülü demir doğrama giriş kapısı mevcuttur. Fabrika binası yanları ve arkası stabilize dolguludur.
2- Gayrimenkulün bulunduğu mevkii, Organize Sanayiindeki 2014 yılı arsa kıymetleri göz önüne
alınarak 1 m2 arsa bedeli 80 TL hesabıyla toplam arsa bedeli 821.600,00 TL'dir.
3- Gayrimenkulün özelikleri, yıpranma payı ile 2014 yılı malzeme ve işçilik bedelleri göz önüne
alınarak 1 m2 bina bedeli 800,00. TL hesabı ila toplam bina bedeli 1.680.000,00. TL'dir.
4- Fabrika çevresi alt yapı ve çevre düzenlemesinin özellikleri ile 2014 yılı piyasa alım ve satım raiçleri
ile işilik ve malzeme bedelleri göz önüne alınarak toplam 150.000,00. TL kıymetindedir.
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 7 Odunpazarı Eskişehir
Yüzölçümü: 10.270 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer almaktadır.
Kıymeti: 2.651.600,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Eskişehir Sanayi Odası Lehine 10 yıl müddetle ve (3.081.000) TL bedelle İştira
Hakkı - (Başlama Tarihi-18/03/1993-Süre-) (Başlama Tarih: 18/03/1993 Süre:)
Eskişehir Sanayi Odası Lehine 10 yıl müddetle ve (3.081.000) TL bedelle Vefa Hakkı Yev:2603 Tarih:
18/03/1993 (Başlama Tarih: 18/03/1993 Süre:)
1. Satış Günü: 16/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 14/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 8. İcra Dairesi İhale Masası
Sat ışa konu taşınmaz Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, 4562 sayılı
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15. Maddesinde yer alan “OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu
nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların
icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin
kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış
yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı
sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki
yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.” hükmü
gereğince ve Eskişehir Organize Bölgesi Müdürlüğünün 06/05/2014 tarih ve 1685 ile 13/06/2014 tarih ve
2385 sayılı yazıları gereğince taşınmazı satın alacak kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar aşağıda
belirtilmiştir.
OSB'Ierde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler, Arsa Tahsisleri ve Satışları
(Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği)
Kurulamayacak tesisler
Madde 101 - (Değişik madde: 08/08/2012-28378 S.R.G. Yön./13.md.)
(1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'Ierde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri
radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin
verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı,
metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara
veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması,
yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye
gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan
tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler
üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB'lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde
kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan
çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında
tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca
gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak
raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel şartlar
Madde 102 - (1) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Ayrıca aynı yönetmeliğin tanımlarla ilgili 4. Maddesinde; "n) Katılımcı: OSB'lerde, bir işletmenin
kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya
bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel
kişiyi," hükmüne yer verilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2014/88 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
22/07/2014 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 48742- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

48742